Wijziging van Britse regering Koningin en Prinses Margriet in Klosters aangekomen TURKSTRA Protestvergadering tegen ontwerp nieuwe crematiewet Besprekingen tussen Egypte en Soedan mislukt Noodstudio voor televisie reeds in gebruik KERKDIENSTEN WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN eflieoe -&J BESCHUIT Hoge autoriteit zendttelegrammen aan Churchill en Eden Herstel vrije import van tarwe Soekarno ontving delegatie «Bevrijdingsleger voor West-lrian» De Engelse graafschapsverkiezingen Eisenhower tekent Atlantische overeenkomsten VRIJDAG 8 APRIL 1955 10e Jaargang No. 3427. McMillan minisier van Buitenlandse Zaken Kinderpostzegelactie 1954 Explosies op Cyprus Churchill Amerikaans ereburger Prins en Prinsessen in Oostenrijk Russische maneuvres in Oost-Duitsland GeneraalZahedi naar Duitsland vertrokken ZEEPOST Hoessein Ala op onder op onder Apr. 8 6.01 19.24 21.19 5.55 9 5.59 19.26 22.27 6.18 10 5.56 19.28 23.30 6.47 Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N jordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimum advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 8 regels ftr-i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AtirM Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 b®i. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 ut» Sir Anthony Eden, de nieuwe Britse premier, heeft Donderdag de Britse regering gewijzigd. Be 61-jarige Harold MacMillan is benoemd tot minister van Bui tenlandse Zaken. MacMillan was minister van Defensie en hij wordt als zodanig opgevolgd door Selwynn Lloyd, die 50 jaar is. Uoyd was tot op heden minister van Bevoorrading. Opbrengst 1.200.000. De verkoop van kinderpostze gels en prentbriefkaarten met toeslag de bekende actie van het kind voor het kind heeft in 1954 voor de in zo velerlei vorm geestelijk en lichamelijk misdeelde jeugd, netto een bedrag van 1.200.000 opgebracht, dat is bijna ƒ200.000 meer dan in 1953, toe» juist de één millioen werd bereikt. Be opbrengst der postzegels steeg met 126.540,17 tot 791.502,88 gulden (v. j. was dit 664.962,71). Ook de opbrengst der kaarten vertoonde enige sttijging. Eden benoemde de 51-jarige graaf van Home tot minister voor Gemenebest-betrekkingen, in de plaats van de 70-jarige burggraaf Swinton, die niet in de nieuwe re gering is opgenomen. Reginald Maudling, die 38 jaar is, volgt Selwyn Lloyd op als mi nister van Bevoorrading. Hij was economisch secretaris van Finan ciën en als zodanig wordt hij op gevolgd door de 31-jarige sir Ed ward Boyle. Dr Charles Hill, die 50 jaar is, volgt de graaf de la Warr op als minister van P.T.T. De la Warr heeft geen nieuwe ministers functie gekregen. Hill was parle mentair secretaris van het minis terie van Voedselvoorziening en hij verwierf zich grote bekend heid door zijn optreden als .ra diodokter" voor de B.B.C. De door Eden aangebrachte wijzigingen hebben de gemiddel de leeftijd van 58 jaar en zes maanden van de Britse regering verlaagd tot 55 jaar en acht maanden. De reikwijdte van de wijzigin gen heeft veel politici verrast. Men verwachtte algemeen, dat Eden zeer binnenkort algemene verkiezingen zou laten houden. Mogelijk 26 Mei. Gezien de be langrijkheid van de kabinetswij ziging houdt men nu rekening met de mogelijkheid, dat Eden echter pas in October verkiezin gen wil laten houden. Gelijktijdig met de kabinets wijziging werd bekendgemaakt, dat burggraaf Swinton is verhe ven tot graaf en dat Galbraith en Henry Strauss, die voormalige parlementaire secretaris van het ministerie van Handel die niet in de nieuwe regering is opgeno men, tot baron zijn benoemd. Alle andere ministers van de regering-Churchill blijven hun huidige functies bekleden. De heer Monnet, president van de hoge autoriteit der Euro pese gemeenschap voor kolen en staal, heeft telegrammen ge stuurd aan sir Winston Chur chill bij gelegenheid van zijn af treden en aan sir Anthony Eden bij gelegenheid van zijn benoe ming tot eerste minister. De tekst van de telegrammeh luidt: ,.Het wetsontwerp is in strijd met de grondwettelijke rechten van het individu en druist in te gen de begrippen van verdraag zaamheid tegen de medemens", aldus concludeerde prof. mr. P. J. Oud, in zijn rede op de protest vergadering, die Woensdagavond door de vereniging van faculta tieve lijkverbranding en de ver eniging voor crematie en A. V. V. L. in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam wa6 belegd naar aanleiding van de aanvaarding door de Tweede Kamer op 9 Febr. j.l. van het ontwerp van de nieuwe crematie- wet. Prof. Oud, die het „beschamend" noemde, „dat in 1955 nog een der gelijke vergadering moet worden gehouden" kwam tot zijn stand punt na een historisch en staats rechtelijk overzicht van de prin cipiële en practische invloed van crematie op de begrafeniswet van 1839. „Reeds meer dan veertig jaar wordt in ons land gecre meerd", aldus prof. Oud, „en de rechtsontwikkeling is de wei in die periode voorbij gestreefd". Ook prof. W. Banning, hoog leraar in de godgeleerdheid, be sprak het „recht voor ieder, die dat wenst, zijn stoffelijk over schot te doen cremeren zonder enige spoor van discriminatie" en meende dat „de staatsmacht op dit terrein niet mag dwingen." Als theoloog betoogde hij dat „begrafenis geen kwestie is van godsdienstig beginsel, doch in de Joods christelijke wereld is over genomen als een zede. Deze zede heeft voor de christen een die pe, gevoelsmatige inhoud. In een levensbeschouwelijk verdeeld volk komt het er op aan, een modus vivendi te vinden die be rust op verantwoordelijkheid voor elkaar. De meerderheid van een volk dient de minderheid vrij heid te geven en deze te waar borgen", aldus prof. Banning. Met name is het zijns inziens on aanvaardbaar, dat het ontwerp aan publiekrechtelijke lichamen verbiedt crematoria op te richten of de oprichting daarvan te steu nen. De beide overige sprekers, prof. dr. Ldbbe van der Wal (lid hoofd bestuur humanistisch verbond) en de heer P. C. Boone, (namens de beide crematieverenigingen) spra ken in dezelfde geest. De heer Boone wees er daarbij op, dat het tijdens veertig jaar crematie nim mer tot conflicten met de over heid is gekomen. In de practijk betekent z.i. het nieuwe ontwerp een achteruitgang. Aan het slot van de vergadering besloten de ongeveer 2000 toe schouwers op voorstel van de voorzitter, de heer F. A. Wolbeek, een motie te aanvaarden, waarin de teleurstelling werd uitgespro ken over het besluit van de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer werd verzocht het wets ontwerp te verwerpen. Deze mo tie zal worden toegezonden aan de Eerste Kamer der Staten-Ge- neraal, die binnenkort het ont werp zal behandelen. Donderdagavond hebben zich in Larnaca, ten zuiden van Nicosia, drie ontploffingen voorgedaan. Naar verluidt hebben onbekenden handgranaten van eigen maak sel naar woningen van Britse mi litairen geworpen. Deze waren thuis met hun gezinnen toen de aanslagen gebeurden. Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers. Wel is er schade aangericht. Gedurende de eerste jaren na de oorlog moesten tengevolge van de bijzondere omstandighe den vele producten door de over heid worden geïmporteerd. Na dien is de import van verschillen de grondstoffen weder aan de normale handel overgelaten. De tarwe voor de broodvoorzie ning is het enige product, dat thans nog door het voedselvoor ziening import bureau wordt aan gekocht en doorgeleverd aan de tarwe-verwerkende bedrijven. In middels is ook voor tarwe de si tuatie dusdanig gewijzigd, dat, naar het ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning mededeelt, de centrale aan koop van dit product door het V.I.B. per 1 September kan wor den beëindigd. De handel in binnenlandse tar we was reeds vrij, zij het met in achtneming van voorschriften, welke ten doel hebben de a.an de tarwetelers in het vooultzicht ge stelde richtprijs te waarborgen. In verband hiermede zullen 'ook in de toekomst voor de handel in tarwe voorschriften blijven gel den, evenals de verplichting voor de fabrikanten tot verwerking van inlandse tarwe bij de berei ding van meel en bloem. Het herstel van de particuliere tarwe-import zal niet alleen be trekking hebben op broodtarwe, doch ook zal worden toegestaan tarwe voor verwerking tot vee voeder in te voeren. Voor deze import zal echter het voorschrift gelden, dat de tarwe - ter onder scheiding van broodtarwe moet worden gekleurd. De prijzen van meel, bloem en brood worden niet zodanig door de vrije import van tarwe beïn vloed, dat hieruit een prijsstijging voor de consument voortvloeit, omdat de prijzen, waartegen het V.I.B. de buitenlandse tarwe ver kocht, op de kostprijs waren af gestemd. President Soekarno heeft een delegatie ontvangen van het „be vrijdingsleger voor West-lrian", een organisatie, die haar hoofd kwartier op midden-Java heeft. Zij heeft een lidmaatschap van 72.502 personen, uit alle lagen van de bevolking en is verdeeld in centrale-, regionale-, sub-regio nale, districts-, subdistricts- en peletoncommando's. Alle leden hebben zich bereid verklaard te vechten tegen elke vijand, die met geweld de repu bliek Indonesia omver zou willen werpen. Verder hebben zij zich verplicht te helpen bij de uitvoe ring van opbouwprojecten. De meeste leden zijn studenten, oud strijders van de revolutie en oud zeelieden, die ervaring hebben in de wateren van West-lrian. Ver der arlbeidërs en jongeren, die zich „verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van hun land". De president sprak bij de ont vangst in het paleis te Djakarta zijn waardering uit voor haar be reidheid om „een kruistocht te ondernemen voor de revolution- naire nationale eenheid, teneinde de kracht te verkrijgen om de te rugkeer van West-lrian binnen het grondgebied der republiek In donesië te verwezenlijken. Vernomen wordt, dat deze week in Djakarta en Bandung afdelin gen van deze organisatie opge richt zullen worden. Aan sir Winston Churchill, 10 Downing Street, Namens mijn collega's leden van de hoge autoriteit en mij zelf wens ik de diepste bewonde ring uit te spreken van allen, verbonden aan de Europese ge meenschap voor kolen en staal, voor de staatsman, die meer dan alle anderen een stempel heeft gedrukt op deze eeuw stop voor de Europeanen is uw naam ge worden tot een symbool van overwinning van tegenspoed en nu, na 50 jaren politieke leiding, laat gij het Verenigd Koninkrijk sterk en in voorspoed achter. Moge Brittannië en al zijn vrien den nog lang het voorrecht heb ben te steunen op uw grote er varing en wijsheid bij het hand haven van de wereldvrede. (w.g.) Jean Monnet. Aan sir Anthony Eden, 10 Downingstreet Namens mijn collega's leden van de hoge autoriteit en mij zelf bied ik u mijn warmste ge lukwensen aan bij gelegenheid van uw benoeming door de ko ningin tot eerste minister. Als minister van Buitenlandse Zaken hebt gij Europa's pogingen om tot een eenheid te komen van na bij gevolgd. Gij brengt op uw nieuwe post mee een grote erva ring in de behandeling van inter nationale zaken, welke heeft bij gedragen, zowel tof de sterkte als tot de voorspoed van het Ver enigd Koninkrijk en tot hand having van de wereldvrede. (w.g.) Jean Monnet. De Amerikaanse democrati sche senator George Smathers zal het congres vragen sir Win ston Churchill, als dat wettelijk mogelijk is, ereburger van de Ver. Staten te maken. Smathers gelooft, dat er een precedent voor het verlenen van het ere burgerschap bestaat, aangezien indertijd de markies de Lafayette Amerikaans ereburger is ge worden wegens zijn grote ver diensten in de onafhankelijk heidsoorlog tegen Engeland. Vijftig rode rozen, die de Ko ningin op haar hotelkamer vond, waren het welkom van de Zwit serse „Bundesrat" bij aankomst van H. M. in Klosters. Om tien voor vijf reed de trein uit Zurich, waar Koningin Juliana en Prin ses Margriet per vliegtuig aan gekomen waren, het kleine sta tion van Klosters binnen. Het druilige weer was niet erg aan lokkelijk voor een wintersport- verblijf, maar de weerberichten voor heden zijn goed en het be looft al een even stralende dag als die van Woensdag te worden. „Het is hier in April zo om de dag goed" zeide ons een Zwitser se spoorwegarbeider, die met zijn colega's, de schop over de schou der, vol belangstelling de aan komst gade sloeg. Hij was, met een groot aantal skiërs, die in Klosters in de trein stapten, min of meer symbolisch voor de aard van deze ontvangst, die op ver zoek van de Koningin zeer on officieel was. Slechts de eigenaar vian het hotel, de heer Hans Gu- lig, was zodoende ter verwel koming aanwezig en hij had de niet overbodige voorzorg geno men een paar parapluies mee te nemen. Samen met hem onder een paraplu wandelde de Ko ningin het kleine stukje van het station naar het hotel, gevolgd door Prinses Margriet en freule Roëll. Daarachter stapte de jeugd van Klosters, die zich de gelegenheid niet liet ontnemen de Koningin der Nederlanden te zien. De bergen om Klosters zijn op het moment in een dichte nevel gehuld, zodat het prachtige uit zicht, dat de vorstelijke gasten van hun hotelkamer hebben, gisteren niet tot zijn recht kwam; maar de sneeuw boven is uitste kend. De skilift is nog in wer king en er zijn nog vele gasten in het gezellige wintersport plaatsje, waar de lente zich reeds aankondigt en waar het jonge groen schuchter de strijd heeft aangeboden tegen de zeer lang zaam verdwijnende witte sporen van de winter. Het laatste dorp in het mach tige dal van de Trissana in het Z.-W.-deel van de Oostenrijkse De Britse labourpartij heeft bij de verkiezingen in 62 graafschap pen in Engeland en Wales aan zienlijke verliezen geleden. In 5 graafschapsraden verloor labour haar meerderheid. Volgens de laatste uitslagen behouden de so cialisten hun meerderheid in ze ven raden. De winst die de conservatieven behaald hebben in het bijzon der die in het industriële noorden van Engeland heeft in het con servatieve kamp goede hoop ge wekt voor de algemene verkiezin gen, die, naar algemeen wordt verwacht, binnenkort zullèn wor den uitgeschreven. De socialisten verloren hun meerderheid in Yorkshire West Riding, Lancashire, Staffordshi re, Essex en Carmarthenshire. De labourpartij heeft verklaard bij de graafschapsverkiezingen VRIJDAG 8 APRIL. (Goede Vrijdag.) Gereformeerde Gemeente. Vlooswijkstraat. Terneuzen: 7 uup Ds. Aangeen- brug. 159 zetels verloren te hebben. De conservatieven verklaren 174 ze tels gewonnen te hebben en vol gens hen verloor labour 165 ze tels. Bij de graafschapsverkiezin gen in 1952 bedroeg de winst voor labour ruim 400 zetels. Volgens de anti-communisti sche „Strijdgroep tegen onmense lijkheid" en het „Comité van vrije juristen" houden Russische troe pen in Oost-Duitsland, in het ge bied tussen Wittenberg, Halle, Saksen-Anhalt en Oebisfelde na bij de zonegrens, lentemanoeu vres. Voor de troepenbewegingen zouden de Oostduitsers dagelijks 120 goederentreinen beschikbaar moeten stellen. Voorts wordt de aankomst ge meld van bijna duizend Sowjet- tanks van het type T-34 in Oost- Duitsland. Ter bescherming van deze militaire transporten zijn bij de grote spoorwegknooppun ten belangrijke afdelingen politie gelegerd, aldus genoemde anti- dommunistische organisaties. Alpen is het schilderachtige Gal- tur. Het laatste hotel in Galtur, dat staat, waar de smalle auto weg ophoudt, is hotel Fluchthorn en daar kwamen Woensdagavond om half twaalf Prins Bernhard en de Prinsessen Beatrix en Ire ne aan in gezelschap van de gid sen Toni Marth en Pompadelli uit Sankt Anton ,die de weg zul len wijzen op de skitocht naar Klosters. De Prins en zijn beide dochters waren naar Innsbruck gevlogen, hadden daar de trein gepakt naar Landeck en daar stond Toni Marth met de ski-uit rusting en een taxi te wachten. In Landeck werd eerst 't avond eten gebruikt en toen ging het per auto naar Galtur. Dat laatste deel van de tocht was nu niet di rect erg prettig. De smalle weg, waar twee auto's elkaar nauwe lijks kunnen passeren, is pas sinds korte tijd sneeuwvrij en de kuilen en plassen maakten de rit van 40 km in de donkere avond nu niet direct tot een genoegen, maar niettemin kwam het gezel schap in opgewekte stemming in Galtur aan. De ontvangst in nét hotel was allerhartelijkst. De 11- jarige Ellie Türtscher, klein dochter van de waard, bood de prinsessen een bouquet witte an jers aan. Op de kamers van de prinsessen stonden eveneens wit te anjers. Het hotel was vol met diep bruingebrande gasten, wien de zon Woensdag nog een extra tintje had gegeven, en in de gro te eetzaal speelde, evenals elke avond, de muziek. Boven de in gang van het hotel had men snel nog een geïmproviseerde Neder landse vlag opgehangen, op aan wijzing van enige Nederlanders, die de Oostenrijkers er voor be hoedden de rood-wit-blauwe Franse vlag uit te hangen. Direct na aankomst gingen de gasten na een vermoeiende dag naar bed om krachten op te doen voor de lange dag van Donderdag. De tocht is om negen uur be gonnen en een met rendieren be spannen slee heeft de bagage naar boven gebracht tot de plaats waar de ski's werden aangebon den. Toni Marth heeft nog een extra mannetje gecharterd voor de rugzakken en dan gaat het over de eindeloze sneeuwvlakten naar de Silvretta-gletscher, trek kend van skihut tot skihut. De onderhandelingen tussen Egypte en Soedan over de ver deling van het Nijlwater zijn mislukt, zo heeft het Egyptische ministerie voor de productie be kend gemaakt. De Egyptische kolonel Samir Helmi verklaarde Donderdag op een persconferentie in Cairo, dat de leider der Soedanese delega tie, de minister van bevloeiings werken Khadr Hamad, door de Egyptische politie was betrapt, toen hij persoonlijk toezicht hield op het drukken van pam fletten tegen de huidige Egypti sche regering. De besprekingen hebben twee dagen geduurd. Helmi, die sprak namens de minister van voorlichting, Salah Salem, zei, dat Egypte op de con ferentie een „eerlijke en recht vaardige verdeling van het wa ter" had voorgesteld, doch dat de Soedanese delegatie de tech nische aspecten van het vraag stuk niet wilde bespreken en de kwestie „om politieke redenen" op een zijspoor had geschoven. De verdeling van het water van de Nijl geschiedt op het ogenblik volgens een Brits-Egyp tische overeenkomst van 1929. De Nederlandse televisiestich ting is er in geslaagd voor de eerstvolgende uitzendingen de be schikking te krijgen over de kerk - zaal van het jeugdgebouw „El- theto" aan de Huizerweg te Bus- sum. Deze zaal kan de door brand uitgeschakelde studio „Irene" althans voor de uitzendingen van Zaterdag en Dinsdag a.s. vervan gen. Het gebouw ligt zeer gunstig vlak bij de overige televisiege bouwen en de ruimte in de grote zaal is behoorlijk. Wel zijn er enige acaustische bezwaren, maar men hoopt die te kunnen onder vangen. De P.T.T. heeft inmiddels de straalzender in de toren van de studio „Irene" hersteld en legt een lijnverbinding tussen deze noodstudio en deze toren, zodat de beelden vanuit de studio via de straalzender naar de grote zender in Lopik kunnen worden doorgegeven. De regeling voor deze noodstudio is voorlopig voor een week getroffen. Volgende week Woensdag heeft men weer de beschikking over de tweede studio in het Vitusgebouw, door dat de betonvloer, die daar juist was gelegd, dan voldoende droog zal zijn. Intussen zal overwogen moeten worden of men zal proberen „El- theto" als tweede noodstudio zal blijven gebruiken of dat getracht zal worden nog een andere nood ruimte te vinden. In de noodstu dio werd Donderdagmorgen reeds druk gerepeteerd voor de uitzen ding van het spel: „Een man ge naamd Judas". Be oorzaak van de brand. Omtrent de oorzaak van de brand in „Irene" werd meege deeld, dat vergeten was, dat on der decormateriaal en een gor- Generaal Fazlollah Zahedi, die dezer dagen als premier ven Per- zië aftrad, is Donderdag per vliegtuig naar West-Duitsland vertrokken. dijn nog een z.g. lichtbak inge schakeld stond. Toen de verlich ting werd ontstoken ging deze lamp branden en de hierdoor ver spreide hitte deed het gordijn vlam vatten. De omvang van de schade is nog niet bekend, omdat men een onderzoek instelt hoeveel onder delen van het technische mate riaal nog gebruikt kunnen wor den. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn, be zorgd, staan, achter de naam van het schip vermeld. Indonesië: m.s. „Karimata" 14 Apr. Ned. Nw-Guinea: s^. „Pyrr- hus" 11 Apr. Ned. Antillen: m.s. „Patota" 12 Apr. Suriname: m.s. „Mentor"* 20 Apr. Unie van Z.-Afiika en Z.-W.- Afrika: m.s. „Sterling Castle" 9 Apr. Canada: s.s. „Grote Beer" 9 Apr.; m.s. „Prins Willem van Oranje" 14 Apr. Argentinië: s.s. „Andes" 18 Apr. Chili: via New York 14 Apr. Brazilië: nrs. ..Aldabi" 13 Apr. Australië: via Engeland 9 Apr. Nieuiw-Zeeland: via Engeland 9 Apr. via Engeland 16 Apr. Inlichtingen betreffende de verzendiingsdata van postpedcket- ten geven de postkantoren. President Eisenhower heeft Donderdag de Parijse overeen komsten aangaande de herbewa pening van een souverein West- Duitsland getekend. Voorts tekende Eisenhower een uitvoeringsovereenkomst, waarbij de Verenigde Staten, En geland en Frankrijk het recht hebben ook verder strijdkrach ten op Duits grondgebied te handhaven. Hoessein Ala, die generaal Za hedi opvolgt als premier van Per- zië, is een vertrouwensman van de sjah. In 1950 was hij minister van Buitenlandse Zaken. Een paar later werd hij minister voor hof zaken, een functie die hij reeds eerder had bekleed. Na in Maart en April premier te zijn geweest werd hij opnieuw minister voor hofzaken, welke functie hij se dertdien met een korte onderbre king heeft bekleed. Van April tot Augustus 1953 moest hij als zo danig aftreden, omdat hij gekant was tegen de politiek van Mos- sadeq. Hoessein Ala is o.m. ook am bassadeur in de V. S. geweest en hij heeft zijn land vertegenwoor digd bij de V. N. De parlementaire bekrachti ging der Parijse verdragen moet thans nog geschieden door Dene marken en Nederland. De overeenkomsten zijn ook door Dulles, de minister van Bui tenlandse zaken, ondertekend. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Veel bewolking. Over het algemeen veel bewol king met aanvankelijk wat regen of motregen. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Onge veer dezelfde temperaturen als gisteren. ZATERDAG 9 APRIL Breskens 2.59 Terneuzen Hansweert Walsoorden 3.34 4.14 4.24 3.18 3.53 4.33 4.43 ZON MAAN v m n Tl

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1