Binnenlands nieuws i P. J. VAN DE SANDE Venhculk, 'JoligeJonkers Kamermeisje diende hotelexploitante gif toe ver UNIEK UNIC van't WoFf PROEF EN VERGELIJK! N.V. Ft V V/ v/lV Li V V personeel VINK Wegens poging tot moord 6 jaar geëist MET VORKTKUCK IN HET WATER GEVALLEN. mÊÊÊÊÊÊÊMÈÈmm^ MÊMÊMÈÊÊÈ3ÊÊÊ lekkerste 'ekkers P'JWIELEN en HULPMOTOREN pp Dr. SCHUT flinke hulp DE INSPECTIE DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE TE MIDDELBURG BESCHUIT'OPZ'N BEST' Met nog zeer kort, doch verspreid had over alle kamers gezond dik blond haar heeft om mevr. T., indien die controle de 39-jarige mevrouw de wedu- uitoefende, de indruk te geven, we T., die aan het Rembrants- plein te Amsterdam Hotel Atlan ta exploiteert, de Amsterdamse rechtbank als getuige verteld, hoe zij nadat ze door één ha- rer kamermeisjes was vergif tigd maandenlang onder hoge koorts hevige pijnen had geleden en bovendien als gevolg van het haar in een sla-tje en twee dagen later nogmaals in een kop koffie toegediende rattenvergif volko men kaal was geworden. De laatste maanden is de haargroei echter weer begonnen. Aan het betrokken kamermeis je, de 29-jarige mej. C. J. P., die verdacht van het misdrijf zeven maanden geleden is gearresteerd en in voorlopige hechtenis is ge houden, was ten laste gelegd po ging tot moord, subs, poging tot doodslag, meer subs, poging tot zware mishandeling of mishande ling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend. Onder de eerste getuigen, die tegen haar gehoord wer den, was een huisarts, die vertelde hoe hij op Vrijda,g 1 October van het vorig jaar bij mevr. T. was geroepen en bij haar braakverschijnselen, pijn aan de voeten en een psychische inzinking constateerde. Precies een week later vielen bossen haar van zijn patiënt achter elkaar uit. Dit laatste verschijnsel deed bij de (huisarts een licht opgaantal- lium. Tallium is een vergif, dat wel eens in geringe hoeveelheden wordt ingenomen door patiënten die huidziekten op het hoofd heb ben. Een te grote dosis heeft tot gevolg, dat het haar uitvalt, hoe wel het daarna dikker dan ooit kan terugkomen. Een nog grote re dosis is dodelijk. Daarna verscheen het slachtof fer zelf voor het getuigenhekje. Ze vertelde, dat ze de verdachte op 31 Maart 1954 in dienst had genomen zonder te weten, dat 't meisje twee maal wegens oneer lijkheid was veroordeeld. Op Zon dag 26 September bemerkte ze, dat het meisje, dat bij afwezig heid van de exploitante zelf, dik wijls met vertrekkende gasten afrekende, geld achter had ge houden. Tot die tijd had het meisje en kele malen tegen haar gezegd, dat het hotel vol was. Later kwam aan het licht, dat ze kof fers en andere bagage van de enkele kamers, die bezet waren, kamermeisje gezegd, „want ze leidt toch zo'n dubieus leven". Deze getuige was er bij ge weest, toen haar mevrouw in het bijzijn van verdachte het sla-tje opat. De verdachte had de getui ge nog een trap onder de tafel tegen haar been gegeven om haar op mevrouw opmerkzaam te ma- NED. PREDIKANT IN Nw-ZEELAND OVER DE IMMIGRATIEPOLITIEK. Ds A. Everts, predikant voor de Nederlandse protestanten in het Zuiden van Nw-Zeeland, heeft zich uitgesproken voor verande ringen in de Nieuwzeelandse im migratie-politiek. Ds Everts, die Ned. Herv. predi kant voor bijzondere werkzaam heden te Utrecht is geweest, kwaim een maand geleden uit Ne derland in Nw-Zeelamd aan. Hij ken, toen ze het sla-tje verorber- d£d- Nieuw-Zeeland zijn belof- dat inderdaad het hotel vol was. Intussen hield ze het geld, dat ze van de vertrokken gasten had geïnd zelf. In die tijd lag de schoonmoeder van mevr. T. in een ziekenhuis in Haarlem. Dagelijks ging mevr. T. er heen, zodat ze weinig controle kon uitoefenen op de meisjes. Diezelfde Zondagnacht werd ze met hevige pijnen wakker en kwam tot de ontdekking, dat ze zich niet meer kon oprichten. De volgende ochtend ging het weer iets beter, doch Dinsdag 28 Sep tember had weer dezelfde klachten. Die dag ontsloeg ze het kamermeisje, met de mede deling, dat ze Vrijdag terug moest komen om het verduister de geld terug te betalen. Nog steeds wist ze niet dat ze ver giftigd was. Vrijdag verscheen het meisje niet. De huisarts, die haar be zocht en aanvankelijk meende, dat ze een zenuwinzinking had als gevolg van de oneerlijkheid van het kamermeisje, raadde haar aan de verduistering bij de politie aan te geven. Enkele re chercheurs verschenen aan haar ziekbed en noteerden deze aan gifte. Eerst een week later bemerkte de huisarts, dat zijn patiënte ver giftigd was. Het kamermeisje viel toen spoedig door de mand. „Ik had het niet slecht bij me vrouw", zei als volgende getuige de 20-jarige mej. M. J. M., die in die tijd ook als kamermeisje in het hotel werkzaam was. „Maar de verdachte klaagde in Septem ber haar nood bij me". Dit meisje bevestigde verder de verklaring, die ze tegenover de politie had afgelegd. Op Vrij dag 24 September had de ver dachte tegen haar gezegd: „Me vrouw moest maar eens een tijdje ziek op bed liggen, dan had ik tenminste de vrije hand". De 2 meisjes hadden het over morphi ne poeders gehad, maar tenslot te had de verdachte een drogist opgebeld en naar rattenkruid ge vraagd „omdat ik in mijn bakke rij zo'n last van ratten heb". Verdachte had het flesje later op de dag gehaald en had een scheut van de inhoud over een sla-tje gegoten, dat ze voor haar mevrouw had klaar gemaakt. Daarna had ze het vocht er door gemengd. „Als het uitkomt, den ken ze toch dat ze het zelf gedaan heeft", had ze tot het jongere de. „Hoe vond je dat kreng?", zou ze later tot het jonge meisje heb ben gezegd, „ze vond het nog lek ker ook, want ze had het het eerste op". Maar Zaterdag vertoonde me vrouw T. geen enkel teken van vergiftiging. Medisch is dit wel te verklaren, zo zei een getuige- deskundige, want tallium wordt slechts langzaam in het lichaam opgenomen. Zondagochtend zei verdachte tegen haar collega: „Ik zal haar nog maar eens wat lek kers geven" en ze goot een nieu- te aan jonge Nederlandse immi granten aangaande het overbren gen van hun ouders niet houdt. „De oudere mensen worden afge scheept", zo zei hij. Ds Everts voegde er aan toe, dat de gedachte om verloofde pa ren naar Nw-Zeeland te sturen, verkeerd is. Hij critiseerde voorts het feit, dat veel meer Rooms- Katholieken dan Protestanten naar Nw-Zeeland zijn gekomen. Het percentage Katholieken is veel hoger dan dat der protestan- i i ten, zo zeide hij. Er zijn ongeveer we scheut in een kop koffie, die 15000 Nederlanders in Nw-Zee- land aangekomen sedert 'het ,be- ze haar mevrouw op bed bracht. „Waarom hebt u zelf uw me vrouw niet gewaarschuwd?", vroeg de president aan de getui ge. „Ik mocht het niemand vertel len van verdachte", antwoordde ze. Maar dezelfde dag no,g had ze het wel aan haar verloofde mede gedeeld. Die had tot de verdach te gezegd: „Jij begint wat moois, als je mijn meisje er maar buiten laat". De officier van Justitie, mr A. W. Holsteijn, zeide in zijn requi sitoir, dat de verdachte alle reden had om haar mevrouw uit het hotel te werken. Immers, ver dachte wist, dat ze geld had ver duisterd en dat dit uit zou ko men. Daarom was ze er op de Vrijdag voor de Zondag, dat het inderdaad uitkwam, al toe over gegaan mevr. T. vergif toe te dienen. Dat verdachte haar slachtoffer alleen maar ziek had willen maken en niet had willen doden, zeide hij niet te geloven. Dit zou immers geen duurzaam effect hebben gesorteerd. Later als mevr. T. weer beter zou zijn zou de verduistering toch aan het licht komen. Hij achtte derhalve poging tot moord bewezen en eis te daarvoor tezamen met de ver duistering 6 jaar met aftrek van het voorarrest. Als raadsvrouwe betoogde mej. mr E. Oskam, dat verdachte ze ker haar mevrouw niet heeft willen vermoorden, doch - zoals ze steeds gezegd heeft alleen ziek heeft willen maken. Zij acht te daarom hoogstens de mishan deling bewezen, maar vroeg op juridische gronden ook hiervan ontslag van rechtsvervolging. Voor de verduistering bepleitte zij een gecombineerde straf. De rechtbank zal op 29 April a.s. uitspraak doen. gin van de uitvoering der immi gratieplannen. NA DRIE JAAR 10,— TERUG. Drie jaar geleden heeft mej. W. Beerkens te Siebegewald bij werkzaamheden op het land een bankbiljet van ƒ10.verloren; ondanks nasporingen werd het niet teruggevonden. Haar broer heeft thans bij het ploegen het verloren „bankje" te voorschijn gebracht het biljet bleek het drie jarig verblijf in de aardie zo goed doorstaan te hebben, dat het nog zeer toonbaar was. Vrijdagmiddag is de 24-jarige leerling-bestuurder J. de R., wo nende aan de Sikkelstraat te Rot terdam, op het terrein van Thom- sen's havenbedrijf aan de Maas haven te Rotterdam met een vorktruck waarop hij stond, tus sen de kade en een zeeschip in het water gevallen. Hij geraakte bekneld en liep een schedelbasis- fractuur op. Hij is naar het ha venziekenhuis vervoerd en kort na aankomst overleden. KINDEREN VAN VLUCHTE LINGEN NAAR SPIJKENISSE. Op doorreis van het kamp Spit- tal an der Dreu in Oostenrijk naar Spijkenisse arriveerden Za terdagochtend op het Centraal station te Rotterdam 23 kinderen van vluchtelingen. Met een tien tal personenauto's vervolgden de kinderen hun reis naar Spijkenis se, waar zij drie maanden zullen verblijven. Zoals is gemeld wor den de kinderen, van drie tot veertien jaar, ontvangen door het plaatselijk comité vluchtelingen kinderhulp. Het comité Spijke nisse bestaat uit vertegenwoordi gers van alle politieke en kerke lijke gezindten. De kinderen, die in Spijkenisse ontvangen zullen Worden in de landbouwhuishoud- school „De Bernisse", zijn afkom stig uit Hongarije, Joego-Slavië, de Oekraine en Litauen. goederen en antiquiteiten op het punt stond naar de kerk te gaan, werd de deur van haar winkel ge opend en trad de 68-jarige zwer ver L. H S. binnen. Deze wilde de vrouw een aantal prentbrief kaarten verkopen. De vrouw was bereid een kaartje te neimen en tastte in haar beurs voor wat geld. S. drong er echter op aan dat zij drie kaarten zou kopen. Toen de vrouw dit weigerde, greep de zwerver een voorwerp uit de winkel en ging de vrouw hiermee te lijf. Zij bekwam ver wondingen en moest naar het zie kenhuis worden overgebracht. Op het ogenblik dat S. de vrouw mishandelde, kwam juist een nichtje van het slachtoffer bin nen om haar mee naar de kerk te nemen. S. probeerde ook nog het nichtje af te rossen, hetgeen hem niet gelukte, waarop hij ijlings de benen nam. Later werd hij door de politie gearresteerd. DRIELING GEBOREN IN 's-GRAVENHAGE. Mevrouw van Dooremaal uit KUNSTMATIGE KLEP IN AORTA. In het laboratorium voor microbiologie heeft dr K. Otten, internist te Wageningen, tijdens het natuur- en geneeskundig com- gres te Wageningen, een uiteen- s-Gravenhage heeft Zaterdag m 2etting gegeven van een moderne ROEMEEN IN STOCKHOLM VEROORDEELD. Te Stockholm is Paul Lahova- ry, een 46-jarige Roemeen, tot 18 maanden dwangarbeid veroor deeld „wegens spionnage voor de Roemeense legatie". Hij had aan de legatie voor geld mededelin gen gedaan over de ontsnappings wegen uit Roemenië naar Zwe den. Hij werd tevens tot 10.000 kronen boete veroordeeld het bedrag dat hij voor zijn activiteit had ontvangen. Hij zal uit het land worden gezet. Lahovary, die een gewezen diplomaat is, beken de, doch zeide, dat een functiona- nis van de legatie hem met de dood had gedreigd als hij weiger de dit spionnagewerk te doen. het ziekenhuis van de H. Joannes de Deo aan het Westeinde het le ven geschonken aan: twee jongens en een meisje. Moeder en kinde ren maken het goed. BRAND IN LOGEMENT TE DORDRECHT. 36 Mensen dakloos. Zes en dertig personen zijn Za terdagmiddag in Dordrecht dak loos geworden, toen een korte, doch hevige brand in een volks logement aan de Riedijk aldaar twee verdiepingen va® het kost huis in de as legde. De brand die op de bovenverdie ping ontstond, vermoedelijk ten gevolge van het omvallen van 'n petroleumkachel, breidde zich in een adembenemend tempo uit, met het gevolg, dat zowel de zol derverdieping als de tweede étage in vlammen opgingen. De bewoners, zes e® dertig in getal, konden zich allen in veilig heid stellen. Later op de middag, de brand brak omstreeks 12.30 uur uit, haalde de brandweer, omdat er gevaar voor instorting bestond, het bovenste deel van de oude gevel om. Het pand is nagenoeg geheel verwoest. Men was niet verzekerd. OVERVAL TE BREDA. Toen Zondagmorgen een be jaarde vrouw M. B. geheten, die aan de Vismarkt te Breda een winkeltje drijft in tweedehandse operatie aan de aorta-klep, toe gelicht met lichtbeelden en -met geluidsdemonstratie van hetgeen door de stethoscoop werd ge hoord'. Insuff iciëntie onvoldoende werking) van de uitgangsklep van het linker-hart vormt een grote belasting voor het hart, doordat het uitgepoimpte bloed in de rustperiode grotendeels weer terugvloeit. Herstel ter plaatse van de klep of plaatsing van een kunstmatige klep was, met het oog op de bloedvoorzie- ning van hartspier en hersenen tijdens de operatie, niet mogelijk. Door evenwel een kunstmatige klep te plaatsen in de aorta voor bij de aftakking van de hersen en armslagaders, waarvoor de terugstroom van bloed gedurende de hartverwijding bij de hartslag 75 percent kon worden geredu ceerd, is: men er in geslaagd van een in rust onvoldoende function- nerend hart een zelfs bij het ver richten van arbeid voldoende functionnerend hart te maken. Genoemde plaats in de aorta biedt het voordeel, dat de aorta daar voldoende lang afgeklemd kan worden teneinde de klep te plaatsen omdat de bloedvoorzie- ning naar de hersenen hierdoor niet wordt onderbroken. De klep moest voldoende duurzaam zijn, mocht geen bloedstolling veroor zaken en geen weefselirritatie geven. Hieraan voldeed een plas tic klep, volgens het baltype (zo als in een kogelflesje). Het probleem van de bevesti ging werd opgelost door de door gesneden aorta om de buisvormi ge klep te schuiven en hierom heen een ring met punten te klemmen; zo kon geen verderf van het deel va® de aorta voorbij de bevestigingsplaats optrede*. NET OP TIJD. Bij het openen van een schuif van een op de Wijn haven te Rotterdam staande gr» te zandtrechter om een auto met zand te laden, viel met het zaad. een jongen uit de trechter. Het bleek dat de knaap bewus teloos was en de dood nabij. Doer ijlings toegepaste kunstmatige ademhaling mocht het gelukken de jongen (bij; te brengen. Hij is ter observatie in het ziekenhuis Bergweg opgenomen. Hij was de 12-jarige P. S., die op de Feynoordkade woont. SBi vertelde dat hij op de trechter was geklommen en daarna in Ret zand was weggezakt. Hij mpet een klein kwartier door het zand' bedolven zijn geweest. DE STAKING IN AMSTERDAM 445 STRATENMAKERS VOOR LOPIG GESCHORST. De bijna 300 stratenmakers van de Amsterdamse dienst dei publieke werken die zich Vrijdag ochtend weer op hun werk had den gemeld doch teruggestuurd werden met de mededeling dat zij nader zouden horen, en de en kele tientallen die zich in de loop van de dag met hen solidair heb ben verklaard het betreft thans 445 arbeiders hebben ook Zaterdagochtend hun werk niet kunnen hervatten. Zij heb ben allen een brief ontvangen waarin hen wordt medegedeeld dat zij voorlopig zijn geschorst. In de loop van deze week zullen B. W. beslissen over hun defi nitieve positie. Als inleiding tot een mogelijke strafvervolging tegen degenen die tot de staking in Amsterdam hebben opgewekt en/of daaraan leiding hebben gegeven zijn dezer dagen de eerste verhoren afgeno men. Vier arrestaties verricht. Nader verneemi A.N.P. dat in verhand met deze eventuele straf vervolging Zaterdag vier arres taties zijn verricht. De eventuele strafvervolging zou worden ingesteld op grond van de artikelen 358 bis., ter en quater van het wetboek van straf recht. Bovendien zou zulk een vervol ging kunnen worden ingesteld zo deelde men van de zijde van de procureur-generaal mede op grond van art. 131 w.v.s. De officier van Justitie te Am sterdam heeft de 4 personen, die Zaterdag in verband met de sta king aldaar waren gearresteerd, nadat zij; verhoord ware®, nog de zelfde avond in vrijheid doen stel len. A.uin Trekschuit werd scoo- Hoepelrok werd A J kapBd. Maar ter. Pruik werd Audrey XIV, chocolade ee s,ddeburen tot geliefd in 1955. geliefd van Santiago. Tracteer vandaag weer eens p Als ik shag koop, is 't UNIC, da's vast. Iedere keer dat ik m'n sigaretje rook, zeg ik tegen mezelf: UNIC is toch maar jé halfzware. Probeer 't één keer en U bent UNIC-man. Dus afgesproken: Voortaan roken U en ik UNIC GEMAKKlLVKt BIT Al IMS V00PUAAPDEN 50 rem vo or uw it BROCHURES JAARVERSLAGEN it BOEKEN HANDELSDRUKWERK KLEURENDRUK TIJDSCHRIFTEN Noordstraat Terneuzen VROUWENARTS AFWEZIG van 16 tot en met 23 April Voor spoedgevallen nemen waar: Dr. Ramselaar en Dr. Aarts. Gevraagd in de huishouding of huishoudster. Goed loon. InlichtingenArbeidsbu reau Terneuzen. Dressoirs Gevraagd: Net Dagmeisje of werkster, meermalen per week. Mevr. A. VERSTRAETEN, Irenestraat 27, Terneuzen. vraagt mannelijk en vrouwelijk voor opleiding de loketdiensten. Leeftijd 16—ca 25 jaar. Vereiste: diploma M.U.L.O.-A of B, 3-jarige H.B.S. of een daarmede gelijkgesteld diploma. Zij, die dit jaar aan het examen deelnemen, kunnen nu reeds solliciteren. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen aan de Direc teur van het PTT-kantoor in of nabij de plaats van in woning te worden gericht. Nadere inlichtingen kunnen zo nodig bij deze Directeuren worden ingewonnen. Te koop gevraagd: STENEN HONDJES en KOETJES. Verder alle Antiek. Axelsestraat 10 - Tel. 2165 Terneuzen AxalMtr.il 16. T.lal. TKRNXUZKN Wilt U zelf ook eens zo'n heerlijke beschuitschotel maken, waarvan de smaak even kostelijkis als de naam? Let dan goed op de Verkade beschuitzakken. Daarop vindt U onder.meer het.recept voor die 'Jolige Jonkers' Per rol van 14 stuks 29 ct. een kostelijk recept van Mevrouw B. uit Veenendaal Ook op de rollen Verkade.Zoutloze Beschuit staan recepten'voor smakelijke zoutloze gerecht^^^^^^^

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 4