CHINESE BESCHULDIGING Philips Prof. Mr. P. S. Gerbrandy Minister van Staat WEERSVERWACHTING Schick Arbeiders van publieke werken te Amster dam opnieuw in staking Molotof verwacht „positieve resultaten Remington Frankrijk zal geen atoombommen maken Kobler De toestand in Afghanistan HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Radio Tazelaar Braun Radio Tazelaar Radio Tazelaar Radio Tazelaar Radio Tazelaar Radio Tazelaar Radio Tazelaar Pamfletten op Cyprus in beslag genomen Ontploffing aan boord van Brits tankschip Eisenhower keurt uitwisseling van atoomgeheimen goed Drie slachtoffers van vliegramp bij Borneo geborgen De staking in de haven van Genua De Philippijnen en de A.A. conferentie Franse proef met draadloos bestuurde trein Arrestaties in Johannesburg De toestand in Palestina Perzië en het Turks-lraakse verdrag Portugal verwerpt Indische nota België en het Salk-vaccrn De Britse krantenstaking Japan en de V.S. op onder op onder Apr. 15 5.45 19.36 2.28 11.07 16 5.43 19.38 2.55 12.18 17 5.41 19.40 3.17 13.32 18 5.39 19.41 3.37 14.48 Frankertng bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Ei'dactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DONDERDAG 14 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3431. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimus» advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» L—i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags S we» Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 ai». Het nieuwsbureau van conti nentaal China „Nieuw China" heeft „de geheime agenten van Amerika en Tsjang Kai Sjek" er van beschuldigd, dat zij het onge luk met het vliegtuig van „Air India" bij Borneo bewerkstelligd hebben. Reeds vóór het vertrek van het vliegtuig was het de Chi nese regering ter ore gekomen, dat genoemde agenten „actief sa menwerkten" in een aanslag op de Chinese delegatie naar de con ferentie van Bandung, welke on der eliding zou staan van premier Tsjce en Lai". Dit complot was er oök op gericht de conferentie te saboteren. ®e Britse autoriteiten te Hong- Droogscheerapparaat f 49,75 thans 39.75 Be politie op Cyprus heeft Dinsdagavond in het Engels ge stelde pamfletten in beslag ge nomen, waarin de Britse troepen er voor worden gewaarschuwd, dat er veel bloed zal worden ver goten, indien de soldaten schie ten op Cyprioten, „die voor hun vrijheid strijden". De pamfletten waren ondertekend door de ge- hewne organisatie Eoka. Be poliite maakte bekend, dat te Nicosia drie mannen in hech tenis zijn genomen in verband met het verspreiden van de pam fletten, die in de omgeving van Britse militaire kampen werden gevonden. Er zijn acht personen aan boord van het 8045 ton metende Britse tankschip „San Cirilo" om het leven gekomen tengevolge van een ketelontploffing, aldus seinde de Argentijnse tankboot „Juve nal" ni de nacht van Dinsdag op Woensdag. Verscheidene andere opvarenden werden gewond. Be „San Cirilo" bevond zich ongeveer 500 mijl ten Oosten van Cayenne (Frans Guyana). Verder seinde het 13.896 ton metende Argentijnse schip, dat het de „San Cirilo" te hulp ijlt. kong waren door de Britse zaak gelastigde in Peking op een des betreffend verzoek op de hoogte gesteld van de Chinese bezorgd heid. „Nieuw China" noemt het on geluk een kwestie van moord en het eist van de Britse autoritei ten van Hongkong (het vliegtugi was uit Hongkonk verrtokken) een grondig onderzoek en de be straffing van de agenten, die aan genoemd complot hebben deelge nomen. Ondanks het feit, dat de Britse autoriteiten op de hoogte waren gebracht, was het gelukt de vlieg ramp te veroorzaken. De Britse autoriteiten dragen een zware verantwoordelijkheid voor het ongeluk, aldus „Nieuw China", dat een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken aanhaalt. Drie passagiers behoorden tot de staf van de Chinese delegatie naar Bandung. Voorts waren er vijf Chinese correspondenten, een Poolse correspondent en een ze kere Frederick Jansen, een Oos tenrijker. Reuter meldt uit Washington, dat een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui- Droogscheerapparaten f39.75 en f67.50 President Eisenhower heeft Woensdag zijn goedkeuring ge hecht aan een verdrag voor het uitwisselen van gegevens betref fende atoomwapens met de veer tien landen van de N.A.V.O. De overeenkomst voorziet in de uitwisseling van gegevens be treffende: de ontwikkeling van defen sieplannen. de opleiding van personeel voor het gebruik van de verdediging tegen atoom wapens. c. het naar waarde schatten van de vorderingen van mo gelijke vijanden in het ge bruik van atoomwapens. De raad van de N.A.V.O. heeft de overeenkomst gisteren in Pa rijs goedgekeurd. teniandse Zaken de beschuldiging een schandalige voorstellen van zaken genoemd heeft Een woordvoerder van het be stuur van Hongkong heeft ver klaard, dat meer dan gewone vei ligheidsmaatregelen waren ge troffen met betrekking tot het vliegtuig, zulks, nadat de zaak gelastigde in Peking de autoritei ten van Hongkong van de Chi nese bezorgdheid op de hoogte had gebrcaht. Men was, na men vernomen had, dat het vliegtuig toch verongelukt was, onmiddel lijk met een onderzoek begonnen. „Doch tto nu toe is er niets bij zonders aan het licht gekomen". In ambtelijke Amerikaanse kringen te Washington werd de Chinese beschuldiging „belache lijk" genoemd. Eén van de overlevenden van het vliegtuigongeluk, de technicus Karnik, heeft Woensdag door middel van de radio van het fre gat „Dampier" verklaard, dat het ongeluk te wijten is aan brand in de hydraulische apparatuur in de linkervleugel. Deskundigen van de burger luchtvaart zeiden hierop, dat sa botage in dat geval als zeer on waarschijnlijk moet worden be schouwd. Karnik deelde verder mede, dat het toestel in drieën was gebro ken, toen het de zeespiegel raak te. Het middelste gedeelte, de cabine, was onmiddellijk gezon ken. Twee overlevenden wisten dit gedeelte echter nog tijdig te verlaten. Hijzelf bevond zich in de staart. Het bestuur van Hongkong heeft Woensdag in een officiële verklaring gezegd, dat het uiterst onwaarschijnlijk is, dat het onge luk met het vliegtuig van de „Air India" het gevolg is van sabo tage. PRINS BERNHARD EN PRINSESSEN AFGEDAALD. Z.K.H. Prins Semihard en de Prinsessen Beatrix en Irene heb- Iben gisteren de 'berghut verlaten wlaar zij sinds Zondagmorgen wegens het slechte weer helbben vertoefd. Het weer was gisteren zover verbeterd, dat de skitocht naar Klosters kon worden voort gezet. In gezelschap van skileraren en drie gendarmen in burger ver lieten de Prins en de Prinsessen gisterochtend om half acht de Jaimtalihiut. Zij gingen op weg naar de Wiesfoaden-hut, vijf kilo meter verder, hemelsbreed geme ten. Het weer was gisteren mooi en helder. Daarom besloot de Prins de skitocht volgen® het uitgestip pelde program voort te zetten. Prins Bernhard en de Prinses sen Beatrix en Irene zijn Woens dagmiddag met hun gidsen in de Wieslbadenerhut aangekomen. Op de tocht van de Jamthalhut naar de Wiesbadenerhut, die enkele honderden meters hoger ligt, heeft het gezelschap ook de „Drei- landerspitze" bestegen, het punt van samenkomst der grenzen van Zwitserland en de Oostenrijkse provincies Tirol1 en Vorarliberg. De meteorologische dienst te Innsbrück verwachte voor heden weer neerslag. a. b. Professor mr P. S. Gerbrandy, minister-president uit de ,,Lon- dense" periode en Tweede Ka merlid voor de anti-revolutionaire partij, is Woensdag, op zijn ze ventigste verjaardag, door H. M. de Koningin benoemd tot mi nister van Staat. Dit deelde mi nister-president dr W. Drees hem Woensdagmiddag mede op de re ceptie die gehouden werd in Hotel de Witte Brugh te Den Haag. Op deze receptie waren voorts o.m. aanwezig de ministers Alge- ra, Beel, Beyen, Donker en Zijl stra, leden van de Raad van Sta te, vertegenwoordigers van diver- E2VKELE DAGEN DROOG WEER Het K.N.M.I. te De Bilt deelt mede: Het weer in geheel West-Euro pa wordt beheerst door een ge bied van hoge luchtdruk, dat en kele delgen vóór Pasen de omge ving van de Azoren verliet en waarvan de kern Woensdagmor gen vlak ten Zuiden van Ierland werd aangetroffen. Een oud At lantisch front, dat gisteren in ons land veel bewolking veroorzaakte en waaruit op enkele plaatsen wat uiterst lichte regen is geval len, vormde voorlopig de laatste depressie-invloed op het weer. In de komende dagen zijn de regen kansen dan ook klein. De positie van het hogedrukgebied is even wel zodanig, dat de windrichting in ons land in de Noord-West hoek. Daardoor zal de tempera tuur slechts heel langzaam kun nen stijgen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Zelfde weertype. Over het algemeen zonnig en droog weer. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen noord west en noord. Ongeveer dezelf de temperaturen als gisteren. Droogscheerapparaten (.Amerik. Fabr.) f 115.— en f 125,— Op een Woensdagavond in Fras- catie te Amsterdam gehouden vergadering van arbeiders van de dienst der publieke werken is be sloten om heden opnieuw in sta king te gaan. De vergadering werd volgens sdhatting door ruim 400 arbeiders bezocht. Toen aan het slot de voorzitter van het stakingscomi- té, de heer J. Mooyen, de aanwezi gen vroeg wie er vóór was Don derdag 14 April in staking te gaan, staken ongeveer de helft van de aanwezigen hun hand op. De voorzitter concludeerde toen „dat met overgrote meerderheid was besloten niet aan het werk te gaan". De arbeiders zullen zich hedenmorgen hij hum bazen af melden en dan naar het vergader lokaal „Ons Genoegen" gaan. De eisen werden door één der leden van 'het stakingscomité als volgt geformuleerd: bij deze sta king 'blijft het hoofddoel verho ging der lonen. Daarnaast is zij het antwoord op de rancune maatregelen van B. W., die bij de dienst van publieke werken 3 arbeiders, leden van het stakings comité, hebben ontslagen. Voorts dient zij als „drukmiddel" op de besturen van de erkende vakbon den, opdat met het overleg over de zaak van de lonen spoed wordt betracht. De voorzitter van het stakings comité deelde aan het begin van de vergadering mede, dat hij was ontslagen omdat hij bij de staking deel had uitgemaakt van een ac tiecomité, deel had uitgemaakt van de delegatie, die met de bur gemeester 'had gesproken en ge poogd 'had een onderhoud te heb ben met het hoofd van de afde ling personeelszaken van publie ke werken. Voorts citeerde hij uit de ontslaglbrief dat hij „een zeer actieve en leidende rol bij' de on derhavige staking heeft ge speeld". „Waar hebben B. W. de moed vandaan gehaald? Die ontslagen zijn een wanhoopsdaad: geweest. Zij wisten wat rancune-maatrege len zouden betekenen", aldus de heer Mooyen, die in het ontslag en bevestiging vond van de wan hoopsdaad. „Het zijn facsistische methoden. Iets uitlokken het bewuste onderhoud met de burge meester en dan toeslaan en dit (onderhoud) nu als overweging gelbruiken voor het geven van ontslag". Spreker deelde voorts mede, dat Woensdagmiddag een delega tie van de stakingscomitè's op 't gemeentehuis het protest van de burgerij tegen de rancune-maat regelen, dat van 20.000 hand tekeningen was voorzien, heeft aangeboden. ir se Kamerfracties en leden van 't curatorium van de V. U. en vele vrienden en bewonderaars van de 70-jarige staatsman. Het was een ongedwongen en hartelijke bijeenkomst, die het beste getypeerd werd door de woorden van de jubilaris zelve, toen hij in zijn dankwoord zeide: „Ik wil slechts een kort speechje houden, want ik wil de handdruk ken hebben, daar is het mij om te doen". Tevoren hadden enkele sprekers de lof bezongen en de markante trekken naar voren gebracht van de oud-premier, die met zijn echt genote en zijn beide zoons in de zaal had plaats genomen. Speciaal werden daarbij diens grote verdiensten geschetst als inspirerende en bindende factor in de oorlogsdagen, toen hij het was die bij de bondgenoten het in Nederland even verloren gega- ne vertrouwen wist te herwinnen en door zijn persoonlijkheid Ne derland een vooraanstaande plaats bezorgde tussen Engeland, de Verenigde Staten en de re,ge ringen in ballingschap. Het Britse fregat „Dampier" heeft Woensdag drie lijken gevon den van inzittenden van de con stellation van de Indiase lucht vaartmaatschappij, die Maandag ten noorden van Brits-Borneo in zee is gestort. Duikers aan boord van de ..Dampier" zijn er echter nog niet in geslaagd het wrak van het toestel te vinden. Tegen het vallen van de avond heeft het schip het zoeken op gegeven en is teruggekeerd naar Singapore, waar het hedenmor gen wordt verwacht. Aan boord bevinden zich tevens drie over levenden van de ramp, twee leden van de bemanning en een werk tuigkundige van de gronddienst die als passagier meereisde. Woensdag lag het werk op 60 schepen in de haven van Genua stil tengevolge van een staking van 48 uur van havenarbeiders. Deze staking zou Woensdag avond eindigen. De arbeiders in de reparatiewerven staken reeds 84 dagen. Dinsdag gaven de on der communistische leiding staande vakvereniging aan de grote groepen van havenarbei ders opdracht, om een staking van 48 uur te beginnen. De staking van de werfarbei- ders begon, toen de havenautori teiten hadden besloten om de te werkstelling uit handen van de vakverenigingen te nemen en over te dragen aan een centrale arbeidsbeurs. De Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, heeft Woensdag verklaard, „posi tieve resultaten" te verwachten van zijn besprekingen met Oos tenrijkse leiders in Moskou over Oostenrijks onafhankelijkheid. Molotof zeide dit op vragen van Westelijke correspondenten, of hij optimistisch was over de besprekingen, toen hij voor een cocktail-party in de Oostenrijkse ambassade arriveerde. Molotof ging er heen na twee conferenties met de Oostenrijkse kanselier Ju lius Raab en een Oostenrijkse de legatie van vijf leden. Op de vraag, wat de volgende stap na de besprekingen te Mos kou zou zijn, antwoordde Molo tof: „Niet alles hangt van ons af. Wij zouden wensen, dat het iets Droogscheerapparaten f 67,50 en f 98.50 BRITS PROTEST BIJ CHINA. De Britse zaakgelastigde te Pe king heeft bij communistisch Chi na geprotesteerd tegen de bewe ring, dat de Britse autoriteiten in Hongkong gedeeltelijk verant woordelijk waren voor het veron gelukken van het vliegtuig van „Air India". Hij beloofde een grondig onderzoek naar de bewa king van het toestel in Hong kong. Als zou blijken dat er sa botage in het spel was, zouden de schuldigen worden gestraft. Premier Faure heeft op een persconferentie verklaard, dat Frankrijk het onderzoek op het gebied van de atoomenergie zal beperken tot het gebruik voor vredesdoeleinden. Men zal niet trachten atoombommen te ver vaardigen. Men was wel bezig geweest met onderzoekingen die gericht waren op militair gebruik van atoomkracht, maar deze worden nu gestaakt. Faure zei, dat de Franse rege ring heeft besloten vast te hou den aan twee principes wat be treft atoomenergie. In de eerste plaats moet Frankrijk een atoom macht worden teneinde 'n macht van de eerste ran,g te blijven. In de tweede plaats, zo zei hij, heeft de regering het definitieve be sluit genomen dat Frankrijk een „vreedzame atoommacht" moet worden. Hij voegde eraan toe, dat het kabinet heeft besloten zich hierop te concentreren. Faure antwoordde positief 'op de vraag of hij van mening is dat Frankrijk een macht van de eerste rang zal blijven als de werkzaamheden op het gebied van de atoomenergie zullen wor den beperkt tot burgerlijke en vreedzame doeleinden. De Fhilippijnse delegatie naar de Afrikaans-Aziatische confe rentie zal haar verbintenissen, die zij met de Verenigde Staten heeft, het Zuid-Oost-Aziatisch verdedigingsverdrag en haar ver plichtingen jegen® dé Verenigde Naties eerbiedigen, aldus heeft men gisteren officieel medege deeld naar aanleiding van een bijeenkomst van leiders van poli tieke partijen, waarbij' instructies werden opgesteld voor de delega tie naar de A.A.-conferentie. Pre sident Magsaysay 'leidde deze bijeenkomst, waarop de politieke leiders hun volle vertrouwen heb ben uitgesproken in Carlos Rcimulo, die de Fhilippijnse dele gatie naar Bandung zal leiden. van een overeenkomst tussen de vier mogendheden zal zijn". Verder verklaarde de Sowjet russische minister van Buiten landse Zaken o.m., dat z.i. de be sprekingen goed verliepen. De Oostenrijkse kanselier ,Raab heeft verklaard, dat heden een communiqué over de besprekin gen gepubliceerd zal worden. Raab zou 27 April het Oosten rijkse parlement verslag uitbren gen. Leopold Figl, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd, Woensdagochtend een onderhoud gehad te hebben met de ambassadeur van Frank rijk, de Verenigde Staten en En geland, daar de drie landen voort durend op de hoogte gebracht dienden te worden van de bespre kingen. De conferentie te Mos kou had uitsluitend het lezen van mogelijke grondslagen voor toekomstige onderhandelingen ten doel. De indruk in Westelijke diplo matieke kringen is, dat de Rus sische regering zal pogen, hin derpalen te vermijden, opdat het sluiten van het Oostenrijkse ver drag het Russische verlangen zou kunnen aantonen, verder te gaan naar een conferentie van de gro te mogendheden tot het oplossen van andere hangende kwesties. De Oostenrijkse staatssecreta ris en lid van de Oostenrijkse de- Droogscheerapparaten (Zwitsers Fabr.) f 63.—; f 125.—: f 140,- en f148.- legatie, Bruno Kreisky, heeft ver klaard, dat de Oostenrijkse dele gatie „concrete onderhandelin gen" begonnen is o.a. over „tech nische kwesties". De Russische onderhandelaar Mikojan was be last met economische kwesties, „die zeer belangrijk voor Oosten rijk .zijn", aldus Kreisky. Deze hadden betrekking op artikel 35 van het Oostenrijkse ontwerp-ver- drag, handelend over de vroegere Duitse activa in Oostenrijk als mede olie-installaties. De Franse spoorwegen hebben Woensdag proeven genomen met een draadloos bestuurde locomo tief, die een aantal derde-klasse wagons en een rijdend laborato rium voorttrok. De reis begon te Concerré, op de lijn ParijsLe Mans. Binnen drie minuten had de trein een snelheid van negen tig kilometer. Volgens de autoriteiten is deze inleidende proef goed geslaagd. In de komende dagen zullen er meer volgen, waarna er Maandag een tocht speciaal voor de pers zal worden gemaakt. De spoor wegfunctionarissen legden er de nadruk op, dat men niet voorne mens is, op deze wijze snelheids records te vestigen. Ook bestaan er geen plannen om binnen af zienbare tijd een geregelde dienst met draadloos bestuurde treinen te beginnen. De politie van Johannesburg heeft Woensdag een aantal ar restaties verricht gedurende inci denten op Bantoescholen nabij Johannesburg als gevolg van het inwerking treden van de wet op het onderwijs voor Bantoes. Duizenden Bantoe-kinderen in plaatsen langs de Witwatersrand in Transvaal zijn van hun scho len weggebleven en in sommige plaatsen werden kinderen door hun moeders uit de schoollokalen gehaald. De actie is bedoeld als protest tegen de overdracht van het bfc heer van het onderwijs aan Ba# toes van kerkelijke lichamen, missies en provinciale autoritei ten aan de regering. Het hoofd van de Commissie van Toezidht der V.N. op het be stand in Palestina, generaal Burns, heeft overeenstemming bereikt „over zekere punten" bij besprekingen te Gaza met Egyp tische militaire autoriteiten, ter vermindering van de spanning aan de EgyptischIsraëlische grens, aldus heeft een Egyptische woordvoerder verklaard. De Perzische premier Hoessein Ala, die in Parijs is om een ope ratie te ondergaan, (heeft tegen over een verslaggever verklaard, dat, in tegenstelling tot anders luidende 'berichten, Perzië niet is uitgenodigd om toe te treden tot het Turks-lraakse verdrag. De betaling van droog scheerapparaten regelen wij desverlangd op aangename wijze met U De Portugese legatie in Nw-Del- hi heeft geweigerd de jongste no ta van India te aanvaarden, waar in de Indiase regering haar be zorgdheid uitsprak over de maat regelen van de Portugese autori teiten van Goa tegen aanhangers van de beweging voor aansluiting van de Portugese 'bezittingen bij India. Deze nota betekent inmenging van India in binnenlandde aange legenheden die slecht® de Portu gese regering aangaan, aldus een verklaring van het Portugese ministerie van Buitenlandse Za ken in Lissabon. Volgens de correspondent van de „New York Times" te Kaboel, zou de ambassadeur van de Sow- jet-Unie de eerste minister van Afghanistan volledige militaire hulp 'beloofd hebben als Pakistan, of de Westelijke geallieerden, met agressie zouden dreigen op de eis vein Afghanistan tot het hou den van een volksstemming in de Noordwestelijke grensprovin- cie. Aan de andere kant bericht de „New York Times" uit Kaboel, dat koning Mohamed Zahir Sjah de ambassadeurs van de V.S., Engeland en Turkije heeft laten weten, dat als hun regeringen Afghanistan volledige hulp zou den verzekeren ingeval van een aanval door „niet vriendschappe lijke landen", hij 'bereid zou zijn de huidige premier, Sardar Mo hammed Daud, te vervangen door zijn voorganger, Mahmoed Zalhr. Zowel de Afghaanse ambassade te Karatsji als officiële Paki- Het Belgische publiek heeft met grote 'belangstelling kennis genomen van de 'berichten met betrekking tot het serum van dr Salk tegen de kinderverlamming. Van officiële zijde legt men ech ter enige terughoudendheid aan de daig wat het gebruik van de entstof in België 'betreft. Er wordt op gewezen dat nog geen enkel officieel rapport is ontvan gen over de uitwerking, en doel treffendheid hiervan en dat in dit stadium dus nog geen (beslis sing genomen kan worden aan gaande een eventuële verplichte inenting. Opgemerkt wordt nog dat de kinderverlamming in Bel gië nimmer een verontrustend karakter heeft gehad en in 1954 slechts 200 gevallen werden gere gistreerd. Vernomen wordt nog dat het ministerie van Volksge zondheid voornemens is1 een ver klaring te publiceren met betrek king tot het serum van dr A. Salk. De Britse regering heeft voor hedenochtend werkgevers en vak bonden die betrokken zijn bij de krantenstaking bijeengeroepen voor een bespreking. De uitnodiging werd gedaan kort nadat het door de regering benoemde hof van onderzoek zijn rapport over de achtergrond van de staking bij de minister van Arbeid had ingediend. De staking duurt nu al 20 da gen en heeft de ondernemers tot dusver ongeveer 17 millioen gul den gekost. Het hof van onderzoek is tot de slotsom gekomen, dat de staking niet gerechtvaardigd is. De ge stelde looneisen waren te hoog. Het beveelt aan, dat men het werk hervat, hangende de instel ling van een centraal orgaan uit alle vakverenigingen van het personeel bij de kranten dat met de vereniging van dagbladeigena ren zou moeten onderhandelen. staanse kringen zeggen niets te weten van een Russische stap te Kaboel. In gezaghebbende kringen te Karatsji is gezegd, dat Pakistan in het geheel niet voornemens is Afghanistan aan te vallen. Wel zal Pakistan zich blijven verzet ten tegen een volksstemming in de noordwestelijke grensprovin cie, zonder daarom een oorlog te beginnen. De Japanse minister van Bui tenlandse Zaken Sjigemitsoe heeft in antwoord op vragen in een Senaaitcommissie verklaard, dat 'hij 'het veiligheidsverdrag' en de administratieve overeenkomst met de Verenigde Staten als „on gelukkige historische overblijfse len van de Japanse nederlaag" (beschouwt. Hij voegde daar even wel aan toe, dat Japan de over eenkomsten dient te eerbiedigen zolang zij bestaan. en vanzelfsprekend ver zorgen wij ook eventuele reparaties en onderhoud van Uw droogscheerapparaat VRIJDAG 15 Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden APRIL, v.m. 6.50 7.25 8.05 8.15 n.m. 7.17 7.52 8.32 8.42 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1