Bijeenkomst N.A.VO.-raad begonnen instemming met viermogendheden-conferentie te Wenen insreizen over de Atlantische Oceaan Terug naar Oost-Duitsland West-Duitsland toegetreden WEERSVERWACHTING HOOGWATER instemming van Eisenhower met vier-mogendheden- conferentie Heimwee na de illusies ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 10 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3452. De bevolking van België Adenauer over Duitslands herbewapening Vier Zweedsevissersboten door de Russen opgebracht v.m. n.m. op onder op onder Mei. ONTROUW WORDT BELOOND. Kroonprins van Jemen in Cairo Cabot Lodge over de gevangen gezette Amerikaanse vliegers Zaterdag bijeenkomst van vier te Wenen Een toeslagregeling voor lichte varkens Verkrezingstoespraak van Eden Opstand op technische schooi in Zuid-Natal fïankering bij abonnement Temeuzen Cif«cteur-Hoofdredacteur I. van de Sande N jordstraat 55-57 Terneuzen **ó8ctie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; miirtmwi advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie»: 5 regel* 1.,5 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, et; AdM Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag* S wm. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 16 uw Te Parijs is Maandagochtend de bijeenkomst van de N.A.V.O.- raad begonnen. Zij; werd voor de eerste maal bijgewoond door een afvaardiging van het jongste N.A.V.O.-lid West-Duitsland, on der leiding van bondskanselier dr Adenauer. De Griekse minister van Bui tenlandse Zaken Stefanoepoelos, die voorzitter was, heette dr Adenauer, de „grote Duitse staatsman en onvermoeibaar strijder voor de Westerse idea len", welkom. Hierbij sloten de andere der tien ministers van Buitenlandse Zaken zich aan. Adenauer nam .plaats tussen de Franse minister van Buiten landse Zaken Pinay en de perma nente Griekse vertegenwoordiger bij de N.A.V.O.-raad EXindaris. Voorzitter Stefanoepoelos zeide nog, dat Europa vaak een inter nationaal strijdtoneel is geweest, hetgeen een stempel op de geest zijner volken had gezet. „Het is niet te verwonderen, dat de Sowjetrussische leiders het Westduitse N.A.V.O.-lidmaat- sc-hap niet als een onschatbare bijdrage tot bestendiging van de wereldvrede beschouwen. Wij weten, dat hun politieke streven er uitsluitend op gericht is hun eigen belangen het best te (bevor deren en dat hun listige propa ganda ten doel heeft de openbare mening te verwarren, i.p.v. haar voO't te lichten", verklaarde hij. Pinay verwelkomt West- Duitsland in de N.A.V.O. Qe Franse minister van Buiten landse Zaken Pinay zeide in zijn welkomstwoord tot de Westduit- sp^delegatie onder meer: „Wij hébben onze hoop geplaatst op een permanente verzoening der Europese volken. Het toetreden van West-Duitsland tot de N.A.V. O., tien jaar na de instorting van een meedogenloze dictatuur, is een historisch gebeuren van de grootste betekenis. Door onze verwelkoming van West-Duitsland als N.A.V.O.-lid spreken wij onze erkenning uit van het schitterende werk, dat de West-Duitse regering na de oor log heeft verricht, dit vooral dank zij de verstandige leiding en de vastbeslotenheid van bondskan selier Adenauer. In West-Duits land zijn thans de waarden, die de gemeenschappelijke erfenis vormen der democratische be schavingen, hersteld". De Nederlandse minister Beyen merkte o.m. in zijn toespraak op, dat de toetreding van de Duitse bondsrepubliek als een gelijk waardige deelgenoot in de ge meenschap van Noordatlantische volkeren en als lid van de West Europese familie samenvalt met de dag van herdenking van het catastrophale conflict, dat de ge hele wereld gedompeld heeft in een diepte» en pijn als nimmer te voren is geschied en dat Europa aan de rand van de ruïne heeft gebracht. „Het moge waar zijn, dat de lessen van de geschiedenis nooit worden geleerd, maar wij moeten althans de waarschuwing ter harte nemen, die in deze merkwaardige samenloop van omstandigheden ligt besloten", aldus minister Beyen. Minister Beyen, besloot aldus: ..Mijn regering verwelkomt de toetreding van de Duitse bonds republiek in onze kring, een toe treding, die zij jarenlang heeft voorgestaan. Het is symbolisch, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt met enkele verspreide buien. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Over het algemeen iets lagere temperatuur dan gisteren. WOENSDAG 11 MEI. dat het herstel van de souvereini- teit van de Duitse bondsrepubliek en haar toelating tot deelneming in de vrije wereld de twee samen stellende delen zijn van een en dezelfde historische gebeurtenis". Welkomstwoord van Foster Dulles. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Foster Dulles beschouwde het toetreden van West-Duitsland tot de N.A. V.O., als een historische gebeur tenis. Hij zag er een demonstra tie in van het vermogen der At lantische volken, om oude ge schillen terzijde te schuiven, ten einde de waarden der Westerse beschaving voor vernietiging te behoeden. „Deze waarden worden echter bedreigd, zodat zij met kracht moeten worden (beschermd. Daar om hebben wij besloten onze hulpbronnen gezamenlijk voor de gemeenschappelijke zaak beschik baar te stellen. Wij heten de Westduitse bondsrepubliek in ons midden welkom en wij verheugen ons erover, dat de verdediging der vrijheid op deze wijze wordt uitgebreid en versterkt", aldus Foster Dulles. Toespraak van MacMillan. De Britse minister van Buiten landse Zaken MacMillan ver klaarde in zijn welkomstwoord onder meer: „Hiehbij spreken wij ons vertrouwen uit in het Duitse volk. De N.A.V.O. beschikt niet over een geschreven handvest. Zijn leden handelen als leden van een club, namelijk door wederzijds begrip, verdraagzaamheid en ma tiging. Indien wij nieuwe landen als leden uitnodigen, zijn wij er van overtuigd dat ook- zij in over eenstemming met deze beginse len zullen handelen". Zieh speciaal tot dr Adenauer richtend, zeide MacMillan: „Wij beschouwen het N.A.V.O.-lidmaat- schap als een voorrecht, doch wij kunnen het eveneens als een voorrecht beschouwen dat de eer ste Westduitse vertegenwoordi ger in onze organisatie een man van dergelijke zeldzame moed en begrip is. Wij spreken bij deze ons ver trouwen uit in het Duitse volk, zoals die het zijne uitspreekt in onze idealen en doeleinden". Dankwoord van Adenauer. Nadat alle veertien ministers gesproken hadden, werd het woord gegeven aan bondskanse lier Adenauer, die vergezeld was van de zojuist benoemde Duitse permanente vertegenwoordiger bij" de N.A.V.O., Heinz Blanken- horn. Adenauer sprak in het Duits, maar daar dit niet tot de officiële talen van de N.A.V.O. behoort, was zijn microfoon afge sloten en weerklonken zijn woor den in Engelse vertaling in de zaal. Hij verklaarde dat het Duitse volk duur heeft betaald voor „de gruwelen die in zijn naam door een kwaadaardig leiderschap zijn begaan", en dat dit lijden de Duit se natie heeft „getransformeerd en gezuiverd", zodat thans overal in Duitsland vrede en vrijheid worden beschouwd als de groot ste schatten. "De wereld kan daarvan overtuigd zijn," aldus voegde Adenauer, hierbij afwij kend van zijn officiële tekst, er aan toe. Adenauer vestigde er de aan dacht op, dat de Duitse regering vooral grote waarde hecht aan artikel 2 van het Atlantisch hand vest, het artikel waarin een be roep op de deelnemende volken wordt gedaan om op economisch en cultureel terrein samen te werken. De samenwerking op deze gebieden ligt de bondsrepu bliek bijzonder na aan het hart, verklaarde hij. Hij eindigde met de dank van zijn regering en het Duitse volk uit te spreken aan de staten, ver tegenwoordigd in de Noord-At lantische raad, omdat zij „Duits land geleid hebben langs de weg, die naar de gemeenschap van vrije volken heeft gevoerd en om dat zij het Duitse doel van her eniging van Duitsland in vrede en wijheid tot het hunne hébben gemaakt". Adenauer schudde, op verzoek der fotografen, de Franse minis ter van Buitenlandse Zaken Pinay vijf maal de hand. Een Frans meisje op de open bare tribune zeide met luide stem: „Er kan niet aan worden getwijfeld, wie vandaag de ster is". Er waren speciale veiligheids maatregelen door de Franse poli tie genomen, die gedurende de drie dagen van de N.A.V.O.-bij eenkomst te Parijs van kracht zullen blijven. De minister Fos ter Dulles en Spaak moesten ver soheiden malen hun passen laten zien, voordat zij tot het „Palais de Chaillot" werden toegelaten. ANTON KEYS OVERLEDEN In het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam is Zondagnacht over leden de heer Anton Ruys, direc teur van het Rotterdamse toneel. Hij bereikte de leeftijd van 63 Uit een studie van de Belgische prof. Dupreel blijkt, dat de Bel gische bevolking steeds ouder wordt, doch dat het aantal ge boorten voortdurend afneemt. Waar het aantal kinderen in 1910 op iedere honderd gezinnen nog 265 bedroeg, was dit in 1947 te ruggelopen tot 170. Het aantal ouden van dagen, dat in 1910 op iedere duizend volwassenen slechts 120 bedroeg, was in 1947 reeds gestegen tot 175 en ver wacht wordt dat dit aantal in 1982 237 zal bedragen. Enerzijds neemt het aantal ouden van da gen door de effectievere medi sche hulp snel toe, anderzijds wordt de vervanging van volwas senen in het bedrijfsleven door de achteruitgang van het geboorte cijfer ernstig (belemmerd. Opvallend is intussen het hoge aantal geboorten onder de in Bel gië werkende buitenlanders; In de Waalse provincies Henegou wen en Luik, waar veel Italianen in de mijnen werken, bedroeg, volgens een mededeling van de Waalse Economische Raad, in 1953 het aantal geboorten van kinderen van vreemdelingen 24 procent van het totale aantal ge boorten in deze provincies. Een vijfde deel der bevolking van de provincie Luik en een vierde deel van Henegouwen wordt thans door vreemdelingen gevormd. Volgens diplomatieke kringen te Parijs heeft de Sowjet-Unie te kennen gegeven, dat zij instemt met een conferentie der ministers van Buitenlandse Zaken der gro te vier in Wenen op Vrijdag, ter tekening van het verdrag waarbij een einde wordt gemaakt aan de bezetting van Oostenrijk. Genoemde kringen verklaar den verder, dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, geen bezwaar maakte toen de vertegenwoordigers van de Westelijke grote drie hem het voorstel tot 't houden van de con ferentie deden tijdens een onder houd, dat zij kortgeleden met hem hadden. De Sowjetrussische ambassa deur in Wenen heeft zijn Weste lijke ambtgenoten ook medege deeld, dat de Sowjet-Unie er niet op zal staan, dat de Westelijke mogendheden zich verplichten tot een garantie van Oostenrijks Bondskanselier Adenauer heeft in een interview met het Britse blad „Sunday Dispatch" ver klaard. dat men zich geen zorgen hoeft te maken over een bewa pend West-Duitsland. Hij zei, dat zijn regering elke politiek steunt die gericht is op een nauwe en blijvende verbin ding van het economische en mi litaire potentieel van Duitsland met dat van de Westelijke demo cratieën. Wij zijn blij, aldus de bondskanselier, dat het na het mislukken van de plannen voor een Europese defensiegemeen schap gelukt is de nauwe en met het Westen op andere manie ren te handhaven. Dit vormt de grote hoop voor de toekomst van onze volken. Het onderscheidt de nieuwe periode van de Duitse ge: schiedenis van dit van de tijd die achter ons ligt. Men behoeft zich niet ongerust te maken, aldus de bondskanselier. In gewoonlijk goed ingelichte kringen in Parijs verwachtte men Maandag, dat president Eisenho wer binnen de komende 24 uur zal instemmen met 'n korte vier- mogendhedenconferentie op hoogste niveau Eisenhower, Boelganin, Ederr'en Fauré) in de komende zomermaanden. Deze conferentie op het hoog ste niveau zou slechts een dag of twee duren. Het voorstel ervoor is door de Britten gedaan. In het afgelopen weekeinde heeft minis ter MacMillan, met steun van zijn Franse collega, Pinay, druk uit geoefend op Dulles, die Maandag ochtend verklaarde, dat hij nog op een definitief antwoord van de president wacht. Naar verluidt zou waarschijn lijk Woensdag de uitnodiging aan de Sowjet-Unie voor een vier- •mogendhedenconferentie op het hoogste niveau verzonden wor den. Men acht het mogelijk, dat de conferentie in Juli gehouden zal worden. De Franse premier, Edgar Faure, heeft Maandag tegenover de pers verklaard, dat minister Molotow Zondag 15 Mei heeft voorgesteld ais datum voor on dertekening van een staatsver drag voor Oostenrijk. In diploma tieke kringen verwacht men, dat de vier minister van Buitenlandse Zaken na hun laatste beraadsla gingen over het staatsverdrag ook overleg zullen plegen over de procedure voor de voorgenomen viermogendhedenconferentie. Uit Amerikaanse bron is verno men, dat Dulles instemde met het doen van een aanbeveling aan Eisenhower om het Britse plan voor besprekingen op het hoogste niveau te aanvaarden. Hij stond er echter op, dat; als een bekend making zou worden uitgegeven, tevens verklaard zou worden, dat de vier ministers van Buitenland se Zaken de regeringsleiders zul len vergezellen. In Amerikaanse kringen ge looft men, dat Dulles een afzon derlijke bijeenkomst van minis ters van Buitenlandse Zaken wenst direct na de bijeenkomst van de regeringsleiders. Tevoren hadden de Ver. Staten geëist, dat aan een conferentie op het hoog ste niveau een bespreking van de ministers van Buitenlandse Za ken vooraf zou gaan. integriteit op de conferentie der ministers van Buitenlandse Za ken. De kwestie omtrent deze waar borg, die naar Moskou eiste zou moeten volgen op een Oosten rijkse ne u t r al iteitsverklarrn g dreigde óp een gegeven ogenblik het verlenen van de aan Oosten rijk beloofde vrijheid op te hou den. 'De Westelijke mogendheden hadden verklaard, meer tijd no dig te hebben om dit soort garan tie te overwegen, mede in ver band met hun constitutionele ge bruiken. Verwacht wordt, dat Molotow van Warschau uit, waar hij een (bijeenkomst bijwoont van Euro pese communistische landen ter bespreking van het sluiten van een Oostelijk verdedigingsver- bond als tegenhanger van het Atlantisch pact, rechtstreeks naar Wenen zal gaan. De Westelijke ministers van Buitenlandse Zaken MacMillan van Engeland, Dulles van de V.S. en Pinay van Frankrijk zullen zich na de conferenties te Parijs j naar Wenen begeven. Naar men meent te weten, is het Westelijke voorstel aangaan de de conferentie van Vrijdag af hankelijk gesteld van vooraf gaande overeenstemming over de volledige tekst van het Oos tenrijkse verdrag. De Westelijke mogendheden vertrouwen er echter op, dat de ambassadeurs der grote vier in Wenen, die thans besprekingen voeren, er in zullen slagen over eenstemming te bereiken over de resterende niet-afgehandelde artikelen van het Oostenrijkse verdrag. De Sowjetrussische ambassa deur te Stockholm heeft het Zweedse ministerie van Buiten landse Zaken medegedeeld dat 4 Zweedse vissersboten, „die in de Sowjetrussische territoriale wa teren werden aangetroffen", op 28 en 30 April j.l. zijn aangehou den en opgebracht naar de Rus sische haven Pionersk. De schip pers zullen zich voor het gerecht aldaar moeten verantwoorden wegens „onwettig vissen in Sow jetrussische territoriale wate ren". Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 4.19 4.40 4.54 5.15 5.34 5.55 5.44 6.05 ZON MAAN 6.55 10 4.58 20.20 23.56 11 4.56 20.21 7.53 12 4.54 20.23 0.30 8.58 13 4.53 20.24 0.58 10.06 14 4.51 20.26 1.22 11.17 Mag men de Duitse communis ten geloven, dan stromen de vluchtelingen, die eens van Oost- naar West-Duitsland kwamen, sinds enige tijd in grote omvang terug naar de „heilstaat" van Pieck en Ulbricht. Zij noemen daarbij cijfers, die niet ver van het millioen af zijn. Deze zijn na tuurlijk sterk overdreven, maar wel waar is, dat een niet onaan zienlijk aantal vluchtelingen in derdaad de weg terug heeft aan vaard. Volgens een schatting van de regering in Bonn zijn sinds Juli 1954 tot heden ongeveer 45.000 mensen uit de bondsrepubliek naar de oostzöne verdwenen sinds 1950 zouden in totaal rond 125.000 personen van West naar Oost zijn getrokken. Daartegen over zijn in diezelfde tijd 1,2 mil lioen mensen naar West-Duits land gekomen, dus bijna tien maal zoveel. Blijft de vraag: Wat heeft die 125.000 mesen bewogen, naar het Oosten terug te keren? De bewe ring, dat een aantal van hen meest boeren en neringdoenden diep teleurgesteld West-Duits land de rug zou hebben toege keerd, is van, weinig belang. VOORAL DE JEUGD. Interessanter is, dat onder de naar de oostzöne teruggekeerde vluchtelingen het percentage jeugdige personen naar verhou ding groot is. En waarom? Om dat zo zegt de verantwoordelij ke instantie te Bonn „de illu sies. die de jongeren zich om trent het Westen hebben ge maakt, niet werden verwerke lijkt". Deze illusies bestonden waar schijnlijk in de verwachting, zich snel van een goede loopbaan te kunnen verzekeren. Maar ook in West-Duitsland moet men het brood in het zweet zijns aan- schijns verdienen. In Bonn zegt men verder ter verontschuldiging, dat de Oost- duitse communisten vele ronse laars naar het Westen hebben ge stuurd om de vluchtelingen terug te halen. Ook schijnt er in Oost- Berlijn een speciaal bureau te be staan. dat op verzoeken om teruggaven van geconfisceerde goederen en het verschaffen van dienstbetrekkingen snel ant- antwoordt. Overigens echter zouden de Oostberlijnse autoriteiten tegen over terugkerende vluchtelingen iets minder tegemoetkomend zijn geworden, doordat de trouw in het land gebleven bewoners zich hebben beklaagd over de voorde len, die men de lieden, die zich eens afvallig toonden, schenkt. Desondanks blijft het feit be staan, dat de „repatriëring" aan houdt. En zij houdt aan, omdat de communistische autoriteiten ondanks de protesten van de ge bleven inwoners, de grootste waarde hechten aan de terugkeer van gevluchte vaklieden. Even sterk is men in de oost zöne bij de terugkeer van ge vluchte boeren geïnteresseerd. Wegens het gebrek aan landar beiders ligt veel land braak. Een poging, ongeschoolde arbeiders uit de industrie naar de agrari sche bedrijven over te brengen, schijnt volkomen te zijn mislukt. Aan de gevluchte boeren worden daarom schone beloftes voor het geval van hun terugkeer gedaan. Men stelt hun niet slechts de teruggave van hun eigendommen in het vooruitzicht, maar geeft bovendien te kennen, dat men ten aanzien van de belastingschul den, die zij hebben, een oogje aal dichtknijpen. Of de communisten deze belof ten ook werkelijk nakomen, is echter niet bekend. (Nadruk verboden.! Een familiereisplan dat aan gezinnen die van de Noord- en Middenatlantische luchtroutes ge bruik maken een tegemoetko ming in de reiskosten verschaft, zal op 1 November a.s. door alle bij de I.A.T.A. aangesloten lucht vaartmaatschappijen worden in gevoerd, zo deelt men van de zij de der K.L.M. mede. Volgens dit plan betaalt het hoofd van het gezin dat buiten het zomersei zoen („Off-season") een trans-At- lantisch luchtreis maakt het vol, le, dan geldende tarief. De hem vergezellende gezinsleden, echt genote en kinderen tussen 12 en 26 jaar ontvangen een reductie die niet in procenten maar in een vast bedrag is bepaald, onver schillig welke afstanden er bui ten het Oceaan-traject worden af gelegd. Voor de passageprijs van kinderen beneden de 12 en 2 jaar bestaat reeds een reductie van 50 resp. 90%. Zowel de heen, als de terugreis over de Oceaan moet zijn voltooid tussen 1 November en 31 Maart. De eerste Oceaan- oversteek moet door het gezin op dezelfde dag worden gemaakt. Alle gezinsleden hoeven niet in De kroonprins van Jemen, emir Seif el Badr, is Zondag te Caïro aangekomen voor een officieel bezoek van een week. Hij heeft een boodschap van zijn vader, Iman Ahmed, voor premier Nas ser bij zich. De 29-jarige emir, die een grote rol heeft .gespeeld bij het weer op de troon brengen van zijn vader, toen deze vorige maand door enige broers was afgezet, deelde mee, dat hij binnenkort 'n kabinet zal brengen, dat het ge zag van de adviserende raad van ouden overneemt en een nieuw program voor sociale hervormin gen zal uitvoeren. dezelfde klasse of met hetzelfde vliegtuig reizen. De terugreis be hoeft niet gezamenlijk op dezelf de dag te worden gemaakt. Voor een gezin van bijv. 4 personen wordt op een retourvlucht over de Atlantische Oceaan een kor ting van 3420 (dollars 900) in de eerste klasse en van 2280 (dollars 600) in de toeristenklas se verleend. Ook voor een enke le reis wordt een evenredige re ductie verleend. De K.L.M. verwacht van dit fa miliereisplan uitbreiding van het passagiersvervoer tussen Ame rika en Europa temeer daar haar afbetalingssysteem, dat tot nu toe beperkt was tot de inwoners van Groot-New York, thans over de gehele Verenigde Staten is uit gebreid. Ook Amerikaanse bur gers die tijdelijk in het buiten land vertoeven kunnen hiervan gebruik maken. „Ik ben optimistisch over de vooruitzichten voor vrijlating der vijftien in communistisch-China gevangen gezette Amerikaanse vliegers", aldus heeft de Ameri kaanse permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Na ties, Henry Cabot Lodge, in ant woord op vragen van leden van het Amerikaanse Congres, die 'n bezoek aan het hoofdkwartier der Verenigde Naties te New York brachten, verklaard. Cabot Lodge zeide verder niet van mening te zijn, dat het bij be slissingen van de Veiligheidsraad geldende recht van veto moet worden afgeschaft, behalve bij 't toelaten van nieuwe V. N.-leden. „Wij moeten het recht van veto in stand houden, om het bv. te kunnen hanteren bij vraagstuk ken, waarbij sprake zou kunnen zijn van het gebruik van Ameri kaanse troepen", verklaarde hij. De Franse minister van Buiten landse Zaken Pinay heeft tegen over journalisten verklaard, dat de (ministers van Buitenlandse Zaken van de grote vier Zaterdag te Wenen bijeenkomen. Hij voegde daaraan toe, dat de ondertekening van het staatsver drag met Oostenrijk waarschijn lijk Zondag zou geschieden. Op verzoek van Engeland streeft Nederland evenals Denemarken er naar om de baconleveranties naar Engeland te beperken, zo deelt men van een zijde van het Landbouw schap mede. Dit beteltent. dat voor de baconexport slechts een beperkt aantal varkens in de bacongewichtsklasse kunnen worden geslacht. Het gevaar bestaat, aldus het Landbouwschap, dat hierdoor de prijsdaling van de lichte varkens zich zal voortzetten. Het bedrijf schap voor vee en vlees zou dar. genoodzaakt zijn ook de over nameprijs, die nu 2,20 is en ƒ0,36 ligt onder de richtprijs voor baconvarkens, verder te verlagen. Een dergelijke gang van zaken zou een nog verdere uitholling van de waarde van de bacongarantie betekenen. Teneinde dit te voorkomen heeft het bedrijfschap voor vee en vlees in de afgelopen week een vergadering belegd met de belanghebbende sectoren van het bedrijfsleven, waarin een voor stel is besproken om door mid del van een toeslag bij slachting de prijzen voor lichte varkens te ondersteunen. Deze toeslag zou dan worden betaald uit het vlees fonds. Het overleg over de voorge stelde toeslagregeling is nóg gaande. „Ik wil een uiterste poging doen, om te zien of vorderingen kunnen worden gemaakt bij een oplossing der voornaamste ge schillen, welke Oost en West ge scheiden houden", aldus heeft de Britse premier, Anthony Eden, in een voor de radio uitgezonden verkiezingstoespraak verklaard. Hij voegde hieraan toe: „Plan nen zijn in voorbereiding om be sprekingen mogelijk te maken, Groot-Brittannië is sterk voor besprekingen op elk plan, hetzij door de leiders der betrokken re geringen, hetzij door de ministers van Buitenlandse Zaken. Ik voör mij verwacht, dat beide catego rieën functionarissen op een der gelijke bijeenkomst vertegen woordigd moeten zijn". De Britse minister-president wees er voorts onder meer op dat het Westen thans, als gevolg van de bekrachtiging der over eenkomsten van Parijs, krachti ger is. „En ik ben immer van mening geweest, dat, wanneer wij sterker zouden zijn, het tijdstip voor nuttige onderhandelingen met de Sowjet-Unie zou zijn aan gebroken", zeide hij Op de inheemse technische school van een Amerikaanse mis sie bij Inzingolweni in Zuid-Natal is onlangs een „algemene op stand" van studenten ontstaan. Volgens de leiding van de school verzetten de inheemse studenten zich tegen de kerkdiensten en het bijbellezen. Zij hebben een kapel van de .schoql in brand ge stoken, aldus verluidt in berich ten die Maandag in Harding zijn ontvangen. Verscheidene studenten zouden in het bezit geweest zijn van communistische lectuur. 35 Stu denten zijn van de school verwij derd, aldus een mededeling van het schoolbestuur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1