Churchill met DE OVERSTROMINGEN IN AUSTRALIË over eventuele bespreking Rusland De afsluiting van de Rotterdamse Waterweg en de Westerschelde Oproep van Eden Ernstig treinongeluk in Oost-Duitsland Stemming in het Lagerhuis over het defensiebeleid WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Engeland houdt Israël schuldig voor incident bij Gaza VRIJDAG 4 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3397. Nasser over de defensie Grotere Amerikaanse steun voor Vietnam Watersnood in de Po-delta Conflict in het Westduitse Algemene Vakverbond Wellicht bouw nieuwe sluis te Temeuzen overbodig Duikoefeningen met de „Nautilus" Israëlische verliezen bij incident bij Gaza De stad Maitland het zwaarst getroffen Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum por advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels I,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdiOB Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Bii Winston Churchill heeft VUbensdag onthuld, dat het hem in 1953 niet mogelijk twas presi dent Eisenhower te winnen voor het demklbeeld van bespre kingen anet Rusland op het hoogste niveau. De Britse pre mier verklaarde ook voor het eerst, dat'zijn ziekte in het ge-, noemde jaar hem lichamelijk volkomen verlamd had. Tengevolge rvan deze ziekte was hij gedwongen geweest be Premier Nasser van Egypte beeft verklaard, dat hij de op perbevelhebber van de strijd- krachten opdracht heeftgege ven „de grens te verdedigen en. aanvallen krachtig af te slaan". „Wij rekenen niet meer op de Verenigde Naties", aldus de pre mier. Generaal-majoor Bums, het Canadese hoofd van de be- standscommissle der Verenigde Katies, heeft Donderdag een be zoek gebracht aan de plaats, waar Egyptenaren en Israëliërs Maandag in het zwaarste ge. vecht gewikkeld waren sinds het bestand in 1949. President Eisenhower heeft aan Bao Dai, het staatshoofd van Zuid-Vietnam, meegedeeld, dat hij voorstander is van grote re Amerikaanse hulp aan Zuid- Vietnam. Hij deed dit in een brief, die veertien dagen gele den te Cannes (Frankrijk) aan Bao Dai is overhandigd, aldus is Donderdag in Parijs officieel bekendgemaakt. Elsenhower betuigde in zijn schrijven voorts zijn vreugde ower de vorderingen van de Vietnamese regering. Generaal Collins, de Amerikaanse verte genwoordiger in Ziuid-Vietnam, gelooft dat er een goede kans betaat dat Vietnam vrij zal blij ven en dat de regering van pre mier Ngo Dinh Diem in staat eal zijn op doelmatige wijze haar program verder uit te voe ren en te ontwikkelen. De Ame rikaanse regering zal de rege ring van Vietnam blijven steu nen, aldus deze persoonlijke brief van Eisenhower. Verscheidene plaatsen in de del ta van de rivier de Po worden be dreigd door. overstromingen, als gevolg van de overvloedige re gen der laatste dagen. Het plaatsje Batteria is volkomen ge ïsoleerd. De twintig gezinnen die er wonen moesten worden ge ëvacueerd. sprekingen met president Eisen hower' en de toenmalige Franse premier, Daniël, welke in Juni 1953 op Bermuda zouden worden gehouden, af te zeggen, kort na dat hij „besprekingen op het hoogste niveau" had voorge steld. Sir Winston verklaarde dit in het defensiedëbat in het Lager huis naar aanleiding van een uitlating van de linkse socialis tsche leider Aneurin Bevan, die had gesuggereerd 'dat Engeland „niu aan de genade van de V. S. is overgeleverd" De premier zeidë dat hij, na izijn laatste bezoek aan .de V. S. in Juli van het vorig jaar, had gehoopt op iets als een persoon- lijke ontmoeting met de toen malige Sowijet-premier, Malen kof „te Stockholm of elders". Dit had wellicht een tussen- phase kunnen zijn voor een conferentie van Rusland, Ame rika en Engeland. Volgens spreker had Bevan volkomen ongelijk met te sugge reren, dat de koers welke Enge land heeft gevolgd,'door de V. S „gedicteerd". Het is volledig tarer te winnen voor zijn, plan om uitnodigingen voor een drie- mogendhedenconferentie te ver zenden. Door de ziekte, „welke mij lichamelijk geheel verlam de", had men het geheel moeten afzeggen. >Naf zijn jongste bezoek aan de V. S. had Churchill gehoopt op een eventuele ontmoeting met Malenkof, doch'de Sowjet- actie tegen de bekrachtiging van de Europese verdedigings- gemeenschap washiertussen gekomen. „Wanneer de ratifi catie is voltooid, zal het iedere op' dat tijstip verantwoorelijke regering vólkernen vrij staan on derhandelingen (met ide Rus sen) te beginnen", aldus be sloot de Britse minister-presi dent. Onder luide toejuichingen ging hij zitten. Tien Evangelische en Rooms- Katholieke Westduitse organisa ties van werknemers en de bond van de Rooms-Katholieke jeugd hebben zich Woensdag in Keulen gedistancieerd van het Westduit se algemene vakverbond. Eén door deze organisaties ge sticht „actiecomité van Chr. be roepsorganisaties" heeft ver klaard, dat de vakbonden hun karakter van belangen vertegen woordiging van alle werknemers steeds meer prijs gegeven heb ben. Zij hadden zich in toenemen de mate tot een politieke organi satie ontwikkeld, die „eenzijdig de politiek van de socialistische partij steunt". Het actiecomité van de tien werknemersorganisaties heeft „concrete maatregelen" aange kondigd, die de gerechtvaardigde belangen en vrijheid van de werknemers zullen woorborgen. Vele Russische militairen om gekomen. Is jiuist, zo vervolgde sir Winston, Volgens een bericht van het dat ik gaarne een conferentie Westduitse persbureau D.P.A. van de drie mogendheden op zouden minstens 40 Sowjet-Rus- het hoogste niveau had gezien,I sische soldaten Zaterdag j.l. om kort na het aan de macht ko-' het leven zijn gekomen bij een men van Malenkof. Wegens dï treinongeluk in Oost-Duitsland. ziekte van minister Eden was Dit was medegedeeld door de sto- de premier toen belast met de ker van de trein, die na zijn BuitenlandseKaken. Hij had vlucht naar West-Berlijn het alles voorbereid voor een be-1 persbureau verteld had, dat het zoek aan de V S. om Eisenho-I ongeluk Zaterdagavond gebeurde Het Britse Lagerhuis heeft Woensdag met 303 tegen 196 stemmen een motie van afkeu ring van de socialisten, die door de leider der oppositie, Attlee, tegen de defensiepolitiek'van de regering was ingediend, ver worpen. Meer dan 90'socialisten, merendeels aanhangers van Bevan hadden zich van stem ming onthouden om daarmee hun 'verzet te kenen te geven tegen het gebruik van de water stofbom in geval van een aan val met de gebruikelijke wa pens, dus niet met atoomwa pens. Het Witboek van'de regering over de defensie is met 303 te. gen 253 stemmen goedgekeurd, Bij deze stemming hervond de socialistische partij haar een heid. De meeste Bevanisten stemden met de meerderheid vian de tot de oppositie 'beho- rende parlementsleden tegen. Tevoren had Attlee een sa menvatting van het oordeel der fffir Anthony Eden, de Britse minister van Buitenlandse Za ken, heelt Donderdag in Nieirw- Delhi de belde partijen in het oonflict om Formosa opgeroe pen een aanwijzing te geven, dat zij afzien van het gebruik van geweld. Daardoor zou het oplossen van het vraagstuk get- malldkelijker worden. Groot-tBrittannië tracht te kamen tot een toestand, waarin regeling van de kiwèstie door overleg en verzoening mogelijk zal zijn, zo verklaarde de Britse minister op een persconferen tie in de Indiase hoofdstad. De- re toestand zou volgens hem zdker gemakkelijker te bereiken zijn, als beide partijen in het oonflict te kennen geven, dat zij bereid zijn af te zien van het gebruik van geweld. Eden verblijft op het ogenblik in NieuwJDelhi voor besprekin gen anet premier Nehroe van India. Op vragen van journalisten over de mogelijkheid van een In een communique van de Amerikaanse marine is medege deeld, dat de atoomduikboot .Nautilus" Zondag en Maandag bevredigende diep-duikproeven heeft gedaan. De proeven verlie pen volgens plan ondanks ongun stige weersomstandigheden in het proefgebied. De „Nautilus" bevond zich ge durende 57 uur op zee, waarvan de meeste onder water doorge bracht werden conferentie over de Formaanse kwestie in de trant van de Geneefse conferentie over Indo china, antwoordde Eden, dat hij tevoren op twee punten ze kerheid zou willen hebben, n.l. of er de een of andere basis van overeenstemming is over wat op de conferentie zou worden gedaan en wie de conferentie zouden bijwonen. Deze punten zijn tot dusver nog niet geregeld, aldus Eden. Latoour-oppositie gegeven. Aan gezien er in' een volgende oorlog geen verdediging mogelijk zal zijn, zo redeneerde hij, moeten wij vertrouwen op middelen om een eventuele aanvaller af te schrikken. Z.i. was het belang rijk' duidelijk te maken, dat agressie zeker vergelding op vernietigende schaal uitlokt, aangezien in het verleden het uitbreken van oorlogen gedeel telijk aan onzekerheid te wijten is geweest. Omdat de Sowjet-heersers niet bewogen worden door ge- voels- of humanitaire overwe gingen, doch alleen door eigen belang, aldus Attlee, moet'op een conferentie van de grote mogendheden de Sowjet-rege- ring' er van overtuigd worden, dat in haar eigen belang de vrede moet worden bewaard. De Labour-leider was van oordeel, dat het tijd is voor een zeer ernstige poging'om de we reld te bevrijden van de drei ging van een nieuwe oorlog. Alles moet worden gedaan om tot een algemene en volledige ontwapening te komen. In dit verband zei' de minis ter van Defensie, Harold McMil lan, nog, dat 'op het gebied van de ontwapening geen midden weg mogelijk is. Het is gemak kelijk om de kreet „verbiedt de bom'" aan te heffen, doch dat is een illusoire opvatting, aldus de minister. In de naoht van Woensdag op Donderdag zijn 39 personen om het leven gekomen en 'n vijftig tal gewond bij 'n brand in 'n per sonentrein op het station te Poe- san. bij Plauer in Saksen. De veronge lukte militaire trein was ont spoord De stoker had verder gezegd, dat het ongeluk geschiedde op een punt waar sporen samenkomen. De locomotief van de trein ont spoorde, blokkeerde de sporen waarna de eerste drie rijtuigen achter de locomotief in elkaar werden geschoven. Naar de sto ker zeide, was de machinist op slag gedood. Verder bestond de trein uit nog vier passagiersrij tuigen, 12 goederenwagons met wapens en uitrusting en 11 wa gons met legervoertuigen. Naar de mening van de stoker, wiens naam niet is bekend ge maakt, is het ongeluk veroorzaakt door de afgesleten wielen van de locomotief. De trein reed met een snelheid van 70 km per uur toen het ongeluk plaats had. Zowel de stoker als de machinist hadden de aandacht gevestigd op ver scheidene gebreken van de loco motief. Men was hier evenwel niet op ingegaan. Tenslotte ver klaarde de stoker naar West-Ber lijn gevlucht te zijn omdat hij vreesde verantwoordelijk te wor den gesteld voor het ongeluk. „De veiligheid van ons land en delen van België tegen overstro mingen, de belangen van het ver keer te land en te water voor beide landen, de bestrijding van het zoutgevaar, de zoetwaterhuis houding van vrijwel ons gehele land en vele andere belangen worden in hoge mate beheerst door de beslissing over de vraag of de Rotterdamse Waterweg en de Westerschelde al dan niet open moeten blijven. Deze belan gen zijn van een zodanige impor tantie, dat een ernstig onderzoek gewenst is naar de mogelijkheid van afsluiting met de daaraan verbonden voor- en nadelen; wat de Westerschelde betreft uiter aard in samenwerking met Bel gië," zo besloot Dr. Ir. F. P. Mesu (Bilthoven, lid van de Delta-com missie en oud-directeur van de cultuurtechnische dienst) Woens dagavond zijn voor leden en ge nodigden van de vereniging „De Amsterdamse Haven" gehouden inleiding over: „De Deltaplan nen". Daar de eventuele afsluiting van de Rotterdamse Waterweg en de Westerschelde door buiten de beschouwingen der Delta-com missie moesten blijven adviseer de zij t.a.v. deze kwestie alleen tot verhoging en verzwaring der daarlangs gelegen waterkeringen. De motieven, die tot afsluiting pleiten van het Haringvliet, het Brouwershavense Gat, en de Oos- terschelde pleiten echter volgens spreker in niet mindere mate voor de Rotterdamse Waterweg en de Westerschelde. Het zou wel eens kunnen blijken, wanneer alle voor. en nadelen van een af sluiting objectief tegen elkaar worden afgewogen, dat aan een afsluiting van deze beide vaar wegen de voorkeur zou moeten worden gegeven. Bij zijn opdracht aan de Delta commissie was de minister van Verkeer en Waterstaat aldus spreker klaarblijkelijk van oordeel, dat, met het oog op de belangen van de scheepvaart en De Britse regering heeft Israël er Donderdag van op de hoogte gesteld, dat land verantwoorde lijk te houden voor „een aanval met voorbedachten rade" op de Egyptische troepen bij Gaza af gelopen Maandag, aldus is in be voegde kringen vernomen. Minister van Staat, Anthony Nutting, heeft de Israëlische am bassadeur in Londen, Eliahu Elath, Woensdag bij zich laten komen en hem meegedeeld de aanval „betreurenswaardig" te vinden en „niet gerechtvaar digd" te beschouwen als vergel ding voor recente Egyptische in filtraties in Israëlisch grondge bied. Minister Nutting verklaarde verder dat het feit dat de Egyp tische aanvallen door de bestands commissie van de Verenigde Na ties zijn veroordeeld, Israël niet het recht geeft „de wet in eigen hand te nemen". Intussen zijn er in diplomatieke kringen in Washington aanwij zingen, dat de verantwoordelijk heid van Israël voor het incident bij Gaza reeds is vastgesteld. Of ficiële Amerikaanse kringen wei. geren zich echter over de kwes tie uit te laten. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft Donder dag meegedeeld, dat bij het inci dent nabij Gaza op Maandag j.l. acht Israëlische soldaten om het leven zijn gekomen en 13 militai- ren werden gewond. Dinsdag werd in een officiële bekendmaking over het Egyp tischIsraëlische grensincident alleen gezegd, dat de Israëlische strijdkrachten „verliezen" had den geleden. De woordvoerder verklaarde Donderdag, dat vijf militairen slechts lichte verwondingen had den opgelopen en reeds naar hun onderdelen terug zijn gezonden, terwijl acht anderen in een zie kenhuis zijn opgenomen. Ln Australië werden Woensdag nieuwe gebieden van New South Wales door het water bedreigd, maar in het noordoostelijke ge bied, waar reeds 70 personen om het leven zijn gekomen en naar schatting 40.000 personen dak loos zijn geworden, is het gevaar afgenomen. De stad Nyngan, in het weste lijke deel van de staat, verzocht Woensdag per radio om meer zakken met zand ter versterking van de In haast opgeworpen bar ricades, die het water moeten be letten de stad verder onder wa ter te zetten. Met amphibie-voer- tuigen is Woensdag een poging gedaan om de stad over land te bereiken, doch deze poging is door de kracht van het water mislukt. Officieren van de luchtmacht schatten Woensdagavond de scha de in de steden Warren, Weewaa, Narrabri, Cular, Dubbo en Gil- gandra, in het westelijke deel van New South Wales, op onge veer 25 millioen gulden. Men vreest dat de verliezen aan men- selevens, vee en persoonlijke be zittingen de zwaarste zullen zijn in de Australische geschiedenis. In de steden in het oosten wor den de kadavers van verdronken schapen en ander vee op grote brandstapels verbrand ter bestrij ding van een andere dreiging besmettelijke ziekten. De overstromingen in New South Wales zijn Donderdag af genomen. Het wegstromende water laat grote vernielingen achter. Het stadje Walgett. 735 km ten noordwesten van Sydney, wordt nog door het water be dreigd. In Nyngan, dat Woensdag nog per radio om hulp verzocht, is de dreiging van het water nu afgenomen en zowel in deze stad als in andere gebieden houdt men zich bezig met het enorme pro bleem- onderdak te vinden voor de 40.000 mensen, die dakloos zijn geworden, en het opruimen van de vernielingen, die door het water zijn veroorzaakt. Ver weg, in het tropische noor den, hebben de inboorlingen aan gekondigd de kleine sommen geld, die zij krijgen door de ver koop van buffels- en krokodillen- huiden, ter beschikking te wil len stellen van de slachtoffers van de ramp. Ook de bezetting van het Zuidpoolstation op Mac Quarie-eiland heeft Donderdag per radio instructies gegeven 'n deel van hun salarissen te be stemmen voor de hulp aan de slachtoffers. De burgemeesters van de hoofdsteden van de verschillende staten hebben fondsen voor hulp verlening geopend, waarop, naar verluidt, reeds ongeveer 5 mil lioen gulden is gestort. Een dag blad in Sydney zal de opbreng sten van de krantenverkoop van heden ter beschikking van de slachtoffers stellen. Politie en burgerlijke autoritei ten schatten de totale schade Donderdagavond op ongeveer 120 millioen gulden. De berich ten over veroorzaakte schade stromen echter nog steeds bin nen. Het zwaarst getroffen is de dichtbevolkte Hunter-vallei. Hier wordt de schade geraamd op on geveer 80 millioen gulden, waar van ongeveer de helft in de stad Maitland. internationale belangen afslui ting van de Rotterdamse Water weg en Westerschelde niet in aanmerking kon komen. CE WESTERSCHELDE. Naar de mening van Dr. Mesu verdient het aanbeveling om in het belang van ons land en België te onderzoeken of voor de Westerschelde geen betere op lossing mogelijk is dan de onge veer 350 millioen gulden kosten de versterking van de dijken tot aan de Belgische grens. De Wes terschelde is een milde ongenor- maliseerde zee-arm. Grote hoe veelheden zand en slik verplaat sen zich voortdurend, waardoor ook de vaargeulen zich voortdu rend verplaatsen. De vaart is door de kronkelige vaargeul en de vele banken ge vaarlijk. De scheepvaart is bij mist vrijwel volledig gestremd. Het is een zijrivier met de voor- en nadelen, waarvan de nadelen echter sterk overwegen. De veerverbindingen tussen Zeeuws-Vlaanderen met Walche ren en Zuid-Beveland zijn zeer kostbaar en worden bij mist of zeer slecht weer gestaakt, zodat Zeeuws-Vlaanderen dan slechts over een grote omweg via Ant werpen bereikt kan worden. Daarbij moet worden bedacht, dat niet alleen de dijken langs het Nederlandse deel der Schelde zullen moeten worden versterkt, maar ook in België, waar in 1953 eveneens grote schade is aange richt. Versterking der bestaande dij ken geeft ook hier slechts een enkele beveiliging, terwijl bij af sluiting een dubbele veiligheid wordt verkregen. Voor afsluiting komen wellicht twee plaatsen in aanmerking: le. Afsluiting aan de mond dus ongeveer tussen Vlissingen en Breskens; een enorm werk, wegens de zeer diepe geul welke hier aanwezig is. Alvorens hiertoe te besluiten zou onderzocht moeten worden of bij afsluiting op deze plaats de vaargeul buiten de afsluiting (De Wielingen) in stand zou blijven, of dat hier een ernstige verzan ding zal optreden, die zeer moei lijk te bestrijden zou zijn. Het peil op de afgesloten Schel de zou gesteld kunnen worden op 1,68 N.A.P.; hetzelfde peil als dat van de dokken te Antwerpen. De sluizen, welke toegang geven tot de dokken kunnen dan steeds open staan, zodat het aantal schuttingen voor de vaart op Antwerpen niet zou vermeerde ren. Voor de vaart op Gent zou het aantal schuttingen met één ver meerderen, omdat het normale peil van het kanaal GentTer- neuzen ligt op 2,13 meter N.A.P., dit is ongeveer 45 cm ho ger dan dat van de dokken van Antwerpen. In verband met de plannen tot verruiming van de vaarweg van Temeuzen naar Gent en de bouw van een nieuwe zeesluis te Ter- neuzen kunnen deze plannen wellicht zodanig worden gewij zigd, dat dit kanaal hetzelfde peil verkrijgt als de afgesloten Schel de. Het schutten te Terneuzen kan dan vervallen en het bouwen van de dure nieuwe sluis wordt wellicht overbodig. De scheepvaart op de afgeslo ten Schelde zou veel veiliger worden; de geulen zouden zich niet meer verplaatsen; de vaar weg zou kunnen worden genor maliseerd en bebakend. Door het baggeren van twee geulen, waarvoor op deze brede rivierarm ruimschoots ruimte aanwezig is, kan de binnenvaart en buiten vaart worden gescheiden, waar door de veiligheid van het beva ren dezer rivier aanzienlijk zou toenemen. De afgesloten Schelde zal ge heel verzoeten. Hetzelfde zal het geval zijn met het kanaal Ter- neuzenGent, zodat op dit ka naal geen maatregelen ter be strijding van het zoutgevaar be hoeven te worden genomen. Het zoetwaterprobleem van Zeeuws- Vlaanderen zou zijn opgelost. Inpoldering van enkele duizen den hectaren vruchtbaar land, waaronder het verdronken Jand van Saeftinge zal zonder be zwaar en zonder hoge kosten kun nen geschieden omdat de dijken niet meer stormvloedkerend be hoeven te zijn. De veerverbinding Vlissingen Breskens kan worden opgeheven; Zeeuws-Vlaanderen zou uit zijn isolement zijn verlost. Een kust- verbinding van De Zoute tot Den Helder zou tot stand zijn geko men. Tegenover de enorme kosten van afsluiting der Schelde zijn volgens zeer globale ramingen ook enorme besparingen mogelijk, namelijk: a. mindere kosten voor dijk versterking in Nederland en Bel gië 500 millioen; b. besparing op het kanaal TerneuzenGent 50 millioen; c. vervallen van de veerver binding VlissingenBreskens, la gere inpolderingskosten van bui tengronden; opheffing van de verzilting in Zeeuws-Vlaanderen; mogelijkheid van zoetwatervoor ziening, enz. 50 millioen. Tezamen 600 millioen gulden. 2e. Indien zou blijken, dat af sluiting van de Schelde aan da mond technisch niet uitvoerbaar is, of dat het openhouden van de buitengeul niet bevredigend kan worden opgelost, dan zal neg kunnen worden opderzocht de af sluiting van de Schelde ongeveer in de lijn KruiningenPerkpei- der met gelijktijdige doorgraving van de vooruitstekende punt van Oost Zeeuws-Vlaanderen bij Ob- senisse. In dit gegraven gedeelte kun nen de toegangssluizen voor Ant werpen worden gebouwd terwijl de vaargeul op het afgesloten deel van de Schelde zal kunnen wor den genormaliseerd. De eb- en vloedbeweging op het openblijvende deel der Schel de zal vermoedelijk voldoende zijn voor het in stand houden ran de buiten-vaargeuL De voordelen voor het kanaal TemeuzenGent kunnen in dit geval evenwel niet worden ge- nicasseerd. Er zullen echter andere moge lijkheden ontstaan voor het ka naal AntwerpenMoerdijk. Zoals bekend, is dit kanaal ge projecteerd vanaf de dokken te Antwerpen naar de Nederlandse grens op een peil van 1,68 meter N.A.P., (dit ia het peil van de dokken) en vanaf de Nederlandse grens via de oostelijke punt van de Oosterschelde naar de Moer dijk tegenover de monding ran de Dordtse Kil. Indien aan het afgesloten deel van de Westerschelde een peil wordt gegeven van 1,68 meter N.A.P., dan wordt het zuidelijke deel van het AntwerpenMoer dijkkanaal overbodig en behoeft slechts de landengte van het Kreekrak te worden doorgegra ven met een sluizencomplex in deze landengte. Het kanaal door Zuid-Beveland moet in stand blijven voor de vaart op Terneuzen en naar Gent. Het afgesloten deel van de Westerschelde is voldoende breed voor het baggeren van twee vaar geulen, waardoor op de Schelde binnen- en buitenvaart kunnen worden gescheiden. Het land van Saaftinge en de slikken van Ossendrecht kunnen zonder bezwaar en met betrekke lijk geringe kosten worden inge polderd. Het overtollige zoete water van de Westerschelde zou geloosd kunnen worden op de Ooster schelde, waardoor deze zee-arm veel sneller en gemakkelijker «al verzoeten. Het openblijvende deel van de Westerschelde zal dan daaren tegen geheel verzilten en ver moedelijk geschikt worden voor de teelt van oesters en mossels. De oesterteelt en mosselteelt zou dan moeten worden overgeplaatst van de Oosterschelde naar de Westerschelde, maar in de nabij heid blijven van Ierseke, (de vloot van Ierseke zou naar Hans- weert kunnen worden overge bracht). Een nadeel is, dat de dijken langs het openblijvende deel van de Westerschelde over een be paalde afstand extra zullen moe ten worden verhoogd, zo besloot spreker. medegedeeld door het K.NJH.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagocti tend tot Vrijdagavond. Meer bewolking. Droog weer met toenemende bewolking en in de ochtend hier en daar nevel of mist. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZATERDAG 5 MAART. Breskens Temeuzen Hans weert Walsoorden v.m. 11.25 0'40 0.50 n.m. 11.40 12.15 12.55 1.05 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. Mrt. 5 7.22 18.27 15.00 5.39 6 7.19 18.29 16.19 6.04 7 7.17 18.31 17.36 6.23 8 7.15 18.32 18.51 6.41

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1