Schiphols directeur keek rond op Amerikaanse vliegvelden Behandeling wetsvoorstel tot uitbreiding Zuidafrikaanse Senaat Kort Geding over conflict in de haringvisserij Havenstaking in Engeland Nederlandse en Belgische douaniers slaags met smokkelaars Vliegtuigwrak waargenomen nabij Schiermonnikoog West-Duitsland en Saargebied Toeneming van gewelddaden in Noord-Afrika Run naar diamant in Afrika WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- üd MAANSTANDEN DINSDAG 24 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3463. De kabinetscrisis Pas in September „Grote vier Het nieuwe Oostenrijkse leger Verklaring van Ollenhauer Vluchtelingen in Oost-Duitslaud Vooraansiaande Oost duitse communist uitgeweken Billy Graham op 30 Juni in Rotterdam De bases en strijdkrachten der V.S. in Europa Oplossing mogelijk Agrarische overschot producten voor Italië Botsing aan Egyptisch-lsraëlische grens Dag van het Amerikaanse leger Russische leiders Donderdag in Belgrado Frankrijk en de atoomenergie De strijd tussen Kerk en Staat in Argentinië Relletjes te Aalst 8'rankerin g bij aoor.nement Terneuzen RLrwcteur-Koofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 33150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van d« Bande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 cl; luinlnstaaa advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertentie»: J regels ft, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven oDder nummer, ci: .Atoae Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag» !8 Voor het Maandagnummer: Zaterdag» 10 Het kabinet der Koningin deelt mede: H. M. de Koningin heeft jongst leden Vrijdag dr W. Drees uitge nodigd, na kennisneming van de over de kabinetscrisis uitge brachte adviezen en na overleg met het kabinet, te rapporteren over de vraag, of de mogelijkheid zou bestaan van aanblijven van het demissionaire kabinet, met uitzicht op overeenstemming met de Staten-Generaal over het ver der te volgen huurbeleid. De heer Drees heeft thans aan H. M. meegedeeld, dat daarvoor zijns inziens geen voldoende poli tieke grondslag bestaat. Het geschil tussen de Sowjet- Unie enerzijds en de Westelijke mogendheden anderzijds over de mogelijke plaats, waar de voor gestelde bijeenkomst van rege ringsleiders der ..Grote Vier" ge houden zal worden kan misschien ten gevolge hebben, dat de con ferentie niet voor September bij een kan komen, aldus seint Reu ter uit Washington. Functionarissen te Washington zeiden niet dat de conferentie „uitgesteld" was. De datum was immers nog in het geheel niet vastgesteld. Ten gevolge van de meningsverschillen over de plaats der conferentie en andere tech nische aspecten bepaalde re gelingen voor de conferentie kun nen pas getroffen worden als hierover overeenstemming is be reikt kan de conferentie mo gelijk pas in September worden verwacht. „De ruggegraat van het nieuwe Oostenrijkse leger zal worden gevormd door Oostenrijkers, die in de afgelopen oorlog in het Duitse leger en vóór de oorlog bij de Oostenrijkse weermacht hebben gediend", aldus heeft de Oostenrijkse onderminister van Binnenlandse Zaken, Ferdinand Graf, in een onderhoud met een vertegenwoordiger van het te Klagenfurt verschijnende dag blad „Volkszeitung" verklaard. Hij voegde hieraan toe, dat het Oostenrijkse leger nog dit jaar zou worden gevormd. De eerste dienstplichtigen zul len komen uit de lichtingen 1935 en 1936. Er zal algemene mili taire dienstplicht, voor de tijd van een jaar, worden ingevoerd. Graf besloot met de medede ling, dat Oostenrijk zijn wapens in het buitenland zal kopen, „en wel van dat land, dat de beste wapens het goedkoopst levert". De leider van de Westduitse socialistische (oppositie) partij, Erich Ollenhuaer, is Zondag in een beschouwing van de interna tionale politiek tot de slotsom ge komen, dat er grote mogendhe den in ernst naar een vreedzaam naast-elkaar-bestaan streven. Hij is evenwel van mening, dat het gevaar bestaat, dat dit ten koste van Buitslands hereniging zal gaan, daar de oplossing van dit vraagstuk de grote mogendheden te moeilijk schijnt te zijn. Opdat Duitsland niet verdeeld zou blij ven tussen de beide machtsgroe peringen, zouden Duitse initia tieven nu dringend nodig zijn. Ollenhauer, die sprak op een congres van de socialistische par tij te Mühlheim, keerde zich op nieuw tegen een neutralisatie van Duitsland, zolang de machtsgroe peringen in 't Oosten en het Wes ten blijven bestaan. Het was zaak de bestaande mogelijkheden tot een ontspanning tussen het Oos ten en het Westen te baat te ne men. Onder overweldigende belang stelling is Maandag het debat in de Zuidafrikaanse volksraad be gonnen over het omstreden rege ringsontwerp tot ontbinding en uitbreiding van het ledental van de senaat van 48 tot 89. Hierdoor zou de regering de vereiste meer derheid van twee derden in het parlement krijgen voor de goed keuring van een1 voorstel, kleur lingen af te voeren van de ge meenschappelijke kiezerslijst. De minister van Binnenlandse Zaken, dr Doenges, die het on derhavige ontwerp indiende, zei- de, dat de regering gebruik moet maken van haar „reservebe voegdheden" krachtens de grond wet om de haar bij de algemene verkiezingen verstrekte „manda ten" met betrekking tot de kwes tie van de kleurling-kiezers en de „souvereiniteit van het .parle ment" boven besluiten van het hof van beroep, die wetgeving te niet doen, ten uitvoer te leggen. Dr Doenges haalde historische voorbeelden aan van andere lan- De Westduitse minister voor zaken betreffende geheel Duits land heeft een radio-toespraak voor de Oostduitsers gehouden, waarin hij er bij „potentiële vluchtelingen op aangedrongen heeft niet naar West-Duitsland uit te wijken, tenzij men in wer kelijk gevaar verkeerde. Het toenemen van het aantal vluchtelingen was voor West- Duitsland een reden tot bezorgd heid en het was juist thans van belang, dat de Oostduitsers thuis bleven. Hij zeide, dat West- Duitsland in Oost-Duitsland man nen en vrouwen nodig had, naar wie men altijd zou kunnen ver wijzen als mensen, die de vrij heid wensten. De standvastigheid van de Oostduitse bevolking vormde het sterkste argument voor hereniging van Duitsland in vrijheid. Volgens het anticommunistische „inlichtingen-bureau West" is Horst Koenig, technisch direc teur van de grootste Oostduitse staalfabrieken, de „J. V. Stalin Werke" naar West-Duitsland uit geweken. Hij zou zich in gealli eerde handen bevinden. Hij was lid van de communisti sche partij en in 1952 werd hij winnaar van de nationale prijs eerste klasse „voor de meester lijke wijze waarop hij de staal- walserijen van Brandenburg en de „Stahlwerke Ost" (de J. V. Stalin Werke) heeft georgani seerd". den, die hun senaten vergrootten om „de wensen van het volk" te kunnen vervullen. „Het is een kardinaal beginsel van elke democratische regering, dat wanneer zij in een zekere zaak een mandaat van het volk gekregen heeft, zij dan verplicht is gebruik te maken van alle be schikbare middelen, of van wat in Engeland reserve-bevoegdhe den genoemd worden", aldus mi nister dr Doenges. Volgens dr Doenges zal de af schaffing van de evenredige ver tegenwoordiging in de verkiezing van senatoren door de provincies, die in het ontwerp is voorzien, „niet het einde van de democra tie of het begin van een partijstel sel in Z.-Afrika betekenen". (De senatoren zullen op grond van het nieuwe ontwerp gekozen wor den volgens het meerderheidsstel- sel. Drie van de vier provincies, alsook Zuidwest-Afrika, worden door de nationale partij be heerst). Dr Doenges verklaarde, dat hoewel de mogelijkheden in het ontwerp verder gingen dan hij in „normale tijden" zou hebben ge wenst, niettemin zij niet verder strekten dan „strikt noodzake lijk". De toestand eiste drastische maatregelen, daar het land een einde wenste aan de vijf jaar strijd over de grondwet en de kwestie van de kleurling-kiezers. De bijeenkomst, die in het Feijenoord-stadion te Rotterdam zal worden gehouden en waar de bekende evangelist Billy Graham zal optreden is thans definitief bepaald op Donderdag 30 Juni om half acht. Evenals verleden jaar zal brigadier L. Nijman van het Leger des Heils de toespraak van Graham vertalen, terwijl de heer J. van Capelleveen van de Youth for Christ de vertaling voor de koorleiders zal verzor gen. Het voornemen bestaat van de samenkomst een geluidsfilm samen te stellen, die dan in ver schillende plaatsen in ons land zal worden vertoond. „De Verenigde Staten moeten, ook al zou de Sowjet-Unie op de bijeenkomst der leiders van de „grote vier" vérgaande voorstel len doen, b.v. strekkende tot het scheppen van een neutrale zóne in Europa tussen Oost en West, onder de huidige omstandighe den hun bases in Europa niet op geven, en evenmin de sterkte der Amerikaanse strijdkrachten al daar verminderen, aldus heeft senator Walter George, voorzit ter der Amerikaanse senaats commissie voor buitenlandse za ken, tegenover verslaggevers ver klaard. Hij voegde hieraan toe: „Geen enkel Sowjetrussisch voorstel moet voor ons aanleiding zijn onze militaire plannen te wijzi gen, zolang niet daadwerkelijk is gebleken, dat er verandering in de huidige wereldsituatie is ge komen". Met Schiphol mogen wij er be slist zijn, wij hebben er het fun damentele voordeel, dat wij arm slag hebben gehouden. Schiphols uitbreidingsplan gaat in de goe de richting, maar wij lopen toch niet hard genoeg", aldus de di recteur van Schiphol, de heer U. F. M. Dellaert, die vorige week van een bezoek aan een aantal vliegvelden in de Verenigde Sta ten is teruggekeerd. De heer Dellaert was door de president van de American Ope rator Council een organisatie van de directies der grootste luchthavens uitgenodigd het jaarcongres in Seattle bij te wo nen. Van deze gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt om op een aantal Amerikaanse luchthavens Voor de president van de ar- rondisementsrechtbank te Rotter dam, mr J. van Vollenhoven, heeft Maandagmiddag een kort geding gediend, dat aanhangig was gemaakt door de redersver eniging voor de Nederlandse ha ringvisserij te Den Haag tegen de centrale bond van werknemers in het transportbedrijf te Rotter dam. Zoals bekend is hebben de vis sers, aangesloten bij deze bond, Vrijdagavond besloten ondanks de beslissing van het college van rijksbemiddelaars, hun actie niet te graaien en te monsteren voort te zetten. De werkgevers vroegen de pre sident de centrale bond te gelas ten om aan zijn leden, voorzover in dienst van leden van eiseres, aan te zeggen het werk te hervat ten en gedaagde te verbieden om enige staking verder te organi seren en zijn leden, die blijven of gaan staken, te steunen. Verder werd gevraagd gedaag de te veroordelen tot betaling In een aantal Britse havens is Maandagochtend staking begon nen van 15.000 havenarbeiders die erkenning eisen van hun vak vereniging. De staking is niet al gemeen. aangezien de leden van de grote erkende vakbond het werk niet neergelegd hebben. Niettemin ligt het werk in de havens van Liverpool, Birken head en Manchester zo goed als stil. In Londen wordt slechts in een Te Rijkevorsel (prov. Antwer pen) is het in de nacht van Za terdag op Zondag in Chicago- stijl tot een treffen gekomen tus sen smokkelaars en douaniers, waarbij grote schade aan parti culier eigendom is veroorzaakt en waarbij de Nederlandse doua nebeambten, tezamen met hun Belgische collega's ternauwer nood aan de dood zijn ontsnapt. De Nederlandse douanebeamb ten hadden reeds lange tijd van Het Deense stoomschip „Klins- holm" heeft op circa 9 zeemijl Noordwest van Schiermonnikoog een wrak van een vliegtuig waar genomen. De vleugel is gebro ken. Het vliegtuig is Vvit geschil derd en het heeft een rood vier kant op het einde van de vleugel. De reddingboot Insulinde van Oostmahorn is uitgevaren en ook een Catalina-vliegboot van de red- dings- en opsporingsdienst der marine is opgestegen van Valken burg om eventueel hulp te kun nen bieden. Om half drie Maandagmiddag had noch de „Insulinde" noch het ,,Catalina"-vliegtuig iets van het vliegtuig ontdekt. Aan het onderzoek wordt ook deelgeno men door een Duitse loodsboot uit Emden, door een Duitse red dingboot en door een loodsboot uit Delfzijl. Er is ook geen aan wijzing welk vliegtuig het zou kunnen zijn en daarom houdt men er o.a. rekening mede, dat het een deel van een vliegma chine is, die in de tweede wereld oorlog daar ten onder is gegaan. In latere berichten over het signaleren van het wrak door de „Klintholm" is er sprake van dat zich op de vleugel een rood met gele vlek bevond. Militaire vliegtuigen van België hebben een herkenningsteken op de vleugeluiteinden dat bestaat uit drie concentrische cirkels, nl. een rode buitenste cirkel, een gele daarbinnen en een zwarte punt in het midden. Het gevonden wrak blijkt te zijn het overblijfsel van een z. g. doelvliegtuig, dat voor schiet oefeningen werd gebruikt. Het ,,Catalina"-vliegtuig en de reddingboot „Insulinde" zijn teruggeroepen. de omgeving van Tilburg uit over Nederlandse grondgebied een ver moedelijk Belgische smokkel auto achtervolgd en deze duchtig beshcoten. De wagen moet ech ter zwaar gepantserd zijn ge weest want de beschieting had geen enkel resultaat. Op zeker ogenblik reed de smokkelwagen over de grens. De Nederlandse douaniers namen op hun verzoek enkele Belgische douaniers op en de achtervolging werd toen op Belgisch grondgebied hardnekkig voortgezet. De dolle rit ging over Zonder eigen naar Rijckevorsel waarbij voortdurend op de smokkelauto werd geschoten. Op een gegeven ogenblik richtte de gepantserde auto zich naar de douane-auto en verpletterde deze letterlijk. De douanebeambten die snel wa ren uitgestapt konden zich maar op het nippertje in veiligheid brengen. Bij zijn gevaarlijke ma noeuvre had de chauffeur blijk baar de controle over het stuur verloren want hij reed op de markt van Rijckevorsel het huis binnen van de heer Langenberg. De zware auto reed bijna tot in de keuken en verpletterde in de winkel naaimaohines, radio's, wasmachines en alle meubilair. De pantserauto reed echter kalm achteruit het huis weer uit en slaagde er in weer te ontsnap pen. Dit gebeurde weer onder een hagel van kogels, die evenwel op de sterke pantsering geen enkel vat hadden. Ook de smokkelaars lieten zich niet onbetuigd, doch later bleek, dat zij het vooral op de banden van de achtervolgen de douane-auto hadden gemunt. Vermoed wordt, dat de smokkel auto jenever vervoerde. derde deel van de havens nor maal gewerkt. In Londen staakt ongeveer 7.000 man, in Huil, de vijfde Brit se haven die door de actie wordt getroffen, ongeveer 1.000 man. De stakers eisen voor hun „Na tional Amalgamated Stevedores and Dockers Union" (N.A.S.D) 't recht op om in het gehele land bij arbeidsgeschillen namens de ha venarbeiders als onderhandelaar op te treden. Dit recht bezit nu alleen de grote „Transport and General Workers Union", waarbij de overgrote meerderheid van de Britse havenarbeiders is aange sloten. De leiders van deze bond hebben zich tegen de staking uit gesproken. Leden van N.A.S.D. hebben Maandagochtend posten betrok ken in het havengebied van de door de staking getroffen steden. De politie is versterkt om inci denten tussen stakers en werk willige leden van de grote vak bond te voorkomen. van een dwangsom van ƒ100.000 voor elke dag waarop hij in ge breke blijft het gevorderde bevel en/of het verbod aan zijn leden tegeven. Nadat mr C. R. G. Wijckerheld Bisdom uit Den Haag de dagvaar ding had toegelicht en mr R. J. Polak uit Amsterdam de ziens wijze van de centrale bond had uiteengezet vroeg de president beide partijen of een schikking in der minne niet mogelijk was. De partijen moeten in de toe komst weer samenwerken en 'n vonnis noemde de president „een tweesnijdend zwaard". De partij en gingen op deze suggestie in en de zaak werd, indien nodig, aan gehouden tot Woensdagmiddag. Maandag is te Rome een over eenkomst tussen de Verenigde Staten en Italië ondertekend, volgens welke de Ver. Staten voor een bedrag van 50 millioen dollar aan Agrarische overschot producten aan Italië zullen leve ren. Volgens de overeenkomst zal Italië ongeveer 200.000 ton tarwe voor de productie van Spaghetti invoeren, ongeveer 40.000 ton katoen en een hoeveel heid tabak voor de vervaardiging van sigaretten door de Italiaanse staatstabakmaatschappij. Een deel van de tegenwaardegelden zal door de Italiaanse regering ge bruikt worden voor het program ma voor de economische ontwik keling, met name van het Zuid- Italiaanse gebied. rond te kijken, „want overal valt wat te leren". Bijzonder geïmponeerd is de heer Dellaert, naar hij op een persconferentie vertelde, door de uitbreidingsplannen voor de lucht haven New York international (Idlewild). Daar komt een groot centraal areaal stationsgebouw met acht afzonderlijke gebouwen en 140 opstelplaatsen voor de vliegtuigen. De banen zijn er reeds, de gebouwen nog niet. Het plan voor Schiphol gaat ook in deze richting, Londen Airport is in de geschetste vorm al in be drijf. Chicago, een „oververzadigd" vliegveld, ligt midden in de stad, volkomen ingebouwd en er komt nu een nieuw vliegveld buiten de stad met een oppervlakte van 2400 ha volgens het Tangentiele plan (gelijk Sohiphol). Zeer geïn teresseerd is de heer Dellaert in de proeven, die men gaat nemen met een z.g. pier op het plat form en een overdekte grote en lange gang, bestaande uit een tunnel voor de aanvoerleidingen, kabels e.d., de begane grond voor het transport van de bagage, de eerste verdieping voor de pas sagiers en de tweede étage voor de bezoekers, die tot aan het toe stel loopt. Op deze manier gaat de verscheping op bijzonder com fortabele en efficiente wijze. Ook voor Schiphol achtte hij dit in de toekomst wenselijk. Binnen acht jaar zal op Am sterdams luchthaven een nieuw en permanent stationsgebouw moeten verrijzen en daarbij komt zo het een en ander kijken. De bedoeling is te komen tot In het gebied van Gaza heeft zich, voor de derde maal in de afgelopen drie dagen, een Egyp- tisch-Israëlisch grensincident voorgedaan. Volgens de Egyptische lezing vielen Israëlische militairen een Egyptische buitenpost aan. De aanval werd afgeslagen. De Egyptenaren zouden geen verliezen hebben geleden. Aan Israëlische zijde zouden enkele slachtoffers zijn gevallen. De Amerikaanse troepen in Berlijn hebben ter gelegenheid van „de dag van het Amerikaan- 55-opstelpIaatsen voor de vlieg tuigen. In het stationsgebouw dient een enorm grote hal te ko men zoals Amerikaanse lucht havens die hebben. Te Seattle heeft de heer Deï- laert ook het Boeing verkeers- straalvliegtuig en de B'52. een militair straalvliegtuig met acht motoren, „horen starten". Aan dit enorme lawaai moet en gaat men iets doen, zo vertelden hem de constructeurs „De opbruisende uitbreiding van het luchtverkeer wordt iets geweldigs. Het gaat zich nog ko lossaal uitbreiden. Amerika is er de voorloper van. Zoals de auto in de Ver. Staten gebruikt wordt, zo wordt daar ook per vliegtuig gereisd; het is een massa vervoer middel", aldus de heer Dellaert Uit gewoonlijk betrouwbare bron te Belgrado is Maandag vernomen, dat de Sowjetrussische leiders Chroesjtsjew en Boelga- nin Donderdag in Belgrado zul len aankomen voor een bezoek aan Zuid-Slavië van zeven tot acht dagen. De Russische delegatie zou be halve Belgrado ook andere ste den in Zuid-Slavië bezoeken. President Tito van Zuid-Slavië heeft met de voorzitter van de Westduitse bondsdag, Gersten- maier, gesproken over de toe komst van Duitsland in het licht van de aanstaande conferentie met Ruslands leiders. Gestenmaier leidde een West duitse parlementaire delegatie, die Maandag, na een verblijf van een week in Zuid-Slavië, naar huis is teruggekeerd. Premier Faure van Frankrijk heeft Zondag voor een congres verklaard, dat Frankrijk een vredelievende atoommogendheid zal zijn. Frankrijk zou een beroep doen op de wereld om het op deze weg te volgen. „Frankrijk heeft het keerpunt van de steen kool gemist en ook het keerpunt van de petroleum. Wij moeten het atomische keerpunt niet mis sen," aldus de Franse premier. Het hoofd van de Argentijnse se leger" een grote parade in de f deeld 031 stad gehouden, welke onder meer waaronder nrW werd bijgewoond door de Sowiet- I on5*ei twee priesters, zijn commandant in Berlijn generaal gearrfsteera wegens het ver- Dibrowa. De S-amS Spr6lden Van e^mplaren van een deur, Pqesjkin, die tezamen met zijn Westelijke collega's was uit genodigd, liet verstek gaan. De bestudering van de econo mische conventies tussen Frank rijk en het Saargebied door de bevoegde diensten van de West duitse regering, zal over onge veer een week voltooid zijn, al dus heeft een woordvoerder van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken Maandag op Het einde van de Mohamme daanse heilige maand, Ramadan, heeft Zondag geleid tot toene ming van toet aantal gewelddaden in Frans^Noord-Afrika. In Casalblanca (Marokko) werd een blanke, die met zijn vrouw wandelde, doodgeschoten; ook werden twee Franse soldaten in hetzelfde stadsgedeelte zwaar ge wond; één van hen overleed later in een ziekenhuis. Volgens de politie werd 'bovendien brand ee- sticht in: een chemische fabriek. Te Badna (Marokko) werd een uitgaansverbod afgekondigd, na dat een winkel en een autobus in brand waren gestoken. In' het Auresgebergte (Alge rije) heeft een groep van zestig opstandelingen een Franse mili taire stelling bij Cheirange aan gevallen. Scherpschutters dwon gen de aanvallers tot de aftocht, waarna de vogelvrijverklaarden door vliegtuigen werden „ver nietigd", aldus de Franse politie. Bij een aanval op een andere stelling werden vier Franse sol daten gewond en een opstande ling krijgsgevanen emaakt. Twee Iblsnke winkeliers Algiers werden door messteken zwaar gewond. De Algerijnse dader werd door een politieman neergeschoten en zwaar gewond. In Tunesië werd Zondag een gebouw van de neo-Destour-par- tij door een bomaanslag bescha digd. Er werd melding gemaakt van slachtoffers. een persconferentie verklaard. Hij voegde er aan toe, dat men in Bonn niet voornemens is, het aanvangen van onderhandelingen tussen Frankrijk, Duitsland en het Saargebied te bespoedigen. Men is van mening, dat, nu veel belangrijker vraagstukken aan de orde zijn, het beter is de Saar- kwestie rustig tot ontwikkeling te laten komen. De woordvoerder zeide, dat premier Hoffmann van het Saar gebied verklaard had, dat de Westduitse regering er niet op gesteld is met hem te onderhan delen en liever wacht tot de samenstelling van een volgende Saarlandse regering. De woord voerder gaf toe, dat Bonn een regering, gekozen volgens de nieuwe bepalingen, meer gezag zou toekennen dan aan het hui dige bewind. Dit was echter niet de enige factor, die een rol zou spelen bij het vaststellen van een datum voor de opening van driezijdige besprekingen. Tonelen, die herinnerden aan de „goidrush" aan de Kondyke in het begin van deze eeuw, hebben zich deze week in Zuid-Afrika af gespeeld, toen nieuwe terreinen, waarin zich diamant kan bevin den, te Vaatpoort nabij Kimber- ley, werden toegewezen. Vele honderden zoekers, oud en jong, mannen en vrouwen, renden in looppas weg op een teken van de regeringsvertegenwoordiger, om hun concessies af te palen. Hoewel de zoekers tegenwoor dig niet meer zulke fabelachtige fortuinen bijeen kunnen garen als in de vroegere pioniers, worden er door enkelen toch diamanten van prima kwaliteit gevonden en ver dienen zij tot 7000 gulden per week. De mooiste steen, die onlangs in de omgeving van Kimberley werd gevonden, was een diamant van 44 karaat, welke meer dan 50.000 gulden opbracht. Het térrein van Vaalpoort ligt op een bezitting van een Zuid afrikaanse boer, die ervan over tuigd was, dat er zich diamant op bevond. Tot aan zijn dood zocht hij vruchteloos naar diamanten, doch daarna kwam zijn voorspei ling uit en werden er op zijn ter reinen diamanten gevonden. aan president Feron gerichte „open brief". De arrestanten zullen worden vervolgd wegens betoond gebrek aan eerbied voor het staatshoofd." In Aals West-België) is het Zondagavond tot relletjes geko men, waarbij tien personen ge wond werden. De minister van Gezondheid, Leburton, en zijn collega van Openbare Werfken. Van Audenhove, hadden openba re werken in de plaats geïnspec teerd, waarop Katholieken tegen de schoolpolitiek demonstreer den. Socialisten organiseerden 'n tegendemonstratie en men raak te slaags. De politie greep in en gebruikte daarbij brandslangen. Een aantal personen is aangehouden doch later weer op vrije voeten ge steld. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van Dinsdag ochtend tot Dinsdagavond. Weinig verandering. Veranderlijke bewolking met plaatselijk, in hoofdzaak in de noordelijk helft van het land, wat lichte regen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen West en Noord. In de middag dezelfde temperaturen of iets hogere. WOENSDAG 25 MEI. v.m. n.m. Breskens 4.06 4.36 Terneuzen 4.41 5.11 Hansweert 5.21 5.51 Walsoorden 5.31 6.01 ZON op onder Mei. 26 4.35 20.44 23 4.38 20.39 27 4.34 20.45 28 4.33 20.46 MAAN op onder 9.40 5.45 11.00 12.17 0.12 22.54 0.38 0.58

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1