De verdediging van Formosa De besprekingen van Raab te Moskou Prins en Prinsessen ingesneeuwd Het bestand in Saigon Nieuw doeltreffend vaccin tegen kinderverlamming NAEIJE's Overblijfselen van de vermiste Constellation gevonden West-Duitsland en de besprekingen van Raab VULPENNEN WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WOENSDAG 13 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3430. Persconferentie van minister Dulles Churchill naar Sicilië De strijd tegen de Mau-Mau Verzoek van Tsjoe En-La Zondag katholieke betoging in Antwerpen Gebiedsoveodracht in Vietnam Amerikaanse hulp aan Azië Turkse duikbootkapitein veroordeeld WONINGINRICHTING Critiek van Stevenson Vier Nederlanders bij Makassar ontvoerd i—U—WI.MWII,iiimniiiii in i1 in rui iiiiiiiiiiiiiaaww—ai Het water van de Nijl op onder op onder Apr. 14 5.47 19.35 1.56 10.— 15 5.45 19.36 2.28 11.07 16 5.43 19.38 2.55 12.18 17 5.41 19.40 3.17 13.32 18 5.39 19.41 3.37 14.48 Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N jordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimam p** advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 8 regel! ƒ1,1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of; Adrai Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag» 3 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 ma. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, iheeft op zijn wekelijkse persconferentie verklaard dat de Amerikaanse regering op het ogeniblik een studie maakt van de manieren om tot een oplossing van de kwestie Formosa te ko- Sir Winston Churchill, die de vorige week is afgetreden als premier van Groot-Brittannië, is Dinsdagochtend per vliegtuig naar Sicilië vertrokken. Churchill wordt o.m. vergezeld door zijn echtgenote. Het is nog niet bekend, hoe lang de oud-pre mier op Sicilië denkt te verblij ven. Kort vóór het vertrek werd aan Churchill een persoonlijk schrijven van koningin Elizabeth overhandigd, dat hij echter niet las voor het vliegtuig vertrokken was. In het hotel „Villa Politi" in Syracuse zijn achttien kamers be sproken voor Churchills gezel schap. Generaal sir George Erskine, de Britse opperbevelhebber in O. Afrika, heeft Dinsdag in Nairo bi verklaard te geloven, dat de noodtoestand in Kenya, die is ontstaan door het optreden van Mau Mau-terroristen, „in de laat ste faze" gekomen is. Hij ver wacht, dat nog dit jaar een toe stand zal worden bereikt, die niet veel verschillen zal van die van vóór de afkondiging van de nood toestand en die in sommige op zichten zelfs beter zal blijken te zijn. De oorlogsraad van Kenya heeft plannen opgesteld om deze laatste faze „zo kort mogelijk" te maken, zo zei hij. Generaal Erski ne legde er de nadruk op, dat hij doelde op het actieve terrorisme. Het „veranderen van de gedach ten" der Kikoejoes, de stam waaruit de Mau Mau is voortge komen, zal wellicht „een lange faze" blijken te zijn, zo meende hij. Tsjoe En-Lai, de premier en minister van Buitenlandse Zaken van communistisch-China, heeft Dinsdag het internationale me teorologische congres, dat 14 April in Genève begint, verzocht de afgevaardigden van nationa- üstisch-China niet te erkennen. Het „Comité voor vrijheid en democratie" heeft bekend ge maakt, dat de Katholieke volks partij Zondag a.s. te Antwerpen een massabetoging zal houden tegen de schoolpolitiek der libe raal-socialistische regering Van Acker. De burgemeester van de Scheldestad heeft toestemming gegeven tot het houden van een optocht. Zaterdag zal op een ka derdag van het comité te Brussel het programma worden bekend gemaakt, waarmee de tweede faze van de Katholieke campagne tegen de wetsontwerpen van de minister van Onderwijs, Collard, wordt ingeluid. De centrale gemengde bestands commissie voor Vietnam heeft be kendgemaakt, dat de Franse troe pen tussen 22 April en 16 Mei a.s. het gebied van Haiphong, dat nog in Franse handen is, zullen ont ruimen. In die tijd zal de commu nistische Vietminh zich terug trekken uit de sector Quang Ngia Binh DinK President Eisenhower heeft mee gedeeld, dat hij volgende week bij het congres een plan zal indienen voor hulp aan het buitenland, dat ook voorzieningen bevat voor economische hulp aan de vrije landen van Zuid- en Oost-Azië. De Turkse duikbootkaipitein Salbri Tsjelebiogloe, wiens on derzeeër twee jaar geleden in de Dardanellen zonk na aanvaring met het Zweedse vrachtschip ,/Naboland" is tot 20 maanden gevangenisstraf en een geldboe te veroordeeld wegens nalatig heid. Aanvankelijk was hij vrijge sproken en de kapitein van het Zweedse schip tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld. IDe ramp kostte 81 Turkse marinemannen het leven. men, die Maandag zijn gesugge reerd door Adlai Stevenson. Op de vraag of de Verenigde Staten zich voor stelden de Ver enigde Naties nu te verzoeken een permanente oplossing voor de kwestie van de toekomst van Formosa te zoeken, antwoordde minister Dulles dat de Verenigde Staten reeds hadden laten uit komen een resolutie van de Ver enigde Naties voor een staking van het vuren te wensen en een officiële uiting door de Verenig de Naties van de wens dit pro bleem opgelost te zien met vreed zame middelen. Hij1 zei geen bij zonderheden te willen bespreken. De minister verklaarde verder dlat de Verenigde Staten trachten „meer steun van de vrije wereld" te verkrijgen voor de verdediging van Formosa. Hij zeide geen ver duidelijking te kunnen geven van wat hij 'bedoelde met „steun van de vrije wereld" en legde er de nadruk op dat de Verenigde Sta ten „alle mogelijke steun" trach ten te verkrijgen. De minister verklaarde verder dat Adlai Stevenson naar voren had gebracht „als oorspronkelijke ideën", de manieren om tot een oplossing van de kwestie te ko men, „die de regering reeds aan het onderzoeken was en is." (Stevenson stelde voor dat de Verenigde Staten zouden aan dringen op een gezamenlijke ver klaring met hun bondgenoten, waarini het gebruik van geweld in de Straat van Formosa wordt veroordeeld.) Minister Dulles zei verder dat de Verenigde Staten de nationa listisch Chinese eilanden onder de kust van het vasteland niet beschouwen als onmislblaar of als deel van de vrije wereld, dat de Verenigde Staten en anderen hebben toegezegd te zullen ver dedigen. Hij zei dat het onver standig van de Verenigde Staten zou zijn zich de handen te binden en te zeggen wat zij wel en wait zij niet zullen doen met betrek king tot deze voorposten van Formosa. Over de kwestie van een Oos tenrijks vredesverdrag, verklaar de minister Dulles dat er enige reden is tot optimisme dat zulk een verdrag spoedig zal kunnen worden getekend. Hij zei bij deze verklaring af te gaan op open bare verklaring van Russische leiders. Hij voegde er echter aan toe geleerd te hebben voorzichtig te zijn met Russische verklaringen, hoewel hij hoopte dat Moskou liet doorschemeren te hopen dat een verdrag spoedig zal kunnen wor den getekend. Bij ons vindt U de grootste sor tering KINDERWAGENS BOXEN LEDIKANTJES enz. De Oostenrijkse kanselier, Julius R/aato, is Dinsdag .bespre kingen over een Oostenrijks ver drag .begonnen met de Sowjet Russische minister van Buiten landse Zaken, Molotow. Hij werd vergezeld door zijn minister van Buitenlandse Zaken, Leopold Figl, en de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Kreisky. De Oostenrijkse delegatie was eer der doior premier Boelgandh ont vangen. (De premier onderhield zidh twee uur 'lang met de dele gatie. Het eerste onderhoud met Molotow heeft anderhalf uur ge duurd. Op een door Molotow aan de Oclstenrijkse gaisten bereide ontvangst in het Spiridionowka- Dit was hun eerste ontmoeting met de premier sinds zijn benoe ming. Het was opmerkelijk dat de premier, die tot aan zijn be noeming een ndet-roker was ge weest, thans Russische „Papiro- si" sigaretten stond te roken. Een half uur na de ontvangst op de ambassade, arriveerden Boelganin, Molotow, Mikojan en Pervoekhin op de Oostenrijkse ambassade om het diner te ge bruiken met de leden van de Oostenrijkse delegatie, als gasten van de Oostenrijkse amlbassa- deur. Dit is de eerste maal dat Rus sische regeringsautoriteiten op een buitenlandse ambassade het diner hebben gebruikt, sinds TERNEUZEN Tel. 2124 - 2404 AXEL Tel. 763 Bezoekt onze speciaalzaak: VLOOSWIJKSTRAAT 5 jan, Kaganowitsj, Perwoechine en andere Sowjetrussische lei ders tegenwoordig, evenals de hoofden van de in Moskou ge accrediteerde diplomatieke mis sies. ,Op de ontvangst stonden de Britse en Amerikaanse ambassa deurs enige tijd te zamen met de nieuwe premier, maarschalk Boelganin, te praten. lega's in Augustus 1954 door de Britse ambassadeur waren uit genodigd ter gelegenheid: van het Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt 176 mo gelijke verraadgevallen, waarbij Amerikaanse militairen betrok ken zijn, die in Korea hebben ge streden. Dit is bekend gemaakt door William Tompkins, het hoofd van de veiligheidsdienst, dienst van het ministerie. Tot dusver is er nog geen ver volging ingesteld voor een derge lijk geval. Verraad kan volgens de Amerikaanse wet met de dood gestraft worden. Sneeuwstormen en het gevaar van eventuele lawines hefchen Z-K.H. Prins Bemlhard en de Prinsessen Beatrix en Irene in een kleine berghut geïsoleerd', samen met een grote groep toe risten. De Prins en de Prinsessen brengen de tijd door met kaart spelen, in afwachting van het ogenblik dat het weer hun ver trek uit de hut weer zal toelaten. Zij zijn sinds Zondag in de hut. De geïsoleerde groep in de h,ut heeft geen gebrek aan voedsel, want drie ervaren bergbeklim mers hebben vanuit Galtuer, in het dal, voedsel en post naar bo ven gebracht. (De afdaling van de berghut naar Galtuer is op het ogenblik nogal riskant, daar er herhaal delijk lawines naar beneden stor- Ten N.-O. van Singapore bij het Indonesische eiland Groot- Natuna zijn de overblijfselen ge vonden van de vermiste Constel lation van de „Air India" aldus maakte het hoofdkwartier van de luchtmacht te Singapore Dinsdag bekend. Zoals gemeld, bevonden zich onder de elf passagiers commu- nistisch-Chinese ambtenaren, die op weg waren naar de aanstaan de Afrikaans-Aziatische confe rentie te Bandung. Volgens een woordvoerder van de luchtmacht was er geen spoor van overlevenden gezien. Hij zeide, dat het vliegtuig in ondiep water op een halve mijl afstand van de westkust van het eiland schijnt te zijn neergestort en in brand geraakt. Overlevenden van verongelukt Indisch vliegtuig. Volgens in Singapore ontvan gen berichten zijn drie beman ningsleden van de verongelukte Indische Constellation, de tweede vlieger, de navigator en de boord werktuigkundige, gered. De be richten zijn afkomstig van een schip dat deelneemt aan het zoe ken naar overlevenden en wrak stukken. De geredden hadden slechts lichte verwondingen. De mogelijk heid bestaat, dat er nog drie over levenden zijn. Het verongelukte toestel had zeven bemanningsleden en elf passagiers aan boord. Eerder was bekend geworden, dat op nog geen kilometer van de westkust van het Indonesische eiland Groot-Natuna wrakstuk ken van de Constellation waren waargenomen. Een woordvoerder van de R.A.F. in Singapore verklaarde, dat men gelooft, dat wellicht een aantal overlevenden op eilanden in de buurt van de plaats van de ramp verblijft. Reddingsploegen hebben tot dusverre zes overlevenden opge pikt van de verongelukte Con stellation van de Indiase lucht vaartmaatschappij, die Maandag met 11 passagiers aan boord ten noorden van Brits Borneo in zee stortte. Het vliegtuig vervoerde een aantal communistisch Chinese autoriteiten en journalisten naar Indonesië, waar zij de Afrikaans- Aziatische conferentie zouden bij wonen, die op 18 April in Ban dung zal worden geopend. Drie overlevenden, alle leden van de bemanning van het toe stel, zijn Dinsdag in Singapore aangekomen. Volgens inlichtin gen. die zijn ontvangen op het hoofdkantoor van de luchtvaart maatschappij in Bombay, zijn door een tweede schip nog drie overlevenden opgepikt. Deze zou den echter allen zwaar gewond zijn. ten. Daarom hebben de bergbe klimmers, die de Prins en de Prinsessen begeleiden, hun' ont raden een poging tot afdaling te doen. De hut waarin het gezelschap zich bevindt is de Jam-Val lei-hut, op een hoogte van 2163 meter, in de Zuidwestelijke hoek van Tirol, vlak bij: de Zwitserse grens. Op het ogeniblik dat de Prins ïn de Prinsessen door slecht weer oponthoud kregen waren zij waarschijnlijk onderweg naar de Wiesibaden-hut, op een hoogte van 2510 meter, ongeveer 5 kilo meter, hemelsbreed gemeten, van de Jam-Vallei-hut. Uit heel Tirol is gisteren zwSare sneeuwval gemeld. In de Alpen ik het afgelopen etmaal meer dan een halve meter sneeuw geval- len. Verscheidene loergpassen, waar onder de ArJbergpas, zijn geslo ten wegens sneeuwval en het ge vaar voor lawines. Alle pogingen zijn gisteren mis lukt om door te dringen tot een eenzame bergut bij Galtuer in Oostenrijks Tirol, waar Prins BernJhard en de Prinsessen Bea trix en 'Irene sinds Paaszondag verblijven. Door sneeuwbuien, lawines en dikke mist kan het koninklijk gezelschap en een groot aantal andere toeristen de hut, die op 2.300 meter hoogte ligt, niet ver laten. In Tiroler Alpen is gisteren 50 cm sneeuw gevallen. Drie (beproefde bergbeklimmers zijn Maandag in de hut aange komen. Zij brachten levensmid delen en post mee. Men beschikt over voldoende mondvoorraad en het koninklijk gezelschap amu seert zich best. Onder meer wordt de tijd gekort met kaart spelletjes. De Jaimtalhuette, zo heet de hut waar de Prins en de Prinses sen vertoeven, is een van de modernste in de Oostenrijkse Alpen en lijkt veel op een klein hotel. De gasten beschikken over voedsel voor weken en lopen geen enkel gevaar zolang zij zich niet buiten wagen, waar onop houdelijk lawines optreden. bezoek aan Moskou vam een dele gatie van de Britse Labour Partij. Kanselier Julius Raab van Oos tenrijk, die Maandag in Moskou is aangekomen voor besprekingen over de vooruitzichten van een staatsverdrag voor Oostenrijk, heeft Dinsdag de eerste officiële bezoeken afgestoken bij Sowjet- leiders. Hij bracht „beleefdheidsbezoe ken" aan premier Boelganin en minister Molotof. Raab zou ook een bezoek ge bracht hebben aan president Wo- rosjilof, doch op het laatste ogen blik liet de president hem weten dat hij hem Dinsdag niet ontvan gen kon. Dit bezoek is uitgesteld tot vandaag. Boelganin en Molotof ontvin gen Raab in hun departementen in het Kremlin. Adlai Stevenson, leider van de democratische partij in de V. S„ heeft in een radio-toespraak de politiek van de regering in het Verre Oosten gecritiseerd. Hij zei, dat de regering dreige menten uit, dlie zij niet (bereid is in daden om te zetten. „Deze veelheid van woorden heeft de vrienden van Amerika meer ver ontrust dat zij de vijanden ont moedigd heeft", aldus Steven son. De instandhouding der bond genootschappen en het respect van de 'bevriende Aziatische lan den waren voor Amerika veel belangrijker dan het bezit van een paar eilanden voor de Chine se kust. Volgens een bericht uit Makas sar zijn vier Nederlandse perso neelsleden van de Garuda Indo nesian Airways door een bende ontvoerd. Zij behoorden tot het personeei, dat zich in de vroege ochtend per vrachtauto van Ma kassar naar het vliegveld Man- dai begaf voor het vertrek van het vliegtuig naar Menado. On derweg werd de vrachtauto door een bende aangehouden, die alle inzittenden ontvoerde. De Nederlanders zijn de heren J. B. Sibenius Trip, assistent stationschef te Makassar (hij kwam 1 Maart 1948 bij de KLM en werd bij de Garuda gedeta cheerd), B. L. Kobesen, motor monteur bij de technische dienst (op 1 Augustus 1947 kwam hij bij dé KLM in dienst. Hij werd eveneens bij de Garuda gedeta cheerd), Emondt en Gaspersz. (Beide laatstgenoemden zijn lo cale krachten van de Garuda). Verder werden een Chinees per soneelslid en een Indonesische chauffeur ontvoerd. Ook een bus van de Garuda, die achter de vrachtauto reed, werd aangehou den. De inzittenden daarvan wer den echter ongemoeid gelaten. Een onderzoek wordt ingesteld. Het verloop van de onderhan delingen van de Oostenrijkse bondskanselier 'Raab in Moskou wordt in Bornni met intense be langstelling gevolgd. Commen taren Sn de Duitse pers uiten het vermoeden, dat de Russische re gering door een tegemoetkomen de houding tegenover Oostenrijk voornamelijk indruk op de Duit sers wil maiken. In Oostenrijk zouden de Russen, aldus Duitse commentaren, de Duitsers willen tonen, dat over een opheffing van het Ibezettimgsregiem te praten valt, zodra men zich verplicht geen militaire (bondgenootschap pen aan te gaan. Zulk een politiek van militaire neutraliteit vindt in de Bondsre publiek reeds thans sterke aan hang. De gehele oppositie van de sociaal-democraten tegen aanslui ting bij de N.A.V.O. is gebaseerd op de overtuiging, dat een een zijdige militaire binding van een deel van Duitsland een oplossing van het vraagstuk der nationale verdeling welhaast onmogelijk zal maken. Een succes voor de Oostenrijkse regering bij de Mos- kouse onderhandelingen zou die verdragen van Parijs Bonn m te kunnen veroorloven. Voor de Bondsrepubliek (kan, zo leest men in de regeringsgetrouwe pers, Zuilk een neutrale rol niet meer in overweging genomen worden. Desondanks spitst zich in Bonn de (belangstelling toe op de vraag hoe de Russen zich eventueel een garantie voor een militaire neutraliteit in concrete voorstel len en welke graad van verdedi ging zij een geneutraliseerd land zullen willen toestaan. „Want juist dit zijm de proble men, die in grotere omvang en dn meer gecompliceerde vorm on vermijdelijk ook dan zullen op duiken, wanneer de mogendhe den voor een conferentie over Duitsland zullen aantreden", aldus de „Frankfurter Allgemei- ne". 'De reis van de Oostenrijkse delegatie naar Moskou heeft vooral in liberale kring de ge dachte aan mogelijke toekomsti ge rechtstreekse contacten tus sen Bonn en Moskou doen her leven. Zo wordt in de Bonner „General Artzeiger" opgemerkt, dat het van 'kracht worden vam daarom mogelijk de Duitse socia listen nieuwe argumenten in 'han den (kunnen 'geven. In de met-socialistische (Duitse pers wordt evenwel al bij voor baat opgemerkt, dat het niet aan gaat de Bondsrepubliek met Oos tenrijk over één kam te scheren. Men beschouwt 'hier Oostenrijk als een lamid, dat klein genoeg is om zich een militaire neutraliteit sitaat zal stellen te gelegener tijd eveneens direct met Moskou te gaan praten. nimin-.mmiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHKiniiiiinniiiiniiinuniHiSBaiiBBaii» Enorme sortering N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE De Soedanese regering wil de kwestie van de verdeling van het Nijlwater aan internationale ar bitrage onderwerpen, als gevolg van het afbreken van de bespre kingen met Egypte over dit on derwerp. De particuliere legers van de Vietnamese secten, die oppositie tegen de regering voeren, hebben premier Ngo Dinh Diem Dinsdag ervan beschuldigd, dat hij voor bereidingen treft om de strijd tegen de particuliere legers te hervatten als Dinsdagavond het bestand, dat een week heeft ge duurd, afloopt. Franse functionarissen ver klaarden Dinsdag te geloven, dat het bestand verlengd zal worden. De radio-omroep van de secten echter verklaarde, dat de regering sleutelposten laat bezetten en zich klaar maakt voor militair optreden. De radio waarschuwde de burgers naar veiliger oorden te vertrekken. Het bestand, dat gisteravond afliep, werd verleden week Dins dag gesloten door tussenkomst van generaal Collins, de ver tegenwoordiger van president Eisenhower in Vietnam, en Fran se functionarissen, nadat bij ge vechten tussen het nationale Het nieuwe vaccin tegen kin derverlamming, dat is ontwik keld door de Amerikaan dr Jonas Salk van de universiteit van Pitts burg is veilig, krachtig en doel treffend gebleken, aldus is be kend gemaakt. Deze uitslag is gebaseerd op proeven met twee millioen kinde ren in het voorjaar van 1954. De bekendmaking werd gedaan op een speciale bijeenkomst op de universiteit van Michigan, die werd bijgewoond door 'n aan tal vooraanstaande geleerden en medici, door dr Thomas Francis, directeur van het instituut voor het beproeven van vaccines voor kinderverlamming. Hij zei dat het nieuwe vaccin voor 80 tot 90 procent doeltref fend is gebleken in het voorko men van kinderverlamming. Dr Salk verklaarde onmiddellijk er zeker van te zijn dat het vaccin voor bijna 100 procent doeltref fend kan worden gemaakt en de kinderverlamming volledig zal kunnen overwinnen. Dr Francis verklaarde nog dat het vaccin buitengewoon veilig is bevonden en slechts in 0,4 per cent van de beproefde gevallen een onbelangrijke reactie tenge volge heeft gehad. Slechts één van de kinderen, die met het vac cin waren ingespoten, overleed aan kinderverlamming. Dit kind stierf, nadat zijn amandelen wa ren verwijderd, twee dagen na dat hij voor de tweede keer tegen kinderverlamming was gevacci neerd. Dr Salk drong erop aan de kin deren dit jaar slechts twee vac cinaties te geven teneinde de doeltreffendheid van het vaccin te bevorderen. Hij zeide dat deze vaccinaties met twee tot vier weken tussenruimte moeten wor den gegeven, met een derde ten minste zeven maanden daarna omdat het vaccin dan de beste bescherming blijkt te geven. Men verwacht dat de vergun ning voor het vaccin van het Amerikaanse nationale gezond heidsinstituut zal worden afge geven, zodat snel zal kunnen worden begonnen met een groot scheepse vaccinatieeampagne. OOK IN FRANKRIJK. Intussen maakte in Parijs het hoofd van de virus-afdeling van het Instituut Pasteur, prof. Pier re Lepine, bekend dat ook Frank rijk spoedig een doeltreffend vaccin tegen kinderverlamming zal hebben, dat ongeveer gelijk is aan dat van dr Salk. Prof. Lepine zei dat het vaccin, dat op het Instituut Pasteur wordt gemaakt, over een paar we ken gereed zal zijn voor afleve ring aan artsen in geheel Frank rijk. Het nieuwe vaccin is reeds met succes beproefd op dieren en alle noodzakelijke veiligheids- proeven zijn ook met succes be ëindigd. Hij voegde eraan toe dat het nieuwe Franse vaccin op dezelf de principes is gebaseerd als dat van dr Salk, en slechts daarvan afwijkt in die mate, dat het spe ciaal is gericht op de bestrijding van de kinderverlamming in Europa, die verschilt met die in de Verenigde Staten. Prof. Lepine zei voortdurend met dr Salk gegevens over het vaccin te hebben uitgewisseld en elkander geregeld op de hoogte hebben gesteld van de gemaakte vorderingen. Intussen verklaarde in Helsin ki een lid van de Finse hoge me dische raad, dr Rista Paetiaelae, naar aanleiding van het nieuws uit de Verenigde Staten, dat het vaccin van dr Salk reeds onge veer een jaar met succes in Fin land is gebruikt. Hij legde er de nadruk op dat het vaccin van dr Salk slechts vrij korte tijd zijn immuniseren de uitwerking behoudt. leger en de troepen der secten in Saigon meer dan honderd slacht offers waren gevallen. A.F.P. meldde Dinsdagochtend uit betrouwbare bron vernomen te hebben, dat de Franse militaire autoriteiten in Saigon een scherm van troepen opstellen tussen de posities van het nationale leger en de troepen van de opstandige secten. Op verscheidene belang rijke punten worden tanks gereed gehouden. Het staatshoofd van Zuid-Viet nam, Bao Dai, heeft Dinsdag in telegrammen aan de partijen voorgesteld, het bestand te Sai gon tot 20 April te verlengen. Hij voegde .er aan toe, dat een alle partijen bevredigende oplossing vóór het einde van dc maand ge reed zou zijn. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. DROOG WEER. Overdrijvende wolkenvelden, maar overwegend droog weer. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Zwakke tot matige westelijke wind. DONDERDAG 14 APRIL v.m. n.m. Breskens 5.57 6.19 Terneuzen 6.32 6.54, Hansweert 7.12 7.34 Walsoorden 7.22 7.44 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1