De tandarts laat zijn tanden zien... Het vraagstuk der Belgisch-Nederlandse waterwegen POTHOVEN De Japanse verkiezingen De overstromingen in Australië Reclame van deze week WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Landmacht draagt taak in Nieuw-Guinea over aan Marine Geruchten over Nagy Laatste drie van groep infiltranten in Nieuw-Guinea aangehouden DINSDAG 1 MAART 1955. 10e Jaargang No. 3394. De breuk met de ziekenfondsen Emigratiebepalingen verruimd Verdere verlenging van de leerplicht Nieuwe Russische nota Dulles in Saigon Regeringscrisis in Italië afgewend Critiek van Russisch blad op ontginning in Kazakstan H.M. de Koningin bezocht atoom-tentoonstelling te Amsterdam de mooie gekleurde kleuter-trainingspakjes zuiver wollen double fase dekens Debatten over opheffing der Unie Frankering bij Abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuze». Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1,—; iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adréo Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uor. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Het reeds jarenlang slepende conflict tussen tandartsen en ziekenfondsen heeft een critiek stadium bereikt. Met ingang van 1 Maart a.s. wordt het contact tussen tandartsen en ziekenfond sen verbraken. Dit besluit is ge- namen op de onlangs te Utrecht gehouden vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Dit besluit houdt echter niet in, dat tandheelkundige hulp aan ziekenfondspatiënten zal worden geweigerd en zelfs is door het hoofdbestuur van deze maat schappij de mogelijkheid open gelaten om plaatselijk tot een vergelijk te komen, al zal hier voor uiteraard de goedkeuring van de Ziekenfondsraad moeten worden verkregen. In tandheel kundige kringen beschouwt men deze houding op de allereerste plaats als een ideële strijd, daar men zich bewust is van de grote sociale taak, die men als tand. arts heeft te verrichten. Twee partijen staan bij dit conflict lijnrecht tegenover el kaar. Enerzijds de ziekenfond sen, die er naar streven een zo voordelig mogelijke tandheel kundige behandeling voor de grote massa te verkrijgen, waar bij het liefst in grote klinieken (eigendom van de ziekenfondl- sen) moet worden gewerkt door tandartsen in dienst van de zie kenfondsen. Anderzijds staan de tandartsen, die voor een goede tandheelkundige behandeling de relatie tussen tandarts en patiënt van het grootste belang achten. TE LAAG HONORARIUM. Daarbij komt en dit is de zaak, waar het in feite om draait dat de honorering voor de tandartsen van de zijde van de ziekenfondsen zeer gering is, zodat de tandartsen er op wijzen, dat een góede tandheelkundige verzorging niet kan worden uit gevoerd. De tot nu toe geldende honorering veroorzaakt een snel lere werkwijze dan raadzaam wordt geacht en hierdoor ont staat een onverantwoorde tand heelkundige verzorging, die een bedreiging kan gaan vormen voor de volksgezondheid. Van de zijde van de maatschap pij had men zich reeds clement getoond door de oorspronkelijke datum van opzegging van het oontact (1 Jan. 1955) te verleg gen naar 1 Juli 1955, maar de tot De Sowjet-Unie heeft Hnge- land Maandagavond opnieuw een nota doen toekomen inzake de kwestie Duitsland en het Brits- Russische verdrag. Volgens radio Moskou is de no ta overhandigd aan de Britse ambasadeur in de Russische hoofdstad. De inhoud van de no ta Is nog niet bekend. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Fos ter Dulles, is Maandagmiddag uit Pnomh Penh (Laos) in Saigon aangekomen. Een dreigende regeringscrisis in Italië is in de nacht Zondag op Maandag afgewend. In de libe rale partij was onenigheid ont staan over het beleid van de libe rale ministers in het kabinet- Scelba inzake een compromis- pachtwet. Op een bijeenkomst van de nationale raad van de partij is het beleid der ministers echter goedgekeurd. Het orgaan van de Sowjet- ministeries van Landbouw en Sowohosen, „Selskoje Ghozjaist- wo", keert zich in het nummer van 23 Februari tegen „bedrie- gelijke practijken" en „daden van corruptie" in Kazakstan, waar op initiatief van Kroestsjef reeds een jaar lang op grote schaal land in cultuur wordt ge bracht. Volgens het blad vergrijpen verantwoordelijke personen in landbouwondernemingen zich aan staatseigendom. De rechter lijke autoriteiten in het gebied leggen in de meeste gevallen een „ontoelaatbare passiviteit" aan de dag door de misdadigers niet te atmffen. dusver gevoerde onderhandelin. gen, in een minder prettige sfeer verlopen, bieden voor de tand arts geen uitzicht en daarom werd als ingangsdatum 1 Maart a.s. vastgesteld. Dte tandartsen eisten een toeslag van 15 percent over het eerste halfjaar van 1955, wat later teruggebracht tot 11,1 percent, de ziekenfond sen willen niet meer geven dan 8 percent (bestaande uit kos tenvergoeding en honorarium verbetering) terwijl men 3 per cent toeslag wilde geven over de declaraties van 1954, om op deze manier aan de 11 percent te komen. Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste, temeer daar in feite dit conflict reeds een tiental jaren infoeslag neemt en het er niet naar uitziet, dat men tot een spoedige oplossing zal komen. Een oplossing, die op de eerste plaats de bedreiging van de volksgezondheid zal moeten wegnemen. MEER EMIGRANTEN NAAR AUSTRALIË. De oriënatie-reis van minister Suurhof naar Australië heeft ten aanzien van de emigratie enige goede resultaten opgeleverd. Onder meer zullen de selectie- eisen voor de Nederlanders wor den verruimd, waardoor nog maar weinig beperkingen gelden ten aanzien van het beroep, ter- wijl de leeftijdsgrens met tien jaar zal wiorden verhoogd. Een nieuw subsldlëringssysteem is bij de regering ingediend, waar aan ook de Australische regering zal medewerken. Men wil in Australië, teneinde een vooraanstaande economische rol in: de wereld te kunnen spe- len, de bevolking van 10 tot 20 millioen doen groeien en hier ligt dan voor de Nederlanders een prachtige kans, omdat zij zeer gezien zijn in dit wereld deel. Dezelfde bepalingen zullen gelden voor Nieuw-Zeeland, waar weliswaar een nijpend vrouwen tekort haerst, dat moeilijk zal kunnen worden opgelost, maar ook hier wil men het aantal immigranten meer dan verdub belen. Het aantal emigranten zal vol gens verwachting dit jaar onge veer 15.000 naar Australië en 2500 naar Nieuw-Zeeland bedra gen, waar voor serieuze krach ten een goede toekomst is weg gelegd en het is verheugend te constateren, dat hierbij' de Nader landers de voorkeur ver dienen. zeer geldt dit voor het middel baar voortgezet onderwijs (M.A. V-O.) en lager algemeen voort gezet onderwijs (L.A.V.O.), waarvoor tevens een zelfde on derscheid1 geldt. Zoveel mogelijk zal in dit ver band worden gestreefd naar combinaties van onderwijs (alg. middelb. school wördt H.A.V.O., het huidige U.L.O.-onderwijs wordt M.A.V.O., en 7e en 8e klasse l.o. worden L.A.V.O.). Men tracht hierdoor te komen tot het bijeenbrengen van zoveel mogelijk verschillende studie mogelijkheden in één schoolcom plex, opdat de structuur van een school niet te star wordt gebon den aan het begin en eindpunt van die school. (Nadruk verboden) Hare Majesteit de Koningin heeft Maandagmiddag in gezel schap van haar particulier secre taresse, mevr. N. SmittAvis en haar adjudant, majoor J. J. L. Baron van Lynden, een werkbezoek gebracht aan de In officiële kringen te Brussel wordt er de nadruk op gelegd dat de commentaren, die in sommige tentoonstelling „het atoom, hoop dagbladen Zïjn verschenen een voor de toekomst welke op de onjUjSte draagwijdte geven aan 't Dam te Amsterdam wordt ge houden. De Koningin werd ver welkomd door prof. dr F. Baren- dregt van de stichting funda menteel onderzoek materie, de heer R. Donhauser, hoofd van de Amerikaanse voorlichtings dienst en dr G. J. Lammers, di recteur rijksvoorlichtingsdienst. Deze heren hebben de Koningin rondgeleid, waarbij prof. Baren- dregt haar van de verschillende aspecten der tentoonstelling op de hoogte stelde. Deze week artikel, n.L brengen we U weer eens een geheel nieuw Deze prachtige pakjes, die normaal voor ca. 12,50 ver kocht worden, kunt U deze week aan sterk verlaagde prijs kopen. We meenden U dit koopje niet te kunnen onthouden, aangezien ons gebleken is, dat er aan deze goederen alhier een grote behoefte is. Kleuren babyblauw, rood en korenblauw. HL A. V. O, L. A. V. O. M- A. V. O. Vorige week versoheen een tweede onderwijsnota in de Tweede Kamer, die inhield, dat de leerplicht op korte termijn met één en later met twee jaar zal worden verlengd, terwijl het door een wijziging van de leer plichtwet mogelijk wordt om ge durende een jaar op de kleuter, school aan de leerplicht te vol doen. Er zal een streng onderscheid worden gemaakt tussen het alge mene en het beroepsonderwijs, waardoor nieuwe schooltypen als H.A.V.O. (hoger algemeen voortgezet onderwijs als de mid delbare meisjesschool) in tegen- Maat 0 kost maat 1 thans maat 2 maat 3 7,50 7,75 8,25 8,75 N.B. Heden weer ontvangen een partij een weinig beschadigd, tegen sterk verlaagde prijzen. Maat 150/200 en 170/220 cm DE MEESTE TEXTIEL AAN DE LAAGSTE PRIJZEN bfj: TEXTIEL WONINGTEXTIEL NOORDSTRAAT TEL 2356 TERNEUZEN accoord, dat zo juist is tot stand gekomen tussen afvaardigingen van Luik en Antwerpen met be trekking tot het probleem der waterwegen. Er wordt op gewe zen dat dit accoord een intern ka rakter draagt en tot stand is ge komen tussen de twee belang hebbende gemeente-administra ties. Uit deze overeenkomst mag niet worden afgeleid dat de rege ring voornemens is op diploma tiek plan de band te verbreken, die de drie problemen van de wa terwegenkwestie, welke tussen België en Nederland moet wor den geregeld, met elkaar ver bindt. Opgemerkt wordt in dit verband nog, dat kortgeleden de minister van Openbare Werken, Van Audenhove, in de senaat dui delijk heeft doen uitkomen, dat bedoelde vraagstukken op het stuk der diplomatieke onderhan delingen onscheidbaar zijn re werken enz. La Libre Belgique constateert dat waar de 3 vraag stukken der waterwegen, n.l. Moerdijkkanaal, stop van Ter- naaien en het kanaal GentTer- neuzen de laatste jaren als een onscheidbaar probleem werden behandeld, er nu plotseling blijk baar een terugkeer naar de vrij heid is geboren. Het blad vraagt zich af, of men in deze politiek niet een handige manoeuvre der regering moet zien, die zich een politiek succes wil verzekeren door op korte termijn de stop van Ternaaien op te heffen, een be slissing die de voorafgaande re geringen nooit hebben willen ne men. La Libre Belgique onderstreept nog, dat het uitvoerend bestuur van de Katholieke Volkspartij te Antwerpen in deze aangelegen heid, die een flagrante schending van de traditionele politiek van Antwerpen betekent, in het ge heel niet is gehoord. Het blad schrijft in dit verband nieuwsgie rig te zijn naar de mening van de Katholieke oud-ministers Frans vraagstukken de positie van Bel gië tegenover Nederland bij de onderhandelingen over het Moec- dijkkanaal zal verzwakken. De ook door Nederland gewenste op heffing van de stop werd door België beschouwd als een troef om van Nederland het Moerdijk- kanaal te verkrijgen, aldus het blad. Deze troef ontgaat ons door de getroffen overeenkomst en ook Gent zal nu zijn eigen weg gaan. „De Standaard" is even eens van oordeel, dat het verstan diger ware geweest het resultaat der onderhandelingen met Ne derland af te wachten alvorens een datum vast te stellen voor de opheffing van de stop van Ter. naaien. Met de commentaar waarop van Cauwelaert en P. W. Segers. men in deze officiële mededeling „La Libre Belgique" acht de con- zinspeelt, wordt wel in de eerste ventie tussen Luik en Antwer plaats in „La Libre Belgique" van Maandag bedoeld. Dit Katho lieke oppositieblad schrijft, dat men zich in kringen van de Ant werpse haven afvraagt, of men niet de dupe is geworden van de overeenkomst met Luik. Tegen over de toestemming van Ant werpen aan Luik de stop van Ter- naaien op te heffen heeft immers Antwerpen slechts de platonische belofte gekregen van de Luike naars, dat deze steun zullen ver lenen ten aanzien van de haven, de autowegen met Duitsland, de uitvoering van bepaalde openba- pen ook hoogst ongewoon op een ogenblik dat de minister van Buitenlandse Zaken, Spaak, be kend maakt, dat binnenkort de onderhandelingen met Den Haag over de kwestie der waterwegen, zullen worden hervat. Slechts in dien deze besprekingen geen re sultaat opleverden, zou men de vrijheid aan de drie steden mo gen teruggeven, echter niet eer der. Het Katholieke blad „De Stan daard" schrijft, dat men in poli tieke kringen te Brussel vreest, dat het scheiden van de drie De officiële einduitslag van de algemene verkiezingen in Japan is als volgt: Democraten 185; liberalen 112, li rtks-soeialisten 89, rechts-socia- listen 67, boerenpartij 4, commu nisten 2, kleine partijen 2 en 6 onafhankelijken. Premier Hatojamia heeft ver klaard, dat hij zijn nieuwe rege ring uitsluitend uit zijn eigen partij zal vormen. Hij wil voor zijn buitenlandse politiek even wel een zo groot mogelijke steun uit het parlement, vooral wat be treft de aangekondigde onderhan- stelling tot b.v. de M.T.S. Even- delingen met de Sowjet-Unie over een herstel van betrekkin gen. Üit de uitslag blijkt, dat de kracht van de socialisten gesta dig toeneemt. Verder is opgeval len de verkiezing van vooraan staande figuren uit het voorma lige leger, merendeels candidaten der democratische partij. Vele Japanse couranten voor spellen, dat een aantal liberalen zal overgaan naar de democrati sche partij, maar zelfs een mas sale overgang kan premier Hato- jama niet de meerderheid van twee-derden verschaffen, die hij nodig heeft om uit de grondwet de bepaling te verwijderen, die herbewapening verbiedt. De overstromingen in Nieuw - Zuid-Wales hebben een gebied van 80.000 vierkante km getrof fen. Ongeveer 40.000 personen zijn dakloos. Volgens niet-offi- ciële ramingen vallen er 50 slachtoffers te betreuren. De schade wordt geraamd op mil- lioenen ponden sterling. Doordat de verbindingen verbroken zijn is het niet mogelijk een juist overzicht van de ramp te krij gen. Koningin Elizabeth heeft de gouverneur-generaal, veldmaar schalk sir William S'lim, ver zocht om een volledig verslag. Zij zond naar de bewoners van het getroffen gebied een bood schap, waarin zij haar medeleven uitspreekt. Vissers hebben Maandag 12 km uit de kust van Newcastle tussen drijvend wrakhout een koe aan getroffen, die met het overstro mingswater van de rivier de Hunter mee was gezwommen. Zij zijn er in geslaagd het dier, na twee uur, behouden aan de wal te brengen. In Sydney werd Maandag een zwak radiobericht ontvangen van een radio-amateur in War ren, ruim 500 km ten Noord- Westen van Sydney, waar het water van de rivier de Mcqurie door de nooddijken gebroken is. De stad verdrinkt met anderhal ve meter water in de straten, zo luidde deze boodschap. Warran telt 1746 inwoners. Ook uit de stad Nyngan aah de rivier de Bogam zijn dringende verzoeken om hulp ontvangen. De stad wordt bedreigd door een „zee" van 25 km breed en bijna twee meter diep. Velen in dit ge bied zijn dakloos. Slachtoffers wachten in 'boomtoppen en op daken op 'hulp. In alle steden langs de rivie ren Namoi en Barwon, verder naar het Noordoosten, werkt men koortsachtig aan het ver sterken van de dijken. De zwaar getroffen stad Maitland wordt ontruimd. Mannen zijn bezig de hoofdstraat van de stad, waar een dikke laag modder ligt. schoon te maken. De regen is opgehouden, doch nu de zon weer schijnt wordt de stank van ont bindende kadavers van verdron ken vee ondraaglijk. Met een plechtigheid in Hol- landia, waarvoor grote belang stelling bestond, heeft de Kon landmacht haar taak in Neder lands Nieuw-Guinea overgedra gen aan de Kon. marine. In een rede, die de comman dant tvan de landmacht in Nieuw-Guinea, kolonel D. Hui- ting, bij deze plechtigheid hield, zeide hij persoonlijk het vertrek van de landmacht te betreuren. Naar kolonel Huiting mede deelde heeft de minister van Oorlog evenwel uitdrukkelijk verklaard, dat het heengaan van de landmacht niet het ge volg is van een mindere waarde ring ivan haar werk in de afge lopen jaren, doch dat andere motieven de regering tot deze maatregel hebben genoodzaakt. De commandant zeemacht in Nieuw-Guinea, kapitein ter zee G. B. Fortuyn, aanvaardde hier op de overdracht van de taak van de Kon. landmacht die hij diank zegde voor de loyale steun en de waardevolle adviezen, tij dens de overname van de taak ontvangen. Gouverneur dr J. van Baal merkte in zijn rede op, dat met deze overdracht het ideaal is vervuld van eenheid van leiding en verzorging, waarmede een vereenvoudiging is bereikt in de organisatie en coördinatie. „Gij hebt thans de wacht be trokken bij Nieuiw-Guinea", zei- de de gouverneur, „ik wens u daarbij sterkte, wijsheid en Gods zeigen". Na het optreden van de Kon. landmacht bij Fak-Fak, nu bij na twee jaar geleden, te hebben gememoreerd, zeide dr Van Baal, dat de Kon. landmacht niet vertrekt, omdat iets zou ontbreken aan de wijze, waarop zij haar taak heeft verricht. Het is een 'kwestie van organisatie, waarbij op de voorgrond staat, dat in een eilandensituatie als hier, de eerste verdedigingstaak toevalt aan de zee- en lucht strijdkrachten. Het is niet ge- ze/gd, dat de Kon. landmacht nooit meer terug zou komen, al dus dr Van Baal. Onderscheiding voor twee Papoea's. Dr Van Baal deelde voorts mede, dat het H. M. heeft be haagd zeven militairen van de landstrijdkrachten onderschei dingen toe te kennen. Onder hen zijn twee leden van het voormalige Papoea-bataljon; de Papoea-sergeant titulair der in fanterie E. Mirino en de Papoea sergeant titulair der infanterie O. M. Mianupapami. Beiden kre gen de eremedaille in zilver, ver bonden aan de orde van Oran je Nassau met de zwaarden. INDONESIË. Bij de voortzetting van öe debatten over het protocol tot ophe'ffing van de Nederlands- Indonesische unie in het Indo nesische parlement heeft Maan dagochtend Moeis (P.NJ.) ge zegd, dat het protocol een defi nitieve stap is in de richting van de vernietiging van de R.T.C.-aecoorden Hij zeide waardering te hébben voor het huidige kabinet, dat het pro grammapunt van de opheffing van de unie uitvoerde, terwijl voorgaande regeringen, die dit punt ook op haar programma hadden, dit niet is gelukt. Hij zeide dankbaar te zijn voor het feit, dat de Indonesische dele gatie niet in de door Nederland opgezette val is gelopen. Hij ver duidelijkte dit door té zeggen, dat Nederland opzettelijk pro vocerend was opgetreden, opdat Indonesië tot unilaterale ophef fing zou besluiten en daarmede het prestige in de internationa le wereld zou verliezen door ge brek aan goodwill. Hij zeide, dat ofschoon de strijd in de Ver. Naties om Nieuw-Guinea „door de koloniale zijde" is ge wonnen, Indonesië moreel de iraverwinning behaalde. Hij herinnerde ïn zijn rede aan de stieusa, die in de ogen ivan de buitenwereld de Indruk wekt, alsof Indonesië op cultu reel terrein nog aan Nederland is gelbonden. Hij zeide tenslotte; Indonesië na de onderteke ning van het protocol credieten aangeboden heeft gekregen van andere landen. Moeis zeide betreffende de in- temretatie van het protocol, dat indien er iets nadelig is voor Indonesië, een Indonesische In terpretatie moet berusten op de (belangen van het volk en niet bp de interpretatie van da te genpartij. In Boedapest doen hardnekkig geruchten de ronde, dat de Hon gaarse premier, Imre Nagy, over wie op 19 Februai werd bekend gemaakt, dat hij ziek was in fei te geleidelijk aan zijn positie wordt verdrongen. Reizigers uit Boedapest, die in Wenen zijn aangekomen, ver klaarden Zaterdag, dat in Hon garije nog nooit eerder medede ling is gedaan van de ziekte van een communistische leider. Voorts zou Nagy's schoonzoon, Ferenc Janosi, ontheven zijn van zijn functie van eerste vice-mi nister voor volkscultuur en ver vangen zijn door Gyoergy Non, een bekende aanhanger van Ma- tyas Rakosie, de voormalige pre mier en een rivaal van Nagy. Tenslotte is uit recente verkla ringen van vooraanstaande Hon gaarse politici een neiging geble ken om het voorbeeld van de Sowjet-Unie te volgen en het ac cent weer te leggen op de zware industrie en daarbij de koers te verlaten, die door Nagy in Juni 1953 werd ingeslagen waarbij de nadruk verlegd werd van de zwa re industrie naar de landbouw en de lichte industrie. in geringe mate aan honger oedeem. Hij had vooral hinder van een speerwond aan zijn hand die hij had opgelopen bij het eerste treffen met de bevol king, waaruit ihij echter had kunnen ontsnappen. De drie infiltranten zijn per vliegtuig overgebracht naar Hot land ia. Hulp-onderwijzer speelde belangrijke rol. In Hollandia wordt vernomen, dat begin dezer maand de drie laatste van de groep infiltranten, die in October 1954 Nederlands Nieuw-Guinea is binnengedron gen, zijn aangehouden. Onder hen is de commandant, J. A. Dimara. Een hulp-onderwijzer van de beschavingsschool van de kampong Gariau, Joesoef Waita, heeft bij deze arrestatie een be langrijke rol gespeeld. Van de bevolking werden aan wijzingen ontvangen, dije duid den op de aanwezigheid van de drie infiltranten in de omgeving van deze 'kampong. Twee patrouilles van de algemene politie van de residentie Fak-Fak, waarbij Joesoef Waita zich had aangesloten, stelden een onder zoek in. In de omgeving van de kampong Gariau stuitten de patrouilles op grote sagobossen, waarop het zoeken naar de infil tranten in kleine groepen werd voortgezet. De hulp-onderwijzer Joesoef Waita nam zelfstandig met enkele Papoea's aan de speurtocht deel, na hiervoor van de patrouille-commandant toe stemming te hebben gekregen. Hij bleek het in de goede rich ting te hebben gezocht, want hij en twee andere met speren gewapende Papoea's ontdek ten de infiltranten. Deze zagen in, dat verzet niet meer baatte, waarop zij aan de commandant van de patrouilles werden over gegeven. Diamara en de twéé andere infiltranten hebben drieënhalve maand in de oerwouden van Nederlands Nieuw-Guinea rond gezworven. De leider zelf leed medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Aanhoudend winterweer. Droog weer met over het alge meen weinig bewolking. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuidoost. Maximum temperatu ren om het vriespunt. WOENSDAG 2 MAART. v.m. n.m. Breskens 7.19 8.05 Temeuzen 7.54 8.40 Hansweert 8.34 9.20 Walsoorden 8.44 9.3Ó ZON MAAN op onder op v.m. onde? run Mrt. 2 7.28 18.22 10.17 2.27 3 7.26 18.24 12.24 4.28 4 7.24 18.25 1340 5.09 5 7.22 18.27 15.00 5.39 6 7.19 18.29 16.19 6.04

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1