DE ONRUST IN AZIË De Bondsraad ratificeert Parijse accoorden Krommenie SMIDT-POTHQVEN Dulles over de publicatie der Jalta documenten NAEIJE's WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en een Parijs accoord zonder Parijs Week end in Barbizon Schipbreuk in Straat Magelhaens Studentenbetogingen in Leuven De Saarkwestie ZATERDAG 19 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3410. WEKELIJKSE WERELDSCHOUW RAADSELS ROND HET KREMLIN. Wedloop tussen Adenauer en socialisten Een „grondige" schoonmaak begint met VILTZEIL TERNEUZEN TEL. 2356 heeft keuze te over DE SAAROVEREENKOMST EN DE GRONDWET. Bomaanslag in Napels WONINGINRICHTING Fra*kering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum pw advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adi» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Nog steeds blijven de gebeurte nissen irn Oost-Azië in het bijzon der de aandacht tot zich trekken. Formosa bericht, dat er troepen concentraties zijn waargenomen én de 'havensteden van China, cöe voor het organiseren van een aanval op Formosa in aanmer king komen. Ook is melding ge- maakt van een aanval op Kwe- moi, een der twee, gelijk men weet, bestreden kusteilanden, cöe Amerika, al thans voorlopig, voor de verdediging van Formosa van ingrijpende betekenis acht. Er komen tegelijk minder gun stige 'berichten uit Indo-Ghina. Ia Laos is overeenstemming be reikt tussen de Vietminh en de wettige regering, waardoor de infiltratie van communistische elementen tot een einde zal komen. In Cambodja is de vader van de afgetreden koning zijn zoan opgevolgd en regeert in diens geest. Maar in Zuid-Viet- nam, het niet communistisch ge deelte dus, dat ook het zo be langrijke Cochin-Ghina omvat, heerst grote verwarring. Gevolg van de niet grote kracht, die de premier Dinh Diem ontwikkelt, gevolg ook van de velerlei gods dienstige sectert, die in Zuid-Viet- naim bestaan. Nu is het zeker overdreven om te spreken van een burgeroorlog. Maar de aanslag, gepleegd op de gouverneur Tran Van Lam, een werkelijke aanslag in tegen stelling met die, welke op Nehroe heette gepleegd en niet meer was dan het aanbieden van een ver- aoeksehrift en dit in het mid den vam Saigon is wel een be denkelijk teken. Men tracht nu Bao Dai naar Zuid-Vietnam te •doen terugkeren, maar of dit gunstige invloed zal hebben, is te (betwijfelen. Frankrijk heeft zijn beide Westelijke bondgeno ten Amerika en Engeland tot een conferentie uitgenodigd, die spoe dig zal plaats vinden. VERSCHIL VAN MENING. Het doet Europeanen, die de toestanden in Indo-China maar oppervlakkig kennen, wat eigen aardig aan, dat blijkbaar de lei dende staatslieden van de grote drie pas nu de gevolgen zien van datgene, wat het Z-g. accoord van Genève wel met zich moest bren gen. Al wil men in de houding, ener zijds door Engeland, anderzijds door Amerika aangenomen, een soort diplomatieke samenwer king zien, toch valt het moeilijk te ontkennen, dat breder wegen inzake Formosa en communis tisch China ver uiteenlopen. En geland wil met zachte middelen communistisch China ertoe foren- gen van een aanval op Formosa af te zien zonder zijn rechten op te geven, maar verzacht deze pil door Kwemoi en Matsoe tot het Chinese vasteland te rekenen. Azaerika heeft, onder de nu krachtige leiding van president munistisoh China in toom wil zaoh op één lijn geschaard met houden door kracht, waarmede Amerika de onafhankelijkheid van Formosa zal verdedigen. Of deze uiteenlopende opvattingen voldoende rekening houden met de drang, die bij communistisch China bestaat om daadwerkelijk het gevaar Formosa op te ruimen en met de moeilijkheid voor Tsjiang Kai Tsjek om zijn 600.000 man troepen op Formosa tevre den te stellen met 'n verblijf van slechts defensieve activiteit al daar, is echter weer de vraag. Het heet nu, dat Rusland, het welk geen avonturen van China wil, Peking toch met een beperk te hoeveelheid atoombommen en vliegtuigen am deze uit te wer pen, voorziet. „IKE" STAAT STERKER. De positie, die Eisenhower op het ogenblik in Amerika inneemt, mag krachtig worden gerekend. Hij is er inderdaad in geslaagd om, nu hij bewust de weg van langdurige vredespolitiek is inge slagen, geheel Amerika, d.w.z. heide partijen in het Congres en de openbare mening achter zich te krijgen. Aanvaardt hij een candidatuur voor 1956, waarover hij zich voorlopig nog niet zal uitlaten, dan is hij zeker, gekozen te worden. Zo zeker, dat Steven son zoekt naar een andgjre demo cratische candidaat, die zich voor een zekere nederlaag wil opoffe ren. De democraten strooiden on langs het praatje rond, dat mevr. Eisenhower, die inderdaad aan griep schijnt te lijden, zo'n zwak ke gezondheid' heeft, dat daar door alleen reeds een nieuwe candidatuur voor Eisenhower onmogelijk was. Toen tegen het betrekken van de eerste lady in Amerika in de politieke debat ten door de republikeinen in de Senaat werd geprotesteerd, hiel den de democraten zich muisstil! Er zijn tussen Engeland en Amerika ook andere wrijvings- vlakken. Daar is in de eerste plaats het gebied rond de Caraï- bische Zee. Prinses Margaret heeft een succesvolle reis naar deze niet onbelangrijke Engelse eilanden volbracht en vice-presi dent Nixon heeft, met minder uitgesproken gunstige resulta ten, de Amerikaanse landen in en rond deze archipel bezocht. In het Midden-Oosten is Enge land doende om de isolering van Egypte, gevolg van de door Ame rika in de hand gewerkte poli tiek, die Pakistan met Irak en Irak met Turkije verbindt, te ver zachten. Het wil toetreden tot het tractaat tussen Irak en Tur kije, en dit daardoor meer alge meen maken. Het wil tegelijker tijd Egypte betrekken bij een soort N.A.T.O.-pact voor de Mid dellandse Zee met werkingssfeer van Spanje tot Joegoslavië en Turkije. 'Dat de Arabische Liga o_als gevolg van Egypte's halsstar- Eteenhower, een"politiek van vre-irigheid is uiteengespat, staat Egypte en Saoedi-Arabie. De maatregelen in Rusland doen het raden voortduren naar wat de eigenlijke betekenis is van de vervanging van Malenkow door Kroestsjef. De laatste heeft nu in een zekere decentralisatie van de landbouw toegestemd, eigenlijk in strijd met wat hij ten opzichte van de staatsboerderijen voorstond. Malenkow is in de „Prawda" •al .beschuldigd van tegemoet komendheid jegens het Westers imperialisme en het is ook opge vallen, dat, teneinde Molotow's onfeilbaarheid aan te tasten, de ..Prawda" de Laatste verklarin gen van Tito, die scherpe critiek op Molotow's politiek bevatten, in haar geheel heeft opgenomen. Zou dan toch Molotow blijken niet onaantastbaar te zijn en ver vangbaar in de ogen van Kroest sjef en Boelganin? Opmerkenswaardig is ook de benoeming van een twaalftal nieuwe maarschalken in de Sow- Frartkrijk te stichten. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat dit zal gelukken, ook al is het 'begin van de discussies in de Raad der Republiek een weinig vertraagd. Italië's Senaat heeft inmiddels, ondanks groeiende binnenlandse moeilijkheden, de accoorden be krachtigd. Zelfs hoort men in Amerika en Engeland meer na drukkelijk verklaren, dat, indien Frankrijk nieuwe vertraging te weeg brengt, de West-Europese Unie buiten Frankrijk om toch tot stand zal komen. Waardoor vanzelf de regering van Faure aanmerkelijk zwakker zou komen te staan. De verklaring is van te meer gewicht, omdat de rege ringscoalitie in Duitsland weer aan elkaar is gelijmd en het Saar- vraagstuk iets van zijn acute be tekenis heeft verloren. Anders liggen de kaarten in Engeland. Het defensie-debat heeft zodanig scherpe tegenstel lingen tussen de hoofdgroep der Labourpartij en de rebelMsche De Westduitse Bondsraad (Eerste Kamer) heeft Vrijdag de Parijse verdragen bekrachtigd, die voorzien in toetreding van een vrij, bewapend West-Duits- land tot de nieuwe Westeuropese Unie en de N.A.V.O. De verdra gen zijn reeds geratificeerd door de Bondsdag (Tweede Kamer). De Westduitse ratificatie-proce- diïre zal zijn voltooid, als presi dent Heuss zijn handtekening onder de verdragen zal hebben geplaatst. Op de korte zitting van de Raad werd ook het Frans-Duitse voren gebracht, dat de Labour partij Bevan uit de partij heeft gestoten. Er is nu niet veel an ders denkbaar dan splitsing in de Labourpartij. De conservatieven onder Chur chill schijnen het ook zo in te zien; vandaar geruchten over spoedige nieuwe verkiezingen, waarvan nu eenmaal krachtens Engelse traditie de prime minis ter het tijdstip bepaalt. Is er tweespalt in Labour, dan kunnen deze verkiezingen ongetwijfeld leiden tot een sterk uitgesproken overwinning der conservatieven, jet-Unie. De benoemden hebben waardoor meer stabiliteit in En- voor het merendeel tijdens geland zou worden verkregen, wereldoorlog n een onderge- i En c'al zou Churchill .s pogen om 'c 1 ntnvn.QtlrirUllp nDQltlP linkervleugel van Bevan naar- Saaraccoord, dat het Saargebied schikte rol gespeeld en kunnen dus aan de populariteit van Zjoe- kow of Konieff geen afbreuk doen. Maar moet in deze massale (bevordering niet worden gezien het streven naar een militaire partij in ruimer kring? Voorlopig blijft de Russische politiek erop gericht de ratifica tie der accoorden van Parijs te verhinderen. Molotow heeft ge tracht door concessies jegens Oostenrijk nieuwe verwarring in i+j. Engeland's internationale positie te verstevigen, bevorderen. Rest het complot van spionna- ge, dat opnieuw in Zweden is ont dekt. Zozeer zijn daarbij satelliet- diplomaten, b.v. uit Roemenië en Tsjechoslowakije, betrokken, dat Stockholm reeds voor een aantal hunner verwij dering heeft verzocht. VAN DER MANDERE. (Nadruk verboden) binnen de nieuwe Westeuropese •Unie onder internationale con trole plaatst, bekrachtigd. Tevoren was een poging van de socialistische oppositie om op het laatste ogenblik de ratifica tie van het Saaraccoord op te houden tot nieuwe onderhande lingen met Frankrijk over deze kwestie zouden zijn gevoerd, mis lukt. Een motie van de bondsraad- afgevaardigden van de door de socialisten bestuurde staat» Hes sen, waarin werd voorgesteld amendementen op de Saarover- eenkomst naar de bemiddelings- commissie van Bondsdag en Bondsraad te verwijzen, werd n-1. verworpen met 21 tegen 17 stem men. Er werd niet officiëel over de Saarovereenkomst, de twee pro tocollen over West-Duitslands toetreding tot de Westeuropese Unie en de N.A.V.O., en het ver drag dat de Westelijke mogend heden het recht geeft troepen in Duitsland te legeren, gestemd. De Raad bepaalde zich tot het aanvaarden van de aanbeveling van zijn juridische commissie, volgens welke deze verdragen zuiver federale aangelegenheden zijn die niet de goedkeuring van de Bondsraad behoeven, lln de Bondsraad zijn de regeringen van de negen Westduitse deel staten vertegenwoordigd). Het verdrag dat een einde maakt aan het bezettingsstatuut en dat de souvereiniteit van West-Duitsland herstelt, werd goedgekeurd met 29 tegen 9 stemmen. Er waren geen ont houdingen. Tegen stemden de af gevaardigden van de socialis tische regeringen van Saksen en Hessen. West-Berlijn, dat vier waar nemers in de Bondsraad heeft, onthield zich bij de symbolische stemming. Bondskanselier Adenauer ver klaarde na de stemming, dat de geest van de verdragen van Jalta en Potsdam nu „begraven" is. Door het besluit van, de raad zijn de overeenkomsten van Jalta definitief opzij geschoven, zo zei hij. West-Duitsland is het derde ten in West-Duitsland, heeft mee gedeeld dat hij de 163 handteke ningen van bondsdagleden heeft, die nodig zijn om het constitutio nele gerechtshof te verzoeken zich uit te spreken over de vraag, of de Saarovereenkomst af of niet in strijd is met de grondwet. Het verzoek aan het gerechts hof zal onmiddellijk worden ge daan. De sociaal-democraten zeggen dat zij 170 handtekeningen heb ben, namelijk die van 151 socia listen, één onafhankelijke, 7 z.g. Saarrebellen uit de coalitiepartij en en 11 Berlijnse socialisten. De 22 Berlijnse afgevaardigden meegerekend, telt de bondsdag 509 leden. 170 Handtekeningen zou dan juist genoeg zijn (Eén derde gedeelte is vereist). Rekent men de Berlijnse afge vaardigden evenwel niet mee. dan zijn 163 (handtekeningen no dig en zijn er maar 159 verkre gen. Niet voldoende dus. De afgevaardigden uit West- Berlijn zijn wel lid van de bonds dag, maar hebben geen stem recht, omdat Berlijn geen lid van de. Westduitse federatie is. tiet constitutionele hof zal moeten beslissen, of aan de ver- land waar de ratificatie van de ejs^en js voldaan. verdragen door het parlement is voltooid. Reeds eerder hadden het Britse en het Italiaanse par lement de verdragen bekrach tigd- De accoorden zijn voorts reeds goedgekeurd door de Franse nationale vergadering, die de Voorloper van deze verdragen,, het E.V.G.-verdrag, verwierp, doch de Franse senaat moet zich nog over de verdragen uitspre ken. Die dan nog door Neder land, België en Luxemburg be krachtigd moeten worden. Na de bekrachtiging der Parijse verdragen nam de bondsraad een resolutie aan waarin wordt aan gedrongen op spoedige sluiting van een vredesverdrag, vrije ver kiezingen in geheel Duitsland on- v- <ie op lang zicht ingezet, die com-1 vrijwel vast, ook al heeft Syrië dagavond. Een aantal personen uit West- Europa en de V. S. is in Barbi zon (Frankrijk) bijeengekomen voor een week-end, dat een ver volg is van een in 1954 jn Ooster beek gehouden internationale conferentie. Prins Bernhard, die de initiatiefnemer is zal opnieuw het voorzitterschap bekleden. De besprekingen, die een strikt particulier karakter dragen en daarom niet openbaar zullen worden gemaakt, duren tot Zon- De Amerikaanse minister van maken van feiten in particuliere Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft Vrijdag op een persconferentie te Ottowa ver klaard, dat de publicatie van de documenten van Jalta door de Ver. Staten in overeenstemming is met het aanvaarde Ameri kaanse gebruik. De minister is in Canada voor besprekingen met leden van de regering en het parlement. Hij zeide, dat de publicatie ge schiedde in de normale gang van zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij pe riodiek documenten worden ge publiceerd, die betrekking heb ben op diplomatieke gebeurte nissen in het verleden. De enige vraag is niet „waarom", maar „waarom niet". Vrijwel alle essentiële feiten waren reeds onthuld in boeken en memoires van de hand van pre mier sir Winston Churchill en de voormalige Amerikaanse mi nisters van Buitenlandse Zaken Edward Stettinius en James Byr nes, die hun lezingen van het gebeurde hadden gegeven. Dul les vroeg zich af, waarom een vierde publicatie meer kwaad zou doen dan de vorige. De drie genoemde auteurs maakten bij het schrijven van hun memoires daarom officiële documenten en hun verslagen verschilden daarom in beginsel zeer weinig van de Amerikaanse publicatie. Dulles zei dit in ant woord op een vraag, of er geen verschil was tussen publicatie door een regering en het bekend memoires. De minister legde er de nadruk op, dat de documenten over Jal ta zoals zij thans zijn gepubli ceerd, niet volledig zijn; er zijn bijvoorbeeld gegevens over Jalta in de particuliere stukken van president Roosevelt, waarover men niet kan beschikken. Over Formosa zeide Dulles, dat de vrede in dat gebied ver zekerd zou kunnen worden door de belofte van de regering van Peking, dat zij Formosa niet met geweld wil veroveren. „NEW-YORK TIMES" OVER JALTA. James Reston, de Washington- se correspondent van de New York Times, schrijft, dat de „tra gedie van Jalta, zoals blijkt uit de documenten, die door het ministerie van buitenlandse za ken bekend zijn gemaakt, het falen van Engeland en de V. S. is om hun politiek ten overstaan van de Sowjet-dreiging te coör dineren". De documenten staan vol met de geschillen tussen Engeland en de V. S. deze omstandigheid stelde Stalin in staat de één tegen de ander uit te spelen, zo vervolgt Reston, die er aan toe voegt, dat president Roosevelt en sir Winston Churchill, onder de drang van de oorlog en vast besloten om naar buiten de schijn van volledige eensgezindheid op te houden, bijna zeven maanden onderhandelden over de nood zakelijkheid van een conferen tie met Stalin, maar er niet in slaagden vele politieke doelen vóór de conferentie te coördine ren. De New York Times beweert de „grootste productieprestatie", welke ooit door een krant werd geleverd, te hebben volbracht met de publicatie, Donderdag, van de volledige tekst van de documenten van Jalta, welke on geveer 500.000 woorden telde. De krant bestond uit 92 pagi na's, waarvan dertig waren ge vuld met de bewuste tekst. Er werden meer dan 700.000 exem plaren gedrukt. De Washington- se correspondent kreeg de docu menten Dinsdagavond, op voor waarde, dat de stukken volledig zouden worden weergegeven. Zes journalisten controleerden de tekst, die tezamen met het nieuws en de advertenties van de dag in 12 uur en 45 minuten werd gezet. MEVROUW ROOSEVELT OVER PUBLICATIE VAN DOCUMENTEN VAN JALTA. Mevrouw Eleanor Roosevelt, de weduwe van de president, heeft Vrijdag verklaard, dat: „mijn man, als hij nog in leven was, de documenten van Jalta niet gepubliceerd zou hebben". Zij verklaarde dit bij aankomst op het vliegveld van Lydda op vragen van journalisten, aldus meldt het Israëlische persbureau „Itim". De idee van deze nieuwe soort conferentie is, buiten iedere be staande internationale organisa tie om personen bijeen te bren gen, die verschillende politieke en sociale richtingen vertegen woordigen, zakenlieden, perso nen uit de vakbeweging enz., ten einde op informele wijze te spre ken over problemen, waarvoor de westelijke wereld zich thans geplaatst ziet: problemen der Europese eenmaking, defensie, kolonialisme, communisme, de betrekkingen tussen Europa en de V. S., economische en sociale problemen en dergelijke. Dezelfde mensen, die aan de conferentie van Oosterbeek heb ben deelgenomen, zijn thans weer bijeen: onder andere de huidige Franse premier Edgar Faure, de huidige Franse minis ter van Buitenlandse Zaken An- toine Pinay, de voormalige Bel gische minister van Buitenland se zaken Paul van Zeeland, de voormalige Labourminister Hugh Gaitskell en de Franse mi nister van Overzeese gebieds delen Pierre Henri Teitgen. Donderdagavond heeft men aangezeten aan een informeel diner. LADING UIT AANGEVAREN SLEEPSCHIP WORDT OVERGELADEN. De lading kalizout uit het sleepsehip „Baden 22", dat Maan dag j.l. werd aangevaren in het Zijpe en daarbij ernstige schade bekwam', wordt thans in de vluchthaven te Zijpe overgeladen in 'het sleepsehip „Rheinfahrt 106" van dezelfde maatschappij. Dr Konrad Adenauer is kort na dat de bondsraad de Parijse vre- dragen had goedgekeurd, met de stukken naar president Heuss gegaan voor de ondertekening. Als Heuss namelijk tekent vóór dat het constitutionele gerechts hof te Karlsruhe het verzoek van de socialisten om een uitspraak over de grondwettigheid van het Saaraccoord officieel ontvanke lijk heeft verklaard, zal het hof, naar bij vorige gelegenheden is gebleken, dit verzoek niet meer willen behandelen. Kort vóór Adenauers vertrek naar Heuss telegrafeerden de so cialisten hun verzoek aan het hof te Karlsruhe. Het is mogelijk dat president Heuss er de voorkeur aan zal ge- der internationaal toezicht en een ven met de ondertekening te regering voor het gehele land. wachten totdat de kwestie der Deze resolutie komt overeen met de resolutie die de bondsdag in Februari na de behandeling der Parijse accoorden aannam. Voorts verklaarde de bonds raad, dat het Saarstatuut niets verandert aan het feit, dat het Saarland tot Duitsland volgens de grenzen van 1937 en die bevol king van het gebied tot het Duit se volk behoort. De uiteindelijke bepaling van de grenzen van Duitsland blijft voorbehouden aan een vredes verdrag. Ook eist de raad, aan de ihand van de Europese conventie op die rechten van de mens, voor Duitsers in het gebied het recht van onbelemmerde politieke me ningsuiting op en hij verwacht, dat van Duitse zijde alleen aan een uit vrije verkiezingen voort gekomen Saarregering economi sche hulp zal worden verschaft. Dr Karl Mornmer, de Saardes- kundige van de sociaal-democra- Het 2.989 too metende Chileen se schip „Villarrica" is drie da gen geleden, met 300 personen aan boord, in Straat Magelhaens op de rotsen gelopen. Meer dan tachtig passagiers zijn Dinsdag gered door een schip dat vuur torens bevoorraadt. Een onbe kend aantal opvarenden werd Donderdag van boord gehaald en naar Valparaiso overgebracht, aldus blijkt uit een radiobericht dat in San Francisco is opgevan gen. De „Villarrica was op weg van Santiago naar Punta Areenas in Straat Magelhaens, de Zeestraat tussen Vuurland en het vasteland van Zuid-Amerika. De studenten hadden op de wen teltrappen, die zeer nauw zijn en toegang verschaffen tot de to rentjes, prikkeldraad ontrold. De politie moest langs het dak en de dakgoot binnendringen om de studenten te verjagen. Vijf studenten werden gewond. Eén van hen moest met een ziekenwa- In dC namiddag werd een gen-1 gen naar 'het ziekenhuis worden gebracht. De burgemeester van Leuven •heeft een besluit genomen waar bij samenscholingen van meer dan 5 personen veilboden worden. Vrijdagochtend werden twee politieagenten gewond toen zij de studenten wilden beletten hun jeep om te kantelen. Ook de Amerikaanse ,,Mor- macgulf" (7.909 ton) heeft een aantal passagiers vam het wrak gehaald. Uit Punta Arenas is een schip onderweg om de rest van de opvarenden van boord te heden. Volgens de berichten heeft de „Villarica" een groot gat in de romp opgelopen, doch het ach terschip zit veilig vast op de rot sen, zodat voor de mensen aan boord geen gevaar bestaat. darm in het aangezicht gewond door een door studenten gewor pen voetzoeker. De manifestanten hebben op de Grote Markt gebruik gemaakt van balken en ander materiaal om 'het verkeer te belemmeren. Enkele studenten, die er in ge slaagd waren het stadhuis bin nen te dringen, hadden zich in de Ook aan de toren vam de St- Pietershoofdkerk hing een span doek met de woorden: „De nood klok luidtWeg met Collard". Des avonds had het comité voor vrijheid en democratie een verga dering ibelegd in het Jozefitencol- lege. De politie ging voort met groepen studenten, die ondanks Kanselier Adenauer heeft, naar van gewoonlijk welinge lichte zijde te Parijs wordt ver nomen, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Pinay ge schreven over de Saarkwestie. Hij zou een einde willen maken aan het misverstand tussen de beide landen over de interpreta tie van de Saarovereenkomst. De Franse regering zou be vreesd zijn, dat Adenauers jong ste opmerkingen in het parle ment de aanvaarding van de Pa rijse verdragen door de Senaat bemoeilijken. Pinay heeft de commissie voor buitenlandse zaken van de Se naat gisteravond bijeengeroepen om Adenauers brief te besprè- ken. grondwettigheid is opgelost. zes torentjes ervan geïnstalleerd. I het feit, dat de burgemeester sa- Zij1 ontvouwden spandoeken, i menscholingen van meer dan vijf waarop „Weg met Collard" te le- persomen verboden had, 't stads- zen stond, en bliezen op 'n trom- centrum doorkruisten, uiteen te pet. I drijven. In de kantoren van de neofas- cijstische Italiaanse Sociale Be weging te Napels is Vrijdag een bom 'geworpen. Niemand werd gewomd. De politie heeft een on derzoek ingesteld. BIJVULLEN OVERTREKKEN MET NIEUWE, MOOI GLANZENDE TIJK 3-PELIG MAKEN ENZ.ENZ VLUG- KEURIG -BILLUK. I VRAAGT ONS PR'JS medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt, geldig van Zaterdag ochtend tot Zaterdagavond. BUIIG WEER. Regen-, sneeuw- en hagelbuien afgewisseld door opklaringen. Overwegend matige wind, aan- vankelijk uit uiteenlopende rich tingen, later uit noordelijke rich ting. Temperaturen even boven het vriespunt. ZONDAG 20 MAART. .m. n.m. Breskens 11.25 11.33 Terneuzen 12.08 Hansweert 0.40 12.48 Walsoorden OHO 1258 MAANDAG 21 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1155 0.30 1.10 150 n.m. 12.24 1259 1.39 1.49 ZON MAAN op onder op onder v.m. nun. Mrt. 19 6-50 18.52 4.32 13.25 20 6.47 18.53 4.57 14.40 21 6.45 18.55 5.18 15.57 22 6.43 18.57 5.37 17.16 23 6.40 1858 5.55 18.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1