Curtis-Bennet wordt niet in Indonesië toegelaten Gevechten in Zuid-Vietnam De Britse havenstaking Brand in de Vlaamse Schouwburg te Brussel Fransen willen grondwet wijzigen Verklaring van Dulles Prof. Dr. Minnaert over de atoomoorlog WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 26 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3465. Mr Burger krijgt opdracht tot reconstructie van het kabinet De „Limburg" vlot De conferentie der „grote vier" De toestand in Noord-Afrika Acties tegen de R.M.S. Droog, zonnig en warmer Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma F. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct.; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,I iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. Indonesië heeft geweigerd de twee Britse advocaten Derek Curtis-Bennet en Kenneth Ri chard, toe te staan Indonesië binnen te komen ter verdediging van de Nederlander Jungschlae- ger. Dit is Woensdag te Londen bekend gemaakt. Agence France Press bericht, dat het besluit inzake het niet toelaten van Curtis-Bennett Woensdagmiddag tijdens 'n pers conferentie op de Indonesische ambassade in Londen werd be kend gemaakt. Het besluit werd Het kabinet der Koningin deel de gisteravond mede: Hare Majesteit de Koningin heeft hedenavond ten paleize Soestdijk mr J. A. W. Burger ont vangen en hem opdracht gegeven tot reconstructie van het kabinet. De heer Burger heeft H M. verzocht de opdracht in beraad te mogen houden. Het Belgische vrachtschip ..Limbourg", dat onlangs bij Pet ten op de Hondsbosse zeewering aan. de grond liep, is Woensdag ochtend om 5 uur 20 met behulp van Sleepboten van Wijsmuller en Smit vlot gekomen. De aan de dijk toegebrachte schade wordt geraamd op 109.000. VERKEERSTELLING OP TWEEDE PINKSTERDAG. Op Tweede Pinksterdag zal de dienst van rijkswaterstaat op on geveer 60 plaatsen in ons land verkeerstellingen houden. Deze tellingen geschieden als onder deel van de internationale ver keerstellingen,. waartoe dit jaar 17 landen van Europa hebben be sloten. Op zeven verschillende dagen van dit jaar zullen de tel lingen geschieden, doch Tweede Pinksterdag is aangewezen voor de bijzondere verkeerstelling, omdat dan een topverkeer wordt verwacht. De resultaten van deze ver keerstelling worden na afloop van de andere verkeerstellingen, waarvan de laatste op 7 October zal worden gehouden, verwerkt volgens normen en formules, die de 17 landen zijn overeengeko men. Dan ook zullen vergelijk bare cijfers worden opgesteld. De verkeerstelling op Tweede Pinksterdag zal onder meer wor den gehouden op de Vechtbrug te Muiden, op de pont te Velzen, op de Afsluitdijk, op de Hoorn brug bij Ypenburg, op enkele plaatsen in omgeving van Am sterdam, op de weg Rotterdam Gouda nabij HOligersberg, op de weg Den HaagGouda nabij Zoe- termeer, op de weg door de Haar lemmermeer en op de weg tussen Leeuwarden en Franeker. De planologische diensten van enkele provincies, alsmede enige gemeentebesturen, zullen op Tweede Pinksterdag bovendien enkele verkeerstellingen houden waarbij vooral voor ogen staat een stroom van het verkeer met het oog op de recreatie te onder zoeken. genomen door het Indonesische hooggerechtshof. Dit hof heeft vastgesteld, dat „alleen Indone sische burgers gerechtigd zijn in Indonesië te pleiten, ofschoon uitzonderingen kunne'n worden gemaakt voor Nederlandse advo caten, die in Indonesië verblijf houden en geaccrediteerd zijn". MEDEDELING VAN BUITENLANDSE ZAKEN IN DEN HAAG. Het ministerie van Buitenland se Zaken te 's-Gnavenhage deelt mede: „Met verbazing heeft de Neder landse regering kennis genomen van de weigering der Indonesi sche regering om een visum te verstrekken aan de Britse verde diger Curtis-Bennet en zijn Brit se medewerker en van de gron den, die door haar zijn aange voerd ter motivering van dit be sluit. De Indonesische ambassade te Londen, die deze beslissing be kend maakte, heeft het nodig ge vonden het besluit te verdedigen met een uitgebreide verklaring; de hierin gegeven deels onijuiste en deels tendentieuze voorstelling van zaiken is, voor zover terzake doende, door de Nederlandse re gering in talloze nota's en com- iminiqué's reeds eerder weerlegd en rechtgezet. De Indonesische verklaring noemt vele feiten, waarmede de strafzaak-Jungschlaeger geen ver band houdt of waarvan het ver band juist door het strafproces zou moeten worden aangetoond. De Nederlandse regering legt dus de volle nadruk op het be lang van een zo zuiver mogelijk gehouden proces, dat het de rech ter mogelijk moet maken terzake een onbevooroordeelde uitspraak te doen. Een eerste vereiste voor elke straifzaak is een verdediger ter vrije keuze van de beklaagde, zo als dit ook is geregeld' door het Indonesische strafproces-recht. De vergelijking, in de Indonesi sche toelichting gemaakt met het Britse strafproces, dat een ,geheel andere wettelijke procedure kent, gaat dus niet op. De Indonesische verklaring besluit met de nadruk te leggen op het belang van het respecteren van de Indonesische wet De Nederlandse regering verlangt niet anders, zij baseert zich op deze wet bij haar verzoek tot toelating van de door de be klaagde aangewezen verdediger, en alle politieke argumenten, die van Indonesische zijde worden aangevoerd, bevestigen slechts het belang van een neutrale ver- diger voor de Nederlandse be klaagden in dit proces, waar vol gens de Indonesische verklaring „the integrety of the Indonesian State is at stake". De Nederlandse regering be treurt diep. dat onder de politike spanningen, waaronder dit pro ces afspeelt, toepassing van dui delijke wetsbepalingen niet moge- De Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Antoine Pinay, heeft na een kabinetsvergadering verklaard, dat de conferentie der grote vier mogelijk van 18 tot 21 Juli zal worden gehouden. De ministers van Buitenlandse Zaken der grote vier zouden waarschijnlijk drie of vier dagen vóór de regeringsleiders bijeen komen. Frankrijk en Engeland hadden zich verenigd met het Amerikaanse voorstel om Lau sanne tot conferentieoord te kie zen. De Sowjet-Unie had Wenen voorgesteld. Dit werd echter „niet mogelijk" geacht. De beslissing over de plaats der conferentie zou te San Francisco genomen worden, aldus Pinay. Het Witte Huis1 heeft volgens een later bericht ontkend, dat reeds enigerlei overeenstemming is bereikt over het tijdstip en de plaats van de voorgestelde „top conferentie" der grote vier. Dit is medegedeeld door presi dent Eisenhowers perschef, Ja- lijk blijkt te zijn. Zij kan in de on- mes Hagetty, in verband met derhavige weigering slechts een voortzetting zien van de pogingen der Indonesische regering om een deskundige verdediging onmoge lijk te maken. De Nederlandse regering zal nagaan, welke middelen voor haar nog open staan om de ver dediging van de gedetineerde landgenoten in Indonesië moge lijk te maken en verwacht, dat het strafproces in Djakarta ten minste wordt uitgesteld tot op de door de beklaagde gewenste wij ze in de verdediging zal kunnen zijn voorzien". Artikel 254 van het herzien In donesisch reglement bepaalt, dat iedere beklaagde bevoegd is om zich op de terechtzitting te zijner verdediging te doen bijstaan door een raadsman. In feite treden overal in Indonesië raadslieden op van verschillende nationaliteit en al dan niet rechtskundig ge schoold. Er bestaat in Indonesië geen wettelijke bepaling, die de rech ter in staat stelt een raadsman als zodanig te weigeren. Terecht heeft de rechter Maeng kom zulks reeds eerder erkend. Pinay's verklaring. De drie uit nodigende mogendheden (Enge land, Frankrijk en de V.S.) wa ren nog niet tot een definitief besluit gekomen over deze kwes ties. Er werden nog vele andere mogelijkheden overwogen. John Foster Dulles, de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft naderhand voor de commissie van Buitenlandse Za ken van het Huis van Afgevaar digden verklaard, dat de Parijse bekendmaking „voorbarig en on juist" is, daar er nog geen over eenstemming -bestaat onder de Westelijke grote mogendheden Ten gevolge van de Britse havenstaking worden thans in de belangrijkste Britse havens meer dan 170 schepen opgehouden. In- en uitvoergoederen begin nen zich reeds in de havens op te hopen en ook verzamelen zich schepen voor de haveningangen. De stakers hebben het plan om de vertraging van het zeeverkeer nog uit te breiden. De Britse havenstaking heeft zich uitgebreid. Er zijn verschei dene honderden stakers bijgeko- komen, waardoor op nog een der tigtal schepen het werk moest worden neergelegd. Er wordt thans op bijna 200 schepen in de voornaamste Brit se havens niet gewerkt. Er zijn ruim 18.000 stakers. Bijna 31.000 havenarbeiders werken nog normaal; 111 sche pen worden door hen behandeld. Op Woensdag de derde sta kingsdag, is de toestand vooral in het gebied van Liverpool slechter geworden. In het havengebied van Lon den zijn enkele honderden haven arbeiders, op aandringen van de grote vakbond „Transport and general workers union", die de staking niet steunt, weer aan het werk gegaan. Geen overwerk op London- Airport. Op London-Airport weigeren 2.000 leden van het technische grondpersoneel overwerk te doen. waardoor de dienst van de ..British Overseas Airways" met een geleidelijke verlamming wordt bedreigd. De employé's eisen een verhoging van het sa laris voor overwerk. Het is zeer wel mogelijk, dat de vertrektijden reeds binnen een paar dagen in de war raken. De Franse versterkingen blij ven Algerije binnenstromen. Een heden van de Franse 14e divisie infanterie zijn Woensdag uit Tunesië in Algerije aangekomen, waar zij posities gaan innemen in het gebied van Constantine, waar de Algerijnse verzetslieden zeer actief zijn. Deze verzetslie den beschikken in het Auresge- bergte over „garnizoenen" en op- Slagplaatsen met voorraden. In Algiers heeft de politie Woensdag de editie van het Fran se communistische blad „l'Hu- manité" in -beslag genomen. De reden voor deze maatregel is niet bekend. In het blad wordt critiek geleverd op de Franse maatrege len tegen de verzetslieden. Voorts wordt verklaard dat in een dorp in het Auresgebergte zeventien lboeren zonder vorm van proces zijn terechtgesteld. Dit bericht is echter door de autoriteiten tegengesproken. De politie van Algiers nam Woensdag ook het Algerijnse communistische blad „Alger Republicain" in beslag. In Casablanca, het voornaam ste centrum van verzetsactiviteit in Marokko, is Dinsdagavond een winkelier doodgeschoten. Woensdagmorgen om kwart voor acht is brand uitgebroken in de Vlaamse schouwburg in de Lakenstraat te Brussel. Gistermorgen vroeg bemerkten de bewoners rondom het bekende theater dat een dichte rookwolk opsteeg aan de zijde van het to neel. Bijna onmiddellijk hierop sloegen vlammen omhoog, die al spoedig het dak bereikten. De Brusselse brandweer was snel met groot materiaal op de plaats van de brand gearriveerd en onmiddellijk werden verschei dene spuiten in werking gesteld. Omstreeks negen uur scheen de brand reeds geheel bedwongen. Het toneel, de schermen, de berg plaats en het stalen scherm zijn door de brand geheel vernield. De zaal is ernstig door het water be schadigd. Een grote menigte sloeg in de nabijheid van de schouwburg de blussingswerkzaamheden gade en een uitgebreide ordedienst moest het verkeer in dit drukke stads gedeelte van Brussel regelen. Ooggetuigen verklaren dat de brand vergezeld ging van een ge weldige hitte en een hevig geloei van vlammen. Het dak boven het achterste deel van de schouw burg is gesprongen en stukken kwamen op straat terecht. Zoals iedere avond had men na de voorstelling 't ijzeren scherm neergelaten. Dit is door de grote hitte neergestort. Het op het toneel gebleven ma terieel is totaal vernield. De voor stelling van Dinsdagavond werd opgenomen door de televisie en sommige opname-toestellen wer den vernield. De brandweer die met zeven pompauto's, drie ladderwagens en een ambulance-auto was uit gerukt wist het vuur met zeven slangen te bedwingen. De zaal van de Vlaamse schouw burg heeft door de hitte ernstig geleden. De muurschilderingen zijn gesmolten en de wanden van het theater zien zwart van de rook. De Franse nationale vergade ring heeft Dinsdag met 404 tegen 210 stemmen haar goedkeuring gehecht aan een door alle frac ties, met uitzondering van de socialisten en communisten in gediende motie, waarin wordt aangedrongen op het wijzigen van de grondwet wat betreft: 1. Het stemmen over vertrou wenskwesties en moties van af keuring. 2. De procedure betreffende het ontbinden van het parlement. 3. De organisatie van de Fran se Unie. 4. De wijze van het aanbren gen van grondwetswijzigingen. Het voorstel, dat de vereiste absolute meerderheid verwierf, beoogt een einde te maken aan de steeds optredende regerings- crises in Frankrijk. Binnen drie maanden moet het voorstel ook in de senaat een absolute meer derheid krijgen. Daarna kunnen JAPAN BETAALT SCHADE LOOSSTELLING AAN GEALLI EERDE KRIJGSGEVANGENEN Japan heeft het internationale Roode Kruis een bedrag van 4.500.000 pond sterling onge veer 47.700.000 overgemaakt als schadeloosstelling voor het „overmatige lijden" van voorma lige geallieerde krijgsgevange nen. die de Japanse krijgsgevan genschap hebben overleefd. 'Het geld zal worden verdeeld onder dertien landen waaronder Nederland waarvan militairen in Japanse krijgsgevangenschap zijn geweest. beide huizen van het parlement de bijzonderheden van de voor gestelde grondwetsherziening en behandelen, die in de nationale vergadering een meerderheid van twee derden in beide huizen van het parlement een meerderheid Van drie vijfden, of een volks stemming nodig hebben om wet te worden. De voorstanders van grond wetswijzigingen worden geleid door oud-premier Reynaud. Over het beginsel is men het wel eens, dooh over de details zijn de me ningen verdeeld. Premier Faure had tijdens het debat een snelle actie bepleit. Omdat z.i. de in stellingen van de republiek no dig verbeterd moeten worden. In het gehele gebied van Zuid- West-Vietnam zijn gevechten uit gebroken tussen regeringstroepen en troepen van Hoa Hao-secte. Generaal Tran Van Soai, politiek leider van de secte, heeft „de oorlóg verklaard" aan premier Ngo Dinh Diem. Naar Dinsdag wérd gemeld, heeft de premier 7000 man naar de rijstgebieden ten Z.-W. van Saigon gezonden, waar de troepenbevelhebber de Hoa Hao, generaal Ba Cut, de macht in handen heeft. Zijn strijdkrachten worden op 37.000 man geschat. Reuter tekent hierbij aan, dat de troepen van de premier kort geleden de troepen van de secte der Binh Xuyen uit Saigon heb ben verdreven ha bittere gevech ten, die honderden het leven kostte en duizenden dakloos maakten. De 3inh Xuyen was verbonden met de Hoa Hao. Er zijn ook gevechten gemeld tussen regeringstroepen en een heden der Binh Xuyen, die naar een waterrijk gebied ten Z.-W. van Saigon zijn verdreven. Deze eenheden hebben zich verbonden met de Hoa Hao. Hoa Hao-voorbereidingen voor guerillastrijd. Generaal Tran Van Soai, lei der der Hoa-Hao-secte, heeft zijn commandant te velde, generaal Ba Cut, opgedragen de door Hoa Hao-troepen in grote steden be zette posten te doen ontruimen en zijn eenheden terug te trekken in het door waterwegen door sneden Indochinese vasteland, om aldaar een guerillastrijd tegen de veel beter bewapende regerings troepen te voeren. Ba Cut zou verder het voor naamste, 120 km ten Z.-W. van Saigon gelegen hoofdkwartier der Hoa Hao ontruimd hebben. BA CUT. Generaal Ba Cut, de 31-jarige bevelhebber der in zwarte hem den gestoken Hoa Hao-troepen, heet eigenlijk Le Quarig Vinh. Hij verwierf zijn bijnaam „Ba Cut" (afgesneden vinger) in 1945, toen Zijn strijdkrachten 'de Fran-1 sen bestreden. Hij sneed toen, voor het front van zijn troepen en onder de woorden „ik zal het imperialisme op deze manier de hals afsnijden", het bovenste lid van zijn linker wijsvinger af. Hij draagt, sinds de verdeling van Vietnam, het haar ten teken van rouw tot op de schouders afhangend. HET HOA HAO-GEBIED. Het door de Hoa Hao groten deels beheerste gebied strekt zich over een lengte van 180 km ten Z. en ten W. van de meren in het gebied tussen de grens van Cambodja en de Chinese Zee uit. De Hoa Hao beheerst hier het platteland, terwijl de regerings troepen hoofdzakelijk in de ste den zijn gelegen. Laatstgenoem den beheersen ook de voornaam ste wegen, die zij in Amerikaan se pantserwagens patrouilleren. BLOKKADE. Gemeld ie, dat een blokkade van Saigon door de Binh Xuyen en Hoa Hao-troepen verwacht wordt. De regering heeft een 200-tal lege vrachtauto's naar het rijke rijstgebied ten Z.-W. van Saigon gezonden. Men verwacht, dat de vrachtwagens rijst zullen inladen en deze, in door pantserwagens en gemotoriseerde infanterie be schermde colonnes, naar Saigon zullen vervoeren. De rijstvoorra- den in deze stad reiken nog voor ongeveer drie weken. De verhouding der weder zijdse strijdkrachten. De zwaarder bewapende rege ringstroepen zij beschikken over Amerikaanse wapens - zouden gaarne de strijd met de Hoa Hao- en Binh Xuyen-troe- pen in een open veldslag uit vechten. Doch de sectelegers, goed geoefend in de guerilla- oorlogsvoering, geven de voor keur aan achterhoede-acties en patrouilleschermutselingen. Men verwacht, dat de secte- troepen bij voorkeur 's nachts zullen vechten. De regeringstroe pen hebben weinig ervaring in nachtelijke gevechten, daar hun de Franse tactiek is geleerd, wel ke inhoudt dat de militairen zich 's nachts in de defensiebolwer- ken bevinden. Doch als de belangrijkste fac tor in de komende strijd wordt de houding der bevolking be schouwd. Tot nu toe heeft deze bestaat in het betrokken ge bied hoofdzakelijk uit Hoa Hao- Boeddhisten de Hoa Hao- strijdkrachten in de reeds ver schillende malen voorgekomen botsingen met de regeringstroe pen geholpen. De Zuitvietnamese regering heeft Woensdag medegedeeld, dat vele agenten van de Binh Xuyen pogen in Saigon door te dringen. De inwoners van de stad zijn ge waarschuwd dat verzuim, om. deze agenten bij de politie aan te geven, streng als „medeplichtig heid" zal worden gestraft. Voor vreemdelingen geldt de waarschuwing, dat zij voor Viet namese gerechtshoven terecht zullen staan, indien zij de „re bellen" op de een of andere wij ze helpen of met in verbinding staan. Van regeringszijde wordt nog medegedeeld, dat de communis tische regering van Noord-Viet- nam poogt voordeel, uit de hui dige verwarde toestand in Zuid- Vietnam te trekken door het zenden van agenten voor propa- ganda-doeleinden. Volgens een persbericht heeft de regering een vooraanstaande Zuidvietnamese nationalist, dr. Phan Huy Quat Was, minister van landsverdediging in de twee vorige Zuidvietnamese regerin gen onder Nguyen Van Tam en Prins Buu Loc. Er was een tijd, Drie leden van de R.M.S., die zich in een loopgraaf bevonden voor het gebouw van de provin ciale politie te Ambon, zijn door de mobiele brigade met geweer vuur tot overgave gedwongen, aldus is van de zijde van de pro vinciale politie te Ambon aan P.I.A. verklaard. Dit geschiedde 10 Mei. De mobiele brigade legde daarbij toeslag op een Lee-Enfield karabijn. Volgens een verlaat bericht heeft op 4 Mei een bataljon van het leger op Ambon een aanval gedaan op schuilplaatsen van troepen van de R.M.S., die zich December vorig jaar terugtrok ken in de bossen. Bij deze actie werden twee R.M.S.-ers gedooddat de Amerikanen hem als de en twee anderen, waaronder een aangewezen persoon beschouw- meisje, genaamd Telma Papilad-den, om eventueel de plaats van ja, gewond. Zij worden thans ver- J premier Ngo Dinh Diem in te pleegd in (het ziekenhuis te Am-nemen. bon. Deze groep R.M.S.ers be-1 Gemeld wordt, dat de Hoa stond blijkens mededelingen van Hao-troepen ten Z.-W. van Sai- de zijde van het leger uit 10 per- gon de zwaar bewapende rege- sonen, waarvan 6 ontsnapten.1 ringsstrijdkrachten terugtrekken, Het leger zette daarop een zuive- waarbij zij door hen overgetrok- ringsactie in. 1 ken bruggen opblazen. John Foster Dulles, de Ameri kaanse minister van Buitenland se Zaken, heeft Woensdag in de commissie van buitenlandse za ken van het Amerikaanse huis van afgevaardigden gepleit voor goedkeuring van het nieuwe pro gram van president Eisenhower voor hulp aan het buitenland, een program, waarmee 3,5 milliard dollar gemoeid zal zijn. Hij zei, dat de recente politieke daden van de Sowjet-Unie (zoals ondertekening van een Oosten rijks verdrag; wijziging van de Sowjet-houding ten aanzien van ontwapening; de „pelgrimstocht" van Sowjet-leiders naar Belgra do) duiden op een grotere mate van verdraagzaamheid en meer eerbied voor vrijheid en onafhan kelijkheid. Het zou volgens hem echter een grote fout zijn als men dacht, dat het gevaar nu voorbij is. Eén van de redenen voor dit Sowjet-beleid kan zijn, dat de Russen hopen door een „vertoon van aangename redelijkheid" ver slapping van de defensie-maatre gelen van het Westen in de hand te werken. Dulles waarschuwde, dat som mige vrije landen dit vooruitzicht aanlokt en dat de vrije landen naar de Verenigde Staten kijken om te zien hoe de jongste Russi sche maatregelen worden opge vat. Als wij de indruk wekken, dat volgens ons het gevaar voor bij is, zullen zij ons snel volgen en zal veel van de saamhorig heid en kracht, in de afgelopen jaren door 't Westen opgebouwd snel vergaan, aldus Dulles. De Verenigde Staten juichen de jongste daden van de Sowjet- Unie toe en „wij kunnen hopen, dat een nieuwe dag aanbreekt. Doch te dikwijls hebben mensen zich laten verleiden door een val se dageraad voor een echte aan te zien. Wij mogen die fout niet maken", zo voegde de minister hieraan toe. De huidige positie van de Sow jet-Unie ten aanzien van de ont wapening bevat volgens Dulles „veel dat niet duidelijk is of on aanvaardbaar voor de Verenigde Staten, doch de Sowjet-Unie er kent nu tenminste dat bepaalde grondbeginselen, die zij tot op Op een Dinsdagavond te Utrecht gehouden bijeenkomst van de samenwerkende vredesverenigin- gen, heeft de hoogleraar-direc teur van de Utrechtse sterre- wacht, prof. dr. M. Minnaert, ge sproken over de atoomoorlog. Prof. Minnaert betoogde, dat de ontdekking der kern-energie de mensheid in het bezit heeft gesteld van geheel nieuwe ener giebronnen, die een tijdperk van ongekende maatschappelijke wel vaart mogelijk maken. Evenredig daarmee zijn volgens prof. Min naert de rampen die ons bedrei gen, indien de atoomwapenen in de oorlog worden gebruikt. De Utrechtse hoogleraar noem de het een plicht van de natuur onderzoeker de volle omvang bekend te maken van het onheil dat wordt voorbereid. „Vrede door kracht" noemde prof. Minnaert een uiterst ge vaarlijke leuze. Veiligheid was volgens hem alleen te bereiken door internationale onderhande lingen. Van het grootste belang noemde spreker vooral de voor stellen die in 1954 enerzijds door Frankrijk en Engeland, ander zijds door de Sowjet-Unie aan de Verenigde Naties zijn gedaan. N.l. een controle-orgaan instel len, alle bewapeningen vermin deren, fabricage van nieuwe atoomwapens stopzetten, de be staande wapens voor vreedzame doeleinden gebruiken. Er zou, zo zeide spreker, 'n machtige volks beweging moeten ontstaan om drang uit te oefenen op de rege ringen tot het bereiken van over eenstemming daaromtrent. Bij verkiezingen dient van elke par tij geëist te worden, dat zij zich krachtig uitspreekt. Daarnaast moet echter volgens prof. Minnaert de „koude oor log" worden stopgezet. Omtrent alle vraagstukken die tot con flicten aanleiding dreigen te ge ven moet een redelijke oplossing door onderhandelingen gezocht worden, zo meende spreker. heden verwierp, geldigheid bezit ten". Voorts merkte de minister nog op, dat de Sowjet-leiders steeds hebben verklaard, dat ratificatie van de Parijse accoorden een ernstige belemmering zou beteke nen voor verdere besprekingen, doch dat de „Prawda", het or gaan van de communistische par tij, nu klaagt, dat de Verenigde Staten niet lang genoeg wilier, confereren en de vier-mogendhe- denconferentie op het hoogste niveau in een paar dagen tijds willen afdoen. Het K.N.M.I. deelt mede: Aan een langdurige periode van uitzonderlijk koud weer kwam Maandag een einde. Toen stroomde namelijk met zuidwes ten winden zachte, vochtige Oceaanlucht ons land binnen, waardoor in de zuidelijke provin cies het kwik tot 16 a 17 graden opliep. Intussen is deze Oceaan- lucht al weer verdwenen. Boven de Noordzee kwam namelijk een gebied van hoge druk tot ontwik keling, waaromheen iets minder zachte, maar drogere luoht stroomde, die Dinsdagmiddag, nadat de wind naar noord tot noordoost was gedraaid, ons land bereikte. Het klaarde daarna op, zodat Dinsdagnacht een flinke uitstraling kon optreden. De laagste temperatuur (2 en 3 gra den) kwamen voor in het noor den en noordoosten van het land. In Vlissingen en op het vliegveld Zuid-Limburg kwam het kwik niet beneden 8 graden. Het ziet er naar uit. dat het weer ook de komende dagen on der invloed van hogedrukgeibde- den zal staan. De neerslagkansen zijn in venband hiermede uiterst gering. Overwegend zonnig weer met geleidelijk hoger wordende temperaturen' is waarschijnlijk. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. In het noorden van het land overdrijvende wolkenvelden. El ders over het algemeen weinig bewolking. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen noord en oost. Ongeveer dezelfde tem peraturen als gisteren, in de zui delijke provincies echter iets ho gere. VRIJDAG 27 MEI. v.m. n.m. Breskens 5.59 6.20 Terneuzen 6.34 6.55 Hansweert 7.14 735 Walsoorden 7.24 7.45 ZON MAAN op onder op onder Mei. 27 4.34 20.45 11.00 0.38 28 4.33 20.46 12.17 0.58 29 4.32 20.47 13.30 1.16

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1