Ernstige onlusten in Saigon evan wordt niet geroyeerd MINDER KOUD De «Andijk» zond noodseinen uit WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Vierkleurenpotloden De Britse krantenstaking duurt voort Kerkewerk in Zeeland. Zenuwmst. Moeilijkheden voor Evatt Franse troepen nemen niet aan deze zuiver binnenlandse strijddeel Benden legden 6000 huizen in Zuid-Celebes in de as Franse nationale vergadering keurt belastingwetten goed Churchill over een conferentie; ,van vier TWEEDE KAMER HiiiHiniiiiiiiiniiiiiinninnHiiiiiiiiiuHHHiiHiiNüiiiiuiuiiiiiBiiiiiHiiiiiiiiuuiumiHnmD Otto Strasser Het eiland Matsoe De ziekenfondsen en de tandartsen Dulles over de Parijse verdragen Persconferentie van Eisenhower De havenstaking in Engeland Frankering bij abonnement Teraeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. DONDERDAG 31 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3420. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; mininMtHi advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels Li iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer, cd: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Dr Herbert Evatt, die leider via* de Australische (Labourpartij, is Woensdag zijn lidmaatschap va» de afdeling Canberra van de partij kwijtgeraakt omdat hij z'n contributie niet op tijd betaald heeft. In labourkringen in Can berra verklaarde men Woensdag, dat Evatt mogelijk als gevolg hiervan: bij' toekomstige verkie zingen niet als partijeandidaat zal kunnen optreden. Onder bijzondere omstandighe den zou het bestuur van de partij in de staat Niieuw-Zuid-Wales Evatt zijn lidmaatschap kunnen teruggeven, doch politieke waar nemers achten het zeer onwaar- c schijnlijk, dat dit gebeuren zal. Zij verklaarden, dat het bestuur in Nieuw-Zuid-Wales overheerst wordt door rechtse elementen, die krachtig tegen Evatt gekant zijn. Het Ibestuur zal wellicht elke kans om Evatt te verwijderen gretig aangrijpen. Zwaarmoedige gedachten, tobberij en angstgevoel verdrijft U door MUNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. In het gebied van Bone hdb- bea benden 6000 huizen in de as gelegd, aldus wordt uit Makassar vernomen. De ben den, die af over 100 paarden beschikten, vielen tussen 22 en 25 Maart plaatsen in dit gebied aan. Paarden vervoerden de bUit. Wat niet kon worden n eegenamen, werd verbrand. Bflj deze actie, die de grootste is, die tot nu toe in Zuid-CeJ.e- bes dqor (benden gevoerd werd, werden mannen en vrouwen, dae zicht niet bijtijds in veilig heid (konden stellen, door de benden meegevoerd. Tenminste 2fli000 mensen zijn naar de stad Bbne en andere veilige gelbie- d)9(n gevlucht). (Het totaalaantal vluchtelingen in Ziuid-Celebes bedraagt thans één en een Wwart milhoen. Thans hebben honderdduizend mannen in het gebied van Bone zich opgege ven ctm de .benden te bestrij- de». -Kort voor middernacht, (van (Dinsdag op Woensdag), enkele uren, nadat de oppositie-gene raals met hun blokkade van Saigon begonnen, zijn in Sai gon ernstige gevechten uitgej- broken. Volgens het natioale leger helbben leden van de par ticuliere legers van de gods dienstige secten het vuur ge opend met zware mortieren en machinegeweren. Nationale troepen snelden naar' de, be dreigde punten in pantserwa gens, (vrachtauto's en andere auto's. In de stad bevinden zich on geveer 12.000 leden van het na. tionale leger en 9.000 man van de particuliere legers van de ,oppo d tie - genera al s'van de godsdienstige secten. Leden van de Binh Xuyen be stookten het hoofdbureau van politie met mortiervuur. Ook het paleis van president Ngo Oinh Diem is met mortiervuur bestookt. In de Chinese wijk q(n in de buitenwijken klonken eveneens schoten. Andere be tichten spreken tegen, dat het palejis van Ide premier 'onder vuur genomen was. Volgens A.F.P. hebben de on lusten zich geconcentreerd bij het hoofdbureau van politie en het hoofdkwartier van de Binh Xuyen, dat door de politie beschoten werd. In de Europe se wijken was het rustig en de troepen van. de Franse unie hebben niet ingegrepen. De schietpartij zou ongeveer een uur geduurd hebben. Volgens het hoofdkwartier van de Binh Xuyen hebben de regeringstroepen het eerst een aanval uitgevoerd. Onder meer wordt een gevecht gemeld tus sen hen en een compagnie parachutisten bij het hoofd kwartier van ide politie. Andere troepen van de Binh Xuyen trachtten czich meester te ma ken v.an het hoofdkwartier van het leger van Vietnam. In eerste instantie waren er geen betrouwbare schattingen (van het aantal doden en ge wonden. Een paar huizen aan de straat, die Saigon met de Chinese wijk verbindt, werden beschadigd. Het hoofdkwartier Bet KiNjMJI. deelt mede: Maart roert zijn staart" zou het opschrift van dit weierover, zicht kunnen luiden. Terwijl Zaterdagavond na een warme dag onweersbuiten optraden die een belangrijke weersomslag aankondigden, stroomde Zon dag aan de achterzijde, van oorsprong arctische lucht, naar obs land. De temperatuur daal. d'e overal .meer dan 10 graden en overdag steeg het kwik nau welijks tot 5 graden. Voeg hier bij dat de wind nu en dan tot krachtig toenaon en dat het 's nachts enkele graden vroor, dan was het niet te verwonlde. ren, dat het wdetr af en toe een gfuar karakter bezat. De oor zaak van dit alles is een noordelijke luchtstroom, die in stand wordt gehouden tussen een depressie boven Rusland en een hogedrukgebied bij Schotland. Enkele storingen hepen in deae stroming! veroorzaakten sneeuw- en ha. gellbuien. Op de weerkaarten zijn er echter aanwijzingen, dat wat warmer en vochtiger lucht' in aantocht is. Boven het noor delijk Ideel van de Noordzee bevindt zich namelijk een war me sector, die langzaam over de Noordzee naderbij komt, ter wijl het zwaartepunt van het hogedrukgebied ergens inZuid- Engeland terecht komt. De wind gaat om naar West tot Noordwest) en de bewolking' neemt tijdelijk weer toe. Er kan plaatselijk wat lichte regen of motregen. vallen, ,maar de neer slaghoeveelheden zullen niet noemenswaard zijn. van de (Binh Xuyen ligt in de Chinese wijk. Later ontbrandden de straat gevechten echter weer toen het nationale leger een tegen aanval deed, gesteund door pantserwagens, om de leden van het cppositieleger uit hun stellingen te verdrijven. ,De ge vechten woedden hoofdzakelijk in drie secto,ren van de stad, waar de Binh Xuyen binnengei- drongen waren, Ook nationale troepen van buiten de stad snelden te hulp en het luliSte om de Binh Xuyen gedeeltelijk terug te drijven. Het gevecht duurde voort bij een brug, die het politiebureau verbindt met een commianido- post van de Binh Xuyen. Tegen de vroege ochtenduren van Woensdag zouden' reeds meer dan 100 slachtoffers ge vallen zijh. Een Franse kolonel raakte (gewond, toen hij, zicfi, naar zijn woning spoedde. On der de gewonden zouden zich talrijke burgers bevinden en volgens andere ramingen iwaren er reeds enige honderden slachtoffers. Een woordvoerder van de strijdkrachten der Fran, se unie heeft verklaard, dat de Franse troepen niet aan deze „zuiver binnenlandse stirij"dv' deelnemen. De Binh Xuyen is één van de drie particuliere legers, die Dingdag met de blokkade van Saigon begonnen, teneinde de Katholieke premier, Ngo Dinh Diem tot aftreden te bewegen. Bij de gevechten in de nacht van 'Dinsdag op Woensdag werd ook artillerie gebruikt. Volgens de ziekenhuizen zijn twee soldaten gedood en vijf tien gewon». Tien burgers, die geen goed heenkomen meer konden vinden, zijn eveneens om het leven gekomen. De bevelhebber van de (Binh Xuyen, generaal Le van Vie, bevond zich tezamen met -pre mier Ngo Dinh. Diem en gene raal Tran van Soai, van de sec- te der Hoa Hao, Ibij de plaats vervangende Franse hoge com missaris, Jean Darridan, op een cocktailparty toen de gevech ten begonnen. Genoemde twee ueisten hebben tezamen met de Cao Dal een verenigd front ge vormd, diat streeft naar een re- geringshervorming op een „bre de democratische basis". De drie oppositie-generaals hebben het staatshoofd van Vietnam, Bao Dai, in Zuid- Frankrijk een telegram gezon den, -waarin zij hem verzoeken, om, na de straatgevechten van Dinsdagnacht, alle volmachten aan de premier te ontnemen. De gevechten namen Woen-u dagnaeht tegen vier uur oen einde. Volgeps een regerings- opgave zijn er vijf soldaten gedood en 35 gewond. Dertig tot 40 burgers zouden het slachtosüfer zijn geworden. De Franse nationale vergade ring heeft het regeringsontwerp ter hervorming van de belas tingen in zijn geheel met 303 tegen 268 stemmen goedge keurd. Volgens de wet krijgt de re gering gedurende een maand de (volmacht om belastingher vormingen in. te voeren en an dere financiële en economische veranderingen aan te brengien bij decreet. Dezelfde volmachten gelden voor drie maanden, waar het ten achter gebleven streken tvan het land betreft. Voort 3 (worden de zware straffed afgeschaft ,voor verzet tegen belastingsinspectie en er wordt een mildere doch pre-' cieser regeling ingevoerd. Hiermede hoopt men de medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. MINDER KOUD. Toenemende bewolking maar op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige wind krimpend naar Noordwest of Wept. Minder koud dan gisteren. VRIJDAG 1 APRIL Breskens 8.43 Terneuzen Hansweert Walsoorden Churchill heeft in 't Lagerhuis ruaatr het Z. en geantwoord op dé vraag van een labourafgevaardfiigde of hij, ge zien de jongste uitspraken van president Eisenhower en de Fran se premier, nieuwe voorstellen zal doen om te komen tot een conferentie van vier. Churdhiil zei, dat de toestand er nu wel vriendelijker uitziet. Hij is nog steeds van mening, dat een bijeenkomst zonder agenda op het hoogste niveau de beste manier is om tot overeenstemr ming te komen. De andere rege ringshoofden waren het daarme de echter nog niet eens. Gezien echter de jongste uitlatingen, ook van maarschalk Boelganin, moest men het gedujd en de moed niet verliezen. „Aan alle moge lijkheden zal worden gedacht om het resultaat te verkrijgen, diat wij allen wensen", aldus Chur chill. 9.18 9.58 10.08 9.26 10.01 10.41 10.51 ZON op onder MAAN op onder van. nm. Mrt. 31 6.22 19.12 11.31 3.09 Het nationale bestuur van de zitting heeft als onafhankelijk Britse Labourpartij heeft beslo- Lalbourafgevaardigde. Na verloop ten Aneurin Bevan niet te roye- van tijd kaïn hij echter verzoeken ren. Het aanvaardde zijn verzeke- weer tot de fractie te worden ring, dat hij zich voortaan zal toegelaten. houden aan de officiële partijpo litiek. Het besluit werd na drie uur vergaderen met ruime meerder heid van stemmen genomen. Het partijbestuur keurde het (besluit van de Labourfractie in het Lagerhuis, waarbij Bevan van het werk van de fractie werd uitgesloten, goed, zodat Bevan dus in het Lagerhuis voorlopig KONINGIN JULIANA ZAL SPREKEN OVER HULP AAN ACHTERGEBLEVEN GEBIEDEN. Op verzoek van de Nederlandse jeugdgemeenschap en de Neder- Poujadlisten een wapen uit de j^^dse studentenraad zal H. M. handen geslagen te hebben terwijl ide regeling even effec tief werkt doch sninder onge-' noegen opwekt. Premier F.aure moest echter achter de schermen concessies doen daar ide afgevaardigden in de beweging van Poujade een gevaar voor hun eventuele herverkiezing zagen. Doch hij behoefde niet de vertrouwens kwestie aan het wetsontwerp te verbinden. Koningin Juliana op 18 Juni een toespraak houden op een grote bijeenkomst van jeugd en jonge ren over de dringende noodzaak van hulp aan achtergebleven ge bieden in de werelds Uit alle delen van het land zul len jeugddelegaties worden aan gewezen om deel te netmen aan deze samenkomst, die naar alle waarschijnlijkheid1 zal worden ge houden in de St Pieterskerk te Leiden, des middags om drie uur. In het besluit van het bestuur, dat werd genomen met 15 tegen '10 stemmen, wordt „met drasti sche maatregelen" gedreigd' voor het geval zich in de toekomst weer moeilijkheden zouden voor doen. Volgens zegslieden uit parle mentaire kringen heeft Bevani dlit „uitstel", zoals zij het noemen, te danken aan Attlee. Attlee is er evenwel niet in ge slaagd het bestuur over te halen slechts nota te nemen van Be vang geschreven verklaring, waarin de leider van de linker vleugel verklaart, dat het nooit in zijn bedoeling heeft gelegen voor Attlee moeilijkheden te scheppen en waarin hij zijn ver ontschuldigingen aanbiedt. DE PARIJSE ACCOOBDfflT AANGENOMEN. De Tweede Kamer heeft Woens dagmiddag aan het slot van de algemene beraadslagingen over het wetsontwerp tot goedkeuring van de Parijse accoorden, dit aan genomen met 71 tegen 6 stem men, die der C.P2V. PLAKMEEL N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE iMimmiii™ Het Nederlandse vrachtschip „Andijk", dat 8380 ton meet en in 1946 is gebouwd', heeft Woens dagmiddag even over twaalf uur noodseinen uitgezonden. Het schip voer toen nabij Woestdui- nen voor de Belgische kust. Direct daarna hebben de sleep boot: „Blankenburg" en het ber gingsvaartuig „Zeeleeuw" de •haven van Vüssingen verlaten. De „Andijk" was onderweg van de Golf van Mexico naar Rotter dam. Het schip had Dinsdag Le Havre verlaten op weg naar Ant werpen. Nader blijkt dat het s.s. „An dijk" voor de Belgische kust aan de grond is gelopen. Het schip is echter op eigen kracht vlot gekomen. De kapitein heeft echter aan de rederij ge seind -belangrijke schade te heb ben opgelopen, ald'us verneemt A.N.P. van de zijde van de rede rij. De „Andijk" is voor anker gegaan om beter tij af te wach ten, waarna het schip zijn reis naar Antwerpen zal vervolgen. De kapitein heeft niet om sleep- bootihulp verzocht. Desondanks is de „Blankenburg" op weg naar de „Andijk". N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE ll!l!lllllllllll!ll!llllllllllllllllllllllllllllllllll!l!lllll!lllll(l!!lllllllllll!lllillllilllllllllllll!llllllll De staking bij de nationale pers in, Londen duurt voort. Amb tenaren van het ministerie voor Arbeidszaken 'hebben tevergeefs getracht de dagbladeigenaren en het stakende technische personeel bijeen te brengen, om te pogen tot een regeling te komen. Genoemde ambtenaren zeiden, dat de toestand onveranderd is en dat het einde van de staking niet in zicht is. De 700 stakende leden van het technische perso neel eisen salarisverhoging van 58 shillings en sixpence. Zij (heb ben laten weten, dat zij niets vam hun eisen zullen laten varen. Alleen de „Manchester Guardi an" blijft als nationaal blad ver schijnen. De eigenaars van dit blad behoren niet tot de Bond van kranteneigenaren. De boe ken- en tijdschriftenstallen van Londen zijn bijna uitverkocht. De B.B.C. heeft medegedeeld, dat de zeven uitzendingen van nieuwsberichten van 15 minuten tot 20 verlengd zullen worden. Twee maal daags zou vanaf Woensdag een extra-nieuwsover zicht uitgezonden worden en ook het late commentaar op het nieuws zal van 15 minuten tot 20 verlengd worden zolang de krantenstaking aanhoudt. Voor de televisie zouden vijf journalisten Dinsdag beginnen met het leveren van commentaar en dit zou ook de volgende avon den geschieden. De Londense kranteneigena ren, die sinds Vrijdag niet met hun kranten kunnen verschijnen door de staking van 700 leden van het technisch personeel, bereiden zich voor op een lang beleg". Zij zijn begonnen met het verzenden van enige duizenden ontslagbrie ven aam niet-journalistiek perso neel, dat met een termijn van veertien dagen of korter opge zegd kan worden. Het ontslag gaat 15 April in. Otto Strasser heeft op een pers conferentie te Hamburg ver klaard, dat hij in het najaar een „rijkscongres" van zijn „Liga voor de vernieuwing van Duits land" bijeen zou roepen. Hij zeide thans nog niet de vorming van zijn eigen politieke partij te over wegen. Hij zou hieromtrent een beslissing nemen in het najaar, nadat hij de indrukken verwerkt had, die hij op zijn huidige tocht door West-Duitsland zou verkrij gen. In verscheidene West-Berlijnse hotels werden hem zalen ontzegd voor het houden van bijeenkom sten met zijn volgelingen. Thans is gebleken, dat de „Andijk" is gestoten op het wrak van de „Golden Shell', een schip dat tijdens de oorlog daar tot zin ken werd gebracht. De „Andijk" heeft een lek in dC olietanks opgelopen en heeft veel olie verloren. Deze drijft thans op het water. De kapitein heeft telegrafisch van de rederij toestemming ge kregen op te stomen naar Vüs singen. De „Andijk", die gistermorgen voor de Belgische kust aan de grond raakte, maar op eigen kracht vlot kwam, is nu in Vtis- singen aangekomen. Het schip is opgevaren met de loodsboot en is op de rede van Vtissimigen ten anker gegaan. Een woordvoerder van het nationaüstisdh-Ghinese leger heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat een grote aanval van de communisten op het eiland Matsoe ieder ogenblik kan worden ondernomen. Tegenover Matsoe waren 116.000 man samengebracht en de communis ten beschikten over voldoende landingsvaartuigen. President Elsenhower betreur de Woensdag op zijn persconfe rentie dat zoveel gissingen wor den geuit over de kansen van oorlog n.a.v. de mationaüstische eilanden Matsoe en Quemoy voor de kust van cornmunistisch-Chi- na. Dergeüjke speculaties dienen de zaak van de vrede geenszins, zo zei hij. Hij leverde hiermee commen taar op berichten, volgens welke admiraal Camey, vertegenwoor diger voor de marine in de com missie van Amerikaanse staf chefs, had verklaard, dat midden- April de communisten een aan val zouden doen op Quemoy en Matsoe Mijn ondergeschikten hebben het recht hun meningen uit te spreken, aldus Eisenhower, doch zij' mogen geen verklaringen af leggen die moeilijkheden kunnen veroorzaken voor hun opperbe velhebber en de regering. Op de vraag of Camey berispt zou worden, antwoordde de pre sident: niet door mij. Die ziekenfond§raad heeft in zijn gisteren gehouden vergade ring beraadslaagd over medede- Ungen van de organisatie van al gemene ziekenfondsen en de Ne derlandse maatschappij tot be vordering der tandheelkunde be treffende een voorlopige over eenkomst in afwachting van het resultaat van onderhandelingen over defintieve regelingen. De raad heeft de volgende mo tie met algemene stemmen aan genomen: „De raad spreekt er zijn voldoe ning over uit, dat partijen met een gezamenlijk voorstel zijn ge komen. De raad constateert dat, gezien de tijd die beschikbaar was, partijen geen gelegenheid hebben gehad, haar gezamenlijk voorstel met nadere gegevens toe te lichten. De raad verzoekt aan partijen, dit alsnog te doen. De raad zal, indien uit de over te leg- blijkt, dat het gedane voorstel vol gen gegevens naar zijn oordeel doende gefundeerd en aanvaard baar is, dit voorstel goedkeuren". Met het oog hierop komt de zie kenfondsraad op Woensdag 13 April in een speciale vergadering wederom bijeen. De provinciale kerkvergadering der Ned. Hervormde Kerk in Zee land heeft een besluit genomen met betrekking'tot de ontwikke ling van het kerkewerk in Zee land. Enige maanden geleden be sloot de provinciale kerkvergade ring tot instelling van een com missariaat voor maatschappelijk en cultureel werk, waarin com missies van bijstand van de pro vinciale kerkvergadering verte genwoordigers konden aanwijzen. Teneinde het werk van dit com missariaat goed te doen verlopen werd de noodzakelijkheid gevoeld een of meer personen in dienst te nemen voor de werkzaamheden naar buiten. De provinciale kerkvergadering heeft Dinsdag besloten hieraan tegemoet te komen. Zij heeft haar scriba, Ds. S. J. M. Hulsber gen te Hoedekenskerke alsmede Ds. H. M. Strating te Goes tot secretarissen van het commissa riaat benoemd. Beiden zullen de helft van hun tijd besteden aan dit werk; voor de andere helft van hun tijd zullen zij in hun gemeenten blijven werken. De beide kerkeraden hebben in deze regeling in principe goedkeuring gehecht, onder voor waarde, dat zal worden voorzien in de gedeeltelijke vacatures door aanstelling van een hulpkracht. De provinciale kerkvergadering was met het commissariaat van mening, dat de aanstelling van beide secretarissen een noodop lossing is. Daarom is besloten ge durende een jaar deze proef te nemen. Daarna zal men zich weer over deze zaak beraden. De voornaamste taak zal zijn de uitbouw van het kerkewerk in de provincie, de coördinatie van het werk van commissies, het geven in adviezen aan predikanten, kerkeraden en gemeenten en het contact met de overheid. Aan stelling van een volkomen vrijge stelde kracht, die uitsluitend voor het commissariaat zou werken, stuitte op ntoeilijkheden. Boven dien moet nog blijken of er be hoefte is aan een dergelijke kracht. Deze tussenweg laat de mogelijkheid naar event, nieuwe wegen te zoeken. In het commissariaat hebben zitting afgevaardigden van de culturele commissie der Prov. Diaconale Raad, de commissie voor de geestelijke volksgezond heid en de Prov. Ilerv. Jeugd raad. Voorzitter van dit commis sariaat is de praeses van de Prov. Kerkvergadering, Ds. G. H. van Willemswaard te Domburg. Ds. S. J. M. Hulsbergen kwam in 1930 naar Hoedekenskerke; van 1926 tot 1930 was hij predikant te Vrouwenpolder; in 1937 werd hij benoemd tot secretaris van het provinciaal kerkbestuur van Zee land. Toen ingevolge de nieuwe kerkorde de provinciale kerkver gaderingen werd ingesteld, werd hij scriba van dit hoogste kerke lijke college in Zeeland. Ds. H. M. Strating kwam in 1950 als predikant naar Goes, na tevoren in St. Abtskerke te heb ben gestaan. Hij is voorzitter van de Prov. Herv. Jeugdraad, pro vinciaal adviseur van de Syno dale Herv. Jeugdraad in Amster dam; jeugdcommissaris van het ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, vice- voorzitter van de vereniging Kin- derzorg en lid van de Zeeuwse culturele adviesraad. In Goes is hij voorzitter van de Herv. Jeugd raad en nog vervult hij vele an dere functies. De kerlceraad der Ned. Herv. gemeente heeft Maan dagavond besloten voor de tijd van één jaar over te gaan tot de benoeming van een vicaris, die het werk van Ds. Strating zal overnemen. Bij een brand in een tehuis voor oude dames in Bergen (Noorwegen) zijn drie vrouwen om het leven gekomen. Drie wor den er nog vermist. DE EERSTE TOMATEN. Woensdag werden aan de Loos- duïnse groentenveiling de eerste tomaten aangevoerd. Deze wa ren gekweekt door Jiac van Dijk. Ze werden verkocht voor 38 ct per stuk. Minister van Buitenlandse Za ken Dulles heeft voor de senaats commissie voor Buitenlandse Za ken aangedrongen op een spoedi ge bekrachtiging van de Parijse verdragen, die. naar hij zei, de basis zullen leggen voor een nieuw Europa. Een spoedige van- krachtwording van de verdragen zou zeer in het belang van de Verenigde Staten zijn. Zij konden die eenheid en veiligheid in Europa totstand brengen, waar voor Amerika zich grote offers had getroost. Het was voor West- Europa waarschijnlijk de laatste kans om als welvarend gebied te kunnen blijven bestaan. Als de eenheid van het Westen eenmaal een feit zou zijn, zouden met meer kans op succes dan voorheen besprekingen met de Sowjet-Unie kunnen worden gehouden over andere kwesties, zoals de eenheid van Duitsland. Senator Knowland heeft voor speld, dat het congres de Parijse verdragen vóór het Paasrecès aal bekrachtigen. President Eisenhower heeft Woensdag in Washington op zijn wekeüjkse persconferentie ver klaard, dat de Verenigde Staten (bereid zijn1 deel te nemen aan een bijeenkomst op het hoogste ni veau met de Sowjet-Unie op elke basis, ais daarmee echter geen schadelijke indruk gewekt zou worden. Er zijn reeds verschillende soorten conferenties voorgesteld, aldus de president. Een hiervan (betrof een conferentie zonder agenda, zo zei hij, kennelijk dioe- Ujk doelend op een voorstel van Churchill. Het gevaar van een dergeliike conferentie was vol gens Eisenhower echter, dat zij slechts als een „gezellig onder onsje" zou kunnen worden be schouwd. En wat een agenda be treft, bijna zeker zouden (kwes ties als de Duitse eenheid onder zocht moeten worden. Zelfs voor een bijeenkomst op lager niveau dan dat van staats hoofden zouden volgens Eisen hower voldoende voorbereidin gen moeten worden getroffen om van te voren te bepalen, waar men aan 'begint. De 13.000 havenarbeiders in het gebied van Liverpool hebben besloten heden het werk te her vatten. Ook de havenarbeiders in Manchester hebben later beslo ten heden het werk weer te her vatten. In Frankrijk zullen op 19 Juni ajs. verkiezingen worden gehou den voor 160 zetels (de helft) van de Senaat.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1