FELLE STRIJD IN SAIGON SMAAKT BETER DAN SHAG 4 Ir. Maris gaf Zweedse Koning exposé van Deltaplan De Italiaanse presidentsverkiezingen Zeeuwse stromen spoelden door Grafelijke zalen Verscheidene honderden slachtoffers Moeilijkheden met het vaccin van Dr. Salk? Eden over besprekingen met Sowjet-Unie WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- mMAANSTANDEN VRIJDAG 29 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3444. De kwestie-Klaksvik Parijse accoorden aangenomen Noodtoestand op Malakka verlengd Zweedse Koning bezoekt Rotterdam De kwestie-Vermeulen Nieuw Australisch vaccin tegen kinderverlamming dank zij Clark Procédé EQ7 Oostenrijk en de Verenigde Naties frankering bti abonnement Terneuzen Blrecteur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Njordstraat 55-57 Terneuzen lUdaetle-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 0 ct. DE VRIJE ZEEUW ^«rschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ck; minimum; advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertentie®: 5 regsd» i 1, iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer. ©3: JWti« Bureau van dit Blad 20 cent tneer. Inzending advertenties tot 's namiddags 5 u'«* Voor het Maandagnummer: Zaterdags 18 una* Een recente foto van H. M. de Ko ningin, die morgen Haar verjaardag hoopt te vieren. Ftoto Meyboom. De directeur-generaal van de rijkswaterstaat, ir G. A. Maris, hjèeft Donderdagmiddag de ko ninklijke bezoekers op het histo rische caisson no. 2 diet laatste caisson, dat tot zinken werd ge bracht in het laatst van de stroomgaten, die in 1953 werden geslagen) een exposé gegeven van het Deltaplan. Ir Maris stelde, dat voor Neder land, dat zich altijd tegen de zee moet verdedigen, de beste ver dediging in de aanval ligt. Een modem plan van tegen aanval is het Deltaplan, waarbij ten behoeve van de veiligheid, de kustlijn wordt ingekort en ver dediging wordt georganiseerd op twee frontlijnen, twee verdedi gingslinies, de nieuwe dammen en de oude dijken; de zoetwater voorziening is een belangrijk secundair belang en ofschoon enig land zal worden ingepolderd, is dit hier een bijkomstigheid. De stormvloed van de eerste Februari 1953 toonde aan, dat beveiliging tegen de zee een eer ste foelang is. De waterspiegel was 0.60 a 0.70 m hoger gestegen dan de hoogst bekende water stand irrr de voorafgaande eeuw. Bij het sluiten van gaten in een getijgebied gaat het in wezen om het voorkomen van uitschu- rep op alle vitale punten van de damconstructie onder alle om standigheden. Het opbouwen van een afsluit- dam brengt met zich mee het doen ontstaan van hogere snel heden. Hogere snelheden beteke nen groter gevaar voor uitschu ring. Hiertegen moet de construc tie bestand zijn. Het probleem is dus Woe deze te maken, zodat aan deze voorwaarde tijdens de bouw periode wordt voldaan. Daarna gelden andere eisen. Zand wordt uitgesohuurd bij snelheden groter dan 0.30 a 0.50 m per seconde. Zware stortsteen komt in beweging wanneer de snelheid oploopt tot 4 a 450 m. Wanneer de verdedigingslinie ge kozen is, moet in de eerste plaats de bodem worden bedekt met zinkstokken, bezwaard met ste nen en wel over zulk een opper vlakte, dat de voet van de dijk be schermd is tegen uitschuring ge durende de bouw. De Deense minister van Finan ciën, Kampmann, die op weg is naar Klaiksvik, om daar te trach ten het conflict over de ontslagen arts op te lossen, wordt thans in Prestwick opgehouden door het slechte weer. Woensdag moest de Catalina van de 'Deense mari ne naar Prestwick terugkeren en Donderdagochtend vroeg ver klaarde een functionaris van de vliegihaven van Prestwick, dat 't toestel waarschijnlijk nog enkele uren zou moeten wachten alvo rens de reis te kunnen voortzet ten. Op deze zinkstokken kan de kern van de dijk worden opge trokken met stenen of caissons. Caissons zijn grote kisten van beton, moeilijk te hanteren in stroom en wind, maar zij geven ons het middel om een gat in korte tijd te dichten. Wij hebben ze overal en in grote hoeveel heden gebruikt, in 't bijzonder bij Sehelph'oek en bij Ouwerkerk. Bij Schelphoek was de gekozen verdedigingslinie 4 km lang. Ongeveer 3 km werd bedekt met 40 m brede zinkstokken, alle be last met stenen. Op deze stenen werden de caissons neergelaten en wel bij hoogwater wanneer er weinig stroom ging. Enkele geulen hadden zich naar binnen uitgebreid en had den de verdedigingslinie door broken vóór de bodembezinking was aangebracht. Deze geulen moesten worden gesloten met grotere caissons. Hierbij werden de Britse AX en BX gebruikt, oorspronkelijk 'oestemd voor Normandië, die hier bij Schelp- hoek, Ouwerkerk en elders hun bestemming vonden. Te Ouwer kerk werden vier ruim 7000 tons caissons, elk metende 63 X*19 X 18 m gebruikt. Zij volbrachten het sluiten van het laatste gat te Ouwerkerk op 6 November 1953. Ouwerkerk#is het symbool van hoop. teleurstelling, energie en vervulling. Wij waren allen zeer gelukkig toen wij ten slotte, in tegenwoor digheid van H.M. de Koningin, konden constateren dat het werk voleindigd was, zo besloot ir Maris zijn uiteenzetting. Aan de dankbaarheid voor de giften aan de bewoners van dit verwoeste gebied wilde ir Maris uiting geven door Koning Gus- taf VI Adolf een boek aan te bie den met foto's van het dijkher stel in 1953. De Zeeuwse stromen spoelden, zij het gelukkig zinnebeeldig, tij dens het middaguur door de gra felijke zalen van het Haagse Bin nenhofcomplex. Daar vroegen de Zeeuwse oester- en mosselkwe kers van leden van de Raad van State, van de leden van de Sta- ten-Generaal en van de pers de aandacht, voor hun arbeid. Noden en zorgen, zulks speciaal in ver band met de plannen tot het af sluiten van de Zeeuwse stromen. Burgemeester A. L. Willemsen van Yerseke, voorzitter van de „commissie van dertien", verwel komde de vele belangstellenden, die naar de film „Imperiaal vijf nullen" kwamen kijken. Hij deed een dringend beroep op de geko zenen om bij het behandelen van de Deltawet rekening te houden met de belangen van de oester-, mossel- en kreeftcultures in de Oosterschelde, die bij definitieve afsluiting van deze zee-arm te gronde zullen gaan. Dr. P. Korringa, bioloog bij het rijksinstituut voor visserij-onder zoek, zeide in een overzicht, dat de wateren van de Oosterschelde per hectare doorgaans acht maal meer opbrengst geven dan de pachten van de beste landbouw gronden. De natuurlijke banken in dit water kunnen jaarlijks niet meer dan driekwart tot één mil- lioen oesters opbrengst geven, maar door intensieve cultuur op dakpannen is deze oesterteelt ver veelvoudigd. Spr. vertelde over de zwarte periode in de dertiger jaren, toen de teelt bedreigd werd door het slipper-onkruid en dooi de schelpziekte. Langs weten schappelijke weg zijn deze moei lijkheden overwonnen. Nederland is thans de tweede producent van oesters, na Frankrijk, ter wereld en de eerste voor wat rationalisa tie en methodiek betreft. Indien, zo zeide de heer Kor ringa, de Oosterschelde dicht gaat, dan komt Nederlands derde vis sershaven, Yerseke, in grote moeilijkheden. Het dorp echter keert zich niet tegen de veilig heid, die door afsluiting der zee gaten verkregen wordt, maar hoopt op een compromis, tussen veiligheid, landbouwbelangen (zoet water) en visserij belangen. Nadien vertoonde men de oes terfilm „Imperiaal vijf nullen", waarin nauwgezet de groei van de oesterlarf tot het beste product in vijf jaar tijds wordt geschetst. Uit deze film bleek, dat de oes- terteelt bijzonder arbeidsintensief is en dat de wetenschappelijke zorg en controle voor en op het product aanzienlijke waarborgen geven. Na de filmvertoning schaarden de aanwezigen zich aan de dis om het volgroeide, vermaarde pro duct aan den lijve te proeven. Meisjes in Zeeuwse dracht dien den de prachtigste exemplaren van de oesterteelt en kreeftcock tails rond. Een en ander be sproeid met een glaasje chablis. De gasten van de „commissie van dertien" lieten zich het geschenk van de Zeeuwse stromen goed smaken. De Eerste Kamer heeft gister middag na de behandeling om de begroting van het departement van Buitenlandse Zaken het wetsontwerp tot goedkeuring van de Parijse accoorden aangenomen met 32 tegen 2 (communisten) stemmen. De wetgevende vergadering van Malakka heeft Woensdag eenstemmig besloten, de noodtoe stand met drie maanden te ver lengen, omdat ,yde communisti sche en ondermijnende elemen ten nog steeds de veiligheid van de kolonie bedreigen". In Saigon is men Donderdag middag begonnen gebruik te ma ken van zware artillerie en mor tieren. Een achttal mortiergrana ten kwamen neer in de nabijheid van het paleis van premier Ngo Ding Diem van Zuid-Vietman. Volgens een voorlopige schat ting zijn er te Saigon reeds ver scheidene honderden personen gedood en gewond. Dertig man van de secte Binh Xuyan hebben Woensdagavond 't commissariaat van de haven van Saigon bezet, zo verneemt A.F.P. van betrouwbare zijde. Om 13 uur plaatselijke tijd braken de Eerste stemming onbeslist. Het Italiaans^ parlement is Donderdagochtend bijeengeko men om een nieuwe president te kiezen als opvolger van de 81- jarige Einaudi, wiens ambtster mijn van zeven jaar afloopt. De eerste stemming, waarbij een candidaat een meerderheid van tweederden 562 stemmen moet behalen om verkozen te worden, heeft geen beslissing op geleverd. De stemverhouding bij de eer ste stemming was: Parri (socia list) 308 stemmen, Merzagora de onafhankelijke voorzitter van de Senaat, die Woensdagavond gekozen is als officiële candidaat van de christen-democraten) 228 stemmen, president Einaudi 120 stemmen, Gronchi (voorzitter van de Kamer van Afgevaardig den en leider van de linkervleu gel der Christen-democratischs partij) 30 stemmen. Er werden 91 blanco stemmen uitgebracht, waarschijnlijk door rechtse monarchisten en neofas cisten. Parri, een partisanenbevelheb- ber uit de tweede wereldoorlog, werd vnl. door linkse socialisten en communisten gesteund. Hij zei dat hij het zijn plicht achtte zich terug te trekken, teneinde con centratie van stemmen en ver kiezing van een president te ver gemakkelijken. Ook tweede stemming onbe slist. Ook de tweede stemming bracht geen beslissing. Merzago ra kreeg 225 stemmen, Gronchi 127, Einaudi 80, de christen-demo craat Segni 18. Er waren 332 blanco stemmen. Ook derde stemming niet beslissr-nd. Ook bij de derde stemming heeft geen der candid aten de ver eiste meerderheid behaald. De stemverhouding was: Gronchi 281 stemmen, Merzagora 245 stemmen, Einaudi 61 stemmen, Segni 14 stemmen, de Carro twaalf stemmen en anderen zeven stemmen. 195 stembiljetten waren blanco ingeleverd, terwijl er twee ongeldig waren. Goede kansen voor Einaudi? Na de tweede stemming tracht ten leiders van de sociaal demo craten, liberalen en republikei nen de christen-democraten over te halen Einaudi te steunen in plaats van Merzagora Zoals gemeld, is bij daarop vol gende stemmingen een meerder heid van de helft plus één vol doende. In de verdeeldheid van de chris ten-democratische partij ziet men een gevolg van ontevredenheid over de huidige regeringscoalitie van premier Scelloa. Ook zou ver zet bestaan tegen de leider van de partij, prof. Amintore Fanfiani, een autoritair Katholiek, die voor stander is van grootscheepse sociale hervormingen. Zitting van het parlement verdaagd. De Senaat en het Huis van Af gevaardigden zijn na acht uur vergaderen tot Vrijdag uiteenge gaan. Dan zal voor de vierde maal worden gestemd. gevechten uit in de voorstad Cholon en wel tussen troepen van het nationale leger en man schappen van de Binh Xuyan-sec- te. Er zijn verscheidene branden uitgebroken. Het nationale leger heeft het hoofdkwartier van de Binh Xuyan met zware artillerie beschoten. Marokkaanse soldaten zijn naar het strijdgebied ver voerd. Een groot aantal hutten van inheemsen is afgebrand. Onder de honderden slachtoffers bevin den zich zowel burgers als mili tairen. Versterkingen van het Zuidvietnamese nationale leger, voor het grootste gedeelte val schermtroepen, zijn met spoed in vrachtauto's, die werden begeleid door pantserwagens, naar het toneel van de strijd gezonden. Na de beschieting van het hoofdkwartier der Binh Xuyan werd infanterie, bewapend met machinegeweren, geweren en handgraten, in de strijd gewor pen. De branden waaraan ook een aantal kleine fabrieken ten prooi is gevallen werden niet door de brandweer bestreden. In de door Chinezen bewoonde voor stad Cholon, waar de gevechten uitbraken, werden twee benzine opslagplaatsen opgeblazen, waar door Saigon met dichte rookwol ken werd overdekt. Een Franse woordvoerder heeft medegedeeld, dat de Binh Xuyan- strijdkrachten een tegenaanval uitvoeren vanaf de brug, waar achter hun hoofdkwartier ligt. Zij drijven de regeringstroepen over de Gallieni-boulevard terug. Men meent, dat het Zuidvietnamese leger zijn hoofdkwartier, dat aan de boulevard, nabij de brug, is gelegen, heeft moeten ontruimen. In Cholon zijn 120 doden en 300 gewonden gevallen. De Binh Xuyan-strijdkrachten nemen hun gesneuvelden in jeeps met zich mede. De Franse wijk van Saigon wordt door Franse troepen be waakt. Te 18.30 uur plaatselijke tijd ge lastte de Zuidvietnamese leger leiding haar troepen zich van verdere aanvallen te onthouden en in de stellingen te blijven. In verscheidene sectoren van Cho lon werd echter nu en dan nog geschoten. In deze voorstad zijn alle gebouwen in een gebied ter lengte van 1.300 en ter breedte van vijf honderd meter door branden, ontstaan door mortier vuur, verwoest. De botsing van Woensdag was de ergste sinds de verdeling van Vietnam in twee staten. Het korte bezoek van de Zweed se monarch, gisteren in de mor genuren aan Rotterdam gé bracht, heeft een overwegend ma ritiem aspect gehad. Immers, het viel uiteen in een bezoek aan de Zweedse kerk in de Parklaan alwaar o.m. gezagvoerders en an dere vertegenwoordigers van op dit moment in de haven vertoe vende Zweedse schepen hun op wachting maakten en 'n vaar tocht door de haven. Daarbij moest het blijven, het onvermijdelijk gevolg van de uit gebreidheid van het verdere programma de Koning moest ook nog naar Schouwen en Dui- veland maar de kortheid van het bezoek en het snelle tempo waarin het zich voltrok, hebben geen invloed gehad op het en thousiasme, waarmee Rotter dams bevolking de komst van Koning Gustaf VI Adoïf tege moet heeft gezien. De Inter-Amerikaanse Arbei dersorganisatie te Mexico heeft, naar aanleiding van de uitwijzing van de heer Vermeulen, algehele stopzetting geëist vam de plenaire vergadering van de petroleum- conferentie te Caracas. De Amerikaanse federale ge zondheidsdienst heeft Donderdag het gebruik van vaccin van dr Salk tegen kinderverlamming, vervaardigd door het „Cutter"- laboratorium te Berkeley (Cali- fornië), verboden, nadat zich 8 gevallen .van kinderverlamming hadden voorgedaan bij kinderen die waren ingeënt met door dit laboratorium geleverd vaccin. Later bleken zich bij nog drie ingeënte kinderen kinderverlam- mings-verschijnselen voor te doen. De directeur van het laborato rium heeft verklaard, dat het wel enige weken zal duren voor vast gesteld kan worden, of deze ge vallen van kinderverlamming toegeschreven moeten worden aan het door zijn fabriek ver vaardigde vaccin. Deskundigen van de openbare gezondheidsdienst in Californië zullen met spoed met het vaccin- Cutter proeven nemen op dieren. De dokters in de staat Utah, waar vaccins van andere labora toria gebruikt worden waarmee zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan, hebben besloten voorlopig het serum in het geheel niet te gebruiken. Twee van de slachtoffertjes in de Verenigde Staten zijn vijf da gen na de inenting overleden aan kinderverlamming, terwijl de normale incubatieperiode tien tot vijftien dagen is. Behalve in Utah is ook in de Staten Idaho, Arizona en Nieuw- Mexico de inentingscampagne stopgezet. In New York zouden een aantal kinderen met verdacht serum zijn ingeënt, ondanks alle pogin gen van de gezondheidsautoritei ten om, door inschakeling van kranten, radio en televisie, bij tijds alle ampullen met vaccin uit Berkeley op te sporen. Naar uit goede bron wordt ver nomen, zouden slechts vier van een honderdtal zendingen vaccin van de ,,Cutter"-laboratoria „ver dacht" zijn. Het gemeentebestuur van Frankfort heeft ook reeds een grote inentingsactie met het vac cin van dr Salk die in Mei begin nen zou, uitgesteld. Er was geld beschikbaar gesteld om tachtig duizend kinderen met het serum te behandelen. Vooraleer de ac tie zal worden uitgevoerd, zal het stadsbestuur alle mogelijke we tenschappelijke garantie voor de onschadelijkheid van het serum afwachten De eerste geneesheer van het „Prince Alfred Hospital" te Mel bourne, dr Cecil J. Walters, heeft gisteren meegedeeld, dat Austra lische geleerden een kinderver lamming-virus hebben ontwik keld voor een vaccin tegen kin derverlamming, dat naar zij ver wachten, beter is dan het Ameri kaanse van dr Salk. Dit nieuwe Australische vaccin is „levend", zo zeide dr Walters, dat wil zeggen, dat het een le vende virus bevat, waarvan de kwade werking was beperkt tot een graad, waarin het immuni teit geeft. Het vaccin van Salk is „dood", zo zeide de Australiër. Ongeveer over een maand zal het vaccin op mensen worden ge probeerd. Rol Sbagretta losser dan shag, dan smaakt Uw sigaret het best l VIRGINIA ZWAAR AMERICAN HALFZWAAR NEDERLANDSE GIFT VOOR GRIEKSE SLACHTOFFERS. De Nederlandse regering heeft besloten een gift van ƒ25.000, te bestemmen voor de slachtof fers vian de aardbeving in de Griekse stad Volos. Premier sir Anthony Eden heeft Donderdag in het Dager huis, naar aanleiding van vragen, verklaard, dat zijn regering ver langend is naar besprekingen met de Sowjet-Unie om de moge lijkheid van het bereiken van overeenstemming over alle han gende kwesties tussen Oost en West te onderzoeken. Hij hoopte, dat binnenkort een conferentie tussen Oost en West kan worden belegd, nu de Parijse accoorden binnenkort zullen zijn geratificeerd en vorderingen zijn gemaakt met de Oostenrijkse kwestie twee door het Westen gestelde voorwaarden voor be sprekingen van de grote vier. Engeland is bereid aan de confe rentie op elk niveau, van rege ringleiders of ministers van Buitenlandse Zaken, deel te ne men, aldus Eden. Op vragen van een labourlid over de recente verklaring van maarschalk Boelganin, de Sow- jet-premier, dat hij' bereid is Eden en Eisenhower te ontmoeten zo dra een datum kan worden vast gesteld, antwoordde Eden, dat hij absoluut bereid is met de maarschalk besprekingen te voe ren. 'Hij wees er echter op, dat op de komende Westelijke be sprekingen in Londen getracht zal worden een gemeenschappe lijke gedragslijn voor besprekin gen met de Sowjet-Unie, niet een voor een, doch gezamenlijk als vrienden, te vinden. De premier deelde mede, dat Engeland bij het komende over leg in Londen suggesties voor een viermogendihedenconferentie zal indienen en hij twijfelde er niet aan, dat een redelijk plan zal worden uitgewerkt om besprekin- gen mogelijk te maken. 1 Naar aanleiding van verdere vragen zei Eden, dat hij het niet juist achtte verdere mededelin gen over het Britse standpunt te geven vóór de Westelijke geal lieerden overeenstemming erover hebben bereikt. Het Oostenrijkse parlement heeft Donderdag de regering ver zocht alle nodige stappen te ne men om te verzekeren, dat op de volgende zitting vam de algemene vergadering der Ver. Naties de kwestie van toelating van Oos tenrijk tot de volkeren-organisa tie besproken zal kunnen worden. Tevens dankte het parlement in een resolutie de afgevaardi- ging die in Moskou besprekingen heelt gevoerd, voor haar werk ter bespoediging van een staats verdrag. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. ZELFDE WEERTYPE Veranderlijke bewolking en overwegend droog weer. Meest matige zuidwestelijke wind. De zelfde of iets lagere temperatu ren. ZATERDAG 30 APRIL. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 8.28 9.03 9.43 9.53 n.m. 9.02 9.37 10.17 10.27 ZON MAAN op onder op onder Apr. 29 5.16 20.00 11.55 2.09 30 5.14 20.02 13.12 2.32

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1