DE KABINETSCRISIS DE WESTERSTORM Binnenlands nieuws m Wijziging van de wet op de materiële oorlogsschaden WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN «Daily Express» over Russische waterstofbom Toespraak van Julius Raab De tweede fase van uitvoering van Geneefseaccoorden over Vietnam VRIJDAG 20 MEI 1955- 10e Jaargang No. 3460. Staking in de haringvisserij gaat door Nederlands motorschip had aanvaring in de Perzische Golf Vliegtuig boven Afrika vermist DOOR GAS VERSTIKKING OM HET LEVEN GEKOMEN. lekker ■want... Terechtstellingen in de Sowjet-Unie hankering by abonnement Terneuzen *tr*cteur-Hoofdredacteur X. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen Endactle-adres. Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losae nrs 8 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van da Sande. Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 el; ifiinteua» fret advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie»: 5 regeis f lr~* iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, ©f: Aite-ss» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's n&middagi S wte Voor het Maandagnuminer: Zaterdags 10 na». Het Kabinet der Koningin deelt mede: H. M. de Koningin heeft Woens dag voor een conferentie ten pa- leize Lange Voorhout te 's-Gra- venhage uitgenodigd achtereen volgens de heren mr J. A. Jonk man, voorzitter der Eerste Ka mer; dr L. G. Kortenhorst, voor zitter der Tweede Kamer; jhr mr F. Beelaerts van Blokland, vice- president van de Raad van Sta te; mr J. A. W. Burger en prof. mr C. P. M. Romme, onderschei denlijk voorzitter der P.v.d.A.- fractie en van de K.V.P.-fractie der Tweede Kamer. H. M. de Koningin heeft tegen heden voor een conferentie ten paleize Lange Voorhout te 's Gra- venhage uitgenodigd achtereen volgens de heren dr J- Schouten, H W. Tilanus, prof. mr P. J. Oud, H. Gortzak, Ch. J. I. M. Wei ter en ds P. Zandt, onderschei denlijk voorzitter van de Tweede Kamerfracties van de Anti-Revo- lutionnaire Partij, de Christelijk- Historische Unie, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de Communistische Partij van Ne derland, de Katholieke Nationale Partij en de Staatkundig Gerefor meerde Partij". VERMEER OVER DE KABINETSCRISIS. In „Bellevue" te Amsterdam heeft partijvoorzitter Evert Ver meer Woensdagochtend in een rede, waarmede hij het onder- wijscongres van de P.v.d.A. open de, enige woorden gesproken over de kabinetscrisis, waaraan volgens hem ernstige redenen ten grondslag lagen. De P.v.d.A.-fractie kon de voor stellen tot verhoging van een deel der huren niet aanvaarden, want daarbij zou volgens spreker een niet onbelangrijk deel van ons volk huurverhoging worden opgelegd zonder compensatie. De heer Vermeer achtte dit bij de huidige welvaart onverdragelijk. „Wij wensen een duidelijk huur beleid van de regering", zo ging hij voort. „In het verworpen voorstel was geen duidelijke be leidslijn te onderkennen. Het spijt ons, dat de laatste poging om daartoe te komen Dinsdag is mislukt. De motie door Burger in het laatste stadium ingediend, was bedoeld om de kansen te scheppen voor een duidelijk be leid. Wij wilden dit ontwerp be trekken in wat men noemt een vertrouwvol beraad over de ge hele huurpolitiek." Het speet spreker, dat deze motie niet door de Kamer was aanvaard. „Onze partij is en blijft tot sa menwerking bereid," zei hij. „Men bedenke echter wel, dat dit slechts mogelijk is bij een beleid dat zich ten doel stelt een recht vaardige verdeling van de ge stegen welvaart. Het program van het thans afgetreden kabinet was daarop ingesteld en dat hou- de men in de komende dagen goed in het oog. Één ding is in de afgelopen weken bij de debat ten duidelijk gebleken: De opinie dat de sociale en culturele acti viteiten overal onze aandacht op eisen is algemeen en wij zullen als socialistische partij goed in het oog moeten houden, dat de besprekingen in de komende da gen niet uitsluitend en alleen gaan over vraagstukken van so ciaal-economisch beleid, maar dat de culturele en onderwij s- vragen nadrukkelijk daarin wor den betrokken. Bij die rechtvaar- Tijdens een Dinsdagavond in JPadro" te Scheveningen gehou den vergadering, welke was be legd door de centrale bond van werknemers in het transportbe drijf is besloten dat de staking in de haringvisserij zal worden voortgezet. Wel besloot men er aan mede te werken dat „vlagge tjesdag" op Zaterdag 21 Mei a.s., zal doorgaan. SCHOLEN WEGENS KOUDE GESLOTEN. In Amsterdam zijn Woensdag de leerlingen van enkele scholen naar huis .gestuurd, omdat in de lokalen de verwarming niet meer diee verdeling dienen de zaken I brandde en de temperatuur te van onderwijs en cultuur in de J laag was om de lessen voort te eerste rij te staan." zetten. Het m.s. „Tabian" van de Mij „Nederland" is Donderdagnacht te ongeveer 1 uur in de Perzische Golf in aanvaring gekomen met de Italiaanse tanker „Argea Pri ma". De „Tabian" liep belangrijke schade op aan het voorschip, waarbij in luik 1 een brand ont stond. De matroos G. L. Giakomi- ni uit Amsterdam liep brandwon den op. Hij is per watervliegtuig naar Dahran vervoerd. De „Tabian", die 1847 brt meet, is in 1930 gebouwd. Kapitein is de heer Van Binsbergen. Onder dagtekening 16 Mei is bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp tot wijziging van de wet op de materiële oor logsschaden. Ingevolge het gestelde in arti kel 71, lid 7 van de wet op de materiële oorlogsschaden heeft de rechthehbende op een bijdra ge ter zake van onherstelbaar beschadigd gebouwd onroerend goed ongeacht aard en groot te van dit goed bij besteding van de bijdrage voor de bouw of de aankoop van een woning een stellig recht op de financiële tege moetkomingen, bedoeld in arti kel 71 lid 7, of die, bedoeld in artikel 72, lid 2, van de genoem de wet, mits de inhoud van de te bouwen of aan te kopen woning niet meer bedraagt dan de mi nister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zal bepalen. De bedoelde maximuminhoud, welke aanvankelijk voor eensgezinshui zen en voor woningen in meerge- zinshuizen was bepaald op on derscheidenlijk 375 m3 en 325 m3 per woning, werd op 28 April 1953 zonder onderscheid vastge steld op 325 m3 per woning en bij beschikking van 31 Juli 1954 verlaagd tot 240 m3. Daarbij is echter tevens bepaald, dat, inge val de oorspronkelijke rechtheb bende op de bijdrage of zijn erf genaam een woning bouwt of aankoopt voor bewoning door hem en zijn gezin, dat maximum afhankelijk van de grootte van het gezin wordt verhoogd tot ten hoogste 320 m3 per wo ning. Ten aanzien van de aard en de grootte van de onherstelbaar be schadigde opstal, waarop de te besteden bijdrage betrekking heeft, stelt de wet daarentegen De leiders van de geallieerde spionnagediensten geloven, dat de Russen de ontwikkeling van de waterstofbom hebben stopge zet, zo verklaart het Britse blad „Daily Express". Sedert 1953 in de Sowjet-Unie een ontploffing als van een wa terstofbom te weeg werd ge bracht, zijn geen ontploffingen van dit type meer gesignaleerd, aldus het blad, dat opmerkt, dat dé nieuwste Amerikaanse water stofbom ongeveer vijftien maal zo sterk is als de eerste Russi sche bom van dit type. De „Daily Express" gelooft, dat er twee redenen voor het staken van de ontwikkeling van water stofbommen in de Sowjet-Unie kunnen bestaan, n.l.: Dat de Russen wellicht de hoop verloren hebben hun doel ooit met een oorlog te bereiken, ge zien de „verpletterende" over macht van de geallieerden, of, dat zij er op rekenen, dat de gro te mogendheden overeenstem ming zullen bereiken over inter nationaal verbod van atoomwa pens. Het blad vergelijkt de houding van de Russen met die van de vos in de fabel van Aesopus. De vos had zijn staart verloren in een klem en trachtte de ande- vossen ervan te overtuigen, dat een staart lelijk, onnodig en ongemakkelijk was. De Russen hopen alle anderen te kunnen overhalen de bom te verbieden, nu zij de ontwikke ling in de Ver, Staten op het ge bied van de waterstofbom niet kunnen bijhouden, aldus 't blad. geen enkele beperking. Op grond van de vorenstaande toepalingen kunnen dientengevolge met vol ledige gebruikmaking van de financiële tegemoetkomingen, welke de wet geeft, ter vervan ging van kleine, vaak oude, on herstelbaar beschadigde panden niet zijnde woningen, doch b.v. schuurtjes, kippenhokken e.d. woningen van 240 tot 320 m.3 worden gebouwd. Daarbij staat in het merendeel van de gevallen de grootte van de overeenkom stig artikel 71, lid 7, juncto arti kel 72, lid 2, te verlenen aanvul lende bijdrage niet in redelijke verhouding tot de omvang van de geleden schade, welke, naar de op 9 Mei 1940 geldende facto ren bepaald, meestal Slechts enige honderden guldens be draagt. Ten tijde van het tot stand ko men van de wet op de materiële oorlogsschaden zijn deze conse quenties van de onderhavige re geling niet bezwaarlijk geacht, omdat destijds onder vigueur van de toen geldende algemene financieringsregelingen van over heidswege voor de nieuwbouw van particuliere woningen steun van gelfjke omvang kon worden verkregen als op grond van de meergenoemde wet mogelijk was. De genoemde consequenties, verbonden aan de wettelijke re geling zijn evenwel bezwaren gaan opleveren vanaf het tijd stip, sedert hetwelk de algemene premieregelingen voor de nieuw bouw van particuliere woningen minder vergaande financiële tegemoetkomingen gaven. Nu de inschrijvingen in het grootboek voor de wederopbouw, betrek king hebben op normale panden, allengs schaarser beginnen te worden neemt: in het bijzonder bij hen, die bijdragen van oor logsslachtoffers overnemen de neiging toe om de kleine bijdra gen ter zake van de verwoesting van de bovengenoemde opstal len te (besteden voor de bouw van waringen. Het is echter nim mer de bedoeling geweest de rechthebbenden op bijdragen ter zake vam de verwoesting van schuurtjes, kippenhokken e.d. met betrekking tot de financie ring van de bouw van woningen in een betere positie te plaatsen dan hen» die uitsluitend met ge bruikmaking van de algemene premieregeling tot nieuwbouw kunnen overgaan. De onderhavige wetswijziging heeft ten doel de niet wenselijk geachte consequenties van de on- derwerpelijke bepaling te voor- kamen en de bepaling slechts te doen gelden, wanneer sprake is van een onherstelbaar beschadig de woning. Ten einde te voorkomen, dat vóór de totstandkoming van de onderhavige wetswijziging nog in grote mate wordt geprofiteerd van de niet gewilde mogelijkheid, die de letter van de wet biedt, wordt voorgesteld deze wijziging te doen terugwerken tot 15 Mei 1955, en wordt een overgangsre geling getroffen ten behoeve van degenen, die vóór genoemde da tum een verzoek om toekenning van een financiële tegemoetko ming hebben ingediend, doch wier verzoek niet vóór die datum door de administratie kon wor den afgewikkeld. De westerstorm die Woensdag onze kust teisterde, heeft zeer veel schade aangericht. MAKKUMERWAARD OVERSTROOMD. Tussen zes en zeven uur is Woensdagochtend de dijk rond de Makkumerwaard (gemeente Wonseradeel (Fr.), doorgebro ken. De Makkumerwaard, die on geveer 135 ha groot is, is geheel overstroomd. Het vee kon op het nippertje worden gered. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Er staan geen huizen in de waard. Wel staat er steeds veel vee van kleine boeren uit de om trek, een gedeelte is vogelreser vaat. Uiteraard zijn ook vele vo gelnesten overstroomd. De vrij lage kade rond de Mak kumerwaard is waarschijnlijk over een vrij groot gedeelte weg geslagen. Deze kade moet zo laag blijven, omdat de waard een wa- terbergingsreservoir voor het IJsselmeer is. Bij hoog water kan men meestal door een kleine sluis in de vaart spuien, maar tegen het geweld van de storm was de kade niet bestand. STOR3I OVER N.W. OVER IJSSEL. In de omgeving van Urk werd een onbemande laadbak van de Zuiderzeewerken op de dijk van de Noordoostpolder doen lopen. De golven van het IJsselmeer lie pen zó hoog, dat zij zich bij tijd en wijle over het dijkvak stort ten. Bij Ramspol liep het aanlig gende gebied van het Kamper eiland onder water. Het vee, dat zich hier bevond, was reeds door de boeren in veiligheid gebracht. Ook het Zwarte Water trad bui ten zijn oevers, zodat de landerij en tot aan de oude zeedijk blank kwamen te staan. Bij Genemui- den moest het pontverkeer over de rivier enige uren worden ge staakt, waardoor het autobusver- keer en het andere personenver voer stagneerde. Er werden in dit gebied windstoten van 110 km gemeten. ENKELE POLDERS IN BIES- BOSCH ONDER WATER. Ook het gebied van de Bra bantse Biesbosch kreeg zeer veel overlast van het hoge water, dat Woensdagmorgen ruim 1.20 m boven de normale stand stond. Enkele polders, bezaaid met graangewassen en bieten, zijn on der gelopen. Zij beslaan een op pervlakte van ongeveer 400 ha Des middags voerde men in en kele polders, die gevaar kopden lopen, zakken zand aan. OVERSTROMINGEN TUSSEN ZWARTSLUIS EN MEPPEL. Ongeveer 500 ha oeverlanden van het Meppelerdiep tussen Zwartsluis en Meppel zijn in de nacht van Woensdag op Donder dag overstroomd. De grote toe vloed van water uit Drenthe deed 't Meppelerdiep zó hoog stijgen, dat het nabij Zwartsluis over de dijk stroomde. Het ondergelopen gebied is voor het grootste ge deelte hooiland waarop echter kunstmest en gewone mest was gebracht, zodat het voor de boe ren hier een stevige schadepost dreigt te worden. Een groot ge deelte van de nacht hebben zij ge tracht tussendijkjes te verhogen en te verstevigen, maar het baat te weinig. Sommigen gingen er Donderdag in de vroege ochtend toe over om hooiland, dat nog droog stond, te maaien, en met man en macht werd het gras bin nengehaald. De koeien werden uit de ondergelopen landen gehaald en bij kennissen uit de omtrek uitbesteed. huisjes. Op het teiTein van bat tentenkamp van de vereniging De Zeemeeuwen, waar op eejs strook van 750 meter 250 tenten en huisjes in twee rijen op strand staan, hebben ongeveer 40 tenten in het water gestaan. Twintig werden door de storm uit elkaar geslagen en spoelden weg. Op de smalle strook strand in de rich ting van IJmuidten heeft het wa ter tot aan de duinvoet gestaan RIJNSCHIP IN DE WAAL GEZONKEN. Bij Brakel in de Waal is Woens dagochtend het 1493 ton melende Rijnschip „Reitz 8" van de firma Georg Reitz G.M.B.H., Frnkfort aan de Main gezonken. Het schip was geladen met steenkool. Het schip kwam bij het op draaien tijdens het zoeken naar een ligplaats dwars in de vaar geul te liggen waar de roerstang brak en het sohip door de storm vol water liep, en zonk. Hoewel de „Reitz 8" middenin de Waal ligt is passeren nog mo gelijk. De aan boord zijnde be manningsleden en hun gezinnen zijn in veiligheid gebracht. Het Rijnschip was onderweg naar Rotterdam. De Oostenrijkse kanselier dr. Julius Raab, heeft op een bijzon der congres van zijn (rechtse) volkspartij het voorstel gedaan om een parlementaire delegatie naar de parlementen der vier grote mogendheden te zenden teneinde te pleiten voor een spoe dige ratificering van het Oosten rijkse vredesverdrag. Mogelijk zou het verdrag dan eind Juli van kracht kunnen worden. En in dit geval zou hqf Weense ope raseizoen 5 November geopend kunnen worden zonder een en kele vreemde militair op Oosten rijkse bodem. Zells de beste vriend gaat ver velen ais hij te lang blijft, aldus Raab, en de vrienden die tien jaar zijn geweest zijn te verve lender, omdat zij uniformen dra gen. Hij zeide verder te hopen, dat de kwestie van de Duitse bezit tingen op basis van het vredes verdrag met West-Duitsland ge regeld zou kunnen worden. Raab sprak zich uit voor alge mene dienstplicht. Krachtens de Geneefse akkoor den van vorig jaar is Woensdag de tweede fase van de uitvoering van deze overeenkomsten, die van de voorbereidingen voor de algemene verkiezingen in Viet nam, begonnen. De eerste fase was voor de uit wisseling van vluchtelingen en de heropening van de strijd krachten. Van gewoonlijk betrouwbare zijde te Parijs is vernomen, dat de Franse regering overweegt zich nu in Vietnam te laten ver tegenwoordigen door een diplo maat in plaats van door generaal Paul Ely, die thans hoge com missaris is. De opperbevelhebber van de Noordvietnamese strijdkrachten, generaal Vo Nguyen Giap, heeft Dinsdag verklaard, dat Noord- Vietnam „volkomen geëmanci peerd" is, aldus meldde radio- Vietminh Woensdag. Een verkeersvliegtuig van het type „Dakota" van de „East Afri can Airways", dat Woensdag op weg was van Durban in Zuid' Afrika naar Nairobi in Kenia, is niet op zijn bestemming aangeko men. Aan boord van het toestel bevinden zic-h twintig personen. In het gebied van de Kilimand- jaro werd Donderdag zonder re sultaat door vliegtuigen en pa trouilles naar 't vermiste toestel gezocht. In de Woensdagnacht is de 61- jarige oud-politieman F. van Nieuwenhoven uit Tilburg om t leven gekomen tengevolge van gasverstikking. Vermoedelijk is de kraan van het gasfornuis blij ven openstaan. KINDJE DOOR PAARD GEDOOD. Het tweejarig dochtertje van de familie Naalden te Etten is gedood door de trap van een paard. Het kind speelde met een vriendinnetje in de weide waai het paard graasde en moet bij het spelen in de buurt van het dier zijn gekomen. BROMFIETSER OP OVERWEG VERONGELUKT Gistermiddag te half twaalf is op de onbewaakte overweg te Waddinxveen van de spoorlijn Gouda—Alphen a/d Rijn een on geluk gebeurd, dat aan de 44- jarige heer P. Descampes uit Den Haag het leven heeft gekost. De heer D. nam deel aan een z.g. puzzle-rit voor bromfietsers en reed op zijn bromfiets de over weg op, terwijl er een trein na derde. Hij werd door de trein ge grepen en is aan zijn verwondin gen overleden. AUTO TE W ATER. Inzittende gered. De fotograaf H. van Schaik uit Amsterdam heeft Woensdag avond in zijn auto een bijzonder angstig kwartiertje doorgemaakt, nadat hij door een onjuiste ma noeuvre in het water van de Am- stel was terecht gekomen. Hij wilde omstreeks half zeven van de nabij de Munt gevestigde parkeerplaats vertrekken, doch lette daarbij, afgeleid door een naderende tram, niet op de stand van de versnellingshandle. De wagen schoot daardoor over de wallekant en bleef vervolgens bij na verticaal in de modder steken. Het gelukte de bestuurder niet de portieren van de auto te ope nen en daar bovendien het in stromende water de lucht onder de achterkap samenperste tot een laag van nauwelijks anderhalve decimeter, werd zijn positie wel zeer precair. Na ruim een kwartier kon hij door een der omstanders door een ingeslagen achterruit wor den bevrijd. De brandweer heeft later de wagen uit het water gehaald. De 23-jarige opvarende Cor Schipper uit Eindhoven speelde een heldhaftige rol bij de red ding. Hij schoot uit de hand acht raketten af, hoewel hij bij de eer ste reeds een brandwond aan één van zijn handen opliep. Met deze rakettep werd de aandacht ge vestigd op het in nood verkeren de schip. Cor Schipper zeide na zijn red ding te Ramsgate, dat elke raket die hij lanceerde, de huid van zijn hand meer verbrandde. Tijdens het afschieten voelde hij niets, maar later was bet pijn gaan doen. Hij werd in een ziekenhuis te Ramsgate opgenomen, maar kon zich even later weer bij zijn maats voegen. Eerder gooide hij met de eerste stuurman, de 27-jarige M. Buy- tenhuys uit Amsterdam, twee an kers uit. „Ehkele leden van de beman ning hebben gezegd, dat ik dap per heb gehandeld. Ik geloof met dat wij op het randje van de dood zijn geweest en iedereen had zijn werk", aldus Cor Schipper. Stuurman Buytenhuys kon op het nippertje worden gered. Hij werd op bet laatste ogenblik nog door twee van de zeven opvaren den van de reddingboot gegre pen. Kapitein van de „Urma3o" was de 50-jarige W. Rijswijk uit Schiedam. Het schip voer in bal last naar Rouaan. VEEL STRANDSCHADE IN SCHEVENINGEN. Voortgestuwd door een zuidwes terstorm hebben hoge golven ook op de kust bij Scheveningen ge beukt. Woensdag omstreeks 12 uur stond het water op verschei dene plaatsen tot aan de boule vard, waarbij ernstige schade was aangericht aan strandpavil joens en -kiosken. In de loop van de dag was men met spoed begonnen de con sumptiegoederen en het meubi lair uit de kiosken in veiligheid te brengen. Vele van de pavil joens waren al ernstig door het water ondermijnd; andere hingen scheef en verscheidene terrasjes hadden het reeds begeven. Hier en daar had men nog beveiligin gen in de vorm van aarden wal len aangebracht, doch nagenoeg overal moest men ervaren, dat de kracht van het water sterker was dan de weerstand van het zand. Aan alle paviljoens werden noodreparaties uitgevoerd en ve le mannen liepen met schop en hamer gewapend om erger te voorkomen. Ook de kiosken op de boulevard liepen gevaar 'n prooi van de storm te worden. Alle wa ren met balken gestut, doch in enkele gevallen had dit niets ge holpen en waren de houten ge bouwtjes omgewaaid. VACANTIEHUISJES WEG GESLAGEN. KAT WIJ KS E LOGGER OP SLUISEILAND GESTOTEN De Katwijkse motorlogger „Rijnmond 4" onderweg van Kat wijk naar IJmuiden, is Woensdag morgen tijdens een poging om de Noordersluis binnen te varen, af gedreven en op het sluiseiland gestoten. Het schip heeft daar enige tijd vastgezeten. Een sleep boot van de rederij Goedkoop heeft de logger in de loop van de ochtend vlot getrokken. TURKS VRACHTSCHIP GEZONKEN. Het 1.145 ton metende Turkse vrachtschip „Zor", dat Woensdag in een storm zware slagzij maak te ter hoogte van Wash Bay aan de Engelse Oostkust, is Donder dag gezonken. Vijf bemanningsleden, die aan boord' waren gebleven nadat ze ven personen het schip in een reddingboot hadden verlaten, trachtten tervergeefs de „Zor" te redden door het overhoord gooi en van een gedeelte van de la ding timmerhout. Zij werden door een reddingboot van boord ge haald. Alle opvarenden zijn hier door gered. PIEF-POEF-PAF LIEP GELUKKIG GOED AF Volgens een melding in het Haarlemse politierapport zijn twee spoorwegarbeiders, werk zaam in een tot werkplaats inge richte wagon aan de Garenko- perskade te Haarlem, aan een ernstig ongeluk ontsnapt. Na te zijn bekomen van de schrik die drie plotselinge scho ten hen hadden bezorgd, ontdek ten zij dat van één hunner de jas was doorboord. Voorts consta- teerlen zij een kogelgat in het raamkozijn. Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat een 13-jarig knaapje uit die buurt van thuis een stengun had meegenomen. Zijn vader was gedurende de be zettingstijd depothouder van wa pens en zou dit laatste wapen vergeten hebben in te leveren. In gezelschap van een 11-jarig vriendje was de knap op pief paf-poef-pad gegaan. Te Zandvoort bereikte de zee tegen half twaalf de onderste rij tenten en huisjes. De aangelegde zanddam bleek geen weerstand te bieden. Reeds na enkele ogenblik ken dreven de stukgeslagen hou ten huisjes, veel meubilair en beddengoed in zee. Ook op het Bloemendaalse strand hebben wind en water huisgehouden onder vacantie- TELKENS WEER IS N '.-ï« haar sublieme virgmi* karakter onderscheidt zich in hoge mate van de alledaagse sigaret. DE SCHIPBREUK VAN DE „URMAJO". Elf zeelieden onder wie een loods, zijn Woensdagmorgen door de reddingboot van Ramsgate (Zuid-Engeland) gered van het op de Goodwin-zandbanken vast gelopen Nederlandse kustvaar tuig „Urmajo" uit Rotterdam. Het 309 ton metende vaartuig werd verlaten, nadat het bloot gesteld was aan zeer krachtige windstoten en hoge golven. In de Sowjet-Unie zijn drie „Turkse spionnen" ter dood ver oordeeld en terechtgesteld, aldus meldde Tass Donderdag. Toen de mannen, voormalige Sowjet-bur- gers, werden gearresteerd, trof men vuurwapenen van buiten landse makelij, een Amerikaanse radiozender en een code voor con tact met de Turkse geheime dienst aan. Het drietal werd ter dood ver oordeeld wegens verraad, aldus Tass. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. Aanhoudend koud. Wisselende bewolking met en kele regen- of hagelbuien. Mati ge tot vrij krachtige wind tussen West en Noordwest. Aanhou dend koud weer. ZATERDAG 21 MEI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.43 1.18 1.58 2.08 n.m. 1.12 1.47 2.27 2.37 ZON MAAN op onder op onder Mei. 20 4.42 20.35 3.25 19.15 21 4.41 20.37 3.59 20.39 22 4.40 20.38 4.45 21.54 24 4.37 20.41 6.58 23.39 25 4.36 20.42 8.18 h. 26 4.35 20.44 9.40 0.12 HET „SPOOKKAMP" HELDEN. De woonwagenbewoners Schaf- fer, Van Hoorsel en Lemmens, die enige weken geleden met de ove rige kampbewoners het woonwa genkamp Helden in een gezamen lijke aftocht hebben verlaten om dat het er zou spoken, zijn Maan dagavond teruggekeerd naar deze sindsdien uitgestorven stand plaats. Men kwam, toen de kin deren naar bed waren, in de wa gen van Schaffer bijeen om er bij radiomuziek de avond door te brengen totdat de „riskante" nachtelijke uren zouden zijn aan gebroken. Even na middernacht hoorde men weer het irriterende geklop, waardoor alle bewoners eerder al op de vlucht geslagen waren. De mannen besloten onmiddellijk een onderzoek in te stellen, maar het kloppen bleef aanhouden, zo zeide Schaffer, zonder dat wij de oorzaak ervan ontdekken konden. Na 1 uur werd alles weer rustig. De kampbewoners hadden hier door de schrik weer zodanig te pakken, dat zij Dinsdag weer zijn vertrokken het aan anderen over latend het spook-mysterie van woonwagenkamp Helden te ont raadselen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1