Touwtrekken om Duitsland Verklaring van Faure M Dertiende protocol Nederl.-Belgisch-Luxemburgse douane-overeenkomst fa#*-' Wanordelijkheden in Singapore PIJN? WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en HAANSTANDEN Het bezoek van minister Mansholt aan Zweden Oostenrijk profiteert van de toestand Officiële opening 55 Schooiétui's RHEUM5N Beroep van de «Prawda» voor beëindiging «koude oorlog" He! Oostenrijkse staatsverdrag ZATERDAG 14 MEI 1955. 10e Jaargang No- 3456. op onder op onder Mei. miimimiiiiiii Vonnissen in Zweedse spionnagezaak Het hijsen der nationale en provinciale vlaggen Krachtig protest der V. N. inzake vliegtuigenbotsing boven de Gele Zee De Sowjet-Unie sinds de dood van Stalin De aanvaring tussen twee Japanse veerboten Het vaccm-sa Ik V. S. gaan omvang van hun strijdkrachten verminderen Früuikertng bij abonnement Terneuzen 01]f*cteur-Hootdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen lltdactle-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mra 13 ct.; mlnimsnsst IM* advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie*: 5 reg eis f 1»s iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag» 2 a*» Voor het Maandagnummer: Zaterdag» 18 uw. Verleden week is West-Duits- land souverein geworden. Dat wil zeggen niet volkomen, want er zijn beperkingen opgelegd aan zijn bewapening, terwijl Amerika, Engeland en Frankrijk zich het recht voorbehouden met de Rus sen te onderhandelen over de hereniging van Duitsland. Dit houdt in, dat de Grote Vier blij vend kunnen delen of verenigen, al naar het uitkomt, zonder dat de Duitsers hier zelf iets aan kunnen doen. Adenauer heeft echter vertrou wen in de toekomst en is er van overtuigd, dat zijn huidige bond genoten alles in het werk zullen stellen om de droom van de meeste Duitsers, de eenheid van „das Reich" te bewerkstelligen. Of dit inderdaad het geval is, valt fe bezien, aangezien men veeleer de toetreding van West-Duits- land tot de Westelijke verdedi gingsorganisaties kan zien als een gevolg van het feit, dat men de deling voorlopig als blijvend beschouwt. DE TAKTIEK DER RUSSEN. De taktiek der Russen is mys terieus. Enerzijds laten zij duide lijk uitkomen, dat zij er onder de gegeven omstandigheden, nu West-Duitsland aan de Weste lijke verdediging is geklonken, niet over denken om Oost-Duits- land op te geven, wanneer dit bij het zo sterk Westers georiënteer de deel van Duitsland zou wor den gevoegd. Anderzijds spiege len zij de Duitsers voor, dat zij de grote voorstanders van een herenigd Duitsland zijn en zij wijzen hierbij op hun concessies aan Oostenrijk, waar over enkele dagen het staatsverdrag zal wor den getekend, waarbij Oosten rijk souverein zal worden. Men mag rustig aannemen, dat Oostenrijk onbewust van de toe stand heeft geprofiteerd. Het is duidelijk, dat de Russen bij de onderhandelingen over de vrij heid van Oostenrijk eens hebben willen demonstreren tot welke concessies zij bereid zijn, trach tende hiermede de Duitsers te imponeren. De eis, die de Rus sen stellen, is een zwak bewa pend en politiek neutraal land. Door hieraan toe te geven, ver overt Oostenrijk zijn vrijheid, hoewel het land zeer sterk Westers georiënteerd is. De Rus sische troepen blijven echter op Hongaars grondgebied, dus aan de Oostenrijkse grenzen staan, wanneer ze worden teruggetrok ken. Hierdoor zal Oostenrijk on der een constante druk komen te staan, hetgeen neerkomt op vrij heid in angst. Aan de andere kant zullen op Duits gebied de Amerikanen, Engelsen en Fran sen een oogje in het zeil houden. Door al deze wakende ogen aan Oostenrijks grenzen krijgt de vrijheid wel een luchtje. DE POSITIE DUITSLAND. VAN Het compromis te Wenen was dus bedoeld als voorbeeld voor medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdag ochtend tot Zaterdagavond. FRIS Wisselend bewolkt met enkele buien, maar ook flinke opklarin gen. Matige tot krachtige wind tussen West en Noordwest. Ta melijk koud. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZONDAG 15 MEI. v.m. 7.22 7.57 8.37 8.47 MAANDAG 16 MEI. v.m. 8.32 9.07 9.47 9.57 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden n.m. 7.46 8.21 9.01 9.11 n.m. 9.00 9.35 10.15 10.25 ZON MAAN 15 4.50 20.28 1.41 12.30 16 4.48 20.29 2.00 13.45 17 4.47 20.31 2.18 15.03 18 4.45 20.32 2.37 16.24 19 4.44 20.34 2.58 17.49 de Duitsers, maar de Russen vergeten, dat Duitsland niet kan wat Oostenrijk wel kan, namelijk volslagen neutraliteit garande ren. Geheel Duitsland is sterk Wes ters ingesteld, hetgeen in het Westelijk deel, de bondsrepu bliek duidelijk uitkomt. In het Oostelijk deel, dat geheel is ,ge- sowjetiseerd, leeft de bevolking in een toestand die niet passend is bij zijn aard en instelling. Duitsland heeft een enorme in dustriële capaciteit, veel kolen en staal en beheerst daardoor het.lot van heel midden-Europa. Wanneer Duitsland een accoord zou aangaan als dat van Oosten rijk, dan zou het dit onherroepe lijk moeten schenden. Het Oos telijk deel zou zich opgelucht van het Sowjet-systeem afwenden en politiek bezien zou het her enigde Duitsland zich aan de Westerse zijde scharen. Erger is echter, dat Duitsland economisch onmogelijk neutraal kan blijven, aangezien het in alle opzichten op het Westen is aangewezen en omgekeerd zijn West- en Mid den-Europa van Duitsland afhan kelijk. GESPREK DER GROTE VIER. Daarom kunnen de Russen nooit voor een vrij Duitsland zijn, aangezien dat gebied dan onherroepelijk voor hen verloren zal zijn. Bij de huidige verdeling hebben ze tenminste nog zeggen schap over een deel. Slechts een bezetting van West-Duitsland zou het gehele Reich in hun macht brengen, maar dit zou tevens tot een oorlog leiden. De Russen zitten dus wel in een moeilijk parket en in weerwil van hun propaganda zal het wel bij de voorlopige verdeling blij ven. Binnenkort zal een conferentie der Grote Vier plaatsvinden. Dit is het gevolg van de huidige poli tieke ontwikkeling, waarbij Rus land in het defensief is gedron gen. Nu zijn de Sowjet-leiders wel tot spreken bereid. Of er echter resultaten te verwachten zijn, valt te betwijfelen. Over het Duitse vraagstuk zal men het zeker niet eens kunnen worden. Oostenrijk is afgehan deld. dus blijft er niets anders over dan de bewapening waar over men kan spreken. Er zul len ongetwijfeld voorstellen worden gedaan over een beper king van de bewapening, trou wens, hier werden reeds sugges ties voor gegeven, die momenteel in de hoofdsteden bestudeerd worden. Een beletsel voor de beperking der bewapening is het grote wantrouwen wederzijds, waarvoor men aan Westelijke zijde grondige reden heeft, aan gezien de Sowjets geen controle op hun beperking wensen toe te staan. Een dergelijke houding geeft te denken. De verwachtingen over de uit eindelijke resultaten van de ko mende conferentie zijn daarom niet hoog gespannen. (Nadruk verboden.) De Franse premier, Edgar Faure, heeft Vrijdag op een pers conferentie verklaard, dat er tus sen de regeringen van de V.S., Frankrijk en Engeland, volledige overeenstemming van opvatting over Indo-Ghina bestaat. De V.S. noch Frankrijk hadden enige be doeling zich in de Zuidvietnamese ONBEPERKTE GARANTIE OP OE VERING i HAZEL BEODEN- en STAAlWAIUNFABklEKEN t£ ZEVENBERGEN Een 42-jari,ge Zweedse luite nant en zijn 4Ö-jarige, uit Tsjecho Slowakije afkomstige vrouw zijn tot resp. 5 en 2 jaar gevangenis straf veroordeeld op beschuldi ging van spionnage voor Tsjecho Slowakije. 3000 POSTDUIVEN DE LUCHT IN. Meer dan 300C- postduiven zul len uitvliegen naar alle windstre ken van ons land op het moment dat de E 55 officieel wordt ge opend. Zij worden gelijktijdig losgelaten op het Elfprovinciën- plein, waar zich het openingsce- remonieel voltrekt, direct nadat de nationale en de provinciale vlaggen zijn gehesen. Deze vlag gen zullen worden gehesen door 12 meisjes en 12 jongens, die al len geboren zijn op de Bevrij dingsdag 5 Mei 1945. De Zeeuwse vlag zal worden gehesen door Franklin Solleveld uit Hulst en Ineke Verschiere uit Middelburg. De avond tevoren arriveren uit elke provinciale hoofdstad van ons land 300 duiven op het Sta tion Noord in Rotterdam, van waar zij op de dag der officiële opening 's ochtends vroeg naar 't Elfprovinciënplein worden over gebracht. In totaal zullen dus 300 postduiven boven de E 55 't luchtruim kiezen. Zij bevinden zich bij dertig tegelijk in manden, die door een viertal z.g. convoy- eurs op het juiste ogenblik ge opend worden. Een convoyeur „trekt" 80 a 90 manden in 33 se conden, zodat de ruim 3000 E 55 duiven binnen enkele seconden „in de lucht staan", zoals dat in de vaktaal heet. De snelheid waarmee de dui ven naar huis vliegen bedraagt 65 70 km per uur. De E 55 heeft voor deze elf hoofdsteden plaquettes beschik baar gesteld, die later in wed vluchten als prijzen kunnen gel den ter herinnering aan het deel nemen van de postduiven aan de officiële opening van de E 55 te Rotterdam. Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp „goedkeu ring en uitvoering van het der tiende protocol bij de Nederlands -Belgisch-Luxemburgse douane overeenkomst". Aan de memorie van toelich ting van de staatssecretaris van Financiën en de ministers van Buitenlandse Zaken, zonder Por tefeuille, van Economische Za ken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is het vol gende ontleend. Bij de toepassing van het tarief van invoerrechten, hetwelk deel uitmaakt van de Nederlands- Belgisch-Luxemburgse douane overeenkomst, zijn enkele bezwa ren naar voren gekomen, welke zowel hier te lande als in de Bel gisch-Luxemburgse economische unie tot moeilijkheden of tot min der gewenste gevolgen aanleiding konden geven. In het kader van de internatio nale samenwerking kwam het ge wenst voor, de gelegenheid, die de wijziging van het tarief bood, te benutten om de op 15 Juli 1949 FUNE GEIUKKIG MWD3E. PAPPIE ERGE WAT GAAN DP6E Fik. P. J. VAN DE SANDE De Verenigde Naties hebben bij de autoriteiten van Noord-Korea en communistisch China krach tig geprotesteerd tegen de aan val boven de Gele Zee van in Rus land vervaardigde „Mig's" op een verkenningsvliegtuig en ,,Saibre"-jagers der Amerikaanse luchtmacht In het protest wordt gezegd dat communistische vliegtuigen „onwettig en zonder enige uitda ging" Amerikaanse vliegtuigen „duidelijk boven internationaal gefcied hebben aangevallen". Hieraan wordt toegevoegd dat de Amerikaanse toestellen op geen enkel tijdstip boven communis tische territoriale wateren heb ben gevlogen. „De aangevallen Amerikaanse vliegtuigen moes ten zich verdedigen. Zij hebben hierbij twee of meer Mig's neer geschoten. zonder zelf verliezen te lijden". Het protest der Verenigde Naties besluit: ,,De aanval is een uitbreiding van de reeds over stelpende hoeveelheid Ibewijsma- teriaal, dat de communisten de Koreaanse bestandsovereenkomst niet naleven en zich evenmin iets aantrekken van hun verantwoor delijkheid volgens de internatio nale wetten". zaken te mengen. Wij kunnen slechts raad geven en onze han delingen harmoniëren. Frankrijk had van premier Diem geen verzoek ontvangen tot terugtrekking van de Franse troepen in lndo-Cb ina. Hij zag hier bok niets nadeligs in .gezien zekere waarborgen met betrek- iO)XMftO<0a£6»3O<rti<ÉCfö<K8ö<SC63iö king tot de in Indo-China wonen de Fransen. Faure verklaarde niet voornemens te zijn, het tem po van de terugtrekking der Franse troepen te wijzigen. Wan neer de Franse strijdmacht in Indo-China een zeker minimum ibereikt had, zou nagegaan moe ten worden of deze troepen ook in het huidige tempo terugge trokken zouden moeten worden of dat andere regelingen nodig zullen zijn. Premier Diem zou er echter goed aan doen de anti- Franse propaganda in Vietnam te remmen. Met betrekking tot Duitsland en de conferentie van de grote vier, zeide Faure, dat het denk beeld van een neutraal Duitsland hem niet realistisch toeschijnt Naar zijn mening is er geen ver gelijking te trekken tussen een klein land als Oostenrijk en een land van de grootte en macht als Duitsland. Wat betreft de moge lijkheid van een hereniging van Duitsland op het ogenblik ver klaarde de Franse premier, dat de uitvoering van de Parijse overeenkomsten en de onderhan delingen tussen het Oosten en het Westen dienden samen te gaan. M'N VROUW HAD GELUK 20 tabletten 65 cent Minister Mansholt, die deze week 'n bezoek brengt aan Zwe den, heeft Donderdag tijdens een receptie, gegeven door de Neder landse landbouwattaché, jhr ir G. E. van Suchtelen, verklaard, dat Zweden en Nederland op het ge bied van de landbouw veel van elkaar kunnen leren. Hij zeide zeer onder de indruk te zijn van de vooruitgang, die de Zweedse landbouw heeft bereikt sedert het bezoek, dat hij zes jaar gele den aan Zweden heeft gebracht. In Singapore hebben zich in de nacht van Donderdag op Vrijdag wanordelijkheden voorgedaan, welke aan drie personen het le ven hebben gekost, terwijl er 21 werden gewond. Een politieman werd gedood en een student stierf in een zieken huis. Twee blanken zijn met hoofdwonden in een ziekenhuis opgenomen. Gene Syonds, corres pondent van het Amerikaanse persbureau „United Press", werd ernstig gewond. Ook hij is in een ziekenhuis opgenomen. Later werd gemeld dat Symonds is overleden, zonder nog bij kennis te zijn gekomen. De oorzaak. De wanordelijkheden braken uit na betogingen door stakers De „Prawda", 't officiële dagblad der Sowjet-Russische communis tische partij, heeft Vrijdag een oproep gepubliceerd om de „kou de oorlog in al zijn vormen en uitingen te beëindigen". „De openbare mening in de .wereld houdt het oog gericht op de nieuwe Sowjetrussisehe ont wapeningsvoorstellen. Het is noodzakelijk door radicale maat regelen de internationale span ning te verminderen en een nood wendig gevoel van vertrouwen tn de internationale betrekkin gen te brengen. De Sowjetrussi sehe voorstellen bieden werke lijke mogelijkheden om dit te be reiken", aldus het blad. De „Prawda" schrijft verder, dat hei Kremlin voor besprekin gen tussen de grote mogendhe den is. Ook is de Sow jet-Unie nog steeds voor herstel der Duitse eenheid. „Een belangrijke bijdra ge ten deze zou een verzoening tussen Oost- en West-Duitsland zijn". De bijeenkomst in Warschau. Omtrent de conferentie te War schau, waaraan door vertegen woordigers van acht communis tische staten wordt deelgenomen, schrijft de Prawda o.m-: ,,De ver dedigende aard der militaire toe- sprekingen, die thans in de Pool se hoofdstad worden gevoerd, blijkt hieruit, dat elk land, onge acht zijn maatschappelijke instel ling of regeringsvorm, toe kan treden tot de te ontwerpen ver dedigingsorganisatie", waaraan het blad toevoegt: „De belang rijkste taak der democratische staten blijft het ontwerpen van: een gemeenschappelijke verdedi gingsstelsel". Z. K. H. Prins Bernhard, die beschermheer is van de „Ameri can Association", zal Maandag middag een lezing bijwonen, die de heer Harry Schwartz, van de New York Times, die zich gespe cialiseerd heeft in aangelegen heden van Sowjet-Rusland, voor de afdeling Den Haag dier orga nisatie zal houden in de sociëteit „De Witte". De titel van zijn voordracht luidt: „De Sowjet- Unie sinds de dood van Stalin". der autodiensten. Studenten slo ten zich bij hen aan. Op in totaal 40,000 arbeiders te Singapore is een beroep gedaan in de komende dagen het werk neer te leggen. Veie werknemers bij de autobus diensten zeiden niet te durven rijden. Het verkeer in Singapore is bijna geheel tot stilstand geko men. Onder de betogers, die met de politie slaags geraakten, bevon den zich vele jonge kinderen. Maatregelen. De minister van Onderwijs, Tsjew Swee Kee heeft opdracht gegeven drie Chinese middelbare scholen, waarvan leerlingen aan de demonstraties hebben deelge nomen, voor minstens een week te sluiten. Heropening zal afhan kelijk zijn der ontwikkelingen. De politie heeft opdracht ge kregen, indien nodig, van de vuurwapens gebruik te maken. De straten zijn op bepaalde pun ten met prikkeldraadversperrin gen afgezet. Studenten trekken hier echter om heen en weten, met kleine groepjes, toch in het afgezette gebied door te dringen. Pantserwagens van het Britse elfde regiment huzaren patrouil leren door de straten van Singa pore, nadat vernomen was dat honderden betogers op weg naar het regeringsgebouw waren. Men verwacht nieuwe betogin gen, dit i.v.m. het feit, dat zich een jaar geleden te Singapore eveneens wanordelijheden hebben voorgedaan, waarbij studenten waren betrokken. Britse troepen en Ghurka's worden gereed gehouden om, in dien nodig, in te grijpen. Met ge weren en stenguns bewapend personeel van de Britse lucht macht helpt bij het bezetten van door prikkeldraadversperringen afgezette punten. De directie der Japanse spoor wegen heeft mede gedeeld, dat de aanvaring tussen twee Japan se veerboten tot nu toe 147 slacht offers heeft gevergd, waaronder meer dan honderd schoolkinde ren. Er worden nog ongeveer 45 personen vermist. Men vreest, dat zij verdronken zijn. Minister Mansholt heeft deze week de ontwikkeling van de landbouw in verscheidene Zweed se provincies bestudeerd. Aangaande de uitwisseling van goederen en diensten tussen de landen zeide minister Mansholt, dat deze naar zijn mening zo vrij mogelijk dient te zijn. Minister Mansholt was Donder dagavond eregast aan een diner, aangeboden door het Zweedse ministerie van Landbouw. Minister Mansholt naar Noorwegen. Minister Mansholt is Vrijdag te Trondheim aangekomen met een Nederlandse delegatie, welke een studie zal maken van de Noorse visserij en van visserij-installa ties. De delegatie zal zich later naar Bergen en Stavanger bege ven en haar reis door Noorwegen in Oslo beëindigen. Vervolgens zal minister Mansholt met de delegatie naar Aalborg in Dene marken gaan. te Lake Succes tot stand geko men overeenkomst inzake het internationaal verkeer van visu eel en auditief materiaal van op voedkundige, wetenschappelijke en culturele aard en de op 22 November 1950 te Lake Succes tot stand gekomen overeenkomst inzake de invoer van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschap pelijke of culturele aard reeds nu in toepassing te brengen. Voorts is gebleken, dat er behoef te aan bestond de vrijstelling van invoerrecht voor goederen, welke worden geschonken aan liefda digheidsinstellingen met alge meen karakter, enigszins te ver ruimen. Eén en ander heeft de admini stratieve raad voor de douane-re- gelingen, bedoeld in art. 3 van de douane-overeenkomst, aanleiding gegeven aan de regeringen van Nederland, België en Luxemburg voorstellen te doen tot wijziging van het tarief van invoerrechten. Deze voorstellen hebben geleid tot het in art. 1 van het ontwerp van wet genoemde dertiende pro tocol bij meergenoemde douane overeenkomst en tot het bij dat protocol behorende addendum. Zowel door Nederland als door België en Luxemburg moesten voorzieningen worden getroffen om de beoogde wijzigingen ten uitvoer te leggen en in werking te doen treden. Wat Nederland betreft, zijn deze wijzigingen voorlopig in werking gesteld bij het met ingang van 1 Februari 1955 in werking getreden Konink lijk Besluit van 18 Januari 1955. De Amerikaanse openbare ge zondheidsdienst heeft Vrijdag de hervatting van inentingen tegen kinderverlamming met vaccin- Salk van het laboratorium Parke- Davis toegestaan. De gezondheidsdienst onder zoekt op het ogenblik vaccin-Salk van de verschillende laboratoria die zich belast hebben met de productie van deze entstof. Het onderzoek naar het product van het laboratorium Parke-Davis was het eerst voltooid. Zoals bekend, werden verdere inentingen met het vaccin-Salk verboden, nadat kinderen ingeënt met vaccin, geproduceerd door 't laboratorium Cutter, door kin derverlamming werden aange tast. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ach Don derdag uitgesproken ten gunste van het regeringsvoorstel om het personeel van het leger, de vloot en het corps mariniers mei 107.300 man te verminderen en 5.000 man aan de luchtmacht toe te Voegen. Het militaire program van pre sident Eisenhower voorziet in een strijdmacht van totaal 2.859.000 man tegen dertig Juni 1956, tegen 2.961.300 man op der tig Juni van dit jaar. Het perso neel van het leger zal het meest worden ingekrompen - nJL met 87.000 man. Het leger zal dan 1.027.000 man omvatten, de vloot 664.000 man en het corps mari niers 193.000 man. Het personeel van de luchtmacht zal in die tijd worden uitgebreid van 970.000 tot 975.000 man. Het Huis hechtte vervolgens met algemene stemmen zijn goed keuring aan de militaire begro ting van 31.488.206.000 dollar. Te zamen imet de fondsen, die eer der zijn toegewezen doch nog niet besteed, zal het departement van Defensie het komende belasting jaar de beschikking over ruim 43 milliard dollar hebben. Het vlootprogram vermeldt de bouw van 34 schepen, waaronder een vijfde vliegdeksehip van het grote type en acht onderzeebo ten, waarvan er drie met behulp van kernenergie zullen worden voortbewogen. Het staatsverdrag waarover men het Donderdag te Wenen eens is geworden, maakt Oosten rijk weer tot een souverein, onaf hankelijk en democratisch land binnen de grenzen van Januari 1938. Over neutraliteit wordt in het verdrag niet gesproken, doch el ke aansluiting bij Duitsland is verboden. Volgens conferentie kringen is de Oostenrijkse rege ring van plan, na de bekrachti ging van het verdrag een neutra- liteitsverklaring af te leggen, welke door de vier mogendheden Amerika, Rusland, Engeland en Frankrijk naar men ver wacht zal worden onderschreven. Gedurende de besprekingen te Wenen zijn er van de oor spronkelijke 59 artikelen dertien geschrapt en vier gewijzigd. Ten aanzien van de sterkte der Oos tenrijkse strijdkrachten zijn er geen beperkingen vastgesteld, doch Oostenrijk zal geen atoom- en andere wapens voor massale vernietiging mogen bezitten. Waarnemers beschouwen het schrappen van artikel zestien in zake verplaatste personen in Oostenrijk en hun vrijwillige re patriëring als een aanzienlijke concessie van de Russen. Doch het zijn niet alleen de Russen die concessies hebben ge daan. Van de vijf artikelen in het ontwerp-verdrag van 1949, waar over men het niet eens was kun nen worden, zijn er twee aan vaard in de vorm, zoals de Rus sen dat wensten, terwijl men de overige drie artikelen heeft ge schrapt. Door de Sowjet-versie van ar tikel 42 te aanvaarden hebben de Westelijke mogendheden geen steun verleend aan de aanspra ken van Britse en Amerikaanse oliemaatschappijen op oiierech- ten in Oostenrijk. Het staat deze maatschappijen vrij, via de Oos tenrijkse rechtbanken aanspra ken op vergoeding te laten gel den, doch het verdrag in zijn hui dige vorm bevat bepalingen, dat de olievelden en installaties, wel ke aan Oostenrijk worden terug gegeven niet weer in buitenland se handen zullen komen. De Oostenrijkse kanselarij heeft officieel medegedeeld, dat de ondertekening van het Oos tenrijkse vredesverdrag Zondag ochtend om half twaalf zal ge schieden. ini 't kasteel Belvedère..

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1