Belgische benaat keurt Parijse verdragen goed van De redenen Churchills aftreden Televisiestudio te Bussum door brand vernield Belgische de over Protestanten schoolstrijd Westelijke verklaring over Oostenrijk Nieuw bestand in Saigon WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Eden opvolger van Churchill Philips over de economische toestand Russisch antwoord op gemeen schappelijke Westelijke verklaring Paasvacantie Prinsessen Uitzendingen gaan door Lancashire weer conservatief De onrust in Brazilië Argentinië Griekenland wil goede be- betrekkingen met Engeland handhaven Autovervoer door Gotthardtunnel goedkoper Franker in g bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW DONDERDAG 7 APRIL 1955 lOe Jaargang No. 3426. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimum p«* advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 9 regel» ƒ1,—1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Aóxm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag» 2 out Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur Be Belgische Senaat heeft Woensdagmiddag met 142 tegen 2 stemmen bij één onthouding- de Parijse overeenkomsten goedge keurd. Het Belgische parlement heeft hiermee de ratificatie-procedure voltooid. De Kamer van Volks vertegenwoordigers keurde de verdragen in Januari reeds goed. Be communfsten stemden tegen. Dertig van de 175 senato ren waren afwezig. Het betrokken wetsontwerp moet thans nog door Koning Boudewijn worden getekend om wet te worden. nale politiek betekenen. Per soonlijk is Spaak van oordeel, dat er slechts een juiste politiek is: die gebaseerd op een geleide lijke en gecontroleerde ontwape ning. De minister van Buitenlandse Zaken wees vervolgens op de noodzaak de idee van een ver enigd Europa uit te breiden tot de economie. De Europese gemeenschap voor kolen en staal heeft haar reden van bestaan bewezen en het is te wensen dat haar werk zaamheid zich uitbreidt tot an dere gebieden, zoals dat van gas electriciteit en kernenergie, zo zeide hij tenslotte. Bij de discussie verklaarde de socialistische senator Rolin geen voorstander te zijn van de ac eoorden aangezien de politieke inconveniënten die de Europese veïdedigings-gemeensehap (E. V G.) aankleefden, in de nieuwe verdragen voortleven. De ac- co«rden van Parijs, zo merkte hij op, dulden niet alleen de her bewapening van Duitsland doch organiseren deze zelfs. Spreker fco* moeilijk aannemen, dat de vijand van 1945 thans een trouwe partner wordt in een coalitie die gericht is tegen een geallieerde va* 1945. Iedere onderhandeling met het Oosten is onmogelijk en moet onvermijdelijk naar een im passe leiden indien de Parijse ac- coorden de politieke en militaire infrastructuur van Europa blij- ve* vormen, zo betoogde hij ver der. Beze accoorden, aldus de sena tor, kunnen slechts tot een ge leidelijke vergiftiging van de sfeer en naar een ramp leiden. Be heer Rolin die oorspronke lijk voornemens was tegen de accoorden van Parijs te stem men zou dit, naar hij tenslotte verklaarde, niet doen omdat hij wenste te voorkomen, dat de C. T. P. tegenover het buitenland de indruk zou gaan wekken dat deae door haar toedoen door de Belgische senaat werden aange nomen. Be katholieke senator Paul Struye had bij de aanvang van het debat reeds verklaard, dat zijn fractie zich niet zou laten leiden door overwegingen van in terne politieke aard en de ac coorden van Parijs zou goedkeu ren wegens internationale be langen. Be minister van buitenlandse zaken Spaak, zei, dat noch de Amerikanen noch de Engelsen een integratiepolitiek hebben wfflen opdringen en België deze in volle vrijheid zelf heeft kun nen kiezen. Hij was van oordeel, dat de idee van een conferentie tussen Oost en West een steeds vastere vorm aanneemt en deze nieuwe fase met een maximum aan goede wil en vertrouwen moet worden tegemoetgetreden. Het is zeker, aldus Spaak, dat de aeeoorden van Parijs niet het laatste woord in de internatio- OOK LUXEMBURGSE KAMER RATIFICEERT PARIJSE VERDRAGEN. Het Luxemburgse parlement, dat uit één Kamer bestaat, heeft de Parijse overeenkomsten Woensdag met 48 tegen drie stemmen geratificeerd. Er wa ren geen onthoudingen. De Kamer was Dinsdag met he debat begonnen. De aanvaar ding stond tevoren reeds vast. De koninklijke familie zal tij- den% de Paasvacantie van de prinsessen wederom in het Al pengebied verblijven. De prin sessen Beatrix en Irene gaan met Prins Bernhard eerst een trektocht in het hooggebergte van Oostenrijk maken en zullen de laatste vacantiedagen in Klos- ters (Zwitserland) doorbrengen, alwaar prinses Margriet met de Koningin de skisport gaat be oefenen. De Koningin zal worden ver gezeld door haar hofdame jonk- vrouwe C. E. B. Roëll. Prinses Marijke zal wederom loigeren in het kindertehuis ,,Le Genise" te Arveyes-Villars (Zwitserland), al waar zij ook gedurende de Kerst- vacantie verbleef. Prins Bernhard en de prinses sen Beatrix en Irene, die gister middag met de regerings-dakota van Soesterberg zijn vertrokken, zijn gisteravond aangekomen op het vliegveld Kranebitten bij Innsbruck in Tirol. H M de Koningin reist van daag met prinses Margriet naar Klosters. awags. Verjaagdat lustelozegevoel.NeemnAKKERTjr om weer monter en friste worden er^ misschien een griep te voorkomen. helpen direct Sir Anthony Eden heeft zich Woensdagochtend naar het pa leis van Buckingham begeven om de uitnodiging van koningin Eli zabeth, sir Winston Churchill op te volgen als premier, te aan vaarden. Na de audiëntie, die ruim een half uur duurde, werd officieel de benoeming van Eden tot pre mier bekendgemaakt. Sir Anthony Eden, de nieuwe en 42ste premier van Engeland, heeft Woensdag in zijn eerste (korte rede) in het Lagerhuis geen aanwijzing gegeven, of hij al of niet van plan is binnenkort algemene verkiezingen uit te schrijven, hoewel men in politie ke kringen sterk gelooft, dat de ze 26 Mei gehouden zullen wor den. Eden heeft ook niet gezegd, wanneer hij de samenstelling van zijn regering zal bekend maken. Men verwacht niet, dat deze veel zal verschillen van de regering- Churchill. Uit vele delen van de wereld is Eden lof toegezwaaid. President Eisenhower noemde Eden „een grote opvolger van een grote eer ste minister". Edgar Faure, de Franse pre mier, heeft gezegd, dat de gehele Noordatlantische gemeenschap zich zal verheugen in Edens be noeming. EDEN FRACTIELEIDER DER CONSERVATIEVEN. De nieuwe Britse premier, sir Anthony Eden, is gisteren met algemene stemmen tot leider van de conservatieve fractie in het Lagerhuis gekozen. (Voor levensbeschrijving Eden zie Tweede blad.) Sir Winston Churchill heeft Woensdag voor liet eerst de re denen voor zijn aftreden als Brits premier onthuld en daarbij een sterke aanwijzing gegeven, dat algemene verkiezingen op handen zijn. In een brief aan de voorzitter van de conservatieve partij van het district Woodford, het dis trict dat Churchill in het parle ment vertegenwoordigt, zegt hij, dat het hoofd van de regering en de leider van de partij de po litiek voor het nieuwe parlement ontvouwt, waaraan hij zich per soonlijk heeft verbonden. Reeds enige tijd, aldus Churchill, heb ik niet het gevoel gehad, dat het op mijn leeftijd juist zou zijn, dergelijke nieuwe en onbegrens de verantwoordelijkheden op mij te nemen. In het openbaar be lang is het derhalve noodzake lijk, dat mijn opvolger binnen re delijke tijd zijn taak zal aanvaar den om zichzelf en zijn program aan het volk voor te stellen naar zijn goeddunken. Ik verlang er naar hem te steunen wanneer deze verkiezingen komen en zal een beroep doen op de kiezers van Woodford, mij met deze taak In een beschouwing gewijd aan enkele aspecten van de economi sche toestand, verklaart het be stuur der N.V. Philips' gloeilam penfabrieken te Eindhoven, dat tie huidige economische situatie van ons land gunstig kan wor den genoemd. Dit mag, aldus de N.V. Philips, ons echter de ogen niet doen sluiten voor de kwets bare plekken in de structuur van onze economie. Wanneer de stijging van de export tot staan zou komen of sterker nog in een daling zou omslaan, zou dit voor onae volkshuishouding, waarin de export zulk een grote rol speelt, ernstige gevolgen hebben. De snelle bevolkingsgroei eist nu eenmaal een voortgaande indu strialisatie en een daarmee sa menhangende verdere exportver groting. Deze zal alleen moge lijk zijri indien de grootste aan dacht wordt besteed aan de op voering van de productiviteit en het Nederlandse kostenpeil laag blijft. Een revaluatie van de gulden of loonstijgingen, die de toeneming van de productiviteit overtreffen, zijn daarom fnui kend voor onze export, die toch al heeft te kampen met toe nemende concurrentie. Behalve de investeringen die nodig zijn om de groeiende beroepsbevol king op te vangen' eist de snelle technische ontwikkeling omvang rijke diepte-investeringen. Een verlaging van de belastingdruk is dan ook noodzakelijk om de financiering van deze investerin gen door middel van risico-aan vaardend kapitaal mogelijk te maken. te belasten en mij de eer te ver schaffen, hen in het Lagerhuis te vertegenwoordigen, zoals zij dit de laatste 30 jaar hebben gedaan. Reuter merkt op, dat uit- deze laatste zin blijkt, dat de 80-jarige staatsman als gewoon candidaat der conservatieve partij aan de voegende verkiezingen zal mee doen CHURCHILLS AFSCHEID VAN DOWNINGSTREET. Vergezeld door één van zijn secretarissen heeft sir Winston Churchill Woensdagmiddag zijn ambtswoning in Downingstreet verlaten en vertrok hij naar zijn landhuis te Chartwell. Meer dan 2000 mensen, die te voren urenlang in de nauwe straat hadden gestaan, juichten de oude staatsman bij zijn ver trek uit Downingstreet toe. Tus sen een haag van ambtenaren van het ministerie, die hem be groetten met „He is a jolly good fellow", begaf Churchill zich met tranen in de ogen naar zijn auto. Herhaaldelijk gaf hij 't V-teken. Toen hij gezeten was, legde een huisknecht een plaid in de kleu ren van de Union Jack over Churchills knieën. Churchill stak een sigaar op en groette de menigte, terwijl de auto weg reed. In een volgauto waren tal rijke handkoffers, andere bagage en een vogelkooi geladen. Ook Churchills hond had er 'n plaats gekregen. Voor het vertrek was er een ontvangst in Downingstreet nr. 10 waarvoor Churchill al het per soneel van zijn ambtswoning had uitgenodigd. Mevrouw Churchill, die in Downingstreet is gebleven om toezicht te houden op de laatste fazen van de verhuizing, zal Don derdag naar Chartwell gaan. Het is altijd prettig weer thuis te zijn", zeide Churchill bij aan komst te Chartwell tegenover journalisten. Tot de menigte die zich voor zijn landhuis bevond, riep Chur chill: „Gode zegene u". De men sen antwoordden: „Wij danken u voor onze redding". De toeschouwers achter de hek ken nodigde Churchill later uit naar zijn goudvissen te komen kijken. In de graafschapsraad van Lancashire, het hart van Enge- lands katoenindustrie, hebben de conservatieven de meerderheid van Labour overgenomen. Hetzelfde is Maandag geschied in West Riding en Essex. In deze drie graafschapsraden behaalde Labour in 1952 de meerderheid. Labour verloor in Lancashire 18 van haar 64 zetels. In West Ri ding 17 van haar 59. Lancashire en West Riding, waar het grootste deel van de Britse textielindustrie zetelt, als mede het steenkolencentrum van Zuid-Yorkshire en een groep fa- briekscentra, waaronder de staal stad Sheffield, vormen de indu striële kern van Noord-Engeland. De verkiezingsuitslag sterkt het geloof, dat de conservatieven bereid zullen zijn spoedige alge mene verkiezingen te riskeren. Woensdagmorgen te circa 10 uur is brand uitgebroken in de televisie studio „Irene" te Bus sum. De brand is waarschijnlijk door kortsluiting ontstaan op de bo venverdieping van het studio- gebouw. In weinige ogenblikken stond een groot deel van de bovenverdieping in lichterlaaie. Dikke rookwolken sloegen aan alle kanten uit het dak. „Irene" is een oud-evangeli satiegebouw waarin Philips ex perimentele televisie gevestigd is geweest. De Nederlandse televi siestichting heeft deze Philips studio, anderhalf jaar geleden, overgenomen. Studiopersoneel en aanwezige artisten beijverden zich om zo veel mogelijk van de zeer kost bare inventaris in veiligheid te brengen. Hierbij hielpen ook leden van de toneelgroep „Thea ter", die juist waren aangeko men voor de repetitie van de uit zending van het televisiespel „Judas". De auto met costuums van het gezelschap was onderweg opge houden, daardoor te laat aange komen en nog juist niet uitge laden, zodat deze bezittingen van het gezelschap zijn gered en de voorstelling van gisteravond in de Stadsschouwburg te Amster dam normaal doorging. Te half elf sloegen de vlam men het dak uit. De talrijke toe schouwers werden op grote af stand gehouden in verband met het gevaar, dat de toren zou in storten. De brand was kort na elf uur zo goed als bedwongen. Men heeft haar beperkt kunnen hou den tot de bovenverdieping, maar door de enorme waterschade, ook aan de kostbare technische apparatuur, is deze, en het ge bouw voor televisiedoeleinden voorlopig volkomen uitgescha keld. Onder meer is grote water schade aangericht aan de appa ratuur van de controle- en van de regiekamer. Naar wij van de zijde van het bestuur van de televisiestichting vernemen, wordt getracht de uit zending van het televisiespel „Judas" hedenavond toch te la ten doorgaan en wel vanuit de A.V.R.O.-radiostudio te Hilver sum. De Nederlandse Televisiestich ting is voor haar eerstvolgende uitzendingen in ernstige moei lijkheden geraakt, omdat in de nieuwe studio „St. Vitus", die enige maanden geleden in ge bruik werd genomen op 't ogen blik een nieuwe betonvloer wordt gelegd, zodat ook deze zeker de eerstkomende 10 dagen niet kan worden gebruikt. Het blussingswerk van de Bus- sumse brandweer geschiedde energiek en snel, waardoor voor komen is, dat de brand zich ver der uitbreidde. De toren op de studio is be houden gebleven, doch een deel van de apparatuur van de straal zender, die in en op deze toren is opgesteld en die dient om het beeld uit de studio over te bren gen naar de grote zender in Lo- pik, heeft eveneens schade op gelopen. Getracht wordt met een nieuwe straalzender, mogelijk vanaf een Bussumse kerktoren, die verbin ding tot stand te brengen. De Nederlandse televisie stich ting heeft voorzieningen getrof fen, waardoor de voorgenomen uitzendingen normaal kunnen doorgaan. Ook zullen de buiten landse programma's kunnen wor den overgenomen. In het gebied van de Brazi liaanse hoofdstad Rio de Janeiro hebben de troepen opdracht ge kregen, zich voor onmiddellijke actie gereed te houden, zulks met het oog op de politieke onzeker heid in het land, nadat als een gevolg van politieke manoeuvres een groot aantal regeringsfunc tionarissen waren afgetreden. Alle militaire verloven zijn in getrokken. Zoals gemeld hebben Dinsdag, ingevolge afspraken in verband met de komende presidentsverkie zingen, de ministers van finan ciën en verbindingen, alsmede de president van de staatsbank hun ontslag genomen. De politie te Buenos Aires heeft een traditionele (optocht op Witte -Donderdag van de fede ratie van Rooms-Katholieke arbeiders, die de route van het comgresplein naar de kathe draal volgt, venboden. Wel is toestemming verleend tot het houden van een optocht mar een andere kerk. Hoewel officieel geen redenen voor het verbod zijn opgegeven, meent men te weten, dat ge vreesd wordt voor ongeregeld heden door de aanwezigheid van eten grote menigte in de buurt vian de kathedraal, die dicht bij het regeringsgebouw ligt De Argentijnse regering heeft de laatste tijd antiek uitgeoe fend op en beperkingen opge legd aan het Rooms-Katholieke leven. Het blad „Da Prensa 6telde Maandag voor de gods dienst uit de grondwet te laten verdwijnen. De Griekse regering is vastbe sloten te verhinderen, dat de be trekkingen met Engeland door de kwestie-Cyprus worden vertroe beld, zo heeft minister van Bui tenlandse Zaken Stephanopoelos de Britse ambassadeur, sir Char les Peake, meegedeeld, die was komen protesteren tegen de an ti-Britse toon van de radio- Athene. De minister voegde er aan toe, dat zijn regering bereid blijft, het vraagstuk-Cyprus voor interna tionale instanties te bespreken. Inmiddels is de dagelijkse com mentaar op de toestand op Cy prus voor radio-Athene achter wege gebleven. Het verenigd oppositiefront in Saigon heeft ingestemd met een nieuw bestand' voor de duur van twee weken, nadat de leiders vaan de oppositielegers Dinsdag avond een telegram van Bao Dai, het staatshoofd, hadden ontvangen. Naar uit goede bron verluidt, zullen de secteleiders aan Bao Dai, die nog steeds in Frankrijk verblijft, telegrafisch mededelen, ander welke politieke en militai re voorwaarden zij willen in stemmen met een definitief accoord. De stafchef van het Vietna mese leger en verscheidene hooggeplaatste officieren zou den in een telegram aan Bao Dai hebben verklaard, dat zij weigeren deel te nemien aan een broederoorlog. Volgens latere iberichten was tevoren reeds overeenstemming bereikt over verlenging van het bestand, dat Dinsdag afliep, tot volgende week Dinsdag. De Franse commissaris-generaal in Indo-China, generaal Ely, en de vertegenwoordiger van presi dent Eisenhower in het land, ge neraal Colhns, hadden hiervoor geijverd. Officieren van de Zuidvietna mese generale staf verklaarden later, dat hun telegram naar Bao Dai niet verzonden was, omdat inmiddels het telegram van het staatshoofd was; ontvangen. De telegrafische oproep van Bao Dai om het 'bestand te verlengen is volgens de generale staf 'n be vel. dat opgevolgd moet worden Engeland. Frankrijk en de Ver. Staten zeggen in een gemeen schappelijke verklaring aan de Oostenrijkse kanselier, Julius Raab, dat de kwestie van het Oostenrijkse staatsverdrag even zeer de drie Westelijke mogend heden aangaat als de Sowjet- Unie en Oostenrijk. Zij stellen vopr, dat de Oosten rijkse regering én de vier ambas sadeurs in Wenen elk veelbelo vend voorstel, dat het bezoek van Raab aan Moskou zou opleveren, zullen bespreken. Raab vertrekt Maandag a.s. naar Moskou voor besprekingen over het Oostenrijkse vredesver drag met Molotof, de Sowjet-mi- nister van Buitenlandse Zaken. De verklaring, die Raab Dins dag door de drie Westelijke am bassadeurs te Wenen ter hand werd gesteld, herhaalt, dat het Westen ernstig er naar verlangt het staatsverdrag zo spoedig mo gelijk te sluiten in overeenstem ming met beginselen, welke Oos tenrijks volledige vrijheid en on afhankelijkheid zullen verzeke ren. De verklaring der drie Weste lijke mogendheden wil, aldus di plomatieke kringen te Londen, er aan herinneren dat een directe overeenkomst van de kwestie van het staatsverdrag zou kunnen be tekenen. De verwijzing in de verklaring naar „beginselen, die Oostenrijk volledige vrijheid en onafhanke lijkheid zullen verzekeren" duidt volgens genoemde kringen op Westelijke oppositie tegen elk plan voor neutraliteit, welke in het verdrag aan Oostenrijk zou worden opgelegd. De Westelijke mogendheden hebben er geen bezwaar tegen, dat Oostenrijk besluit in de koude oorlog neutraal te blijven, maar geloven, dat het de vrijheid moet hebben om zijn eigen buitenland se politiek te bepalen. Anders zou, menen zij, de belofte van vrijheid en souvereiniteit voor Oostenrijk, zoals gedaan in de Moskouse verklaring tijdens de oorlog, niet gehouden zijn. Men gelooft te Londen, dat de Sowjet-Unie wellicht als één der voorwaarden voor de onderteke ning van een verdrag en terug trekking van haar troepen opne ming van de eis van Oostenrijkse neutraliteit in het verdrag wenst. Molotof zal naar verwachting tevens aandringen op verdere verzekeringen tegen een „ansch- luss" met Duitsland, maar men gelooft, dat op dit punt geen on overkomelijke moeilijkheden zul len ontstaan. De raad der Protestantse ker ken in België heeft met betrek king tot de schoolstrijd! de vol gende verklaring bekend ge maakt: De raad van de federatie van Protestantse kerken van België, verontrust door de bitterheid waarmee de schoolstrijd! wordt gevoerd en die leiden moet tot een smartelijke verdeling van ons volk, meent uitdrukking te moeten geven aan de overtui ging der gezamelijke Belgische Protestanten, door de volgende verklaring: Wij' brengen hulde aan de geest die hen .bezielde, die in 1830 ons land een grondwet schonken, die een werkelijke vrijheid van geweten en me ningsuiting garandeert aan alle burgers, ongeacht hun politieke of godsdienstige overtuiging. Wij sporen onze huidige regeer ders aan deze geest stipt ge trouw te blijven. De Belgische Protestanten, dde slechts een minderheid vormen (ongeveer 1 procent der totale bevolking) drukken hun vol doening uit over de plaats, die hun in de natie wordt geboden. Onze waardering voor het be staan van een aantal door de staat gesulbsideerde Protestant se scholen mag ons echter niet beletten in de huidige omstan digheden uiting te geven aan onze levendige onderwijs in al zijn geledingen. Dank zij: hen héblben onze kinderen, in een gezond contact met andersden kenden, zich de kennis kunnen verwerven die noodzakelijk is voor de uitoefening van het vak, beroep of ambt, dat aan hun ga ven beantwoordt. Wij betreuren de extreme stromingen, zowel de clericale als anti-clericale, die de burgerlijke vrede bedreigen en vijandelijke kampen scheppen van burgers en kinderen en wij herinneren hen aan de geest van de grondwet. Hoezeer wij er ook van overtuigd zijn dat een gelovige zich niet aan het open bare leven mag onttrekken, keuren wij' toch elke stellingne ming van de kerk in een par- tijenstrijd af. Zulk een stelling- nemen kan niet anders dlan een geloof in discreddet brengen. Wij doen een beroep op onze regeerders en medeburgers een geest van ruime verdraagzaam heid te kweken ten aanzien van ieders mening. Wij vragen hun een rechtvaardige oplossing van het &hoolvraagstuk te zoeken welke een ieders geweten kan bevredigen en aan ale jongeren de mogelijkheid schenkt hun persoonlijke gaven te ontwikke len in eerbied voor elkaar. De persdienst van de K.N.A.C. vestfgt er de aandacht op, dat met ingang van 1 April de Zwit serse spoorwegen het tarief voor het autovervoer door de Gotthard-tunnel in die zin ver laagd' hebben en, dat van die datum af alleen nog de passa giers het normale spoorwegbil jet moeten betalen. De bestuur der van de auto is daarvan vrij gesteld. Verder heeft men een abonnement ingesteld voor tien enkele reizen en voor tien re- tourreizen voor auto's met ten hoogste acht plaatsen, waardoor de kosten voor wat die auto be treft per reis zijn verminderd tot 17.50 Zw. frs. (de bestuurder meegerekend). Rusland heeft de Westelijke behalve Rusland ook de drie grote drie er Woensdag van be schuldigd de Oostenrijkse kanse lier, Julius Raab, aan de voor avond van zijn reis naar Moskou voor besprekingen over een Oostenrijks vredesverdrag met minister Molotof, onder druk te hebben gezet. In een 'bericht van het Russi sche nieuwsagentschap Tass werd gezegd, dat de verklaring van de Westelijke grote drie, die Dinsdag aan kanselier Raab is; overhandigd, erop was gericht, „constructieve maatregelen" in de komende Russisdh-Oostenrijk- se onderhandelingen te voorko men. Volgens Tass was de verkla ring, waarin werd gezegd dat het Oostenrijkse vredesverdrag Westelijke mogendheden aan gaat, erop gericht het bezoek van kanselier Raaib aan Moskou te beperken tot het verkrijgen van een „verduidelijking van de hou ding van de Russische rege ring". Inplaats van het Russische voorstel voor een viermogend- heden-conferentiie over de Oos tenrijkse kwestie te steunen, stellen de opstellers van de ver klaring alleen voor de proble men, die met het Oostenrijkse vredesverdrag in verband staan, te bespreken op een conferentie van de ambassadeurs van de vier mogendheden in Wenen, na de terugkeer van de delegatie van de Oostenrijkse regering uit Moskou, aldus Tass. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Kouder. Opklaringen, maar ook enkele verspreid optredende buien. La ter van het zuidwesten uit toene mende bewolking. Lagere tempe raturen dan gisteren. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. VRIJDAG APRIL Breskens 2.30 2.49 Terneuzen 3.05 3.24 Hansweert 3.45 4.04 Walsoorden 3.55 4.14 ZON MAAN op onder op onder Apr. v m n Ti. 7 6.03 19.23 20.09 5.35 8 6.01 19.24 21.19 5.55 9 5.59 19.26 22.27 6.18 10 5.56 19.28 23.30 6.47

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1