Sportnieuws Wat brengt de Radio siè o STBRUNG! DE WOLF EN DE HAVIK Zou ik het niet weten VOETBAL WIELRENNEN SCHAKEN m BRIDGE Luxe Schrijfmappen Pergrimstocht naar vaders oorlogsgraf. AGENDA What You call mmi 3 75 Britse kinderen op Schiphol aangekomen. Om twaalf uur Zaterdagmid dag zijn in 2 speciaal gecharterde vliegtuigen, één van de K.L.M. en één van de B.E.A., in twee groepen, 75 Britse kinderen van 10 tot 16 jaar op Schiphol aange komen, die in de komende dagen onder auspiciën van het Neder lands Oorlogsgraven Comité op één der oorlogskerkhoven nabij Arnhem en Nijmegen voor het eerst in hun leven bij het graf van hun voor de bevrijding van Nederland gestorven vader zul len staan. Be meeste dezer kinderen heb ben hun vaders niet of nauwe lijks gekend, omdat zij nog te jong waren 'toen deze in de oor log het leven lieten. Op Schiphol werden alle 75 kin deren vereerd met een persoon lijke handdruk van de Britse am bassadeur in Nederland, sir Paul Mason. Het zijn jongens en meis jes uit alle delen van Engeland en Schotland, allen voorzien van een insigne, waarop hun naam geschreven staat. Allen hadden zoj^st hun luchtdoop ondergaan, hu» eerste buitenlandse reis ge- maEÉvt. fkider hen bevindt zich de 11- jarige Paul D. Giles uit Manches ter,, de enige die het graf van zijn vaeter niet zal zien, omdat para chutist Giles met de eerste air borne divison in September 1944, toon zijn enige zoon negen maan den oud was, boven Arnhem uit een glider sprong, bij de daarop volgende strijd het leven verloor, doch nimmer is teruggevonden. Het stoffelijk overschot van Pauls vader ligt dan ook hoogstwaar schijnlijk onder één der eenvou dige oorlogskruisen, die de gra ven sieren van de onbekende sol daten. Het hele gezelschap vertrok na een zeer kort oponthoud per bus naar Amersfoort, waar het de lunch gebruikte. Daarna zette het de reis naar Nijmegen voort. Bij de Waalbrug heette de bur gemeester van Nijmegen de groep om kwart over drie wel kom. Bij het verzetsmonüment al daar legden enkelen van de kin deren een krans neer. De kinderen, die tot Woensdag in ons land blijven, worden bij le den van het oorlogsgravencomité in Nijmegen en omgeving onder gebracht. MAANDAG 18 APRIlj. TERNEUZENLuxor-Theater, 8 uur: „Zij, die van de zonde leven". DINSDAG 19 APRIL. 7. AAMSLAG: Gemeentehuis, 10 uur: Aanbesteding uitvoe ren riolerings- en bestratings- werken. TERNEUZENLuxor-Theater, 8 uur: „Zij, die van de zonde leven". De Palestijnse kwestie De veiligheidsraad zal Dinsdag middag a.s. bijeenkomen ter be spreking van de Israëlische klacht tegen Egypte met betrekking tot de recente grensincidenten in het gebied van Gaza. Volgens een rapport van het hoofd van de organisatie der V. N. voor toezicht op de naleving van het bestand in Palestina, ge neraal Burns, zijn Israël en Egyp te bereid, in te stemmen met drie voorstellen ter vermindering van de spanning in het grensgebied. In beginsel werd overeengeko men, dat langs de bestandslijn slechts geregelde troepen dienst zullen doen. Voorts heeft Israël ingestemd met het oprichten van obstakels om infiltraties te voor komen. Hoewel Egypte hierbij moeilijkheden voorziet, is dit land bereid bij de uitvoering van het plan te helpen. Tenslotte heeft Egypte er mee ingestemd, dat het aantal waarnemers der V. N. aan zijn zijde wordt versterkt ten einde de controle te vergemakke lijken. Generaal Bums was van oor deel, dat het merendeel van de jongste grensincidenten te wij ten is aan de „emotionele span ning na actie bij Gaza op 28 Fe bruari". MAANDAG 18 APRIL. HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.H „Een vaste burcht"; 7.13 Ge wijde muziek; 7.30 Gram.; 7.45 Een woord voor de dag; 8.00 Nieuws; 8.15 Sportuitslagen; 8.25 Gram.; 9.00 Voor de zieken; 9.30 Voor de vrouw; 9.35 Waterstan den; 9.40 Mastklimmen; 10.15 Gr.; 10.30 Morgendienst; 11.00 Gram.; 11.20 Gevar. muz.; 12.25 Voor boer en tuinder; 12.30 Land- en tuin- bouwmeded.; 12.33 Gram.; 12.53 Gram. en act.; 13.00 Nws; 13.15 Lichte muz.; 13.40 Gram.; 14.00 Feestelijke bijeenkomst Vereni ging „Friesland 19401945"; 16.00 Bijbellezing; 16.30 Strijkkw.; 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Voor de jeugd; 17.30 Gram.; 17.40 Beurs berichten; 17.45 Regeringsuitzen- diHg; 18.00 Koorzang; 18.20 Sport; 18.30 Gram.; 18.40 Engelse les; 19.00 Nieuws; 19.10 Vocaal ens.; 19.30 Caus.; 19.45 Blaasmuz.; 20.00 Radiokrant; 20.20 Meisjeskoor; 20.45 Hoorspel; 22.00 Orgelconc.; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nws; 23.15 Gram.; 23.45 Evange- lisdtieuitz. in de Tsjechische taal. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.1t Gram.; 7.15 Gym.; 7.30 Gram.; 8.00 Nws; 8.15 Gram.; 9.30 Voor de huisvrouw; 9.35 Gram.; 9.40 Morgenwijding; 10.00 Gram.; 11.00 Voor de vrouw; 11.15 Kamerork.; 11.45 Voordracht; 12.00 Lichte mu ziek:; 12.30 Land. en tuinbouw meded.; 12.33 „In 't spionnetje"; 12.38 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Meded. of gram.; 13.20 Lichte mu ziek; 13.55 Koersen; 14.00 Caus.; 14.20 Pianorecital; 14.50 Hersen- gymnast.; 15.10 Gram.; 15.50 Cau serie; 16.10 Gram.; 17.30 „Uit de jeugdbeweging"; 17.45 Gr.; 17.50 Militair comm.; 18.00 Nws; 18.15 Gevar. progr.; 18.45 Caus.; 19.00 Orgelspel; 19.10 Oude muz.; 19.45 Regeringsuitzending; 20.00 Nws; 28.05 „De Radioscoop"; 22.50 We reldkampioenschappen tafelten nis; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. BRUSSEL: 11.45 Gram.; 12.15 Lichte muz.; 12.30 Weerbericht; 12.34 Voor de landbouwers; 12.42 Lichte muz.; 13.00 Nws; 13.15 en 14.00 Gram.; 15.00 Symph.-ork.; 15.40 Koorzang; 16.00 Koersen; I8.02 Voor de zieken; 17.00 Nws; 17.10 Lichte muz.; 18.00 Franse les; 18.15 Gram.; 18.25 Caus.; 18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nws; 19.40 Chansons; 20.00 Omroepk.; 21.00 Kmnstkaleidoscoop; 21.15 Vlaamse amusementsmuziek; 21.50 Gram.; 22.00 Nieuws; 22.15 Lichte muz.; 22.65 Nieuws. DINSDAG 19 APRIL. HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7<0 Gram.; 7.20 Idem; 7.45 Mor- gahgebed en liturgische kal.; "8.00 IHeuws; 8.20 Gram.; 9.00 Voor de vrouw; 9.35 Waterstanden; 9.40 ©gips.: 10.00 Voor de kinderen; l(£j5 Gram.; 11.00 Voor de vrouw; M.80 Pianovoordr.; 11.50 Caus.; 14.00 Angelus; 12.03 Gram.; 12.30 band- en tuinbouwmeded.12.33 MjUichconc.; 12.55 Zonnewijzer; J3.00 Nieuws; 13.20 Intern, lichte •ruziekweek; 14.00 Gevar. progr.; RLOO Gram.; 15.30 Ben je zestig? 16.00 Voor de zieken; 16.30 Zie- kenlof; 17.00 Voor de jeugd; 17.15 Felicitaties voor de jeugd; 17.40 Beursberichten; 17.45 Regerings uitzending; 18.00 Voor de jeugd; 18.20 Sportpraatje; 18.30 Caus.; 19.00 Nws; 19.10 Lichte muz.; 19.30 Avondgebed en liturg, kal.; 19.45 Intern, lichte muziekweek; 20.40 Reportage; 20.55 De gewone man; 21.00 Hoorspel; 22.45 Gram.; 23.00 Nws; 23.15 Concertgebouworkest. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Gram.; 7.15 Gym.; 7.30 Gram.; 7.50 Dagopening; 8.00 Nws; 8.15 Gram.; 9.30 Voor de huisvr.; 9.35 Gram.; 9.40 Morgenwijding; 10.00 Gram.; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Gram.; 11.15 Voor de huis vrouw; 11.30 Sopraan en piano; 12.00 Lichte muz.; 12.30 Land- en tuinbouwmeded.; 12.33 Voor het platteland; 12.40 Twee piano's; 13.00 Nws; 13.15 Meded. of gram.; 13.20 Promenade-ork.; 13.55 Koer sen; 14.00 Gram.; 14.40 Schoolra dio; 15.00 Pianorecital; 15.30 Voor de vrouw; 16.00 Gram.; 16.30 Voor de jeugd; 17.30 Gram.; 18.00 Nws; 18.15 Pianospel; 18.30 Gram.; 19.00 Voor de kleuters; 19.05 „Paris vous parle"; 19.10 Amateurprogr.; 19.45 Filmpraatje; 20.00 Nieuws; 20.05 Act.; 20.15 Gevar. muz.; 22.20 De Antwoordman; 22.35 Accor deon en viool; 22.55 Caus.; 23.00 Nieuws; 23.15 Wereldkampioen schappen tafeltennis; 23.25 New York calling; 23.30 Filmprogr. BRUSSEL: 11.45 Gram.; 12.00 Omroepork.; 12.30 Weerbericht; 12.34 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Gram.; 16.00 Koersen; 16.02 Or gelspel; 16.30 Gram.; 17.00 Nws; 17.10 Vocaal trio; 17.35 Gram.; 17.50 Boekbespr.; 18.00 Voor de jeugd; 18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nieuws; 19.40 Gram.; 19.50 Caus.; 20.00 Gram.; 21.15 Amus.- muz.; 21.45 Gram.; 22.00 Nieuws; 22.15 Gram.; 22.55 Nieuws. UITSLAGEN 17 APRIL, EERSTE KLASSE A. Holland SportLonga 30; StormvogelsVeendam 61; Zwolse BoysAmsterdam 02; LeeuwardenEmma 11; NAC —Go Ahead 0—0; DOS—MW 42; Roda Sport--Excelsior 21. EERSTE KLASSE B. RigtersbleekFortuna 13; BrabantiaElinkwijk 11; He raclesDWS 51; Wageningen Heerenveen 13; Willem II EDO 3—1; SW—ADO 2—2; Sit- tardiaSparta 15. EERSTE KLASSE C. VitesseRapid 41; Haarlem Hermes DVS 21; Feijenoord PSV 0—0; GVAV—Ensch. B. 3—1; Blauw Wit—NO AD 1—4; EBOHNEC 30; Limburgia Alkmaar 10. EERSTE KLASSE D. DFCRBC 0—0; AGOVV— VVV 13; XerxesDe Volewijc- kers 1—2; BW—Be Quick 1—2; AjaxVSV 22; EnschedeDe Graafschap 02; Eindhoven HVC 1—2. ZUID I. Rood WitRoosendaal 12; AllianceTSC 12; Vlissingen MOC 0—1; DOSKO—Internos 3—2; R AC—Middelburg 3—0; GoesDe Baronie 12. DERDE KLASSE D. ZeelandiaMeto 01; Bier vlietRKFC 01; Nieuw Borg- vlietTerneuzen 25; Corn B. RCS 0—3; Axel—Hulst 3—3 (on der protest van Hulst). VIERDE KLASSE G. SluiskilLuctor 12; Ierseke —Aardenburg 0—0; Oostburg— Breskens 25; KoewachtEMM 4—1. RES. TWEEDE KLASSE D. Terneuzen 2Breskens 2 71; RCS 2Vlissingen 2 01; Zeeu wen 2Corn Boys 2 31. ZeelandiaMeto 01. Deze wedstrijd bleek reeds bin nen de 30 sec. beslist, toen dade lijk na de aftrap de Meto-voor- hoede er van door ging. Welis waar stopte Simons nog even de bal, doch raakte hem direct kwijt aan de middenvoor van Meto, die daarop met een ver schot zijn club de leiding gaf, dat later ook het winnende doelpunt bleek te zijn (01). Met de wind in de rug behield Meto nog enige tijd het overwicht, doch daarna kwam Zeelandia er beter in en wist het spel te verplaatsen. Beurtelings kwamen de doelen enige malen in gevaar, doch gescoord werd er voor de rust niet meer. Na de thee was Zeelandia het meest in de aanval, doch vele ma len liep haar voorhoede in de bui- tenspelval. In de 30e min. had de thuisclub succes toen De Ruijter de gelijkmaker scoorde. De arbi ter annuleerde echter dit doel punt wegens handsgeval. Onder druk op het Meto-doel kwam het einde van de kamp, welke naar krachtsverhouding zeker in een puntenverdeling had moeten ein digen. Nw BorgvlietTerneuzen 25. Na een uitstekend gespeelde tweede helft is het Terneuzen ge- lukt revanche te nemen voor de destijds in het begin van het sei zoen geleden nederlaag. De uit slag laat aan duidelijkheid niets te wensen over en is geenszins geflatteerd. Integendeel, indien de voorhoede nog beter gebruik had gemaakt van de geboden kan sen dan zou de overwinning nog groter geweest zijn. Na enig terreinverkennen kwam Terneuzen iets in de meer derheid. Al vrij spoedig wist Koch zich door de verdediging te wer ken, maar de doelman kon op het nippertje een doelpunt voorko men. Na een kwartier profiteerde Koch van een verkeerd terugspe len en zette de bal goed voor het doel. Toen Sandrini deze kans wilde benutten werd hij op wat hardhandige wijze van de bal ge drongen en scheidsrechter Jansen gaf Terneuzen een strafschop. Sandrini voltrok het vonnis onbe rispelijk (01). Twee minuten later maakte Buuron gelijk toen hij profiteerde van een door het zanderige doelgebied slecht te ruggespeelde bal van de Terneu- zen-backs (1—1). Het spel ging daarna gelijk op en neer, waarbij men de niet-alledaagse verschij ning zag dat de 16-jarige Van der Peijl enige malen een duel moest aangaan met de 49-jarige Lam- brechts. Na 40 min. nam Terneu zen opnieuw de leiding; een throughpass van Jansen kon Sandrini nog juist bereiken. Diens voorzet werd door Koch en de in het nauw gedreven rechts back Verraes gezamenlijk in een doelpunt omgezet (12). Hoewel Terneuzen in de twee de helft het tempo opvoerde en vaak met goed samenspel aanviel duurde het nog een kwartier eer de beslissing viel. Samenspel op het middenveld tussen Franken en Leunis resulteerde in een doorbraak van laatstgenoemde. Klouwers zette flink door op de voorzet die volgde en bracht de stand op 13. Nw Borgvliet was uitgespeeld en kon zich slechts door veel corners weg te geven staande houden. Na 35 min. pas seerde Sandrini na een goede aan val de doelman voor de vierde maal (14), terwijl hij na 40 min. de stand op 15 bracht. Wel kon Buuron nog profiteren van een foutje in de Terneuzen- verdediging, maar verder kwa men zij niet (25). Klouwers en Rouw kregen aan de andere zijde nog twee goede kansen, maar door treuzelen wist de N. Borg- vliet-verdediging redding te bren gen. Een corner van N. Borgvliet leidde nog tot een strafschop, toen de bal van de voet tegen de hand van Leunis stuitte, maar door een felle reactie wist Lauret de door Hopmans ingeschoten bal uit zijn doel te houden. Vlak daarop floot de scheidsrechter 't eindsignaal. Corn Boys—RCS 0—3. Corn Boys had reeds direct grote moeite de hevige aanvallen van de bezoekers af te slaan. Het spel was tien minuten oud, toen de linksbinnen der bezoekers van tamelijk verre afstand een schot op het doel afvuurde, welke voor doelman Van Geetsum te machtig bleek (01). Vijf minuten later verscheen de midvoor der gasten alleen voor het C.B.-doel en het scorebord wees 02. De bezoe kers bleven aandringen en in de 28e minuut was het 03, toen de midvoor een voorzet van de links in een doelpunt omzette. Na de rust was Corn Boys er beter in, maar de slecht op dreef zijnde voorhoede van de Sassena- ren kon maar niet tot doelpunten komen. Ook RCS was de weg naar het doel kwijt, zodat de ruststand tevens de eindstand AxelHulst 33. Onder enorme belangstelling vond de wedstrijd tussen de kop lopers van de derde klasse Axel Hulst op het terrein bij de water toren plaats, welke met een gelijk spel (33) eindigde. Na wederzijds veldverkennen beging na ruim 10 min. Spelen 'n speler van Hulst een overtreding in het strafschopgebied. De straf schop werd op onfeilbare wijze genomen door J. Deij (10). Nog geen 5 minuten later maakte de Axelse keeper een fout, waar van de rechtsbuiten van Hulst handig gebruik maakte om de stand te vereffenen (11). Met een licht veldoverwicht der bezoe kers ging de boeiende kamp ver der. Na ongeveer een half uur spelens was het Neefs van Hulst die de Axelse keeper voor de 2e maal passeerde (1-2). Met deze stand brak de rust aan. Na de thee werd de wedstrijd onder hoogspanning verder ge speeld en na ongeveer 15 min. spelens vergrootte Lampo de voorsprong van Hulst tot 13. Hierbij werd de Axelse doelman zodanig geblesseerd, dat hij ge noodzaakt was het veld te verla ten. Hij werd vervangen door J. Gommers, die zich gedurende de verdere wedstrijd als een waar dige vervanger kenmerkte. Of schoon Hulst steeds een over wicht had, wist H. Dieleman uit een mooi opgezette aanval Axels achterstand te verkleinen, waar bij hij profiteerde van een fout van de Hulsterse doelman (2--3). In de 43e minuut was het weer deze speler, die op een goede wedstrijd mag terugzien, die de stand gelijk maakte (33). Na de aftrap was Hulst weer in de aanval en ditmaal was het Neefs die met een machtige run alles passeerde en scoorde. Dit doel punt werd door de scheidsrechter geannuleerd, hetgeen in de Hul sterse gelederen heftige beroe ring verwekte. Toen de scheids rechter hiervoor een speler wilde straffen, was dit blijkbaar genoeg voor de toch al verhitte gemoede ren zowel van de zijde der spe lers als van het publiek. Het ge volg was dat enige Hulsterse sup porters het veld introkken, doch al spoedig werden ze na enige verwikkelingen ervan verwijderd. In de resterende minuten kwam er geen wijziging meer, zodat toen de scheidsrechter het einde floot de stand 33 was gebleven. Na afloop van de wedstrijd bleef het op sensatie beluste pu bliek in grote drommen bijeen in afwachting op hetgeen nog ko men kon. Dank zij het voorbeel dig optreden van de rijkspolitie, die de scheidsrechter naar zijn auto begeleidde, bleef het bij ge joel tegen de scheidsrechter. De stand in de derde klasse: Ik heb alle tabakken van de wereld gerookt Maar lekkerder dan Sterling Shag? Nee! Dat is wel de beste uit de Virginia-oogst. Daar draai je je eigen, originele Virginia-sigaretten van. Goudgeel, pittig en geurig Wie kan het beter weien dan Stuurman Steven en hij zegt: Hulst 17 10 5 2 57—34 25 Axel 17 10 4 3 40—16 24 RKFC 17 9 5 3 36—26 23 RCS 16 9 4 3 53—25 22 N. Borgv. 18 10 1 7 42—40 21 Terneuzen 17 8 3 6 53—34 19 Meto 15 5 6 4 21—20 16 Hontenisse 18 6 1 11 3243 13 Zeelandia 15 5 2 8 22—36 12 Corn Boys 16 5 2 9 33-47 12 Zeeuwen 16 1 4 11 28—53 6 Biervliet 16 2 1 13 25—67 5 SluiskilLuctor 12. In een vrijwel gelijk opgaande strijd werden alle doelpunten ge scoord tegen de sterke wind in. De gasten vingen de strijd aan met 10 man en trokken direct ten aanval, terwijl hun verdediging, hoewel aanvankelijk matig, vóór de rust geen fout maakte. Geheel anders was het in de verdedi gingslinie der gastheren met het gevolg, dat in de 14e minuut de Sluiskilse doelman de bal uit zijn net moest vissen (01) en een kwartier later de stand op 02 was gebracht, waarmede de rust intrad. Bij de hervatting bleek dat Luc tor thans compleet was, daar ook de 11e speler zich had gemeld. Sluiskil wist door fanatiek optre den het spel meer in handen te krijgen. Sluiskils midvoor kreeg in de 28e min. de bal van de lin kervleugel toegespeeld. Handig omspeelde hij de verdediging van Luctor en de stand was 12. Door dit succes aangemoedigd drong de thuisclub sterk op, doch de gasten lieten zich de voor sprong niet meer ontglippen. Onsportief was het gedrag van enige supporters der gasten, die hun bus zodanig hadden opge steld, dat zij de wedstrijd konden volgen. Toen enkelen weigerden de toegangsprijs te betalen zorg de de sterke arm er voor dat de bus werd verwijderd. De stand in de vierde klasse: Clinge 17 12 l 4 51—24 25 Steen 14 12 0 2 56—11 24 Aardenb. 15 9 3 3 46—25 21 Breskens 16 9 2 5 45—27 20 Luctor 16 9 2 5 37—26 20 Ierseke 15 5 4 6 29—36 14 Hoofdplaat 15 5 3 7 3244 13 Oostburg 15 5 2 8 39—54 12 RIA 15 4 1 10 2940 9 Sluiskil 15 O O 2 10 30—47 8 EMM 16 1 12 27—59 7 ONDERAFDELING ZEELAND. Zaterdagvoetbal EERSTE KLASSE. KrabbendijkeKapelle 10; NieuwdorpRillandia 21; VCK Wemeldinge 23; Colijnspl. B. Arnemuiden 12; MevoWol- faartsdijk 07. De stand in de eerste klasse: Tern. Boys 15 11 2 2 52—26 24 Arnem 15 9 1 4 78—32 19 Rillandia 15 9 1 5 56-48 19 Colpl. Boys 17 8 3 6 55—45 19 Nlèuwdorp 14 7 3 4 3738 17 Wemeld. 15 7 3 5 51—39 17 Krabbend. 14 7 2 5 41—25 16 VCK 15 5 2 8 38—51 12 Mevo 14 2 2 10 17—76 6 Kapelle 15 2 2 11 38—64 6 Wolf.dijk 11 2 1 8 30—50 5 VOETBAL IN BELGIE. De uitslagen van de wedstrij den gespeeld voor de Belgische ere-divisie luiden: RC Brussel-Antwerp FC 0-1; Union St Gilloise-Beerschot 15; RC MechelenTilleur 43; Ber- chem SportAnderlecht 21; SC CharleroiOlympic Charleroi 10; Lierse SKFC Mechelen 21; WaterscheiStandard" CL 21; FC LuikGantoise 0—1. Anderlecht leidt thans met 33 pnt, vóór La Gantoise met 30'en Standard CL met 28 pnt. Onder aan de lijst heeft de Brusselse Racing 20 pnt en de hekkensluiter Olympic Charleroi 12 punten. 17e Ronde van Groenendijk Kloosterzande. In deze 17e uitgave ontspon zich een zeer harde, doch spor tieve strijd tussen de 21 vertrek kende renners. Er waren in to taal 16 ronden te rijden. Reeds in de 3e ronde koos een viertal ren ners het hazenpad. Dit waren Ro- meijnsen, -Husson, Verhelst en Oosthoek. Deze namen tot 1% min. voorsprong. In de 11e ronde vervoegde zich nog een viertal renners bij deze groep, n.l. Van Gastel, Van Glerum, De Wit en Van der Sluijs. Deze acht leiders zetten er een stevig tempo in, zo dat tenslotte Oosthoek en De Wit het tempo niet konden volhouden en afvielen. In de voorlaatste ronde wipte Van Glerum weg er, nam 100 m voorsprong op de lei ders. In een harde spurt won Ro- meijnsen met een half wiel van Van der Sluijs. De uitslag: 1. Van Glerum, St Willebrord, de 105 km in 2 uur 32 min.; 2. A. Romeijnsen, Axel, op 100 m; 3. A. van der Sluijs, Vlissingen; 4. Van Gastel, Roosendaal; 5. Hus son, Ierseke; 6. Verhelst, Axel; 7. op min. Kees Oosthoek, 's-Hee- renhoek; 8. De Riet, Leur; 9. Joosen, Schore; 10. Aspers, Kiel- drecht; 11. Vermeulen, Clinge; 12. M. Maton, Oisterwijck; 13. Tieleman, Kloosterzande; 14. Van Trijp, Roosendaal. Temeuzense schakers verlie zen in St Niklaas. Een negental leden van de Schaakclub Terneuzen, ditmaal versterkt met vier leden van V.S.V. uit Sluiskil, speelden gis teren te St Niklaas de traditio nele wedstrijd om de Scheidebe ker tegen „Edg. Colle" aldaar. De Belgen behaalden een ver diende overwinning op de onvol ledige Terneuzense ploeg, die zich overigens uitstekend heeft ge weerd. De club uit St Niklaas heeft met deze onverwacht grote zege voor een jaar beslag gelegd op de wisselbeker. Aan het eind van de wedstrijd wenste de voor zitter van de Schaakclub Terneu zen, de heer J. J. Kaan, zijn col lega Pauwels van „Edg. Colle" geluk met deze fraaie overwin ning. De gedetailleerde uitslag was: E<lg. Colle Terneuzen 0. MetsA. Stadhouders A. CambierS. Dierickx 1O A. v. d. LindeJ. J. Kaan R. Verstraeten~G. Wullems E. de ClerckG. Dijselynck t-i A. Vermeulen—J. A. v. d. Ree l—O A. Eist—Ed. Tacq 1. de WildeC. Boerman 10 M. CoorA. Dourleijn 1O A. ServeriusJ. de Waal 10 A. VerbekeL. J. Simpelaar 10 A. FrissijnG. C. v. Kampen 01 G. v. HavereJ. A. v. Esch 10 40. „Oh Erwin", roept Branwen strelend, „wat ben ik bljj dat je nog leeft!" Zij begroet hem bepaald uitbun dig en dit kost haar niet de minste moeite. Want in haar ogen komt h\j inderdaad als redder in de nood. Dus heb ik toch niet gedroomd, mompelt Erwin doezelig, dan was je toch bij mij daar in het bos. Met een lichte huivering vervolgt hij: „Ik heb Haugar ge zien... heb je die soms..." „Ja... ja", valt Branwen zonder blikken of blozen in, „ik kon hem onschadelijk maken. Ik overviel hem... ik had hem juist gered toen de wolven kwamen". Erwin, die nog niet alles kan be vatten, bedankt haar afwezig voor deze geleende heldendaden. „Zulke vreemde wolven heb ik nog nooit gezien", zegt hij dan peinzend. „Er was er een bij die leek sprekend op onze oude hond m Wolf". Branwen kijkt een hele tijd zwij gend voor zich uit als zij dit hoort. „Waar is Fadir, wat is er verder allemaal gebeurd?" vervolgt de knaap. „Dat weet ik niet", antwoordt Branwen voorzichtig. „Misschien is je koning weer op Berseburcht, bij zijn vrienden..." „Hoe kan dat nu", zegt Erwin argwanend. „Zij waren allemaal tegen hem. Haugar, Candalv en..." „Nee, nee, Berse niet", valt Bran wen haastig in. „Ik heb hem toch zelf horen roe pen: „Slaat neer die bedrieger!", zegt Erwin fronsend en ondanks zijn gekneusde hoofd opeens ach terdochtig. „Jawel... jawel!" Hij bedoelde Haugar, verzint Branwen vlug. „Die er dadelijk daarna met je vandoor ging. Ge loof mij, de koning en Berse voch ten zij aan zij tegen Gandalv en zijn schurkentroep". Erwin denkt diep na. Tevergeefs tracht hij zich het gebeuren te her inneren, maar hij kan nog niet helder denken. En al die tijd ge bruikt Branwen haar vrouwelijke overredingskracht om hem te over tuigen dat het enige wat hij doen kan is mee terug te gaan naar Ber seburcht. Iets in Erwin waarschuwt hem zijn eigen weg te volgen, maar op den duur kan hij met zijn nog pijn lijke en suffige hoofd niet tegen Branwens argumenten op en ten slotte zegt hij gelaten: „Goed dan, eerst maar naar de burcht...". „Ik wist wel dat gij verstandig zijt", prijst Branwen hem liefjes, „vertrouw rustig op mij". Maar haar valse triomfantelijke glimlach ontgaat helaas de misleide knaap. Totaal uitslag 9%3% Terneuzen had aan de oneven borden wit. Finale „öpéfi-paréii"'«edstrijd. Zaterdag j.l. werd in hotel Rot terdam te Terneuzen de finale gespeeld van de z.g. „open-paren" wedstrijden. Tien paren uit Zee land namen hier aan deel. Het winnende koppel heeft het recht om deel te nemen aan de finale om het landskampioenschap welke Zondag 1 Mei a.s. plaats vindt te Utrecht. De uitslag van de finale Zee land luidt: 1. Hrn v. d. SluijsCranenbnrgh, Veere, 6OV2 m.p.; 2/3. Mw Mulder dhr Gietelink, Terneuzen, 60 m.p. en dames Kortewe,gVan Rest, eveneens 60 m.p.; 4. Hr en mw Antonisse, Sas van Gent, 56% m.p.; 5/6. Hrn Hendriks Nobels, Goes, en mw v. d. Bout dhr v. d. Reemst, Middelburg, 53 m.p.; 7. Hrn v. d. KlinkCorve- leijn, Vlissingen, 51 m.p.; 8 Hrn Toussaii|tv. d. Linde, Terneu zen, 50 m.p.; 9/10. Hrn v. Iren Dockheer, Vlissingen, en hrn HebbelinckLyppens, Gent, 48 matchpunten. niiiiininiiii N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE flllllllllllllilllllllllHHHIIIinillllllllllliülIlllllüllllilllllilltlülUllülllllllI n

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 3