Belgische interpellatie over het Delta-plan Puistjes Blokkade van de Saigon stad BALATUM Aneurin Bevan voor geheime commissie Nieuwe' atoomproef NAEIJE'S Sowjet-klacht tegen sterkte van Italiaanse strijdkrachten WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN VULPENNEN Technische samenwerking gewenst ZUID- VIETNAM Botsingen in België Protest tegen toekenning van Akense prijs aan Churchill Nieuwe overstromingen in Australië Raab in April Moskou naar Deen kampioen pijproken Misverstane instructies De dreigende staking der mijnwerkers in West-Duitsland Schijnaanvallen met atoomwapens op Amerikaanse steden Wet beperking cadeaustelsel Spionnageproces in Stockholm Koninklijk Paar in Nederland terug Columbia kunt U bij gezellig U tot niets WONINGINRICHTING Sabotage op vliegveld Bornholm Hitler nog steeds een bewonderd „historisch persoon'' Vijfling op Cuba Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRIJE ZE WOENSDAG 30 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3419. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; miron.soa advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 rege&a I. iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, oS: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur Het Belgische liberale Kamer lid Grootjajns heeft tijdens een Draedagmorgen gehoudbn verga dering van de Kamer de minister vas» Openbare Werken geïnter- peBeendi over het Nederlandse dteltaplian. 6fc>reker was van oordeel dat vo*r deze afsluiting der zee- amren de voorafgaande goedkeu ring van België noodzakelijk zou naoeten zijn. Hij merkte voorts oft dat de Nederlanders ook de inpoldering overwegen van het verdronken land van Saaftinge, hetgeen, naar hij meende, een rampspoedige verandering van en stromingen in de Wester- scÉtelde tengevolge zou hebben. De heer Grootjans spraik van „een gewild onvoldoende karak ter" van de inlichtingen die van Nederlandse zijde worden ontvan- ge». Hij wees op het gevaar van overstroimdnge n voor de oeverbe woners van de Schelde. Tenslotte stelde hij> voor cred ie le* ter beschikking te stellen vowr het aanstellen van technici e» de aankoop van instrumenten 'iM de aspecten van het deltapro bleem ibeter te kunnen bestude ren. De minister van Openbare Wer ken, Van Audenhove, sprak aller eerst over de technische zijde van het probleem waarbij hij erop wees dat de Nederlanders moe ten voortgaan zich te verdedigen tegen de zee en waarbij hij hulde bracht aan de hardnekkige moed en de kennis van zaken waarvan zij Wijk geven bij hun strijd. Hij heeft redenen om aan te nemen, dat de Nederlandse rege ring in principe het afsluiten van de volgende zeearmen heeft goedgekeurd: Haringvliet, Brou- wenahavense Gat, Qosterschelde en Veerse Gat. De Nederlandse regering, zo giUS de minister voort, heeft zich in Augustus 1953 verplicht de re sultaten van de studie der delta- Te Tongeren in Belgisch Lim burg moest de politie Maandag avond traangas en waterstralen gebruiken om 'n menigte Rooms- Katholieken uiteen te drijven, die ee» socialistische bijeenkomst, waarop o.m. de minister van Bin nenlandse Zaken Vermeylen aan- vveag was, trachtte te verstoren. Eé» politieman en drie demon stranten werden licht gewond. Twintig betogers zijn aangehou den. In Bergen raakten R.K. studen te» slaags met socialistische jon geren. die de socialistische minis ter van Onderwijs Collard waren kranen toejuichen bij de opening van een centrum voor kernonder zoek. De politie verspreidde de vech tende groepen. commissie toe te zenden aan de leden van de Belgische technische Scheldecomimissie, teneinde tot een vruchtbare samenwerking te geraken. De minister legde er de nadruk op dat het noodzakelijk is over verscheidene wetenschappe lijke gegevens te beschikken, al vorens men zich 'n juist idee kan vormen over de mogelijke reper- clussies van het deltaplan op de Belgische waterwegen. Vertrouwend op de belofte van Den1 Haag, rekent de Belgische regering erop, dat deze gegevens binnenkort aan de Belgische tech nici zullen worden overgemaakt. Sommige invloeden op het getij zijn reeds bekend en aangeno men wordt, dat het hoogste peil in de monding van de Wester- schelde enige centimeters zal da len. Een voordeel is, dat de vaargeul hierdoor met 5 ikm wordt verkort en veiliger wordt door de ophef fing van gevaarlijke zijstromin gen. Een ongemak is dat de scheepvaart niet meer in dezelf de mate zal kunnen profiteren van de vloed. Deskundigen van zijn departement, aldus minister Van Audenhove, verifiëren de Ne derlandse gegevens waarover men reeds beschikt en stellen van hun kant een tegenonderzoek in. Zij zullen met twee buiten landse technici worden versterkt. Wat het inpolderingsprogram ma betreft, dat eventueel het del taplan zou moeten voltooien, merkte de minister op, dat België zich hiermee pas aceoord kan ver klaren, wanneer uit de algemene studie betreffende de normalisa tie van de Scheldebedding blijkt, dat indijking de getijstromingen van de Westersehelde niet ongun stig zal beïnvloeden. (De minister verklaarde tenslot te nog dat zijn1 ministerie nog niet beschikt over voldoende ge specialiseerd personeel en ook niet over de machines die heel bij zondere berekeningen moeten maken. Uit Silezië stammende Duit sers hebben vanuit Neurenberg een protest aan de stad Aken laten horen tegen het plan om sir Winston Churchill dit jaar met de keizer Karei prijs van de stad Aken te onderscheiden. Naar de opvatting der Sileziërs kon men, na de openbaarmaking van de Jalta-documenten, Chur chill „niet geheel onschuldig" achten aan de uitwijzing van Duitsers uit de oostelijke Pruis- sische provincies. 500 Vertegen woordigers van de 600.000 in Beieren wonende Sileziërs spra ken ook de overtuiging uit, dat over een hereniging van Duits land niet gesproken kon worden, wanneer daarmee een erkenning •van de huidige Oostduitse grens gepaard zou gaan. De voorzitter der Silezische vereniging, Hupka, sprak de overtuiging uit, dat in het buitenland te weinig belang stelling voor de van Duitsland afgesneden oostelijke gebieden bestaat. Door een wervelstorm zijn in vele streken van Zuid-Oost- Queenland overstromingen van ongekende omvang ontstaan. Regen en wind hebben een uit gestrekt gebied, van Gladstone, ongeveer 800 km ten N. van Bris bane ,tot aan het N. van Nieuw- Zuiid-Wales, het gebied van de ernstige watersnood van de vori ge maand geteisterd. Duizenden inwoners in het Noordoosten van Nieuw-Zuid- Wales en in Queensland zijn be gonnen hun woningen te ontrui men. Rivieren zijn buiten de oevers getreden als gevolg van grote regenval. De zwaarst getroffen gebieden in Queensland zijn Maryborough en Gympie met omgeving. Honderden mensen hebben Dinsdag hun huizen in laaggele gen voorsteden van Brisbane moeten verlaten, toen modderig overstromingswater van de rivier de Brisbane de voorsteden binnendrong. Een deel van de stad Brisbane staat reeds geheel onder water. Ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk be daart, de ziektekie men worden gedood en de huid geneest. 6ENEÉSMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEF De Deen J. Stelling uit Kopen hagen is tot wereldkampioen pijp roken uitgeroepen na een wed strijd, waaraan 16 landen deelna men. Stelling hield zijn 3,3 gram tabak ee» uur, 39 minuten en 15 secon den brandende. De wedstrijd was georganiseerd door de „Maple Leaf Pipe Club" te Montreal (Canada). medegedeeld' door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. ZONNIG. Over het algemeen weinig be wolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige wind uit noor delijke richtingen. Dezelfde mid- dagtemperaturen als gisteren of ie*s hogere. De leider van de linkervleugel van de Britse Labour-partij, Aneurin Bevan, is Dinsdagmor gen twee uur lang „ondervraagd" door een geheime commissie van acht leiders van de partij, die zijn eventuele uitwijzing uit de partij bestudeert. De commissie is verleden week ingesteld door de nationale exe cutieve raad van de partij om te trachten van Bevan de verzeke ring te verkrijgen dat hij zich in de toekomst niet tegen de offi ciële partij-politiek zal verzetten. Na de bijeenkomst waren er ■geen aanwijzingen met betrek king tot een besluit. De commis sie zal heden aanbevelingen doen op een bijeenkomst van de natio nale executieve raad. Volgens zijn vrienden is Bevan van mening, dat de bijeenkomst van de commissie „nogal goed" verlopen is. Zij- verklaarden, dat op de vergadering een rustige sfeer heerste en dat het niet ge komen is tot een .botsing tussen Bevan en rechtse commissiele den Volgens waarnemers wees Be- vans houding na de bijeekomst niet op een man die geheel „ver slagen" is. De Oostenrijkse bondskanse lier, Julius Raab, zal 11 April naar Moskou gaan. Dit is gis ter door het Oostenrijkse kabi net besloten. Kanselier Raab zal hiermee gevolg geven aan een uitnodi ging van de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Za ken, Molotof, ,voor een bezoek aan Moskou ter bespreking van een Oostenrijks vredesverdrag iRaaib zal aan het hoofd staan van een delegatie, bestaande uit vice-kanselier Adolf Schaerf de minister van Buitenlandse Zaken, Leopold Pigl, en de staatssecretaris van Buiten landse Zaken, Bruno Kreisky. De Britse auditeur-generaal heeft medegdeeld, dat ten gevol ge van onjuist gestelde instruc ties de Britse luchtmacht onder delen van vliegtuigmotoren alls schroot 'heeft verkocht. Het duurde zes maanden vóór dat men de fout ontdekte. Inmid dels waren bijvoorbeeld onderde- len ter waarde van meer danve^wl/cier,, 150.000 gulden voor honderd gul den verkocht. Op een ander depót werden on derdelen ter waarde van meer dan 700.000 gulden als schroot verkocht. De waarde van het niet achterhaalde materiaal be draagt ongeveer 1.350.000 gulden. Op de Amerikaanse proefter- reinen in de woestijn van Nevada is Dinsdag opnieuw een atoom wapen tot ontploffing gebracht. Het was de krachtigste ontplof fing in de huidige reeks. Deze proef was reeds verschei dene malen uitgesteld wegens on gunstige weersomstandigheden. De lichtflits van de ontploffing was duidelijk zichtbaar in Las Vegas, op een afstand van 120 km. Het schijnsel kon ook wor den waargenomen in Los Ange les, 400 km van het proef terrein BONDERDAG 31 MAART Brosfeens 7.08 7.55 Temeuzen 7.43 8.30 Hansweert 8.23 9.10 Walsoorden 8.33 9.20 ZON op onder Mrt 30 6.24 31 622 MAAN op onder v.m. nun. 19.10 19.12 10.17 11.31 2.24 3.09 Na nieuwe onderhandelingen van minister Erhard met de directies der kolenmijnen in het Roergebied worden de kansen op een bijlegging van het loon- conflict iets verbeterd geacht. De mijndirecties hebben, zoals te verwachten was, zich bereid ver klaard aan de eis van de vak bond der mijnwerkers een eind- weegs tegemoet te komen. Aan vankelijk hadden de directies ge weigerd enig tegenvoorstel te doen tegenover de eis van een loonsverhoging van twaalf pro cent, aangezien zij meenden, dat de rendabiliteit der mijnen geen enkele verhoging toeliet. Een loonsverhoging als zodanig werd ook door de directies echter niet onbillijk geacht. Minister Erhard, die zich als bemiddelaar in het conflict heeft opgeworpen, zal één dezer dagen met de leiders van de vakbond onderhandelen. De mijnwerkers hebben, zoals bekend, met grote meerderheid besloten hun eisen zo nodig dow middel van een staking kracht bij te zetten. In Las Vegas werd de ochtend lucht zó helder verlicht, dat waar nemers de gecondenseerde uit- De regering der V. S. de president, zijn kabinet en onge veer 15.000 ambtenaren zul len 15 Juni uit Washington evacueren onder de dreiging van een „aanval met een water stofbom", zo wondt door de organisatie voor de -burgerver- dedilging medegedeeld. De regering zal twee dagen buiten Washington blijven en voortgaan met haar werkzaam heden, doch verspreid over een aantal plaatsen in zes staten. Sommige functionarissen, on der wie kabinetsleden, worden er van verwittigd, dat zij tot de „slachtoffers" zullen ibehoren. Anderen, die reeds aangewezen zijn. zullen hun plaatsen inne men. Op genoemde datum zullen ook (New York en .vijftig ande re steden worden „aangeval len", zeven bij verrassing. Ook zullen zes punten in Alaska, Hawaii, Portorico en de Pana ma-kanaalzone worden aange vallen. De „gebruikte" wapens zullen stoom en waterstofbommen zijn. laatgassen van vliegtuigen die aan de proeven deelnamen, kon den zien. Ook in San Francisco werd een lichtflits gezien. De schok van de ontploffing werd in Las Vegas on geveer zeven minuten na de licht flits waargenomen. Na de ont ploffing rees een wolk op met een vlakke bovenkant, afwijkend van de normale wolkenformatie. De ontploffing van het atoom wapen, dat op een toren was be vestigd, werd ook waargenomen in Cedar City, op een afstand van 275 km, en Salt Lake City, 580 km ten Noordoosten van de proefterreinen. Aan deze proef werd door onge veer honderd vliegtuigen deelge nomen. Enige honderden solda ten waren in loopgraven op een afstand van ongeveer 3.500 meter van het ontploffingscentrum on dergebracht. Later liet een vliegtuig een atoomwapen vallen, dat 5.000 m. boven het proefterrein ontplofte. Het was de eerste maal, dat twee atoomproeven op één dag werden genomen. Eerst over tien maanden in werking. Het zal nog wel 9 a 10 maan den duren, vóór de wet op de be perking van het cadeaustelsel in werking zal treden. Niet alleen zal het ontwerp nog door de Eer ste Kamer behandeld moeten worden, doch na de afkondiging zal het nog zes maanden duren, voor de wet van kracht zal wor den, opdat het bedrijfsleven gele genheid heeft de lopende cadeau levering af te wikkelen, zo deelde Mr. J. J. Waltheer, administra teur van de afdeling handel en nijverheid van het ministerie van Economische Zaken mede. «iimiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiimmumiiimiiiiminiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiii]imiiiiimi!iiii)i!ii (met gouden pen) vanaf 6,25 tot 66,50 N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE Voor het gerechtshof te Stock holm is gisteren het proces tegen Nils Oertenfolad, de voornaamste verdachte in het onlangs in Zwe den ontdekte spionnagecomplot begonnen. Oertenblad, een reserve-kapi tein en eigenaar van een restau rant in Stockholm, werd op 12 Maart aangehouden. Hij heeft bekend de voornaam ste agent te zijn geweest van de Tsjechoslowaakse militaire at taché in Stockholm, die veertien dagen geleden werd uitgewezen. Volgens het Zweedse wetboek van strafrecht, kan Oertenblad gestraft worden met vier jaar jaar dwangarbeid. Drie particuljere legers in Zluid-Vietnam, die zich verzet ten tegen premier Ngo Dinh Diem, zijn Dinsdagmorgen be gonnen met een blokkade van Saigon teneinde de stad af te snijden van haar -voedselvoor ziening uit de rijke rijstgebie den van Cochin-China. Volgens sommige berichten echter zou het leger van de Cao Dai-secte niet zo veel voe len voor een blokkade als de twee andere legers van de Hoa Ha en de Binh <Oeje.m. Het wordt mogelijk geacht, dat dit leger, dat zich ten N.-W. van Saigon bevindt, rijsttranspor- ten naar de stad van 1.500.000 zielen zal doorlaten. H. M. de Koningini en Prins Bernhard zijn Dinsdagavond teruggekeerd van hun vacantie- reis naar Sardinië. Het vliegtuig, dat het hoge ge zelschap naar Nederland terug bracht, landde na een voorspoedi ge reis om 17.50 uur op Soester- berg. Nabij het dorp Villarica, in de provincie Toii (Columbia), is het Zondag en Maandag tot botsin gen gekomen tussen regerings troepen en opstandelingen. Biji deze ongeregeldheden zijn twintig rebellen om het leven ge komen. De regeringstroepen ver loren twee doden en zes gewon den. 200 cm breed, ƒ3,10 per meter TERNEUZEN, Tel. 2124 - 2404 AXEL, Tel. 763 In het blad van de Russische strijdkrachten, „Rode Ster," is Dinsdag verklaard, dat de Navo- plannen voor bewapening van Italië een ernstige schending be tekenen van het Italiaanse vre desverdrag. Deze plannen voorzagen voor eind 1954 een Italiaans leger van 500.000 man en een gemilitairi- seerde politie van meer dan 100.000 man, terwijl volgens het vredesverdrag het totaal van de Italiaanse landstrijdkrachten niet meer dan 300.000 man mocht be dragen, aldUs het blad. Voorts mocht Italië volgens 't vredesverdrag slechts 350 vlieg tuigen -bezitten, doch in feite heeft het veel meer toestellen. Volgens persberichten omvat de Italiaanse luchtmacht zes groe pen moderne jachtvliegtuigen. De verdere plannen voorzien bo vendien o.m. in de bouw van dui zend straalvliegtuigen. Wat de Italiaanse marine be treft blijkt volgens de „Rode Ster" uit officiële verslagen, dat verleden jaar 355 schepen in dienst waren, meer dan tweemaal zoveel als toegestaan in ht vredes verdrag- In de yerkearscontrólegebou- wen van het vliegveld Roenne op het Deense eiland Bornholm is in (de nadht van Maandag op Dinsdag ernstige sabotage ge pleegd door onbekenden. Alle ruiten van het gebouw zijn vernield en een poging is gegaan om met electrische kachels brand te stiichten. De apparatuur was bedekt niet schuim uit schuimblusappara. ten. De brandweer ran het viegveld arriveerde bijtijds om de brand te blussen. Uit een brandkast was enig geld gesto len. De politie speurt naar de da ders Tot dusver zijn nog geen arrestaties verricht. De acht ministers van «1e Oao Dai en de Hoa Hao, die deel uitmaakten van het Zuid Vietnamese kabinet, hebben premier Diem bun ontslag aan geboden. De leiders der secten hebben het staatshoofd Bao- Dai, die zich in de Franse Rivier-a ophoudt, veraocht om tussenkomst om een eind te maken aan de regeringscrisis in Zuid-Vietnam. In Saigon bevinden zich 12.000 man regeringstroepen en 9.000 man van de particulie re legers. Maandag werd de bevolking van Saigon per radio door de leiders der secten aangespoord om voorraden voedsel en drink water aan te leggen. iZa/terdag verstreek een ulti matum van de sectenleiders aan de premier Diem. Daarin eisen zij vergaande hervormin gen in de regering. Diem stelde later voor, zijn persoonlijke vrienden in het kabinet te ver vangen door vertegenwoordi gers van de particuliere legers en andere nationalisten. Leiders van de drie particu liere legers hebben Dinsdag op een persconferentie medege deeld', dat zij Diem gevraagd hebben, af te treden, zy wa ren bereid, zelf een regering te heipen samenstellen. Diem heeft mobiele gevechts troiejpen met pantserwagens in Saigon laten -samentrekken om zo nodig de blokkade te bre ken. Pharn Gong Tac, de „Paus" van die Cao Lal, en leider van het grootste leger tegenover Diem, heeft medegedeeld, dat zijn secte geen toestemming heeft gegeven tot de blokkade daar zij een politiek van geen- geweld volgde. De ontevreden bevolking was eve^nwel begon nen voordat wij orders gaven, aldus Pham Conk Tac. Naa.r verluidt is thans ook de Zuiidtvietnamese minister van petfensie Ho Thong Minh afge treden. Minister Ho Tjong MSnh -Itrad af omdat hij weigerde gevolg te geven aan het verzoek van. We premier om een hoge offi cier van het Vietnamese leger te benoemen tot hoofd van de prefectorale politie, aldus is van gezaghebbende zijde ver namen. Deze nieuwe macht was door Diem in het leven ge roepen om de politiecotróle in Saigon aan de Binh Oejen-sec- te te ontrukken. Uit dezelfde bron is -vernomen, dat Diem oelf voorlopig de functie van minister van Defensie op zi-ch zal nemep. Adolf Hitler staat op de lijst van de door de Duitse jeugd het meest bewonderde historische personen nog altijd op de derde plaats. De voormalige führer slaat daarmee Goethe, Hinden burg en Luther. Hitler bleek bij vijf procent der jeugd nog altijd de populairste figuur te zijn. Hij werd slechts geslagen door Bis marck, die door dertien procent als favoriet werd gekozen, en door Frederik de Grote, die met zes procent krap voor Hitier bleef. Dit is gebleken uit een onder zoek van het in Bielefeld geves tigde instituut voor opinie-onder zoek, dat overigens uitwees, dat de „wehrfreude", de animo om soldaat te worden, in het jaar 1954 met ongeveer tien procent achteruit is gegaan Een derde deel van de jeugd heeft bij de en- quete de dienstplicht principieel van de hand gewezen, een derde was onder zekere omstandighe den bereid het soldatenpak aan te trekken en 27 procent ver klaarde volmondig, dat zij gaar ne soldaat wilde worden. Volgens berichten uit Guanta- namo in de Cubaanse provincie Onente is in het afgelegen dis trict Gaujeri een vijfling gebo ren, zonder medische bijstand. Uit Guantanamo in een ambu lance gezonden om de kinderen naar het ziekenhuis van Guanta namo te brengen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1