Een grote wijziging in Engeland UOOFDP&N Koningin ging ter kerke Klosters in KOREA Samaritanen, Paasoffer en eieren 'AKKERTJES WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Winston Churchill slaakt de strijd omdat het succes uitbleef Frans-Amerikaans overleg over Indo-China Passagiersvliegtuig verongelukt bij Düsseldorf Eisenhower bezorgd over uitlekken van geheimen Geen prijsverhoging voor fietsen bromfietsen, scooters en motoren ZATERDAG 9 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3428. Mededeling J migraine, schele hoofdpijn Chauffeur «verspeelde» lading garnalen Heidense gebruiken hebben laai leven De oude riius op de Djebel-el.-tor Dementie van de Aarts bisschop van Canterbury Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW verschijnt dagelijks Üitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande. Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum s« advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels l,— i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr«t Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uw Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur De geruchten hebben lange tijd sdhieidde onder de beschuldiging gegonsd, maar nu zijn ze werke lijkheid geworden, sir Winston Chftirdhi'll, de enige overlevende va» de grote drie van Yalta en Potsdam, legt zijn functie als eearste minister van Engelland neer en zal worden opgevolgd door sir Anthony Edten. Met Churchill verliezen Enge land en de gehele wereld een groot staatsman, de man die voor Engeland de oorlog won en een va» de grote krachten was in de strijd voor de vrijheid! in de laat ste wereldoorlog. Churchill Was meer, deze grijze politicus met de profetische blik wenste niet de geschiedenis in te gaan als de man, die de oorlog won, maar de vrede verloor en was d!aaroimi ver heugd- toen hij in 1951 weer de gelegenheid kreeg op zijn hoge leeftijd het amlbt van premier voor de tweede -maal te aanvaar den. Churchill's werk was nog niet af. Volgens hem waren er te Yal ta en Potsdam ernstige fouten gemaakt, die de vrede in gevaar brachten en hij wilde trachten met behulp van zijn reputatie de vrede voorgoed te winnen. Hij lieeft er voor gewerkt en gevoch ten, dikwijls door verschillende omstandigheden waaronder zijn hoge leeftijd gehinderd, maar hij zette door. Er hebben zich verschillende wegingen voltrokken, die het Churchill practisch onmogelijk maakten om tot succes te komen. üVSalenkow, die een soepeler hou ding tegenover het Westen voor stond, verdween van het politieke toneel en hiervoor kwamen man nen in de plaats die minder soe pel waren. In Amerika maakte men blunder op blunder, waar door de verhouding tussen Oost en West er niet beter op werd. De oude staatsman zag hoe de amfcta-ndigheden zich tegen hem keerden. In weerwil van het feit, dat hij zijn hele leven lang een man is geweest, die graag vocht voer de goede zaak, zag de pre mier nu in, dat op zijn leeftijd' en onder de gegeven omstandighe den er geen resultaten waren te lbereiken en daarom besloot hij zijn ambt ais eerste minister neer te leggen. WAT GEBEURT ER IN CHINA? Voor het eerst sinds de com munisten in China aan de macht zijn, verneemt het Westen van een grootse zuivering in de -par tijtop. Men zou verwachten, dat hef (hier personen betrof, die be schuldigd werden van Westerse sympathieën. Het tegendeel is echter waar. ©e gezuiverde topfunctionaris sen, waaronder Kao Kan-g, de po litieke erfgenaam van Mao Tse Toeng, staan allen bekend om hun bijzondere sympathieën voor de Sowjet-Unie. Wij mogen hier uit dus -opmaken, dat Mao zijn partijtop gezuiverd heeft van mensen die te ernstig pro-Rus- stedh waren. De zuivering -ge- van samenzwering tegen de par tij. Het gebeurde is echter niet zo verwonderlijk. Reeds was bekend, dat Mao Tse Toeng bij verschil lende gelegenheden reeds had la ten merken, dat 't grote en mach tige China wel bevriend wilde zijn met de Sowjet-Unie, doch er geen deel van wenste uit te maken, hetgeen neerkomt op het bewa ren van een zekere afstand en een vorm van grote zelfstandig heid, die de Russen een doorn in het oog is. Zij hebben China niet volkomen in de hand ate een sa telliet. Daarom is 't niet verwon derlijk, dat Mao zich ontdoet van topfunctionarissen, die door hun bijzondere voorliefde voor de Sowjet-Unie een (bedreiging zou den kunnen vormen voor de Chi nese zelfstandigheid. DE PARIJSE ACCOORDEN Het ziet er naar uit, dat wij mogen zeggen, dat de Parijse aecoorden er door zijn. In Neder land heeft de Tweede Kamer ze na een vrij levendige maar van grote eenheid getuigende discus sie met grote meerderheid aan vaard. Minister Staf heeft daarbij bevestigd, dat hij de Westerse verdediging, zo dit nodig is, atoomwapenen (geen A- of H- ibommen) zullen worden ge bruikt, terwijl hij tevens de ver zekering gaf, dat Noordoost- Nederland zal worden verdedigd. In België heeft de commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Senaat reeds een toestemmend rapport -goedgekeurd. Belangrijk is, dat de Ameri kaanse Senaat hia een debat van Slechts 3 uren en met slechts 2 stemmen tegen, de aecoorden eveneens heeft goedgekeurd. De openbare mening in de V.S. moge verschillend1 oordelen over de politiek in het Verre Oosten te volgen, doch ten opzichte van Europa ils men het met Eisenho wer en Dulles volkomen eens. DUITSLAND. In Amerika houdt men er ern stig rekening mee, dat nu het in werkingtreden van de uitgebreide Westeuropese unie en haar orga nen, extra aandacht nodig zal zijn voor het Duitse probleem. Men kan oo-k niet uit het oog verliezen, dat de overeenkomst inzake het Saargebied niet geheel en tot volle tevredenheid der be trokkenen is afgehandeld, want nu de oppositie van Ollenhauer erin geslaagd is nog vier hand tekeningen onder het protest bij Libanon te In verpand met het Paasfeest zaj ons blad Maandag II April NIET verschijnen. zijn, aangezien wisselingen in het politiek 'beleid niet uitgesloten moeten worden geacht. VAN ELDERS. Oostenrijk zal overleg gaan plegen met Moskou, doch het is reeds gebleken, dat de Westerse geallieerden niet bereid zijn een eventuele neutralisatie van Oos tenrijk te aanvaarden. De gespannen toestand tussen Syrië en Turkije -baart zorgen. Syrië heeft ernstige bezwaren tegen het verdrag, dat Turkije met Irak heeft gesloten. Frank rijk wil nu trachten te bemidde len en zal proberen Syrië en de het Bondsgeredhtshof te Karls ruhe te krijgen, moest dit wel geldig worden verklaard. Trouwens men is het in Duits land lin -het geheel nog niet eens over de te volgen Mjn, en Adenau er heeft wel een zeer moeilijke taak, waarbij hij in veel gevallen de overwinning slechts met de hakken over de sloot wist te be halen. Dit demonstreert duidelijk -hoe verdeeld dit land inwendig ós en dat men voorzichtig moet bewegen verdrag tot het toe te Turks-Irakse treden. Het moeilijke vraagstuk van herziening van 'het verdrag Enge- 'land-Irak wordt opgelost, aange zien Engeland' besloten heeft tot het Turks-Irakse verdrag toe te treden. Eingdland behoudt zodoen de de vliegsteunpunten, die het in Irak heeft en behoeft dit niet in een Ibepaald verdrag met Irak neer te leggen. (Nadruk verboden) Om halftien Vrijdagmorgen greep de koster van de „Evan gelische Landeskirbhe" het klok- ketouw en riepen de bronzen klanken uit de toren de dorpelin gen op ter kerkgang. Een zachte wind droeg het gebeier tot boven in de besneeuwde bergen en daar maakten de boeren zich met hun gezinnen op om deze Goede Vrij dag af te dalen naar het Gods huis. Scherp stak de zwarte kleding Naar een woordvoerder van het Franse ministerie van Bui tenlandse Zaken' Vrijdag heeft verklaard, zullen vertegenwoor digers van Frankrijk en de V. S. waarschijnlijk tegen het einde van deze imaand in Washington bijeenkomen. Er is niog geen de finitieve datum vastgesteld. Ook is nog niet besloten, of de Fran se minister van Buitenlandse Gij behoeft niet steeds aan hoofdpijn te lijden! Eénoftwee"AKKERTJES"enwègisdepijny AKKERTJES zijn ware pijnverdrijvers. /te/pen direct Een tweemotor ig passagiers vliegtuig met 47 personen aan board is Vrijdagochtend kort na het opstijgen van het vliegveld Düsseldorf neergestort. Volgens de politie werden de vijf leden van de bemanning licht gewond. Er zijn geen doden te be treuren. Het verongelukte toestel is een machine van de „British Euro pean Airways" (B.E.A.). Het toe stel kwam terecht bij Lank, ten N.W. van Krefeld. Een functionaris van de B.E.A. heeft later medegedeeld, dat de machine een noodlanding heeft gemaakt op een omgeploegd veld. Alle passagiers waren on gedeerd en waren naar het vlieg veld Düsseldorf teruggebracht. Vijf leden van de bemanning werden behandeld in een zieken huis van de R.A.F. Er z;ou een onderzoek worden ingesteld. D.P.A. meldde later, dat enke le minuten na het vertrek één der motoren van het vliegtuig defect raakte. Het vliegtuig daal de snel, zodat de piloot een nood landing moest maken. Hij wist 't toestel zodanig op de grond te zetten, dat geen der passagiers gewond werden. De romp van de machine is na genoeg onbeschadigd gebleven. Eén van de twee motoren scheur de door de' schok van de landing los en werd meters ver wegge slingerd. De Amerikaanse federale poli tie (F.B.I.) is op zoek naar de chauffeur Robert Brewer, die bij een partijtje poker te Houston (Texas) een lading van twaalf ton garnalen ter waarde van 12.500 dollar, die hij naar Detroit moest brengen, inzette en ver loor. De vier winnaars poogden de garnalen in café's te Houston en Beamont van de hand te doen, doch de F.B.I. wist nog 4.900 dol lar van deze verkoop te achter halen. Zaken. Antoine Piinay, aan de conferentie zal deelnemen. Vol gens de woord-voerder zal dè conferentie u-itteraard tweeledig zijn. Kwesties als de opleiding van troepen zouden alleen door de V. S. en Frankrijk besproken worden. Doch Engeland zou ze ker deelnemen aan besprekingen over de Geneefse wapenstil- standsoivereenkomst, waarlbiji het partij is. Naar verluidt zal één van de voornaamste doelen van de con ferentie zijn, te komen tot een hetere verstandhouding tussen Frankrijk en de V. S'. met be trekking tot stappen om de anti- coimlmiunistische regering van premier Ngo Diinih Diem van Zuid-Vietnam te versterken. De Amerikaanse democrati sche senator Mike Mansfield heeft Vrijdag verklaard, dat de V. S. „volkomen" achter Diem moeten staan om de mogelijk heid van „een burgeroorlog en chaos", waarvan de communis ten voordeel zouden hebben, uit te sluiten. Volgens de senator zou druk uitgeoefend moeten wonden op de Franise functiona rissen en op het staatshoofd Bao Dai -om de premier meer ailmslag te geven opdat hiji de bedreiging van zijn gezag het hoofd) zou kunnen bieden. Een 'belangrijk punt van wrij ving tussen de Fransen en Ame rikanen is een poging van Frankrijk geweest om met de communisten van Noord-Viet- nalm tot een soort economische overeenkomst te komen. Senator Mlansfield heeft de Fransen ervan beschuldigd, de voorraden voor premier Diem achter te houden, „omdat zij denken, de handelsbetrekkingen met Noord-Vietnam te kunnen hei-vatten". „Maar", zo voegde hij er aan toe, „ziji dienen- nu langzamerhand te weten, dat dit onmogelijk is". Het opperbevel van de V. N. heeft Vrijdag verklaard, dat com munistische vliegtuigen drie maal de Koreaanse wapenstilstands overeenkomst hebben geschon den. Tevens zijn communistische beschuldigingen, dat de V. N. de overeenkomst 18 maal geschon den hebben, tegengesproken. Deze beschuldigingen waren ge- Uit op een bijeenkomst van de secretarissen der militaire be- standscomissies te Panmoendjon. De communisten maakten boven dien melding van nog 12 schen dingen der V. N. Ter vergadering is van de zijde der V. N. voorgesteld, het aantal gemengde waarnemingsgroepen van zes tot vier te beperken, daar zes ploegen niet langer nodig wa ren. De communisten zeiden, het voorste] in overweging te zullen nemen. af tegen de sneeuw en van alle zijden kwamen de donkere stip pen naar beneden om zich daar te verenigen tot een stoet van in Zondagse kledij gestoken man nen, vrouwen en kinderen, die kwamen luisteren naar het woord van ds. Seiler. Stampvol was de kerk reeds, toen er twee dames en een meis je aan de ingang verschenen: H.M. Koningin Juliana, jkvr. Roëll en Prinses Margriet, die haar moeder naar de kerk bracht en weer terug wandelde naar het hotel. Vrijwel niemand merkte de twee dames op, die stil naar bo ven gingen en zich zachtkens neerzetten, terwijl de organist stemmig preludeerde. Paar trad ds. Seiler naar voren. De gemeente rees op en plechtig klonkende woorden: „God zege- ne U allen" over de gebogen hoofden. En ook op deze Goede Vrijdag luisterden de kerkgangers naar het evangelie van Marcus en de ernstige blijdschap klonk in de stem van de predikant, toen hij zijn gemeentenaren voorhield, dat wij allen voor God gelijk zijn en dat Jezus voor ons gestorven is. „Verheugt U allen, want dit zijn blijde dagen". Een zwakke zonnestraal gleed even door de hoge ramen tot bij de kansel als een lichtende bood schap voor allen, die hier, één van geest en onder de sluier van één gedachte, in vrome overgave bij een waren. Onder de zachte to nen van het orgel stroomde de kerk leeg en buiten stond Prin ses Margriet op haar moeder te wachten om met haar naar het hotel terug te gaan. De lichte nevel, die de gehele morgen rond de bergen had ge hangen, was inmiddels overge gaan in zwaardere bewolking en zo had Klosters ook Vrijdag niet het vrolijke aanzicht van een zon nige dag, hoewel de barometer hoog staat en de weersvoorspel- lirfgen gunstig zijn. „Het wordt wel goed" zeggen de dorpelingen en dat zeide ook fotograaf Kam peer, waar de Koningin en Mar griet een foto lieten maken voor hun abonnement op de skilift. De Koningin trof daar een land genote, want mevrouw Kampeer heette vroeger mej. Van Giessel en woonde in Den Haag. En toen het abonnement in or de was moest er uiteraard ook gebruik van gemaakt worden en zo trokken H.M. en Prinses Mar griet omstreeks twee uur met de kabelbaan naar boven, in gezel schap van skileraar Christian Gulen, om een ski-afdaling te maken van de top van de 2200 meter hoge Gotschna. Want ook Margriet volgt het spoor van haar oudere zusters en heeft op de ski's grote vorderingen gemaakt. Onder de bekwame leiding van Gulen werd de tocht naar het dal .ondernomen en het duurde niet lang of het snelle drietal was weer beneden en ging terug naar het hotel Chesa Grischuna, waar de Koningin en Prinses Margriet zich het welverdiende kopje thee uitstekend lieten smaken. Op het hotel wappert sinds Donderdag de Nederlandse vlag en zo kan het niet uitblijven, of de dorpelingen realiseren zich, wie de hoge bezoekster is. Maar zij zijn het niet, die soms nieuws gierig even bij het hotel blijven wachten om te informeren wie er is. Dat zijn de touristen, die we ten, dat in dit hotel vele bekende persoonlijkheden hebben gelo geerd. En deze keer is het dan de Koningin der Nederlanden. Djebel-Et-Tor is de naam van 'n bijna 900 meter hoge berg in Is raël. In de bijbel heet hij Geri- zim. Hier moet de zegen over de kinderen Israëls zijn uitgespro ken, en hier ligt nog „de fontein van Jacob". In Nabloes, vlak bij de top van de Djebel-Et-Tor woont de nau welijks 150 leden tellende gemeen schap van de Samaritanen. Zij zijn de enige op de wereld die het Paasfeest neg volgens de oude ritus vieren. Ons woord Pasen komt van het latijnse Pascha, dat op zijn beurt weer is ontleend aan het Hebreeuws (sparende voorbijgang). Zoals de Samaritanen het nog vieren houdt het oude Joodse Paasfeest nauw verband met de landbouw en met het leven in de natuur. Het was het heilig offer- maal voor de landbouwers die van het eerste, nog ongezuurde brood van de gerst-oogst aten, en van de herders die een lam van de nieuwe dracht slachtten. Later is de nadruk gevallen op de his torische betekenis, de herdenking van de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Na de verwoesting van Jerusa lem kon het Paasoffer niet meer bij het heiligdom worden ge slacht. Voortaan kwam de na druk bij de Israëlieten sterker te liggen op andere voorschrif ten, waarvan het eten van onge zuurde broden één van de be langrijkste is. GERMANEN EN SAMARI TANEN. Het Christendom gaf het Paas feest een heel andere betekenis, ook al is de naam en aanvan kelijk waarschijnlijk ook de da tum gelijk. Al vroeg werd Goede Vrijdag van Paaszondag afgesplitst. Sinds het concilie van Nicea besloot men Pasen te vieren op de eerste Zondag na volle maan na de lente-evening, met 22 Maart als vroegste en 25 April als laatste datum. Sinds het begin van de negende eeuw is deze datum algemeen ge bruikt. Zo lag dus de situatie toen het Christendom ingang vond in on ze streken. Hier werd toen al lang een feest gevierd, waarvan men de diepere zin echter zal moeten vergelijken met het oor spronkelijke Pasen van de 150 Samaritanen op de Djebel-Et- Tor: een feest dat nauw ver band hield met de landbouw en met de natuur. De bewijzen hier voor kan men ontlenen aan de oorspronkelijk niet-Christeliike elementen in ons tegenwoordige Paasfeest, zoals het Engelse woord Easter en het Duitse Os- tern (beide afgeleid van de godin Ostara), het eten van Paaseieren, het lentefeest enz. Eastre of Ostara was de Saksi sche godin van de lente. In ver schillende streken is ze onder verschillende namen bekend, die echter alle ongeveer hetzelfde begrip dekken. Ze is dezelfde als Frigga. De bevallige godin was zó geliefd dat velen haar naam behielden voor het grote Christe lijke feest: Ostern, Easter. De Saksische invloed op de vorming van onze taal is waarschijnlijk niet groot genoeg geweest om haar naam ook hier te lande te handhaven. DE GEKLEURDE EIEREN. Lang voor de invoering van het Christendom vierde men haar feest al door het uitwisselen van geschenken in de vorm van ge kleurde eieren, want het ei is het zinnebeeld van het beginnen de leven. De Christenen bleven die gewoonte trouw, maar ze zei den dat het ei ook de opstan ding verbeeldt. Zo zijn onze gekleurde Paas eieren dus al vele eeuwen in zwang, en dat niet alleen in ons land. Eiergoden, .eierspelen en eierfeesten zijn gemeenschappe lijk bezit van de gehele mens heid. Aten de Germanen ze op de offermaaltijden van Ostara, de Joden deden het op de begrafe nismaaltijden als symbool van wedergeboorte. Men begroef eieren in de akker om die vruchtbaar te maken. Waarschijnlijk gaat daar het ge bruik op terug om eieren te ver stoppen. Speciaal beneden de gro te rivieren is dat nog in zwang. Maar ook andere spelletjes zijn populair. Eeieren tikken heet in Zwolle boezen, op Overflakkee bollen en in Limburg tippen, kuppen of knotsen. In Steenwijk, Oldemarkt, Blokzijl, Elburg, Kampen, Ólst, Zevenbergen enz. gebeurt het op de Paaswei, in Losser op de dorpsbleek en in Zeegse op de Brink. In Duitsland zijn nog stenen al taren te vinden, Easter-stenen, omdat ze aan de godin Ostara waren gewijd. De jeugd legde er bloemkransen op en bij het licht van grote vreugdevuren danste men er luidruchtig om heen. On danks allerlei verbodsbepalingen heeft dat gebruik zich weten te handhaven tot een eeuw geleden. En tegenwoordig doen we om het Paasvuur eigenlijk weinig an ders, want met Pasen worden we allemaal weer een klein beetje heidens... FOUT VAN TACITUS. Ostara, Frigga, Brechta, Ber tha of de Witte Vrouw, 't is alle maal lood om oud ijzer. In Thü- ringen zorgde ze in een holle berg voor de zielen van ongebo ren kinderen. Volgens de legende is ze de stammoeder van verschil lende geslachten. De moeder van Karei de Grote heet in de geschiedenisboekjes nog steeds Bertha met de grote voeten. Door het voortdurend trappen van het spinnewiel had ze een grote voet gekregen. Als stammoeder van het Duitse kei zerlijke huis heette ze de Witte Vrouw, en nog in 1884 vermeld den de kranten het officiële be richt dat een schildwacht haar door de gangen van het keizerlijk paleis had zien dwalen. In ons land heette ze in sommige stre ken vrouw Elde, en de Melkweg werd daar Vrouw-Eldenstraat ge noemd. Volgens Tacitus heette ze in Noord-Duitsland Nerthus maar dat schijnt hij mis te hebben. Ze werd vereerd door de Ingwaeo- nen. Op een eiland in de Noord zee had ze een heilig woud en 'n heilige wagen. Van tijd tot tijd trok ze daarmee rond om vrede en vruchtbaarheid te brengen. Tenslotte werden wagen en beeld in een verborgen meer ge wassen. De slaven die bij de cul tus hadden geholpen, verdronken bij die gelegenheid. Er zijn tien tallen van die oude verhalen be waard gebleven. En alle beklem tonen hoe blij men was als de winter aftrok en de lieflijke lente kwam. JUDAS, RIJSTEBRIJ EN VLÖGGELEN. De tijd heeft de restanten van de oude gebruiken niet kunnen wegvagen. De eerste geloofsver kondigers zullen het wel hebben geprobeerd, maar zij konden de Paciseieren, de Paasvuren en de Paasbeste kleren evenmin weg werken als later de hervorming, die er ook heftig tegen ageerde. Vuren ontstak men bij alle plechtige gelegenheden. Het ont steken van Paasvuren is een goed Nederlands gebruik dat vooral populair is in Z. O.-Friesland, Z. Groningen, Drente, Overijsel, O. Gelderland, beneden-Betuwe en N.-Limburg. In Huissen wordt bij die gelegenheid elk jaar een „Judas" verbrand. In Tjumma- rum, Usquert, Roden, Zuilen en Olst hoort daar rijstebrij bij, vol gens Kruizinga. In Deventer stroomt men voor het feest naar de Worp, in Zwolle naar de Spoolderberg, in Lochem en Wa- geningen naar de Paasberg, in Winterswijk naar de Wenne, in Ootmarsum naar de Paaskamp en in Dwingelo naar het Dwinge- lerzand. In Ootmarsum gaat men dan vlöggelen bij een vuur dat min stens drie wagens hout moet ver teren: de Vader, de Zoon en de H. Geest. In Denekamp sleept „Judas" de Paastaak van de oude havezathe Singraven naaf het vuur. En het feest kan niet op: in verschillende plaatsen zo als in Colijnsplaat, Domburg, Aagtekerke, Koudekerke en Nw- en St Joosland heeft men zelfs een derde Paasdag nodig! (Nadruk verboden.) President Eisenhower is ern stig bezorgd over het feit, dat talrijke „technische militaire ge heimen" in het bezit van de Sow jet-Unie zijn gekomen, als een ge volg van publicaties in de V. S., zo heeft de perschef van het Wit te Huis, Hagerty, Vrijdag bekend gemaakt. Hij weigerde echter commen taar te leveren op een bericht van de Washingtonse correspon dent van de „New York Herald Tribune", die verband had gelegd tussen deze bezorgdheid van de president en de nieuwe, strenge re richtlijnen, welke vorige week door de minister van Defensie, De fabrikanten en importeurs van en de groothandelaren in rij wielen, bromfietsen, scooters en motorrijwielen, georganiseerd in de Nederlandse vereniging „De rijwiel- en automobiel-industrie" (R.A.I.), van wie een aantal in het begin van dit jaar reeds prijsver lagingen bekend heeft gemaakt vooral voor de goedkopere rij wielen hebben thans het be sluit genomen de huidige prijzen van de door hen in de handel ge brachte merken dit seizoen niet te zullen verhogen. Deze vrijwillig tot stand geko men afspraak heeft de instem ming van het ministerie van Eco nomische Zaken. Als toelichting op het boven genoemde besluit verklaart het bestuur van de R.A.I. nog het volgende: Gezien de grote beteke nis, die deze populaire vervoer middelen heden ten dage voor het gehele Nederlandse volk hebben, wordt de vrijwillige afspraak van de R.A.I.-leden door het be stuur als een belangrijke steun voor de economische politiek van regering beschouwd. De aartsbisschop van Canter bury, dr. Geoffry Fisher, heeft ontkend, dat hij gezegd zou heb ben dat „er geen waarheid schuilt in de geruchten", toen hem Don derdag bij zijn aankomst te Kaap stad werd gevraagd, of prinses Margaret met kolonel Towsend gaat trouwen. Dr. Fisher verklaart nu echter, dat hij „geen commentaar" heeft geantwoord op een vraag over de geruchten. Hij had de geruchten een „zeer kwalijke stunt" van 'n paar Engelse bladen genoemd. De aartsbisschop, die een rond reis van twee maanden door Midden- en Oost-Afrika gaat maken, logeert op het ogenblik bij zijn broer te Grahamstown. Wilson, met betrekking tot de voorlichting zijn gegeven. WUson heeft bepaald, dat voortaan niets betreffende de defensie mag wor den gepubliceerd, vóórdat het door zijn ministerie op politieke en veiligheidsgronden is onder zocht medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdag ochtend tot Zaterdagavond. MINDER REGEN. Nevelig en zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen of mot regen. Voornamelijk in het Wes ten van het land enkele opkla ringen. Matige wind, in hoofd zaak tussen West en Zuid. In het Noordoosten iets lagere, maar in het Zuidwesten iets hogere tem peraturen dan gisteren. ZONDAG 10 APRIL. Breskens 3.30 3.54 Terneuzen 4.05 4.29 Hansweert 4.45 5.09 Walsoorden 4.55 5.19 MAANDAG 11 APRIL. Breskens 4.02 4.31 Terneuzen 4.37 5.04 Hansweert 5.17 5.44 Walsoorden 5.27 5.54 DINSDAG 12 APRIL Breskens 4.40 5.03 Terneuzen 5.15 5.38 Hansweert 5.55 6.18 Walsoorden 6.41 7.04 ZON MAAN op onder op onder Apr. v.m r m 9 5.59 19.26 22.27 6.18 10 5.56 19.28 23.30 6.47 11 5.54 19.29 7.22 12 5.52 19.31 0.27 8.06 13 5.50 19.33 1.16 8.59

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1