Amerikaanse diplomaten confereren te Manilla Het Israelisch-Egyptisch grensincident Oostduitse regeringsverklaring Koning van Cambodja afgetreden Persconferentie Eisenhower van Belgische minister over Benelux WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 3 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3396. Paus Pius XII 79 jaar Frankrijk wil besprekingen met Engeland Prinses Margriet ontving duizenden gelukwensen Kwesiie voor de Veiligheidsraad? m de Nieuwe wijzigingen Russische regering Weinig verandering Belgische schoolstrijd? Faroek moet betalen Treinongeluk in Brazilië® Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1,—; iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Minister Foster Dulles heeft wordt gegeven over de Amen- volgens berichten, op de confe-1 kaanse politiek in het Verre Oos- rentie van Amerikaanse diplo-1 ten. Volgens berichten zou Dul- maten te Manilla verklaard, dat de Ver. Staten niet van plan zijn hun beleid ten aanzien van For mosa te wijzigen. Dulles treedt op als voorzitter van deze conferentie, waarop aan de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordigers uit zestien landen in Azië en het Zuidwes ten van het Stille-Oceaangebied „routine uiteenzetting" een Paus Pius XII is gisteren 79 jaar geworden en gedenkt tevens de dag, dat hij 16 jaar geleden tot Paus werd gekozen. Hij heeft duizenden gelukwen sen uit alle delen van de wereld ontvangen. De Franse regering wenst be- sprekingen met Engeland over wederzijdse problemen in het Nabije Oosten met het oog op plan zijn grotere aandacht te be de stijgende spanning in dat ge- les' uiteenzetting voornamelijk een herhaling zijn van het Ame rikaanse standpunt ten aanzien van de verdediging van het Verre Oosten, zoals hij dat ook op de recente Z.O.A.V.O.-conferentie te Bangkok heeft geschetst. Naar verluidt heeft hij er in het bijzonder op gewezen, dat de Ver. Staten en hun geallieerden in Zuid-Korea en Formosa op het ogenblik bijna een millioen man onder de wapenen hebben, en over een grotere potentiële mili taire kracht beschikken dan de Ver. Staten in hetzelfde gebied 'hadden tijdens de afgelopen oor log tegen Japan. Dulles zou hebben verklaard, dat aomimninistische agressie in hoofdzaak wordt afgeschrikt door de mogelijkheid voor de Ver. Staten om in het Verre Oos ten een openlijke communisti sche aanval te beantwoorden met oorlog op drie fronten, n.l. in Korea, Straat Formosa en Zuidoost-Azië. Voorts zou de Amerikaanse minister te Manilla 'hebben ver klaard, dat de Ver. Staten van aan Dulles meer schepen, vlieg tuigen en kanonnen vragen. In kringen die nauw met Dul les in verbinding staan, verluidt, dat de minister in Vietnam p annen heeft besproken om het Vietnamese leger, dat in oplei ding is, op Amerikaanse leest te schoeien wat betreft opleiding en uitrusting, een en ander onder toezicht van de Franse generaal Paul Ely. De diplom atenco n f eren tie zou volgens de aanvankelijke plan nen in Baguio worden gehou den, doch om een bespreking van Dulles met de Fhilippijnse president Magsaysay op Woens dagmiddag mogelijk te maken, hebben de diplomaten zich met Dulles in Manilla om de confe rentietafel geschaard. In de stemzaal van het Hilver- sumse raadhuis waren Dinsdag een dertigtal dames druk in de weer met het schrijven van ad. essen op briefkaarten. Niet minder dan 12.000 stuks brief kaarten moesten van een adres worden voorzien. Dit bijzon dere werkje was door de dames van het permanente co mité van vrouwenorganisaties vrijwillig aanvaard op verzoek van mevr. M. BootColijn. De 12.000 dankkaarten, die de tekening van een haasje bevat ten, alsmede het zinnetje: „Har telijk dank voor uw goede wen sen" en de handtekening van Prinses Marijke, zijn de reactie van onze jongste Prinses op de gelukwensen die zij ter gelegen heid van haar verjaardag mocht ontvangen. Israël en Egypte hebben Dins dag beide bij de gemengde be- sianihsccimimissie een klacht in gediend en gevraagd, dat de commissie in spoedzitting bij eenkomt ter bespreking van het incident in het gebied van Gaza. Het Israëlische kabinet kwam in buitengewone vergadering bijeen om zich over de ontstane situatie te toeraden. Officiële kringen te Jeruzalem noemen het incident een „explosie van opgekropte gevoelens". Zij voeg den hieraan toe, dat Egypte niet alleen weigert vrede met Israël te sluiten, maar zich ook aan bied, zo wordt van gewoonlijk betrouwbare zijde te Parijs ver- nomen. Niet-officieel is geopperd, dat Eden Parijs zou kunnen aandoen als hij terugkeert van de Zoavo- oonferentie te Bangkok. In sommige Franse kringen vreest men, dat het Turks-Iraak- se verdrag o.m. de vorming van een groot-Syrië wil bevorderen, wat een gevaar zou betekenen voor de Franse economische en culturele belangen in de Levant. Verder zou Frankrijk over de Arabische liga willen spreken die de Fransen altijd hebben gezien als een middel van Engeland om hen uit Syrië weg te krijgen. In welingelichte kringen te Rngd«d acht men het niet uitge sloten, dat Engeland binnenkort zal toetreden tot het Turks- Iraakse verdrag. ■BIG KINDEREN UIT EEN i:max DOOK HET MS GEZAKT, Twee kinderen verdronken. Drie kinderen van het gezin Dekker uit de Meerburgerstraat te Leiden zijn Dinsdagmiddag onder de gemeente Zoeterwoude door het ijs gezakt van een poel, die door zandzuigers was ge: vormd. Twee hunner zijn hierbij om het leven gekomen. Direct nadat de ijslaag, waar op de kinderen stonden, het had begeven, schoten voorbijgangers te hulp. Zij slaagden er in een kind van 7 jaar op de wal te brengen. Het moest evenwel in ernstige toestand naar het Aca demisch ziekenhuis te Leid"" worden overgebracht. Korte tijd later werd het lijkje van een der andere kinderen op de wal gebracht. Naar het derde kind is de gehele Dinsdagavond gedregd. De omgekomen kinde ren waren 4 en 9 jaar oud. Een tragische bijzonderheid is, dat het vorige jaar, onder ande re omstandigheden, een jonge tje uit hetzelfde gezin eveneens door verdrinking om het leven is gekomen. steden aan Japan, teneinde te verzekeren, dat de Japanse eco nomie niet afhankelijk wordt van communistisch-China. Hij zou er bij de diplomaten op hebben aangedrongen in de door het communisme bedreigde te wijzen op het belang van een maximum inspanning tegen de communistische dreiging. De Ver. Staten zijn dan bereid deze inspanning op elke wijze te on dersteunen, aldus deze berichten. Dulles is naar Formosa voor besprekingen imef Tsjiang Kai Sjek gereisd. Hij zal de plechtig heid in Taipeh ter gelegenheid van het van kracht worden van het Amerikaans-nationalistisch verdrag van wederzijdse bijstand bijwonen. Volgens nationalistische func tionarissen zal Tsjiang Kai Sjek minister Dulles vragen om een duidelijke definitie van het Ame rikaanse standpunt ten aanzien van Quemoi en Matsoe, de natio nalistische eilanden vlak onder de kust van communistisch Chi na. Volgens onbevestigde berich ten zou Dulles van plan zijn Tsjiang te polsen over de vraag, of de nationalisten bereid zijn deze eilanden op te geven in ruil voor een Brits-Amerikaanse en zelfs V. N.-garantie voor de ver dediging van Formosa. Het For- mosaans blad „Ohina News", dat gewoonlijk de opinie van de \ationalistiscne regering ver. ;olkt, schreef Woensdag, dat een dergelijk voorstel echter niet door Tsjiang in ernstige overwe ging genomen zou worden. Naar uit bevoegde nationalis tische bron verluidt wil Tsjiang Premier Otto Grotewohl van Oost-Duitsland heeft in de Volks kamer verklaard, dat „een ver eniging van de vredelievende Duitse democratische republiek jen een militairistisch, geremili- tairiseerd West-Duitsland on denkbaar is." Onderhandelingen na ratifica tie van de Parijse verdragen zou alleen zin hebben als die verdra gen terzijde werden geschoven. Het van kracht worden van de verdragen zou een schending be tekenen van de overeenkomsten van Jalta en Potsdam, die een herbewapening van Duitsland verboden en Duitsland hereni ging en een vredesverdrag be loofden. Grotewohl stelde een volks stemming onder internationaal toezicht in geheel Duitsland voor over de hereniging en de herbe wapening. De vraag, die aan het gehele Duitse volk zou moeten worden gesteld, zou moeten luiden: „Bent u voor een vreedzame her eniging van Duitsland door mid del van dit jaar te houden ver kiezingen in het gehele land en voor het manifest van de St. Paulskerk of bent u voor de Pa rijse oorlogsverdragen?" (Be doeld in het manifest, dat gete- Koning Norcdm Sihanoek vaa Cambodja is Woensdag afgetre den ten gunsrte van zijn vader, prins Soeramarit. De 34-jarige Sihanoek, de ko ning-soldaat, zoals hij wel ge noemd wordt, verkreeg de vorige maa„d hij verkiezingen het ver trouwen van de bevolking in zijn beleid. Tijdens de Indo-Chinese oorlog voerde de koning zelf zijn leger aan tegen de communistische op standelingen. Tn Juni 1952 ontbond hij de na tionale vergadering van Cam bodja, die als gevolg van partij twisten tot machteloosheid ge doemd was. Hij stelde toen een volksstemming, waarbij het volk zich zou kunnen uitspreken over zijn beleid, in het vooruitzicht. De vorige maand loste hij zijn belofte In en kreeg hij een grote meerderheid. Bijna alle (mannelijke) stemge. rechtdgden hraenten toen hun stem uit 909.316 stemmen waren moorden, spionnage en sabotage op Israëlisch gebied schuldig maakt. Te Cairo deelde de Egyptische minister van Buitenlandse Za ken, dr Fawzy, mee, Egyptische vertegenwoordiger ibij de V. N. opdracht heeft ge kregen, de kwestie van het ge vecht bij Gasa bij de Veilig heidsraad aanhangig te maken. De minister zeide, diat zijn land de Israëlische „aanval" be schouwt als een „schending van het handvest der V. N„ de be- stanidsovereeokomst der V. N. vaststellen. Hierdoor zou de Is raëlisch—Egyptische bestands commissie de tijd hebben het on derzoek ter plaatse te beëindigen en rapport aan de raad uit te breneen. Het aantal doden als gevolg >rn_ van de Israëlische aanval bij dat de Gaza is gestegen tot 42, aldus is Woensdagochtend in Cairo ver klaard. Onder de slachtoffers be vinden zich zes burgers. De Russische regering heeft betreffende Palestina en de al- de minister van Kolenwinning, Het K.N.M.I. te De BUt deelt mede: De vorst, die al geruime tijd heerst, weet zich ook in de eer ste dagen van de maand Maart te handhaven, 's Nachts daalt de temperatuur bij een wolkenloze hemel bijna overal tot 5 a 10 gra den onder nul. Overdag stijgt het kwik weer tot om het vriespunt of zelfs enkele graden daarbo ven. Er is dan ook sprake van een vrij sterke dagelijkse gang. De lucht, die nu aan de zuidflank van een hogedrukgefoied bij Po- Ica, naar onze omgeving stroomt, koent uit Zui/d-Duitsland. Door de geringe vochtigheidsgraad en de onbewolkte lucht is de zon in staat het aardoppervlak voldoen de aan te warmen om in de mid dag voor behaaglijk weer te zor gen, maar vooral op plaatsen waar nog sneeuw ligt, moet de aarde dus 's nachts deze warmte w r prijs geven en daalt de temperatuur tot zelfs 10 graden onder nul. De depressie-activiteit boven de Oceaan is vrij groot, maar de weersprocessen spelen zich op het noordelijk deel af, zo dat de storingen de hogedrukge- toieden, die het weer op het con tinent beheersen, nog niet vol doende kunnen aantasten. Het huidige weertype duurt dan ook voort. President Eisenhower heeft Woensdag op zijn persconferen tie verklaard, dat het de vraag is hoelang de Verenigde Staten hun voorsprong op de Sowjet-Unie op het terrein van de waterstofwa pens kunnen behouden. Hij zeide dit in antwoord op verzoeken om commentaar op Churchllls rede medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Weinig verandering. Weinig bewolking en droog weer. Zwakke tot matige oostelij ke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. VRIJDAG 4 MAART. v.m. n.m. Breskens 10.25 11.05 Terneuzen 11.00 11.40 Hansweert 11.40 12.20 Walsoorden 11.50 12.30 van Dinsdag in het Britse Lager huis. Over Churchills verklaring, dat Westerse superioriteit op het ter rein van de waterstofbom Rus land er van zal weerhouden in de komende drie of vier jaar een grote oorlog te beginnen zeide de president, dat iedere conclusie op dit gebied niet meer dan een spe culatie is. Volgens de president komt er een tijd, waarin een voorsprong in dergelijke wapens niet veel be tekenis meer heeft voor de be hoeften van een land. Indien een land genoeg wapens van een be paalde soort zal hebben, is het de vraag of het belangrijk is er veel meer van te hebben, aldus Eisenhower. ZON MAAN op onder op v.m. ondeT n.m. Mrt. 4 7.24 18.25 13.40 5.09 5 7.22 18.27 15.00 5.39 6 7.19 18.29 16.19 6.04 7 7.17 18.31 17.36 6.23 Over Formosa zeide Eisenho wer, dat de Westelijke wereld vrede in dat gebied wenst. Een verslaggever zeide tot de president, dat generaal Tsjiang Kai Sjek in een onderhoud met sentrice Margaret Chase had ge zegd, dat hij een tegenaanval op het vasteland voorbereidt en mo rele, materiële en logistieke steun van de Verenigde Staten ver wacht. De journalist vroeg de president of de Verenigde Staten de Chinese nationalisten aanlei ding hadden gegeven tot deze verwachting. De president antwoordde scherp dat de Verenigde Staten geen aandeel zullen hebben in een agressieve oorlog. „Dit is het bes te antwoord, dat ik op deze vraag kan geven", aldus Eisenhower. voor de koning en slechts 1700 tegen. Volgens de plannen zouden in April algemene verkiezingen voor een nieuwe nationale ver gadering worden gehouden Koning Sihanoek heeft tijdens zijn regering voor zijn land onaf hankelijkheid verkregen. Hij be werkte de evacuatie van Viet- minh-opstandelingen uit Cambod ja na het bestard in Indo-China en vergrootte het aanzien van zijn land in het buitenland. om de onafhankelijkheid van zijn land af te dwingen vertrok dè koning eens vrijwillig naar Thailand, waar hij demonstratief n. ballingschap ging uit protest tegen de Franse traagheid. De voornaamste politieke tegen stander van koning Norodom Si hanoek is Son Ngoe Thanh, pre mier van Cambodja tijdens de Ja panse bezetting. Vóór de volks stemming zond Thanh aan de ko ning een brief, waarin hij zijn trouw betuigde en om audiëntie vroeg. De koning weigerde ech ter hem te ontvangen, omdat het blad van Thanh een campagne voerde tegen het koningschap. Norodom werd in 1941 koning van Cambodja. Hij volgde toen, 19 jaar oud, zijn grootvader op. Volgens de wet op de opvolging is het koningschap niet strikt erfelijk. Een nieuwe koning wordt aangewezen door zijn voorganger of gekozen door een koninklijke raad. Tijdens de Ja panse bezetting was koning No rodom in feite een gevangene. Op het Franse ministerie van verbonden staten en de diploma tieke missie van Cambodja in Pa rijs verklaarde men Woensdag middag nog geen berichten over aftreden van de koning ontvan gen te hebben. Naar A.F.P. meldt, verklaarde de koning Woensdag in een ra diorede, dat bepaalde politieke partijen, waaronder de democra ten van Son Ngoc Thanh, met de internationale commissie van toe zicht in Cambodja, zijn werk on mogelijk hebben gemaakt. Daar om trad hij af. Hij zei zich terug te willen trekken en eenvoudig als zijn onderdanen te willen leven. De officiële reden voor het aftre den van de koning ls „obstructie" van de voorgenomen constitutio nele hervormingen. kend is door socialistische en kerkelijke leiders en dat Vier- mogendheden-besprekingen eist vóórdat tot bewapening van West-Duitsland wordt overge gaan.) De grens tussen Oost- en West- Duitsland zou moeten worden opgeheven om een vrije pro paganda voor de volksstemming mogelijk te maken. Grotewohl nodigde de West- duitse jongemannen uit naar het Oosten te komen als zij de dienst plicht wilden ontlopen. In Westduitse regeringskrin gen te Bonn is Woensdag ver klaard, dat geen democratische partij met het voorstel van Gro tewohl accoord zal gaan. In elk geval kent de Westduitse grond wet geen volksstemmingen, zo zeide men. De leider van de socialisten, Ollenhauer, die tegen de Parijse verdragen is, zeide in een ver klaring voor de pers, dat er geen sprake is van deelneming aan 'n volksstemming zoals nu door Grotewohl is voorgesteld. „Het Duitse manifest, waarin de doe len van zijn partij en haar bond genoten in de strijd tegen herbe wapening is vastgelegd, is ook duidelijk tegen de communisten gericht," aldus Ollenhauer. gemene veiligheid in het Mid-1 Zasjadko, en die van staatsboer- denjOosten" |derijen, Kozlof, ontslagen, omdat Op grond hiervan moest de z« him werk onbevredigend ver- towestie onmiddellljik door de richtten, aldus meidde radio-Mos- Veiligheidsraad worden behan-, °.9- T jv. deld Egypte behield zich intus-l ,™n,lst?r van, SP.n het recht voor schadever Benediktof, kreeg het departe I ment van staatsboerderijen on- lelaten strekkingen van d9 der zijn beheer, terwijl Zademid- slachtaffera te^isen ko werd he"061™1 tot meister slachtoffers te eisen. kolenwinning. In een commentaar op het ge beurde werd voor radio-Cairo verklaard, dat „de tijd rijp is Buiterlandse inmenging in stappen naar de vorming van 3 1 een verenigd Arabisch leger De liberale Belgische senator teneinde het hoofd te bieden Charles Moureaux heeft de mi- aan het gevaar, dat aan de Ara- nister van Buitenlandse Zaken, Paul Henri Spaak, verzocht te protesteren tegen „inmenging" Een rechter te Parijs heeft gis teren bepaald, dat ex-koning Fa- roek van Egypte aansprakelijk is voor schulden uit koopover eenkomsten, die hij ten tijde van zijn koningschap in Frankrijk heeft gesloten. Volgens de rechter moet Fa- roek 4.824.500 franken voor 11 japonnen en mantels aan de mo de-koning Dior en 340.000 fran ken voor een heel klein horloge aan een juwelier betalen. De ja ponnen en mantels waren in 1952 voor de toenmalige koningin Narriman besteld, en volgens Diors advocaat enkele maanden vóór Faroeks troonafstand ge leverd. De rechter kende noch Dior, noch de juwelier schadevergoe ding toe. Dior had 1.000.000 frs geëist. Eén van Faroeks advocaten zei de na de uitspraak, dat hoger be roep zal worden aangetekend. toische grenzen op de loer ligt het gevaar van de zijde van Israël". De stoffelijke resten van de 38 gesneuvelde Egvntenaren ziin inmiddels met vliegtuigen van de luchtmacht van Gaza naar Cairo overgebracht, waar met, militaire eer zullen wor den bijgezet. Te Beiroet heeft de Libanese regering onder leiding van pre sident Sjamoen het incident bij Gaza besproken. Aan de minis ter van Buitenlandse Zaken, Naccasje, werd gevraagd con tact met zijn Arabische ambt genoten op te nemen teneinde te komen tot een gemeenschap pelijk standpunt der Arabische van een Duitse Katholieke bis schop in de Belgiscn binnenland se politiek. In een Woensdag gepubliceer de schriftelijke vraag aan de mi nister verklaart Moureaux, dat de bisschop van Aken onlangs een „niet te pas komende" brief ^eeft geschreven, waarin hij de Belgische Katholieke leiders steunt 'bij hun verzet tegen de voorstellen voor hervorming van net onderwijs van de Belgische regering. De senator zegt verder, dat in 1914 en 1940 de Duitse Katholie ke Kerk niet geprotesteerd heeft tegen de schending van de Bel- staten. Het resultaat hiervan gisehe neutraliteit door Duits- zal het Libanese kabinet Woens.1 land. Hoewel de Belgen met dag bespreken. Naccasje kreeg vreugde kennis nemen van de ook opdracht, bij de ambassa-j Duitse vorderingen op de weg aeurs van de V. S„ Engeland en i-aar de democratie diende mi- fiYankriik te protesteren tegen de „Israëlische aanval." Twee Amerikaanse straalja gers van het type Sabre F 86 zijn bij een oefenvlucht boven het Japanse eiland Hokkaido met elkaar in botsing gekomen en neergestort. De piloot van het ene toestel kon zich met zijn valscherm in veiligheid brengen; de andere wordt vermist. nister Spaak volgens Moureaux de regering in Bonn eraan te her inneren, dat volgens de Belgen Alsnog niet voor dede Duitsers „nog niet bevoegd Veiligheidsraad. De Egyptische vertegenwoor diger in de Veiligheidsraad 'Omar Loetfi, heeft de voorzitter van de Veiligheidsraad formee op de hoogte gebracht van het incident, doch nog niet verzoch oim de zaak voor de Veiligheids raad te brengen. In zijn desbe reffende brief behoudt Loetfi zich echter het recht voor om op een latere datum de Veilig heidsraad te verzoeken om de zaak te behandelen/ Hij zegt nog op instructies uit Cairo te wachten. De brief zegt, dat Egypte de resultaten'wenst af te wachten van de gemengde Egyptisch- Britse wapenstilstandsovereen komst. Egypte vraagt om bijeen komst ran Veiligheids raad. Egypte heeft Woensdag ver zocht om een spoedige bijeen komst van de Veiligheidsraad ter bespreking van het Egyptisch- Maandag plaats had in het ge bied van Gaza. Men meent dat Sarper de bij eenkomst op Vrijdag zou willen zijn" aan België lessen op het ge bied van de democratie te geven. DE „WORLD CONCORD" WORDT NAAR ANTWERPEN GESLEEPT. De twee helften van het tank schip „World Concord," dat in November j.l. in de Ierse Zee in tweeën is gebroken, zullen naar Antwerpen worden gesleept om daar te worden gerepareerd. Het voorschip, dat wordt gesleept door de Engelse sleepboten „Me- tuda 3" en .„Salveda," is inmid dels van de Clyde vertrokken en wordt over 6 A 7 dagen in de mond van de Schelde verwacht. De Engels sleepboot „Turmoil", die bekendheid verwierf bij de ondergang van de „Flying Enter prise," was Dinsdag met het ach terschip van de tanker uit Belfast vertrokken, maar is inmiddels teruggekeerd, waarschijnlijk om dat de sleep niet voldoende zee waardig was. De „World Concord" behoort aan het concern van Onassis. Het schip zal worden gerepareerd op de scheepswerf ..Mercantile" te Antwerpen. Een trein, die op weg was van het binnenland naar Sao Paulo, is Dinsdag ontspoord. Er zijn 20 doden en 46 gewonden, van wie zich 15 in een ernstige toestand bevinden. Dit is reeds het derde ernstige spoorwegongeluk in Bra zilië in dit jaar. Op 8 Januari kwamen bij een ongeluk ongeveer 50 personen om het leven en werden 120 ge wond en bij een ander ongeluk werden er vier gedood en 60 ge wond. Op een Woensdag door het Bel gische Benelux-comité georgani seerde zakenlunch heeft de Bel gische minister van Buitenland se Handel, Victor Larock, een causerie gehouden over het on derwerp „Hedendaagse proble men". Hij wees erop, dat in Bel gische industriële kringen enige ongerustheid is ontstaan over het feit, dat Duitsland België van de eerste plaats heeft verdrongen als leverancier van Nederland. De tegenstanders van de Benelux moeten begrijpen, zo betoogde hij, dat iedere achteruitgang in onze samenwerking een toene ming van de werkloosheid in on ze landen betekent. Minister Larock zeide verder van mening te zijn, dat een coör dinatie van de landbouwpolitiek der Beneluxlanden slechts moge lijk is door een aanpassing van de economische politiek in het al gemeen en van de landbouwstruc tuur in het bijzonder. Wat dit laatste betreft zou de oprichting van een landbouwegalisatiefonds, in navolging van Nederland, ze ker nuttig zijn. Langzaam vorderen wij op de weg naar een economische unie, zo ging Larock verder. Onze hui dige taak is thans de nog bestaan de moeilijkheden uit de weg te ruimen. Zodra dit gebeurd is, zullen wij geen dag wachten met de ondertekening van de unie overeenkomst. In afwachting van het ogen blik dat de positie van onze Europese partners, met inbegrip van Engeland, duidelijk wordt, aldus de Belgische minister, zou het van groot belang zijn als de Beneluxlanden zich voorbereid den op het nemen van initiatie ven met betrekking tot het ver wezenlijken van een multilatera le economische samenwerking en een gemeenschappelijke markt. De pogingen hiertoe zou den in twee richtingen georiën teerd kunnen worden: de creatie van een Europese douane-unie en een programma van publieke werken met Europees karakter. De douane-unie zou beschouwd moeten worden als een Europese uitbreiding van de Benelux-unie. Minister Larock wees er ver der op, dat de concurrentie op de wereldmarkten ieder jaar toe neemt. Het zou daarom niet te vergeven zijn, zo merkte hij op, indien wij de Benelux niet volle dig verwezenlijkten. Het valt niet te betwijfelen, dat wij hierbij wel zullen varen. Welke mogelijkhe den staan niet voor ons open, in dien wij en20 krachten, onze er varingen en onze kwaliteiten bun delen? zo riep hij uit. De verkre gen resultaten zijn te belangrijk en de toekomstverwachtingen te zeker dan dat wij geen vertrou wen zouden hebben in het rea lisme en het begrip dat in onze drie landen voor een economische unie tussen Nederland, België en Luxemburg heerst. Deze causerie werd o.a. bijge woond door de Nederlandse am bassadeur te Brussel, baron van Harinxma thoe Slooten, de Bel gische gezant R. Schauss, de voorzitter van het Nederlandse Beneluxcomité, jhr mr Beelaerts van Blokland, de voorzitter van het Belgische Benelux-comité Jean van Houtte, de minister van Economische Zaken, Jean Rey, de minister van Openbare Werken A. Vanaudenhove, en de ambassadeurs vn Frankrijk, Zuid-Afrika, India en Argentinië.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1