KABINET DIENT ONTSLAG IN De Pan American wil nu ook over de Pool vliegen Ad Vermeulen over de staking in Amsterdam 18 Mei «Goedewilsdag» WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en HAANSTANDEN KM. de Koningin heefi het in overweging genomen WOENSDAG 18 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3459. De webontwerpen tot belastingverlaging en wijziging Huurwet met 50 tegen 48 stemmen verworpen Mededeling J Prinses Margriet legt eerste steen voor kanselarij Canadese ambassade Churchill over de Sowjet- politiek en het Westen Mijnongeluk in Engeland Molotof uit Wenen vertrokken Denkt Molotof over aftreden Staking bij Chryselrabriek te Detroit De Bahai-secte in Perzië rrgjikertng bij abonnement Temeuzen i&i**cteur-Hoofdredacteur l van de Sande N ;ordstraat 55-57 Temeuzen #.«dactie-adrea: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van da Sande. Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct'; minima» advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie»: 5 regels ƒ1,i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag» I wu Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur Het kabinet der Koningin deelde gisteren mede: „Heden hebben de ministers en de staatssecretarissen aan H. M. de Koningin verzocht, hun ontheffing te willen verlenen uit het door hen beklede ambt. De Koningin heeft dit- verzoek in overwe- gii^ genomen en de ministers en de staatssecretarissen uitgeno digd inmiddels al datgene te blijven verrichten, dat zij in het be lang van het Koninkrijk noodzakelijk achten". De Tweede Kamer heeft Dinsdagmiddag het wetsontwerp tot wtjtaging van de Huurwet verworpen met 50 tegen 48 stemmen. Vóór stemden de K.V.P., de C.H.U. behalve de heer Schmal en de A.R.P., behalve prof. Ger brandy. De minister-president, dr Drees, heeft hierna de voorzitter ver zocht de behandeling van de nog op de agenda voorkomende ont werpen te willen schorsen. De Voorzitter heeft hierop de vergadering voor onbepaalde tijd verdaagd. De Tweede Kamer heeft gister middag de algemene beraadsla ging over de wetsontwerpen tot belastingverlaging en tot wijzi ging van de huurwet voortgezet. Achter de regeringstafel heb ben plaats genomen de minister president, de heer Drees en de ministers Beel, Witte en Van de Kieft en staatssecretaris Van den Berge. De tribunes zijn geheel bezet. De minister van Financiën, de heer Van de Kieft, verklaart er zich van bewust te zijn, dat de debatten over de belastingvoor stellen overschaduwd worden door die over het huurvraagstuk en .Boor de politieke situatie, die daardoor is ontstaan. Hij zal zich daarom bekorten. Als de be lastingvoorstellen toch voort gang kunnen hebben, zal er alle gelegenheid zijn er nog opmer kingen over te maken. Wat betreft het totaal der ver iagingen betoogt spr. nader, dat de ramingen, waarvan sommige leden veronderstelden, dat ze niet precies waren, juist zijn. De motie-Hofstra gaat in tegen de bedoeling der regering. Naar net oordeel der regering is thans een verlaging van alle percent a ges noodzakelijk. De mode wordt ernstig ontraden. Inmiddels is ook minister Zijl stra achter de regeringstafel ver schenen. Minister Witte erkent te wei nig aandacht te hebben besteed aan de positieve betekenis van de wijziging der huurwet. Wan neer hij gesproken heeft over de eigen mérites van het voorstel, dan heeft hij niet bedoeld los van de sociaal-economische mo gelijkheden. In de loonsector zit met vol doende compensatie voor huur verhoging. Er kan geen compen satie gevonden worden voor huurverhoging over de hele lijn. Het gaat er om: dit voorstel of helemaal niets. En dan zou spr. zeggen: dit voorstel, ook in het belang der volkshuisvesting. Ook de P. v. d. A. is er zijns in ziens niet tegen, dat de huiseige naren delen in de gestegen wel vaart. De oude lage huren oefenen een druk uit op het peil van de nieuwe woningen Het huurpeil van 5,60 heeft de tendentie het woonpeil te verlagen. Als de massa der oude huren 5,60 is en de nieuwe arbeiderswoningen op ƒ7,60 komen, dan is er een neiging om deze huren te druk ken door bezuiniging; men zal b.v. minder ruimte gebruiken. Op deze wijze gaat het woonpeil naar beneden. Eenzelfde verschijnsel doet zich voor met betrekking tot de middenstandswoningen. Er zal weinig neiging bestaan om woningen van 85 te bouwen als de huren van oude woningen 49 bedragen. De druk op het woonpeil moet worden opgeheven, meent de regering. Dat kan door huurver hoging van oude woningen of verlaging van de huur der nieuwe woningen door verhoging van de premie en van de bijdrage. Het laatste systeem zal hon derden millioenen vorderen. Het eerste systeem verdient in de ge geven situatie de voorkeur. Er is nu een gelegenheid om de belastingverlaging te gebrui ken als compensatie voor de huurverhoging. Het kabinet is van oordeel, dat men de kwestie der huurverho ging niet moest laten rusten. Dat zou de gemakkelijkste weg zijn, maar het kabinet meent, dat de vorengeschetste druk moet wor den weggenomen. Spr. verklaart, dat hij het zou betreuren, als het ontwerp werd verworpen. De minister-president, de heer Drees, merkt op, dat o.a. gezegd is, dat men niet steeds een com promis moet zoeken, maar dat men een meferderheidsbeslissing moet durven nemen. Spr. ver klaart, dat dit ih het kabinet ook inderdaad geschiedt, met de Huurwet zou de gemakkelijkste weg geweest zijn de zaak te laten rusten. Die heeft men niet wil len volgen. De minister-president geeft nog te kennen, dat hij beraad van groot belang acht. Dat neemt echter niets af van de verant woordelijkheid, welke het kabi net draagt. Naar aanleiding van de opmer king van de heer Oud zegt spr. te menen, dat hij toch wel duide lijk is geweest, in dit verband ci teert hij zijn verklaring met be trekking tot de positie van mi nister Witte en de gevolgen die er voor het kabinet verbonden zouden kunnen zijn aan het be sluit, dat deze de verantwoorde lijkheid niet langer zou kunnen dragen. Voor het kabinet is alleen aan de orde de vraag of hij op het punt der Huurwet zijn werk kan voortzetten. Hij twij felt er niet aan, dat de belasting verlaging zal doorgaan, maar het is de vraag of dat nu kan ge schieden. Er zou vertraging te wachten zijn. Z.i. is er geen principiële be slissing aan de orde. Niemand wordt daarvoor gesteld. Men kan alleen zeggen, dat men de huurverhoging te gering vindt, maar bijna ieder is voor verho ging- Te kwart over twee wordt de vergadering geschorst tot drie uur Te drie uur wordt de vergade ring hervat. Ook minister Mans- holt is nu aanwezig. De heer Burger (Arb.) zegt ook te menen, dat een gezamen lijke oplossing gewenst is. Als men zonder meer met de beraad slaging doorgaat zal daar weinig van terecht komen. Daarom her haalt hij, dat eigenlijk niemand in de Kamer over het ontwerp te vreden is, ook de regering niet. Zijn bedoeling is te trachten de zaak in de juiste banen te leiden. Het lijkt hem logisch thans een voorstel te doen. Z.i. moet de be raadslaging worden geschorst om te komen tot een nader beraad. Voorzover in de belastingvoor stellen iets van compensatie is opgenomen kan daarmee worden rekening gehouden bij het be raad. Spr. dient de volgende motie in: „De Kamer, gehoord de beraad slagingen over de Huurwet, con staterende, dat van alle zijden bezwaren tegen het onderhavige wetsvoorstel zijn ingebracht, acht het wenselijk, dat de ge- dachtenwisseling over de in het wetsvoorstel behandelde materie in het door de minister van We deropbouw en Volkshuisvesting in uitzicht gestelde vertrouwvol beraad op korte termijn wordt voortgezet. besiuit oe behandeling van de Huurwet te schorsen tot over dit oeraad aan de Kamer verslag zal zijn uitgebracht, en gaat over tot de orde van de dag." De heer Oud (V.V.D.) merkt op, dat de heer Burger de belas tingen en de Huurwet los van elkaar wil behandelen. Over de motie kan niet worden gestemd zonder dat de Kamer weet hoe de regering er tegenover staat Als de motie wordt aanvaard en de regering wenst de ontkoppe ling van ae ontwerpen met, wat gebeurt er dan? Z.i. zal men er met de motie niet komen. De heer Schouten (A.R.) zegt, dat de strekking der motie is, dat de behandeling der Huurwet wordt geschorst en dat het be raad begint. Maar spr. wil meer weten. Spr. wil ook zo spoedig mogelijk tot een oplossing ko nen, maar men moet rekening houden met de realiteit. Er is verband tussen de Huur wet en de belastingontwerpen. Men zou kunnen verwachten, dat als de Huurwet veranderd wordt ook de belastingontwerpen wijzi ging behoeven. Dan zou de be- landeling van laatstbedoelde ont werpen enige tijd moeten worden uitgesteld. De heer Tilanus (C.H.) ver wacht niet, dat het beraad op zeer korte termijn tot een oplossing zal leiden. Z.i. moet ook de be raadslaging over de belasting ontwerpen worden geschorst. De heer Gortzak (C.P.N.) zegt tegen de motie geen bezwaar te hebben als ze ertoe zou leiden, dat van de -huurverhoging niets zou komen en er een andere re geling zou worden voorgesteld. Spr. kan de gedachtengang der motie niet volgen. Hij heeft geen behoefte aan uitstel. Het is van belang, dat de Huurwet verwor pen wordt. De motie-Burger zal nij dus niet steunen. De minister-president, de heer Drees, verklaart, dat de regering de mening van de motie niet kan delen, dat de Huurwet los gezien kan worden van de belastingont werpen. Ontraden moet worden het debat zonder enig duidelijk re sultaat te doen eindigen. De voorzitter vraagt naar aan leiding van de vraag van de heer Oud e.a. wat er gebeuren zal met de belastingontwerpen. De minister-president zegt, dat hij op dit ogenblik zou moeten viagen de beraadslagingen te schorsen als de Huurwet wordt uitgesteld. De heer Burger (Arb.) licht nader de bedoeling van de motie toe. Z.i. kan er geen -bezwaar te gen zijn de huurverhoging een maand of twee maanden uit te stellen. Aangezien de motie toch niet zal worden aanvaard trekt hij haar in om de Kamer een node loze stemming te besparen. Hierna wordt gelegenheid ge geven voor een derde termijn. Pan American World Airways heeft bij de civiele luchtvaart autoriteiten toestemming ge vraagd voor -het openen van een nieuwe luchtlijn van de west kust van de V. S. via de Pool naar Londen, met aansluiting op andere Europese steden. Ge vraagd werd de tegenwoordige vergunning om over de Atlanti sche Oceaan te vliegen uit te breiden met een vliegvergunning over het hoge noorden om zo doende de steden Los Angeles, San Francisco, Portland, en Seattle een directe verbinding met West-Europa te geven. De route van de westkust van de V. S. via het hoge noorden naar Londen is de kortste die gevlo gen kan worden. De koers volgt hier nagenoeg de z.g. groot- cirkel, de kortste afstand tussen twee punten op de aardbol. De noordelijke route is zeer aantrek kelijk, ook wat de weersomstan digheden aangaat. Indien Pan American toestem ming verkrijgt om over het Pool gebied te vliegen, zal deze maat schappij een route in haar lucht net opnemen, die thans uitslui tend door maatschappijen buiten de V. S. wordt gebruikt. Zoals bekend vliegt de S.A.S. thans van Scandinavië via het Poolge bied naar Los Angeles. De bila teriale overeenkomst tussen de V. S. en het Verenigde Konink rijk staat ook de Engelsen toe de noordelijke route in gebruik te nemen, van Londen naar San Francisco en eventuele andere steden in het westen van de V. S. De Canadese luchtvaartmaat schappij Canadian Pacific opent binnenkort een luchtlijn van Vancouver in Brits Columbia naar Amsterdam, ook over het hoge noorden. Pan American z-al, indien zij de toestemming krijgt, de noor delijke route bevliegen met Douglas DC 7c vliegtuigen, die een vliegbereik hebben van 8000 kilometer. De heer Oud (V.VJD.) gaat nader in op de vraag of de mi nister-president wel duidelijk was geweest toen hij sprak over de politieke gevolgen. Hij hand haaft zijn opvatting, dat de mi nister niet duidelijk is geweest. Spr. wil het nu wel zo opvatten, dat de heer Drees wilde doen uitkomen, dat als de Huurwet wordt verworpen het hele kabi net de verantwoordelijkheid niet meer kan dragen. De heer Oud blijft Ibij zijn op vatting, dat het gezag der Kamer zal lijden als zij ondanks de alge mene bezwaren tegen deze op lossing van het huurvraagstuk, een meerderheid zou geven aan het ontwerp inzake de Huurwet. De heer Hofstra (Arb.) vindt, dat het antwoord van de minis ters zeer kort is uitgevallen. Op een paar punten vraagt hij nog toelichting. O.m. merkt hij op, dat er de mogelijkheid was, dat het afschrijvingspercentage over de hele linie werd verhoogd. Dat nu het begrip differentiatie wordt geïntroduceerd is geheel nieuw en verrassend. Spr. kan daarvan de consequenties niet in eens overzien. Hij heeft in eerste in stantie te kennen gegeven, dat een verdere huurverhoging niet voor hen aanvaardbaar is, zon der egalisatiefonds, zonder afro ming. De voorzitter merkt op, dat de minister van Financiën een nota ter zake zal indienen. Deze kwes tie kaïn beter besproken worden, wanneer dit is geschied. De heer Gortzak (C.P.N.) be toogt, dat de kleine bezitters van woningen niet worden geholpen door de voorgestelde regeling. Alleen de grote huizenbezitters en de speculanten zijn er mee gelbaat. Minister Van der Kieft meent, dat als het nog tot een behande ling der toelastingontwerpein mocht komen, verschillende pun ten, door de heer Hofstra aange voerd, nader behandeld kunnen worden. Hij is van oordeel, dat op het ogenblik belangrijkere dingen aan de orde zijn. Minister Witte verklaart ander maal dat het ontwerp verdere huurverhoging niet blokkeert. De alg. beraadslagingen wor den gesloten. De artikelsgewijze behandeling van de wijziging der huurwet komt nu aan de orde. De heer Van Leeuwen (V.V.D.) dient 'n amendement in beogen de een algemene hurverhoging van 10 procent in te voeren. Deze verhoging zal z.i. niet behoeven te leiden tot een compensatie over de hele linie. De heer Van den Heuvel (A.R.) verdedigt een amendement 'be ogende een huurverhoging van 10 procent voor de huizen tot stand gekomen voor 27 Decem ber 1040 of op of na 27 Decem ber 1945, waarvan de huurprijs Ingevolge het besluit bijzondere huurprijzen 1954 voor 1 Juli 1955 nader is vastgesteld. Minister Witte acht het amen dement aantrekkelijk. Het was de regering niet mogelijk met een 10 procent verhoging over de hele lijn te komen met het oog op de compensatie. Spr. meent, dat binnen het huidige beleid een loonronde niet ge wenst is. Verdere compensatie in de belastingen is niet moge lijk. In stemming komt het amen dement-van Leeuwen. De heer Schouten (A.R.) zegt, dat de heer Van Leeuwen gezegd heeft dat geen compensatie no dig is. Spr. is het daarmede niet eens. Daarom zullen de meeste van zijn politieke vrienden hun stem niet aan het amendement kunnen geven. Het amendement word verwor pen met 81 tegen 17 stemmen. Vóór: V.V.D., K.N.P., van de A.R. de heren Van Eysden, Van den Heuvel, Verkerk en Gerbran- dy, van de C.H. de heren Van der Feltz en Schmal. De heer Reuter (C.P.N.) ver dedigt een amendement, dat wil doen bepalen, dat de woningen, gefinancierd krachtens de pre mie- en bijdrageregeling 1953 en die, gefinancierd krachtens de be schikking bijdragen woningwet- bouw 1950 of soortgelijke nog te bouwen woningen eenzelfde huurpeil zullen hebben als die, welke voor vergelijkbare vóór de oorlog gebouwde woningen geldt. Minister Witte verklaart, dat het amendement indruist tegen het huurbeleid, dat het grootste deel der Kamer wenst. Het amendement verklaart hij onaanvaardbaar. Het amendement Reuter wordt verworpen met 93 tegen 5 stem men, die der C.P.N. Daarna wordt gestemd over het wetsontwerp. Vooraf legt de heer Zandt (S.G.) een korte verklaring af. Hij heeft onoverkomelijke bezwa ren tegen het ontwerp en zal tegen stemmen. De heer Burger (Arb.). be treurt het, dat de Kamer ge dwongen wordt tot deze stem ming, omdat zij zijn motie niet wilde. Hij heeft onoverkomelijke zakelijke bezwaren en hij zou het betreuren als er politieke gevol gen worden verbonden aan ver werping. De heer Welter (K.N.P.) zegt het kabinet niet te kunnen steu nen, o.a. met het oog op het standpunt ten aanzien van een huurbelasting. De heer Tilanus (C.H.) zegt, dat de bezwaren, die tegen de Huurwet bestaan niet zijn weg genomen. Zijn fractie acht de belastingverlaging van belang. Enige aanpassing is beter dan geen enkele aanpassing. De Kamer staat voor een zeer ernstige beslissing. De grootst mogelijke meerderheid zijner fractie of misschien de op één na grootst mogelijke meerderheid wenst geen kabinetscrisis, en zal haar stem aan het ontwerp geven. De heer Schouten (A.R.) deelt mede, dat zijn politieke vrienden hun bezwaren handhaven. Be houdens een enkele uitzondering acht de fractie het niet in het be lang van het volk haar steun aan het ontwerp te onthouden. De heer Bomme (K.V.P.) ver klaart, dat zijn fractie haar stem aan het ontwerp zal geven. Zij wil er niet aan meewerken het land mogelijk in een kabinets crisis te storten. Een derde ei is nog altijd beter dan een lege dop. Daarom kiest hij voor een derde ei. Liever een kreupel ontwerp dan een lam. De heer Schmal (C.H.) zegt zijn stem niet aan het ontwerp te kunnen geven. De heer Gerbrandy (A.R.) ver klaart, dat als het ontwerp toch instemming krijgt, zit daar pres sie der regering achter. Spr. zal tegen stemmen, alleen omdat het een kwestie van be leid is. De heer Oud (V.V.D.) zegt, dat zijn fractie zal tegenstemmen op louter zakelijke gronden. Daarna wordt gestemd over het wetsontwerp. Het wordt verworpen met. 50 tegen 48 stemmen. De Minister-president verzoekt de beraadslagingen ever de nog op de agenda voorkomende ont, werpen te schorsen. De Voorzitter verdaagt de ver gadering voor onbepaalde tijd In een rede voor de N.V.V.-be- stuurdersbond Bussum heeft de secretaris van het N.V.V., de heer Ad Vermeulen, een terug blik geworpen op de Amsterdam se staking van enkele weken ge leden. Hij schetste de staking als „een communistisch politiek rel letje", maar wees er tevens op, dat deze staking door verscheide ne factoren mogelijk was gewor den: „De slappe houding van Amsterdams burgemeester te genover deze en vorige stakin gen, en ook de verbroken samen werking in de raad van vakcen trales, die er toe heeft geleid, dat de confessionele organisaties in hun looneisen vaak op gevaar lijke wijze zijn gaan overvragen". Van het C.N.V. zeide spreker, dat deze met de staking in troe bel water had gevist. Spreker be toogde, dat het N.V.V. een duide lijk standpunt had moeten inne men er daarbij van uitgaande, dat deze staking nooit kan en mocht gewonnen worden. Het Blijkens de stemmingen woon den 98 leden de beraadslagingen bij. Afwezig waren slechts de heren Mol (K. V. P.) en De Groot (C. P.N.) Sinds de behandeling van het wetsontwerp inzake overdracht der souvereiniteit aan Indonesië - in December 1949 is een zo grote opkomst niet genoteerd. Toen waren alle honderd Kamer leden aanwezig. gaat nu eenmaal niet aan, dat overheidspersoneel, dat zich bij zijn dienstaanvaarding heeft ver plicht het wapen van de staking niet te hanteren later de gegeven belofte breekt, en dwars tegen alle geleide loonpolitiek in een wilde staking op touw zet Des gevraagd verklaarde spreker te erkennen, dat voor het overheids personeel nog zeer veel wensen over zijn en er dus wel enige re den tot ontevredenheid is. Men moet zijn grieven echter via de organisaties in het georgani seerd overleg brengen omdat, i de arbeiders medezeggen schap hebben gekregen zij ook verantwoordelijkheid dienen te dragen. In verband met Hemel vaartsdag zal ons blad mor gen NIET verschijnen. MINISTER MANSHOLT PLOTSELING TERUG IN NEDERLAND. Om kwart voor twee Dinsdag middag is minister S. L. Mans- holt vrij onverwacht uit Scandi navië per vliegtuig van de Sabe na uit Kopenhagen op Schiphol teruggekeerd, vanwaar hij zich per auto ijlings naar Den Haag spoedde om de belangrijke zit ting der Tweede Kamer, die om één uur was Ibegonnen, nog bij te wonen. De minister was begin Mei op uitnodiging van de Zweedse en Noorse regeringen naar Scandi navië vertrokken om aldaar stu die te maken van het visserij- en landbouwonderzoek. Hij zou er aanvankelijk bijna een maand blijven, doch na teleionisch overleg met de regering in Den Haag werd Maandagavond be sloten, dat hij zijn Scandinavi sche reis zou onderbreken. Op Schiphol verklaarde de mi nister Dinsdagmiddag ibij zijn aankomst niet te weten of hij later zijn bezoek aan Zweden en Noorwegen nog zal voortzetten. „Dat hangt natuurlijk volledig af van de resultaten in de Twee de Kamer", zei hij. Hij had veel van de Noorse visserij gezien en sprak er zijn spijt over uit, dat zijn bezoek zo ontijdig moest worden afgebroken. Op 14 Juni a.s. zal H.K.H. Prin ses Margriet de eerste steen leg gen van de nieuwe kunselarij van de Canadese ambassade, die in Den Haag gebouwd wordt. De Prinses is hiertoe door de Canadese ambassadeur namens diens regering uitgenodigd in het bijzonder omdat zij, zoals men zich zal herinneren, gedurende de oorlog in Canada geboren is, toen H.M. Koningin Juliana, toen pog H.K.H. Prinses Juliana, in de Canadese hoofdstad verbleef. Dit zal de eerste officiële handeling zijn, die door H. K. H. Prinses Margriet geheel alleen wordt verricht. Uitgenodigd zullen worden o.m. alle Nederlandse personen, die ten tijde van de geboorte van de Prinses, in Canada in de directe omgeving van Prinses Juliana en haar kinderen vertoefden. Vandaag 18 Mei „goedewilsdag'' zal op vele scholen in Nederland worden herdacht. Zo b.v. zullen de leerlingen van een openbare Muloschool te Utrecht de natuur intrekken en rond het kampvuur de zaak van de wereldvrede en de belofte van goede wil der jeugd bespreken. Hetzelfde zal geschieden op een padvinders- leidersbijeenkomst van de Zeeuwse eilanden te Sint Kruis. Met toestemming en medewer king van het ministerie van On derwijs, Kunsten en Wetenschap pen, werd voor deze herdenking op de scholen, via de gemeente besturen de 18 Mei-uitgave „De jeugd en de wereldvrede" van de „Union Mondiale", de vrouwen wereld unie voor internationale eensgezindheid, hoofdzetel Gené- ve, zoveel mogelijk verspreid. Mr. J. M. L. Th. Cals, minister van O. K. W„ geeft in dit boekje, waarin oorsprong en groei van de „goedewilsdag" wordt uiteen gezet, de volgende opdracht aan de jeugd: „De dag van de goede wil is maar een begin. Indien wii ieder voor zich elke dag tot een dag van goede wil weten te Sir Winston Churchill heeft Maandagavond verklaard, dat er misschien een „nieuwe New Look" in het Kremlin wordt voorgestaan na de degradatie van Malenkof. Deze nieuwe koers zou zeer weldadig kunnen zijn voor de bevolking overal in de wereld. De oud-premier zeide, dat de leiders van Groot-Brittannië, de V. S. en Frankrijk „sterk en eensgezind" naar de conferentie van de grote vier zullen gaan om te trachten „wereldvrede, welzijn van de gehele mensheid en een periode van verminderde span ning, ontwapening en algemene welvaart, die binnen het bereik van de mogelijkheden ligt", te bewerkstelligen Churchill zeide dit in zijn eerste toespraak in de verkiezingscam pagne, die hij te Woodford bij Londen hield. maken, heeft de wereldvrede haar belangrijkste en moeilijkste overwinning behaald." 18 Mei goedewilsdag is oor spronkelijk de herdenking van de eerste wereld vredes conferen tie te Den Haag van 18 Mei 1899 waarvan H.M. Koningin Wilhel- mina de hoge gastvrouwe was. In de mijn van Leashingthome, in het Britse graafschap Durham is een kleine trein in een mijn gang ontspoord, waardoor een mijnwerker om het leven is ge komen, terwijl er zestig werden gewond. De Sowjet-minister van Bui tenlandse Zaken, Molotof, is Dinsdagochtend per vliegtuig uit Wenen naar Moskou vertrok ken. De 67-jarige Sowjet-Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotof zeide op een gegeven ogenblik gedurende de bijeen komst der ministers van Buiten landse Zaken van de grote vier „wij worden allen oud, heren. Denkt U niet dat ten naaste bij de tijd voor ons is aangebroken om plaats te maken voor een jongere generatie?" Zijn 63-jarige Franse ambtege- noot Pinay antwoordde: „Ik dacht er ook zo over, toen ik jon ger was. Maar nu ik de zestig en minister ben, ben ik van mening veranderd". „En dat," aldus Molotof" is nu juist het bewijs van mijn stel ling". En de vier ministers van Bui tenlandse Zaken (de Amerikaan Foster Dulles is 65 en de Brit MacMillan 61 jaar) lachten har telijk. Als gevolg van het ontslag van vier arbeiders van een carrosse- riefabriek van Chrysler te De troit hebben een vijftigtal arbei ders het werk neergelegd. Daar van moesten 10.000 werknemers naar huis gezonden worden. De vier arbeiders werden ont slagen, nadat zij verklaard had den liever ontslagen te willen worden, dan te trachten het pro ductie-tempo bij te houden. De arbeiders van de carosse- rie-fabriek van de General Mo tors te Baltimore hebben beslo ten op 29 Mei in staking te gaan, tenzij voor die tijd de garantie een gegarandeerd jaarloon wordt toegezegd. De Perzische regering heeft last gegeven tot onderdrukking van de Bahai-secte, die in Perzië 700.000 aanhangers telt, aldus deelde de minister van Binnen landse Zaken, Assadoellah Alam, Dinsdag in de madjlis (parle ment) te Teheran mede. Een week geleden plunderden in acht Perzische steden fanatie ke Mohammedanen de woningen van de Bahais, die zij uit hun ge meenschappen verdreven. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdagoch tend tot Woensdagavond. Buiig en koud. Wisselend bewolkt met buien, waarvan sommige met onweer of hagel, maar ook flinke opkla ringen. Krachtige, «tijdelijk tot hard of storm toenemende wind naar west of noordwest ruimend. Lagere middagtemperaturen. DONDERDAG 19 MEI. Breskehs Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.25 0.40 0.50 VRIJDAG 20 MEI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0^35 1.15 1.25 n.m. 11.42 12.17 12.57 1.07 n.m. 12.25 1.00 1.40 1.50 ZON MAAN op onder op onder Mei. 18 4.45 20.32 2.37 16.24 19 4.44 20.34 2.58 17.49 20 4.42 20.35 3.25 19.15 21 4.41 20.37 3.59 20.39 22 4.40 20.38 4.45 21.54

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1