De betekenis van Bandoeng DE RONDE VAN NEDERLAND KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN WEERSVERWACHTING ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER Het vaccin van Dr. Salk Staatsiebezoek Zweeds Koningspaar ten einde Voor de Zondag ZATERDAG 30 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3445. WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Bondgenootschap tussen zwart, bruin en geel Twee Thunderjets tegen elkaar gebotst Klaksvik wil naar Denemarken terugkeren WIELRENNEN Gronchi president van Italië Kunstmatige regen Krankerlng bij abonnement Temeuzen Ltr acteur-Hoofdredacteur I. van de Sande N jordstraat 55-57 Temeuzen lt*dactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande. Temeuzen. Advertentieprijs; per mm 15 cl; ttiiclmB» se**? advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie» B regea f t„ iedere regel meer 20 cent. Vermelding; Brieven onder nummer, at: Jwirtv Buréau van dit Blad 20 cent mees. Inzending advertenties tot 's namiddags sm Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 »ua Nu de conferentie te Bandoeng is geëindigd en wij het geheel kunnen overzien, zijn wij in .staat de balans op te maken. Ogen schijnlijk is deze conferentie niet van grote betekenis geweest, aangezien er geen 'besluiten wer den genomen. Men beperkte zich tot het aanvaarden van een groot aantal resoluties, hetgeen aan deze conferentie weinig kracht gaf. Er staat echter tegenover, dat de morele en politieke bete kenis van deze bijeenkomst van gnoter belang is, dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Het bleek, dat de resoluties eensgezind werden aanvaard, hetgeen betekent, dat de vrien den van het Westen en Rood- China het over deze onderwer pen eens waren. De regering van Peking werd niet veroordeeld op welke grond ook, hetgeen: een succes voor Tsjoe Ejn-Lai is. Hij zelf heeft niets nagelaten om de aanwezige afgevaardigden gun stig te stemmen. Hij heeft niet over het communisme gesproken en practisch geen heftige aanval len op het Westen gedaan, waar door hij een zeer goede indruk op de afgevaardigden van de 29 Aziatische en Afrikaanse landen maakte. Hij heeft zelfs, in weerwil van het feit, dat Rood-China geen lid is van de V. N., alle resoluties waarin steun werd toegezegd aan de V. N. en waarin een be roep werd gedaan op het Hand vest, mede-ondertekend. Tsjoe Emt-Lai heeft zich in Bandoeng eenj diplomaat van groot allure getoond. ©VER HET KOLONIALISME. Ook is het „kolonialisme" ter sprake gekomen en alle deelne mers aan de conferentie hebben dit eenstemmig afgekeurd. Het gevolg was, dat men in een reso lutie met name Frankrijk ver zocht een andere politiek ten aar zien van Noord-Afrika te volgen, terwijl [Nederland en Engeland werden verzocht hun politiek ten opzichte van respectievelijk Nieuw-Guinea en Araibië te wijzi gen. Over de Belgische en Portu gese koloniën, alsmede over de Britse (bezittingen in Afrika en Amerika, werd met geen woord gerept. Uit een en ander blijkt echter, dat men te Bandoeng meent, dat de landen met koloniën deze exploiteren en uitbuiten, de oude opvatting van kolonialisme. Wan neer de Aziatische en Afrikaanse landen goed geïnformeerd wa ren, dam wisten zij, dat de kolo niën tegenwoordig voor de „moe derlanden" meestal een grote zórg zijn, in verband met de hulp die zij de afhankelijke volken moeten bieden om tot zelfstan digheid te komen. Men kan ech ter moeilijk verwachten, dat het moederland een nog niet voor (zelfbestuur r'ijp gebied loslaat, aangezien dit onverantwoordelijk zou zijn. Dat het bijna rijpe ge bied soms in conflict kan komen met het moederland, is begrijpe lijk, doch met veel tact is er het een en ander te bereiken. Een ge forceerde zelfstandigheid zou het toetrokken jonge land niet baten. TSJOE EN-LAI'S SUCCES. In grote lijnen kunnen wij de conferentie van Bandoeng zien als één groot succes voor de af gevaardigde van Rood-China, Tsjoe En-Lai. Hij heeft weten te voorkomen, dat zijn land door de vergadering werd veroordeeld. Doch niet dit alleen, door zich een handig diplomaat te tonen, wist hij verschillende voordelen te behalen. Zo steunde hij de Arabische landen tegen Israël, waardoor hij op handige wijze de Arabische politici aan zijn zijde wist te scharen. Hij toonde zich niet recalcitrant waar het samenwerking met het Westen betrof, waardoor hij ook de sym pathie van de neutralen wist te verwerven. Men aanvaardde een resolutie over economische samenwer king, hetgeen voor het Westen hoopvolle perspectieven biedt. Buitenlandse investeringen en hulpprogramma's van de V. N. werden aanvaard, hetgeen tevens een succes voor de niet aanwezi ge Eisenhower betekende, aan gezien hij kort voor de aanvang van de conferentie minstens 3% milliard dollar aan het congres had gevraagd voor hulp aan hulp behoevende landen, hoofdzake lijk in Azië. CONCLUSIES. Gebleken is, dat de Aziatische landen geneigd zijn, Rood-Ohina in hun midden op te nemen, mits het zich onthoudt van elke agres sieve daad en mits het loyaal met de andere wil samenwerken op economisch en cultureel ge bied. Het communisme heeft 4n Ban doeng geen winst geboekt, doch ook geen verlies geleden. Er is een Aziatisch-Afrikaans front ontstaan, dat samenwerking be pleit en in veel zaken eensgezind is. Hierin treft men vogels van diverse pluimage aan, doch het hoopvolle is, dat dit front mis schien een brug kan vormen tot overleg tussen West en Oost, want het heeft Rood-China in zijn kring opgenomen, doch wijst het Westen niet af. Een en an der biedt dus nieuwe perspectie ven. EEN DODE. Om kwart voor vijf Vrijdagmid dag is in Noord-Brabant 'n vlieg tuigongeluk gebeurd, dat een pi loot van de koninklijke lucht macht het leven heeft gekost. Twee Thunderjets F.-84 van de vliegbasis Eindhoven kwamen tijdens een oefening in het for matie-vliegen met elkaar in bot sing en stortten neer. De piloot van één van de toestellen wist zich te redden met zijn schiet stoel. De andere piloot, de 27-jari- ge res.-tweede-luit. W. Wishaupt uit Maastricht, stortte met zijn machine neer en kwam om het leven. De toestellen kwamen terecht in de nabijheid van de gemeente Vessem, ongeveer 15 km ten Z.W. van Eindhoven. lm Galifomië zijn Vrijdag twaalf nieuwe gevallen van kin derverlamming gemeld bdj kin deren die onlangs waren ingeënt met het nieuwe vaccin va® dr Salk. Gezondheidsautoriteiten trach ten een paniek onder de ouders van duizenden ingeënte school kinderen te voorkomen. Zij wij zen er op, dat het vaccin niet voor honderd,1 procent doeltref fend is en dat een maand of lan ger nog verlopen moet vóór het vaccin immuniteit geeft. Men kan geen (bescherming door het vaccin zo spoedig na een eerste injectie verwachten, zo verklaar de dr Soheele, hoofd van de Ame rikaanse openbare gezondheids dienst. Hij voegde hier aan toe, dat tot op heden het aantal gevallen van kinderverlamming een zelfde beeld vertoont als andere jaren. Dr Oüaf Halvorsen, de dokter van Klaksvik. tegen wiens over plaatsing de inwoners van deze stad op de Faroer zich verzetten, heeft Vrijdag tegenover verslag gevers verklaard, dat hij volko men bereid is naar Denemarken terug te keren. Hij: zei, dat hij niet met leiders van opstandige eilandbewoners in verbinding staat en dat hij met de opstand zelf niets te maken heeft, ook al is hij de oorzaak van de moeilijk heden, .«mijn koffers staan ge pakt en ik kan op korte termijn vertrekken", zo zei hij. Inmiddels is een schip, de „Par- keston", met 130 gewapende poli tiemannen aan boord tot op enke le kilometers van Klaksvik op- gestoomd, waar de inwoners zich volgens berichten gereed maken om hen met machinegevveervuur te ontvangen, als zij zouden trachten te landen Dm de over plaatsing van dr Halvorsen af te dwingen. De Deense minister van Finan ciën. Viggo Kampmann, is Vrij dag met een vliegboot in Thors- havn aangekomen. Hij zal trach ten het geschil tussen de Klaks- vikkers en de autoriteiten van de Faroer bij te leggen. Koning naar Rotterdam ver trokken Koningin bleef nog in Amsterdam. Vrijdagmorgen om kwart over negen is de Zweedse Koning van het paleis per auto vertrokken voor een onofficiëel bezoek aan het museum Boymams te Rotter dam, waar hij omstreeks half elf arriveerde. Koningin Louise ging niet mee, doch bleef nog op het paleis, vanwaar zij zich aan het eind van de morgen naar Soest- dijk begaf. De Koning vertrok na zijn museumbeaoek eveneens naar Soestdijk. Met het vertrek uit de hoofdstad: behoorde het Zweedse staatsiebezoek tot het verleden. Koning G us taf Adoif beaocht gisteren Gouda. Omstreeks kwart over twaalf Vrijdagmiddag heeft Koning Gustaf VI Adolf van Zweden in gezelschap van zijn Zweeds ge volg een onofficiëel bezoek ge bracht aan Gouda waar (hij de Sint Janskerk heeft bezichtigd. Het gezelschap is in de kerk rondgeleid door mr A. A. J. Rijk- sen, voorzitter van het fonds „Gouden Glazen". Na 'het bezoek aan Gouda reden de Koning en zijn gevolg naar Haastrecht en Oudewater. In Oudewater stond een grote menigte ree|ds om half twaalf op het koninklijk bezoek te wach ten. De schoolkinderen (hadden hiervoor vrij gekregen. Aanvan kelijk zou de Koning hier de Heksenwaag bezoeken, maar het tijdschema liet dit niet meer toe. Vrijdagavond is het Zweedse koningspaar na een kort bezoek aan paleis Het Loo per speciale trein uit Apeldoorn vertrokken om de terugreis naar Zweden te aanvaarden. WM VAN EST SLAAT TOE IN TIJDRIT. Van Est, Van Estals een toverspreuk werd de naam van de Brabander door de duizenden toeschouwers, die zich in Roosen daal langs de wegen hadden ge schaard, genoemd. Wim van Est, zestiende in het algemeen klasse ment na zes dagen, had drie en veertig kilometer na de start van de tijdrit in Middelburg een tijd laten afdrukken van 1 uur 1 mi nuut 38 seconden, ruim vijf mi nuten beter dan Gerrit Schulte en de drager van de oranje-trui Piet Haan. Zou 't de man uit St Willebrord gelukken zijn verlies van twaalf- en-halve minuut in de algemene rangschikking geheel weg te wer ken? In angstige spanning ver beidde men de aankomst van de potige renner en een daverend gejuich steeg op toen Va® Est over de aankomstlijn vloog en z'n tijd bekend werd gemaakt: 1 uur 47 minuten en 56 seconden, ge middeld 44.471 km per uur. Het stond al vast, dat Van Est de tijd rit had gewonnen en met ruim verschil zelfs. De laatste étappe naar Amster dam wordt dus wel belangrijk. Wiim van Est, kon na het beëindi gen van de rit bijna geen woord uitbrengen. Hij had fantastisch gereden en was volkomen leeg. Waarschijnlijk had hij: zich iets geforceerd. Na 60 km namelijk was hij 6 min. ingelopen op Haan e® Schulte en in de laatste 20 km won hij nog eens Ibijna 5 minuten. Bovendien was hij nog enigszins gehandicapt omdat zijn ketting niet op het binnenblad wilde pak ken en hij dus niet ten volle ge bruik kon maken van zijn scha keling. Als een sneltrein stormde Van Est tussen de hagen toe schouwers door, die hem aan vuurden om zijn duivelse rit te volbrengen. In de brandende zon en met een stevige bries, die door de grillige kronkelingen van de route nu eens recht tegen, dan weer opzij en tenslotte mee was, streed Van Est tegen die onbe kende: de tijden met succes. De tijdrit heeft een geduchte wijziging gebracht in het alge meen klassement. Na Wim van Est helbben de Italianen de groot ste winst geboekt, vooral in het ploegenklassement, waarin zij nu de 2de plaats bezetten achter het eskadron van Schulte. Grote verliezen boekten Roks, die van de vierde naar de zeven de plaats zakte. Van Oers, die van zes naar tien ging. De uitslag van de zevende étappe van de Ronde van Neder land, een individuele tijdrit over 80 kilometer van Middelburg naar Roosendaal, luidt: 1. Wim van Est (Ned. A.) 1.47.56 met bonificatie 1.46.56 (gem. snelheid 44.471 km/u); 2. Masocco (It.) 1.53.22 met bonifi catie 1.52.52 3. Wagtmans (Ned C.) 1.56.18; 4. Pugi (It.) 1.57.31; 5/6 ex aequo G. Voorting (Ned. D.) en Sartini (It.) 1.58.12; 7. Haan (Ned. B.) 1.58.17; 8. Gielen (België) 1.58.35 9. Schulte (Ned. B.) 1.58.38; 10. Maenen (Ned. D.) 1.58.45; 11. Van Breenen (Ned. C.) 1.58.55 27. Roks (Ned. D.) 2.02.56. Na de zevende étappe luidt het algemeen klassement: 1 Haan (Ned. B.) 39.17.10; 2. Van Est (Ned. A.) 39.18.17; 3. Van Breenen (Ned. C.) 39.20.14; 4. Schulte (Ned. B.) 39.21.12; 5. Maenen (Ned. D.) 39.23.31; 6. Wagtmans (Ned. C.) 39.24.39; 7. Roks (Ned. D.) 39.25.37 8. G. Voorting (Ned.D.) 39.26.03; 9 Pugi (Italië) 39.27.58; 10. Van Oers (Ned. B.) 39.28.39. Het algemeen ploegenklasse ment na de zevende étappe luidt: 1. Ned. B 117.47.28 2. Italië 117.54.14: 3. Ned. C. 118.01.00; 4 Ned. A. 118.06.04 5. Ned. D. 118.08.26; 6. België 118.26.36 7. Duitsland 118.35.03; 8. Zwitser land Ili9.03.25. Het criterium van Bosch- kapeile. Eenals vorig jaar organiseert de supportersclub te Bosdhkapel- le al vroeg in het seizoen een wielerwedstrijd, n.l. op Zondag 1 Mei a.s. Kwamen vorig jaar ama teurs aan de start, deze keer krij gen de nieuwelingen weer eens de kans om hun kunnen te tonen. Dat deze kans gaarne door de jeugdige renners wordt aange grepen. blijkt wel uit het grote aantal inschrijvingen. Overigens kunnen niet al deze renners aan de start verschijnen, want in dit criterium' mag het rertnersveld niet groter zijn dan ongeveer der tig man. Er moest dus selectie worden toegepast en onder de overblijvenden bevinden zich zeer goede krachten. Er zijn verschillende acties ondernomen om aan de nodige geldmiddelen te komen. Zo wer den o.m. in café Ottjes verschil lende televisie-uitzendingen ge geven, waarvoor veel belangstel ling bestond. Al met al belooft deze wielerronde weer een spor tief succes te worden. Ter gelegenheid van de jaardag van H. M. Koningin Juliana zijn in Zeeland de navolgende onder scheidingen toegekend: Ministerie van Justitie. tot Officier in de orde van Oranje-Nassau Ds S. J. M. Hulsbergen, predi kant van de Hervormde Gemeen te te Hoedekenskerke. is verleend de eremedaille, ver- bonden aan de orde van Oranje- Nassau in goud, aan: P. M. Dekker, adjudant der Rijkspolitie te 's-Heer Arendsker- ke. in brons, aan: J. Bout, wachtmeester der Rijkspolitie le klasse te Wemel- dinge; J. Poortvliet, oud-stokman bij de Hervormde Gemeente te Mid delburg; Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau: J. Romeijn, burgemeester der gemeente Ouwerkerk; F. A. van Rosevelt, burgemees ter der gemeente Schoondijke; A. I. Catsman. wethouder der gemeente Aardenburg. is toegekend: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: in goud, aan: W. Bogaard, wethouder der ge meente Ritthem; P. Boon, wethouder der ge meente Sint Laurens; N. Riksen, technisch-hoofdamb- tenaar bij de gemeentebedrijven, te Middelburg; in zilver, aan: I. Traas, brigadier van gemeen tepolitie, te Middelburg; J. W. Davidse, commandant van de vrijwillige brandweer, te Sint Laurens; in brons, aan: Mevrouw H. P. Goedhart-Paau- we, schoonmaakster politiebu reau, te Goes. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. is verleend: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: in zilver, aan: M. A. Nijsse, voorzitter van de 's-Hee- stationhoudster der O. A. van de Klippe, te Goes, hoofdopzichter der P.T.T.; in zilver, aan: W. van Vessem, te Zaamslag, employé 1ste klasse der P.T.T.; R. Ch. J. Neeiemans, te Hulst, employé 1ste klasse der P.T.T.; Th. A. van Hecke, te Axel, oud- 1ste- stationsbeambte der N.V. Nederlandsche Spoorwegen; in brons, aan: mej. M. Engelbert, te renhoek, P.T.T.; A. de Gardeijn, te Oostburg, besteller 1ste klasse in tijdelijke dienst der P.T.T.; P. Zandee, te Vlissingen, oud- sluisknecht B bij de Rijkswater staat; H. la Gasse, te Cadzand, dijk werker bij het Waterschap Tien honderd en Zwarte; A. Bom, te Brouwershaven, conducteur bij de N.V. Rotter damse Tramweg Maatschappij. Ministerie van Economische Zaken. Tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau J. Donner, voorheen voorzitter van de vereniging „Handelsbelan gen", te Goes; G. Houtekamer, secretaris van de Provinciale Zeeuwse Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer, te Goes; A. F. Linse, wonende te Vlis singen, hoofdopzichter der cen trales bij de N.V. Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maat schappij te Middelburg. is toegekend: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: in goud, aan: J. M. Baan, wonende te Vlissin gen, voorheen administrateur bij de N.V. Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij te Middelburg; in zilver, aan: C. M. de Rijke, secretaris van de afd. Middelburg van de Neder landsche Bond van Schoenma kerspatroons- en Schoenwinke liersvereniging „Chrispijn", te Middelburg; in brons aan: G. W. de Veij, arbeider voor bij- muziekver. „Excelsior" te 's-Heer I /.on de re diensten bi] de N.VPro- Arendskerke, wonende aldaar; I vmciale Zeeuwsehe^Electncitets P. B. Kint, vice-voorzitter van de harmonie „St Cecilia" te Hon- tenisse, wonende aldaar; J. Neve, bestuurslid van de har monie „St Cecilia" te Hontenisse, wonende aldaar; F. L. Aarsen, lid van de harmo nie „St Cecilia" te Hontenisse, wonende aldaar. Ministerie an Oorlog. is toegekend: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: in zilver, met de zwaarden, aan: de opperwachtmeester G. Stolk. van het wapen der Koninklijke marechaussee, brigade-comman dant te Axel. Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau Ir A. Rothuizen, te Middelburg, architect van het Architectenbu reau Irs Rothuizen 't Hooft, te Middelburg. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. J. Klompe. te Renesse, voorzit ter van het waterschap Schou wen; J. B. Dekker, te Middelburg, teehnisch-hoofdambtenaar bij de Provinciale Waterstaat van Zee land. is toegekend: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: in goud, aan: Maatschappij, te Middelburg. Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Tot Officier in de orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: Ir J. D. Dorst, te Goes, Provin ciaal Voedselcommissaris voor Zeeland Tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau: L. van Dijk, te Schoondijke, di recteur van de Rijkslandbouw- winterschool aldaar; is toegekend: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: in zilver, aan: L. Kreeft, te St Philipsland, schipper op de motorboot Elise Maria van de firma Huijsman en Lankhuijzen L. Lavooij, te Baarland, be drijfsleider bij het Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel Van der Have; B. W. Schot, te Zierikzee, voor zitter van de vissersvereniging „Helpt elkander"; in brons, aan: M. van den Broeke, te Vrou wenpolder, landarbeider op het landbouwbedrijf van N. Mesu; J. Brusket, te Goes, landarbei der op het landbouwbedrijf ,,De Wilhelminapolder" K. Buijze, te Schoondijke, land arbeider-paardenknecht op het landbouwbedrijf van Joh. de Feij- ter; A. Deij, te Kattendijke, landar beider op het landbouwbedrijf „De Wilhelminapolder"; M. van Hoepen, te Kattendijke, landarbeider op het landbouwbe drijf „De Wilhelminapolder"; A. Koekkoek, te Axel, eerste- knecht op het landbouwbedrijf van I. de Feijter; A. de Looff, te Wissekerke, landarbeider op het landbouwbe drijf van G. E. de Jonge; J. Neele, te Groede, landbou wersknecht op het landbouwbe drijf van J. B. Becu-Verhage; C. van Sabben, te Borssele, landarbeider op het landbouwbe drijf van W. J. PriesterMinder - houd; L. J. Snoodijk, te Wissekerke, landarbeider op het landbouwbe drijf van G. E. de Jonge; I. J. Verduijn, te Groede, land bouwersknecht op het landbouw bedrijf van J. B. BecuVerhage; E. Verrijzer, te Kattendijke, landarbeider op het landbouwbe drijf „De Wilhelminapolder"; A. de Waard, te Kattendijke, landarbeider op het landbouwbe drijf „De Wilhelminapolder." Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Tot Officier in de orde van Oranje-Nassau: Ir M. J. Stoel Feuerstein, wo nende te Goes, directeur der N.V. Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland." Tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau J. Marijs, wonende te Vlissin gen, voorzitter van de Christelij ke Besturenbond, aldaar en lid van het hoofdbestuur van de Ne derlandse Christelijke Grafische Bond; is toegekend: de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in zilver, aan: P. C. Verhoosel, weger bij de Maatschappij „De Eendracht", te Hoofdplaat; C. J. Koppejan, wonende te Ritthem, bode-magazijn bij de Vereniging „Het Groene Kruis", te Oost- en West-Souburg en Rit them (bij bevordering); D. A. van den Berge, voorman metselaar bij de firma P. A. van Hoeve en Zoon, Aannemers van Metsel-, Timmer- en Betonwer ken, te Axel; in brons, aan: mej. M. J. Jansen, huishoudster bij P. J. Janssen, te Tholen; mej. P. Brieve, huishoudster bij de familie J. Oele, te Kruinin- gen; J. J. Lanse, letterzetter bij N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h A. J. Bronswijk, te Oostburg. Ministerie van Maatsehap]x4ijk Werk. Tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau J. M. de Nooyer, hoofd van de openbare lagere school, bestuur der van diverse instellingen, te Renesse; A. de Roo, voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, te Goes. Verder werden o.m. nog be noemd: Tot Officier in de orde van Oranje-Nassau: Mr R. J. J. Lambooy, burge meester der gemeente Hengelo (O.), vroeger burgemeester van Hontenisse. Tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden: de kapitein W. H. van Haersma Buma, van het wapen der Ko ninklijke marechaussee, vroeger districts-commandant te Terneu- Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet valle. God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. 1 Cor. 10 12, 13. Wij menen wel vaak vele ver ontschuldigingen te mogen aan brengen, als wij struikelen en vallenonze omstandigheden waren zo ongunstig, de verlei ding was zo groot. Ja, wij dur ven wel eens zeggen, dat 't haast bovenmenselijk geweest ware anders te handelen dan wij ge daan hebben. Toch zegt ons de Schrift, en ons eigen hart, als het waarlijk de waarheid erkennen wil, be vestigt hetGod is getrouw. Hij zendt ons geen verzoeking, die bovenmenselijk is. Hij laai ons niet in de steek, als wij Zijn hulp inroepen in de benauwdheid! Zouden wij wellicht met dit laatste in gebreke blijven? O, Paulus kende het mensenhart en zijn „indien iemand meent te staan" legt zo duidelijk de vinger op de wonde. Het spreekt van zelf, wie meent sterk te zijn, op eigen benen te kunnen voort gaan. die roept niet om hulp! Die ziet niet rond of er ook ge vaar dreigt! Die vertrouwt ge heel op zichzelf en werpt een dam op tussen zijn ziel en de Bron der genade, waaruit hem de levenskracht moet toevloeien. Wachten wij ons voor zelfver heffing. Roemen wij indien wij roemen willen, in niets an ders dan de genade onzes Gods Welgelukzalig is de mens. die geduriglijk vreest! O, sterk mij, Heer, waarheen [mijn pad ook ga. Door Uw gena. Wat nood mij treft, wat strijd [en pijn mij wacht. Blijf Gij mijn kracht. (Uit: „Nieuw Bijbels Dagboekje".) Giovanni Gronchi is Vrijdag ge kozen tot president van de Itali aanse republiek. De beslissing viel bij de vierde stemming in de verenigde vergadering van de beide huizen van het parlement in Rome. De 67-jarige Gronchi, lid van de linkervleugel der christen democratische partij, volgt pre sident Luigi Einaudi op, wiens ambtstermijn van zeven jaar bin nenkort afloopt. De officiële uitslag luidt; Gronehi 658 stemmen, Einaudi 70, anderen 11, blanco stemmen 92, ongeldig 2. Eten pionier op het gebied van kunstmatige regen, dr Irving Langmuir, heeft op een perscon ferentie verklaard, dat militaire experimenten op het gebied van het verwekken van kunstmatige regen mogelijk de overstromin gen in de Missouri-vallei van Juni 1951 hebben veroorzaakt. Bij deze overstroming kwamen 41 perso nen om het leven. Dr Langmuir was toen hoofd van de wetenschappelijke afde ling, die aan dit experiment project cirrus" - deelnam. Hij zeide niet te hebben kunnen ver hinderen, dat de militaire auto riteiten bleven voortgaan met het bestrooien der wolken met zilver jodide vóórdat het te laat was. Langmuir is Nobelprijswinnaar en adviseur van de „General Electric". Mogelijk was ook een gevolg van dergelijke experimenten, dat Savannah in 1947 door een or kaan, werd getroffen. De kans namelijk dat een orkaan zijn koers door natuurlijke oorzaken veranderde was een op de 7.000. Langimuir voegde hier aan tioe. dat onderzoekingen nog veel onderzoekingen gedaa® moesten worden en dat de mensheid hier voor dollars en ook mensenlevens voor over moesten hebben. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdag ochtend tot Zaterdagavond. KOELER. Veranderlijke bewolking met plaatselijk een bui maar ook pe rioden van zonneschijn. Zwaldte tot matige zuidelijke tot zuidwes telijke wind. Lagere middagtem pera turen. ZONDAG 1 MEI. Breskens 9.51 Terneuzen 10.26 Hansweert 11.06 Walsoorden 11.16 ZON MAAN op onder op onder Apr. 30 5.14 20.02 13.12 2.32 Mei. 10.23 1 5.14 20.05 14.28 2.53 10.58 2 5.12 20.06 15.40 3.10 11.38 3 5.11 20.08 16.50 3.27 11.48 4 5.09 20.10 18.00 3.44

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1