Politieke commissie bijeen Eisenhower verzoekt om drie-en-een-half milliard voor hulp V. s. AZIA TISCHE-AFRIKAANSE CONFERENTIE HnmEfi De economische plannen van communistisch China Hammerskjoeld over kwestie-Formosa Dameshanden Oostenrijk en de V. N. en West-Duitsland deponeren ratificatie-oorkonden Radford over Formosa WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 21 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3437. Nederlands schip heeft motorstoring bij Japan 500 Desa-bewoners levend begraven door aardverschuiving Koningin ontving vertegenwoordigster van republikeinse vrouwenclub Minister-president Dr. W. Drees houdt radiotoespraak geen Stevensor; presidentscandidaat 1956 2 Millioen radiotoestellen geregistreerd vragen Brits schip aan de grond gelopen De Veiligheidsraad Salk zal fonds stichten De Dagbladstaking Londen Tsjechisch protest 2aar 5 Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N .ordstraat 55-57 Temeuzen Eedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 18 ct; advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: B regel* fhI iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, «f: AdN* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag» 9 o» Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uo*. 9e leiders vaar de 29 Aziatische eau Afrikaanse landen zijn gister in een besloten vergadering van de politieke commissie bijeenge- kossen, terwijl bun afgevaardig den hen vertegenwoordigden in de toesloten bijeenkomsten van de economische en culturele commissies. ®e Palestijnse kwestie en de apartheidspolitiek van Zuid-Afri- Be Japanse kustwacht heeft ".Woensdag twee patrouilleboten »aar het Nederlandse schip ,,Le Msire" (2.613 ton) gezonden, dat me» motorstoring ronddrijft op owgeVeer 20 km afstand van de kust van de Westjapanse pre fectuur Wakayama. Het vrachtschip, dat eigendom is van de Koninklijke Baket- vaart Maatschappij, was op weg va* Nagoya naar Kobe. ,,Le Maire" op sleeptouw genomen. Het Nederlandse vaartuig „Le Mtaire" (2.613 ton) is door een laxans bergingsvaartuiig op sleeptouw genomen, nadat het met machinesehade voor de Japanse Westkust had gedreven. Het schip was op weg van Kofee naar Nagoya. Het wordt Teawggesleept naar Kobe. De ..fce Maire" had per radio om hulp gevraagd, toen het vaartuig zicfe ongeveer 13 mijl van Wwoayiama bevond. .Volgens inlichtingen van het gpuverneurskantoor voor Mid- den-Java zijn in de desa Pakasi- ran, in het regentschap Wonoso- ho (Midden-Java), op 17 April 50® dorpelingen levend begraven als gevolg van een aardverschui ving, die dit dorpje teisterde. Na een storm, die in Februari te* plaatse woedde, waren de dorpelingen reeds gewaarschuwd voor het dreigend gevaar van een aardverschuiving, doch deze waarschuwing schijnt zonder re sultaat te zijn gebleven. Be aarde van twee heuvels, waartegen het dorpje was ge bouwd, stortte omlaag, terwijl de meeste bewoners sliepen. Nog slechts twee overlevenden wer- c(en aangetroffen. Zes en veer tig huizen werden bedolven on- dbr een laag van ongeveer vijf meter aarde en stenen. lot dusver werden slechts vier lijken geborgen. Be omwonenden vrezen, dat het niet mogelijk zal blijken ifleer slachtoffers te bergen. Autoriteiten uit Semarang bega ven zich Zondag op weg om een oriderzoek in te stellen. ka stonden boven aan de lijst van de punten van bespreking in de politieke commissie. Naar in con ferentiekringen verluidt, vallen deze beide punten omider de eer ste agendapunten van de politie ke commissie n.l. „de rechten vain de mens" en „zelfbeschik king". De andere twee agenda punten zijn problemen van af hankelijke volkeren en kwesties betreffende de wereldvrede en internationale spanningen. Volgens de conferentiekringen heeft Nehroe voorgesteld/, dat de conferentie algemene begin selen over de rechten van de mens zou opstellen, waarbij' zou kunnen worden verwezen naar de verklaring van de Ver. Naties over dit onderwerp. Tsjoe En-lai, zei, dat aangezien hij; geen lid van de Ver. Naties is, hij de ver klaring niet nauwkeurig had be studeerd. Er werd algemene overeenstemming bereikt, dat de verklaring van de V. N. de basis van bespreking zou vormen. Er werd een commissie, waarin Indonesië, Afghanistan, China, India, Pakistan en Thailand zit ting hebben, aangewezen, die de kwestie tot in de bijzonderheden zal bestuderen. Prins Wan werd gekozen als rapporteur van deze commissie, die het eindrapport over de bevindingen ten aanzien van deze kwestie, aan de voltal lige vergadering zal voorleggen. De informele vergadering van communistisch-China, de Philip- pojnen, Thailand en de vijf Colombo-landen, die gister bijeen zouden komen, is uitgesteld, daar de zitting van de politieke commissie gistermorgen langer duurde dan verwacht werd. Sir John Kotelawala, de minis ter-president van Ceylon, nam het initiatief tot het bijeenroe pen vah deze speciale bijeen komst van de acht landen, waar op gesproken zou worden over de kwestie-Foamosa en hoe de internationale spanningen te ver minderen. NIEUW-GUINEA TER SPRAKE GEBRACHT. Onmiddellijk, nadat de politie ke commissie het eens was ge worden over het opstellen van beginselen van de rechten van de miens, werden de kwesties Palestina en Nieuw-Guinea ter sprake gebracht,, respectievelijk door de delegaties van het Mid den-Oosten en Indonesië. Deze twee vraagstukken zijn op de agenda van deze commissie op genomen onder de punten „rechten van de mensi" en „zelfbeschikkingsrecht". H. M. de Koningin ontving gisteren op het paleis Soestdijk mevr. Robert H. Balwin, „good- will"-ambassadrice van de Ame rikaanse Women's National Re publican Club. Zij maakt als ver tegenwoordigster van deze vrou wenorganisatie met haar echt genoot een reis door het Midden- Oosten en West-Europa. Mevrouw Balwin, die tevens directrice is van „The Greater New York Chapter of the Ame rican National Theatre and Aca demy", overhandigde de Ko ningin de medaille die geslagen werd ter gelegenheid van de inauguratie van president Eisen hower De minister-president dr W. Drees zal op Dinsdag 26 April 's avonds om zeven uur een ra diotoespraak houden in het pro gramma van de K.R.O. over'Hil versum I. De titel van deze toe spraak is: „Terwille van hen, die wij'niet vergeten". In verband hiermede zullen de nieuwsberichten, die normaal van 19.00 tot 19.10 worden uitgezon den, die dag worden uitgezonden van 19.05 tot 19.15. in Be twee imllioenste radio-toe- stelbezitter is dezer dagen bij de clfesst luistervergunningen ge registreerd. Het is de heer A. K. Hbnaen, Boslandweg 18, Rhenen. Qp 22 April zal hem namens de Nederlandse Radiounie een ra diotoestel worden aangeboden. Adlai Stevenson, de leider van de Amerikaanse democratische partij, schijnt niet van plan te zijn zich candidaat te stellen voor de presidentverkiezingen, die het volgend jaacr in de V. S. ge houden zullen worden. Op vragen naar zijn plannen, tijdens een kort oponthoud op 'het Parijse vliegveld Orly, ver klaarde hij Dinsdag, dat „één maal genoeg is". Stevenson is op weg van New York naar Zuid-Afrika, waar hij drie weken zal verblijven. De Chinese communisten den ken ver vooruit bij hun plannen voor de economische ontwikke ling van hun land: eerst in het jaar 2000 verwachten zij hun doel - een machtig en hoog- geïndustrialiseerd China te hebben verwezenlijkt. Hun plan nen, die zij met de hulp van de Sowjet-Unie hopen te kunnen uitvoeren, gaan ervan uit, dat het communistische regime in China stand zal houden en dat de we reldvrede bewaard zal blijven. Zij zien in, dat China in econo misch en industrieel opzicht ach tergebleven is, maar dat het over vele natuurlijke welvaartsbron nen beschikt en zij willen gebruik maken van de grote mogelijk heden. die de uitbuiting hiervan biedt. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammers- kjoeldi, (betwijfelt of het zin heeft op dit ogenblik de kwestie-For mosa voor de Ver. Naties te brengen. Hij verklaarde dit Dinsdag op een persconferentie in New York. Voorts zei hij, dat er geen nieuwe ontwikkeling van bete- „Ha het sluiten van het staats verdrag zal Oostenrijk tot de Veaenigde Naties toegelaten kun nen worden", aldus heeft de Oos tenrijkse minister van Buiten landse Zaken, Figl, Dinsdag in een interview verklaard. Figl voegde er aan toe, dat de Sowjet- Unie op de hoogte was van het Oostenrijkse voornemen, om toe lating tot de wereldorganisatie te verzoeken. Tijdens de jongste be sprekingen te Moskou hadden de Sowjetrussische leiders in deze kwestie niet slechts geen bezwa ren opgeworpen, doch zich zelfs bereid verklaard het Oostenrijkse verzoek te steunen. Be 75 Britse kinderen, die on der auspiciën van het Nederland se norlogsgravencomité op de oor- lngskerkhoven nabij Arnhem en Nijmegen voor het eerst van hun leven het graf van hun voor de teevrijding van Nederland geval len vader hebben bezocht, zijn Woensdagmiddag met twee char tervliegtuigen van de B.E.A. en de K.L.M. naar Engeland terug gekeerd. In Wenen verwacht men, dat de ambassadeurs van Groot-Brit- tannië, Frankrijk, de Ver. Staten en de Sowjet-Unie binnenkort bijeen zullen komen voor voor bereidende besprekingen over een staatsverdrag. Onofficieel is reeds de datum 27 April genoemd. Op 5 April hebben de Weste lijke grote drie nog verklaard, dat de vier ambassadeurs bijeen zouden komen, als de Sowjet- regering voorstellen zou doen die „de belofte van herstel van vrij heid en onafhankelijkheid van Oostenrijk inhouden." Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen officiële commentaar willen leveren vóór de Sowjet-nota be studeerd zal zijn. Men verwacht, dat geen bekend making van Westelijke zijde over een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken zal worden uitgegeven voor de besprekingen van de Westelijke ministers tij dens de vergaderingen van de Navo-raad, die waarschijnlijk in de tweede week van Mei bijeen zal komen. President Eisenhower heeft hét Congres Woensdag verzocht om 3.530.000.000 dollar voor hulp aan het buitenland. Het meren deel van deze hulp is bedoeld om het hoofd te bieden „aan de on middellijke gevaren voor de vei ligheid en het evenwicht in de wereld, die thans in Azië zijn geconcentreerd." Volgens de voorstellen van Eisenhower moet geen economi sche hulp bestemd worden voor de landen in West-Europa die onder het plan-Marshall vielen. Behalve de gelden voor nor male economische hulp aan Azië stelde de president voor, dat 200.000.000 dollar wordt gebruikt voor de vorming van een „fonds kerns tc melden valt over zijn po gingen oma vrijlating van de Amerikaanse vliegers te bewerk stelligen, die in communist isch- Ohina zijn veroordeeld wegens spionnage. Hammerskjoeld is geen voor stander van een volledig debat van de towestie-Formosa in de V. N.: op dit ogenblik is „andere activiteit" gaande, waarvan de resultaten eerst afgewacht moe ten wonden. De secretaris-generaal maakte bekend, dat hij Woensdag naar Europa vertrekt waar hij o.a. een; dag of wat" in Londien zal verblijven voor besprekingen met de nteuiwe Britse minister van Buitenlandse Zeiken, MacMillan. Ook aal hij in de Britse hoofd stad contact opnemen met de commissie van' vijf-mogendheden die het ontwapen ingsvraagstuk 'bespreekt. In Genève zal Hammerskjoeld een bijeenkomst van de admini stratieve V. N.-commissie voor coördinatie voorzitten. Later zal hij naar Stockholm doorreizen. Bij de beantwoording van vra gen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Amerikaanse Vliegers in China sprak Hammerskjoeld over „nieuwe stappen, doch bepaalde lijk ring" van deze kwestie. Waarne mers geloven, dat de „nieuwe stappen" betrekking helblben op particuliere pogingen op de con ferentie vaav Bandung om pre mier Tsjou En-lai van «wmmunas- trsch-Ohina over te halen de vliegers vrij te laten. In een hoofdartikel in het te Peking verschijnende „Volks blad" wordt verklaard, dat de „socialisatie" van China vele moeilijkheden ontmoet. Volgens het blad zullen er waarschijnlijk drie vijfjarenplannen nodig zijn voor de opbouw van een socialis tische maatschappij. Met de hulp van de Sowjet- Unie is China thans bezig aan de uitvoering van zijn eerste vijf jarenplan, dat reeds in 1951 was opgesteld, maar waarmede eerst in 1953, het jaar waarin de Ko reaanse oorlog eindigde, kon worden begonnen. Volgens het „Volksblad" zal na voltooiing van het plan in 1957 de capaci teit van de electriciteits-industrie, de kolenindustrie en de olie industrie met 100 of meer zijn uitgebreid. China zal dan een machtige, moderne ijzer- en staalindustrie hebben en voorts een non-ferrometaal-industrie en een keramische-industrie hebben opgebouwd. Het land zal dan draaibanken en installaties voor electrische centrales, de metaal nijverheid en de mijnbouw kun nen vervaardigen en automobie len, traetors en vliegtuigen in grote hoeveelheden kunnen pro duceren. Het gehele plan voor de eerste vijf jaren voorziet in on geveer 600 grote industriële pro jecten. De Sowjet-Unie heeft op zich genomen er 156 voor haar rekening te nemen. Naar- het A.NP. verneemt is <in de nacht van Dinsdag op Woensidag bij Roray Head in de Orkaden het 213 ton metende Britse vaartuig „Doonie Braes" aan de grond gelopen en door de bemanning verlaten. De „Doonie Braes" behoort thuis in Aberdeen, Schotland. De bemanning heeft het schip veria- tem met een reddingboot. De Russische gedelegeerde So- bolew heeft Dinsdag in een ver gadering van de Veiligheidsraad een beroep gedaan op Israël en Egypte, nieuwe incidenten te ver mijden en samen te werken, bij de uitvoering van de door de raad aanbevolen veiligheidsmaat regelen. De vergadering werd vervolgens voor onbepaalde tijd verdaagd. Tevoren hadden de gedelegeer den van Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland met voldoe ning vastgesteld, dat er tekenen van vooruitgang waren in de on derhandelingen van generaal Burns, de stafchef van de V. N. met de Israëlische en Egyptische autoriteiten. van de president voor economi sche ontwikkeling van Azië". Dit fonds zou moeten worden ge bruikt voor de ontwikkeling van rijke hulpbronnen en vruchtbare grond. In de voorstellen wordt niet gezegd hoeveel economische en militaire hulp aan de ver schillende gebieden dient te wor den verstrekt. Eisenhower verzoekt voor het belastingjaar 1956 om: 712.500.000 dollar voor econo mische hulp; 175.500.000 dollar voor speciale programs; 165.000.000 dollar voor hulp bij ontwikkeling; 200.000.000 dollar voor het fonds van de president; 100.000.000 dollar voor onvoor ziene omstandigheden; 1.000.300.000 dollar voor econo mische hulp ter vergroting van de defensie-inspanning van de bondgenoten, in het bijzonder in Azië; en 1.717.200.000 dollar voor mili taire hulp. De president zeide, dat het program voor Azië de particu liere investeringen overzee zal aanmoedigen. Hij noemde het program een onmisbaar deel van een realistische en verlichte na tionale politiek. Het toenemende succes van het program voor wederzijdse beveiliging blijkt, aldus de Ame rikaanse president, in het bijzon der uit nieuwe productieniveau's, Niet alleen de Verenigde Sta ten doch ook de Westduitse Bondsrepubliek hebben Woens dagmiddag in de bondskanselarij de ratificatie-oorkonden gedepo neerd van het verdrag, dat een einde moet maken aan de Ame rikaanse bezetting in West- Duitsland. Tegelijk werden de oorkonden van het verdrag dat de status der Amerikaanse troe pen in de souvereine bondsrepu bliek regelt gedeponeerd. Even verrassend als de aan kondiging van Dinsdag, dat de Verenigde Staten zouden vast houden aan het mogelijke plan, de oorkonden door alle betrok ken regeringen gezamenlijk te doen deponeren, was het be sluit dat dr Adenauer nam om de Amerikaanse stap te volgen en ook de Westduitse oorkonden te deponeren. Tot kort voor de plechtigheid, die een record aantal fotografen en cameramensen naar Adenau ers hoofdkwartier bracht, had den officiële Westduitse woord voerders verklaard, dat het een éénzijdige Amerikaanse hande ling zou blijven en dat de bonds regering de termijn der depone ring nog met Engeland en Frankrijk wilde afspreken. De voorzitter van de Ameri kaanse commissie van stafchefs, admiraal Radford, zal met de o rtderm inister van Buitenlandse niet een nieuwe toenade- Zaken Robertson onmiddellijk naar Formosa vliegen „met het oog op de gespannen toestand die in dat gebied blijft bestaan", aldus beeft het ministerie van Defensie Woensdag in Washing ton bekendgemaakt. Functionarissen verklaarden, dat admiraal Radford over enke le dagen naar Europa zou zijn vertrokken om deel te nemen aan oefeningen van het 3STAVO- hoofdkwartier. President Eisen hower en het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden deze reis echter, met het oog op de toestand in het Verre Oosten, af gelast. Radford' en Robertson zullen op Formosa besprekingen voe ren met nationalistische functio narissen. De besprekingen vallen onder de bepalingen van het Dr. Salk, die de nieuwe ent stof tegen kinderverlamming heeft ontdekt, heeft besloten het geld. dat hem uit vele delen van de V. S. wordt toegezonden, te accepteren en hiervan een fonds te stichten, dat waarschijnlijk ten bate van de preventieve ge neeskunde zal worden gebruikt. Amerikaans-nationalistische ver drag voor wederzijdse bijstand. Het eerste overleg volgens dit verdrag werd op 3 Maart ge voerd, toen minister (Dulles en admiraal Camey, de chef van de afdeling vlootoperaties, op For mosa waren. Admiraal Raidford verklaarde Woensdagavond, voor hij in het vliegtuig naar het Verre Oosten stapte, te menen, dat de opbouw van de communistische macht er op wijst, dat de Chinezen niet afwijken van hun voornemen: om Formosa met geweld te verove ren. Op de vraag of een nieuwe crisis is ontstaan of dat de toe stand meer gespannen is en hij zich meer zorgen maakt, ant woordde Radford „neen". Hij verwachtte, dat zijn reis ongeveer tien dagen zou duren en (hij „nam aan", dat hij gene raal Tsjiang Kai-sjek zxxu ont moeten. Tot ieders verrassing zette dr Adenauer zich echter nadat de deponering door dr Conant, de Amerikaanse hoge commissaris, reeds door de gebruikelijke vrien delijke woorden was gevolgd, achter de tafel om ook voor West-Duitsland de laatste hande ling der ratificatieprocedure te voltrekken. De bondskanselier stalde daarna eigenhandig de oorkonden op de tafel uit, ten einde de fotografen gelegenheid te geven ze op de plaat vast te leggen. Dr Conant zeide te verwach ten, dat deze daad zijn laatste ambtshandeling als hoge com missaris zou zijn. Hij gaf daar mee te kennen, dat de verdragen pas in werking zullen kunnen treden, wanneer de andere rege ringen eveneens hun oorkonden hebben gedeponeerd. Daarna zal dr Conant pas zijn functie van hoge commissaris verwisselen voor die van ambassadeur. Dr Conant en dr Adenauer wezen beiden in korte verklarin gen op het wederzijdse vertrou wen en de vriendschap die uit de deponering der oorkonden bleek. Dr Adenauer voegde daaraan toe, dat de verdragen aan de Duitsers de verplichting oplegde, deze samenwerking te bevestigen en te doen uitgroeien. De plechtigheid duurde niet langer dan 20 minuten. De Amerikaanse hoge com missaris werd bij zijn aankomst aan het paleis Schaumburg waar Adenauer zetelt, begroet door leden van de Westduitse grens politie met helm en stengun, die sedert geruime tijd ook de be waking van Adenauers kansela rij op zich hebben genomen. grotere omvang van de handel, uitgebreide werkgelegenheid en een stijgende levensstandaard in het Westen. Deze Westelijke lan den hebben „een sterke defensie het leven geroepen, die on danks tekortkomingen in bepaal de opzichten, thans een belang rijk afschrikwekkend middel tegen agressie is en in belang rijke mate bijdraagt tot de defen sieve kracht van de Westelijke wereld". De Westeuropese landen van het plan-Marshall behoeven, al dus de president, geen economi sche hulp meer, omdat zij in staat zijn de huidige doelen op het gebied der defensie zonder dergelijke hulp te bereiken. De wapenleveranties aan deze landen krachtens eerdere toewij zingen zal worden voortgezet, waarbij rekening zal worden ge houden met nieuwe ontwikkelin gen op het terrein van bewape ning en strategisch denken. De eerste Amerikaanse bijdrage voor de bewapening van West duitse strijdkrachten werd reeds eerder door het congres vastge steld, aldus Eisenhower. Spanje en Zuid-Slavië, die geen van beide onder het plan-Mar shall vielen, kunnen hun defen sieprograms alleen met succes uitvoeren, indien hun economi sche basis verder wordt ver sterkt Volgens de president zijn nieuwe toewijzingen noodzake lijk voor voortzetting van dp Amerikaanse samenwerking mét deze landen. Ook Berlijn, „die voorpost van de vrijheid", moet verder worden gesteund. De Verenigde Staten kunnen en willen de leiding op zich nemen in hulpverlening aan „vrij Azië". De Amerikanen kunnen helpen bij het verschaffen van kapitaal voor constructieve doe len. Zij kunnen hun particuliere industrie aanmoedigen samen te werken met Aziaten bij het bou wen van een Aziatische particu liere industrie, zo zeide Eisen hower. Met het oog op het voortduren de gevaar van agressie en onder mijning in Azië is het noodzake lijk dat een groot deel van de bedragen worden besteed voor de opbouw en het onderhoud van de strijdkrachten van de Ameri kaanse bondgenoten in Azië. in Tsjecho-Slowakije heeft bij de Ver. Staten geprotesteerd tegen „voortdurende vijandige daden zoals „schending van het lucht ruim, het zenden vansaboteurs en het vermoorden van Tsjechi sche onderdanen", zo meldt radio- Praag. De protestnota is Dinsdag aan de Amerikaanse ambassadeur te Praag ter hand gesteld. Ook wordt, geprotesteerd tegen „grensincidenten en veelvuldige bemoeiing met de binnenlandse politiek van Tsjecho-Slowakije". Gezegd wordt, dat Amerika mil- lioenen dollars uitgeeft om on rust in het land te verwekken, o.m. door het oplaten van bal lonnen met vlugschriften. Op een massale bijeenkomst van stakend Londens dagblad personeel is Woensdag de Dins dag door zijn leiders aangegane sidhiküdng tot 'beëindiging van de staking, goedgekeurd Door deze beslissing wordt het mogelijk, dat vanochtend weer bladen verschijnen. Het arbeids geschil, dat 27 dagen heeft ge duurd, heeft de dagbladeneige naars bijna 25.000.000 gulden gekost. Het stakende personeefl, 700 electriciëns eh andere arbeiders die belast zijn met het onder houd van de machines, heeft ■besloten het werk te hervatten. De Britse vereniging van dag bladeigenaars maakte Woensdag bekend, dat er onmiddellijk maat regelen zouden worden, genomen om vandaag het verschijnen van ochtendbladen mogelijk te ma ken. medegedeeld door het K.NJUJ. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Enige regen. Half- tot zwaarbewolkt met enige regen of motregen. Onge veer dezelfde temperaturen als gisteren. Matige tot vrij krachtige wind tussen noordwest en noord. VRIJDA Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden HJDAG22 APRI APRIL. 1.23 1.58 2.38 2.48 1.45 2_2Q &ÏW 3.16 ZON MAAN op onder op onder Apr. 21 5.32 19.47 4.34 1&53 22 5.30 19.48 4.58 20.20 23 5.28 19.50 5.28 2L.46 24 5.26 19.52 6.07 25 5.24 19.53 6.58

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1