Sowjet-verklaring over het Midden-Oosters De schoolstrijd in België Sow jet-Unie wil kwestie voor de V. N. brengen WEERSVERWACHTING HOOGWATER Wederom demonstraties Luxe Schrijfmappen Planter bij overval ©p Warnasari vermoord Algemeen burgerlijk pensioenfonds De Aziatische-Afrikaanse conferentie Tsjou En-Lai in Bandoeng ZON- en MAANSTANDEN De «Prawda» over de Sowjet-Oostenrajkse besprekingen te Moskou Schoolétui's MAANDAG 18 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3434. Elf droppings Erfgroothertogin van Luxemburg heeft een zoon Arbeidsonrust in Amerika salons ,fobert" Verzet tegen wet op Bantoe-onderwijs De oorzaak van het vliegtuigongeluk in de Zuidchinese Zee OP 6 EN 7 MEI ONS LAND IN DE „WITTEBROODSDAGEN". Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen Hedactle-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 cl DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 et; minlawKa advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel# L4 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: A/Semt Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag# S Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Het Sowjetrussische ministerie i Ook Egypte, dat afwijzend van Buitenlandse Zaken heeft een staat tegenover het Turks verklaring uitgegeven, W£ I Iraakse verbond, is eveneens aan o.m. gezegd wordt, dat de Sowjet- Uaie niet onverschillig kan zijn ten aanzien van de toestand in het Nabije-Oosten en het Midden oosten, welke in de laatste jaren „verslechterd" is door de pogin gen van het Westen, om deze lan den deel te doen nemen aan „mi litaire groeperingen". Deze groeperingen hadden ten doel om het „agressieve Atlanti sche pact" aan te vullen. De Sow jet-Unie kan niet onverschillig blijven, aangezien de „vorming van buitenlandse militaire bases in dit gebied rechtstreeks ver band houden met de veiligheid der Sowjet-Unie". „Bepaalde Westerse mogendhe- krachtige druk blootgesteld. Eisen van genoemde aard wor den eveneens aan Saoedi-Arabië gesteld, dat tezamen met Egypte en Syrië tegen deelneming aan door de Westerse mogendheden opgelegde militaire blokken is. Ook Perzië is sinds kort blootge steld aan een toenemende druk. „Het is niet moeilijk in te zien, dat aan de politiek van militaire groepvorming evenals aan de mi litaire groepvorming in het ge bied van Zuid-Oost-Azië (Zoavo) de wens van sommige Westerse mogendheden ten grondslag ligt om deze landen tot koloniale dienst b&arheid te brengen". De Westerse mogendheden wensen hun grote monopolies te verrijken en willen in de toe komst hebzuchtig de natuurlijke rijkdommen van de landen van het Nabije Oosten en het Midden den" worden in de verklaring erOosten exploiteren. Daar zij hun van beschuldigd dat zij pressie op overheersing niet op de oude wij de landen van genoemd gebied uitoefenen en de landen dreigen. „Indien de politiek van pressie op en bedreiging van de landen van het Nabije Oosten en het Mid den Oosten wordt voortgezet, zal de kwestie door de Verenigde Na ties worden onderzocht", zo wordt aan het einde der verkla ring gezegd. Op de vraag van een Westerse correspondent hoelang de Sowjet- Unie het Westen zou toestaan om met zijn politiek voort te ,gaan, antwoordde de perschef van het ministerie van Buitenlandse Za ken, Iljitsjef; „De gebeurtenissen, zullen dit uitwijzen". Op de vraag voor welk orgaan der V.N. de zaak gebracht zou worden, ant woordde hij: „Ik geloof dat alle leden der V.N. voldoende ervaring op dit punt hebben". De Westerse mogendheden ver bergen hun agressieve bedoelin gen met de onhandige leugen, dat de landen uit genoemd gebied gevaar van de zijde van de Sow jet-Unie lopen. Het is echter an dersom. De Westerse mogendhe den pogen van deze landen een militaire springplank te maken en hen te reduceren tot kolonies in economisch opzicht. Nadat het defensieplan voor 't Midden-Oosten in 1951 mislukt was poogden volgens de verkla ring Amerika en Engeland de landen langs omwegen een voor een in militaire groeperingen te trekken, welke onder hun be scherming stonden. Op deze wijze kwamen het TurksPakistaanse verdrag en de militaire Turks Iraakse overeenkomst tot stand. Zo werd Irak van de andere Ara bische landen weggetrokken, waardoor een spanning tussen deze landen ontstond, die weer gunstig was voor de BritsAme rikaanse politiek. Kort geleden werd van Syrië op ultimatieve wijze geëist, dat het zich bij het TurksIraakse verdrag zou aan sluiten. Dit ging met dreigemen ten gepaard om de Syrische rege ring te dwingen haar oorspronke lijke houding van afzijdigheid van agressieve militaire blokken te laten varen. Daden van deze aard en de rol die aan Turkije was toe gewezen gaven aan de Arabische landen de gerechtvaardigde vrees, dat Turkije er naar zou streven om wederom over hen te heersen, en hun nationale onaf hankelijkheid gevaar zou bren gen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. Noordoostelijke wind. Op de meeste plaatsen zonne schijf en ongeveer dezelfde tem peraturen ais Zondag. Matige tot krachtige Noordoostelijke wind. DINSDAG 19 APRIL. Breskens 11.25 11.46 ze kunnen realiseren volgen zij de huidige politiek. De militaire blokken zijn slechts ten voordeel van de Amerikaanse groep doch ook ten behoeve van Engeland, dat zijn wankele positie tracht te handhaven tegen de belangen in van de landen van 't Nabije Oos ten en het Midden Oosten, nu de ze de weg naar nationale onaf hankelijkheid hebben ingeslagen. In de verklaring wordt verder gezegd, dat het begrijpelijk is, dat de Sowjet-Unie ten aanzien van een en ander niet onverschil lig kan blijven, daar zij in de on middellijke nabijheid van genoem de landen ligt, hetgeen niet ge zegd kan worden van andere lan den, zoals bijvoorbeeld Amerika, dat op een afstand van duizenden kilometer er vandaan is gelegen. Het niet-deelnemen door de landen van het Nabije en Midden Oosten aan agressieve militaire blokken zou een belangrijke be lofte voor de verzekering van hun veiligheid betekenen en tevens de beste garantie tegen de moge lijkheid, dat deze landen in ge vaarlijke militaire avonturen zou den raken. „Daar de Sowjet-Unie de vreed zame samenwerking tussen al de ze landen wenst, is zij bereid, om samenwerking met de landen van het Nabije Oosten en het Midden Oosten te bevorderen, in het be lang van de consolidering van de vrede in dit gebied" Op Donderdag S Mei a.s. zullen vliegtuigen vam de Rijkslucht vaartschool overdag een rond vlucht maken boven Nederland en boven elke provincie een aan tal parachutes met voedselpak ketten uitwerpen. Deze elf drop pings komen tot stand door sa menwerking van de Nederlandse Radio Unie, de Rijksluchtvaart dienst en het ministerie van Ver keer en Waterstaat. Zij zijn be doeld als een herinnering aan het afwerpen van voedsel door de ge allieerden in 1945. De Ned. Radio Unie zal bp die dag (van 14 uur tot 16 uur) eeft uitzending aan deze rondvlucht wijden. Aan deze uitzending is een propaganda-actie voor de Stichting 19401945 vertoonden. Het invloedrijkste Franstalige RoomsLCatholieke dagblad in de Belgische schoolstrijd, „La Libre Belgique", heeft Zondag, evenals andere bladen, een bekendma king van het departement van fi nanciën over een nieuwe lening gepubliceerd. Verscheidene Rooms-Katholieke bladen 'hadden Zaterdag ver klaard plaatsing van de bekend making geweigerd te hebben. Het blad schreef, dat het bij zijn beslissing gemeend heeft het staatsbelang in aanmerking te nemen en af te moeten zien „van tegenmaatregelen die volkomen gerechtvaardigd zouden zijn". Rooms-Katholieken uit de pro vincie Antwerpen hebben in de stad Antwerpen een grootscheep se ibetoging tegen de schoolpoli tiek van de Belgische regering gehouden. Het aantal deelnemers werd geschat op 20.000 tot 30.000. Aan het hoofd van de betogende Vla mingen liepen leidende persoon lijkheden van de Christelijke volkspartijvoorzitter Lefèvre, oud-voorzitter van de Kamer Van Cauwelaert en verscheidene oud ministers. Ook liepen de 'Rooms- Katholieke burgemeesters en wethouders van de gemeenten in de provincie Antwerpen mee irt de stoet. Illj||||i!lllllllllllill[lilll!llllillll!illillllllll!lllll!lllllllllllilllllllllllllllllll]l!llllllllll!lllllll!lll N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE De betogers droegen spandoe ken (met zich mee met leuzen als „Het land zegt NEEN* en Gelijk heid voor ALLEN" Zij riepen „Weg met Collard" en zongen oude Vlaamse liederen, zoals „De leeuw van Vlaanderen". Toen de stoet door industriële voorsteden trok, uitten vijandige groepen bedreigingen en kwam het tot enig 'handgemeen. Er werd een tiental arrestaties ver richt. In andere delen van de stad betuigden omstanders 'hun in stemming met de demonstratie. Erfgroothertogin Josephine Charlotte van Luxemburg heeft Zaterdagnamiddag te 15.16 uur het leven geschonken aan een zoon. De prinses en haar zoon, die de naam van Henri zal dragen, ma ken het wel. Terwijl 22 kanonschoten wer den afgevuurd en de klokken luidden kon men alom het ge juich der Luxemburgers horen. De vlaggen werden onmiddellijk uitgestoken. Henri is het tweede kind van het erigroothertogelijk gezin. Het eerste is een dochter. Erfgroothertog Jean is gehuwd met de zuster van koning Boude- wijn. Het huwelijk werd 9 April 1953 gesloten. In New Engeland (Amerika) zijn meer dan 25.000 textielarbei ders in staking gegaan uit pro test tegen een loonsverlaging. In 23 fabrieken wordt gestaakt, doch 37 andere fabrieken stemden in met de voor een nieuwe collectie ve arbeidsovereenkomst gestelde eisen. 'In negen staten staken em ployé's van het telefoonbedrijf. Hierbij worden sabotagedadén ge meld. Zo zijn in Georgia telefoon kabels doorgesneden. Ook de ver binding tussen de Verenigde Sat- ten en Cuba is vernield. Deze sta king duurt reeds een maand. In Tennessee, waar spoorweg- employé's staken,werd Vrijdag avond een personentrein' tot ont sporing gebracht. De stakers hier, 35.000 in getal, wensen bete re sociale voorzieningen. In Buffalo staken eveneens 400 spoorweg employe's. Verscheide ne der stakingen zijn wilde sta kingen. HOUTEN MELKEMMERS VOOR KONINGIN JULIANA. Namens de „Kurverein", de V.V.V., in het Zwitserse winter sportcentrum Klosters, waar H. M. Koningin Juliana op het mo ment met Prinses Magriet vertoeft in afwachting van de aan komst van Prins Bernhard met de beide oudste Prinsessen uit Gal- tür, heblben twee jonge Zwitserse schonen, gekleed in de fleurige Bündner"-klederdraeht, aan H. M. een houten 'melkemmer, ver sierd met 'houtsnijwerk en gevuld met voorjaarsbloemen, als aan denken aangéboden. H. M. toonde zich zeer ingenomen met dit smaakvolle geschenk en liet zich uitvoerig voorlichten, zowel over de emmer en het ge bruik daarvan als over de klederdrachten van de beide meisjes. De foto, gemaakt in 'hotel Ghesa Grischiuna in Klosters, geeft 'n beeld van de overhandiging van de houten dimmer.Links de Ko- ninsnn (Foto-A.N.P.) Verschenen is het verslag van de vóste commissie voor Binnen landse Zaken, uit de Tweede Ka mer over het ontwerp van wet tot wijziging van de begroting van de ontvangsten en de uitga ven van het algemeen burgerlijk pensioenfonds voor het dienst jaar 1954. Enige leden stelden de vraag, of de extra-werkzaamheden, waarvan in de memorie van toe lichting gewag wordt gemaakt, en welke noodzakelijkerwijs leidden tot het verrichten van overwerk, thans zijn beëindigd. Voorts werd geïnformeerd, of zich thans bij de pensioenraad nog op enigerlei Terneuzen Hanswoert Walsoorden 0.40 0.50 12.21 1.01 1.11 ZON MAAN op onder op onder Apr. 18 5.39 19.41 3.37 14.48 19 5.36 19.43 3.55 16.06 20 5.34 19.45 4.14 17.28 21 5.32 19.47 4.34 18.53 De premier van commumistisch- China, Tsjoe En-Lal, is Zondag in Bandoeng aangekomen. Hij is de leider van de Chinese commu nistische delegatie naar de confe rentie van Aziatische en Afri kaanse landen, die heden te Ban doeng begint. Tsjoe zeide bij zijn aankomst, dat sommigen niet ingenomen waren met de conferentie. Zij poogden haar op alle manieren te saboteren. De delegatie van de Chinese volksrepubliek was hier van reeds 't slachtoffer geweest, aldus Tsjoe, die hiermee zinspeel de op het ongeluk met het In dische, vliegtuig bij Borneo, waar bij' acht Chinese communistische functionarissen omkwamen' De minister van Voorlichting van het communistische Noord- Vietnam, Hoang Minh Giarn, is Zondagochtend in Bandoeng aan gekomen. Hij zal voorlopig als hoofd van de regeringsdelegatie optreden. De vice-premier en mi nister van Buitenlandse Zaken, Fham Van Dong, zal namelijk we gens een lichte ziekte pas over enkele dagen in Bandoeng aanko men. Ook president Sukarno en vice- president Hatta van Indonesië kwamen Zondagochtend in Ban doeng aan. Na Tsjoe arriveerden de pre mier van Ceylon, sir John Kote- lawaia, en de 'Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Chaled El-Azem, die zei, dat de Palestijn se kwestie op de conferentie in bijzonderheden besproken zou worden. „Dit is voor ons de eer ste en belangrijkste kwestie, zo- we] van het standpunt der regio nale als internationale veilig heid", zo zei hij. Op de voorbereidende bespre kingen van de delegatiehoofden is de Indonesische premier, Ali Sastroamidjojo, benoemd tot voorzitter der conferentie. wijze een achterstand in de werk zaamheden voordoet. Deze leden opperden de suggestie, het perso neel met enige ambtenaren uit te breiden, nu te verwachten valt, dat door de toekenning van een toeslag v.an 6 °/o aan de gepen- sionneerden binnen afzienbare tijd weer nieuwe extra-werk zaamheden zullen dienen te wor den verricht. In ieder geval ware te voorkomen, dat de gepension- neerden langer op hun pensioen moeten wachten dan strikt nood zakelijk is. Nog werd gevraagd, in welk stadium het wetsontwerp verkeert, dat met betrekking tot de toekenning van een toeslag van 6 aan de gepensionneer- den in uitzicht is gesteld. Één van de hier aan het woord zijnde leden merkte op, dat er een aantal gepensionneerden is, wier pensioengrondslag overeenkom stig de herziene wet van 5 Mei 1922, houdende pensioenregeling voor de ambtenaren en hun we duwen en wezen nog steeds niet is vastgesteld. Dit lid vroeg zich af, waaraan dit te wijten is, en wees er op, dat de betrokkenen aangenomen, dat de regeling in 1955 zou geschieden daardoor in een hogere klasse van het ta rief der inkomstenbelasting zou den vallen, hetgeen niet billijk ware. Vloeit hieruit niet een bij zondere verantwoordelijkheid van het rijk voort? Het was dit lid opgevallen, dat de toeslag 6 Vo behoort te zijn, doch dat veelal een lager percentage wordt uitge keerd, hetgeen dit lid enigermate bevreemdde; wijl, ook indien men het standpunt inneemt, dat eerst een definitieve regeling moet worden afgewacht, toch gevoeg lijk kan worden aangenomen, dat een zodanige regeling een toeslag van 6 »/o, niet meer en niet min der, zal inhouden. Bij een overval op 6 April op de rubberonderneming „Warna sari" in het Bandjarse op de grens van West- en Midden-Java, is de 54-jarige planter J. Alexan der, een Indonesisch staatsburger van Nederlandse afkomst,, door een pistoolschot van het leven beroofd. Een bende, die naar schatting uit 25 man bestond, omsingelde omstreeks half negen de woning van de administrateur, welke volledig werd leeggeroofd. Be halve de persoonlijke bezittingen van de administrateur, maakten de rebellen zich hier ook meester van een bedrag van rp 12.000 uit de brandkast van de onderneming en van een aantal schrijf- en tel machines. Vervolgens was de nabijgele gen woning van de employé's aan de beurt, welke eveneens volle dig werd geplunderd. De opstan delingen trokken daarop in de richting van het fabrieksempla- cement, waar verschillende wo ningen van Indonesische em ploy's hetzelfde lot ondegingen. Eén van de hier wonende em ployé's, de 54-jarige tuin-em- ployé J. Alexander, werd later gedwongen tezamen met acht fa- brieks-arbeiders de gestolen goe deren te helpen wegdragen. Wat zich hierbij precies heeft afge speeld, is nog niet bekend, doch op een gegeven moment hoorden de overige opgezetenen van War nasari een schot vallen. De vol gende morgen vond men dicht bij de woning van de employé's het stoffelijk overschot van de heer Alexander. Vermoed wordt, dat hij geweigerd heeft de geroofde goederen te vervoeren en daarop door de bende is neergeschoten. Een tragische omstandigheid is nog, dat de heer Alexander eerst kortgeleden zijn proeftijd bij de onderneming „Warnasari" had beëindigd en sinds 1 April in vaste dienst was getreden. Zijn vrouw bevond zich ten tijde van de overval juist in Bandoeng om nieuw meubilair aan te schaffen. tj* kapper aef hei aparte cacW markt 16 brouwerijstraat 9 terreinen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. Vrijdag heeft de Zuidafrikaan- se politie 150 naturellen uiteenge dreven, die een betoging hielden voor het gemeentelijke bureau voor naturellenzaken te Brakpan Johannesburg) Ér volgden enige arrestaties, doch de arrestanten werden na een waarschuwing spoedig vrijge laten. Vrijdag zijn geen kinderen naar een van de 10 sdholen voor in heemsen te Benoni, bij Johannes burg, gegaan. Dit ondanks een officiële waarschuwing, dat wan neer de kinderen van naturellen niet voor 24 April hun schoolsta king beëindigen, zij op geen en kele school meer onderwijs zullen ontvangen. De schoolstaking en de beto gingen van de laatste dagen gel den als protest tegen de wet op het Bantoe-onderwijs, waarbij het toezicht op het onderwijs aan naturellen van kerkelijke licha men, missies en provinciale autoriteiten aan de regering is gekomen. N.V. Fa. P. .1. VAN DE SANDE IIIUIII De Indische luahtvaart Mij „Air India International" heeft Zon dag medegedeeld, dat drie over levenden uit het Maandag in de Zuidchinese Zee gestorte vlieg tuig van de maatschappij „van oordeel zijn, dat de ontploffing en de brand die het verlies van het toestel hebben geleid, zijn voortgevloeid uit een oorzaak vain buiten, die in het geheel niets te maken heeft met de bouw van het vliegtuig". In de verklaring van de maat schappij wordt verder gezegd, dat volgens de behnanningsleden het toestel op 6.000 meter vloog, toen ziah een gedempte ontploffing voordeed en rook de cabine be gon binnen te komen. De brand melder in het bagageruim kwam in werking, waarop de blusappa- raten werden ingeschakeld. Zon der resultaat echter. De brand breidde zich uit en tastte de rechtervleugel aan. De piloot besloot, aldus de ver klaring, onmiddellijk op zee te landen Het toestel kwam vrij hard neer en zonk dadelijk. Door de klap op de zeespiegel werden twee geredde bemanningsleden naar buiten geslingerd, terwijl de derde uit de 'bestuurderscabi ne wist te ontkomen. Tijdens het dalen waren alle inzittenden van zwemvesten voorzien. Het blad van de communisti sche partij van de Sowjet-Unie, „Prawda" heeft in ha.ar editie van Zaterdag Oostenrijk de neu trale houding van Zwitserland ten voorbeeld gesteld in een com mentaar op de onderhandelingen tussen de Sowjet-Unie en Oosten rijk te Moskou. „Het Sowjet-Oostenrijkse com muniqué over het verblijf te Mos kou van een afvaardiging van de Oostenrijkse regering, dat van daag werd gepubliceerd, toont welke successen kunnen worden bereikt bij de regeling van urgen te internationale problemen in het belang van het behoud van de vrede, wanneer er aan beide zijden de goede wil is", aldus de „Prawda". „De onderhandelingen die werden gevoerd na een ini tiatief van de Sowjet-regering waren een grote stap voorwaarts na de conferentie van Berlijn". Verder schreef het blad, dat bij de besprekingen eindelijk een hechte grondslag is gelegd voor het sluiten van een Oostenrijks staatsverdrag. „Het is voor iedereen duidelijk, dat de resultaten van de onder handelingen te Moskou de ware weg tonen naar oplossing van in ternationale geschillen, die zeer verschilt van de weg waarnaar de internationale agressieve krin gen de politiek van de Westeuro- pese landen trachten te leiden", aldus de „Prawda". ALLE 8.000 ZGN. „HALVE PREMIEWONINGEN" ZIJN AANGEVRAAGD. Naar het ministerie van Weder opbouw en Volkshuisvesting ons mededeelt was begin April het aantal van 8.000 woningen in de vrije sector, waarvoor een halve premie kon worden aangevraagd, reeds bereikt. Het heeft derhalve geen izin meer thans nog aanvra gen voor „halve premiewonin gen" bij de gemeentetoesturen in te dienen. Om technische redenen was het niet mogelijk op 5 Mei witte brood te verkopen ten bate van de Stichting 1940—45 en het Roode Kruis-. Deze verkoop zal geschieden op 6 en 7 Mei. Het Nationaal Comité Viering Bevrijdingsdag 5 Mei 1955 hoopt dat op 6 en 7 Mei in alle Neder landse gezinnen een wittebrood- maaltijd zal worden gehouden. Op ieder wittebrood kunnen Zweedse vlaggetjes worden ge stoken, verkrijgbaar Ibdj 12.000 bakkers in Nederland tegen de prijs van 0,25 per stuk. De opbrengst van deze vlag getjes ko;mt ten goede aan de Stichting 194045 en het Neder landse Roode Kruis. SLUITING VAN KAPPERSZAKEN OP 30 APRIL EN 5 MEI. De Vakraad voor het Kappers- bedrijf heeft besloten, de onder nemers in het kappersbedrijf (dames- zowel als herenkappers) te verzoeken op Zaterdag 30 April de salons om 14 uur te slui ten en op Donderdag 5 Mei de gehele dag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1