CHURCHILL en YALTA De schoolstrijd in België MAEiJE's Belgisch leger geconsigneerd Incident aan de Israëlisch-Egyptische grens Het belastingconflict in Frankrijk HOOGWATER De Londense Ontwapeningsconferentie De Russische voorstellen op de Londense conferentie WEERSVERWACHTING ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 26 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3416. WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Mevrouw Eden nam de maai voor de gordijnen in Downingsireei WONINGINRICHTING Bataljon atoom-artillerie te Bremen verwacht Benelux-conferentie in Luxemburg Boodschapvan maarschalk Papagos op Griekse onafhankelijkheidsdag Geheime besprekingen vrijgegeven Premier Scelba in Canada Framcering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Njordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimam p« advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1,—! iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adra» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 «ra» Voor het MaandagnummerZaterdags 10 uur. De debatten in het Engelse Lagerhuis, waarbij Churchill nieuwe mededelingen deed over zijn mislukte pogingen om in 1954 tot een gesprek met Moskou te koimen ditmaal tengevolge van Moskou's tegen de Parijse accoorden gerichte manoeuvres rijn met 'n nieuwe nederlaag van de Labour-oppositie geëin digd. Maar de betekenis ervan trad tegelijk met de mislukte pogin gen tot herziening van het Hoger huis waarbij Labour te ver en naar haar oordeel de regering niet ver genoeg wil gaan op de achtergrond door de zeker heid, die men thans meent te heiblben, dat Churchill's aftreden voor de deur staat. Men noemt zelfs als data 4 April, wanneer hij de koningin en de hertog van Edinburgh in Downingstreet tot gasten zal hebben. Nieuwe be richten melden, dat de begroting pas op 19 April zal worden inge diend, en aangezien men voor de behandeling ervan een grote maand uittrekt, wordt uitgere kend, dat nieuwe verkiezingen, die dan met Churchill's aftreden zouden samenhangen, op onge veer 16 Juni kunnen plaats heb ben. Officiéél is nog niets bekend gemaakt; Churchill is niet de man om zich om de wensen zelfs van eigen partij te bekommeren. Aan de andere kant is daar het feit, dat de altijd hoogst voor zichtige „Times" nu ook over deze geruchten als vaststaand spreekt en dat geeft te denken. LADY EDEN NAM DE MAAT Als opvolger van Churchill is nu uitsluitend van Sir Anthony Eden sprake en ,/men" heeft op gemerkt, dat lady Eden onlangs een langdurig bezoek aan Dow ningstreet 10 heeft gebracht, de woning van de prime minister, enl er alles goed heeft opgenomen. Eden zal uiteraard zo spoedig mogelijk zijn positie willen ver sterken door een votum van het land. Dat echter de moeilijkhe den. die in de Labourparty zijn ontstaan, evenzeer drang uitoefe nen op de conservatieven, om zo spoedig mogelijk verkiezingen te houden, kan moeilijk worden ontkend. Het is begrijpelijk. De parlementaire Labour-fractie heeft Bevan met een kleine meer derheid uitgesloten. Dit besluit moet nog door het nationaal be stuur Ibekraohtigd worden en velen achten voor Attlee en de overige leden van het Labour schaduw-kabinet die kleine meer derheid een veeg teken. Men verliest echter uit het oog, dat onder de tegenstemmers uiteraard velen waren, die open oog hadden voor Bevan's onge hoorzaamheid, maar juist met het oog op nieuwe verkiezingen een scheuring in de partij willen voorkomen. Bevan hieeft door middel van zijn lijfblad het offen sief tegen de leiders reeds ge opend, maar staat zwak. Disci pline is thans voor de Labour- partij, die zich van zijn taak als oppositie naar het algemeen oor deel slecht heeft gekweten, voor alles nodig. GEJAMMER OM YALTA. Opzienbarend was de betrekke lijk plotselinge publicatie door het Amerikaanse State Depart ment van de officiële napporten over Yalta (1945). Men vergete niet, dat deze conferentie slechts tien jaar geleden heeft plaats ge had en dat te Yalta de geallieer den verkeerden in de eindfase van een Ibdttere strijd, waarin nu eenmaal geen enkele coalitie de vijand spaart. Men zou goed doen in Duitslandi daarvoor open oog te hebben en te bedenken, dat, indien opnieuw het licht viel op Hitler's voornemens, die dan toch door de Duitse natie werden gesteund, toen hij b.v. in 1941 het toppunt van zijn internationale macht bereikte, dit voor Duits land ook onaangenaam zou zijn. Het ernstige bij de Amerikaan se publicatie is, dat zij door par tij-politieke overwegingen iis uit gegeven. De republikeinen stel len alles in het werk om in 1956 niet slechts Eisenhower herko zen te krijgen, maar ook een meerderheid te kweken in het Huis en in de Senaat, hetgeen uiterst moeilijk zal zijn, omdat de gunst van de kiezers zich zichtbaar naar de democraten verplaatst. Nu is er in Yalta velerlei ge beurd, dat niet ten gunste van de democratische regering van Roo sevelt pleit, al is het, gezien in het licht van die tijdi, volkomen begrijpelijk. Deze stukken bren gen evenwel weinig onthullingen. Men wist reeds, dat verdeling van Duitsland in vier zones vast stond, dat men onnodig Rusland door middel vam offers, die natio nalistisch China had te brengen, bewoog tot deelneming aan de oorlog tegen Japan; dat ten op zichte van Polen ergerlijk oppor tunistisch werd opgetreden. De officiële stukken echter brengen persoonlijke uitlatingen van Roo sevelt, Churchill en Stalin. Zij lei den tot een verscherping der Engels-Amerikaanse tegenstel ling, doordat duidelijk blijkt, dat Roosevelt keer op keer heeft be proefd rechtstreeks met Stalin, achter de rug van Churchill om, tot overeenstemming te komen. Vandaar verontwaardiging bij Churchill, opzien in Frankrijk en Duitsland; verheuging uiter aard in Moskou. Dulles is boos geworden toen men hem te veel vroeg en het ziet er naar uit, dat hij zo verstandig zal zijn om van verdere publicaties, die b.v. Pots dam betreffen, voorlopig af te ziien. PARIJS EN POUJADE. Inmiddels; heeft d!e Duitse Bondsraad de Parijse accoorden goedgekeurd en er zich bij neer gelegd, dat het inzake de Saar- overeenkomst niet tot een uit spraak bevoegd is. De S.D.P., op positie onder Ollenhauer, heeft nog een laatste poging gedaan om de grondwettigheid van het Saarverdrag bij het Bondsge- rechtshof te Karlsruhe aanhan gig te maken, maar heeft de daar toe .benodigde der stemmen van de Bondsdag niet bijeengekregen, olmdat dit sommige leden der S.D.P. zelf en toen vanzelfspre kend ook van de F.D.P. te ver ging. De beraadslagingen in de Franse Raad der Republiek staan op het punt te beginnen; de ver schillende commissies hebben de accoorden aanbevolen; men ver wacht en hoopt een ratificatie zonder amendementen, die terug zending naar de Nationale Ver gadering zouden nodig maken. Ten einde de accoorden in elk geval onder dak te brengen, heeft Faure ten dele voor de beweging van Poujade een knieval gedaan, ten dele echter aan deze bewe ging een nederlaag toegebracht. Hij heeft bij de debatten over de belastingkwestie niet de vertrou wenskwestie gesteld, maar hij heeft er de Nat. Verg. toe ge bracht om moties, ten voordele van Poujade, te verwerpen. Hij heeft daartoe zijn ontwerp voor sociaal-economische volmachten teruggenomen en zal er zo straks een ander en zwakker voor in de plaats stellen. Poujade vertoeft in Parijs en speelt er de grote heer, die ech ter een taaltje gebruikt, dat niet geschikt is om de Nationale Ver gadering gunstig te beïnvloeden. Hij heeft nu tegen Maandag 28 Maart een algemene winkelsta king voorgeschreven; hij dreigt, maar wordt ook gedreigd. Ener zijds door wettelijke maatregelen, die de regering wel laat neemt; anderzijds door het feit, dat nu de grote vakverbonden, zelfs de C G.T., zich verzetten tegen be gunstiging in de belastingen voor de kleine winkeliers, die de arbei ders moeten betalen. Frankrijk biedt een weinig verheffend schouwspel! V. S. IN ACTIE. Dat is te meer te betreuren, omdat onderhandelingen met Amerika en Engeland inzake Ln- do-China voor de deur staan. Generaal Ely wil, dat Frankrijk zich niet geheel uit Zuid-Vietnam zal terugtrekken; Cambodja on der zijn nieuwe koning gaat aan leunen tegen India, waar Nehroe in het belangrijke Zuidelijke Andhra-gebied een sprekende overwinning op de communisten heeft behaald. Tegelijk is er verwachting in de moeilijkheden van het Midden- Oosten ingetreden, omdat Syrië toont Egypte en Irak te willen verzoenen, en Egypte weliswaar een stuk joods grondgebied eist om directe aanraking met Irak en het verder Aziatisch Ardbië te hebben, maar aan de andere kant zich bij de geschapen toe stand neerlegt. Dit is van belang voor Turkije, dat zo straks ver moedelijk Engeland töt het Turks-Iraks verdrag zal zien toe treden, waarop dan Amerika zal volgen. Dan heeft Turkije de ge wenste flankdekking. Amerika's buitenlandse poli tiek krijgt vaster vorm. Dit bleek uit Dulles' nieuwe redevoering, waarin opnieuw, gelijk door generaal Grunther, over het ge bruik van atoomwapens werd ge sproken. Het blijkt uit Eisenho wer's rapport aan West-Europa, waarin van het groot getal han- delstractaten der Oostelijben wordt gesproken, hoewel de con ferentie der Europese commissie var, de Verenigde Naties geen uitzicht op vermeerdering van de handel WestOost opent. Het blijkt uit de benoeming van Stassen tot een soort minister voor ontwapening, die, aangezien de besprekingen te Londen een nieuwe mislukking blijken te worden, nieuwe wegen zal moe ten zoeken om aan Eisenhower's intens verlangen tot ontwapening tegemoet te komen. Inmiddels kan niet ontkend worden, dat de strijd in de wateren rondom For mosa dreigt; er is reeds een aan val gedaan op Matsoe, die afge slagen is; de nationalisten reke nen ons nauwkeurig voor hoe de wederzijdse strijdkrachten tegen over elkander staan. VAN DER MANDERE. 1 Na druk verboden) Bij ons vindt U de grootste sor tering KINDERWAGENS BOXEN LEDIKANTJES enz. TERNEUZEN Tel. 2124 - 2404 AXEL Tel. 763 Bezoekt onze speciaalzaak: VLOOSWIJKSTRAAT 5 Het Belgische leger is vanaf Vrijdagavond 23.00 uur plaatse lijke tijd geconsigneerd. Alle ver loven zijn ingetrokken. Het bevel geldt voor alle troepen op Bel gisch grondgebied. De liberaal-socialistische rege ring Van Acker iblijkt vastbeslo ten geen enkele verdere conces sie aan de C.V-P. te doen in de schoolkwestie en daar de Katho lieken, ondanks het verbod tot demonstratie en samenscholing, toch voornemens zijn hun op mars niaiar Brussel te houden om daar te manifesteren tegen de wetsontwerpen-Collard, kan men heden getuigen zijn van een ware krachtproef tussen de twee partijen. De Belgische socialistische par tij heeft intussen een oproep tot haar leden gericht om paraat te blijven en iedere provocatie te •beantwoorden. In verscheidene fabrieken zouden de arbeiders voornemens zijn heden het werk neer te leggen. Naar van Israëlische zijde wordt verklaard, heeft zich bij het dorp Patisj een grensinci dent voorgedaan. Volgens de des betreffende verklaring hebben Egyptische indringers handgra naten geworpen in een menigte van een bruilofsviering. Een meisje is gedood en 18 personen, onder wie vrouwen en 'kinderen, liepen verwondingen op. Volgens een Israëlische woord voerder is bij het dorp Niriim een Egypitische indringer doipr een Israëlische patrouille gedood. Hij trachtte te ontvluchten toen hem een halt werd toegeroepen. De feestvreugde was op zijn hoogst toen de aanval werd uit gevoerd. De gasten dansten op het erf. Toen geschoten werd en sommige der gasten ter aarde De Franse premier, E. Faure, heeft Donderdag de tekst gepu bliceerd van belastingvoorstellen, waarmede hij hoopt de grootste bezwaren der winkeliers tegen de bestaande belastingregelingen weg te nemen. De voorstellen zullen Maandag a.s. door het parlement worden behandeld, op welke dag de „poujadisten" hun winkels zul len sluiten ter ondersteuning Het Amerikaanse 216-de batal jon veldartillerie, dat is uitgerust met het 280 mm atoomkanon, bij genaamd „atoom-Annie", is gis teren te Bremen aangekomen, zo is door het Amerikaanse hoofd kwartier te Heidelberg bekend gemaakt. Het is het zesde bataljon met deze bewapening, dat in Europa wordt gelegerd. Met het atoom kanon kunnen zowel gewone gra naten als granaten met atoomla ding worden afgeschoten. van hun eis tot afschaffing van de wet, die straffen stelt op het hinderen van belastingontvan gers in het uitoefenen van hun ambt, en tot terugroeping van de inspecteurs van het ministe rie van financiën. Bij goedkeuring van de voor stellen door het parlement zal de verkoopbelasting worden opge heven of verlaagd en worden vervangen door een eenvoudige omzetbelasting, die over lange perioden mag worden voldaan. Deze regeling houdt in, dat een groot aantal kleine bedrijven geen belasting meer behoeft te betalen. Verder houden de voorstellen in, dat de belastinginspecteurs niet vaker dan eenmaal in drie jaren de boeken der winkeliers zullen nazien, alsmede herroe ping van de wet-Dorey, die het hinderen van belastingontvan gers strafbaar stelt met boeten van ten hoogste 500.000 francs en vrijheidsstraffen van ten hoogste zes maanden. In de voorstellen wordt niets gezegd over terugroeping van de inspecteurs van het ministerie van financiën. stortten, zocht men een goed heenkomen in het huis. Leden van de Israëlische strijdkrachten versohenen met speurhonden ter plaatse. Op 30 April, 1 Mei en 2 Mei zal te Luxemburg een interpar lementaire Beneluxconferentie worden gehouden. Ter gelegenheid van de her denking van de 134iste verjaardag van de Griekse onafhankelijkheid heeft de Griekse maarschalk Papagos, die op het ogenblik voor een korte rust in Zwitser land vertoeft, een proclamatie tot het Griekse volk gericht. Hij bracht hulde aan de generatie der Grieken, die met hun zwaard de poorten tot de vrijheid hebben geopend en die in de heroïsche gevechten voor het vaderland, de meest briljante erfenis van alle eeuwen hebben gered. De (maar schalk legde er de nadruk op, dat de geest van zelfverlooche ning, die vanaf het begin van de Griekse strijd voor onafhanke lijkheid in 1821, als een eeuwig symbool bezielt. Maarschalk Papagos zei, dat Griekenland nimmer de vlag van geloof in deze idealen zal neerhalen, die symbolen zijn voor alle vrije vol ken. ZONDAG 27 MAART De regering heeft Vrijdagmor gen na afloop van de kabinets raad een communiqué uitgege ven waarin het o.a. heet „Wij constateren dat ondanks het ver bod tot manifesteren op 26 Maart, de C.V.P. voortgaat met hiertoe op te roepen. De beslis sing van de wettige autoriteiten worden hierdoor overtreden. De regering veroordeelt de houding van diegenen, die niet aarzelen de orde en rust in het land te ver storen. Zij doet een beroep op de bevolking zich niet door de pro vocateurs te laten leiden. Deze moeten weten dat de orde op 26 Maart gehandhaafd zal worden". Reeds nu oefent de Belgische rijkswacht een intensieve contro le uit op de toegangswegen naar Brussel en vrijwel alle vervoers middelen werden gecontroleerd. Ook op de secondaire wegen zijn pelotons van de rijkswacht opge steld. Volgens sommige kranten zullen alleen reeds te Brussel en oimgeving 16.000 leden vam de rijkswacht worden geconcen treerd. Hun commandanten zul len van helicopters uit de afzet ting van de stad leiden. Ook te Brussel zal de rijkswacht met 'n soort waterkanon worden uitge rust om betogingen en schermut selingen te bestrijden. Voor het eerst zag men deze voertuigen optreden tijdens de manifestaties der Leuvense studenten. Gendarmes in veldtenue en met de handmitrailleur aan de riem, zijn in de weer aan de brug van Zellik. Het stadsbeeld te Brussel was Vrijdag volkomen rustig. Uit vrees voor ongeregeldheden zul len vandaag de meeste scholen te Brussel gesloten zijn. De veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongeregeldheden te Brussel als de Katholieken uit alle delen van het tand naar de Belgische hoofdstad zullen op trekken om daar te manifeste ren tegen de schoolpolitiek der Belgische regering, nemen een ongekende omvang aan. Op alle toegangswegen naar Brussel zijn Friese ruiters opge steld en op bepaalde plaatsen moeten vervoersmiddelen een soort sluis passeren, waar de le den der Belgische rijkswacht een scherpe controle uitoefenen. Per sonen die in Brussel wonen kun nen zonder moeilijkheden passe ren, doch zij die van buiten-ko men moeten een geldig motief opgeven voor hun bezoek aan de hoofdstad. Verscheidene auto's hebben hier reeds rechtsomkeert moeten maken. Deze versperringen, die men ook op de secundaire wegen aan treft, zijn opgesteld op 15 km van het centrum der stad. Een tweede „verdedigingsgor del" is Vrijdagnacht gevormd met een straal van 5 km uit het cen trum, terwijl een derde afsluiting in de vroege morgenuren van vandaag is ogericht rondom het centrum van de stad. Vrijdagmiddag is een gemoto riseerde eenheid in het park van Brussel aangekomen, waarvan de leden voorzien zijn van mas kers die gebruikt worden bij 't •gebruik van traangas bommen Volgens de laatste gegevens heb ben 7000 leden van de rijkswacht in Brussel zelf dienst. Ook in de omgeving van offi ciële gebouwen zijn veiligheids maatregelen getroffen en in het bijzonder de ambtswoningen van ministers e,n; sommige politieke persoonlijkheden zijn streng be waakt. Alle verloven van de poli tie zijn tot nader order ingetrok ken en de weg van Leuven naar Brussel, waarlangs de studenten voornemens zijn op te trekken, is bewaakt door twee radio wagens. De grote bronzen deuren van het Palais van Justitie te Brussel worden 's-middags gesloten. Van de zijde van het Katholieke „Comité voor Vrijheid en Demo cratie" wordt verklaard, dat ver scheidene duizenden manifestan ten zich reeds te Brussel bevin den, waar zij Vrijdagnacht bij vrienden: hebben doorgebracht. Twee autobussen uit Kortrijk die betogers naar Brussel ver voerden zijn Vrijdagnamiddag op de weg NinoveBrussel door de rijkswacht tegengehouden. De autobussen maakten toen rechts omkeert. Enkele kilometers terug stapten de reizigers uit en ver klaarden dat zij op eigen kracht naar Brussel zouden gaan. Breskens 3.36 3.23 Terneuzen 4.11 4.41 Hansweert 4.51 5.21 Walsooren 5.01 5.31 MAANDAG, 28 MAART Breskens 4.22 4.54 Terneuzen 4.57 5.29 Hansweert 5.37 6.09 Walsoorden 5.47 6.19 •Andrei Gromyko, de Russi sche afgevaardigde op de Lon dense vijf-moigendhedenconfe- rentie over ontwapening, heeft in een interview met het oflff ciële Russische persbureau „Tass" verklaard, dat hij de vorige week op de conferentie voorstellen heeftingediend die voorzien in een quota-stel sel voor vermindering van, be- waipening. Deze voorstellen verschillen weinig van de Brits- Franse voorstellen van Juni 1954, eo zei hij. De Brtis-Franse voorstellen yragen om een verbod van atoomwapens in fazen, waarbij elke faze afhangt v\an de feite- lijlke stappen die genomen wor den om de gewone bewapening •te beperken. Gromyfko heeft in Londen aan de deelnemers aan de con ferentie, Frankrijk, Groot Brittannië, de Ver. Staten en Canada, gevraagd met de Sow- jetiUnie een internationale conventie te tekenen voor ver mindering van wapens en ver bod van- atoom-, waterstof- en andere wapens voor massale vernietiging. De voornaamste voorzieningen van de conven tie, zo,[verklaarde hij tegenover .JTass", zijn, dat de staten bin nen zes maanden of,een jaar hun bewapening, strijdkrachten, en militaire begrotingen met üe helft van overeengekomen quota moeten verminderen. Voorts stelde Gromyko voor dit jaar nog een wereldconfe rentie over ontwapening te be leggen, waaraan ook landen die géén lid zijn van de Ver. Naties zouden kunnen deelne men. Een ander voorstel voor* zag /voorts in een tijdelijk inter nationaal controle-orgaan on der auspiciën van de Veiligv heidsraaid. Dit orgaan zou toe zicht moeten houden op de ont wapening. De «Soiwjet-Unie heeft ook voorgesteld, dat in latere stadia van ontwapening gelijktijdige maatregelen moeten worden genomen voor verbod van atoom-, waterstof- en andere Een subcommissie voor de strijd krachten van het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft Donderdag een plan voor een pa rate reserve van 2.900.000 man voorlopig goedgekeurd. Op het ogenblik omvat deze reserve 700.000 man. wapens voor massale vernieti ging. Nadat hij zijn voorstellen op 18 Maart had ingediend, zo (verklaarde Gromyko, ^begon nen de vertegenwoordigers van de Westelijke mogendheden opnieuw allerlei voorwendsels tegen dege voorstellen te zoe ken". Het Westen wil instelling wan een permanent internatio naal contróle-orgaan met be voegdheid om inspecties uit te voeren nog voor maatregelen zijn genomen om atoom- en [waterstofwapens te verbidden, zo zei hijL Uit de Westelijke houtding blijkt volgens Gromy ko duidelijk, dat „zij niet ern stig de kwestie van verminde ring wian bewapening en strijd krachten en verbod van atoom- en waterstof wapens willen be studeren". De Westelijken hebben op de Londense ontwapeningsconferen tie een plafond van één tot ander half millioen man voorgesteld voor de strijdkrachten van Rus land, China en Amerika. Dit is meegedeeld door Jules Moch, lei der van de Franse delegatie. Frankrijk zou volgens dit voor stel zijn strijdmacht, de militaire politie inbegrepen, moeten terug brengen tot 650.000 man. De Russen hebben van hun kant voorgesteld alle strijdmach ten in twee etappen met een der de te verminderen. Op deze basis zouden de'Russen, naar Westelij ke berekening, zelf ongeveer drie en een halif miHAoen man over houden. Amerika en Engeland hebben Rusland Vrijdag verweten, dat het dé geheime ontwapeningsbe sprekingen voor propagandadoel einden gebruikt. „Verdraaide ver sies" waren door de Russische delegatie naar bulten bekend ge maakt. Een woordvoerder van het Amerikaanse State Departement heeft evenwel meegedeeld, dat Amerika 'bereid is de besprekin gen voort te zetten. Een regeringswoordvoerder te Londen zei: „Wij beschuldigen de Russen niet van oneerlijkheid, maar het is moeilijk te geloven dat wij overeenstemming kunnen bereiken als verdraaide versla gen worden gepubliceerd, ge- Moeh deelde verder mee, dat volgd door beschuldigingen van de Russen accoord gaan met drie kwade trouw aan het adres van fasen van ontwapening, zoals door het Western voorgesteld. (Handhaving van de wapenuit rusting op het huidige peil, stop zetting van de wapenproductie, vernietiging van dé voorraden kernwapens) Moch voegde hier echter aan toe, dat er nog diepgaande me ningsverschillen bestaan. Moch sprak op een persconfe d'e Westelijke delegaties". Beide woordvoerders doelden op rcente publicaties in commu nistische bladen. Premier Mario Scelba van Ita- lië is Donderdagavond per vlieg- rentie. Een woordvoerder van de Canada aangekomen voor Amerikaanse delegatie heeft der gelijke imedelingen gedaan. Het hoofd van de Britse delegatie heeft de pers voor hedenochtend uitgenodigd. Moch zei nog, dat het grootste meningsverschil gelegen as in de vermindering van dé strijdkrach ten. De vier Westelijke delegaties (Amerika, Engeland, Frankrijk en Canada) willen een zodanige vermindering, dat geen enkel leger meer een gevaar voor om liggende landen kan vormen. Hoe groter het leger, hoe groter de eerste vermindering moet zijn. Het Westen eist dat het inter nationale contröle-orgaan in wer king treedt vóórdat de verminde ring begint. Gromyko beweert, aldus Moch, dat zijn voorstel'in zake de controle is verworpen, of schoon het nog niet toesproken is. Ook Moch vroeg zich af, of de Russen onderhandelingen wel van propaganda weten te schei den. een bezoek van drie dagen. medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bilt, geldig van Zaterdag morgen tot Zaterdagavond. TIJDELIJK REGEN. Veranderlijke bewolking met enige tijd regen. Over het alge meen iets lagere midüagtempe- raturen. Matige tot krachtige •wind tussen Zuid en West. ZON MAAN op onder op v.m. onder mm. Mrt. 26 6.34 19.04 7.01 22.51 27 6.31 19.05 7.33 28 6.29 19.07 8.16 0J3 29 6.26 19.09 9.10 L2.r 30 6.24 19.10 10.17 2.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1