De schoolstrijd in haar België nadert hoogtepunt Russische nota aan Oostenrijk Faure bepleit bekrach- tiging'- Parijse accoorden Verklaring van McArthur aangevochten Na 10 jaar wittebroodsweken Nieuw-Zeeland en defensie van de Stille Oceaan Kroongetuige in proces- Jungschlager overleden WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Kindje verkouden? VRIJDAG 25 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3415. Heuss tekent Parijse verdragen Eisenhower over het publiceren van oorlogsdocumenten Nehroe wenst meer Aziaten in dienst van V.N. Valery Lysikof Russisch dementi Nieuwe poging om „Venus" vlot te trekken Pogingen tot het verkrijgen van overeenstemming mislukt Strasser vangt bot De Franse socialisten en de kernwapens Tweede opvarende van vlot geeft het op Spaans schip na aanvaring gezonken Grote drie bereiden nieuwe toenadering tot Rusland voor Prins Ali Patrick Ontslagen in Sowjet-republiek Russen geven hefschroef- vliegtuig terug Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 d; minimum P* advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,-1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 rai Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uui. De Westduitse president, prof. Theodor Heuss, heeft gisteren de Parijse verdragen getékend, die 'bewapening mogelijk maken en het land souveretmteit geven. Een woordvoerder zei dat HeuSs getekend heeft nadat hij grondig de grondwettigheid van de verdragen had onderzocht. ©e ondertekening heeft het ratificatieproces wat West-Duits- land aangaat voltooid. Onder de gisteren getekende stukken is ook de ratificatie-oor konde van de Fransi-Duitse Saar- overeen komst, aldus de woord voerder. Volgens deze overeen komst wordt de Saar onder een EJuropese commissaris geplaatst tot de sluiting van een vredes verdrag met een verenigd Duits land, zei hij. Eisenhower verklaarde oprecht van oordeel te zijn, dat alle do cumenten betreffende conferen ties als die te Jalta moeten wor- dep gepubliceerd, doch dat de V. S. buitengewoon voorzichtig moeten zijn, wanneer de goede trouw van een bondgenoot in het geding is. De president zeide, dat er naar zijn mening niets mee kan warden gewonnen door de ge beurtenissen van tien jaar gele den in het licht van vandaag te bezien en dan te zeggen dat iemand het wellicht bij het ver keerde of bij het rechte eind heeft gehad. De Indiase premier, Jawaharlal Nehroe, heeft zich er Donderdag over beklaagd dat er zo weinig Aziaten werkzaam zijn op het se cretariaat van de Ver. Naties. Hij verklaarde in de volkska mer dat de kwestie met de Ver. Naties is opgenomen, doch dat het aantal Indiërs en staatsbur gers van andere Aziatische lan den, die op het secretariaat wer ken, nog steeds zeer klein is. In totaal werken 65 Indiërs op het secretariaat van de V. N. Gener aal-ma joar Dibrova, de Russische commandant te Ber lijn, heeft Donderdag geprotes teerd tegen wat hij noemt „de onwettige detentie van de 17-ja- rige jongen Valery A.. Lysikof", aan wie door de Amerikaanse autoriteiten in Berlijn asyl is verleend. Lysikof zei Woensdag op een persconferentie, dat hij niét lan ger onder het communisme wen ste te leven. Zijn vader is luite nant-kolonel bij de Russische luchtmacht in Oost-Duitsland. In een brief aan de Amerikaan se commandant in Berlijn eist generaal Dibrova, dat de jongen onmiddellijk naar zijn ouders wordt teruggezonden. Be Amerikanen staan op het standpunt dat de jongen, hoewel minderjarig, zich ten volle be wust is van zijn daden. Hij zal vermoedelijk naar Amerika emi greren. De Amerikaanse bevelhebber in Berlijn, generaal-majoor G. Hortnen, heeft in een brief aan zijn Sow jet-Russische collega, generaal-majoor Dibrova, het verzoek tot uitlevering van Vale ry Lysikof van de hand gewezen. Hennen zegt, dat hij het „buiten aDe twijfel" duidelijk wil maken, •dat Lysikof niet vastgehouden wordt. De Sowjet-Unie heeft Woens dag officiéél tegengesproken, dat zrj zou zijn geraadpleegd inzake de publicatie van drie documen teh uit de notulen van de confe rentie van Jalta in de Verenigde Staten. Donderdagmorgen vroeg lagen in de Plymouth Sound sleepboten gereed om opnieuw een poging te doen om het 6269 ton metende Noorse schip,, Venus", dat Woens dag in een zware storm aan de grond is gelopen, vlot te trekken. De gehele nacht heeft perso neel van de Royal Air Force met drie zoeklichten bij het gestrande schip de wacht gehouden. De zee bleef woelig, doch gedurende de nacht deden zich geen moeilijk heden voor. Nader meldt Reuter dat ook de tweede poging om het schip vlot te krijgen is mislukt. De weers omstandigheden worden weer slechter. In geheel België hebben de Katholieken Donderdag, gehoor gevend aan een oproep van de C.V.P., hun kinderen niet naar school gestuurd uit protest tegen de schoolpolitiek der liberaal-so cialistische regering-Van Acker. Inmiddels duren de demonstra ties der Katholieke studenten in Leuven en Brussel voort en de situatie heeft een ernstiger ka rakter gekregen doordat de links georiënteerde studenten der vrije universiteit te Brussel tegenma- nifestaties organiseren. Vandaag zal de Brusselse universiteit een massabetoging organiseren. Des avonds zal ter inleiding van de manifestaties van 26 Maart in een zaal in het centrum der hoofd stad een bijeenkomst van de C. V. P. worden gehouden, waar de Katholieke leiders het woord zul len voeren. Ook de leden der so cialistische partij zullen vandaag in de Madeleinezaal te Brussel bijeenkomen. Katholieke kranten maken er melding van dat enkele socialis tische ministers bereid zouden zijn de wetsontwerpen-Collard in te trekken. Men zou daarna het bedaren der gemoederen willen afwachten om vervolgens nieuwe wetsontwerpen in te dienen, die de C.V.P. zou kunnen aanvaarden als basis voor onderhandelingen. De liberale oud-minister Deveze zou met het plan rondlopen de koning te verzoeken de staatsmi nisters bijeen te roepen, die dan een plechtige oproep tot kalmte aan de bevolking zouden richten. Vervolgens zouden de staatsmi nisters trachten een oplossing te vinden, die de heer Deveze om schrijft als „een compromis van nationale eendracht". Het Katholieke comité voor vrijheid en democratie heeft in middels een communiqué uitge geven waarin wordt verzocht Za terdag a.s. „waardig te demon streren en geen aanleiding te ge ven tot ongeregeldheden". Van een mogelijk compromis tussen de liberaal-socialistische regering-Van Acker en de C.V.P. in de schoolkwestie is nog niets te bemerken en het heeft er alle schijn van, dat het Zaterdag a.s. hard tegen hard zal gaan in Brus sel, als tienduizenden Katholieke Belgen ondanks het verbod van burgemeester Vandemeuelen- broeck naar de Belgische hoofd stad zullen komen om te demon streren tegen de wetsontwerpen van minister Collard. Onder het opschrift „de strijd is begonnen" schreef het socialis tische kamerlid Gailly een fel ar tikel in „Le Peuple" waarin hij o.m. zegt: „Wij weten dat waar het Vaticaan en de Katholieke kerk de lakens uitdelen de dicta tuur zich vestigt. Wij zullen deze niet dulden. Wij weten ook dat de schoolkwestie niet de eigenlij ke inzet is van deze strijd. Wat de Katholieken willen is het her overen, met onverschillig welke middelen, van de macht om Bel gië te kunnen verroomsen. Deze pretenties roepen wij een „nooit" toe, onverschillig wat er te ge beuren staat". De leden der regering hebben gisterochtend besprekingen ge voerd over de ordemaatregelen die Zaterdag getroffen zullen wor- len in de hoofdstad. De Katholie ke manifestanten blijken reeds n honderdtal extra wagons te hebben besproken, doch verwacht wordt dat de regering de spoor wegen zal verzoeken bepaalde treinen niet te laten vertrekken Uit vele steden werden Donder dag betogingen en opstootjes ge meld, waaraan meestal slechts studenten en scholieren deelna men. Het liberale kamerlid Deveze zou getracht hebben vooraan staande leiders van links en rechts een soort beginselverkla ring te laten ondertekenen, waar in zij tot kalmte manen en op toegevingen aan beide zijden in het schoolvraagstuk aandringen. Deze poging zou echter zijn mislukt. De regering kreeg Donderdag het vertrouwen van de kamer wat betreft haar schoolpolitiek. Zij kreeg 113 stemmen, n.l. die van alle socialisten, liberalen en communisten. Tegen werden 88 stemmen uitgebracht. In Bergen zijn gisteren gevech ten uitgebroken tussen Katholieke en niet-Katholieke studenten. De Katholieken werden een gebouw ingejaagd, dat daarop door de anderen werd bestookt met eie ren, sinaasappelen en aardappe len. Alle ruiten gingen er aan. Ook in de straten kwam het tot schermutselingen. Iemand werd door een steen aan het hoofd ge wond. De burgemeester heeft daarop samenscholingen van meer dan vijf mensen verboden. In Brussel hadden studenten 't beroemde „Majmeke Pis" een kaart omgehangen met de woor den: „Ik staak ook, ik heb er ge noeg van". In Oost-België deed het gerucht de ronde, dat de ministers het ge bied zouden -bezoeken, doch er verscheen slechts een auto met apen, die allen een aktentas droe gen en een minister voorstelden. In Gent moesten verscheidene studenten in een ziekenhuis wor den opgenomen, nadat R- K. en socialistische eerste-jaars op de Markt slaags waren geweest. In een nota aan de Oostenrijk se regering, heeft de Sowjet- Unie, kamstelier Raab uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou ,jn de naaste toekomst" ter bespre king van het Oostenrijkse staats verdrag. De uitnodiging aan de Oosten rijkse kanselier werd door de Russische minister van Buiten landse Zaken, Molotof, gedaan in een onderhoud met de Oosten rijkse ambassadeur in Moskou, Norbert Bischoff, toen hem (door Molotof) het Russische antwoord op de Oostenrijkse nota van 14 Maart werd overhandigd. In het Russische antwoord op de Oostenrijkse nota van 14 Mrt, Premier Faure heeft Donder dagmiddag een beroep op de raad van de republiek, de Franse se naat, gedaan, de Parijse accoor den, volgens welke West-Duits- land in het Westeuropese verde digingsstelsel Wordt opgenomen, te bekrachtigen. Hij verklaarde dat zijn regering indien de ver dragen worden verworpen, niet de taak op zich zal nemen, een nieuwe oplossing te vinden. In een rede tot de 320 senato ren op de tweede dag van het de bat over de overeenkomsten zei- Na tien jaar: Wittebroodswe ken? Men kan het nauwelijks ge loven, maar toch is het een feit. Op 6 en 7 Mei a.s. behoort heel Nederland het romantische witte brood (met een vlaag) te eten. De uitleg van deze puzzle is ta melijk eenvoudig. Tien jaar gele den stuurde het Zweedse Roode Kruis enige schepen tarwebloem naar Delfzijl om de hongerende Hollanders van de hongerdood te redden. Kort nadien dreunden bommenwerpers laag over de ro de Hollandse daken om parachu tes met voedsel af te werpen. Die gebeurtenissen zijn even zo vele aanleidingen om feest te vie ren. En aangezien het Zweedse wittebrood in feite het eerste te ken van bevrijding was, heeft de .Nederlandse bakkerij zich draag ster van Neêrlands dankbaar heid gevoeld. Het nationale bakkerscomité zal op 6 en 7 Mei twee millioen vlag getjes op twee millioen wittebro den laten wapperen. Een vlagge tje kost een kwartje en het brood de normale prijs. Op deze manier hoopt men Neêrlands dankbaar heid voor herwonnen vrijheid en levensvreugd te gedenken met bijdragen voor het Roode Kruis en voor de stichting 194045. Eind April zal door het natio nale bakkerscomité tijdens het bezoek van het Zweedse konings paar een geschenk, ontworpen door een Nederlandse kunstenaar, dat ellende, hoop en hulp ia beeld brengt, worden aangeboden. De verklaring van generaal MacArthur, de voormalige opper bevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in het Verre Oos ten, dat hij tijdens de conferentie van Jalta niet was geraadpleegd, is door de democratische senator Herbert Lehman aangevochten op grond van het gepubliceerde dagboek van wijlen James For- restal, de toenmalige Amerikaan se minister van Marine. Vooral MacArthurs uitspraak, dat hij, indien men hem indertijd wel om advies had gevraagd, „ten stelligste" zou hebben aan geraden Rusland niet „op een zo laat tijdstip" te laten meedoen aan de oorlog in het Verre Oos ten, werd door de senator bestre den. Het genoemde dagboek ver meldt onder de datum van 28 Fe bruari 1945, ruim twee weken na de conferentie van Jalta, een aan haling van MacArthur, die zich uitsprak voor een geweldige mi litaire krachtsontplooiing van de Russen in het Verre Oosten. Voor het binden van een grote troepen macht van de Japanners achtte de generaal een Russische strijd macht van tenminste zestig divi sies nodig. Overigens achtte senator Leh man het onaannemelijk, dat de stafchefs generaal MacArthur, die als opperbevelhebber in het Verre Oosten „een der architec ten van de militaire plannen was op grond waarvan de politieke be sluiten werden genomen", niet zouden hebben geraadpleegd al vorens aan te dringen op 't deel nemen van de Sowjet-Unie aan de oorlog in het Verre Oosten. Generaal-majoor Courtney Whitney, een adjudant van Mac Arthur, verklaarde desgevraagd, dat de versie van Forrestal het resultaat van een foutieve redac tie moet zijn geweest. Voor de vlaggetjesactie hebben de koninklijke „Gist" en de ver enigde bloem-importeurs alle kos ten en moeite op zich genomen. Dus zal het mogelijk zijn na tien jaar vrijheid een half millioen, te verdelen onder Roode Kruis en stichting 1940—45, bijeen te bren gen. Tien jaar geleden hielp Zweden Nederland met brood. De honge renden van toen zullen dit nooit vergeten. Daarom is enige offer vaardigheid aan dit jubileum ver bonden. De stichting 19401945 tracht leed te verzachten en de gevolgen ervan uit te wissen. Het Ned. Roode Kruis tracht leed te voorkomen. Daarom vragen ge zellen en patroons van de Neder landse bakkerij van het dage lijks brood dus om een kwartje van ieder Nederlands gezin als gebaar van dank voor hulp, die onuitwisbaar in alle geesten werd gegrift. Een attractie zal zijn, dat boven elf, geheim gehouden, Nederland se gemeenten telkens drie para chutes met wittebroodjes en een zijden vlaggetje zullen worden neergelaten. Wie bij het bevrij- dingsjubileum zo'n vlaggetje vindt, heeft recht op een vacan- tiereis naar het buitenland. De Nederlandse wittebroodsda- gen in Mei a.s. zullen dus een bijzondere betekenis hebben. Vrijheid, blijheid, ook voor hen en nabestaanden van hen, die de vrijheid bielpen heroveren. Alie bakkerskwartjes komen onge schonden'op hun bestemmingen. Het bedrijfsleven draagt de kos ten voor Nederlands-Zweedse vlaggen, propaganda-drukwerken en wat dies meer zij. De bakkers gaan er dus voor zorgen, dat alles voor de bakker komt. de de eerste minister o.m.: „La ten wij realistisch zijn. De souve- reiniteit, welke wij Duitsland niet kunnen weigeren, houdt stil zwijgend het recht op een leger in". Frankrijks politiek moet on wrikbaar zijn, duidelijk en ondub belzinnig zijn. Frankrijk kan zich niet isoleren van zijn bondgeno ten, aldus Faure. Het merendeel van de senato ren applaudiseerde herhaaldelijk gedurende de rede van de minis ter-president, die ook pleitte voor een Frans-Westduitse toenade ring. Politieke kringen zijn van oor deel, dat de uiteindelijke bekrach tiging van de Parijse verdragen door West-Duitsland, die Donder dag een feit werd, de Franse re gering zal helpen bij haar pogin gen óm de accoorden snel en zon der amendementen door de se naat te laten bekrachtigen. Ver wacht wordt, dat dit Zaterdag avond of Zondag zal geschieden. De minister van Buitenlandse Zaken, Pinay, zal vandaag een grote rede houden, waarna pre mier Faure Zaterdag zijn laatste oproep tot de senatoren zal rich ten. Men is van oordeel, dat de eer ste-minister door zijn rede van Donderdag vele weifelaars voor het regeringsstandpunt heeft ge wonnen. dat Donderdag door Molotof aan Bisschoff werd overhandigd, zegt de Russische regering van oor deel te zijn, dat ter waarborging van de onafhankelijkheid van Oostenrijk en het uitsluiten van het gevaar van een „Anschluss", reële maatregelen noodzakelijk zijn waarfbij rekening gehouden moet worden met de plannen om West-Duitsland te herbewape nen, die het gevaar van de inlij ving van Oostenrijk vergroten. Volgens de Russische nota, die nen de kwestie van de termijn voor het terugkomen van de be zettingstroepen van de vier be trokken mogendheden en het vraagstuk van de te nemen maat regelen in geval van een onmid dellijk gevaar voor een „An schluss" besproken te worden. Overeenkomstig de door de Oostenrijkse regering uitgedruk te wens, is de Sowjetrussische re gering bereid de kwestie te over wegen in welke vorm Oostenrijk een verklaring zou kunnen geven waarin het zich verbindt, niet toe te treden tot militaire bondge nootschappen en de vestiging van militaire bases op zijn gebied' niet toe te staan. •De Russische regering ver klaart, dat de regeringen der Het bestuur van de socialisti sche partij in Frankrijk heeft meegedeeld, dat de partij zich met kracht zal verzetten tegen de vervaardiging van kernwapens in Frankrijk. De partij eist dat de regering dadelijk stappen zal doen om te komen tot een stop zetting van de proeven met zulke wapens. Een tweede van de tien opva renden van een klein vlot nabij Brest, die de theorie van de Fransman Alain Bombard willen toetsen, is van boord gehaald, omdat hij zeeziek is geworden. Bombard dreef in 1952 gedu rende 65 dagen alleen op een vlot over de Atlantische Oceaan om na te gaan, of een schipbreuke ling kan leven van wat de zee op brengt. De mannen begonnen Dinsdag met hun poging, die zij zes dagen willen volhouden, en bevinden zich ongeveer 15 km van Brest. Zij toetsen eveneens een rubber bootje, dat voor reddingswerk dienst moet doen, en nieuwe be schermende kleding. Tijdens hun tweede nacht had den zij een storm te verduren. Aan verslaggevers deelden zij mede, dat zij twee zalmen hadden gevangen en rauw hadden gege ten. Zij mogen alleen rauwe vis eten bij deze proef. Bombard leef de tijdens zijn tocht op zeewater en rauwe vis. De mannen brengen hun tijd door met kaartspelen en het le zen van post en kranten. Dan rug, keel of bor3tje inwrijven met Het 3675 ton metende Spaanse schip „Urola" is Donderdagmor gen vroeg voor de Portugese kust gezonken na een aanvaring met de Russische vrachtboot „Vtoraya Pjattiletka". De bemanning van de „Urola" is door een Noorse boot gered. •De regeringen van de Verenig de Staten, Engeland en Frankrijk bereiden een nieuwe toenadering tot Rusland voor in afwachting van de uiteindelijke bekrachti ging van de Parijse accoorden het komende weekeinde. Het onderwerp werd Dinsdag -besproken tussen premier Edgar Faure, de Britse ambassadeur, Sir Gladwyn Jebb, en de Ameri kaanse zaakgelastigde, Theodor Achilles. Volgens gewoonlijk wel ingelichte kringen heef- de Brit se regering Frankrijk ervan op de hoogte gesteld ieder Frans initiatief ter verbetering van de internationale toestand te zullen steunen. Hitiers vroegere medewerker Otto Strasser, die naar de bonds republiek is teruggekeerd om te trachten een nieuwe nationalis tische -beweging in 'het leven te roepen, heeft geen gelukkige start gemaakt. Op een persconferentie in Mün- ehen moest hij bekennen, dat hij reeds bij zijn eerste pogingen om contact met de rechtse groepen op te nemen met enkele dezer in conflict is geraakt. Ingewijden zijn van mening, dat Hitiers banneling de laatste zou zijn, die de verspreide en elkaar hieftig bestrijdende nationalisti sche groepen samen zou kunnen brengen. Strasser die 22 jaar buiten Duitsland heeft vertoefd, is op zijn eerste persconferentie al di rect van leer getrokken tegen al le partijen, tegen de Amerikanen die tienmaal zoveel uit Duitsland hadden weggehaald dan zij er ge bracht hadden, en ook tegen dé Joden. Joden moesten volgens Stras ser in Duitsland zo behandeld worden als Duitsers in Israël. De Jodén 'hoorden in dat land thuis en wanneer ze buiten dat land wensten te verblijven, moesten ze voor de keuze worden gesteld' zich te assimileren ofwel geen staatsiburgerschap te krijgen. -In de „Frankfurter Allgemeine Zeitung" is opgemerkt, dat dit precies dezelfde frasen zijn, waar mee Hitier zijn strijd tegen de Jo den begonnen is. Het blad raadt de overheid aan korte metten -met Strasser te maken en het aoht zijn opmerking over de Jo dén voldoende grond om hem aan te klagen. Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie van haar kant overeenkomstige ver plichtingen op zich moeten ne men. De Russische regering zegt dn haar nota met voldoening vast gesteld te hebben, dat de Oosten rijkse regering zich verenigt met de mening der Russische rege ring, daf de regeling van het Oostenrijkse vraagstuk, en van de kwestie van het algehele her stel van een democratische Oos tenrijk moeten -beantwoorden aan de belangen van de handhaving en versterking van de vrede in Europa. De Sowjetrussische regering verklaart tenslotte het verlangen van dé Oostenrijkse regering om het Oostenrijkse staatsverdrag afzonderlijk te bespreken op een viermogendhedenconferentie met deelneming van Oostenrijk, te delen. Molotof heeft de Oostenrijkse ambassadeur verder medege- deeld, dat de Russische regering ook de komst van andere Oosten rijkse vertegenwoordigers, die de Oostenrijkse regering naar Moskou zou wensen te sturen ter -bespreking van het Oostenrijkse staatsverdrag, zou toejuichen. Hn kringen van de Oostenrijk se kanselier is er op gewezen, dat Raafb gezegd heeft slechts naar Moskou te zullen gaan, als hij er -zeker van was, niet met lége -handen terug te zullen keren. De Perzische legatie te Bern heeft verklaard, dat de zeven jarige prins Ali Patrick, een neef je van de sjah, geen kroonprins van Perzië is. Zijn vader een broer van de sjah die vorig jaar bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen had die titel nooit gehad. De moeder van het kind, mevr. Christiane Cholewsky, heeft niet het recht de naam van haar over leden echtgenoot te voeren, aldus de legatie. De voogdij over het kind was aan de sjah toevertrouwd en niet aan de moeder. De ministers van cultuur en in dustrie van de Sowjet-republiek Tadzjikistan zijn ontslagen om dat zij hun werk niet naar beho ren hebben verricht, aldus een decreet van de opperste Sowjet van die republiek. De Russen hebben gisteren de piloot en de passagier van een -hefschroefvliegtuig van het Ame rikaanse leger, evenals het toe stel zelf, naar West-Duitsland teruggezonden. Het toestel was vorige week Donderdag per abuis boven Oost-Duits gebied geko men. De Nieuwzeelandse premier heeft in het parlement medege deeld, dat hij zijn kabinet de raad heeft gegeven, om de defen sieverplichtingen ,die Nieuw-Zee- land in het Midden-Oosten op zich heeft genomen, naar Zuid- Oost-Azië te verplaatsen. Hiertoe zou een infanteriedivi sie uitgerust kunnen worden met pantservoertuigen, artillerie en hulptroepen voor eventuele strijd in 't gebied van de Stille Oceaan. Ook heeft premier Holland ge adviseerd om de Britse kruiser van het type „Royalist" te aan vaarden en te verbouwen en ma rine-eenheden in reserve te hou den. Voorts zouden twee of drie Een van de belangrijkste getui gen in het proces-Jungschlager, John van Hulst, oud-sergeant van de inlichtingendienst van het K.N.I.L., is Woensdag in een zie kenhuis aan een gezwel gestor ven, aldus is Woensdag verno men. Hulst, die er van beschuldigd werd, als verbindingsman te zijn opgetreden tussen de comman danten van het „Schimmenleger" in de bergen van West-Java en hun agenten te Djakarta, werd meer dan een jaar geleden op een getuigenis van Willem Manoch gearresteerd. Donderdag is het proces voort gezet met een verder verhoor van Manoch. Woensdag is op de helling van de Tangkoeban Prahoe, ten N. van Bandoeng, een onderzoek in gesteld ter verificatie van de be- edigde verklaring van Manoch, die heeft gezegd, dat wapens voor de opstandelingen o.a. op deze plaats uit de lucht waren neerge laten. marine-eenheden naar Malakka gezonden kunnen worden. Een eventuele aanval zou op Malakka een halt toegeroepen die nen te worden en daartoe zou Nieuw-Zeeland troepen kunnen zenden, teneinde infiltratie tegen te gaan. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Aanhoudend zacht. Wisselend bewolkt met plaat selijk wat regen» Zacht weer. Ma tige tot krachtige wind tussen zuidwest en zuid. ZATERDAG 26 MAART v.m. n.m. Breskens 2.59 3.23 Terneuzen 3.34 3.58 Hansweert 2.54 3.18 Walsoorden 2.24 3.08 ZON MAAN op onder op v.m. onder n.m. Mrt. 25 6.36 19.02 6.35 21.26 26 6.34 19.04 7.01 22.51 27 6.31 19.05 7.33 28 6.29 19.07 8.16 0.13

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1