Oostenrijks staatsverdrag getekend Rusland wil conferentie op het hoogste niveau Russisch-Zuidslavische conferentie Belgrado De jongste ontwikkeling der Russische politiek. in WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Pact tussen Sowjet-Unie en communistische landen getekend MAANDAG 16 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3457. „Pro Patria" en Nieuw Guinee-Verbond verontrust door berichten uit Indonesië salons „robeft" Lausanne als vergader plaats voorgesteld Nederlandse gevangenen en geïnterneerden in de Sowjet-Unie Berichten over hongersnood in Z.-China franker In g bij abonnement Temeuzen Biracteur-Hoofclredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Eedactle-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; peT maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van da Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 18 ct.; mlaimta» advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie": 8 regel? 1,-1 Iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer, oS: A&rm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags S Voor het Maandagnummer: Zaterdags 18 uoar De ministera van Buitenlandse Zaken van de „grote vier" en hun Oostenrijkse ambtgenoot dr Figl hebben Zondagochtend om half twaalf Ned. tijd in het paleis Belvedère te Wenen hun handte kening gezet onder het staatsverdrag, dat aan Oostenrijk zijn sou- veretniteit hergeeft. Het stuk werd het eerst getekend door minister Molotof, ge volgd door minister MacMillan, minister Dulles, minister Pinay en minister Figl. Ook de ambassadeurs van de „grote vier" ondertekenden het verdrag. Het nieuws van de onderteke ning, dat via de radio uit de gro te marmeren zaal van het paleis werd uitgezonden, was voor tal loze inwoners van Wenen het sein om het park rondom het paleis binnen te stromen. Op de grond lagen daar duizenden pam fletten waarin gepleit werd voor een neutraal Oostenrijk. Deze vlugschriften waren uitgeworpen uit door de Oostenrijkse commu nistische partij gehuurde vlieg tuigen. De vijf ministers van Buiten landse Zaken zetten hun handte kening met gouden pennen, waar in de inscriptie ,,Wienl55'55" was aangebracht. De ministers kregen ieder een pen als souve nir. Een zesde exemplaar zal in het Oostenrijkse staatsarchief worden bewaard. De tekst van het staatsverdrag is getypt op ongeveer 300 vellen perkament van folioformaat, ge bonden in een eenvoudige groene omslag met een gouden bies langs de rand. REDE VAN MOUOTOF. Het sluiten van een staatsver drag met Oostenrijk zal bijdragen tot een ontspanning in de inter nationale verhoudingen, zo ver- De hoofdbesturen van „Pro Pafria" en het „Nieuw-Guinea- Verbond" hebben in een adres aan de minister-president, onder tekend door de generaal-majoor K.N.I.L. b/d G. J. F. Statius Mul der, de aandacht erop gevestigd, dat zij regelmatig berichten ont vangen uit Indonesië over een grootscheepse voorbereiding van een invasie op Nieuw-Guinea, die de republiek Indonesia voor nemens zou zijn. Volgens die mededelingen zou in eerste in stantie getracht worden een brug genhoofd te vormen naar het schiereiland van Nieuw-Guinea, de Vogelkop, teneinde vitale be drijven als olievelden en steen kolenmijnen in handen te krijgen. Voorts zeggen beide hoofdbe sturen, dat zij in toenemende maté berichten uit Indonesië ont vangen, welke getuigen van een steeds slechter worden van de verhoudingen tussen de Neder landers en de Indonesische in stanties, dat zij op grond hier van ernstig ongerust zijn over de veiligheid van onze landgenoten in Indonesië en Nieuw-Guinea en daarom de minister-president verzoeken, het daarheen te doen leiden, dat van regeringswege maatregelen worden genomen, teneinde leven en goed van deze landgenoten te beveiligen. Beide hoofdbesturen zeggen er- vverp-verklaring van klaarde minister Molotof na de ondertekening;. Tussen de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en de Sow jet-Unie zijn onderhandelingen gaande met het oog op een confe rentie van de vier regeringslei ders, zo voegde hij hieraan toe. Na te hebben verklaard, dat het gevaar van een wedergeboorte van het Duitse militarisme is ont staan, verzekerde de Sowjet-mi- nister, dat zijn land blijft streven naar een vreedzame en democra tische regeling van de Duitse kwestie. De eenheid van Duits land moet z.i. tot stand komen zonder een herleven van het Duitse militairisme. Molotof zeide dat speciale bete kenis moest worden gehecht aan de verklaring, dat het neutraal zou blijven. „Alle regeringen zijn overeengekomen deze neutrali teit te waarborgen. Het is te ho pen, dat andere landen het Oos tenrijkse voorbeeld zullen vol gen". Hij herhaalde, dat de Sowjet- Unie streeft naar een vreedzame oplossing van het Duitse vraag stuk. Molotof zeide verder te menen, dat het thans met Oosten rijk gesloten vredesverdrag ,,de eerste stap is in de richting ener internationale ontspanning". De Sowjet-Unie verwelkomt het besluit van Oostenrijk, om geen militaire (bases op zijn gebied te laten vestigen", aldus de Russi sche minister van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dul les, zeide, dat men zou kunnen zeggen dat de Oostenrijkse onaf hankelijkheid aan de conferentie tafel tot stand is gekomen. „Doch het is juister te zeggen, dat de Oostenrijkers zelf, door hun on vermoeide streven, vrijheid en onafhankelijkheid hebben her wonnen". De Britse en de Franse minis ter van Buitenlandse Zaken, Mac Millan en Pinay, sloten zich bij de gelukwensen der vorige spre kers aan. Nadat de ministers van Buiten landse Zaken hun toespraken had den gehouden, vertoonden zij zich op een balkon van het paleis Belvedère aan een hen toejui chende menigte van naar schat ting tien duizend personen, die met vlaggetjes zwaaide. De Oos tenrijkse minister van Buiten landse Zaken Figl liet het ver drag aan het volk zien. Vanaf 12 uur 's-middags begonnen de klok ken in het gehele land te luiden. OOSTENRIJKSE NEUTRALI TEITS VERKLARING. De Oostenrijkse regering heeft Zondag, overeenkomstig een Za terdag j.l. aan de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken Molotof gedane belofte, een ont- pen, dat Oostenrijk het eerste land is dat, met zijn bevrijding, voordeel heeft gehad van een ontwikkeling, die zou moeten lei den tot een einde van de koude oorlog". PRESIDENT EISENHOWER FELICITEERT OOSTENRIJK President Eisenhower heeft in een boodschap aan president Körner Oostenrijk gefeliciteerd met het herkrijgen van zijn onaf hankelijkheid na tien jaar bezet ting door buitenlandse troepen? De houding der Oostenrijkers in die tijd had het respect van het Amerikaanse volk afgedwongen. „Ik ben er van overtuigd, dat de vele banden, die onze twee volke ren samenhouden, de basis zal blijven vormen voor altijddurende vriendschappelijke betrekkingen tussen Oostenrijk en de V.S.". „Het Amerikaanse volk is trots en blij bij het vooruitzicht dat Oostenrijk met waardigheid, zelf respect en in vrijheid zijn volledi ge aandeel in de wereldaangele genheden zal kunnen hebben", al dus de president. Van Amerikaanse zijde wordt vernomen dat de zonder gezinnen in Oostenrijk verblijvende leden der Amerikaanse bezettingstroe pen binnen een maand naar de A de kapper nel hei oparie cochei markt 16 brouwerijstraat 9 feraeuren i voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. Verenigde Staten zullen worden teruggezonden. De andere militairen en hun gezinnen zullen naar West-Duits- land of Spanje worden overge bracht. ZUIDSLAVISCHE VERKLA RING. De Zuidslavische minister van Buitenlandse Zaken Popovic heeft te Belgrado verklaard, dat Zuid-Slavië zo spoedig mogelijk liet met Oostenrijk gesloten vre desverdrag zal onderschrijven, waardoor tevens een einde zal ko men aan het grensgeschil tussen de beide landen. De minister zei de voorts in een verklaring tegen over het officiële Zuidslavische persbureau „Tanjoeg" de onder tekening van het verdrag, „waar door het Oostenrijkse volk weer vrij wordt", te verwelkomen als een „belangrijke bijdrage tot het behoud van de Europese vrede". De Sowjet-minister van Buiten landse Zaken, Molotof, heeft Zaï terdagavond te Wenen ingestemd met het bijeenroepen van een con ferentie van de regeringsleiders van de Grote Vier, aldus werd in diplomatieke kringen te Wenen vernomen. Minister Molotof deed deze me dedeling op een bespreking met de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Groot-Brit- tannië en de Verenigde Staten ten huize van de Amerikaanse ambassadeur in Oostenrijk, Thompson. Een Britse ambtenaar deelde mede, dat men overeenstemming bereikte over het Westelijke voor stel, maar dat bijzonderheden aangaande plaats en tijd nog moeten worden vastgesteld. De Britse ambtenaar zeide, dat algemene overeenstemming was bereikt over het doel en de proce dure van de conferentie, die in de Westelijke nota van Dinsdag j.l. aan Moskou was voorgesteld. De Westelijke grote drie stel den voor, dat president Eisenho wer, sir Anthony Eden, Edgar Faure en maarschalk Nikolai Boelganin spoedig bijeen zullen gepubliceerd overtuigd te zijn, dat het waarin zij zegt dat Oostenrijk troepenvervoer door K.P.M. (Kon. ten eeuwigendage" neutraal zal Paketvaart Mij.) naar de Kei- blijven en geen militaire bondge- eilanden, de Aroegroep en de IU>otscliappen zal aangaan, eilanden Boeroe en Ambon grote jje verklaring zal door de volks moeilijkheden gaat geven bij een vertegenwoordiging moeten wor- eventuële behandeling door de Veiligheidsraad, termeer daar de Indonesische regering in dit sta dium zeker geen gebruik zal ma ken van buitenlandse schepen. Beide hoofdbesturen brengen ten besluite van hun adres onder de aandacht van de minister-pre sident, dat de leden van hun ver enigingen met groot enthousias me bereid zijn, gehoor te geven aan een eventuële oproep van de Nederlandse regering tot een vrijwillige deelneming aan de verdediging van Nieuw-Guinea. MAATREGELEN TEGEN HET BESTUUR IN DRIE ARGENTIJNSE STEDEN. In drie Argentijnse provincie steden hebben Peronistische autoriteiten, die door de gouver neur van desbetreffende provin cie waren aangewezen, het be stuur overgenomen van gekozen radicale autoriteiten na een ge schil tussen de gemeenteraden en vakbonden. De radicale partij is in de oppositie. Een vakbond had Woensdag in de stad Navarro een staking uit geroepen tegen de radicale bur gemeester, die last had gegeven een borstbeeld van Eva Peron en een portret van president Peron uit een gemeentegebouw te ver wijderen. Ook in twee andere plaatsen, waar de radicalen de meerder heid hebben, hadden de vakbon den een actie tégen het bestuur ondernomen. den goedgekeurd. RADIOREDE VAN PRESI DENT KOERNER. President Koerner heeft Zondag naar aanleiding van de onderte kening van het staatsverdrag in een radiorede tot zijn volk ver klaard. dat „eindelijk de dag van de volledige vrijheid voor Oosten rijk is aangefbroken. Zijn souve- reiniteit, welke hem eerst met geweld was ontnomen en later op onrechtvaardige wijze werd onthouden, is Oostenrijk tenslot te teruggegeven". Het is niet een geschenk dat men ons geeft, aldus de presi dent. Door haar handtekening on der het staatsverdrag te plaat sen zijn de grote mogendheden slechts haar plechtige belofte na gekomen dat zij Oostenrijk in zijn oude rechten zouden herstellen. RADIOREDE VAN BONDS KANSELIER RAAB. De Oostenrijkse bondskanselier Raaib heeft in een Zondagavond te Wenen gehouden radiotoe spraak onder meer verklaard te hopen, dat het vredesverdrag spoedig zal worden bekrachtigd en dat de bezetting van Oosten rijk nog vóór het einde van het jaar afgelopen zal zijn. „Wij zullen nimmer pogen an dere landen te beïnvloeden, doch wij zullen ook elke poging, om zich met onze zaken in te laten, verwerpen", verklaarde hij, hier aan toevoegend: „Laat ons ho- Tegen het einde van deze maand zal in Belgrado een confe rentie op het hoogste niveau van Russische en Zuidslavische leiders worden gehouden om te komen tot verdere verbetering van de betrekkingen tussen Zuid- Siavië en de Sowjet-Unie, aldus je Zaterdagochtend bekendge maakt in de Russische dagbla den. Van Sow jet-zijde zullen op deze conferentie tegenwoordig zijn maarschalk Boelganin, de pre mier. Ghroestsjef, eerste secre taris van de Sowjet-communisti- sche partij, en Mikojan, eerste vice-premier. Aan Zuidslavische kant zullen president Tito en vice-premier Kardelj aan de be sprekingen deelnemen. Deze bekendmaking in de Rus sische pers is later in Belgrado bevestigd. Uit gezaghebbende bron in Washington as vernomen, dat het Zuidslavische ministerie van Buitenlandse Zaken Vrijdag de Amerikaanse ambassadeur in Belgrado van de komende confe rentie op de hoogte heeft ge bracht. Daarbij werd de verzeke ring gegeven, dat Zuid-Slavië niet van plan is een wijziging te bren gen in zijn politiek van nauwe, vriendschappelijke betrekkingen met het Westen. In Westelijke kringen in Mos kou heeft de bekendmaking in de Russische bladen, die zonder toelichting werd gegeven, veel verrassing gewekt, ook al volgt het hoge Russische bezoek op een campagne in de Sowjet-Unie voor hetere betrekkingen met Zuidi-Slavië, die reeds enige maanden gaande is. Tevens heeft het enige verba zing gewekt, dat blijkens de krantenberichten Chroesjtsjef. normaal ,.de man achter de troon", de officiële leider is van de Sowjet-delegatie, die voorts behalve Boelganin en Mikojan za] omvatten de hoofdredacteur van de „Prawda" Sjepilof en de onderminister van Buitenlandse Handel Koemykin. Van de Zuidslavische delega tie zullen behalve Tito en Kardelj nog de vice-premiers Rankovic en Vulkmanovic en de staats secretaris van Buitenlandse Za ken. Popovic, het lid van de uit voerende raad Todorovic en de vice-staatssecretaris van Buiten landse Zaken Micunovic deel uit maken. Het bezoek van de Russische delegatie zal een hoogtepunt zijn in deze faze van verbetering der betrekkingen tussen Zuid-Slavië en de Sowjet-Unie. Deze betrek kingen werden in 1348 afgebro ken, toen Zuid-Slavië uit de com- inform werd gestoten wegens z'n onafhankelijke politiek. In 1953 waren de betrekkingen weer in zoverre verbeterd, dat opnieuw ambassadeurs werden uitgewis seld. In Westelijke kringen in Wenen betwijfelt men, of de Russen hopen op nieuwe aan sluiting van Zuid-Slavië in het communistische Wok. Van Russi sche kant schijnt men aan te sturen op neutralisering van Zuid-Slavië nu de neutralisering van Oostenrijk bereikt is, en men heeft waarschijnlijk moed geput uit recente verklaringen en han delingen van maarschalk Tito. Deze prees tijdens zijn bezoek aan India in het begin van dit jaar met nadruk de weigering van premier Nehroe van India om zich aan te sluiten bij een bondgenootschap. Nadien zijn moeilijkheden ontstaan bij het versterken van de militaire as pecten van het Balkanpact, waar in Zuid-Slavië met Griekenland en Turkije verenigd is. Volgens sommige waarnemers hopen de Russen wellicht, dat zij Tito kunnen overhalen zich aan te sluiten (bij het veiligheidsstel- sel dat de Oosteuropese landen op het punt staan in Warschau te sluiten. In diplomatieke krin gen in Wenen is men het er over eens, dat de komende Russisch- Zuidslavische besprekingen de ongerustheid van de laatste tijd in Westelijke hoofdsteden over de bedoelingen van Belgrado en de toekomst van Zuid-Slavië nog zal doen toenemen. Borba, het officiële orgaan van de Zuidslavische communistische partij schrijft, dat de bijeenkomst van de Sowjetrussische leiders Chroesjtsjew en Boelganin met president Tito een indrukwek kend bewijs zal zijn van de poli tiek van vreedzaam naast-elkaar- leven. Volgens het blad zijn er de laatste tijd verscheidene tekenen geweest van een aanmerkelijke vermindering van de internatio nale spanning het sluiten van een Oostenrijks verdrag, de con ferentie van Bandoeng en voorbe reidingen voor een vier-mogend- hedenconferentie. De conferentie te Belgrado zou „een uitwisseling van meningen over internationale vraagstukken' en de regeling van open vraag stukken, die tussen de Sowjet- Unie en Zuid-Slavië bestaan, mo gelijk maken en zodoende bijdra gen tot een verdere verbetering van de ZuidslavischRussische betrekkingen en tot een verdere vermindering van de spanning in de Wereld". Het blad „Politika' spreekt de hoop uit, dat de conferentie van Belgrado resultaten zal opleve ren, die een duurzaam vertrou wen en samenwerking tussen de Sowjet-Unie en Zuid-Slavië tot stand zullen brengen. Door het Westen zal Lausanne worden voorgesteld als vergader plaats voor de regeringsleiders van de „grote vier". Het ministerie van Buitenland se Zaken deelt het volgende me de: Sinds het einde van de vijan delijkheden met Duitsland werd vanwege Hr Ms ambassade te Moskou voortdurend bij de Sow- jet autoriteiten er op aangedron gen dat de ambassade gelegen heid zou krijgen zich in verbin ding te stellen met de Nederlan ders, waarvan bekend was dat zij zich als geïnterneerden of gevan genen op het grondgebied van de Sowjet-Unie bevonden. Dank zij onvermoeide pogingen en voortdurend herhaalde dé marches is thans een positief re sultaat bereikt. Althans voor een aantal Nederlanders. Het Sowjet ministerie van Bui tenlandse Zaken gaf schriftelijk aan Hr Ms ambassade de namen op van 12 Nederlanders, die hun straftijd in de U.S.S.R. doorbren gen, met de mededeling dat de ambassade met hen kan corres ponderen en hun pakketten kan zenden aan twee postbusadres sen. Het ministerie van Buitenland se Zaken te Den Haag heeft de familie in Nederland omtrent ge noemde adressen ingelicht. Het Nederlandse Rode Kruis werd be reid gevonden medewerking te verlenen bij samenstelling van pakketten. komen, teneinde „een nieuwe po ging" te doen om de grote proble men van de wereld op te lossen. De ministers van Buitenlandse Zaken, die de regeringsleiders zouden vergezellen, zouden kort vooraf bijeenkomen, om de con ferentie op het hoogste niveau voor te bereiden. De Britse woordvoerder zeide dat het antwoord van Molotof geen officiële aanvaarding is, maar deze wordt spoedig in de vorm van een nota verwacht. Volgens Franse kringen stelde Molotof voor, dat de conferentie van regeringsleiders in Wenen zou worden gehouden. De Weste lijke ministers wezen dit af, om dat zij, aldus genoemde kringen, vreesden, dat bij een bespreking van het Duitse probleem het voorbeeld van een neutraal Oostenrijk te veel op de voorgrond zou staan. De Westelij ken zijn namelijk krachtig gekant tegen de gedachte van een neu traal Duitsland. Volgens Amerikaanse kringen stelde minister Dulles, gesteund door MacMillan en Pinay, Lau sanne (Zwitserland) voor. Men was het er over eens, dat de conferentie omstreeks Juli moet worden gehouden, even tueel in Augustus. De Westelijke ministers legden, evenals in hun nota aan Moskou, er de nadruk op, dat de conferen tie van regeringsleiders te kort zou duren voor het nemen van besluiten over speciale kwesties. Molotof maakte geen bezwaren. Hij deed, in tegenstelling tot som mige verwachtingen, ook niet het voorstel om premier Tsjoe en Lai van communistisch China tot de conferentie uit te nodigen. Volgens Amerikaanse kringen kwam men overeen, dat te San Francisco door de ministers van Buitenlandse Zaken of hun ver tegenwoordigers verder over de conferentie zal worden gespro ken. In Juni wordt te San Fran cisco de tiende verjaardag van de oprichting van de V.N. gevierd. Tijdens de bijeenkomst der mi nisters heerste er een „buitenge woon hartelijke sfeer". Er wer den tijdens het diner vele toasts uitgebracht. Per dag komen ongeveer 100 Chinezen, die door hongersnood in Zuid-China zijn getroffen, de Portugese kolonie Macao binnen en volgens berichten van gewoon lijk betrouwbare zijde, zouden 50.000 Chinezen Macao of het na bijgelegen Hongkong trachten te bereiken. Volgens Chinese berichten zou den de communistische autoritei ten in Canton de beperkingen op uitreisvergunningen verzacht hebben, met het oog op het voed seltekort en de werkloosheid, ver oorzaakt door de droogte, die een jaar lang onafgebroken geduurd heeft en deze week werd verbro ken door vier dagen regen. WIJZIGING INKOMSTENBELASTIN G. Bij de Tweede Kamer is inge diend een tweede nota van wijzi ging van de inkomstenbelasting van de loonbelasting en van de vennootschapsbelasting. Aan de toelichting hierop is het volgen de ontleend. De wijziging strekt er toe om in gevallen, waarin zowel de man als de vrouw een dienstfbe- trekking vervullen, ten aanzien van de inkomsten van de vrouw een afzonderlijke aftrek van 100 wegens kosten van verwerving toe te passen. De budgetaire gevolgen van de voorgestelde maatregel kun nen globaal op omstreeks 1 mil- lioen worden geraamd. BRIEVEN IN 1870 EN 1871 AAN HET BELEGERDE PARIJS GEZONDEN, KOMEN UIT DE SEINE TE VOORSCHIJN. Kinderen die in Bazoehes-les- Bray aan de oever van de Seine speelden, ontdekten tussen het riet een metalen bol voorzien van een vlotter, waarin een twintigtal brieven bleken te zitten die uit stekend bewaard waren gebleven en op vloeipapier waren geschre ven. Al deze brieven' bevonden zich in enveloppen voorzien van postzegels van 10 en 15 centimes daterend uit de oorlog van 1870 en die in November en December 1870 en in Januari 1871, toen Parijs belegerd werd, aan de stroom van de Seine toever trouwd waren. Inderdaad bleek dit één der beroemde bollen uit Moulins (aan de Allier) te zijn, die toendertijd werden verzonden om te proberen de post die in de hoofdplaats van de Allier was ge concentreerd, aan de Parijzenaars door te geven. De brieven waren uit alle hoe ken van Frankrijk afkomstig: Middellandse zeegebied, Bor deaux, Le Nevers, Parijs en voor al uit het Noorden van Frankrijk. De jongste stappen van de Sow- jet-regering zijn Zaterdag te Mos kou door buitenlandse diploma ten een ontwikkeling genoemd, die een aanzienlijk grotere belof te inhoudt dan de koers-wending na Stalins dood. Men huldigde in genoemde kringen dit standpunt ondanks de ondertekening van 'n militair bondgenootschap tussen de Sowjet-Unie en zeven kleinere Europese communistische landen te Warchau. De nauwere militaire samen werking en de instelling van een gezamenlijk opperbevel van de communistische landen behoeft niet noodzakelijkerwijs in tegen spraak te zijn met de kennelijke bereidheid van de Sowjet-Unie tot 't beginnen van vier-mogend- hedenbesprekingen op het hoog ste niveau tot vermindering van internationale spanning, zo zeide men. Als veelbelovende stappen noemde men in diplomatiekeochtend tot Maandagavond. derden dan ooit eerder Russische voorstellen op dit gebied, een ver zoeningsgezinde toespraak van premier Boelganin en de bekend making van de voorgenomen reis van partijsecretaris Chroesjtsjef en premier Boelganin naar Bel grado. Daar komt nog bii dat alle tekenen er op zouden wijzen, dat de Sowjet-regering bereid is met een vie r-mogendhedenconf eren tie op het hoogste niveau in te stem men. Volgens de waarnemers zou het Kremlin het oorlogsgevaar willen afwenden om de grote problemen van de ontwikkeling der binnen landse economie tot oplossing te brengen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandag kringen te Moskou het Russische besluit tot ondertekening van het Oostenrijkse staatsverdrag, het indienen van de ontwapenings voorstellen die het Westelijke standpunt belangrijk dichter na- De Sowjet-Unie en zeven com munistische landen hebben Za terdag te Warschau een pact van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand getekend, al dus meldt het Oostduitse nieuws bureau A. D. N. Het verdrag is gesloten tijdens een conferentie van drie dagen, die is (bijgewoond door premier Boelganin van de Sowjet-Unie en vooraanstaande communisten uit de aeht betrokken landen. Het verdrag is, aldus Reuter, bedoeld als antwoord op de opne ming vam West-Duitsland in de Westelijke verdedigingsorganisa tie. Het pact verenigt bijna 300 mil- lioen mensen in een hechte vre- desunie, waarbij meer dan 600 millioen Chinezen zullen worden gevoegd, zoals de Chinese waar nemer ter conferentie heeft ver klaard, aldus A. D. N. Het Oost duitse persbureau voegt er aan toe, dat het vredelievende karak ter van het pact onderstreept wordt door het feit, dat het open staat voor andere staten, die het beginsel er van erkennen. Na de ondertekening van de overeenkomsten van Warschau, verklaarde Otto Grotewohl, de eerste minister van Oost-Duits- land, dat de regering van een toe komstig herenigd Duitsland niet gebonden zal zijn door politieke of militaire verplichtingen, die door hetzij Oost-Du itsland of West-Duitsland zijn aangegaan vóór de hereniging. De Chinese waarnemer ter con ferentie, generaal Peng Teh-Hoe- ai, heeft voor de tekening der overeenkomsten verklaard, dat de Chinese regering zich volko men verenigt met de te Warchau genomen besluiten en deze volle dig zal steunen. Het verdrag is getekend door de volgende eerste ministers; Sje- hoe (Albanië), Tsjervenkow (Bul garije), Hegedues (Hongarije), Grotewohl (Oost-Duitsland), Cy- rankiewicz Polen)Gheorghiu- dej (Roemenië), Boelganin (Sow jet-Unie) en Siroky (Tsjecho-Slo- wakije). Ivan Konief opperbevelhebber Oosteuropese strijdkrachten. Officieel is bekend gemaakt, dat de Sowjetruissische maar schalk Ivan Konief isi benoemd tot opperbevelhebber van de ver enigde strijdkrachten' der acht landen, die het pact van War schau hebben getekend. Moskou zal de zetel van de ver enigde generale staf zijn. KOUD WEER. Wisselende bewolking met en kele buien waarvan sommige wel licht met hagel of onweer. Mati ge tot vrij krachtige wind in hoofdzaak tussen W. Z.W. Aan houdend koud. DINSDAG 17 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.43 10.18 10.58 11.08 n.m. 10.09 10.44 11.24 11.34 ZON MAAN op onder op onder Mei. 16 4.48 20.29 2.00 13.45 17 4.47 2081 2.18 15.03 18 4.45 20.32 2.37 16.24 19 4.44 20.34 2.58 17.49

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1