De ontwikkeling in Zuid-Vietnam Critiek van Montgomery Concrete voorstellen op tafel Deakin overleden MOEDERDAG VULPENNEN WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Sao Dai afgezet verklaard Huishoudgoed SMIDT-POTHOVEN - Terneuzen Indiase bemiddeling inzake Formosa De kinderverlamming in cfe Verenigde Staten Strijd tegen tandbederf salons „robert* 1 Tsjiang Kai Sjek bereid tot staken van het vuren Spoorwegstaking Engeland afgelast Wijzigjng in belastingverlaging en huur verhoging - Tanks naar de Waddeneilanden Grotere Staatsloterij Geel Moeder NU eens Daar heeft ze JAREN plezier van en kans op het winnen van f10.000.- lELTmiiiiinuiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiniiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHmimHiimiininiiiiiiHiiini PLANNEN VOOR OEFEN TERREIN GEREED. De Labourpartij over êe waterstofbom De strijd rondom Formosa Hondenredder krijgt beloning T'ankerlng bij abonnement Temeuzen Utrfccteur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen *#dactle-adres Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. MAANDAG 2 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3446- Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van da Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 cl, minimus» advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie»; 6 regel* 1,s Iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Atem Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 9 wat, Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uat. De algemene vergadering van de revolutionnair-democratische krachten van liet land, een nieu we Zuid Viet namese politieke groepering, welke een zeker aan tal elementen verenigt, die pre mier Diem gunstig gezind zijn, heeft Zaterdag te Saigon de af zetting van het staatshoofd Bao Dai afgekondigd. Bao Dai ontbiedt Diem nogmaals. Bao Dai heeft premier Diem Zaterdag „voor de tweede en laatste anaal" telegrafisch naar Premier Neh roe heeft Zaterdag in Nieuw Dehli bekend gemaakt, dat hij instemt met een verzoek van communistiseh-China om Krisjna Menon, één van de voor naamste adviseurs van de India se premier, naar Peking te zen den om te helpen hij het vinden van een regeling voor de Formo- saanse kwestie. Nehroe maakte dit bekend in het parlement in Nieuw-Dehli, waar hij verslag uitbracht over de Bandoengse conferentie. Menon heeft de Idiase premier naar die conferentie vergezeld. Nehroe zei, dat premier Tsjou En-Lai van communistisch-China Menon heeft uitgenodigd om de besprekingen die in Bandoeng iaegonnen waren, voort te zetten. Nehroe geloofde, dat als alle be trokken gebruik maken van Tsjous aanbod voor directe be sprekingen met de Verenigde Staten dit voorstel kan leiden tot een benadering van een vreedza me regeling van de kwestie-For- mosa. Voorts deelde premier Nehroe mede, dat op zijn verzoek Krisj- ma Menon met premier Tsjou En-Lai in Bandoeng bepaalde as pecten van het Formosaanse vraagstuk had besproken. Menon zal binnen 14 dagen naar Peking reizen, aldus is uit gezag hebbende bron in Nieuw-Delhi vernomen. Sn de Amerikaanse staat Cali- forrtië zijn alle inentingen tegen kinderverlamming stopgezet. Volgens niet-officiële persbe richten heeft zich in 38 gevallen in (zes Amerikaanse staten kin derverlamming voorgedaan bij kinderen die waren ingeënt met het nieuwe vaccin van dr Salk. De stopzetting van de vaccina tie in Califormië geldt voorlopig voor een week, hangende een na der onderzoek van het vaccin van dr Salk, door deskundigen in Washington. Een groep Amerikaanse dok ters, die twee dagen te Washing ton bijeen is geweest, heeft zich Zaterdagavond achter het besluit van de regering geplaatst tot het niet gebruiken van entstof van dr Salk tegen kinderverlamming, die afkomstig is uit het laboratorium ..Cutter." De artsen drongen er op aan de inenting voort te zet ten met entstof van andere labo ratoria. Het hoofd van de openbare ge zondheidsdienst, dr Scheele, zei- de, dat er geen reden voor onge rustheid is daar er ongeveer vier millioen kinderen zijn gevacci neerd, waarvan er slechts 29 kin derverlamming hebben gekregen. Het Zweedse program tot in enting tegen kinderverlamming van alle schoolkinderen in, de eerste klas is ingetrokken, aldus maakte de Zweedse koninklijke medische commissie Zaterdag be kend. Dit besluit werd genomen na dat twee specialisten, de profes soren Olin en Gard, verslag had den uitgebracht over de gevallen van kinderverlamming in de Ver enigde Staten. NIEUW ELEMENT ONTDEKT. Geleerden van de universiteit van Californië hebben een nieuw element ontdekt ibiji het bombar deren van atoomkernen in de gro te cyclotron van de universiteit. Het nieuwe element, No 101, is 't zwaarste element dat de mens heid kent. Het is „mendelevium" genoemd naar 'n Russische schei kundige uit de negende eeuw. Het element is zeer radio-actief, doch het heeft geen practisehe waarde. Cannes ontboden voor een onder houd. Twee dagen tevoren was Diem ook naar Cannes geroepen. Het Zuidvietnamese kabinet machtig de hem evenwel, geen gehoor te geven aan het verzoek van Bao Dai omdat zijn aanwezigheid in Saigon vereist was. Ngoejen Van Vy zweert Bao Dai af. Generaal Ngoejen Van Vy, in specteur-generaal van het Zuid vietnamese leger, aan wie Bao Dai dezer dagen zijn militaire be voegdheden heeft overgedragen, heeft Zaterdagavond op een pers conferentie in het paleis van pre mier Ngo Dinh Diem verklaard, Bao Dai niet meer te erkennen. Volgens A.F.P. werd de gene raal, die gevangen gehouden wordt in het paleis van de pre mier, door het revoiutionnaire comité gedwongen tot deze stap. Premier Diem heeft brigade-ge neraal Le Van Ty, chef van de generale staf van het leger, tot divisie-generaal bevorderd. Gene raal Ngoejen Van Vy is brigade generaal. Verder is gemeld, dat generaal Ngoejen Van Vy met generaal Le VanTy tot overeenstemming is gekomen over hun respectievelij ke functies. Generaal Ngoejen Van Vy wordt opperbevelhebber van het Zuidvietnamese leger en generaal Le Van Ty blijft hoofd van de generale staf van het le ger. De generaals Vy en Ty vrij gelaten. De generaals Le Van Ty en Ngoejen Van Vy hébben Zaterdag het paleis van eerste-minister Nigo Dinh Diemverlaten, iwaar zij reeds eerder aan corresponden ten hadden verklaard zich achter het nieuwe revoiutionnaire comi té te hebben geplaatst. Generaal Ngoejen Van Vy zeide dat hij generaal Le Van Ty, de stafchef van het leger, door het revoiutionnaire comité waren vastgehouden en gedwongen de bovengenoemde verklaring af te leggen. Volgens generaal Vy had men hem vrijgelaten, nadat het nationale leger, na krijgsraad te 'hebben gehouden, gedreigd had met een bestorming van Diems paleis, indien hij niet zou worden vrijgelaten. Franse troepen samenge trokken. Een officiële Franse woordvoer der in de Zuidvietnamese hoofd stad heeft medegedeeld, dat Za terdagavond 35.000 Franse troe pen in en rondom Saigon paraat stonden. Zaterdagavond is te Saigon een in het Frans gesteld pamflet ver spreid, waarin wordt gezegd: „Franse kolonialisten, gaat naar huis". Volgens dit pamflet zijn Franse militairen waargenomen aan de zijde van de „piraten" van Binh Xuyen die op het Vietnamese na tionale leger vuurden. „Staakt uw dubbelspel, waarbij u de Vietminh in het noorden de hand schudt en u zich officieel voordoet als vriend van de natio nalisten, terwijl u de vijanden van de orde geld geeft. De Vietname- zen hebhen niets te leren van de genen, die slag om Dien Bien Phu hebben verloren', aldus het pam flet. Generaal Ngoejen Van Hinii naar Vietnam vertrokken. 'De Zuidvietnamese generaal NgoejenVan Hihn is Zaterdag, met een speciale opdracht van het Zuidvietnamese staatshoofd, Bao Dai, naar Saigon vertrokken. Vóór zijn vertrek van een vlieg veld bij Parijs zeide de generaal, dat zijn missie een vredelievend karakter draagt. Hij zeide zeer verstrekkende bevoegheden van Bao Bai te hebben ontvangen en zeer goed te weten welke moei lijkheden hem te Saigon wachten. ..Het zal moeilijk zijn onder de bedreiging van kanonnen een be vredigende oplossing van de cri sis te Ibewerkstélligen', aldus de generaal bij zijn vertrek. Generaal Vy trekt gezag aan zich. Generaal Ngoejen Van Vy, in specteur-generaal van het Zuid vietnamese nationale leger, heeft Zondagochtend te Saigon op een persconferentie medegedeeld dat Zuid-Vietnam niet langer een op de grondwet gebaseerde regering bezat en dat hij tot nader order uitsluitend het wettige gezag zal vertegenwoordigen Generaal Vy is er snel toe over gegaan het opperbevel over het Zuidvietnamese leger over te ne men en de orde in Saigon te her stellen. Zijn troepen hebben, de voornaamste gebouwen in het centrum van de stad bezet. Generaal Ngoejen Van Vy her riep officieel alle verklaringen welke hij, onder dwang, in het paleis van Ngo Dinh Diem had moeten afleggen. Hij verklaarde nog, dat Ngo Dinh Diem hem had gezegd niet langer baas te zijn in zijn eigen paleis. „Zij pogen hem er toe te bewegen zijn werkzaamheden on dergronds voort te zetten", zeide hij. Generaal Ngoejen Van Vy gevlncht. Nader wordt gemeld, dat ge neraal Ngoejen Van Vy per vlieg tuig uit Saigon naar het ongeveer 225 ikm noordelijker gelegen Da- lat is uitgeweken, om arrestatie te ontgaan. Hij heeft te Dalat een toevlucht gezocht bij de keizer lijke garde. Tegenover een vertegenwoordi ger van A.F.P. verklaarde de ge neraal, vóórdat 'hij in het vlieg tuig steeg: „Het leger steunt mij niet langer. Alle officieren, die mij trouw hadden gezworen, heb ben mij in de steek gelaten". Een aantal onderzoekers, onder leiding van de mede-ontdekker van het streptomycine, dr Albert Schatz, heeft een nieuwe metho de ontwikkeld voor het isoleren van microben, die de oorzaak kunnen zijn van het tandbederf. Tijdens de jaarvergadering van de wetenschappelijke academie van Pennsylvanië werd medege deeld, dat het voor het eerst ge lukt was uit tandholten de bac teriën te isoleren, die het kerati- ne, een eiwit dat het tandemail versterkt, vernietigen. de kopper mei hel aperte coeW markt 16 brouwerijstraat 9 femeuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. Amerikaanse ambtenaren heb ben Zaterdag te Washington ver klaard, dat generaal Tsjiang Kai Sjek zal instemmen met een sta ken van het Vuren in het gebied van Formosa, hoezeer het ook te gen zijn zin moge zijn. De ambte naren meenden zelfs, dat Tsjiang Kai Sjek reeds toezeggingen op dit punt heeft gedaan De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Robert son, die Zaterdag uit Formosa in de Verenigde Staten is terugge keerd. werd gevraagd, of Tsjiang beloofd heeft zich bij een vredes verdrag neer te leggen. Robert son antwoordde, dat Tsjiang hem niet een dergelijk commentaar had gegeven. In Washington werd vernomen, dat de houding van de leider van de nationalistische Chinezen ten aanzien van een eventueel be stand niet de kwestie was waar voor Robertson, samen met de stafchef admiraal Radford, naar Formosa is gegaan. Veldmaarschalk Montgomery, rampzalige gevolgen hebben, om onderbevelhebber van de N.A.- V.O in Europa, heeft te Parijs verklaard, dat de burgerlijke ver dediging van de Westelijke lan den „erg verwaarloosd" is. Hij zei dat op een persconferentie na vierdaagse oefeningen, waar aan is deelgenomen door hoogge plaatste militairen uit N.A.V.O.- landen. Montgomery geloofde, dat het misschien beter was als i.p.v. over burgerlijke verdediging ge sproken zou worden van thuis front. „Instorting van het thuis front zou voor ons even zeker de nederlaag kunnen betekenen als een nederlaag op het slagveld". Hij gaf als voornaamste con clusies van de zojuist geëindigde oefeningen: 1. de technische ontwikkeling van de middelen om atoom- en waterstofwapens te gebruiken 'n revolutie van militaire aangele genheden; 2. als gevolg daarvan zal het tempo van een oorlog aanzienlijk gewijzigd worden; 3. beslissende operaties zijn nu immers bijna onmiddellijk na het uitbreken van een oorlog mo gelijk; 4. daarom moeten strijdkrach ten die in het eerste stadium van een oorlog de stoot moeten op vangen, reeds in vredestijd in fei te bestaan en paraat zijn; 5. de aanvallende kracht van het Westen moet onmiddellijk tot ontplooiing kunnen komen Zelfs kleine vergissingen kunnen dat er weinig tijd zal zijn om fou ten te herstellen; 6. een overwinning te kunnen behalen zal het Westen het juis te evenwicht moeten behouden tussen de defensieve en de nodige offensieve kracht. 7. de gewone manier om over afstanden te spreken veroudert snel. De afstand van Moskou naar Parijs is niet alleen onge veer 2.000 km, doch ook minder dan drie uur vliegen voor een straalbommenwerper 8. het Westen beschikt nu over een krachtig wapen, dat te- zelf der tijd een gebied door stra ling radio-actief besmetten kan, door de kracht der ontploffing gebouwen kan verwoesten en door hitte-ontwikkeling mensen kan doden: 9. „In een moderne oorlog is een vernietigend offensief de bes te verdediging". Door de ontwik keling van atoomwapens hebben de wapens voor offensief gebruik een grote sprong gekregen op de fensieve wapens: 10. de oude manier van be voorrading uit grote opslagplaat sen achter het front moet herzien worden De troepen moeten kun nen worden bevoorraad zonder dat het hele aanvoerstelsel ineen kan storten door vernietiging van een deel ervan. In vele gevallen zal bevoorrading door de lucht de beste, zo niet de enige, methode zijn: 11. gewone troepen zullen m een moderne oorlog niet gemist kunnen worden. Zij moeten, ter wijl de luchtoorlog gaande is. ver hinderen dat vijandelijke troepen het Westen met zijn lucht- en vlootbases bezetten. Ook de ver bindingen over zee moeten open gehouden worden; 12. een landleger zal alle N.A.V.O.-landen zo ver mogelijk naar het Oosten als een schild moeten beschermen. Aangezien de vrije wereld nooit een preven tieve oorlog met atoomwapens zal beginnen, zal de „tegenpartij" altijd het initiatief hebben, waar door het Westen aanvankelijk „iets zou verliezen". De vooruit zichten noemde Montgomery ech ter hoopvol, omdat ook de „ande re partij" voor grote moeilijkhe den zóu komen te staan. in Ten aanzien van onlangs geda ne voorstellen der regering tot belastingverlaging en huurver hoging zijn na de behandeling in de Tweede Kamer enige wijzigin gen gekomen. Dit werd meege deeld in de memories van ant woord, die na de behandeling van de voorstellen aan de Tweede Kamer werden toegezonden. Door uitgaven die men bij het vaststellen ,van de voorstellen aangaande belastingverlaging en huurverhoging niet heeft kun nen voorzien, voelt men zich ge noodzaakt de belastingverlaging thans definitief vast te stellen op een bedrag van 500 millioen aan vankelijk 550 millioen) en voor wat betreft de huurverhoging niet verder te gaan dan de reeds gedane voorstellen, hoewel van de zijde van de volksvertegen woordiging op verdere verhogin gen werd aangedrongen. De onvoorziene uitgaven heb ben betrekking op de loon- en salarisverhogingen van het rijks personeel, waarmede voor de jaren 1955 en 1956 in totaal 90 millioen gulden gemoeid zal zijn, een wijziging in de subsidiebeleid o.a. ten aanzien van de melk- en margarineprijs, die het reeds be staande nadelige saldo van het Landbouwegalisatiefonds zal op voeren tot 80 millioen 'gulden en de geringere huurverhoging, die voor de [belastingen minder zal opleveren dan aanvankelijk werd begroot. BEJAARDENAFTREK PRIJSPEIL, EN Arthur Deakin, vooraanstaand Brits vakbondsleider, is Zondag avond tijdens een toespraak in Leicester in elkaar gezakt en overleden. Hij is 64 jaar gewor den. Deakin, secretaris van de vak bond van arbeiders in de ver- voers- en aanverwante bedrijven (1.300.000 leden), was een der meest op de voorgrond tredende rechtse vakbondsleiders. Hij is o.m. voorzitter geweest van het algemeen vakverbond (Trades Union Congress T.U.C.), dat 8 millioen leden telt. Hij was trots op de bijnaam „hamer op de ro den". Deakin zakte in elkaar toen hij een 1-Meibijeenkomst toesprak. Deakin zou November a.s. af treden als secretaris van de vak bond van arbeiders in de ver voersbedrijven de grootste ter wereld buiten de Sowjet-Unie. Hij overleed in het ziekenhuis waar hij heen was gebracht. Daar verklaarde men, dat hij aan een hartaanval was bezweken. Deakin was vasthoudend bij on derhandelingen met werkgevers, dio- hem duchtten wanneer zich conflicten voordeden. Een andere arbeidersleider, de Italiaanse communist Palmiro Togliatti, die een 1-Meibijeen komst te Triëst toesprak, moest eveneens zij rede staken, maar hij kon na een kwartier verder gaan, hoewe] met zwakke stem. Hij kreeg een zonnesteek. Hij beëin digde zijn toespraak na de rust poos snel. TWEE BRANDEN TIJDENS HEVIG ONWEER. Tijdens een hevige onweersbui boven het noordoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant, in de streek tussen Oss en Nijmegen, zijn Zaterdagavond tegen halfne- gen twee branden ontstaan door blikseminslag. In 't dorp Heesch nabij Oss brandde een noodwo ning af, die werd bewoond door het echtpaar Brands met drie kleine kinderen. Alle bewoners van dit huis konden worden ge red, maar de inboedel ging verlo ren. Te Berghem, eveneens nabij Oss, ging een grote schuur in vlammen op. Beide branden wer den geblust door de regionale brandweer uit Qss in samenwer king met de plaatselijke brand weren. N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE Kniniiiiiiii:uiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiniiii:iiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiii!imci!iiiiaiiMinniifflniimii In de voorziening voor bejaar den en invaliden heeft men voor gesteld om de extra aftrek op het inkomen van 624,per jaar met ingang van 1 Juli a.s. in wer king te doen treden, omdat in verband met de loonbelasting- techniek een inwerkingtreden per 1 Januari 1955 met terugwer kende kracht niet mogelijk was. Daartegenover staat echter, dat de datum van ingang ten aanzien van de premie-aftrek voor ziekte en ongevallenverzekering zal worden vervroegd tot 1 Januari 1955. Over het huidige prijspeil heerst er tevredenheid in rege ringskringen. Door de verlaging van de omzetbelasting meent de regering dat o.m. in de textiel branche kan worden overgegaan tot een algemene verlaging van de verkoopprijzen, wat tevens geldt voor de margarineprijs, die met 8 cent per kilogram verlaagd kan worden. Mochten de ver wachte prijsverlagingen niet snel genoeg tot stand komen, dan ligt het in het voornemen speciale maatregelen te heffen, die de prijsverlaging verzekeren. Hoewel omtrent dë huutruer- hogingen ernstige kritiek was uitgeoefend op de regering heeft men, gezien de omstandigheden, gemeend met de gedane voorstel len niet verder te kunnen gaan, hoewel men bereid is om zodra de omstandigheden zich wijzigen de zaak opnieuw in onderzoek te nemen. Dit geldt ook ten aanzien van het vraagstuk van de huur belasting, waahbij de regering zelf concrete voorstellen zal doen. Uiteraard kan men vrede hebben met de gedane voorstellen en de datum van inwerkingtreding, maar toch laat 'het feit, dat van het destijds voorgestelde bedrag van belastingverlaging (dat ten aanzien van het belastingover schot van 900 millioen toch al klein was) weer 50 millioen gul den is afgeknibbeld, een onpret tige indruk achter. Een storm van verontwaardi ging stak op toen enige tijd ge leden bekend werd gemaakt, dat het in het voornemen van het ministerie van Oorlog lag om de Waddeneilanden tot oefenterrein van het Nederlandse leger te maken. Thans hebben deze plan nen, zij het in beperkte mate, vaste vormen aangenomen, nu doior vertegenwoordigers van de regering de eilanden Vlieland en Terschelling zijn bezocht en al daar overleg is gepleegd met de belang'he! b benden Vast staat, dat het reeds in. ge bruik zijnde oefenterrein De Vlie- hors verder zal worden uitge breid ten behoeve van tankschiet oefeningen en dat een tweede oefenterrein bij |de Noordhoeve op West-Terschelling zal worden aangelegd. Men zal er naar stre ven de oefeningen zoveel moge lijk buiten het toeristenseizoen te houden, terwijl uitgebreide vei ligheidsmaatregelen worden ge nomen. Het ligt bovendien in de bedoeling de oefeningen niet eer der dan volgend jaar te doen aan vangen, zodat het komende toe ristenseizoen nog geen hinder van eventuele oefeningen zal on dervinden. Dit alles neemt echter niet weg dat ondanks de toezeggingen, rekening te houden met de toe ristische en eigen belangen van de eilanden, een stuk van het weinige natuurschoon dat Neder De leiders van 70.000 Engelse spoorwegarbeiders hebben Zater dagavond een staking in het ge hele land. die Zondag te midder nacht zou beginnen, afgelast op de belofte, dat er onderhandeld wordt over een nieuw loonstelsei. Het stakingsparool, dat was uit gevaardigd door de bond van ma chinisten en stokers, is herroepen als gevolg van een compromis waartoe de vertegenwoordigers van de bond en de directie van de Britse spoorwegen (de Britse Transportraad)na een vergade ring op Zaterdag van meer dan drie uur. zijn gekomen De besprekingen over een nieuwe loonschaal zullen, volgens de belofte aan de leiders van het spoorwegpersoneel, dadelijk be ginnen. De eerste vergadering zal heden worden gehouden. De „vredesclausule", waarop men Zaterdag tot overeenstem ming kon komen, is gebaseerd op aanbevelingen van het acht millioen leden tellende Britse ver bond van vakverenigingen, de T.U.C. De vakbondsleiders gmgen er mede accoord, dat de in Januari van dit jaar door de Britse trans portcommissie voorgestelde loon schaal de basis van de besprekin gen zal zijn. Volgens dit voorstel zouden at oudere machinisten negen pond en vijftien shilling per week ont vangen, in plaats van de tier pond en zes pennies, die door de vakbondsleiders waren geëist. Leiders van de Britse Labour partij hebben in een geputoiiceor- land nog bezit, ten onder zal gaan de resolutie verklaard van oor 1 deel te zijn, dat Engeland's in vloed op het brengen van vrede in de wereld zal verminderen, ih- dien Groot-Brittannië geen water stofbom maakt. De partijleider? ondersteunen het besluit van de conservatieve regering tot het maken van de waterstofbom. De resolutie werd enige tijd ge leden door het uit 28 leden be staande landelijke bestuur van de partij aangenomen. Eén socialistisch parlementslid, sir Richard Ackland, heeft zijn parlementszetel opgegeven en is uit de partij getreden, omdat hij er tegen is, dat Engeland de toom maakt. 'In het onlangs gepubliceerde verkiezingsprogram van de La bourpartij, wordt, zoals gemeld, gezegd, dat zij, indien zij na de aanstaande parlementsverkiezin gen in het zadel komt, zal voor stellen onmiddellijk een einde te maken aan de proeven met de waterstofbommen Nationalistisch-Chinese vlieg tuigen hebben Zaterdag bij de Chinese kust twee communis- tisch-Chinese kanonneerboten be schadigd en vier motorjonken tot zinken gebracht, aldus maakte het nationalistische departement van Defensie bekend Communistische kustbatterüen vuurden Zaterdag elf schoten op het eilandje Quemoy af. Er werd geen melding gemaakt van slachtoffers aan: (begrijpelijke) militaire be langen. ZES IN PLAATS VAN VIER SERIES. Ondanks vele bezwaren is door de Tweede Kamer het wetsont werp tot wijziging van de Lote- rijwet aangenomen. Deze wijzi ging houdt in, dat in1 het vervolg elk van de vier loterijen, die jaar lijks door de staat worden ge houden, niet meer in series van vier maar tot series van zes wor den uitgebreid. Deze wijziging, door de grote belangstelling van 'het publiek voor de loterij mogelijk gemaakt, ondervond vooral veel principiële bezwaren van diverse partijen. Bovendien was men van menng, dat de staatsloterij in haar geheel een slechte poging was om de speelzucht in. geleide banen te houden, terwijl anderzijds werd gezegd, dat een loterij> waarvan de baten in de schatkist vloeiden, niet meer in deze tijd paste en culturele en liefdadige instellin gen er beter van konden profi teren. Hoe het ook zij, het wets ontwerp werd toch aangenomen, omdat de meerderheid van de Kamer de staatsloterij niet be zag als een aanwakkering van de goklust, maar als een eenvoudig vermaak voor de „kleine man". (Nadruk verboden.) Den nis Bridges, een 16-jarige Engelse jongen, die een dezer da gen een hond gered heeft, heeft door toedoen van de „Human Education Sociëty" van Manches ter een beloning ontvangen van 5.000 pond sterling (ongeveer 50.000 gulden). Voorts is hem 't „Margaret Wheatley Cross", de hoogste onderscheiding van de vereniging voor dierenbescher ming, verleend. De „Human Education Sociëty" had een beroep gedaan op de vrij gevigheid van het publiek. De jonge Bridges had een hond verlost, die met zijn poot in de rails beklemd was geraakt terwijl er een trein naderde. De hond werd gered, doch van Dennis moest een been afgezet worden. Het geredde dier is overigens spoorloos verdwenen. Dennis Bridges, die altijd een hond heeft willen bezitten, heeft thans verscheidene honden aan geboden gekregen door de „Tail- waggers-clufo", de club voor de kwispelstaarters. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandagoch tend tot Maandagavond. Iets kouder. Veranderlijke bewolking met enkele buien. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Iets lagere middagtemperaturen dan giste ren. MAANDAG 2 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.04 11.39 0.19 0.29 n.m. 11.25 12A0 12.50 ZON op onder MAAN op onder Apr. 30 5.14 20.02 13.12 2.32 Mei. 2 5.12 20.06 15.40 3.10 3 5.11 20.08 16.50 3.27 4 5.09 20.10 18.00 3.44 5 5.07 20.12 19.10 4.03

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1