mi Q êM Juist nu Uit de Provincie De blauwe auto St. Jonswandeltocht te Terneuzen werd een groot succes. ha ff zmrare Van NbH&ï Installatie burgemeester A. L. S. LOCKEFEER te Hulst. TERNEUZEN. MIDDELBURG. OOSTBURG. OUWERKERK. VLISSINGEN. ZIERIKZEE Wisselbekers voor Goes en Terneuzen. Erepalm voor Geni. De afdeling Terneuzen van „De Nederlandse Piadvinriers" kan met voldoening terugzien op de Zaterdag j.l. door haar geor ganiseerde St-Joriswandeltocht. Het was voor de derde maal dat zij deze wandeltocht organiseer de. Namen, de voorgaande jaren er resp. 187 en ruim 200 perso nen aan deel, ditmaal waren het er niet minder dan 316, afkom stig uit Aardenburg, Axel, Boek- tioute, Gent, Goes, Middelburg, Oostburg, Sluiskil Terneuzen en Vlissingen. Voor het eerst na men er dit jaar ook Belgische padvinders aan deel. Hun aantal was weliswaar nog niet bijster groot maar zij hebben het, on danks hun numerieke minder heid, er kranig afgebracht De 12 tnan sterke Vinkinggroep uit Gent behaalde bij de buitenlan ders de eerste prijs (gouden pla quette) en was bij het algemeen klassement tevens tweede. De 9 man tellende Midhiel de Ruyter- groep uit Boekhoute veroverde de tweede prijs (zilveren plaquet te"!. Wissel bet er (weer) voor Goes. Bij de Nederlanders ging, even als 't vorig jaar, het 16 man ster fee St Jorisvendel uit Goes met de eer strijken. Zij prolongeerden dus hun kampioenschap en ble ven in het bezit van de wissel beker. Tevens verwierven zij als groepsprijte een gouden plaquette. De tweede prijs, een zilveren iclaquette, was voor De Sohelde- «wervers uit Vlissingen, een do- rijn vol, met individueel talrijke vaardigheidsinsignes op de uni form. Het Temeuzense E.O.S., 25 meisjes sterk, sleepte de derde prijs, een bronzen plaquette, in de wacht. Bij de jongeren moest de Stan- ieygroep uit Oosttourg, de vorig jaar veroverde wisselbeker af staan aan de 22 man sterke Ka pitein Vanderdeckengroep uit Terneuzen. Deze welpengroep, genaamd naar de Vliegende Hol lander, legde hierdoor tevens be slag op een gouden plaquette. De tweede prijs, een zilveren pla quette, ging naar de 17 kabou ters tellende Rodanborchgroep uit Aardenburg, terwijl de derde prijs, een' bronzen plaquette, toe viel aan de 24 kabouters van het Terneuzense E.O.S., die blijkbaar niet onder wilde doen voor haar oudere zus. Naast de wisselbekers en groepsprijzien waren er voor alle deelnemers en deelneemsters, die de tocht tot een goed einde brach ten (en dat deden ze allemaal), herirmeringsmedailles naar een ontwerp van het commissielid, de heer F. A. v. d. Berkhof te Terneuzen. De wandeltocht. Voor de ouderen bedroeg de af te leggen afstand 20 km, voor de jongeren 10 km. Op de Markt te Terneuzen, het begin en eindpunt was het reeds vóór de start, die om 3 uur plaats vond, een drukte van belang. 'De opstelling van de diverse groepen in een afgeba kend, voor parkeren tijdelijk ver boden ruimte.van; het markplein, kwam ditmaal door dit verbod toeter tot haar recht dan voor gaande jaren. De drumband der Middelburgse padvinders was helaas afwezig doch 4 van haar leden hebben zich op verdienste lijke wijze met hun slaande trom van hun taak gekweten, evenals de drie tamboers van de Harmo nie Terneuzen, die aan de lange stoet voorafging. Dank zij het schitterende weer hebben ook de buitenlandse gas ten kunnen genieten van ontwa kende mooie Zeeuws-Vlaamse landouwen en de onvolprezen Scheldeoever Tijdens de mars moesten diverse controle-posten worden gepasseerd. Het was de jury ernst met haar werk, want ondanks dat zij zich per auto liet verplaatsen, had zij zidh zo nu en dan verdekt opgesteld. Zij ken de punten toe voor: le. inspectie vóór de afmars; 2e. het gedrag tijdens de wandeltocht en ten 3e. het gedrag en de melding hij de controleposten. De voorste groepen waren voor zien van een stafkaart of duide lijke situatieschets. Omdat de ver schillende deelnemende groepen elkaar niet mochten passeren, is de tocht, waarbij zang en scherts niet ontbraken, één gezellig ge heel geworden. De jongeren, die een kleinere afstand moesten afleggen, waren vanzelfsprekend ook het eerst terug. De wachttijd werd in; de bovenzaal van hotel Centraal overbrugd door aecordeonmuziek van een paar jeudige Terneuzen- se virtuozen. Rond half zeven wa ren ook de anderen binnen. De wnd. burgemeester van Ter neuzen, wethouder M. de Vos, reikte in de volle bovenzaal van hotel Centraal de prijzen uit. De districtscommissaris voor Zeeuws-Vlaanderen van de N.P. V., ds L. S. Blom uit Aardenburg, sprak hierna een woord van lof voor de organisatie en een dank woord tot allen die aan het wel slagen van deze in aantal steeds groeiende padvindersmanifista- tie hebben bijgedragen, met name tot het gemeentebestuur, de ge meentepolitie, de Hon. mare chaussee, de directies van de l'Azöte, de Cokesfabriek, de N.V. De Hoop en de fa Cracau, de jury-leden, imevr de Kok en de herenVan Akkeren, Bliek, De Bruyn, v. d. Molen, Staal en Straub en last but not least de commissieleden; de dames mevr. de Regt-de Ruyter, C. de Vries en de heren F. A. v. d. Berkhof en P. J. van der Goes. Behoudens de Gentse gasten zijn Zaterdagavond alle deelne mers en deelneemsters weer naar hun haardsteden teruggekeerd. Vtoor hen uit de richting Bres- kens en. Oostlburg was voor ver voer zorg gedragen. De afgevaardigden uit van Ar- tevelde's stad bleven week-enden en vonden hun bedje gespreid in het troeplokaal van de Doorman- groep der N.V.P. Zij hebben het best naar de zin gehad. Zij hoopten 't volgend jaar in groter getale te kunnen deelnemen, zodat het ook dan wellicht de moeite kan lonen tot het beschikbaar stellen van een wisselbeker voor de buitenlandse deelnemers. De St Joriswandeltocht 1955 be hoort weer tot het verleden. Naar wij hebben mogen constateren was het, zowel voor allen die aan de tocht hebben deelgenomen, als voor de organisatoren: tot we derzijds genoegen. Sneeuw en koude in Oostenrijk Het auto- en spoorwegverkeer in grote delen van Oostenrijk zijn Zondag verlamd door een onver wachte terugkeer van koud win terweer met zware sneeuwval, al dus werd uit Wenen gemeld. In de nacht van Zaterdag op Zondag is volgens verschillende provinciale autoriteiten een sneeuwdek van 20 tot 70 cm dik te gevallen. Op vele bergwegen is gevaar voor lawines, automo bilisten werd aanbevolen sneeuw kettingen om de wielen aan te brengen. De provincies Tirol, Opper- en Neder-Oostenrijk ondervinden de meeste last. De treinen van We nen naar Innsbruck lopen met vertraging, soms van twee-en-een half uur. Een aantal wegen in Neder- Oqstenrijk is onbegaanbaar ter wijl in deze provincie bovendien telefoonverbindingen door stor men werden vernield. t Uitsluiting van 70.000 boeren arbeiders in Denemarken Met ingang van Zaterdagavond zullen door de Deense boeren ongeveer 70.000 boerenarbeiders en arbeiders van zuivelbedrijven van werk worden uitgesloten als gevolg van het mislukken van onderhandelingen tussen beide partijen. De uitsluiting is bedoeld als vergelding voor een recente sta king van 2.000 arbeiders op 79 grote boerderijen om kracht bij te zetten aan de eis van de ar beiders voor een acht-urige werk dag in de zomer in plaats van de huidige negen-urige. De onderhandelingen tussen verschillende politieke pertijen, de boeren en arbeidersorganisa ties mislukten Vrijdag, omdat de boeren weigerden arbitrage te aanvaarden. PITTIG Een pittige sigaret daar knap je van op ónder en na het werk. Een bijzonder genot voor de meest verwende roker.' Oók een product van de fabrikanten van de bekende zware shag. Uitvoering „Crescendo". In het R-K. Parochiehuis werd door de toneelgroep „Crescendo" Zaterdag- en Zondagavond voor twee uitverkochte zalen een op voering gegeven van het bekende blijspel „Jij weet... jij weet, wat ik niet weet", van A. van Zuijlen. Met deze opvoering neemt „Crescendo" deel aan het con cours voor het Zeeuwse Landju weel. Ter beoordeling waren twee juryleden in de zaal aanwezig. De regie was in handen van de nog jonge, maar reeds bekende Vlaamse acteur en regisseur Her man Bruggen uit Gent, die met een haast onfeilbare intuïtie de situaties heeft weten uit te buiten an deze opvoeringen op een zeer hoog niveau te brengen. Zij zijn dan ook geworden tot itjq succes zowel voor de regis seur als voor de daarin optreden de dames en heren, benevens voor de talrijke bezoekers wie een genotvolle avond werd bezorgd en die blijkens het applaus de op voering ten zeerste waardeerden. Het décor met de door de firma IJsehaertTemmerman ter be schikking gestelde aankleding was zeer smaakvol. Had in zijn openingswoord de heer Hamann, als voorzitter van de Katholieke Culturele Kring, alle aanwezigen van harte wel kom geheten, na afloop dankte de zeereerw. heer pastoor Van Cam pen de medewerkende dames «n heren van „Crescendo" en in het bijzonder de gastregisseur de heer Herman Bruggen voor zijn voortreffelijke prestaties. De aanwezigen onderstreepten deze woorden met een hartelijk en welverdiend applaus. V erkeersongeluk. Zaterdagmiddag raakte door nu toe onbekende oorzaak de 3:4-jarige motorrijder D. J. de Ruijter uit Middelburg in een bocht op de Noordweg de macht aver zijn stuur kwijt en kwam daarbij zodanig met zijn hoofd te gen een lantaarnpaal terecht, dat de dood onmiddellijk intrad. Diplomauitreiking leerlingen- stelsel. Zaterdagmiddag vond imi de technische school alhier de diplo- Kja-uitreiking plaats van de stich ting vakopleiding bouwbedrijf. Deze uitreiking vond plaats in ■aanwezigheid van de heren T. de Wlaal van de Stichting vakop leiding in het bouwbedrijf; de heer J. Provoost, landelijk con troleur van de Stichting en de heer I. P. Nonihelbel, die aanwezig üvas namens de Stichting Zee- tand en prov. controleur op het leerlingenstelsel. De heer P. van Strien uit Oost- burg opende de bijeenkomst met een welkomstwoord. Hij zeide »|irt. dat de leidende posities in -rt (bouwbedrijf vaak worden in genomen door de mensen met 'n middelbare schoolopleiding. Voor de 'allerbeste, die door de praktijk geschoold zijn, is er ech ter ook een mogelijkheid een le venspositie in het bouwbedrijf te veroveren. Om deze positie te be reiken moeten er vele moeilijk heden worden overwonnen. Bijna alle vrije tijd moet worden opge offerd aan avondstudie en school bezoek. Het loon voor dit alles is echter, dat goede posities, na 't behalen der diploma's binnen het •bereik 'komen van degenen, die via de ambachtsschool en studie zich 'n ruime practische en theo retische ervaring eigen hebben gemaakt. Na de diploma-uitreiking werd onder enige spanning de beste leerling bekend gemaakt. Dit was, blijkbaar ook tot zijn eigen verrassing, F. Versaevel uit Hoofdplaat, die voor zijn prak tij kwerkst uk, een raam met ko zijn, een pluim kreeg van de examencommissie. Hij kreeg een waardebon van 10 als tegemoet- konming in de kosten voor het volgende diploma, dat binnen 't bereik van de geslaagden ligt, nl. het diploma voor gezel en een boek over bouwkunde. De geslaagden zijn: J. J. Blaakman, P. van den Heu vel, J. Notebaart en F. J. van Ro- sevelt allen te Breskens; A. V. M. Scherbeijn en F. A. Versevael, beiden te HoofdplaatV. de Ruijsscher te No Eén; 1. L. Ver sprille te Oostburg; H. Zwier te Retrenchement; A. A. Steurrijs te Sehoondijke; H. W. Baas te Sluis en A. van Pamelen te ÏJzen- dijke. Nieuwe kleuterschool ge opend. De Canadese ambassadeur, de heer T. A. Stone, heeft Zaterdag op het dorpsplein van het zwaar- getroffen dorpje Ouwerkerk dank gebracht voor de uitnodi ging de nieuwe kleuterschool van Ouwerkerk te openen. „Veront schuldig mij, dat ik geen Neder lands spreek", zo zei de heer Sto ne, „maar toch wil ik u zeggen, dat het voor mij een groot genoe gen is vandaag de gedenksteen in de muur van deze school te mogen onthullen. Dit geheel is een les van internationale sa menwerking en een symbool van gemeenschappelijke arbeid". Hierna knipte de heer Stone 't touw door. Het doek viel van de gedenksteen af en daarmede was de kleuterschool van Ouwerkerk, een geschenk van leden van de Tafelrondes uit Engeland, Zwe den, Denemarken, België Austra lië en Canada officieel geopend. Het Canadese en Nederlandse volkslied werden vervolgens ge speeld. Aan brandwonden overleden. Zaterdagavond had mevr. T., wonende in het Havendorp alhier een emmer water op de kachel gezet. Toen het water kookte brak een poot van de kachel en stroomde het water over de heer en mevr. T. benevens over hun eenjarig kind, dat zodanig werd verbrand, dat het naar het St Jo zefziekenhuis moest worden ver voerd, waar het aan de bekomen brandwonden is overleden. De heer en mevr. T. liepen slechts geringe brandwonden op. Tijdelijke helïoopterdienst VlissingenRotterdam. In de Vrijdagavond gehouden raadsvergadering werd met slechts één stem tegen het voor stel van B. en W. aangenomen om een crediet van 13.500 beschik baar te stellen voor de aanleg van een tijdelijke heliport.. Vanaf 18 Mei tot 4 September zal iedere Donderdag, Vrijdag en Zaterdag een retourvlucht Vlis singenZierikzeeRotterdam worden uitgevoerd, waarbij per vlucht drie passagiers kunnen worden meegevoerd. REDDINGBOTEN VOOR SCHOUWEN-DUIVELAND. De organisatie bescherming burgerbevolking heeft het plan opgevat voor het eiland Schou- wen-Duiveland 'n aantal redding boten met buitenboordmotor aan te schaffen. Verscheidene burge meesters op het eiland hebben reeds hun instemming betuigd met dit plan, welks uitvoering in totaal f 50.000 zal kosten. Het ligt in de bedoeling om voor el ke gemeente een boot te kopen. Tot dusver waren door de genie te Dordrecht een tiental vletten aan het eiland geleend. Na ander half jaar moeten deze nu worden teruggegeven. De aloude stede van de Vos Reynaerde heeft Zaterdag op grandioze wijze de installatie van burgemeester A. L. S. Lockefeer gevierd» Honderden belangstellen den hadden zich des middags in de straten, waarlangs de stoet zich zou begeven, opgesteld om aldus hurgemeester Lockefeer en zijn familie hulde te betuigen. Nadat des morgens in de basi liek een H. Mis was opgedragen voor het welzijn van de stad Hulst werd te 2.30 uur de burge meester en zijn familie van hun woning afgehaald en met de Kon. Stedelijke Harmonie, gevolgd door afgevaardigden van talrijke verenigingen voorop trok de stoet door de versierde straten naar he monumentale stadhuis-. De Markt was geheel bezet door be langstellenden, die de familie Lockefeer luide begroetten. Zodra de nieuw benoemde bur gemeester met zijn familie in de raadszaal had plaats genomen, opende de loco-burgemeester P. Warnier de vergadering met ge- becL Hierna las de gemeente-secreta ris, de heer J. F. van Denderen, het Koninkl. Besluit voor, waar bij de heer Lockefeer benoemd werd tot burgemeester van Hulst. Nadat de heer Warnier de bur gemeester had geluk gewenst met zijn benoeming sprak hij woorden van lof over hem, die 29 jaar lang de gemeente had be stuurd en wiens naam met gul- door A. H. VAN OMMEN. 106) „Mijnheer Tienhoven.en u?" vroeg hij plotseling, zich met ge weld uit zijn overpeinzingen los scheurend. „Ik ehben tegen half één thuisgekomen." „Dat is mij bekend. Maar waar bevond u zich tegen midder nacht?" „Ik heb van tien tot elf uur zangles gegeven." „Waar?" De vraag klonk bij tend kort. „Aan huis van de heer Sadel- hof, Anna Vondelstraat 388." „En daarna?" „Nog een beetje zitten pra ten met mevrouwhm en toen met mevrouwhm en toen met de laatste tram naar de remisie Lekstraat. Vandaar naar het pension gewandeld." Bijlman zuchtte hoorbaar. „En u, mijnheer eh.... Mefis to," zo wendde hij zich voor de vorm tot Bak. „Waar hebt u de avond doorgebracht." „Hier, 'k Heb zitten studeren," klonk het bijna nors. „Dat kan ik bevestigen," ver klaarde Belfort ongevraagd. Bijlman stak een sigaret op, die Drost hem presenteerde. (Nadruk verboden). De beeldhouwer trad de kamer weer binnen en lachend riep hij: „Pa wil niet beneden komen. Als u hem nodig hebt, dan moet u maar naar hem toe gaan zegt ie. Om je dood te lachen! Ik riep hem door de gesloten deur toe, dat u wilde weten, waar hij gis terenavond om 12 uur heeft geze ten en toen zei-ie, dat hij al om half elf onder de wol lag, omdat ie de hemel dankte, dat ik niet thuis was en hem dus niet uit z'n slaap kon houden." „Goed.laat 'm maar zitten," sprak Bijlman met een afweren de handbeweging, want hij wist, dat Bak de oude brombeer om ruim kwart over tienen als thuis gekomen gerapporteerd had. Pa Hazelaar kon dus voorlopig bui ten beschouwing blijven. Met -de deurknop in de hand, draaide Geerling zich om. „Waar is eigenlijk gisterenavond die moord gepleegd, inspecteur?" vroeg hij. „Kromme Nieuwpoortsteeg, bij de N.Z. Voorburgwal. Tamelijk dicht in de buurt van het Dam rak, vind u niet?" Geerling liet de deurknop los en keerde zich geheel om. „Wat wilt u daarmede zeggen?" vroeg hij nors en uitdagend. „Nietsniets! Ik merk zo terloops iets op," antwoordde Bijlman luchtig. Geerling knikte, schijnbaar vol daan. „En wie is het slachtoffer?" wilde hij nog weten. „Een type uit de onderwereld. Zijn naam zult u vanavond wel in de krant lezen." „Ik snap het verband niet tus sen de moord in de Kalfjeslaan en de moord in de Kromme Nieuwpoortsteeg," sprak Flip Bruggeman peinzend. „Ik ook niet," klonk het uit ver schillende monden. „Als wij het maar snappen," flapte Drost er uit en Bijlman knikte goedkeurend. „Vertel ze maar eens iets van je avontuur, moedigde Bijlman zijn collega aan. Ik heb toestem ming gegeven je avontuur in de dagbladen te publiceren," voegde hij er aan toe. „Om bepaalde redenen bracht ik gisterenavond een bezoek aan een kroeg, waarvan een zekere Job Bulder de eigenaar is," begon Drost en keek even Bijlman aan, die hem bemoedigend toeknikte. „Een paar heren daar schenen mijn aanwezigheid niet erg op prijs te stellen en met z'n drieën sloegen ze mij tegen de grond, en wierpen me toen in een stinkende kelder. Om kort te gaanik wist te ontsnappen en toen we later met een paar agenten de kroeg binnendrongen, bleken de vogels gevlogen te zijn! Maar in de kelder vonden we het lijk van één van mijn drie aanvallers doodgeschotenen de kogel, die uit zijn lichaam werd verwij derd bleek, bij een onderzoek uit dezelfde revolver afgeschoten, waarmede Rentenaer- in de Kalf jeslaan vermoord werd. Misschien begrijpt u nü iets van het ver band," besloot Drost. „D'r gaat me wel een lichtje op," bekende de humorist. „Voor minstens één uwer is deze uiteenzetting natuurlijk al een be kend verhaaltje," sprak Bijlman, terwijl hij de aanwezigen één voor één observeerde. Wederom zagen beide inspec teurs, hoe de pensiongasten el kaar aankeken, en Bijlman kon een glimlach niet onderdrukken, toen hij al die onschuldige ogen zag. „Ik zal u nóg iets zeer interes sants vertellen," zei hij na een korte stilte. „Dit is werkelijk een primeur voor u allen, zelfs voor de moordenaar, die hier in uw midden zit! U weet allen uit de dagbladen, dat 't meisje de doch ter is van de juwelier Van Ben- nekom. U weet ook, dat zij voordat ze in de blauwe auto ont voerd werd eerst een kort ogenblik op de duo van een mo torrijder heeft gezeten, welke mo torrijder zich nimmer bij de poli tie heeft aangemeld, niettegen staande herhaalde oproep in de bladen, 't Was ook niet nodig, dat deze motorrijder zich bij de politie meldde (Wordt vervolgd). den letters in de geschiedenis van Hulst zou voortbestaan voor het vele werk door hem in het belang der gemeente verricht. Veel stond nog op het program ma om uitgevoerd te worden. Een zware taak staat te wachten, want Hulst heeft nog vele proble men, o.a» de spits van de basiliek, de zuiveringsinstallatie en niet te vergeten de woningbouw en in verband daarmede de uitbreiding der gemeente, omsloten als zij is door de vestingwallen. Voeg daar bij de behartiging van Hulst als cultureel centrum en als toeris tenstadje, dan is daarmede een glimp opgelicht van de taak, die u, burgemeester, als hoofd der gemeente te wachten staat. Spr. hoopte dat God burge meester Lockefeer de kracht zal geven die zware taak te vervul len. Wij verheugen ons, aldus de heer Warnier, met uw benoeming want wij' weten in u een warme verdediger van de belangen van Hulst, hetgeen meermalen is ge bleken in het college van Gedepu teerde Staten. Wij kennen uw rij ke ervaring en sterke wil en heb ben het volste vertrouwen dat u er in zult slagen ons oud Vlaams stadje waarop wij fier zijn, nog hoger op te voeren en tot ieders welzijn te besturen, opdat ook eerlang uw naam met gulden let teren in de geschiedenis van Hulst vermeld zal staan. Ten teken van uw waardigheid, aldus besloot de loco-burgemees ter Warnier, omhang ik u nu de ambtsketen en installeer u als burgemeester van Hulst. Als oudste raadslid feliciteerde de heer C. C. van Arenthals bur gemeester Lockefeer met zijn be noeming en zeide verheugd te zijn, dat Hulst een nieuwe burge- vader krijgt, die Hulst door en door kent. Ook de heer J. L. L. Boel sprak namens de K.V.P.-fractie zijn grote voldoening uit 'over deze benoeming. Namens de Ned. Herv.-fractie sloot de heer Ch. Willemstein zich hierbij aan en sprak de hoop uit, dat de nieuwe burgemeester rechtvaardig en zonder onder scheid des persoons de gemeente zou besturen. De heer J. D. A. van Mierlo fe liciteerde de burgemeester met zijn benoeming en hoopte dat ook onder zijn leiding de raad een drachtig zal samenwerken ter be hartiging van de belangen van Hulst. Dankwoord van de burge meester. Burgemeester Lockefeer zeide zeer verheugd te zijn met zijn be noeming tot burgemeester van Hulst, waarvoor hij in de eerste plaats dank bracht aan H. M. de Koningin, de minister-president en de Commissaris der Koningin in Zeeland. Spr. heeft vanaf zijn jeugd Hulst een goed hart toegedragen, hetgeen niet te verwonderen is, want hier leerde hij zijn echtge note kennen en zijn later zijn kin deren geboren. Tenvolle is hij zich bewust dat hem een zware taak wacht, doch met Gods hulp hoop hij deze te volbrengen. Bij de reeds naar voren ge brachte problemen die op een Op lossing wachten, noemde spr. nog de aanleg van een weg om Hulst heen voor het doorgaand verkeer. Culturele belangen en die van het toerisme zullen in hem een, vrar- we verdediger vinden en spreker hoopte dan ook met Gods hulp Hylst tot nog grotere bloei en welvaart te brengen. Een rij van sprekers Hierna werd nog het woord ge voerd door de heer Adriaansens namens 't comité van ontvangst de heer C. Philipse als waarn Commissaris der Koningin, na mens Ged. Staten, de hoogeer waarde heer deken Van Dijk van Hulst namens de R.K. bevolking, de heer H. Bruijnooge namens de Protestantse bevolking, de heer J. F. van Denderen namens het gemeente-personeel, de bur gemeester van Terneuzen mr P. Tellegen namens de vereniging van burgemeesters, secretarissen en ontvangers in O. Zws Vlaan deren, majoor Van Ballegoijen de Jong namens de rijkspolitie, de burgemeester van Vlissingen mr B. Kolff namens het E.T.I., de heer Van Oorschot namens de ver. „Zevibel", en de burgemees ter van Graauw mr F. J. Schlü- ter namens de buur-gemeenten. Nadat burgemeester Lockefeer de sprekers dank had gebracht zong het Hulster knapenkoor het Wilhelmus. Hierop werd de buitengewone raadsvergadering door de heer Warnier gesloten. Toen de familie Lockefeer op het bordes van het stadhuis ver scheen werd haar door de Hul- sterse jeugd een zanghulde ge bracht. Na een hierop volgende druk bezochte receptie werd in hotel „De Koning van Engeland" de burgemeester en familie en geno digden een diner aangeboden. Een concert van de Kon. Stede lijke Harmonie gevolgd door een lampionoptocht besloot deze dag. Brand in een renstal. Bij een ibrand in een stal, gele gen bij de renbaan van Lincoln Downs, zijn meer dan 20 renpaar den om-gekomen. Achttien stier ven in de vlammen en drie, die aan het vuur ontsnapt waren, werden; door auto'si en vrachtwa gens op de wegen in de omtrek doodgereden. Waarschijnlijk zul len nog enkele andere paarden moeten worden afgemaakt. Politie en personeel van de ren baan proberen de ongeveer hon derd paarden op te vangen, die tijdens de brand waren losgela ten. Atoomkracht voor Franse industrie. De Franse minister voor Atoom energie, Gaston Palewski, heeft 'n plan gemaakt voor toepassing van atoomkracht in de industrie op grote schaal. Er is honderd milliard francs mee gemoeid. Als het wordt uitgevoerd de rege ring heeft het nog in studie zal in 1965 een tiende deel van alle e'lectrische energie door platoomkracht worden opgewekt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 2