Persgesprek met generaal Franco West-Duits protest bij Oostenrijk Verklaring van 'tHoge Commissariaat over mr. Bouman Goedewilsdag WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- co MAANSTANDEN Westelijke commentaren op het Russisch-Zuid Slavische overleg KOFFIE EN THEE GOEDKOPER Het staatsverdrag voor Oostenrijk Wedloop van Ned. zeeslepers tegen de moesson De inenting tegen kinderverlamming in de V. S. De economische afspraken tussen Oostenrijk en de Sowjet-Unie De Britse socialisten gegriefd DINSDAG 17 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3458. Koningin Juliana en Prins Bernhard zuilen een rijtoer door Rotterdam maken Koning Boudewijn in Leopoldsville Straaljager neergestort bij Vaals Laatste atoomproef van 1955 in de V. S. België zou verhoging van benzinebelasting overwegen Aanslagen in Marokko Verklaring van «Paus van de Gao Dai» Opening van bergpassen Onbekende walvissoort ontdekt «Ttuikerlng hij abonnement Terneuzon IElwpcteuT-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Temeuzen £»dactle-adres: Telefoon 2073/en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80: per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum »*v advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 rognsls Lt Iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder Dummer, tKf: AAMM Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddaga 8 war. Voor het Maandagnummer: Zaterdag» 10 nut Generaal Francisco Franco, het Spaanse staatshoofd, heeft te Madrid een onderhoud toege staan aan de Amerikaanse jour nalist David Lawrence, corres pondent van ,,U. S. News and World report". Hij zegt hierin onder meer: „Indien de betrek kingen tussen Spanje ener- en Frankrijk en Groot-Brittarmië anderzijds de afgelopen jaren, als gevolg van hevige campag nes in deze staten tegen ons land, niet gespannen waren ge weest, zou het slechts wenselijk en natuurlijk zijn dat Spanje Navo-lid is, daar de Navo voor geheel West-Europa het middel is om zich gemeenschappelijk tegen het gevaar van een commu nistische aanval teweer te stel len. Doch door het Iberische verde digingsverdrag tussen Spanje en het Navo-lid Portugal beho ren wij indirect toch tot de Noordatlantische verdragsorga nisatie". In antwoord op een vraag van Lawrence over de krachtsverhou ding tussen de Atlantische en de Slowjetrussische strijdkrachten, zeide Franco: „Het Westen is, zelfs (zonder atoomwapens, de meerdere der Sowjet-Unie. De Westelijke landen beschikken over meer .mensen dan Sowjet- Rusland, hun industrie is uitge breider, hun techniek verder ge vorderd en hun arbeidskrachten zijn beter. Waarom dan voor de Sowjet-Unie gevreesd?" De voorgestelde bijeenkomst van staatshoofden der „grote vier" beschouwde generaal Fran co als een „propagandistisch ge baar der Russen". „Wanneer zij een vriendschappelijk gelbaar ma ken, is het, omdat zij er voordeel in zien", verklaarde hij. Het Spaanse staatshoofd be sprak nog verschillende andere politieke en economische vragen, waarbij Spanje betrokken is. Hij sprak zich krachtig uit te gen de nogal in het buitenland en speciaal in de V. S. -ver breide mening, dat er antisemi tisme in Spanje zou heersen. „Niets is minder waar", ver klaarde hij. „Spanje heeft in- de afgelopen oorlog opschudding in Europa verwekt door het op te nemen voor de slecht behan delde Joden". Generaal Franco wees er ver der op dat Spanje door zijn over eenkomsten met de V. S. „op nog andere wijze met de Navo, zo uitsluitend op verdediging inge stelde organisatie", is verbon den. DE SOWJET-UNIE. Omtrent de Sowjet-Unie zeide Franco nog: „Blijkbaar bevindt de Sowjet-Unie zich thans in een moeilijke positie en moet zij tijd winnen. En dan zijn de vermoe delijke oorzaken hiervan: 1. Het binnenlandse vraag stuk van de nog niet geregelde opvolging van Stalin. 2. Het feit, dat de volken der bezette gebieden, die niets van de Russen moeten hebben, niet de iminste neiging tot samen smelting met de door hen veraf schuwde overheersers aan de dag leggen". DE VERHOUDING TUSSEN DE SOWJET-UNIE EN ROOD CHINA. Omtrent de verhouding tussen de Sowjet-Unie en communis- tisch-China zeide generaal Fran co: „Rusland is de grootste vijand yan China, al weet laatst genoemde land dit (nog) niet. Wie, anders dan de Sowjet-Unie, zou een bedreiging voor Rood- China kunnen zijn? En welk land vreest meer dan Rusland, dat China een grote mogendheid zal worden?" Voor de opening van de ten toonstelling E-55 zullen H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bern hard met gevolg zich Woensdag morgen a.s. om half elf per rij tuig van het stadhuis naar de Wytemaweg begeven. De route is als volgt: Coolsin- gel (linker rijbaan), Beursplein, Korte Hoogstraat, Blaak, Binnen weg, Nieuwe Binnenweg, Mathe- nesserlaan, Wytemaweg. In de stoet rijden mee de bur gemeester, mr. G. E. van Walsum en de hoofdcommissaris van po litie, H. M. C. A. Staal. Het escorte wordt gevormd door twee groepen rijkspolitie te paard elk van 24 ruiters in ceremoniël tenue. De stoet wordt geopend en gesloten door ruiters van de be reden brigade. De Westduitse regering heeft een protestnota bij de Oosten rijkse regering ingediend en de drie Westelijke mogendheden om „uitleg" gevraagd van de nieuwe bepalingen in het Oostenrijkse staatsverdrag, die betrekking hebben op de voormalige Duitse bezittingen in Oostenrijk, aldus heeft een Westduitse regerings woordvoerder Maandag meege deeld. De woordvoerder verklaarde, dat het hoofd van de Duitse han delsmissie in Wenen verzocht was „de verbazing" van de fede rale regering tot uiting te bren gen over de veranderingen in de artikelen in het staatsverdrag, welke betrekking hebben op de Duitse bezittingen. Aan de Westelijke grote mo gendheden waren nota's aange boden waarin om uitleg van ge- Uit de Westelijke commen taren op de komende Russisch- Zuidslavische besprekingen blijkt, dat men over het algemeen in -het Westen de opvatting hul digt, dat het voorgenomen over leg te Belgrado een onderdeel vormt van een Sowjet-plan om van Zweden in het N„ via Oosten rijk en Duitsland, tot Zuid-Slavië in het Z. een zóne van neutrale landen te vormen. Het Zondag ondertekende Oostenrijkse staatsverdrag en de hierop volgende verklaring van de regering te Wenen, dat Oos tenrijk „ten eeuwigen dage" neutraal zal blijven, ziet men als een eerste phase van dit plan om tussen de communistische staten en de Westelijke mogendheden een bufferzone te vormen. Een volgende stap zal, volgens Westelijke waarnemers, tegen het einde van de maand te Bel grado worden gedaan, wanneer de Sowjet-delegatie onder partij secretaris Chroesjtsef en premier Boelganin maarschalk Tito zul len trachten te bewegen de ban den met het Westen losser te maken. Het welslagen van deze Russi sche politiek hangt evenwel ten slotte geheel af van de vraag of de voorgenomen onderhandelin gen „op het hoogste niveau" tus sen Oost en West deze zomer zul len leiden tot een verenigd, neu traal Duitsland. De conservatieve „Svenska Dagbladet" weet in dit verband nog te melden, dat het doel van het recente bezoek van de Sow- jet-onderminister van Buiten landse Zaken Andrei Gromyko aan Stockholm was om de na druk te leggen op het belang, dat de Russische regering hecht aan een voortzetting van de Zweedse neutraliteitspolitiek. noemde veranderingen werd ge vraagd. De oude lezing van het staats verdrag had de kwestie van de uiteindelijke teruggave der voor malige Duitse bezittingen open gelaten. De nieuwe lezing sluit dit vrijwei uit, aldus de woord voerder, die er aan toevoegde, dat de Westduitse regering zich het recht voorbehoudt schade- vergoedingseisen in te dienen bij de Oostenrijkse regering. Het betreft hier niet de vroe gere Duitse bezittingen, waar over bij de onderhandelingen tussen het Westen en de Sowjet- Unie moeilijkheden gerezen wa ren. Het hoofd van de Westduitse handelsmissie is inmiddels terug geroepen om rapport uit te bren gen. Een woordvoerder heeft te Bonn verklaard, dat thans nog geen schatting te maken is van de waarde der Duitse bezittin gen. Volgens de oude versie zou het mogelijk zijn Duitse eigen dommen te vergoeden. Thans was dit vrijwel onmogelijk. De Oostenrijkse kanselier, Raab heeft medegedeeld, dat in de toe komst met West-Duitsland on derhandelingen zouden worden gevoerd over mogelijke vergoe ding. Een Westduitse functionaris heeft verklaard, dat Duitsland geen verschil maakt tussen de Duitse eigendommen, welke door Duitsland of Duitse personen waren verworven vóór of na 1938. De Duitse eigendommen zijn in de Sowjet-zóne geconfiskeerd en voor het merendeel onder beheer van de „Usia" gesteld. De Duitse eigendommen in de Westelijke zones zijn veelal on der beheer van beheerders ge plaatst. die vaak met goedvinden van de Duitse eigenaren werden aangewezen. De schatting der waarde kon niet plaats vinden, omdat het Westduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken niet de beschik king had over de desbetreffende documenten. Deze waren na de oorlog geconfiskeerd en bevon den zich thans bij de Britse auto riteiten. Naar wij uit vakkringen ver nemen zijn met ingang van 17 Mei de prijzen voor de consu ment zowel van koffie als thee verlaagd. De prijsvermindering bedraagt 810 cents voor een pakje kof fie van 250 gram en voor een pakje thee van 100 gram. Het staatsverdrag, waardoor Oostenrijk na zeventien jaar bui tenlandse bezetting opnieuw on afhankelijk is geworden, voorziet onder meer in terugtrekking der buitenlandse strijdkrachten, bin nen negentig dagen na bekrach tiging van het verdrag of in elk geval niet later dan 31 December van dit jaar. Het land zal thans voor zijn eigen defensie moeten zorgen. De krachtige Nederlandse zee sleepboot „Oostzee" is uit Bah rein aan de Perzische golf ver trokken om haar zusterschepen „Rode Zee" en „Witte Zee" te helpen bij het slepen van de Australische kruiser „Austra lia", het voormalige vlaggeschip van de Australische vloot, dat van Australië naar Engeland wordt gebracht, waar het zal worden gesloopt. Voor de moesson in de komen de veertien dagen in de Indische Oceaan begint, hoopt men het convooi Aden bereikt te hebben. De „Oostzee" is ter assistentie uitgevaren, omdat de „Rode Zee" en de „Witte Zee" samen als ge volg van zware zeegang en te genwind niet snel genoeg op schieten. In de afgelopen week werd dagelijks' slechts ongeveer 120 'km afgelegd inplaats van 210. Men verwacht, dat de „Oost zee" het convooi, dat zich onge veer 2700 km ten W. van Djakar ta bevindt, in negen dagen zal kunnen beneiken. Als het niet lukt om Aden te toereiken voor de moesson in volle kracht los breekt, zal het convooi in ieder geval door de hulp van de „Oost zee" voldoende sterk zijn om on danks de moesson de reis te ver volgen. Het verdrag legt geen beperkin gen op aan de omvang van de strijdkrachten, maar Oostenrijk mag geen atoomwapens of ande re wapens voor massavernieti ging hebben. Oostenrijk zal 150 millioen dol lar in goederen betalen voor het vrijgeven door de Russen van on geveer 400 ondernemingen, die als „Duitse bezittingen" waren overgenomen. Oostenrijk krijgt het recht om zijn eigen olievelden, die thans ongeveer drie en een half mil lioen ton ruwe olie per jaar pro duceren, te exploiteren. Maar gedurende tien jaar zullen jaar lijks een millioen ton aan de Russen worden afgestaan. Oostenrijk heeft los van het verdrag een verklaring gepubli ceerd. waarin het verklaart „ten eeuwige dage" neutraal te blij ven en' geen militaire bondge nootschappen aan te gaan. Dit is geschied ingevolge een aan de Sowjet-minister van Buitenland se Zaken, Molotof, gedane belof te. De regering-Eisenhower heeft het Congres verzocht .gelden tot een bedrag van 28.000.000 dollar toe te staan, om de Amerikaanse staten te helpen kinderen van arme ouders ook met de Salk- entstof te laten inenten. Op het ogenblik wordt gratis ingeënt door bemiddeling van de Amerikanase „Stichting ter be strijding van de kinderverlam ming". De regering heeft voorts 2 mil lioen dollar aangevraagd voor het aanstellen van extra toezicht houdend personeel, „opdat een maximale veiligheidsgraad be reikt worde bij het onderzoeken van de entstof op veilige en doel matige werking". Het nationale inentingspro gramma. dat een week geleden, i.v.m. een hernieuwd onderzoek naar de door verschillende labo ratoria vervaardigde Salk-ent- stof, werd opgeschort, is Maan dag in langzaam tempo hervat. KONINGIN WOONDE BALLETUITVOERING VAN KINDEREN BIJ. H. M. de Koningin heeft Zater dagmiddag in het nieuwe De la Mar theater te Amsterdam een voorstelling bijgewoond van foal- letdansen en pantomine, die on der het motto „kinderen dansen voor kindereen,,' werden uitge voerd door honderd leerlingen van een twaalftal balletscholen. De baten van deze voorstelling kwamen evenals die van de voorstelling van Zondag ten goe de aan de Nederlandse stichting voor het gebrekkige kind. Ook de vier prinsessen, die deel uitmaken van de balletklas- jes van Kit Hoytingh en Hans Snoek namen aan de uitvoering deel. De voorstellingen hebben sa men 1000,- opgebracht voor de stichting. Koning Boudewijn van België is Maandag in Leopoldsville, Bel gische Congo, aangekomen voor zijn eerste officiële bezoek aan de kolonie. Omstreeks vier uur gistermid dag is een formatie straaljagers in westelijke richting over Vaals gevlogen. Plotseling werd een ontploffing gehoord en op hetzelfde moment maakte een der vliegtuigen, die van Engelse nationaliteit waren, vreemde bewegingen. Het schoot snel omlaag en kwam met een klap in het Holseterbos terecht, waarbij het een trechter van acht tot tien meter diepte heeft ver oorzaakt. De piloot is door de ontploffing deerlijk verminkt. De vernielde parachute hing in de bomen. De identiteit van de omgeko men vlieger heeft men nog niet kunnen vaststellen. Een Engelse opruimingsploeg, die gestatio neerd is in Geilenkirchen in Duitsland, is vandaar naar Vaals vertrokken om het wrak te ber gen. In de woestijn van Nevada, in de V. S„ is dit jaar voor de veer tiende en laatste maal een atoom wapen tot ontploffing gebracht. Er was een helle lichtgloed, en de bekende paddestoel (bereikte spoedig een hoogte van meer dan 12.000 meter. Het atoomwapen werd op een ongeveer 150 meter hoge toren tot ontploffing gebracht. Een 25-tal proefnemingen werd bij deze ontploffing genomen. Van de zijde van het Neder landse Hoge Commissariaat te Djakarta heeft men desgevraagd aan P.I.A. meegedeeld, dat het besluit van mr Bouman om de verdediging in de strafzaken tegen Jungschlaeger c.s. neer te leggen, zonder voorkennis van enige Nederlandse autoriteit is genomen. Daarna heeft, zoals achteraf is gebleken, mr Bou man zijn persoonlijke veiligheid geheel zelfstandig verzekerd, zo zegt de verklaring, die voort gaat: Ten aanzien van de motieven, welke hem daartoe hebben ge leid, moet worden vastgesteld, dat de wijze, waarop tegen deze verdediger sinds medio Februari laatstleden is geageerd, een zo danige uitwerking op hem heeft gehad, dat ieder vertrouwen in de mogelijkheid van een normale voorzetting van de verdediging en een objectieve behandeling van de tegen hem persoonlijk op gezette zaak bij hem is verloren gegaan. Het uitvallen van mr Bouman schept een nieuw pro bleem voor de verdediging van beklaagden Schmidt en Jung schlaeger en de andere in dit ver band gearresteerde Nederlanders in Indonesië, zodat de komst van de door de Nederlandse regering aangezochte Britse verdediger Curtiss-Bennett thans van nog grotere urgentie is geworden, aldus de mededeling van het Ne derlandse Hoge Commissariaat. Indonesische instanties onbe kend met het vertrek van mr Bouman naar Nederland. Met verrassing hebben de be trokken Indonesische instanties, waaronder de minister van justi tie, het parket te Djakarta en de immigratiedienst, vernomen, dat de Nederlandse advocaat in de zaak-Jungschlaeger, mr Bouman, in Nederland is aangekomen. R. Soepadi, plaatsvervangend hoofd van de immigratiedienst verklaarde aan P.I.A.dat de im migratiedienst totaal niets af wist van het vertrek van mr Bouman. Hij voegde hieraan toe, dat iedere vreemdeling, die Indo nesië wenst te verlaten, een uit reisvergunning dient te verkrij gen van de immigratiedienst. Voor de Indonesische autori teiten is het een raadsel, hoe mr Bouman in staat is geweest Indo nesië te verlaten. De officier van justitie, aldus vernam P.I.A., had mr Bouman zelfs opgeroepen gisteren voor hem te verschijnen. De betrokken instanties stellen thans een onderzoek in naar de „vlucht" van mr Bouman. Van de zijde van de K.L.M. verklaarde men, dat deze maat schappij de heer Bouman niet heeft vervoerd. Mevrouw Bouman bevond zich tot Maandag in Indonesië. De aide memoire, die te Mos kou is getekend na de Oostenrijk- se-Russische onderhandelingen, welke aan het sluiten van de overeenkomst inzake Oostenrijk voorafgingen, bevat een aantal economische clausules, waarover radio Moskou thans de volgende bijzonderheden heeft bekend ge maakt: 1. Als vergoeding voor de Russische ondernemingen in Oos tenrijk zal de regering der Sow jet-Unie de levering aanvaarden van goederen met een totale waarde van 150 millioen dollar. De levering zal in een periode van 6 jaar geschieden. Voor einde Mei 1955 zal een Oostenrijkse delegatie naar Moskou gaan om deze kwestie te regelen. De prij zen en de 'kwaliteit der te leveren goederen zullen ieder jaar wor den vastgesteld. De Oostenrijk se regering zal op de nationale bank van Oostenrijk wissels tot De tekst van de wereld-radio vredesboodschap die op Goede wilsdag 18 Mei om 17 uur via de regionale zender Wales (341 m) door de Gwilym Davis Club van Wales wordt uitgezonden, luidt ais volgt: Jongens en meisjes, van alle landen, wij, de jongens en meis jes van Wales, groeten jul'ie op nieuw. Vandaag is het Goedewilsdag. Over landen en zeeën roept de jeugd tot de jeugd in de naam van vrijheid en vriendschap. Vandaag speciaal verheugen we ons in de pogingen van alle mannen en vrouwen, van alle rassen en volken, die hun best doen om de wereld van de oorlog te bevrijden. Wij willen een wereld waarin nimmer meer ontelbare huizen zullen worden vernietigd en kleine kinderen honger lijden. Wij willen een wereld waarin de naties niet langer in vrees voor elkander zullen leven. Wij willen een wereld waarin de naties zullen samenwerken voor het welzijn van allen, in vertrouwen op eikaar en delen 1 de rijkdommen dezer aarde. In zelfvertrouwen en moed kunnen wij door onze gedachten en daden de nieuwe geest heipen uitdragen tot de einden der we reld. En dat wil:en wij. Jongeren van alle landen, laten wij onszelve vandaag net grote avontuur toewijden van vrede op aarde en goede wil tussen de mensen". Zoals bekend staat het ant woord van Nederland op deze boodschap in de Nederlandse editie van het internationale 18- Mei-boekje „De jeugd en de we reldvrede", uitgegeven door de Vrouwen Wereld Unie voor In ternationale Eensgezindheid. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Regen. Zwaar bewolkt met regen. Ma tige tot krachtige zuidoostelijke wind, later draaiend naar weste- 'ijke richtingen. Koud weer. WOENSDAG 18 MEI De baten zijn bestemd voor het Prinses Irene-fonds. Het boekje bevat o.m. bijdra gen van minister Cals en mr N. J. C. M. Kappeyne van de Cop- pello, vredesboodschappen van Paus Pius XII, een hoorspel door mevr. E. S. van HinteZandvliet uit St. Kruis, redactrice voor Ne derland, een 18 Mei-verslag door de Kees Boeke-school, prijsvra gen e.d. een totaal van 150 millioen dollar trekken. Deze wissels, die voor lopig als toetaling zullen dienen, zullen worden gehonoreerd met de goederenleveranties. 2. Als betaling voor de over dracht aan Oostenrijk van de olievelden, de olieraffinaderijen en de Russische verkoopmaat schappij voor olieproducten (Orop) zal de Öostenrijkse rege ring gedurende een periode van 10 jaar een millioen ton ruwe olie per jaar aan de Sowjet-Unie leveren. 3. Tegen een vergoeding van 2 millioen dollar zal de regering der Sowjet-Unie de bezittingen van de Do n a u - schee pvaa rtmaat - schappij aan Oostenrijk overdra gen. Hierin zijn begrepen de scheepswerf te Korneisburg en alle schepen en haveninstalla ties. 4. Oostenrijk en de Sowjet- Unie zullen een handelsovereen komst voor de duur van 5 jaar sluiten, die automatisch wordt verlengd behoudens opzegging door één der partijen. Verder zal er voor de duur van 5 jaar een protocol inzake de goederen-uitwisseling worden ge sloten. De goederenlijsten zullen van jaar tot jaar worden her zien. Deze aide memoire is voor de Sowjet-Unie getekend door de eerste vice-president van de mi nisterraad, tevens minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, eh door A. Mikoyan, eerste vice-pre sident van de ministerraad. Voor Oostenrijk tekenden kanselier J. Raab en de andere leden van de Oostenrijkse delegatie. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v:m. 10.49 11.24 0.04 0.14 n.m. 11.10 11.45 12.25 12.35 ZON op onder Mei. 17 4.47 20.31 18 4.45 20.32 19 4.44 20.34 MAAN op onder 2.18 2.37 2.58 15.03 16.24 17.49 Het Zondagsblad van de Britse Labourpartij „Reynold's News" protesteert in zijn jongste num mer tegen het optreden van de conservatieven in de verkiezings campagne. Zo wordt luitenant-kolonel Wal ter BromleyDavenport, oud garde-officier en lid van een familie die reeds 250 jaar de con servatieven in het parlement vertegenwoordigt, verweten, dat hij er op heeft gezinspeeld, dat het intellectuële peil van de so cialisten overeenkomst met dat van de mensapen. Neem een gorilla, geef hem in elke hand een banaan en wijs hem aan als candidaat bij de ver kiezingen. Sommige socialistische Naar sommige bladen melden, zou de regering voornemens zijn de bijzóndere belasting op ben zine te verhogen van fr. 1 tot fr. 1.50 per liter, dit zou de Bel gische schatkist bij een jaarlijks verbruik van 1.3 -milliard liter fr. 700 millioen meer aan inkom sten opleveren. kiezers zullen liever op hem stemmen dan hun stem aan de conservatieven te geven, aldus een uitspraak van de conserva tieve afgevaardigde. „Reynold's News" is vooral verontwaardigd over het feit, dat de conservatieve pers aan deze uitlating geen aandacht heeft be steed, terwijl zij wel Aneurin Be- van er een verwijt van heeft ge maakt, dat hij, sprekend over de conservatieven, het woord „ge spuis" heeft gebezigd. Luit.-kolonel Bromley—Daven port heeft inmiddels laten weten, dat zijn uitspraak slechts als een grap was bedoeld en dat het nim mer in zijn bedoeling lag om een Brits burger met een aap te ver gelijken. Bij aanslagen in Casablanca zijn Zondag drie Marokkanen ge dood. Een aanvaller werd door de politie doodgeschoten toen hij probeerde te vluchten. Het Zuidvietnamese persbureau meldt, dat Pham Cong Tac, de „Paus" van de Cao Dai-secte, na een gesprek met leden van het re- volutionnaire comité verklaard heeft, voorstander te zijn van een republikeins regiem in Zuid-Viet- nam. Hij schaarde zich geheel achter het comité. Waarnemers merken op, dat dit standpunt van Pham Cong Tac, voorzitter van het „Verenigd front van nationalistische krach ten" afsteekt bij de houding van verzet waarvan hij vroeger tegen over de regering blijk gaf en de critiek, welke hij heeft geoefend op de Caodistische generaals Trinh Minh The en Phoeong, die zich aan de zijde van premier Diem hebben geschaard. De volgende belangrijke Alpen passen, welke gedeeltelijk de ge hele winter door sneeuw waren afgesloten, zijn thans naar de K.N.A.C. mededejelt, weder voor doorgaand autoverkeer vrijgege ven: Tussen Zwitserland en Ita lië de St. Gotthardpas, Simplon- pas, Malojapas, Stelviopas. Tus sen Oostenrijk en Italië de Bren- nerpas. Tussen Frankrijk en Ita lië de Mont Cenispas. In Oosten rijk de Arlbergpas. De zeventien walvissen, die de vorige week bij Faraparamu in Nieuw-Zeeland gestrand zijn, be horen mogelijk tot een soort, die tot nu toe onbekend is gebleven. Dr. W. R. B. Oliver, een walvis kenner, heeft verklaard in alle hem ter beschikking staande ver slagen niets gevonden te hebben, dat overeenkomt met de merk waardige eigenschappen van de gestrande dieren. J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1