Eden over de strijd in beide China's BALATUM 1 NAEIJE's WONINGINRICHTING WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Strenge maatregelen tegen Bevan op handen? Gaston Dominici geconfronteerd met Gustave Swan baddoeken Zuid-Afrikaans plan voor verdediging van Afrika Crisis in Zuid-Vietnam? Overleg over afhaal-prijzen voor melk- en brood aanstaande WOENSDAG 9 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3401. Veiligheidsraad pas volgende week weer bijeen Aanleg grote helihaven te Oostende overwogen Staking in Mombasa afgelast Churchill heeft kou gevat Albanië verwerpt Amerikaans aanbod De strijd in Algerije Gustave opnieuw verhoord kunt U bij' ons krijgen in een groot aantal gezellige des sins. Het verplicht U tot niets als U eens komt kijken bij De toestand van H. K. H. Prinses Beatrix „volkomen bevredigend De „Rode Zee" redt Australisch vrachtschip De overstromingen in Nieuw Zuid-Wales Labourmotie van afkeuring 35.000 Chinezen jit Noord- naar Zuid-Vietnam P De Matsoe-eilandenf Frankering bij abonnement Terneuzen Birecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Reéactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEU Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; mkiimum pw advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,-H iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdrH Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Sta- Anthony Eden, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft Dinsdag in het Lagerhuis verklaard, dat communistisch Ghana's lidmaatschap van de VJi. en het lot van Formosa in ternationaal beslist zouden kun nen worden, indien in de Straat van Formosa een staking van het voren tot stand werd gebracht en de nationalisten de kusteilanden ontruimden. 3ir Anthony Eden zeide, dat de Amerikaanse regering reeds een „positief bewijs" had geleverd van haar verlangen, de spanning te verminderen, door in de afge lopen weken de Chinese nationa listen op doeltreffende wijze te la betrouwbare kringen in New York verwacht men, dat de vei ligheidsraad van de Verenigde Naties waarschijnlijk niet voor de volgende week Maandag of Dins dag opnieuw bijeen zal komen ter bespreking van het Israëlisch- Bgyptische incident bij Gaza, waarbij verleden week 39 Egypte- naren en acht Israëliërs werden gedood. Vrijdag j.l. verdaagde de raad de bespreking van het incident in afwachting van een verslag van het hoofd der V.N.-commissie voor toezicht op het bestand in Palestina. De Belgische iuehvaartonder- neming Salbena overweegt de aanleg van een grote helihaven te Oostende, Deze plaats wordt beschouwd als een ideaal knoojpunt van de helicapterljj'.- nen tussen de verschillende Westeurapese hoofdsteden. De nteuwe helihaven zou worden gebouwd op de plaats van het vroegere station daar waar de nieuwe autosnelweg de stad zal bereiken en waar ook het nieu we stadhuis zal worden opge richt. Volgend jaar wil men de ze beliharven in gebruik nemen. Anderzijds blijkt de Sabena het voornemen te hebben de beöeqpterverbindingen belang- uit te (breiden. (Reeds het wlgend jaar zullen toestellen in gebruik worden genomen (Be 20 passagiers bunnen ver veeren, terwijl men in 1957 toe stellen rvoor 30 en meer reizigers in dienst willen stellen. Inheemse havenarbeiders te Mombasa hebben Dinsdag op een massavergadering besloten hun staking van zes dagen af te ge lasten, enkele uren nadat Britse troepen met gevelde bajonet door de straten hadden gemar cheerd. Deze troepen waren uit Nairobi naar Mombasa gezonden in verband met relletjes, die de stakende Afrikanen tegen blan ken op touw gezet hadden. Ter- de troepen door de straten marcheerden, vlogen Lincoln- bommenwerpers van de Britse luchtmacht over. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Aanhoudend winterweer. Veranderlijke bewolking met hier en daar enige sneeuw. Zwak ke tot matige wind, in hoofdzaak ■nordoostelijk. Middagtempera- turen iets boven het nulpunt DONDERDAG 10 MAART ■reskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.53 3.28 4.08 4.18 n.m. 3.14 3.49 4.29 4.39 ZON MAAN OP onder op v.m. onder n.m Mvt 9 7.15 18.32 18.51 6.41 9 7.12 18.34 20.04 6.57 10 7.10 18.36 21.16 7.14 11 7.08 18.36 22.27 7.32 12 7.06 18.39 23.36 7.52 1M 7.03 18.41 &17 M 7.01 18.43 0.43 8.4f weerhouden van een aanval te gen het Chinese vasteland. Van haar kant had de regering van Peking afgezien van een aanval op de zich in nationalistische handen bevindende eilanden Que- moy en Matsoe. Eden hoopte, dat de communisten zich zouden blij ven beheersen en dat zij, ener zijds in alle opzichten hun stand punt ten aanzien van Formosa en de Pescadoren handhavend, an derzijds hun doelen niet met ge weld zouden nastreven. Minister Eden bracht verslag uit over zijn reis naar het Verre Oosten waarvan hij Maandag te rujgkeerde. Eden zeide, het eveneens ge wenst te achten dat de Chinese nationalisten van hun kant ook twee dingen deden: ten eerste zouden wij willen zien, dat zij hun strijdkrachten van de andere kusteilanden terugtrekken en in de tweede plaats zouden zij moe ten laten weten, dat ook zij, met handhaving van hun eisen, deze niet met geweld zullen trachten te verwezenlijken en zullen af zien van elke offensieve militaire actie. Als deze doelen zouden kunnen worden bereikt, aldus Eden, zou op een geschikte tijd internatio naal aandacht kunnen worden ge schonken aan het vraagstuk van China's vertegenwoordiging in de Verenigde Naties en aan de toe komstige status van Formosa. Eden vervolgde, dat na bespre kingen over Formosa met de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, en de premiers van India en Birma eri op grond van inlichtingen uit Pe king waarover hij beschikte, ten aanzien van de houding der com munistische regering, hij node tot de conclusie gekomen was, dat de noodzakelijke voorwaarden voor internationale besprekingen over Formosa nog niet beston den. Eden voegde er evenwel aan toe: „Wij blijven echter verder werken om te pogen deze voor waarden te scheppen en intussen incidenten en verdere strijd te voorkomen". Hoewel elke poging om vorde ringen te maken op de aangedui de wijze ernstige moeilijkheden met zich bracht, bestond er jgeen vraagstuk, hoe moeilijk ook, dat niet met tijd en geduld minder moeilijk gemaakt zou kunnen worden. Als er geen zodanige po ging werd gedaan in het geval- Formosa en de kusteilanden, zou den de gevolgen werkelijk ernstig kunnen zijn, zo meende Eden. Sprekende over het Midden- Oosten, zeide Eden, dat hij daar een algemene aanvaarding had aangetroffen van de noodzaak om „een veilig verdedigingsmiddel" te bouwen. Er bestond ook een erkenning, dat de veiligheid en welvaart van het gebied niet vol ledig tot stand gebracht konden worden zolang de huidige slechte betrekkingen tussen de Arabische staten en Israël bleven bestaan. Engeland wilde zo veel mogelijk helpen bij economische ontwikke lingsplannen die Egypte, Pakis tan, Irak en de Libanon na- streelden. In Bagdad had hij kwesties be sproken, die zouden kunnen rij zen, als Engeland zich zou aan sluiten bij het nieuwe pact tussen Turkije en Irak. Engelands doel was een nieuw bondgenootschap met Irak te smeden, dat deze be trekkingen in overeenstemming zou brengen met die welke reeds met Turkije en Engelands andere bondgenoten in de N.A.V.O. be stonden. Eden hoopte binnen niet al te lange tijd het Huis verdere inlichtingen over dit onderwerp te kunnen verstrekken. De Britse eerste-minister, sir Winston Churchill, heeft een lichte verkoudheid en is door zijn arts geadviseerd Dinsdag (binnen te blijven, aldus werd Dinsdagochtend te Londen be kendgemaakt. De premier had zich Maandag onder slechte weersomstandig heden naar een kabinetsverga dering en de politieke club „St. Stephen" begeven. Albanië heeft een Amerikaans aanbod tot leveranties van voe dingsmiddelen van de hand ge. wezen, aldus meldde het Alba nese persbureau Maandag. Het persbureau zeide (bevoegd te zijn te verklaren, „dat de Ame rikaanse hulp onaanvaardbaar voor het Albanese volk is, dat deze buitenlandse inmenging in zijn zaken met verachting van de hand wijst". President Eisenhower had Albanië voedingsmiddelen aange. boden „om te helpen bij de on langs ontstane moeilijkheden op het gebied va$ de voedselvoor ziening". De Britse socialistische leiders die zijn verenigd in het „scha duwkabinet" van labour zullen volgende week de partijfractie in het Lagerhuis voorstellen tegen Aneurin Bevan de leider van de linkervleugel de strengste disci- n regeringswoordvoerder Maandag in Algiers ver- dat meer dan de helft van de leiders der opstandelingen in de Kafoyleheuvels ten Oosten van Algiers is gedood of gevan gen genomen. Sedert in Novem ber vorig jaar de opstand uit brak zijn dertien vogelvrijen in dat gebied gedood en 54 gevan gen genomen, aldus mededelin gen. Gustave Dominici is gisteren twee en een half uur onder vraagd in bijzijn van zijn vader, Gaston Dominici, die ter dood veroordeeld wegens moord op het echtpaar Drummond en hun dochtertje in de gevangenis van Marseille verblijft. Zoals be kend is er een nieuw onderzoek naar de drievoudige moord gaan de. Later werd de vrouw van Gus tave, Yvette, naar de ziekenzaal gebracht, waar Gaston ziek ligt tengevolge van voedselvergifti ging- Volgens Gustave's advocaat was de ontmoeting tussen Gaston en zijn zoon „veel minder sensa tioneel dan men zou hebben ge dacht". De mannen „vielen in el- kaars armen zodra zij elkaar za gen". Ook bij het afscheid hadden zij elkaar omhelsd. Gedurende 't gesprek hield Gustave de hand van zijn vader vast. Gaston zei tot hem: „Tracht mij hieruit te krijgen. Ik heb er niets mee te maken". Volgens de advocaat uit te de oude boer geen beschuldi gingen aan het adres van zijn zoon. De juridisch adviseur van Gus tave verklaarde voorts, dat „de onthullingen van Gaston haar oorsprong hadden in de verkla ring van Paul Maillet, welke wij als een leugen beschouwen". (Maillet, een ploegbaas bij de spoorwegen, had tijdens het pro ces tegen Gaston verklaard, dat Gustave hem had verteld, dat hij in de nacht van de moord in het veld was geweest. Gustave had dit echter, ook nu weer, ontkend. Gustave (Dominici en zijn vrouw Yvette zijn Dinsdag op nieuw verboord in het heropende onderzoek in de moordzaak Drummond. Het heropende on derzoek zal moeten uitwijzen of de 77-jarige Gaston Dominici al dan niet alleen was toen bij de Britse voedingsdeskundige Sir Jack Drummond, diens vrouw en 12 jaar oude dochter Eliza beth in Augustus 1952 vermoord de. plinaire maatregelen te nemen op grond van het feit, dat hij bij ver scheidene gelegenheden ver deeldheid in de partij heeft ge zaaid, aldus wordt in betrouwba re kringen te Londen vernomen. Het „schaduwkabinet" onder Clement Attlee zou voorstellen, dat de „whip" zich niet meer met hem bemoeit, hetgeen betekent, dat hij uitgesloten wordt van alle activiteiten van de fractie. Ge woonlijk wordt deze maatregel gevolgd doojp uitstoting uit de partij (Een „whip" is een lid van een parlementaire fractie, dat le den van zijn groep moet aanspo ren de zittingen bij te wonen). Het voorstel tegen Bevan zal krachtige tegenstand ontmoeten, wanneer het in de fractie ter sprake komt. De groep zal in be sloten vergadering bijeenkomen om te bespreken, wat er moet gedaan worden ten aanzien van de grootscheepse „rebellie" in het defensiedebat van vorige week, toen zestig socialisten onder Be van hun steun onthielden aan een Labourmotie van afkeuring. Oorspronkelijk zou de fractie vandaag bijeenkomen, doch de vergadering moest worden uitge steld omdat Bevan aan influenza lijdt. In de fractie zijn drie opvattin gen vertegenwoordigd: de afge vaardigden die van oordeel zijn dat er nooit rust In de labourpar- tij zal komen zolang Bevan lid blijft, de leden die tegen uitsto tingen zijn omdat daaruit de zwakheid van de partij zou blij ken en tenslotte een groep, die tot elke prijs de eenheid in de partij wil bewaren. Door een ontploffing en brand in een dhexnische fabriek in Riutherglen (Schotland) zijn Zondagavond drie personen om het leven gekomen en zeven tien gewond. De ontploffing deed zich voor, toen brandweer lieden een brand in de fabriek bestreden, onder de gewonden bevindt zich een aantal brand weerlieden. 200 cm breed, 3,10 per meter "HÜLNMUZEN, Tel. 2124 - 2404 AXEL, Tel. 763 Prof. dr. J. F. Nuboer deelt het volgende mede: „Prinses Beatrix heeft een re latief goede nacht doorgemaakt. De temperatuur is nog slechts licht verhoogd. Zij heeft Dins- daigimorgen voor het eerst het bed verlaten. toestand is vol komen bevredigend". Maandag heeft Prinses Bea trix bezoek gehad van haar ouders en Prinses Irene. Dinsdag hebben haar ouders haar weder om bezocht. De Nederlandse sleepboot „Rode Zee" is Dinsdagochtend het Australische vrachtschip „Ulooloo" in een zware storm te hulp gekomen, nadat de sleep boot zwakke S.O.S.-selnen had op. gevangen bij het passeren van de „Ulooloo" in de Koraalzee. De „Rode Zee" slaagde er in het schip op sleeptouw te nemen en seinde later dat alles in orde was. De „Ulooio" dreef hulpeloos rond in een storm met een wind snelheid van 90 mijl per uur. Reusachtige golven overspoelden het schip Maandag waardoor de machinekamer onderliep. De „Ulooloo" was van Bowen op weg naar Sydney en kwam ter hoogte van Mackey (Queensland) in een storm terecht. De „Rode Zee" was op weg van Sydne uit Hongkong om de oude Australi sche kruiser „Australia" op te halen, die zij naar Enjgeland zal brengen waar het schip zal wor den gesloopt. De Nederlandse regering schenkt tienduizend pond De Nederlandse regering heeft besloten een bedrag van 10.000 Australische ponden te schenken aan het „New South-Wales flood- victims relief fund". Dit fonds is onder voorzitterschap van de „lord-major" van Sydney opge richt tot hulpverlening aan de slachtoffers der overstroming In Nieuw Zuid-Wales. De nieuwe volledig vochtopnemend. Sterker en mooier. Zon-, was- en lichtecht. Moderne dessins grote maat 3,95 Gaarne zichtzendingen. Uw beste Textieladres: De Zuidafrikaanse minister van Defensie, Erasmus, heeft Maandag de Senaat te Kaap-< stad meegedeeld, dat hij aan Britse ministers een /voorstel heeft voorgelegd voor een anti communistische verdedigingsor ganisatie in Afrika ten Z. van de Sahara. De Britse regering had het plan in overweging genomen. In het* licht van de nieuiwe opvatting van internationale verdediging acht de Zuidafri kaanse regering, aldus de mi nister, besprekingen over een dergelijke verdedigingsorganisa tie van anticommunistische landen, waaronder Engeland en Amérika, van essentieel belang. Minister Erasmus maakte voorts een aantal maaregelen ter versterking van de unie be kend. Het léger wordt gereorga niseerd om het beweeglijker te sterker te maken, overeenkom stig de eisen, welke het even- Het Franse blad „France-Soir" meldt Dinsdag uit Saigon, dat drie secten de Zuidvietnamese eerste-minister, Ngo Dinh Diem, een ultimatum hebben gesteld, waarin de vorming van „een sterke en eerlijke democratische regering" wordt geëist. Volgens de correspondent van het Wad te Saigon, Lucien Bodard, staat Vietnam voor een ernstige crisis. De privé legers van de drie secten de Cao Dai, Hoa Hoa en Bin Xuyen vor men de enige werkelijke kracht in Vietnam, aldus Bodard. Verder schrijft het blad, dat er pantserwagens bij -het paleis van de eerste-minister zijn samengetrokken. Zeven bataljons van het Zuid vietnamese nationale leger, uit gerust met stukken geschut en pantserwagens, zijn in het ge bied van Quang Tri in het mid den van Vietnam ingezet tegen een opstandige beweging, aldus is van betrouwbare zijde te Sai gon vernomen. Deze beweging ontstond een maand geleden, toen verscheidene honderden militaire politiemannen en ande re militairen dreigden te worden gedemobiliseerd. Zij deserteerden en trokken zich in het bergland ten Westen van Quang Tri terug. Bij gevechten werd een tiental deserteurs gedood en talrijken gewond, terwijl 75 gevangen werden genomen. Van de zijde van de hoge com missaris van Zuid-Vietnam in Pa rijs zijn later de berichten in de Franse avondbladen, als zou er een crisis in Zuid-Vietnam op handen zijn, „zonder enige grond" genoemd. De parlementaire leiders van de Britse Labourpartij, onder wie Clement Attlee, hebben Maan dag besloten een motie van af keuring tegen de conservatieve regering in te dienen bij het Lagerhuis. Hierin wordt er bij de regering op aangedrongen zich onmiddellijk tot de regeringen van de V.S. en de Sowj et-Unie te wenden, met het doel een con ferentie tussen de premier en de hoofden der andere twee rege ringen tot stand te brengen, waarop gesproken zou moeten worden over vermindering der spanning in de wereld en het treffen van voorbereidingen voor een effectieve ontwapening van de V.N. Onder meer zou de in de gehele wereld door middel waterstofbommen ter sprake moeten komen. De Egyptische raad van de re volutie heeft besloten de bankier van Italiaanse afkomst Politi de Egyptische nationaliteit te ontnemen in verband met een corruptiezaak, aldus deelde de minister van Binnenlandse Za ken, kolonel Modieddin Maandag mee. Ongeveer 35-000 van de 50.000 Chinezen, die zich bij de onder tekening van de wapenstilstand in Indochina in Noord Vietnam bevonden, zijn thans naar Zuid- Vietnam uitgeweken. Ongeveer 5.000 Chinezen wach ten in Haipong nog op hun eva cuatie naar het Zuiden. tueel gebruik van atoomwapens stelt. Voorts wordteen pantser- groep gevormd voor het uitvoe ren van speciale opdrachten met steun 'van de luchtmacht. Dit jaar zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van een achtjarenplan voor uitbrei ding van de vloot Ook gaf de minister bijzonderheden van een vijfjarenplan voor aanleg van een uitgebreid radamet, dat ruim 55 millioen gulden zbJ kosten. Minister Erasmus verklaarde dat (Zuid-Afrika wat het alge mene defensiemateriaal betreft zich* vrijwel kan bedruipen. Verscheidene oppositieleden stelden de vraag, of inheemsen zullen worden bewapend ingeval van een inval in Züid-Afrtka. Aanhangers der regering be toogden, dat de inheemsen das wellicht een groter gevaar zou den vormen dan de vijand. (Hier op zeide minister Erasmus, dat de regering niet van plan is, de naturellen te bewapenen, voor de militaire dienst op te leidelh of als militair in of buiten de unie te gébruiken. Een woordvoerder van het Chinees-nationalistische ministe rie van Defensie heeft Maandag verklaard, dat de Chinese natio nalisten vastbesloten zijn, alle kusteilanden in him handen, Matsoe inbegrepen, tot het uiter ste te verdedigen. Hij sprak be richten tegen volgens welke Mat soe ontruimd zou worden om de verdediging van Quemoy te ver sterken. Naar de woordvoerder zei, werd de verdediging van Matsoe op het ogenblik juist ver sterkt. In officiële nationalistische kringen is meegedeeld, dat de nationalistische marine op het ogenblik het garnizoen van de Matsoe-archipel aan het verster ken is. Een groep Amerikaanse adviseurs zou ter plaatse mee werken aan de uitvoering van defensieplannen. Felix Stump, opperbevelhebber van de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan, heeft Zondag een bezoek aan Matsoe gebracht. (De Matsoe-eilanden liggen 120 mijl ten Noord-Westen van Formosa. Bij de overheid is de gedachte gerezen am in het raam Van het streven de kosten van le>- vensonderhoud te verlagen, mo gelijkheden te bestuderen, die tot lagere melk- en broodprijzen zouden kunnen leiden. Het de/mkibeeld is geopperd om te genover foezorgprijzen van melk en brood afhaalprijzen in te stellen. Deze prijzen zouden dan eventueel enige centen lager kunnen liggen. Deze gedachte is gerezen omdat de aandelen in de' prijsvorming van de distri- butie-iapparaten voor o.m. melk en brood vrij hoog zijn. In ons land is het bezorgingssysteem sterker verbreid Idan elders, waar de kopers de verkooppun ten bezoeken. Hoe groot het percentage v bruikers zou zijn, dat van haalprijzen gebruik zou maken, is moeilijk te bezien. Daarmede hangt de vraag samen, in hoe verre hierdoor aan bezorgers en slijters inkomen zou ontval len. Over dit laatste maakt men zich niet al te (bezorgd, omldat de werkgelegenheid groot ge noeg is om eventueel werkloos wordende bezorgers vlot op te vangen in andere bedrijven. (Dit alles is nog slechts theo rie. Het ligft in de bedoeling de gedachte van de afhaal-prijzen eens rustig met (d'e diverse orga^ nisaties der betrokkenen te be- sprejken. Dit ove^eg zal waar schijnlijk in ég'loop van deze wSrden gepleegd. Eerst na deze (besprekingen kan de overheid een standpunt inzake afhaal-prijzen innemen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1