O 1 Het Spierinkje en de Kabeljauw S Voortzetting van de zaak tegen de R.M.S.-leiders Ongeregeldheden Noord-Oost India in NAEIJE's Noodtoestand in Afganistan Oostenrijk en West-Duitsland zijn niet te vergelijken! Telegramwisseling bij de herdenking van de bevrijding WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 7 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3450. Indonesische Ambassade spreekt berichten over mishandelingen tegen Alarm in deel der V.S. Zitting van het Britse parlement gesloten WONINGINRICHTING Luxemburg ratificeert aT NEDERLAND IN 10 JAAR PRESTEERDE Arrestatie in Tunis iiiiiiiiiii HET DREIGENDE RODE LEGER. Ongelukkige landing van Elizabethan" te Parijs hankering bij abonnement Temeuzen 5>t»*cteur-Hoofdredacteur I. van de Sande N jordstraat 55-57 Terneuzen k«dactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 18 cfc; advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie»: 8 regel* 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, cd: AArm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag* Voor het Maandagnummer: Zaterdags 18 m» Donderdag heeft de krijgsraad te Djogja onder voorzitterschap van nechter overste titulair Sala- tun het onderzoek in de R.M.S.- zaak voortgezet. Alle beklaagden, benevens de verdediger, mr Stof fels, die kortgeleden uit Neder land is aangekomen, waren aan wezig. Voor 'het getuigenverhoor begon, verklaarde verdachte Wairisal op een vraag van de rechter, dat de verdediger, mr Stoffels sinds 1952 contact heeft gehad met de R.M.S. Wairisal zei verder, dat hij door Stoffels namens dr Nlkiju- luw in Nederland gevraagd werd op te treden als getuige in een copra-affaire. Wairisal zat, naar hij zei, toen in gevangen schap te Hollandia. Wairisal zei voorts, dat mr Stoffels deze copra-zaak gewonnen had, om dat hij de naam R.M.S. gebruik te. Volgens Wairisal had mr Stoffels het geld van een copra- verkoop ten loedrage van 13.000 gebruikt en slechts 3.000 aan de R.M.S. gegeven. Tijdens ihet getuigenverhoor verklaarde Katipana, timmer man op het eiland Kisar in de Z.-O.-Molukken, oud-sergeant bij het K. N. I. L., dat hij tijdens de R.M.S. peletonscorrwnandant wais van de lijfwacht van verdachte De Indonesische ambassade in Londen heeft een verklaring uitgegeven, waarin de Neder landse berichten over mishande lingen van Nederlandse arres tanten in Indonesië categorisch worden tegengesproken. -In de Indonesische verklaring wordt gezegd, dat bij' de berech ting van de Nederlandse arres tanten in Indonesië wordt ge handeld volgens wettelijke voor schriften, „waarvan de Neder landse autoriteiten op de hoogte behoren te zijn, daar het de zui vere toepassing betreft van de voormalige 'Nederlands-Indische wet, die nog steeds van kracht is in Indonesië". De verklaring van de Indone sische ambassade volgt op een twee dagen geleden door de Nederlandse regering aan de Britse jurist mr Curtis-Bennett gedaan verzoek de verdediging van Jungschlaeger op zich te nemen. In het gehele middenwesten der Verenigde Staten is Donder dag een „geel luchtalarmsignaal" gegeven, hetgeen betekent, dat een aanval verwacht wordt. En kele minuten later werd 't alarm afgelast. Volgens de wegen wacht van Oklahoma duurde het alarm een minuut en tien seconden. Even tevoren had de 33ste lucht - divisie, die belast is met de be scherming van zes staten, het „witte alarm gegeven", omdat er een niet geïdentificeerd vliegtuig was waargenomen. Dit „witte alarm" houdt in, dat ook de autoriteiten van de „bescher ming burgerbevolking" worden gewaarschuwd. Het „witte alarm" werd terstond afgelast. Hierna zeide de bevelhebber der 33ste luchtdivisie, dat er even ongerustheid had geheerst, doch dat de reden daartoe onmiddellijk was verdwenen. Zijn divisie was steeds waakzaam tegen ieder niet-geïdentificeerd voorwerp. Burgerlijke en militaire autori teiten zeiden, dat er geen vergis sing in het spel was geweest doch gaven geen nadere verkla ring. In sommige steden hadden reeds sirenes geloeid en de radio zenders hadden opdracht gekre gen om niet te zenden. In Berk Eley bleef men nog een half uur na de beëindiging in de „gele alarmtoestand" Samson, chef-staf van de R.M.S. In die functie had hij eens iemand, die verdacht werd van spionnage, gedood. Dit werd be vestigd door twee andere ver dachten. Hij zeide, dat hij de es sentie van de R.M.S-proclamatie niet 'begreep en ontkende, dat bij de Indonesische nationale vlag en portretten van president Soekarno zou hebben vertrapt. Verder werd gehoord Pupella, thans hoofd van de afdeling pers van de voorlichtingsdienst van de provincie Molukken. Deze zei De voorzitter van het Britse Hogerhuis, Iburggraaf Kilmuir, heeft Vrijdagochtend aLs besluit van de zitting van het parlement een boodschap van koningin Elizabeth voorgelezen, waarin de hoop van de regering tot uit drukking wordt gebracht spoe dig met de Sowjet-Unie vrucht bare onderhandelingen te be ginnen. In de in het Hogerhuis voorge lezen boodschap wordt verder een overzicht gegeven van de verrichtingen van de regering in de afgelopen zittingstijd in het parlement. In Groot-Brittannië moet het parlement drie weken voor alge mene verkiezingen worden ge sloten met het oog op de verkie zingscampagne. Zoals gemeld, worden op 26 Mei verkiezingen gehouden. CONTACT-COMMISSIE VOOR HET DELTAPLAN. Ged. Staten van Zeeland 'heb- bën de Prov. Staten voorgesteld over te gaan tot de instelling van een Contact-Commissie voor het 'Deltaplan en de daarmee verband houdende problemen. Voor elke zittingsperiode der Prov. Staten dienen deze daarin een steeds op nieuw te bepalen aantal leden aan te wijzen, terwijl ook Ged. Staten zelf twee leden uit hun midden aanwijzen. Eén van hen zal als voorzitter optreden. Aan deze Contact-Commissie kan een secretaris worden toegevoegd. Telkens wanneer Ged. Staten dit nodig oordelen en de commissie inlichtingen wensen te verstrek ken zal zij worden bijeengeroe pen. De commissie is bevoegd ten aanzien van het Deltaplan, de uit voering in de meest ruime zin samenhangende problemen in lichtingen te vragen en denkbeel den kenbaar te maken aan de Ged. Staten. De koninklijke goed keuring op een eventueel besluit der Staten hieromtrent is niet vereist, daar het slechts interne richtlijnen inhoudt. BANKBEDIENDE VERDUISTERDE EEN HALVE TON. De hoge raad heeft Dinsdag verworpen het cassatieberoep van M. P. B., kantoorbediende bij de Amsterdamsche Bank te Goes, die in cassatie was gekomen van een arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage, waarbij in ho ger beroep, met vernietiging van een vonnis der rechtbank te Middelburg, B. wegens verduis tering is veroordeeld tot een ge vangenisstraf van drie jaren met aftrek van preventieve hechte nis. Door het hof is bewezen ver klaard, dat hij op 3 April 1954 te Goes opzettelijk een enveloppe, inhoudende bankbiljetten tot een totaal bedrag van 50.000, toe behorende aan een ander en die hij onder zich had om die ter verzending aan te bieden, zich wederrechtelijk heeft toege- eigend. De zending was bestemd voor de hoofdbank te Amsterdam. Toen zij daar aankwam, bleek de enveloppe slechts waardeloos pa pier te bevatten. De plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zeiken van In dia, A. K. Qhanda, heeft Donder dag meegedeeld dat nationalisten uit het gebied' van Naga in Noordoostelijk India bij wijze van vergeldingsmaatregelen tegen dorpelingen, die met de Indiase regering hebben samengewerkt, 60 buizen en 25 graanschuren door brand hebben vernield Hij verklaarde in de volksver tegenwoordiging dat volgelingen van de Nationale Raad' van Naga, een organisatie van stammen die een afgescheiden status voor hun gebied eisen, een waarschuwing hadden gericht aan de inwoners van het dorp Nengnuei, aan de Burmese grens, om niet met Indiase functionarissen samen te werken. Toen ondanks deze waarschu wing de inwoners van dit dorp toch doorgingen met hun samen werking, werd door de nationalis ten bij wijze van vergelding een aantal huizen in het dorp in brand gestoken. De plaatsvervangende minister zei dat als gevolg van de brand stichting 150 personen dakloos zijn. Er vielen ^chter geen slacht offers. o.a., dat zijns inziens Soumokil een eigen leger 'had en als dicta tor optrad. Hij zeide, dat bij de proclamatie van de R.M.S. de geestdrift ontbrak, die wel aan wezig was bij de proclamatie van de republiek Indonesië. Alle verdachten erkenden, dat zij voor de radio hadden gespro ken om het volk tot rust te ma nen, uitgezonderd verdachten Apituley en Nussy. De teksten van hun redevoeringen werden vooraf door Manusama opge steld. Op een vraag van mr Stof fels verklaarde getuige Katipa na. dat er onder het volk geen spontane reatie te bemerken viel, omdat het geen eigen staat wilde hebben. Katipana ver klaarde later aan de pers, dat hij niet begreep, waarom 'hij, toen hij ais vrij man naar Djogja kwam om zich aan te melden bij de krijgsraad, hij door de politie werd aangehouden. Hierbij was hem het bevel tot aanhouding van de procureur-generaal ge toond. Van de zijde van de krijgsraad werd verklaard, dat men van de motieven hiertoe niét op de hoogte was. 'Katipana vertoeft thans in de gevangenis te Djogja. Bij ons vindt U de grootste sor tering KINDERWAGENS BOXEN LEDIKANTJES enz. TERNEUZEN Tel. 2124 - 2404 AXEL Tel. 763 Bezoekt onze speciaalzaak: VLOOSWIJKSTRAAT Radio-Kaboel heeft Woensdag avond bekend gemaakt, dat in Afghanistan de noodtoestand is afgekondigd. Drie lichtingen zijn onder de wapenen geroepen. De minister van Defensie heeft voor de radio verklaard, dat tot deze mobilisatie is besloten als Dit is maar een enkele van de vele aanbiedingen, die de leden van onze postorderclub, aan hen persoonlijk gericht, iedere week opnieuw per post krijgen toegezonden. Wij kochten een grote partij kammen (die te laat voor export was gereed gekomen) geen plastic, maar stuk voor stuk van het uiterst solide acetaat-rubber. Deze kammen verkopen wij per vier stuks, een grote huishoudkam, waarvan de nor male prijs 75 ct. is, een da- meskam van 35 ct., een herenkam van 35 ct. en een zakkam van 30 ct. Als een bijzondere aanbie ding kunt U deze vier kam men bestellen voor nog geen gulden, waarbij wij gratis als kennismaking met onze club, een plastic «piozenrak bij voegen. m Bestel (en word daardoor, evenals tienduizenden ande ren, lid van onze postorder club) deze VIER kammen (kleur zwart) en gratis sponzenzak voo antwoord op de handelwijze van Pakistan „waardoor de veilig heid van Afghanistan in gevaar is gebracht". Tussen Afghanistan en Pakis tan bestaat een geschil over Pachtoenistan, het gebied waar de Pathanen wonen. Woensdag heeft de ambassa deur van Afghanistan in Wa shington, Mohamed. Kabir Loe- dïn, de perslberidhten volgens wel ke de 'Sowjet-Unie militaire steun aangeboden heeft aan de rege ring van Kaboel in geval van een gewapend conflict met Pakistan, officiéél tegengesproken. Wij zijn zo langzamerhand door de jaren heen gewend ge raakt aan plotselinge verande ringen in de Sowjet-politiek. En wij weten nu ook, dat, hoe ingrij pend deze veranderingen ook schijnen, ze slechts op een be paalde taktiek berusten. Er heeft nog nooit een wezenlijke verandering plaats gehad. „Plus ca change, plus c'est la même chose". De plotseling gewijzigde Rus sische houding tegenover het sluiten van een „staatsverdrag" met Oostenrijk is hier een ty pisch voorbeeld van. Reeds acht jaar lang heeft de Sowjet-rege- ring het sluiten van dit verdrag, dat Oostenrijk zijn volledige on afhankelijkheid zou teruggeven en een einde aan de geallieerde militaire bezetting moest maken, halsstarrig tegengehouden. Op de conferentie te Berlijn in Janu ari en Februari van verleden jaar was Molotow nog onver murwbaar. De Westelijke mogendheden en de Oostenrijkse regering waren overeengekomen om de Russi sche concepten over alle nog on opgeloste punten te aanvaarden. Dit betekende, dat Oostenrijk ontzettende economische offers zou moeten brengen, doch het was zelfs bereid deze prijs voor zijn vrijheid te betalen. VRIJ, MAAR NIET VRIJ. Alles scheen in orde en het ver drag kon meteen getekend wor den. Doch toen kwam Molotow met nog Weer nieuwe eisen op de proppen. De eerste was, dat de belofte van Oostenrijk's neu traliteit in het verdrag ,zou wor den vastgelegd. Dóch de tweede was, zoals Molotow heel goed wist, volkomen onaanvaardbaar. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de bevrijding heeft president Eisenhower aan H. M. de Koningin het volgende telegram gezonden: „Aan Juliana, Koningin der Ne derlanden. Vandaag bied ik U en met mij het Amerikaanse volk hartelijke gelukwensen aan op het ogenblik dat U en het Nederlandse volk de tiende verjaardag viert van het herstel van de vrijheid van Uw land. Het verheugt mij dat een onzer eenheden, samen met Uw troepen en die van onze bondge noten tijdens de oorlog, aan de voornaamste plechtigheden te Wageningen deelneemt in een hereniging, die symbolisch is voor hun kameraadschap in 1945. Het succes dat de veldtocht voor vrijheid tien jaar geleden be kroonde moet ons inspireren om onze inspanning als vrije volken tot het behoud en het voortduren van de vrede verdubbelen. DWIGHT EISENHOWER". Het telegram dat H. M. de Ko- Engelse Koningin. Dit antwoord luidde: „Ik breng U mijn zeer warme dank voor Uw medeleven bij de viering van de tiende verjaardag van de bevrijding van Nederland. Met diepe en ware dankbaarheid herinneren wij ons het grote aan deel dat Uw volken in die bevrij ding hadden. Ik ben er van over tuigd, dat geen banden sterker kunnen zijn dan die, gesmeed in deze gemeenschappelijke strijd en overwinning JULIANA". De Luxemburgse ratificatie oorkonden van de nieuwe West- europese Unie, de conventie voor de legering van buitenlandse troepen in West-Duitsland en de toetreding van West-Duitsland tot de N.A.V.O., zijn Woensdag in resp. Brussel, Bonn en Wa shington gedeponeerd door de Luxemburgse diplomatieke ver- nlngin in antwoord hierop aan tegenwoordigers in deze steden, president Eisenhower heeft ge- aldus is officiéél in Luxemburg zonden luidt als volgt: bekendgemaakt. „Ik dank U zeer oprecht voor Uw boodschap, waarmee U van daag deelneemt aan de vreugde van ons land. Onze dankbaarheid voor het grote aandeel, dat de Verenigde Staten hadden in onze bevrijding en voor Uw rol als ge allieerd opperbevelhebber is diep gevoeld en het was een grote vreugde een detachement van Uw strijdkrachten bij de parade te Wageningen te zien, naast die van ons en die van onze geallieer den: inderdaad een symbool van onze nieuwe eendracht, die de zaak van vrede en van begrip tus sen volkeren beoogt te dienen. JULIANA". Deze behelsde, dat zelfs na de ondertekening van het verdrag de buitenlandse troepen nog zou den blijven en wel voor onbe paalde tijd tot de sluiting van een Duits vredesverdrag. Dit zou dus hierop neerkomen, dat Oostenrijk zich reusachtige opofferingen zou moeten getroos ten bij de aanvaarding van de Russische voorwaarden, terwijl het land zijn buitenlandse bezet ting zou blijven houden, dus in wezen nog niet vrij zou zijn. Dit was een opzettelijk onmogelijk voorstel, waarvan kennelijk de enige bedoeling was om de on dertekening van het verdrag te verhinderen en zo de Russische bezetting in Oostenrijk te laten blijven. Nu ruim een jaar later krij gen we opeens een geheel tegen overgestelde houding te zien. Zonder een enkele verklaring zijn de eisen van Berlijn inge trokken. De Oostenrijkers wordt terugtrekking van de troepen, oo zijn laatst einde van dit jaar aangeboden. En bovendien zijn de Russische economische eisen (hoewel nog behoorlijk zwaar) belangrijk ingekrompen. Oosten rijk zal zelf weer controle krij gen over zijn olievelden, over zijn Donauvaart en over een aantal industriële ondernemingen. De aanvankelijke eis van Mos kou was, dat de Russen zelfs na het verdrag een overwegend aan deel in de controle hiervan zou den houden onder het voorwend sel dat dit moest worden be schouwd als „Duits bezit in Oos tenrijk." Wel een hele ommekeer en zo als te voorzien, verkondigt de Sowjet-propaganda nu, dat de Russische regering steeds graag het verdrag heeft willen sluiten, doch dat dit niet heeft kunnen gebeuren door de tegenwerking van de Westerse mogendheden. HET SPIERINKJE EN DE KABELJAUW. Wat zit hier achter? Het antwoord hierop vindt men na tuurlijk in Duitsland. De Sowjet- leiders zijn bereid om hun greep op Oostenrijk op te offeren in de hoop, dat zij zo een gelegenheid krijgen om een greep op geheel Duitsland te krijgen. Het is wat wij zouden noemen „een spierin kje uitgooien om een kabeljauw te vangen." Wij moeten niet ver geten, dat de Russen al sedert 1917 ervan overtuigd zijn, dat een communistisch Duitsland de sleutel tot de Sowjetisering van Europa betekent. De Russische pers geeft reeds enigszins naïef een verkla ring van de Russische bedoeling. Het Oostenrijkse verdrag ver schaft het „model" voor een Duits verdrag. Adenauer wordt aangeraden het voorbeeld van Raab te volgen en in directe on derhandelingen met Molotow te treden. Hij zou dan bemerken, dat Rusland bereid was Duits land zijn vrijheid en hereniging te geven, slechts aangenomen, dat het zich aan het Oostenrijkse „model" houdt. Het voornaam ste punt van dit „model" zou dan zijn het aanvaarden van een sta tus van permanente „neutrali teit" volgens het Zwitserse pa troonwat natuurlijk de her roeping van alle Westduitse ver bintenissen met de NAVO-landen H. M. de Koningin heeft ook ge antwoord op het telegram van de WINKELCENTRUM BINNENWEG TEL. K 1800 - 117680 R'DAM IEDERE MAANDAGMORGEN GEOPEND 'De reserve-generaaL Rime Bru- neau, voorzitter van de beweging in Tunesië „Presence Franqaise" is in zijn woning gearresteerd. Hij zal naar Parijs worden over gebracht. Hij had zich op een ver gadering met scherpe bewoordin gen tegen de politiek van gene raal Boyer de la Tour, de resi dent-generaal in Tunesië, ge richt. 'De „Presence Franqaise" is een beweging van Franse kolo nisten. Deze kolonisten hebben reeds herhaaldelijk geprotes teerd tegen het feit, dat zij niet geraadpleegd zijn bij de bespre kingen over zelfbestuur voor Tunesië. Delfzijl [som project BOUW VAN DE MARINE NAVEN SPOORWEG CAT IE Den Helder OLIEWINNING KOMT OP GANG Schoone- beek HERSTEL VAN ZEE-EN LUCHTHAVEN SPOORWEG ELECTR/EICAT/E Ymuiden msferdam KNARDUK GESLOTEN Utrecht ER STEL ROTTERDAM aangeboordX RIJKSWEG A'DAM. UTRECHT Rotterdam A 'DAM.R/JN KAN GEOPEND HERSTEL IN RAMPGEBIED Eindhoven HOOGSPOOR EINDHOVEN SLUITING BOUW CENTRALE BCU r* met zich meebrengt. Dit is een voorstel, dat voor vele Duitsers zeer verleidelijk aal klinken en ook in vele andere landen niet als onredelijk aal worden beschouwd. Doch er be staat een groot verschil tussen Duitsland en Oostenrijk. Het belangrijkste feit is wei, dat de terugtrekking van de ge allieerde troepen Duitsland met één enkele militaire macht zou achterlaten. En deze is het door de Sowjets opgeleide en onder communistisch gezag staande Oostduitse leger, dat nu onge veer vier jaar bestaat en uitge rust is met artillerie, pantser wapens en vliegtuigen. In West- Duitsland bestaat er niet zo'n ge wapende macht. Aan de herbe wapening is men nog niet begon nen. Zelfs de kaders van de 12 divisies zullen niet voor het einde van het volgend jaar bestaan. De toekomst van Duitsland in zo'n positie is niet moeilijk te voorspellen, wanneer wij denken aan het lot van andere „vrije" staten zoals Polen en Tsjecho- Slowakije. Ongetwijfeld zou het binnen het jaar onder commu nistische overheersing staan. De Westelijke mogendheden zouden machteloos zijn om hier iets tegen te doen. Zij zouden gebon den zijn aan hun belofte van „non-interventie". En hun eigen verdedigingsstelsel zou gebroken zijn. Het denkbeeld, dat een door communisten geregeerd Duits land neutraal zou zijn, is eenvou dig bespottelijk. Lenin's droom zou vervuld zijn. De Sowjet- macht zou zich tot de Rijn heb ben uitgebreid. Gelukkig maar voor Duitsland en voor geheel Europa is het een project, dat weinig of geen kans van slagen heeft. Doch er zijn talloze tekenen die er op wijzen, dat dit op het ogenblik de basis is van de Sowjet-strategie in Europa. En de tijdelijke opoffe ring van een niet zo erg belang rijke „vaste voet" in Oostenrijk moet zeker de moeite waard zjjn voor mensen, die zoveel uitge breidere doelstellingen en zo'n veel kostbaarder prijs najagen. Een Brits verkeersvliegtuig van het type „Elizabethan", waarin de hertog van Windsor gezeten was, heeft Vrijdagoch tend een ongelukkige landing op het Parijse vliegveld Le Bour- get gemaakt. Het toestel kwam van Londen. Geen van de 45 passagiers liep verwondingen op. Eén van de passagiers zeide, dat het vlieg tuig afgleed, met een harde klap op de startbaan neerkwam en met de rechtervleugel de grond raakte. De propeller van de rechter motor werd beschadigd. De gezagvoerder gelastte de passagiers onmiddellijk uit te stappen hetgeen wegens de lage plaatsing van de romp van de .Elizabethan" geen moeilijkhe den opleverde. Dit was de eerste maal sedert vóór de tweede wereldoorlog, dat de hertog van Windsor naar Parijs gevlogen is. Hij maakt gewoonlijk gébruik van trein en boot. medegedeeld door het K.N.M.I.. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Kouder. Wisselende bewolking met plaatselijke enkele buien, maar vooral langs de kust ook flinke opklaringen. Vrij krachtige tot matige wind tussen west en noordwest. Kouder dan gisteren. ZONDAG 8 MEI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.36 3.11 3.51 4.01 MAANDAG 9 MEI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.11 3.46 4.26 4.36 n.m. 3.02 3.37 4.17 4.27 n.m. 3.34 4.09 4.49 4.59 ZON op onder MAAN op onder Mei. 7 5.03 20.15 21.22 4.51 8 5.01 20.16 22.22 5.24 9 5.00 20.18 23.13 6.05 10 4.58 20.20 23.56 655 11 4.56 20.21 7.53

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1