TOCH CRISiS AKKERTJE WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Hei Kabinet irad ai - Tegenstellingen toegenomen Pensioen in '57 C.J.M.V. te Middelburg bijeen Hoe mr. Bouman Indonesië verliet Televisie-vraaggesprek met Pinay Overgangsperiode in Egypte in Januari ten einde Oneerlijke kassier aangehouden Groede en Nieuwvliet breiden steeds meer uit als badplaatsen Scheiding van kerk en staat Argentinië ZATERDAG 21 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3461- De Kabinetscrisis Toestand var logliatti slecht Onrustig Gejaagd Het vaccin-Salk McCarthey vrijwilliger voor een Chineseexpeditie Poolse treiler vergaan De komende Vier- mogendhedenconferent e Overstromingen in de Verenigde Staten Franse versterkingen naar Algerije Nieuw offensief tegen Mau Mau in Kenya miiiiiiiimiiiBf Britse spoorwegstaking aangekondigd Slavenhandel tussen West-Afrika en de Arabische landen in franker in g bij abonnement Terneuzen Blracteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Njordstraat 55-57 Terneuzen Hadactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZE Verschijnt dagelijka Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen. Advertentieprijs: per own 15 ct; wintBBOOB t**? advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie' 5 rwgel* 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, ol: Atistm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags a asst. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 wax. De donkere wolken, die sedert het begin van de debatten in de Tweede Kamer over de belasting verlaging en huurverhoging bo ven het kabinet hingen, zijn los gebarsten. Het kabinet-Drees heeft slechts met twee stemmen de nederlaag geleden. Zag het er aanvankelijk nog naar uit, dat alsnog een compro mis zou worden bereikt door het pogen van de fractievoorzitter der P. v. d. A. om uitstel te krij gen door schorsing van de debat ten en een later ingediend voor stel om het huurontwerp los van de belastingverlagingen te behan delen, de regering bleek hiertoe niet bereid en heeft daarvan thans de gevolgen ondervonden. Weliswaar was het kabinet op het ergste voorbereid, want zij had minister Mansholt, mede op verzoek van de P. v. d. A., van een reis door Scandinavië laten terugkomen, maar toch waren er verwachtingen, dat het kabinet de stemming zou overleven. De voorstemmers, die klaarblijkelijk een crisis wilden voorkomen, wa ren de K.V.P met A.R. en C.H., met uitzondering van een lid van beide laatstgenoemde partijen. De rest van de Tweede Kamer de P. v. d. A., V.V.D., S.G.P., K.N.P. en C.P.N. stemden tegen, tezamen met een lid van de A.R. en C.H. MOEILIJKE SITUATIE. Uit de aard der zaak brengt, zoals wij reeds schreven, een kabinetscrisis vele moeilijkheden met zich mede. Reeds direct treedt de vraag naar voren, of een door de Kroon aangestelde formateur er in zal slagen een nieuw kabinet op brede basis te vormen, dat geneigd is het huur ontwerp aan te nemen. De mo gelijkheid, dat de Kroon met het oog-op de toch noodzakelijke ver kiezingen in 1956 het Nederland se volk over deze ontwerpen zal laten beslissen door reeds nu nieuwe verkiezingen uit te schrij ven, behoort zeker niet te wor den uitgeschakeld. Daarnaast staat welhaast van zelfsprekend uitstel van de aan gekondigde belastingverlagingen en huurverhoging, want men mag niet aannemen, dat een eventueel nieuw kabinet er in zal slagen deze voorstellen alsnog vóér 1 Juli a.s., de datum waar op de belastingverlagingen zou den ingaan, met meerderheid goed te keuren en in werking te doen treden. Zijn deze conclusies te voor barig? Door de ontstane crisis zijn de tegenstellingen tussen beide grote partijen nog toege nomen en de vorming van een nieuw kabinet zal derhalve ern stige moeilijkheden met zich meebrengen, terwijl ook nieuwe verkiezingen niet direct een op lossing zullen brengen. De hui dige situatie werkt verwarrend, doch de Kroon zal in deze het laatste woord hebben, reden waarom men zich niet aan een voorspelling kan wagen. dit echter in sommige gevallen verwarrend kan werken, is dui delijk. Derhalve is er een ver zoek van de minister van Bin nenlandse Zaken bij de staats commissie van advies inzake het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen binnenge komen om na te gaan of het mogelijk is voor de a.s. verkie zingen in 1956 de naam van de partijen op de stembiljetten te vermelden. De commissie heeft na beraad gemeend, dat het in derdaad mogelijk is om de partij namen op de stembiljetten te vermelden en heeft daartoe het ontwerp tot wijziging van de kieswet gereed gemaakt. Zon der dit nu bij de huidige toestand als een veeg teken te beschou wen, wordt hierdoor in ieder ge val de taak van de stemplichtige Nederlander vergemakkelijkt. HET PENSIOEN VOOR IEDEREEN. De ministerraad heeft de reeds aangekondigde maatregel, die moet leiden tot een staatspen sioen voor iedereen bij 65-jarige leeftijd, goedgekeurd. Het wets ontwerp houdt in, dat na 1 Jan. 1957 iedere Nederlander recht heeft op een staatspensioen, in dien hij de 65-jarige leeftijd be reikt heeft. Voor de ongehuwden zal dit pensioen 804,per jaar bedragen en voor de gehuwden 1338,per jaar. De indiening van dit wetsontwerp bij de Twee de Kamer kan men, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, reeds de volgende maand ver wachten. Minister Suurhoff heeft het advies van de Sociaal Econo mische Raad om een overgangs periode in te stellen, van de hand gewezen, zodat een directe invoe ring na 1 Januari 1957 gewaar borgd is; als het ontwerp door de Tweede Kamer wordt aangeno men. Tevens zal met ingang van die datum van het loon of salaris een premie van meer dan 5,2 pet wor den ingehouden tot een maxi mumloonhoogte van 6.000. Daarnaast is in het ontwerp vast gelegd, dat wijzigingen bij een eventuele waardeverandering van de gulden, mogelijk blijven. Daar over de aanneming van dit ontwerp door de Kamers nauwe lijks enige twijfel behoeft te be staan, staat het wel vast, dat de invoering met vreugde zal wor den begroet, want ook ,,de ouden van dagen" behoren nog immer tot een van die „vergeten groe pen'. Gistermiddag heeft H. M. de Ko ningin ten pal ei ze Lange Voor hout te 's-Gravenhage, in ver band met de Kabinetscrisis ach tereenvolgens ontvangen de heren mr J. R. H. van Schaik, minister van Staat, en dr W. Drees. De gezondheidstoestand van Falmiro Togliatti is zo precair, dat de Italiaanse communistische leider verscheidene maanden zijn werkzaamheden niet zal kunnen hervatten. Bovendien is zijn rechterarm verlamd. Dit wordt gemeld door iemand, die zich in de omgeving van Togliatti be vond, toen deze in Triëst ver zorgd werd, nadat hij begin Mei tijdens een toespraak een zonne steek had gekregen. Togliatti zou aan een algeme ne verzwakking lijden. Mr. Bouman verliet Indonesië tinder de aangenomen naam van Posman met de K.P.M.-boot, wel ke via Singapore van Djakarta naar Medan voer, aldus heeft de officier van justitie mr. Soe- nardjo Vrijdagochtend aan P.I.A. onthuld. Dit is vast komen te staan door het onderzoek, dat naar mr. Boumans onverwachte verdwijnen werd ingesteld. In Singapore is mr. Bouman, zoals reeds in verscheidene be richten was verondersteld, aan land gegaan. Hij reisde met de K.P.M.-boot „Eerens". Woens dagavond werd in verband hier mede een verhoor afgenomen aan directeur De Koe van de K. P. M. en Vrijdag is een aantal functionarissen van de K. P. M. door de officier van justitie ver hoord. Verder ligt het in de bedoeling de kapitein van de „Eerens" te verhoren. Gevraagd of ten op zichte van verantwoordelijke functionarissen van de K. P. M. maatregelen zullen worden geno men verklaarde de officier van justitie dat voorlopig niet hiertoe zal worden overgegaan. STEMBILJETTEN PARTIJNAMEN. MET Op de stembiljetten, die tot nu toe bij de verkiezingen werden gebruikt, staan de namen van de partijen niet genoemd. Veelal weet men door de propaganda- acties van de partijen afzonder lijk, welke lijst aan de betrokken politieke partij is toebedeeld. Dat De inentingscampagne tegen kinderverlamming in de Verenig de Staten ondervindt opnieuw vertraging. De reeds vrijgegeven hoeveelheid van het vaccin-salk, ongeveer acht millioen kubieke centimeter, is bijna opgebruikt, doch de „komende dagen zullen geen nieuwe .hoeveelheden vrij gegeven worden", zo verklaarde een woordvoerder van de ge zondheidsdienst in Washington, omdat eerst een verder onder zoek zal worden ingesteld naar de „verwarde toestand", die is ontstaan. Senator McCarthy heeft Woens dag voorgesteld, dat de Ver. Sta ten infanterie-eenheden naar China zou moeten zenden als alle onderhandelingen over vrij lating van de Amerikaanse vlie gers, die in China gevangen ge houden worden, zouden misluk ken. In een schrijven aan president Eisenhower meldde de senator zich als eerste vrijwilliger voor een Chinese expeditie. McCarthy is reserve-luitenant-kolonel. De Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Pinay, heeft Donderdagavond in een televisie vraaggesprek verklaard, dat een vier-mogendhedenconferentie geen laatste kans zou zijn, doch het begin van een „langdurige inspanning". De minister, die in Parijs ant woord gaf op vragen die gesteld werden door Belgische journa listen in een televisiestudio in Brussel, noemde de recente Rus- sisbhe ontwapeningsvoorstellen „belangwekkend". Hij meende, dat deze voorstellen met goed gevolg besproken zouden kun nen worden. Pinay zei 'dat niet vergeten moet worden, dat de Sowjet- Radio-Warschau heeft Donder dag bekendgemaakt, dat dezer dagen de Poolse treiler „M. T. Czubatka" op de Noordzee op een mijn is gevaren en vergaan. Alle veertien opvarenden zijn om het leven gekomen. Volgens dit bericht is een vlot met de lijken van twee opvaren den van de „Czubatka" bij de Noorse kust aangetroffen. (Toen dit vlot werd gevonden dacht men, dat het mogelijk af komstig was van de „geheimzin nige" Poolse treiler „Cietrzew", die op 4 Mei seinde, dat een aan tal bemanningsleden, na een mui terij, in reddingboten het schip verlaten had op weg naar Schot land. Later werd dit bericht in getrokken). voorstellen voor ontwapening, vermengd zijn met politieke voor stellen betreffende Duitsland en Europa, waartegen ernstige be zwaren bestaan. Wij zullen trach ten deze kluwen te ontwarren. Het zal moeilijk zijn. Doch ik ben er zeker van, dat we in de hui dige atmosfeer kunnen hopen op positieve resultaten. Neem een dat helpt direct I In goedingelichte Westelijke kringen jn Moskou gelooft men, dat de conferentie van de grote vier op top-niveau niet vóór mid den Juli of begin Augustus zal kunnen beginnen. Naar verluidt heeft minister Molotof verleden week aan z'n collega's voorgesteld de confe rentie in Wenen te houden, doch het Westen zou dit voorstel heb ben verworpen, omdat de bezet tingstroepen Oostenrijk nog niet hebben verlaten. Molotof zou het Westelijke voorstel om in Zwit serland te vergaderen hebben verworpen, zodat nu gedacht wordt aan Zweden als neutraal gebied voor de vier-mogendhe- denconferentie, aldus verklaarde men in diplomatieke kringen in Moskou. De Egyptische eerste-minister, luitenant-kolonel Nasser, heeft Donderdagavond te Cairo be kendgemaakt, dat de overgangs periode, die na de revolutie waarbij koning Faroek werd ver dreven, is ingesteld, in Januari van volgend jaar zal worden af gesloten. In Januari zal Egypte een „na tionaal parlementair leven" krij gen, waaraan alle geledingen van het volk zullen deelnemen, aldus zeide overste Nasser tot officie ren. Er zullen echter geen poli tieke partijen komen. De pre mier zeide niet of het parlement zal worden gekozzen of benoemd. „Het doel van de revolutie is de schepping van een gezonde socialistische samenleving", aldus overste Nasser. Waar nog altijd de staat van beleg van kracht is, is een re publiek zonder president of par lement. Het kabinet dat zowel de wetgevende als de uitvoeren de macht heeft, regeert met de- De politie te 's-Gravenhage heeft de in Haarlem wonende kassier W. P. K. aangehouden, wegens verduistering in dienst betrekking van 20.000, K. werkte als overheidsambte naar op één van de departemen ten. Hij deed daar de boekhou ding en beheerde tevens de kas. Tot zijn taak (behoorde het innen van postwissels en het ontvan gen van geld dat ihem door con tactambtenaren werd afgedra gen. Bij deze afdracht tekende K. alleen het duplicaat en stak een gedeelte van het ontvangen geld in eigen zak. De rest deponeerde hij met de niet afgetekende afre- keningsstaat in zijn bureau. Om de tekorten aan te zuiveren schreef (hij gefingeerde voor schotten uit. K. heeft bekend met deze prak tijken reeds begonnen te zijn toen hij in Haarlem 'kantoor hield en toen hij naar het depar tement in Den Haag werd over geplaatst zette hij dit spelletje voort. Bij zijn komst in Den Haag had 'hij reeds een schuld van 6.000, De knoeierijen voortzettende verduisterde hij nog een dikke 13.000,Toen hij op een dag zonder kennisgeving wegbleef, kwam de zaak uit, die tot dusver re aan de Controle was ontsnapt, hetgeen mede mogelijk was, doordat er een achterstand be stond1 bij het nazien van de gege ven voorschotten. Voor het geld kocht K. dure apparaten, zoals camera's enz. en leidde een goed leventje. creten „in naam van het volk". Sedert generaal-majoor Na- guib, de held van de militaire staatsgreep van Juli 1952, als president werd afgezet, treedt overste Nasser op als staats hoofd. In Zuid-Oost-Colorado hebben voorjaars-overstormingen bijzon der veel schade aangericht. Er zijn vijf doden. Tenminste 2000 personen zijn geïsoleerd en meer dan 12,000 personen worden uit de plaatsen Trinidad en Stark- ville geëvacueerd, De Franse regering heeft Don derdagavond bekendgemaakt, dat tien bataljons infanterie, een re giment verkenners en ongeveer 2000 politiemannen naar Algerije zullen worden gezonden om een einde te maken aan de overval len en geweidaden die in de laatste tijd in aantal zijn toege nomen. Volgens de bekendmaking is een aantal van de versterkingen reeds vertrokken. Vlooteenheden zullen naar de kust van het gebied van Con- stantine worden gezonden. Reserve-officieren van 't leger die in Algerije wonen, worden opgeroepen, evenals specialisten in Arabische aangelegenheden die in Frankrijk of Algerije zijn ge vestigd. Toen op 1 November van vo rig jaar op grote schaal geweld daden begonnen, bevonden zich 60.000 man Franse troepen in Al gerije. Dit aantal zal in de ko mende weken tot 100.000 stijgen, aldus welingelichte kringen te Parijs. Wanneer de voorbereiding voor een nationale bondsdag van het C.J.M.V. ooit ergens moeilijk ver lopen is, dan is dat zeker ditmaal geweest bij de bondsdag 1955, die in Middelburg zou worden ge houden. De bezoekers zouden worden ontvangen in een grote tent die daartoe in het park Toorenvliedt was opgesteld. Maar de storm van Dinsdagnacht vaagde de tent weg als was het een kaartenhuis en daar zat (men zonder verga dergelegenheid *op het moment, dat de eertste bonds- daggangers, komende uit het N. van ons land, reeds op weg gin gen naar de Zeeuwse hoofdstad. De regelingscommissie heeft in de nachtelijke uren vergaderd en besloot twee bijeenkomsten te houden. Het programma voor de morgen vergadering zou in de nieuwe kerk doorgang vinden, terwijl het ontspanningsgedeelte in de veilinghal kon worden af gewerkt. Bijna 2000 bezoekers zijn naar Middelburg gekomen, om te luisteren naar de bondsrede van ds H. J. van Heerden, de nieuwe voorzitter, en om afscheid te ne men van dr G. P. van Itterzon, die in October 1954 aftrad en nu officieel het verbond ging verla ten. ■Na een kerkdienst, die werd geleid door ds E. Sneller, Ned. Herv. predikant te Middelburg, hield ds Van Heerden de (honds- rede onder de titel „Werkers op een wereldwijde akker". Hij zeide o.m., dat het honds- bestuur in zijn laatste vergade ring heeft uitgesproken dat het contact naar buiten naar hen, die ook ergens op de wereldak- ker werken, het C.J.M.V. niet mag weerhouden om met de in zet van al zijn krachten bezig te zijn met de verdieping en uit breiding van het eigen C.J.M.V.- werk. De Commissaris der Konin gin in Zeeland, jhr mr A. F. C. de Casembroot, die vervolgens sprak, vertelde van het werk van dé wereldbond in het Verre Oos ten. De heer J. van de Repe, bonds lid uit Renesse, bracht vervol gens dr G. P. Itterzon de dank van het verbond over voor al zijn arbeid. Hij bood namens het ver bond enige geschenken aan. Drie meisjes in Zeeuws costuum boden mevrouw Van Itterzon bloemen aan. Van het .bondsbestuur ont ving dr Van Itterzon nog een boekwerk. In zijn afscheidswoord herinnerde dr Van Itterzon aan zijn 40-jarige arbeid in het ver bond. Hij zei dat het verbond geen kerk is en dat nooit moet willen worden. Het (hondswerk is een oecumenische wereldinstel ling. „Wat er ook gebeuren mag", zo zei dr Van Itterzon, ,,de hoofd zaak is dat wij steeds terugval len op Jezus Christus". Ds P. Veen, erevoorzitter van het verbond, leidde in de veiling- hal het ontspanningsgedeelte. Daar voerden meisjes van de Hervormde school een lintenspel uit; een groep van een gymna stiekvereniging voerde boeren dansen uit en de heer G. van Winsen van de Stichting Sport en Spel liet een aantal aanwezi gen aan enkele spelen deelnemen. De voordrachtkunstenaar W. Berghemer declameerde de ge schiedenis van David en Goliath (1 Samuel 7) en Jesaja 55. Ds P. Veen sprak daarna een slot woord. AAN DE VOORAVOND. Woensdag, daags voor de vergadering, toen circa 500 afge vaardigden naar Middelburg wa ren gekomen, werd een excur sie over Walcheren gehouden. Men bezocht de landingsplaats te Westkapelle waarna men op Boudewijnskerke een door de C.J.M.V. van Zoutelande georga niseerde ringrijderij bezocht. In de morgenbijeenkomst van Woensdag is tijdens een werkver gadering het leidersvraagstuk aan de orde gesteld. Het werd kort ingeleid door de bondssecre- taris voor het jongenswerk, de heer H. Verhaar, waarna in een korte schets het probleem werd belicht. Een forum beantwoord de daarop vragen. Tijdens een Woensdagavond gehouden huishoudelijke verga dering zijn twee voor het ver bond belangrijke besluiten geno men. In de eerste plaats is dr G. P. van Itterzon bij acclamatie benoemd tot ere-bestuurder van het verbond. Voorts is besloten gevolg te geven aan het verzoek van het meisjesverbbnd om het volgend jaar een gecombineerde verbondsdag te houden. Als plaats voor deze dag wordt ge dacht aan Utrecht. Met het in acht nemen van enkele ogenblik ken stilte werden de twee voor mannen van de wereldbond, die het afgelopen jaar zijn overleden herdacht: oud-voorzitter dr J Mott en voorzitter John Fores ter Paton. Woensdagmorgen heeft het provinciaal bestuur van: Zeeland in de persoon van de waarnemend Comlmissaris der KJcxningin, de heer C. Philipse. bondsbestuur- der, P. C.-leden en regellngscom- missie in de Statenzaal ontvan gen. Troepen zijn tot het offensief tegen de Mau Mau gegaan, na dat de onderhandelingen over overgave mislukt waren. Het be stuur van Kenya had een „sym bolische overname" van 50 Mau Mau-leden geëist. ONBEPERKTE GARANTIE OP 06 VERING 1 HAZEL 8EPO£f* i'l STAAlWARENFABBJEKtM IC ZEVCM*e*G€N Het badseizoen nadert. Ook in Groede en Nieuwvliet ziet men hiervan de tekenen. Nieuwvliet is n.l. dit jaar 8 zomerwoningen rijker geworden. Groede heeft een mooie tra verse dwars door de kom der ge meente gekregen, die als snel- verkeersweg aansluit op de Pro vinciale weg KruisdijkPotjes Sluis. In de kom der gemeente bevindt zich langs deze traverse een modern geoutilleerd Purfina- pompstation, hetwelk nog maar kortgeleden in gebruik genomen is. Nabij de bushalte der S.B.M. aan het zeer mooi en prachtig beplante plantsoentje is een een voudig doch nuttig wachthokje voor de bus aangebracht. Het De vakbond van de machinis ten en stokers van de Britse spoorwegen heeft aangekondigd, dat 28 Mei, twee dagen na de ver kiezingen, een staking zal komen. De vervoerscommissie, die de ge nationaliseerde spoorwegen be heert, is op de hoogte gesteld. Het vakverbond heeft 70.000 le den. Als de staking gehouden wordt, zullen de Britse spoorwe gen in een week tijds vrijwel tot stilstand gekomen zijn. De sta king heeft ten doel looneisen kracht bij te zetten. De machinis ten en stokers wensen het ver schil in het salaris gehandhaafd te zien, echter door verhoging. Hertenkamp met zijn mooi bad hotel en overdekt terras hiedt voor iedere toerist en badgast al tijd weer mopie herinneringen aan dit zo mooie park. Door de V.V.V.'s, zowel in Groede als in Nieuwvliet, wor den dit jaar ook wer foldertjes voor de toeristen en badgasten beschikbaar gesteld. In Nieuw vliet wordt verder nog door de V.V.V. een groot aanplakbord ge plaatst nabij het zeebad „Eldo rado". Tevens zijn er op de mooie plaatsen in de duinen nog banken aangebracht, alwaar men kan uit rusten en genieten van de mooie natuur en het prachtige zicht op de zee en het strand. De kam peerterreinen bevinden zich in een zeer goede staat. De Schorre te Nieuwvliet biedt weer vele mooie recreatie-aatrekkelflkhe- den. De in Februari 1953 zo bescha digde duinen en dijken zijn weer volledig hersteld en opnieuw be plant. Het strand bevindt zich in een prachtige conditie, vooral door de vele zandaanstuivingen, die er in de afgelopen paar jaren plaats vonden. Door de grote rio leringswerkzaamheden, waaraan men volop bezig is. krijgt de ge meente Niewvliet een geheel nieuwe riolering. De kom der ge meente wordt van een nieuwe klinkerfbestrating voorzien. Te vens wordt de straatverlichting uitgebreid en volledig gemoder niseerd met metalen lichtmasten en natriuimverlichting. Nieuwvliet en Groede mogen dan ook aangemerkt worden als zeer aantrekkelijke badplaatsen, waar men zijn vacantie op een rustige en prettige wijze kan doorbrengen. EGYPTISCH SCHIP BINNENGESLEEPT. De Franse politie onderzoekt of er slavenhandel bestaat tussen gebieden in Frans-West-Afrika en zekere Arabische landen, aldus heeft een afgevaardigde Donder dag op het congres van de Fran se republikeinse volkspartij te Marseille, La Gravière, ver klaard. Hij zeide: „Tijdens een onder zoek, dat ik in de laatste maan den in Frans-West-Afrika heb geleid, heb ik het bewijs in han den gekregen, dat verscheidene honderden negers, mannen zowel als vrouwen, onder het voor- medegedeeld door het K.N.MJ. te wendsel van bedevaarten naar De Bilt, geldig van Zaterdagoch- Mekka, door Afrikaanse hande- tend tot Zaterdagavond, laren naar zekere Arabische lan den zijn gezonden, in het bijzon der Jemen en SaoediArabië Het Egyptische schip „Alkohi- ran" is Donderdagavond om kwart over tien door de sleep boot „Hudson", van L. Smit en Co. te Hoek van Holland binnen gesleept. Het schip had wegens miachineschade radiografisch om sleepboothulp verzocht. De Argentijnse kamer van af gevaardigden heeft Donderdag een wetsontwerp goedgekeurd dat gericht is op scheiding van kerk en staat in Argentinië. Het wetsontwerp, dat voorziet in bijeenroeping van een consti tuerende vergadering met vol ledige bevoegdheid om alle arti kelen van de grondwet die be trekking hebben op de kerk, te wijzigen, werd met 121 stemmen (peronisten) tegen 12 (radicalen) goedgekeurd. Het wetsontwerp is voor verdere behandeling door gezonden naar de senaat. De constituërende vergadering waarin het ontwerp voorziet zal binnen zes maanden door de be volking worden gekozen. Katholieke kerkgangers tracht ten. Donderdagavond bij het par lementsgebouw te betogen, doch zij werden door de politie uit eengedreven. Een aantal perso nen werd gearresteerd. WARD HERMANS VRIJ. De Belgische miister van Justi tie heeft op 6 Mei een besluit on dertekend, waarbij dé gewezen volksvertegenwoordiger van het Vlaams Nationaal Verbond in het arrondissement Mechelen, Ward Hermans, werd vrijgelaten. Deze was wegens collaboratie met de bezetter tot de doodstraf veroor deeld. Zijn straf werd omgezet in levenslange gevangenisstraf, het geen berekend werd op 30 jaar. Daar Ward Hermans een derde van zijn straf had uitgezeten, werd hij op grond van de wet-Le- jeune op vrije voeten gesteld. Aanhoudend koud. Wisselende bewolking met en kele regen- of hagelbuien. Over wegend matige westelijke wind. Aanhoudend koud weer. ZONDAG 22 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.33 2.08 2.48 2.58 MAANDAG 23 MEI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.21 2.56 3.36 3.46 n.m. 2.02 2.37 3.17 3.27 n.m. 2.57 3.32 4.12 4.22 ZON MAAN op onder op onder Mei. 21 4.41 20.37 3.59 20.39 22 4.40 20.38 4.45 21.54 24 4.37 20.41 6.58 23.39 25 4.36 20.42 8.18 26 4.35 20.44 9.40 o!l2 23 4.38 20.39 5.45 22.54

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1