Overeenstemming over het Oostenrijks vredesverdrag De Aziatisch-Afrikaanse conferentie AZIE'S ZESDE RONDE Oorzaak vliegongeluk nog niet bekend 1 WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN V.S. wensen nauwer contact tussen Sowjet-leiders en Westelijke diplomaten VRIJDAG 15 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3432. Aankomst van de gedelegeerden De strijd tegen virus-ziekten Overleg van Westelijke grote drie Zware aardbeving geregistreerd Sjah tekent Perzisch-Russisch accoord Strijd tegen corruptie in Perzië Blokkade van Saigon hervat Wereldreis van Thailands premier Elf doden aan boord van Brits tankschip Overbevolking en hongersnood drijven Aziaten naar het Westen Komt Europa onder geel bestuur Communisten uit de commissie van bijstand ontslagen Amerikaans generaal over Russische geleide projectielen Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N jordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nó 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minüxrasn advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: B regel» f 1,1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AAm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 wa* Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Oostenrijkse ambassadeur in Moskou, Nor bert Bischoff, heeft Donderdag bekend gemaakt dat Rusland en Oostenrijk over eenstemming hebben bereikt over een Oostenrijks vredesverdrag „dat in het belang van het Wes ten zal zijn". De ambassadeur verklaarde na afloop van de laatste onderhande lingen op het Kremlim: ,,Ik ben er absoluut zeker van dat het Westen niets tegen de overeen komst zal hebben. Dat hoop ik tenminste, want de overeenkomst is in het belang van het Westen". Hij voegde er aan toe: „Ieder een is erg tevreden over de resul taten van de conferentie en vóór het diner zal alles in kannen en kruiken zijn". Men verwacht dat de Britse en Amerikaanse ambassadeurs en de Franse zaakgelastigde door de Oostenrijkers op de hoogte zullen worden gesteld van de uit eindelijke uitslag van de bespre kingen. Men neemt aan dat ook besprekingen zijn gevoerd over de toekomstige handel tussen Oostenrijk en Rusland. De persdienst van de Oosten rijkse volkspartij heeft Donder dagavond een boodschap aan het Oostenrijkse volk van kanselier Raab gepubliceerd. Deze luidt: „Oostenrijk zal vrij worden. Wij zullen ons vaderland geheel te rugkrijgen. Krijgsgevangenen en andere gevangenen zuilen hun woonplaatsen terugzien. Dit is bereikt door de standvastige hou ding van het Oostenrijkse volk, dat er voor geleden en gewerkt en het verdiend heeft". Oostenrijkse afgevaardigden onder leiding van kanselier Raab hebben Donderdagavond hun overleg met de Sow jet-leiders over een Oostenrijks staatsver drag beëindigd. Zij verklaarden, dat de besprekingen, welke drie dagen hebben geduurd, tot over stemming op de belangrijke pun ten hebben geleid. „De weg is practisch vrij" zo zeide staatssecretaris Kreisky, toen hij met dr Raab terugkeerde van een banket, dat premier Boelganin de Oostenrijkers in het Kremlin had aangeboden. Onder de aanwezigen bevonden zich par tijsecretaris Chroesjtsjef, minis ter Molotof, president Worosji- lof, oud-premier Malenkof en vi- ce-premier Mikojan. Het diner duurde vijf uur. De Oostenrijkse ambassadeur, Bischoff, deelde mee, dat „ten aanzien van vrijwel alle kwesties overeenstemming is bereikt". Vol gens de secretaris van Raab was de kanselier „zeer tevreden" over het resultaat van het overleg. Toen Bischoff werd gevraagd, wat men besloten had omtrent de waarborgen tegen „de dreiging van een Anschluss" antwoordde Hij, dat het er naar uit zag, dat deze kwestie kan worden gere geld. „Wij zullen garanties van alle vier de mogendheden (de Sowjet-Unie, de V.S., Groot-Brit- tannië en Frankrijk) vragen. Wij zullen niet toestaan, dat er mili taire bases in Oostenrijk worden gevestigd. Wij kunnen en zullen niet toetreden tot enige militaire organisatie", aldus de ambassa deur, die hieraan toevoegde, dat Oostenrijk wel lid kan worden van „organisaties". Volgens Oostenrijkse functiona rissen zal het gemeenschappelijke communiqué hedenochtend vroeg worden gepubliceerd, kort vóór het vertrek van de Oostenrijkse delegatie. Naar in diplomatieke kringen te Moskou verluidt, hebben de Russen zich bereid getoond, het ontwerp-verdrag waarover de vier mogendheden het reeds eens waren, te aanvaarden, doch zij zouden er zeker van willen zijn, dat de kwestie van de waarbor gen tegen een mogelijke nieuwe annexatie van Oostenrijk door Duitsland en tegen een eventueel deelnemen van Oostenrijk aan militaire allianties wordt gere geld. In genoemde kringen neemt men ook aan, dat de Russen aan Oostenrijk herstel van zijn voor oorlogse handel met landen, die thans tot het communistische blok behoren, hebben beloofd. GELUKWENS VAN KONINKLIJK PAAR AAN PROF. GERBRANDY. Prof. imr P. S. Genbrandy heeft te zijnen huize een telegram ont vangen, dat H.M. Koningin Juli ana hem uit 'haar vacantieverblijf in Klosters deed toekomen. Daar in wenste zij hem, mede namens Z.K.tH. Prins Bemhard, hartelijk geluk bij zijn zeventigste verjaar dag. Dr. Thomas Francis, die Dins dag een verklaring heeft afgelegd over de uitwerking van het Salk- serum, zal zijn speurwerk naar het virus van influenza hervat ten. Dr. John Enders van de medi sche faculteit van de universiteit van Harvard, heeft mazelen uit gekozen als het volgende doelwit voor een vaccinatie-campagne. Hij heeft door zijn werk de mas saproductie van het Salk-vaccin mede mogelijk gemaakt. Woensdag is te Rochester aan Dr. Salk een prijs toegekend van 10.000 dollar. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Flinke opklaringen. Flinke opklaringen en droog weer. Matige of zwakke noorde lijke wind. Iets hogere middag- temperaturen. VRIJDAG 15 APRIL. ZATERDAG 16 APRIL Premier Faure van Frankrijk heeft Donderdag een onderhoud gehad met de Amerikaanse am bassadeur en de Britse zaakge lastigde te Parijs. In een na af loop van het onderhoud gepubli ceerd communiqué wordt gezegd, dat de gedacht en wisseling, die reeds verscheidene weken tussen Parijs. Londen en Washington plaats heeft en ,,'het scheppen van gunstige omstandigheden voor een eventuele Vier-mogend- hedenconferentie" beoogt, werd voortgezet. Het Cölaba-observatorium te Bombay heeft .gisteren een zrware aardbeving geregistreerd waar van het epicentrum in de Chinese provincie Sikiang werd vastge steld. Naar vam gezaghebbende zijde te Teheran- wordt vernomen, heeft de sjah Donderdag het ac coord ondertekend, waarbij de economische en de grensgeschil len tussen Perzië en de Sowjet- Unie worden geregeld. (Rusland zou helblben laten we ten, dat de overeenkomst, welke vorige miaand met overgrote meerderheid door het Perzische parlement werd (bekrachtigd, on verwijld door het presidium van de Opperste Sowjet zal worden goedgekeurd. Volgens het ac coord ontvangt Perzië elf ton goud- als vergoeding voor de voor schotten, welke in de tweede wereldoorlog aan de Russische bezettingstroepen zijn verstrekt. Op uitdrukkelijk verzoek van de sjah, is de nieuwe Perzische regering een uitgebreide zuive ringscampagne begonnen onder het ambtenarencorps, als onder deel van de strijd tegen corrup tie. Bijna alle hoge gemeentelijke ambtenaren van de hoofdstad zijn ontslagen, onder wie de bur gemeester,, die thans vervangen is. De keizerlijke procureur-gene raal te Teheran heeft talrijke onderzoekingen gelast. Hij heeft ook een vriend van de afgetreden premier Zahedi en oud-directeur van de export- en importbank, Moestapha Moggha Dam, laten arresteren. Naar zijn beheer zal een onderzoek ingesteld worden. Ieder vliegtuig, dat thans uit het (buitenland op het vliegveld Kemajoran te Djakarta landt, brengt gedelegeerden voor de Aziatisch-Afrikaanse conferentie, die Maandag in Bandung door president Soekarno geopend zal De particuliere legers van de Hoa Hao-secte en van de organi satie Binh Xoejen hebben hun enige tijd gestaakte blokkade van Saigon hervat. Zij bedreigen elke vrachtautobestuurder, die voor raden naar de stad wil brengen met de dood. In plaatsen ten wes ten van Saigon zijn honderden vrachtauto's tegengehouden. Woensdag bereikten slechts 220 voertigen Saigon, vergeleken met normaliter 2000 tot 3000. Donderdag is een officier van 't Zuid-Vietnamese leger gesneu veld toen troepen van generaal Ba Cut, de dissidente Hoa Hao- leider, het vuur openden op een bataljon van het Zudi-Vietna- mese leger 50 km ten zuiden van Sadec. Woensdag werden 16 men sen gewond door mortiervuur van strijdkrachten van Ba Cut op de marktplaats van Sadec, 120 km ten Z.O. van Saigon. Maarschalk Phiboel Songgram, premier van Thailand, is vertrok ken voor een wereldreis van- twee en een halve maand. Hij wordt vergezeld van zijn vrouw en 18 andere personen. Op 24 Mei kocnt hij. in Neder land, waar hij twee dagen zal blij ven. Het aantal doden aan boord van het Britse tankschip „San, Cirilo" tengevolge van een ketel ontploffing is gestegen tot 11. Drie gewonden, die zich nog aan boord bevonden van 'het schip, dat zich stuurloos bij de monding van de Amazone bevindt, zijn in tussen overleden. Het schip was met een lading olie onderweg van Aruba naar Buenos Aires. v.m. n.m. Breskens 7.58 832 Terneuzen 8.33 9.07 Hansweert 9.13 9.47 Walsoorden 9.23 9.57 ZON MAAN op onder op onder Apr. 16 5.43 19.38 2.55 12.18 17 5.41 19.40 3.17 13.32 18 5.39 19.41 3.37 14.48 De bekende militaire deskun dige van de „New York Times", Baldwin, schreef onlangs: „The danger of a militant Asia, united against the West, is becoming more than apparition" (het ge vaar van een strijdlustig Azië, verenigd tegen het Westen, is meer dan denkbeeldig). De ge beurtenissen der laatste twee ja ren, met de nederlagen aan de Jaloe en bij Dien Bien Foe, schij nen deze vrees te rechtvaardigen. Hoezeer de krachtverhouding tussen het Westen en Azië reeds is veranderd, kan wellicht het best blijken uit een korte reeks jaartallen 1775: De Britten winnen de voor de verovering van geheel Indië beslissende slag bij Plas- sy; aantal doden aan Engelse kant 23. 1947: De Britten geven Indië zonder strijd op. 1871: De Franse generaal Gai- nier verovert Hanoi en de gehe le delta van de Rode Rivier met 24'5 man. 1954: Frankrijk met 253.000 man modern uitgeruste troe pen door Vietminh verslagen. 1900: Snelle opmars der grote mogendheden en verovering van Peking; China capituleert voor een Westelijke troepen macht van 60.000 man. 1953: Strijdkrachten der Ver. Naties, 700.000 man in totaal, kunnen ondanks zware verlie zen (127.000 doden en gewon den) in Korea geen beslissing forceren. Europa kolonie van Azië? In een door de Amerikaanse Fordham-universiteit verzorgde radiolezing is er, in verband met deze ontwikkeling op gewezen, dat wanneer het Westen er niet in slaagt, met de grote volken van Azië de Chinezen, de In diërs en de Japanners in kor te tijd in een verhouding van vriendschap en wederzijds ver trouwen te geraken, de kans groot is, dat het zich snel ten ein de spoedende koloniale tijdperk in zijn tegendeel komt te verke ren, namelijk in een periode van nieuwe Aziatische pogingen om de Westelijke wereld te over stromen. Vijf dergelijke ondernemingen kent de wereldgeschiedenis reeds: 493488 v. Chr. De Perzen dringen Griekenland, dus de toenmalige Westelijke wereld binnen. 375—457 n. Chr. De Hunnen lo pen Europa onder de voet; de dood van Attila maakt een ein de aan hun heerschappij. 711732 n. Chr. Verovering van Spanje, via Noord-Afrika, door de Arabieren; Frankrijk oedreigd. 12061241 n. Chr. De Mongolen dringen Oost-Europa binnen in de volkerenslag bij Liegnitz wordt hun een halt toegeroe pen. 14531683 n. Chr. Binnendrin gen der Osmanen; opmars tot Wenen. Overbevolking een drijfveer. In een analyse van deze Aziati sche expansiepogingen naar het Westen en een vergelijking met de huidige wereldsituatie werd door de Fordham-universiteit op de volgende punten gewezen: Achter de „trek naar het Wes ten" ging meestal een bevolkings probleem schuil, d.w.z. overbevol king en gebrek aan voedsel ver oorzaakten geweldadige volksver huizingen naar rijkere landen. Daaraan ging Europa's eerste machtscentrum, het Romeinse rijk, reeds ten gronde. Wanneer nu iin, China de bevolking jaar lijks met 25 millioen zielen groeit dat is ongeveer de helft van de (bevolking van Frankrijk dan kan men ongeveer berekenen, wanneer de ketel moet springen, tenzij men, in de vorm van een stijging der agrarische productie, eein- uitlaatklep aanbrengt. Maar dit probleem kan nooit, zoals de ziCh toespitsende agrarische cri sis in Rusland aantoont, door een communistische collectivisering, wel echter door het prikkelen van de belangstelling van de boer voor zijn productie worden opge lost. In tegenspraak van communis tische ideologie en practische er varingen ligt juist in Azië een tragisch gevaar. De macht van de enkeling. De bijna 500-jarige periode van het Westerse kolonialisme werd militair mogelijk gemaakt door de superioriteit van zelfs kleine, met moderne schietwapens uitge ruste eenheden, waartegen de in heemse bevolking vrijwel onbe schermd 'bleek. Bovendien was de kraCht der Aziaten door een ver schrikkelijke, 300 jaar durende onderlinge strijd, uitgeput. Des potische monsters als Dzjengis Khan en Timoer hadden hècta- com'ben van mensen geofferd. Be reidwillig onderwierpen men zich daarom aan de nieuwe Europese heren, die er veel humaner denk beelden op na hielden en wier missionarissen trachtten, de idee van goddelijke en menselijke lief de te verbreiden. Een nieuw tijdperk is thans in Azië aangebroken. Quo Vadis? Slechts twee mogelijkheden zijn denkbaar: een Aziatische consoli dering, vooral op het punt der le vensmiddelenproductie voor zijn enorm groeiende bevolking, of militaire experimenten tegen de Westelijke wereld. Alleen al daarom kan de Ame rikaanse regering de raad van 'n senator Knowland, China in het eigen sop te laten gaarkoken, liefst nog met hulp van een blok kade, niet opvolgen, wamt dan zou (het sop wel eens kunnen overko ken en een richting kiezen, die niemand aangenaam zal zijn. En ook daarom niet, omdat men Chi na dan nog verder in de armen zou drijven van de Sowjet-Unie, welker economische theoriën de nood van Azië slechts kunnen verergeren. (Nadruk verboden.) worden. Donderdagochtend arri veerden achtereenvolgens dele gatieleden van enige Arabische landen en Indo-China. De groot ste toevloed van buitenlandse gasten wordt echter Zaterdag en Zondag verwacht. Intussen wer ken thans reeds de ontvangst centra, die zijn ingericht op de ■vliegvelden Kemajoran te Dja karta en Andir te Bandung, waar de vlaggen van de 29 deelnemen de naties wapperen, op volle toe ren. Het aantal buitenlandse oor- respondenten, dat in 'Indonesië is aangekomen, heeft het getal van 200 reeds overschreden. Als „particulier" kwam dr Burton aan, die niet-officiëel als vertegenwoordiger van de Au stralische Labourparty tijdens de conferentie in Bandung zal zijn. Burton, die tijdens de „Indone sische kwestie" de lalbourregering vertegenwoordigde op het Azië- oongres te Nieuw Delhi, zeide, dat de A.A.-conferentie van grote betekenis is voor Australië. „Iedere lboer en iedere arbeider weet, dat men in geval van nood alleen maar kan rekenen op bu ren en vrienden. Australië heeft thans militaire afspraken met landen, die vér uit de (buurt zijn, maar onze buurlanden zijn het, waarop wiji uiteindelijk zullen moeten rekenen", aldus Burton, die zeide te hopen, dat Australië in de toekomst voor conferenties als die, welke de volgende week gehouden wordt, wél zal worden uitgenodigd. Intussen heeft het gezamen lijke secretariaat tot dusver 25 voorstellen en „workingpapers" voor bespreking ter conferentie ontvangen. Negen daarvan zullen inderdaad de volgende week ter tafel komen. Het secretariaat zelf heeft ten aanzien van -poli tieke, economische, culturele en sociale zaken „backgroundpa- pers" vervaardigd, die aan de conferentie ter hand gesteld zul len worden. China vraagt waakzaamheid tegen sabotage. China heeft er bij de Indonesi sche rqgering op aangedrongen, scherp te waken tegen verdere daden van samenzwering door saboteurs, aldus het persagent schap „Nieuw-China". Volgens een bericht van „Nieuw-China" uit Djakarta bezocht de Chinese ambassadeur, Hoeang Tsjen, de Indonesische minister-president, Ali Sastroamidjojo, teneinde hem mede te delen, dat de Chinese re gering het verongelukken van de Indiase constellation beschouwt als een „ernstig incident" en „sa botage van de vrede door de vij and". Hij merkte op: „Het is niet slechts een vijandige daad ten op zichte van de Chinese volksrepu bliek, doch jegens alle landen, die aan de Aziatisch-Afrikaanse conferentie deelnemen". De Indonesische premier be loofde toe te zien op de veilig heidsmaatregelen om de veilig heid van de afgevaardigden te verzekeren. Hij zou waken tegen de vijanden van de vrede. Vliegveld van Djakarta afgezet. Eenheden van het Indonesische leger en .gewapende militaire po litie hebben het vliegveld van Djakarta afgezet met het oog op de aankomst van hoge autoritei ten voor de conferentie van Ban dung. De premiers Tsjou En-Lai (communistisch-China), Nehroe (India) en OeNoe (Birma) be horen tot degenen, die a.s. Zater dag in Djakarta verwacht wor den. Autoriteiten deelden mede, dat de veiligheidsmaatregelen van kracht blijven tot Zondag, wan neer de laatste delegatieleden in Djakarta op weg naar Bandung in Djakarta zullen zijn aangeko men. De rol van Nehroe. De premier van India, Nehroe, zal, naar men in Nieuw-Dehli verwacht, op de conferentie te Bandung optreden als een figuur, die een anti-Westelijk of anti- blank-blok wordt gevormd. Men verwacht, dat hij zal streven naar een constructieve houding ten aanzien van wereldproblemen en Aziatische vraagstukken. Zijn voornaamste adviseur op het gebied van de buitenlandse politiek, Krisjna Menon, zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij het opstellen van re soluties en communiqyés in Ban dung. De besprekingen, die Me non onlangs met Amerikaanse leiders voerde, zouden de Indiase delegatie meer waardering voor de houding van de Verenigde Staten ten opzichte van de kwes- tie-Formosa hebben verschaft. Ofschoon India overtuigd is van de rechtmatigheid van de aanspraak van communistisch- China op Formosa, wenst Neh roe een overeenkomst door vreed zame onderhandelingen en is hij derhalve tegen openbare bespre kingen, die beide partijen zouden kunnen dwingen een starre hou ding aan te nemen. Men meent, dat hij zeker particuliere bespre kingen over dit vraagstuk zal voeren met de Chinese premier, Tsjou En-Lai. Indien de kwestie van de Chinese vertegenwoordi ging in de Verenigde Naties ter sprake komt, zal India het stand punt steunen inzake vervanging van de nationalistische afgevaar digden door gedelegeerden van communistisch-China. Nehroe zal waarschijnlijk af keuren, dat het onderwerp anti kolonialisme een hoofdpunt van de besprekingen wordt, doch het zal anti-kolonialistisch resoluties steunen, in het bijzonder critiek uitoefenen op de rassenpolitiek van Zuid-Afrika. De tien leden van de C.P.N.- fractie in de Amsterdamse ge meenteraad zijn uit de z.g. com missies van bijstand en voorbe reiding ontslagen, omdat deoe raadsleden hebben opgehouden het vertrouwen van de raad te bezitten. Dit is de inhoud van de beslis sing die de hoofstedelijke raad Donderdagmiddag heeft genomen, door het voorstel tot dat ontslag, ingediend door de heer Herfst (P. v d. A.) en mede-ondertekend door de heren Douqué (K-VJP.) en Van Sandick (Prot. Chr.), werd aangenomen met 25 tegen 14 stemmen. Vóór het voorstel stemden alle leden van de P. v. d. A., K.V-P. en Prot. Chr. fracties; tegen stemden de leden der C.P.N, en V.VD.- fractie. Woensdag is zoals gemeld een voorstel aangenomen tot een wijziging van het reglement van orde, dat het ontslag van leden uit de meergenoemde commissies mogelijk maakt. KONINGIN JULIANA BEZOCHT NED. SANATORIUM» H.M. de Koningin heeft haar vacantie te Klosters Woensdag onderbroken om een bezoek te brengen aan 'het Nederlands sanatorium te Davos, dat op een half uur afstands van het vacan tieverblijf van de Koningin ligt. Het bezoek van HJVI. droeg een informeel karakter, daar het haar uitdrukkelijke wens was om de haar beschikbare tijd in de eerste plaats te wijden aan de patiënten, die in het sanatorium worden verpleegd. Tijdens haar (bezoek aan het sanatorium, dat ruim 2% uur duurde, heeft H.M. de Koningin een rondgang gemaakt langs alle patiënten (dit zijn er circa 190» en voor ieder had zij een bemoe digend en een hartelijk woord. Na afloop gebruikte H.M. de Koningin de thee in het sanato rium, waarna zij de terugtocht naar Klosters aanvaardde. Op patiënten en personeel van het Nederlands sanatorium te Davos heeft dit bezoek een onver getelijke indruk gemaakt. Naar van gezaghebbende Ame rikaanse zijde te Washington wordt vernomen, hebben de V.S. de Sowjet-regering laten weten dat zij voorstander zijn van een veelvuldiger contact tussen de Sowjet-leiders en de diplomatieke vertegenwoordigers van de Wes telijke mogendheden te Moskou ten einde de betrekkingen tussen Oost en West te verbeteren. Toen de Amerikaanse ambassa deur in de Russische hoofdstad, Vier duikers, die het wrak heb ben onderzocht van de Constel lation van de Indiase luchtvaart maatschappij' die afgelopen Maan dag ten Noorden van Brits Bor neo in zee is gestort, hebben geen aanwijzingen gevonden voor de mogelijke oorzaak van de ramp. De kapitein van het Britse vaartuig „Dampier", dat na een onderzoek van het wrak door vier duikers, 'Donderdag in Sin gapore is teruggekeerd, verklaar de dat de duikers niets hebben gevonden dat waarde zou kunnen hebben voor het -onderzoek naar de oorzaak van-de ramp. De ka pitein, Charles 'Roe, zei dat van het verongelukte toestel weinig meer over is dan een verwron gen massa. Hij verklaarde ver der dat de drie overlevenden, die eveneens met de „Dampier" in Singapore zijn aangekomen, met hun zwemvesten aan bijna zes kilometer hadden gezwommen vóórdat zij' land 'bereikten. Zij hebben zich ongeveer acht uur lang in het -water 'bevonden. De officier, die aan het hoofd stond van de groep duikers. William Hughes, zei geen tekenen te iheb- iaen waargenomen, die erop wij zen dat in het toestel een ontplof- fijtg heeft plaatsgehad, hoewel hij het gehele toestel heeft kun nen onderzoeken. Hij wjeigerde mee te delen of hij enig spoor van een brand heeft waargenomen. Intussen heeft de politie te Sin gapore Donderdag op het vlieg veld speciale veiligheidsmaatre gelen genoimen ter bescherming van alle belangrijke gedelegeer den naar de conferentie te Ban dung, die op weg naar Indonesië voor een tussenlanding Singapore aandoen. De hoofdcommissaris' van poli tie, Nigel Morris, zeide dat deze speciale maatregelen "zijn geno men als gevolg van het veronge lukken van de Indiase Constella tion ten Noorden van Borneo af gelopen Maandag. ('De Chinese communisten heb ben de beschuldiging uitgespro ken dat de ramp te wijten is aan sabotage gepleegd te Hongkong, waaraan de Britse autoriteiten aldaar mede schuldig zijn, omdat zij dit niet hetlben voorkomen.) Woensdag zijn nog zes lijken geborgen uit het wrak van de Indische Constellation, waaron der twee van leden van de ibeimamr ning, aldus heeft de Indonesische mjarine bekend gemaakt. Twee schepen van de Indonesische vloot zijn op weg naar de plaats van de ramp. Charles Bohlen, dit verlangen Dinsdag op een receptie ter ere van de Oostenrijkse delegatie on der kanselier Raab bij een infor meel gesprek met maarschalk Boelganin kenbaar had gemaakt, beloofde de Sowjet-premier de kwestie met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, te zullen bespreken. Volgens Amerikaanse functio narissen kwam Boelganin op de receptie naar Bohlen toe, waarna een onderhoud van ongeveer een uur volgde. De Amerikaanse ver tegenwoordiger verklaarde hier bij, dat één van de grote moeilijk heden van het leven in Moskou het feitelijke isolement van het diplomatieke corps was. De diplomatieke waarnemers wijzen er op, dat Bohlen op 7 November van het vorige jaar, ter gelegenheid van een receptie door de Bowjet-re,gering, een zelfde voorstel had gericht tot de toenmalige premier, Malen kof, en dat ondanks de welwillen de ontvangst van het Amerikaan se verzoek door Malenkof het contact tussen de Sowjet-staats- lieden en de Westelijke diploma tieke vertegenwoordigers op een zuiver protocolair plan was ge bleven. Het hoofd van Amerika's con tinentale luchtverdediging, gene raai Ohidlaw, heeft tegenover de staf van de Hughes'' vliegtuig fabrieken te Los Angeles ver> klaard, dat de Sowjet-Unie bin nen tien jaar wellicht de beschik king zal hebben over geleide pro jectielen, die imet een snelheid van 12.000 tot 14.000 km per uur elk doel in de V.S. zullen kunnen bereiken. De generaal zeide voorts, dat „onbemande bommenwerper - met snelheden in de buurt var twee tot drie maal die van het geluid" in het verschiet liggen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1