«Stichting 1940-1945» FORMOSA Westerse voorbereiding voor bijeenkomst der «Grote Vier» Radiotoespraak Prins Bernhard voor Kotelawala over de A.A.-conferentie Boodschap van H.M. de Koningin aan de jeugd Herdenking proclamatie Republiek der Zuid-Molukkers öostenrijkse gevangenen in de Sowjet-Unie vrijgelaten WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Recrutering in Oost-Duitsland Belastingvoorstel commissie-Oud door de Regering niet aanvaard DINSDAG 26 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3441. Advies tot winkelsluiting op 30 April en 5 Mei Drie Nederlanders in Makassar gearresteerd De kwestie der Amerikaanse vliegers Chinese nationalisten willen geen besprekingen met Peking Ontploffing op tankschip Stakingen in Italië Gesproken groeten voor Ned. sanatorium te Davos Deense Koning keurt West-Duitslands toelating tot Navo goed Sowjet troepen in Oosten rijk bereiden aftocht voor Bewegingsvrijheid voor militairen op 30 April Frankering bij abonnement Terneuzen Clï»cteur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen ■•dactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs pei mm 15 ct.; minima» advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties: B regels L1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding Brieven onder numme?, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags t Btur, Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 an». Het Franse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Maandag de volgende bekendmaking uitge geven: „De Franse, Amerikaanse en Britse regeringen hebben voort durend blijk gegeven harer be reidwilligheid om door bespre kingen een billijke en vreedza me oplossing te vinden voor vraagstukken, welke de vrede in gevaar kunnen brengen. Uitgaande van ditzelfde stre ven, hebben de drie betrokken ministers van Buitenlandse Za ken besloten acht Mei a.s. te Parijs bijeen te komen voor het bespreken van concrete plannen De Christelijke middenstands bond, de Koninklijke midden standsbond en de Nederlandse Katholieke middenstandsbond hebben in aansluiting op de des betreffende aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid, him le den geadviseerd, tot sluiting der middenstandsbedrijven op 30 April en op 5 Mei a.s., tenzij be- drijfstechnische overwegingen daarvoor een onoverkomelijke hindernis zouden vormen. Op 30 April kan sluiting met name van de detailhandelsonder nemingen moeilijkheden veroor zaken, omdat deze dag dit jaar op Zaterdag valt. Aanbevolen wordt als het niet anders kan, deze ondernemingen dan toch na 1 of 2 uur te sluiten. Het speciale karakter van de bevrijdingsdag in dit jaar is voor de bonden aanleiding voor hun advies ten aanzien van 5 Mei. Wellicht ten overvloede vragen de bonden tenslotte ook de mede- Werking van de middenstand voor cèn waardige herdenking der ge vallenen op de dag, die aan de bevrijding voorafgaat. Volgens berichten uit Makas sar zijn aldaar drie Nederlanders in voorlopige hechtenis gesteld, namelijk de heren J. A. van Dijk, J. M. Meeuwis en B. J. A. Arnold. Voorts is een Chinees aange houden. Allen zijn in dienst van de Borsumij. De reden tot arres talie is tot dusver nog niet op gegeven. In kringen van de delegatie van communistisch China in Bandung is bevestigd, dat de regering in Peking Van plan is-geweest bin nenkort1'de Amerikaanse vliegers vrij te laten die in China wegens spionnage zijn veroordeeld, doch dat de kwestie door de „ongun stige reactie van Washington" op de voorstellen van Tsjou En-Lai voor Chinees-Amerikaans overleg over Formosa weer op de achter grond is geraakt, aldus meldt A.F.P. ter voorbereiding van een bijeen komst der „Grote Vier", dus met deelneming van de Sowjet-Unie. Als te doen gebruikelijk, zullen de Westduitse regering en de re geringen der andere Navo-lan- den in het overleg worden be trokken. Door de Franse, Amerikaanse en Britse regeringen aangewezen deskundigen zullen 27 dezer te Londen bijeen komen voor het treffen van voorbereidingen voor de beraadslagingen der ministers. De betrokken regeringen koes teren de levendige wens, dat het zo spoedig mogelijk tot Brits- Frans-Amerikaans-Russische be prekingen zal komen", aldus het Franse communiqué. Een bekendmaking van dezelf de trekking is Maandag te Lon den en Washington uitgegeven. In officiële kringen in Parijs is verklaard, dat het Westen hoopt dat een vier-mogendheden- conferentie in Juni of Juli gehou den zal kunnen worden. Deze conferentie zou dan volgen op 'n bijeenkomst van de „Grote Vier" ter ondertekening van een ver drag van Oostenrijk. De confe rentie over Oostenrijk zou mid den Mei, mogelijk in Wenen, ge houden kunnen worden. De Brit se minister van Buitenlandse Za ken, MacMillan, zou deze confe rentie echter waarschijnlijk niet kunnen hij wonen, omdat op 26 Mei in Groot-Brittannië verkie zingen worden gehouden. Harold MacMillan, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde Maandagmiddag in het Lagerhuis er op te vertrou wen, dat het overleg tussen de „Grote Drie" zal leiden tot een spoedige benadering van de Sowjet-Unie. Groot-Brittannië is gaarne bereid aan besprekingen ,,op welk niveau, hetzij van re geringsleiders of ministers van Buitenlandse Zaken" deel te ne men, zo zei hij. Neutralisering van Duitsland. De Labourafgevaardigde mevr. Barbara Castle vroeg MacMillan om de verzekering, dat hij de ogen niet sluit voor het denk beeld van neutralisering van Duitsland als oplossing voor het Duitse vraagstuk. Volgens haar wint dit denkbeeld in alle partij en in Duitsland veld. De minister zei echter, dat hij een dergelijke belofte niet geven kon. Op andere vragen antwoordde hij, dat er geen sprake is van het verzenden van een uitnodiging voor een conferentie aan de Sowjet-Unie vóór de ratificatie van de Parijse aceoorden. Die ra tificatie zal op 5 Mei voltooid worden. Besprekingen Europese vraagstukken. Uit Bonn vertrekt heden een delegatie van vijf man, onder lei ding van Herbert Blankenhom, hoofd van de politieke afdeling van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken, naar Londen voor besprekingen met Britse, Amerikaanse en Franse functionarissen over de komen de stappen van het Westen inza ke Europese vraagstukken. Bondskanselier Adenauer van West-Duitsland zal op de confe rentie van de Westelijke minis ters van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van besprekingen met de Sowjet-Unie het Duitse standpunt toelichten. Dit is Maandagmiddag in Bonn bekend gemaakt na besprekingen van de bondskanselier met de Ameri kaanse hoge commissaris Conant en diens Britse collega, Millar. KOMNK1JK GEZIN ZAL BEVRIJDINGSHERDENKING TE WAGENINGEN BIJWONEN Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard hdbhen het voor nemen met hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsessen Bea trix, Irene, Margriet en Marijke de nationale herdenking van de bevrijding op 5 Mei a„s. te Wage- ningen bij te wonen. Zoals .bekend gaat deze natio nale herdenking uit van de rege ring. H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard arriveren om half elf per auto aan de drie sprong Grindweg-Sportparkweg te Wageningen. Daar zullen zij worden verwelkomd door gene raal Charles Foulkes, die tien jaar geleden op 5 Mei 1945 te Wageningen de onvoorwaarde lijke overgave van het Duitse be zettingsleger heeft aanvaard, door de minister van Oorlog, de commissaris van de Koningin voor de provincie Gelderland en de burgemeester van Wagenin gen. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard heeft Maandagavond over beide Hilversumse zenders een toespraak gehouden voor de Stichting 1940'45. „In de Meidagen zal het Neder landse volk op zeer bijzondere wijze uitdrukking geven aan de vreugde over de herkrijging van zijn onafhankelijkheid in 1945", aldus begon Prins Bernhard zijn toespraak. Wij willen ons, zo vervolgde de Prins, temidden van het rumoer van het dagelijks leven, de tijd gunnen de betekenis hiervan te overdenken. Zoals een soldaat na krijgsge vangenschap de vrijheid tegemoet gaat, zoals de verzetsman na ja ren het einde van zijn gevangen schap begroet, zo beleefde Neder land in 1945 zijn bevrijding. De premier van Ceylon, sir John Kotelawala, heeft persver tegenwoordigers bij aankomst te Singapore, op terugreis naar Co lombo, een schriftelijke verkla ring verstrekt, waarin hij onder meer zegt er in geslaagd te zijn een niet-officiële bijeenkomst tussen Tsjou En-Lai, premier en minister van Buitenlandse Zaken van communistisch-China, en ver tegenwoordigers der vijf z.g. „Co- lombo-landen" Ceylon, India, Pakistan, Birma en Indonesië benevens afgevaardigden van Thailand en de Philippijnen, te beleggen. Omtrent door hem met Tsjou En-Lai gevoerde besprekingen zeide Kotelawala: „Ik heb de communistisch-Chinese premier medegedeeld, dat China het com- Tegelijkertijd met de rijksbelas- tingvoorstellen der regering is destijds verschenen een voorstel- 1954 der commissie over de zelf standigheid der gemeenten, be treffende de invoering van een gemeentelijke woonplaatsbelas ting. Meerderheid en minderheid der commissie zi$n van oordeel, dat liet invoeren van een ge meentelijke woonplaatsbelasting praktisch slechts mogelijk is op een tijdstip waarbij de rijksin komstenbelasting wordt verlaagd. De gemeente zou dan kunnen in springen met een eigen belasting der inwoners, berekend naar 't restantfinkomen, dat overblijft, wanneer de rijksbelastingen zijn betaald. De gehele commissie wenst een belastinggebied „dat door de in dividuele gemeenten kan worden gehanteerd". De commissie wijst er op, dat alleen door de burgerij een rechtstreeks financieel be lang te geven bij het beleid van de gemeentelijke bestuursorga nen waarborgen kunnen worden verkregen tegen het lichtvaardig doen van uitgaven. De meerderheid der commissie wenst de invoering van een alge mene gemeentelijke belasting, waarin een zo groot mogelijk deel van de burgerij betrokken zou kunnen worden. De nieuw voorgestelde woonplaatsbelasting heeft het burgerschap tot grond slag. De minderheid der commissie acht deze nieuwe belasting een anachronisme en het verwachte effect er van een romantische il lusie. In een afzonderlijke nota beto gen de leden prof. C. W. de Vries, Jac. Rustige en de burgemeester van Meppel, de heer A. Kleijn, dat deze belasting niet te verwe zenlijken is zolang de regering vasthoudt aan een conjunctuur- politiek, welke haar dwingt alle vormen van een belasting, welke wordt geheven naar het inko men, zelf te beheersen. Uit de memorie van antwoord der regering betreffende de be lastingverlaging des rijks blijkt, dat de regering het plan van de meerderheid der eommissie-Oud niet heeft overgenomen. munisme in onze landen niet moet aanmoedigen. Ik heb hem ook gezegd, dat hij zou moeten streven naar ontbinding van de Kominform. Tsjou En-Lai antwcfordde dat hij, voor wat hemzelf betrof, de communisten in onze landen, of daaruit afkomstig, niet zou aan moedigen. Het verheugde mij, dit te vernemen". De Ceylonese premier zegt in zijn verklaring verder dat er z.i. in de nabrje toekomst niet vee] gevaar voor oorlog bestaat. „Eén der zeer grote resuitaten van de Afrikaans-Aziatische con ferentie is, dat de communisti sche en niet-communistische deel nemers elkanders standpunt heb ben leren begrijpen. Dit is een opmerkelijke bijdrage tot het handhaven van de vrede en ik ben van mening, dat beide partij en thans vriendschappelijk met elkaar kunnen omgaan, daarbij elkanders gevoeligheden ont ziend". aldus sir John Kotelawa la. De Pakistaanse premier Mo hammed Ali heeft Maandag, na onder een gemeenschappelijk noenmaal twee en een half utir met zijn communistisch-Chinese collega Tsjou En-Lai te hebben beraadslaagd, verklaard dat laatstgenoemde een z.i. „alles zins redelijke oplossing" voor het Formosaanse vraagstuk aan de hand heeft gedaan. Mohammed Ali deelde geen verdere bijzonder heden mede. De Pakistaanse premier zeide voorts te menen, dat de regering te Peking mogelijk de elf gevan gen gezette Amerikaanse vlie gers zal vrijlaten, indien zij meent, dat de Verenigde Staten verlangend zijn het Formosaanse vraagstuk op vreedzame wijze op te lossen. Van gewoonlijk betrouwbare zijde wordt te Taipeh vernomen, dat generalissimus Tsjiang Kai- Sjek admiraal Radford (voorzit ter der Amerikaanse commissie van stafchefs) en Walter Robert son (Amerikaanse onder-minis ter van Buitenlandse Zaken voor aangelegenheden betreffende het Verre-Oosten) Zondag j.l. in een zesurige gedachtenwisseling heeft medegedeeld, dat de natio- nalistisch-Chinese regering het voeren van rechtstreekse bespre kingen met de autoriteiten te Peking over de status van For- Hare Majesteit Koningin Julia na is voornemens ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat 10 jaren geleden, ons land de vrijheid herkreeg, zich met een boodschap te richten tot de jeugd van Nederland. In een nationaal herdenkings programma voor de scholen op Woensdag 4 Mei a.s. zal Hare Ma jesteit deze boodschap uitspreken voor de radio-microfoon. Aan deze koninklijke woorden gaat een hoorspel vooraf, getiteld „De bloem van de vrijheid", auteur C. Wilkeshuis, te Deven ter. peze radio-uitzending wel ke geschiedt via de beide Hilver sumse zenders en van 10.30 tot 11 uur duurt is gezamenlijk voor bereid door de schoolradiosecties van K-RO., N.C.R.V. en de Stich ting Nederlandse Schoolradio. mosa niet in overweging zal ne men. De regering te Taipeh is ook gekant tegen een terugtrekken der nationalistiseh-Chinese strijd krachten van de ter hoogte van de Chinese kust gelegen eiland jes Quemoy en Matsoe. Van Amerikaanse zijde wordt vernomen dat admiraal Radford en onder-minister Robertson, die Maandagochtend met de Ameri kaanse ambassadeur te Taipeh, Karl Rankin, hebben beraad slaagd, heden naar Washington zullen terugkeren. Zondag omstreeks het middag uur heeft zich op het Britse tankschip „Duffield" (10.000 ton) voor de Bullebaai bij Curacau een ontploffing onder het voordek voorgedaan, waarbij één lid van de bemanning werd gedood en drie verwondingen opliepen. De toestand van één van de ge wonden, die allen van boord zijn gehaald en naar een ziekenhuis zijn overgebracht, is ernstig. Van de zijde der C.P.I.M. werd met sleep- en brandweerboten hulp verleend. De ontploffing richtte geen zware schade aan, doch het schip zal toch in dok gaan. Het tankschip voer in ballast en zou in de Bullebaai lading in nemen. De „Duffield" hoort thuis in New-Castle en behoort aan Hunting en Sons Ltd. 50.000 Italiaanse leraren zullen Woensdag een staking van vier dagen beginnen. Zij eisen aan passing van hun salarisschaal aan die van de andere ambtenaren. Voorts hebben 80.000 ambtena ren van semi-rijksinstellihigen voor sociale zorg verklaard, dat zij de komende week drie dagen niet zullen werken. Ook zij eisen meer salaris. Dank zij het werk van de Jeugdomroep Klazienaveen en omstreken" (Joko) is het binnen kort mogelijk voor de familie leden, een gesproken groet te zen den naar de patiënten in het Ned. sanatorium te Davos. Door samenwerking met ande re jeugdomroepen zullen de groe ten door het hele land opgenomen kunnen worden en samen met de maandelijkse uitzendingen van de „Joko" naar het sanatorium wor den gezonden. Aan deze groeten- uitzenc(ing zijn geen kosten ver bonden, deze kosten hoopt de jeugdomroep door donaties te kunnen dekken. Bij deze opnamen zal voorrang worden vérleend aan groeten voor jarige patiënten. Met het oog op de vele voorbe reidingen is het gewenst dat voor de uitzending van eind Juli vóór 1 Mei de aanvragen binnen zijn. Het adres van „Joko" is Loper straat 11, Klazienaveen. Koning Frederik van Denemar ken heeft de verdragen van Pa rijs, waar het de toelating van West-Duitsland tot de Navo be treft, ondertekend. Zij waren reeds door het parlement gerati ficeerd. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de medewerking ingeroepen van de besturen van de openbare en bijzondere scholen voor lager-, buitengewoon lager-, voortgezet lager-, uitgebreid lager-, nijver heids- en voorbereidend hoger en middelbaar dagonderwijs, als mede van de kweekscholen, om het hodige te doen opdat boven bedoelde radio-uitzending op de onderscheidene scholen gezamen lijk kan worden beluisterd door de betrokken leerlingen. Na afloop der radio-uitzending zal aan ieder der leerlingen (voor het lager onderwijs uitsluitend aan de scholieren uit de 5e en 6e klas) van genoemde scholen een „gedenkplaat Mei 1955" van rijks wege gratis worden uitgereikt. Op deze plaat is de tekst der boodschap van de Koningin afge drukt. De tekst is omlijst door een vierkleurig randmotief, in op dracht van de minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschap pen getekend door Jenny Dalen oord. Door tussenkomst van de Ne derlandse Jeugdgemeenschap zal de gedenkplaat eveneens worden uitgereikt aan de niet-school- gaande jeugd van 1416 jaar, voor zover deze jeugdigen zijn aangesloten bij de N.J.G. Te scherper stak de vreugde van Mei 1945 af tegen de ver schrikkingen van de vijf daaraan voorafgaande jaren. Nederland kon zich weer zelf standig oprichten en kon zijn eigen bestaan voeren temidden van de gemeenschap der volke ren. Realiseren wij ons wel, dat wij toen een vreugdevolle en histo rische gebeurtenis van zeer wijde strekking in ons volksbestaan be leefden. Is een vergelijking met 1813 misplaatst? Er zijn vele pun ten van overeenkomst. Al mag het zijn, dat de reali teit van de na-oorlogse jaren ook teleurstellingen bracht, Nederland herstelde zich sneL Onze volks gemeenschap bleek de krachten tot wederopbloei in zich te dra gen. In 1945 hield de bevrijding voor iedere Nederlander en voor Ne derland als geheel een belofte in, dezelfde belofte die in 1813 aan ons land als Koninkrijk der Ne derlanden nieuwe impulsen gaf. Weest daarom niet te zeer te leurgesteld, indien de werkelijk heid andere vormen kreeg dan U in 1945 had ingedacht. Hoe dit zij, vast staat, dat in de ontwikkelingsgang van ons volk de 5e Mei 1945 van grote beteke nis zal blijven. Nederland's plaats sedertdien temidden van de vol kerengemeenschap stemt ondanks tegenslagen tot grote dankbaar heid. Ik sprak over onze gedachten en gevoelens op de 5e Mei, aldus Prins Bernhard, maar er is een keerzijde: Aan deze feestdag gaat de 4e Mei vooraf. Dit jaar zullen wij voor het laatst in de Ridderzaal bijeenko men om hen te herdenken die door hun offer medehielpen de gerechtigheid te doen zegevieren. Het leven schrijdt voort. Toch mag deze herdenking geen sleur worden. De herinnering aan het geen onze verzetsmannen en -vrouwen hebben verricht moet zuiver bewaard blijven. Maar dat kan alleen, indien ook materieel de belangen der nabestaanden verzekerd zijn. Gij weet dat de Stichting 1940 1945 thans haar laatste open bare inzameling inluidt. Gij kent haar verzoek tot Ne derland om vijf miilioen gulden bijeen te dragen voor de verzor ging der verzetsslachtoffers, zo dat na 1955 geen openbare inza meling meer nodig zal zijn. De stichting vraagt trouwblijven der contribuanten. Luisteraars, hier is de keerzijde van de vreugdevolle viering der bevrijding. „Gedenkt die deze woorden [leest mijn makkers in den nood" schreef onze gestorven dichter Jan Cam pert." Daarom voelt de Prins als erelid van het hoofdbestuur der Stichting 19401945 zich ge rechtigd persoonlijk door middel van de radio een rechtstreeks be roep te doen op het Nederlandse volk. Ik vraag U, zo besloot hij, om vóór Uw deelneming aan het feest een gave te schenken aan ons nationale instituut tot ver zorging der verzetsslachtoffers: de Stichting 19401945. Een groot deel der in Neder land verblijvende Ambonezen herdafcht' gisteren de dag waar op vijf jaar geleden de onafhan kelijkheid van de Republiek der Zuid-Molukken werd geprocla meerd. t Enige duizenden dier Ambone zen waren gistermiddag naar 't Zuiderpark in Den Haag .geko men, waar namens de Ambone zen in de woonoorden hier te lan de, een vaandel werd overhan digd aan de waarnemende com mandant van de Zuidmolukse strijdkrachten, kolonel Tahapa- ry. De overhandiging van 't vaan del, dat bestemd is voor de strij- Het presidium van de opperste Sowjet heeft besloten 613 Oosten rijkse burgers, die gevangenis straffen in de Sowjet-Unie lit- zitten, hun straf kwijt te schel den en hen vrij te laten, aldus meldt 't Sowjet-persbureau Tass. 74 Gevangenen, die veroordeeld zijn wegens bijzonder ernstige misdaden in de Sowjet-Unie, zul len niet worden vrijgelaten, maar als oorlogsmisdadigers aan de Oostenrijkse autoriteiten woiden overgedragen. 39 Oostenrijkse burgers zullen hun straf moeten uitzitten. Deze waren onlangs veroordeeld wegens spionnage-activiteit gericht tegen de Sowjet-Unie en ten behoeve van buitenlandse spionnage-orga- nisaties, aldus de mededeling. Zij zullen aan de Oostenrijkse autori teiten worden overgedragen, wan neer de Sowj et-legers Oostenrijk verlaten. Het besluit van het presidium van de opperste Sowjet is geno men naar aanleiding van een boodschap van Theodor Koerner, de Oostenrijkse president, welke op 13 April j.l. door kanselier Raab aan maarschalk Worosjilof, de president der Sowjet-Unie, was overhandigd. In die bood schap werd amnestie gevraagd voor de Oostenrijkers, die gevan genisstraffen uitzitten wegens misdaden, in de oorlog jegens de Sowjet-Unie begaan. Tevens ge schiedt de vrijlating ter gelegen heid van de tiende verjaardag van Oostenrijks bevrijding. „Het presidium van de opperste Sowjet heeft tot de bevrijding van 613 in de Sowjet-Unie gevangen gezette Oostenrijkers, vóór het af lopen van hun straftijd, besloten, omdat het een bijdrage wil leve ren tot de toekomstige verster king van de vriendschap en sa menwerking tussen de volkeren van Oostenrijk en de Sowjet- Unie", aldus „Tass". dende Ambonezen op Ceram, ge schiedde door de algemene verte genwoordiger der R. M. S. in Ne derland, dr Nikijuluw, die in een korte toespraak de thans vijf ja ren durende strijd om de onaf hankelijkheid van de R. M. S. herdacht. Het oorspronkelijke plan om de uitreiking van het vaandel te doen geschieden door minister Manusama, heeft men moeten opgeven wegens het nog steeds voor hem geldende spreek verbod in Nederland. Een défilé van 2000 geünifor meerde Ambonezen, alle ex K.N.I.L. militairen, voor de lei ders van de R. M. S. in Neder land, onder wie ook minister Lo- kollo, besloot dit gedeelte van de plechtigheid. Na het défilé trokken de Am bonezen in optocht naar de Ilout- rusthallen. alwaar gisteravond de herdenking werd besloten met een bijeenkomst van vele Ambo nezen in Nederland. Sowjet-militairen in Oostenrijk zijn reeds begonnen met het tref fen van voorbereidingen voor hun aftocht, aldus werd vernomen van inwoners van de Sowjet-zöne in Oostenrijk. Vrouwen van officieren te Melk werd aangezegd, dat zij tegen 31 Mei klaar moeten zijn voor ver trek. Velen van hen zijn slechts korte tijd geleden aangekomen. Soldaten, die reeds samenge trokken waren voor voorjaars manoeuvres, werden teruggezon den naar hun garnizoenen. Winkeliers te Baden, de plaats waar het Sowj et-hoofdkwartier is gevestigd maakten melding van een grote kooplust onder de mili tairen. In het bijzonder was er vraag naar textiel, schoenen, keu kenbenodigdheden en goedkope horloges. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Zachter. Toenemende bewolking maar op de meeste plaatsen nog tot het einde van de middag droog weer. Matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. WOENSDAG 27 APRIL Breskens 5.07 5.37 Terneuzen 5.42 6.12 Hansweert 6.22 6.52 Walsoorden 6.32 7.02 ZON MAAN op onder op onder A nr. 27 5.20 19.57 9.17 1.03 28 5.18 19.58 10.36 1.41 29 5.16 20.00 11.55 2.09 30 5.14 20.02 13.12 2.32 De Oostduitse vakverenigin gen en de communistische jeugd beweging (F.D.J.) zijn volgens Oostduitse persberichten een grote actie begonnen om vrijwil ligers te werven voor de strijd krachten. Zij hebben daartoe op dracht gekregen van het centra le comité van de communistische partij. De diensttijd van twee jaar is vrijwillig, maar de partij, de vak verenigingen en de jeugdbewe ging hebben tot taak er op toe te zien, dat de jongemannen van 18 tot 22 jaar hun plicht doen, aldus deze opdracht. „Junge Welt", het orgaan van de F. D. J„ meldde Maandag op de voorpagina, dat twaalf stafle den van de centrale raad van de beweging dienst genomen heb ben. In het afgelopen weekeinde hebben voorts op regionale con ferenties van de F. D. J. honder den afgevaardigden zich voor mi litaire dienst gemeld. Het blad denburg 228; in Zwickau 31, en in het Oostberlijnse district Prenzlauerberg 46. De minister van Oorlog heeft beslist, dat aan militairen die, in gevolge de voor parate troepen geldende bepalingen omtrent be wegingsvrijheid, op Vrijdag 29 April na afloop van de dienst met bewegingsvrijheid zouden kunnen gaan, doch aangewezen zijn om op Zaterdag 30 April deel te ne men aan een militaire plechtig heid ter ere van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, in afwijking van bovenbedoelde bepalingen bewegingsvrijheid wordt verleend van het tijdstip af waarop hun dienst in verband met genoemde plechtigheid ein digt tot Dinsdag 3 Mei, terugkeer per eerste reisgelegenheid na 06.59, geen D-trein zijnde.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1