Saarovereen- Parijse accoorden en komst goedgekeurd Twee Amerikanen door Chinezen vrijgelaten jp Dl POTHOVEN 1 5 militairen omgekomen Het Turks-lrakse verdrag Zevende Commissie voor verslag de watersnood Reclame van deze week WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 28 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3393. Het ratificatiedebat In de Westduitse Bondsdag Eden en Dulles uit Bangkok vertrokken Directeur als omroeper Te veel vrijwilligers voor volksleger Ernstig busongeluk in Spanje salons „robent" de mooie gekleurde kleuter-trainingspakjes zuiver wollen double fase dekens Ned. Roode Kruis biedt hulp aan slachtoffers in T. Nieuw Zuid-Wales de Atoommanoeuvres Verenigde Staten Landmijn ontplofte vroegtijdig De atoombom en de Amerikaanse strategie in het Verre Oosten Spaak verwacht in komende 10 jaar geen wereldoorlog Honderd man op een ijsschots Arbeiders in Saarland] weer aan het werk Flonkering bij Abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N jordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks .Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum pCr advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdrflB Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De regeringscrisis in West- Duitsland over de Saarkwestie naderde Zondagavond, een hoog tepunt, toen dr Thomas Dehler, leider van de vrije democraten, de tweede partij in de regerings coalitie, een felle aanval leverde op de Frans-Duitse Saarovereen komst. Hij hield zijn rede in het laatste stadium van de derde lezing in de bondsdag van de Parijse ver dragen ter bewapening van een souverein \Ves t-Du itsland Waarnemers menen, dat Deh- lers aanval op het beleid van bondskanselier Adenauer een aanwijzing betekent van een be stuit van zijn partij om uit de re. gering te treden. Toen de bondsdag in de nacht van Zaterdag op Zondag de twee de lezing van de Parijse accoor den voltooide, kreeg de regering een ruime meerderheid voor de drie voornaamste verdragen, doch de Saarovereenkomst kreeg slechts een kleine meerderheid. Tegen de Saarovereenkomst stemde om, de minister van Ju stitie, Fritz Neumayer, een vrije, democraat. Twee van zijn colle ga's onthielden zioh van stem ming. De bondsdag verwierp Zaterdag- na*ht een motie van de socialis tische oppositie, die het van kracht worden van de verdragen De minisers van Buitenlandse Zaken van Enigeland en de V.S., Eden en Dulles, zijn Zaterdag ochtend per Vliegtuig uit Bang kok vertrokken, waar zij de con ferentie van de Z.O.A.V.O.-raad hebben bijgewoond. Eden vloog naar Singapore, terwijl Dulles zich naar Ran goon begaf, waar hij besprekin gen zal voeren alvorens Laos, Cambodja en Zuid-Vietnam te bezoeken. De Amerikaanse minister wais gedurende zijn verblijf van één dag te Rangoon de gast van pre sident dr Ba Oe. Hij zou overleg plegen met premier Oe Noe. Minister Eden verklaarde bij aankomst te Singapore niets te weten van „meningsverschillen" op de Z.OA.V.O.-oonferentie om trent de invoeging van 't woord „communisme" in het slotcom muniqué. Het is de eerste maal dat ik er van hoor", antwoordde hij op 'n desbetreffende vraag. Hij noem de toet te Bangkok gedane werk constructief en practisoh. De directeur van de staats radio-omroep in Noorwegen, Thorstein Diesen, treedt al drie dagen lang als omroeper op, nu de rest van de programimastaf is voor loonsverhoging. Hij maakt werkdagen van 16 uur met het aankondigen van nood- programma's. Volgens radio-Peking hebben zich in de eerste helft van deze maand zo veel vrijwilligers voor het volksleger gemeld als nodig waren. In het gehele land geven talrijke jongemannen gehoor aan de oproep van de regering voor de 350.000 vrijwilligers, die in de overgangstijd tot het van kracht worden van de dienstplicht voor het leger, de marine en lucht- macht nodig zijn, aldus het radio station. In West-Mongolië zou zioh hon derd procent van de jongeren hebben gemeld. In) de provincie Honan was dit percentage 90 tot 95. ERNSTIG busongeluk in Spanje Eén-en-dertig doden en acht zwaargewonden heeft Zaterdag een ongeluk in Spanje geëist, waarbij een bus op de weg van Villa Castin naar Vlgo (Noord- West-Spanje) in forand vloog. De chauffeur zou de macht over het stuur verloren hebben, waarna het voertuig met grote snelheid tegen een stenen paal botste en de benzinetank ontplofte. De meeste inzittenden van dé bus waren boeren, die naar de markt te Fuenta Aras gingen. Ongeveer tien inzittenden van de bus zijn aan de dood ont snapt, onder wie de chauffeur. H\j wordt door de politie vastge houden voor een verhoor. afhankelijk stelde van een bonds dagresolutie waarin verklaard wordt dat -besprekingen met de Sowjet-Unie over hereniging van Duitsland waren geprobeerd en mislukt. Dehler gaf Zondagavond een uiteenzetting van de redenen waarom zijn partij de Saarover eenkomst verwerpt. Hij zei, dat het „Saar-statuut van het Saargebied een tweede Luxemburg" zou maken. Dit sta tuut zal de bevolking van het gebied nooit terugvoeren naar Duitsland. Wat nu als tijdelijk wordt voorgesteld, zal onvermij delijk definitief worden, aldus Dehler. Het zou, naar hij zei, niet mo gelijk zijn de klok terug te zet ten, als het Saarstatuut eenmaal aanvaard en in werking getre den zou zijn. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben offi cieel verklaard, dat zij Frankrijk zullen steunen bij zijn aanspra ken op het Saargebied bij een uit eindelijk Duits vredesverdrag. Dehler leverde critiek op bondskanselier Adenauer wegens dAens wijlze van onderhandelen over de Saarkwestie. Dehler zei een oplossing voorgesteld te heb ben, die, naar zijn vaste overtui ging, door Frankrijk aanvaard zou zijn. Die oplossing liet het Saargebied wettelijk een deel van Duitsland, terwijl Frankrijk uitgebreide economische rechten in het gebied zou krijgen. Ade nauer echter heeft dit voorstel nooit ernstig in overweging geno men, aldus riep Dehler uit. Hij voegde hieraan toe, dat het niet waar is, dat het Franse volk het Saargebied hebben wil. Zondag was het debat in de bondsdag begonnen met een op roep van bondskanselier Adenau er aan het volk, om de menings verschillen opzij te schuiven als de Parijse accoorden eenmaal ge ratificeerd zijn en samen te wer ken aan de toepassing van deze verdragen. De leider van de sociaal-demo cratische oppositie, Ollenhauer, veklaarde daarna, dat ratificatie van de verdragen niet slechts de hereniging van Duitsland in ge vaar zou brengen, doch ook het bestaan van het Westduitse de mocratische stelsel zou bedrei gen. De Amerikaanse politiek ten aanzien van Formosa heeft be wezen, dat de Verenigde Staten besloten hebben tot een beleid van vermindering van spanning in het Verre-Oosten, aldus Ollen. hauer. Hij geloofde, dat dit Ameri kaanse voorbeeld in Europa ge volgd moest worden. Als de ver dragen geratificeerd worden, zullen alle Westduitsers de ver- antwoordelijkheid delen voor het gevaar, dat „morgen de Russen kunnen bekend maken, dat zij geen verdere onderhandelingen over Duitsland willen voeren". DE STEMMING. De Westduitse bondsdag heeft Zondag het wetsontwerp ter ra tificatie van het protocol op de beëindiging van het bezettings regiem in Duitsland in derde le zing goedgekeurd met 324 tegen 151 stemmen zonder onthoudin gen. Het verdrag over de status van buitenlandse troepen in West- Duitsland werd in derde lezing goedgekeurd met 321 tegen 153 stemmen zonder onthoudingen. Het verdrag dat voorziet in toe treding van West-Duitsland tot de Westeuropese unie en de N.A.V.O. werd met 314 tegen 157 stemmen in derde lezing geratifi ceerd. Twee afgevaardigden onthielden zich van stemming. De Saarovereenkomst werd met 263 tegen 202 stemmen bij 9 onthoudingen goedgekeurd. De bondsdag heeft met algeme ne stemmen (met 2 onthoudin gen een resolutie aangenomen, waarin „teleurstelling" tot uit drukking wordt gebracht over de politiek der Westelijke mogend heden over in beslag genomen Duits bezit bij het einde van de oorlog. In de verdragen van Parijs, al dus de resolutie, zijn op aandrin gen van de Westerse mogendhe den bepaalde punten opgeno men, waardoor de Westerse geal lieerden vergaande volmachten behouden ten aanzien van Duits eigendom. Hierdoor werden „dis- criminerende besprekingen uit de tijd van de bezetting" gehand haafd. Eén en ander wordt in de resolutie onverenigbaar met de politieke en militaire verantwoor delijkheid, welke Duitsland in de gemeenschap der vrije wereld op zich neemt, genoemd. De West duitse regering wordt opgeroe pen, om te pogen het Duitse be zit te herkrijgen. De bondsdag verwierp met 301 tegen 166 en drie onthoudingen een socialistisch amendement volgens hetwelk besprekingen tussen Oost en West gehouden moeten worden alvorens West- Duitsland tot de N.A.V.O. en de Westeuropese unie wordt toege laten. De bondsdag heeft verder een resolutie aangenomen (met uit zondering van de Vluchtelingen- partij) waarin gezegd wordt, dat het statuut voor het Saargebied, geen invloed 'heeft op de status van het Saargebied als deel van Duitsland, binnen de grenzen van 31 December 1937. Ook de bevolking van het Saargebied wordt als Duits beschreven, één en ander in overeenstemming 3e kapper met het aparte cacket markt 16 brouwerijstraat 9 temeuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. van vrije onderhandelingen. Voorts dient de bevolking van het Saargebied vrijheid van po. litieke meningsuiting te hebben ook na het plebisciet over het Saarstatuut, aldus de resolutie. Een socialistische resolutie, welke zegt, dat een plebisciet in het Saargehied ongeldig is „zo lang Frankrijk staatsgelden voor politieke doeleinden gebruikt en zolang geen einde is gemaakt het uitwijzen van ongewenste perso nen en het optreden van de „poli. tie" en zolang Frankrijk zijn ver tegenwoordigers troepen en po litie niet heeft teruggetrokken" werd onder luid tumult verwor- met het verdrag van Londen vanpen. Hierna werd de zitting ver Zondag zijn te Hongkong twee ding van straf mogelijk te ma- 3 October 1954, waarin gezegd wordt, dat de uiteindelijke bepa ling der Duitse grenzen uitge steld wordt totdat er voor geheel Duitsland een vredesverdrag tot stand gekomen is door middel daagd. De verdragen moeten thans nog door de bondraad behandeld worden alvorens aan president Heuss ter ondertekening te wor den voorgelegd. Deze week brengen artikel, n.l. we U weer eens een geheel nieuw Deze prachtige pakjes, die normaal voor ca. 12,50 ver kocht worden, kunt U deze week aan sterk verlaagde prijs kopen. We meenden U dit koopje niet te kunnen onthouden, aangezien ons gebleken is, dat er aan deze goederen alhier een grote behoefte is. Kleuren babyblauw, rood en korenblauw. Maat 0 kost maat 1 thans maat 2 maat 3 ƒ7,50 7,75 8,25 8,75 N.Jft. Heden weer ontvangen een partij een weinig beschadigd, tegen sterk verlaagde prijzen. Maat 150/200 en 170/220 cm DE MEESTE TEXTIEL AAN DE LAAGSTE PRIJZEN bij: '-J TEXTIEL WONINGTEXTIEL NO0RDSTRAAT TEL: 2356 TERNEUZEN Amerikanen aangekomen die door de Chinese communisten zijn vrijgelaten na een gevangen schap van drie jaar te Peking. Het zijn dr Malcolm Bersohn, een student, en mevr. Walter a Rickett, een onderwijzeres. Zij verklaarden bij aankomst te Hongkong, dat zij gevangen zijn gehouden op beschuldiging van spionnage. Het Chinese persbureau „Nieuw China" meldt, dat de beide Ameri kanen zijn uitgewezen na een ge vangenisstraf van drie en een half jaar wegens spionnage. De student Bersohn verklaarde bij aankomst in Hongkong dat hij een spion voor de Amerikaanse geheime dienst is geweest. Hij roemde de goede behandeling, die hij in communistische gevangen schap heeft ondervonden. Hij was in Juli 1951 gearresteerd. Enige dagen geleden moest hij voor een gerechtshof verschijnen. Toen werd hem meegedeeld, dat hij tot 3% jaar gevangenisstraf was ver- oordeeld en dat hij deze straf reeds had uitgezeten, zodat hij werd vrijgelaten. Mevr. Rickett verklaarde even eens een uitstekende behandeling te hebben genoten. Zij was samen met haar echtgenoot in 1950 ge arresteerd wegens activiteit tegen het nieuwe China. Zij wist niet, tot hoeveel jaar gevangenisstraf haar man veroordeeld was. Wél zei ze, dat „zijn misdaden te ern stig" zijn geweest om kwijtschel- ken. Op de correspondenten maak ten Bersohn en mevr. Rickett een vreemde indruk. Zij zagen er goed gezond uit, doch schenen geestelijk geheel afwezig te zijn. In hun verklaringen over eigen schuld en de uitstekende behan deling die zij in communistisch- China hadden gekregen, gebruik ten zij letterlijk slagzinnen zoals die in de anti-Amerikaanse cam pagne door radio-Peking en de Chinese pers worden gebruikt. In Amerikaanse kringen in Hongkong heeft men reeds de vrees uitgesproken, dat de elf Amerikaanse vliegers die in com- munistisch-China zijn veroordeeld niet zullen worden vrijgelaten voor zij „hun bekentenissen" even vlot kunnen uitspreken als Bersohn en mevr. Rickett, zo te kent A.F.P. hierbij aan. In een telegram aan het Australisch Rode Kruis heeft het Nederlandsche Roode Kruis zijn deelneming betuigd met de slacht offers van de watersnood in Nieuw Zuid Wales en de getrof fenen hulp aangeboden. Intussen maakt de intendance van het Nederlandsche Roode Kruis een partij van 5500 dekens en lakens ter waarde van 42.500 gereed voor een zo spoedig moge lijke verzending naar de getrof fen gebieden. De KL.M. zal trachten aan het vervoer van de goederen naar Australië mee te werken. Degenen, die een bijdrage voor dit hulpwerk willen geven, kun nen zulks doen door storting op het gironummer 777 van het Nederlandse Roode Kruis. in In de staat Washington zullen van 1 ot 21 Mei a.s. manoeuvres worden gehouden, waarbij onder delen van> het Amerikaanse leger zullen worden geoefend in het gebruik van tactische atoomwa pens. Aan de oefeningen, welke onder leiding zullen staan van de be velhebber van het zesde-leger, ge neraal Willard Wyiman, zullen de tweede infanteriedivisie en een. heden van de tactische lucht macht deelnemen. Vijf Nederlandse militairen zijn ongehuwde soldaat R. A. van -CO»r-/\l iiï-4- A «n otor.T.n rv"\ rln vil 1 Vrijdag tijdens oefeningen in Su riname om het leven gekomen door het vroegtijdig ontploffen van een landmijn. Negen militai ren werden gewond, van wie vijf ernstig. Het tragische ongeval gebeur de Vrijdag op een militair oefen terrein nabij het Indianendorp Matta, ongeveer 65 km ten zui den van Paramaribo. Om het leven kwamen de 25- jarige gehuwde eerste-luitenant R. Blijstra uit Doetinchem, de 21- jarige ongehuwde sergeant G. Nijland uit Deventer, de 24-jarige ongehuwde sergeant B. van den Born uit Nijkerk, de 20-jarige on gehuwde soldaat G. R. Weststra uit Soest en de 20-jarige onge huwde soldaat H. W. van der Aa uit Gemert. Zwaar gewond werden de 28-ja- rige ongehuwde sergeant R. Drost uit Apeldoorn, de 20-jarige korporaal J. A. Coumans uit Munster-Geleen (L.), de 20-jarige Krachtens het Turks-Iraakse verdrag, dat Donderdag te Bag dad is getekend, zullen beide lan den voor vijf jaar samenwerken op het gebied van de defensie en veiligheid .De tekst van het ver- 'drag is Vrijdagavond te Bagdad gepubliceerd. Het verdrag kan na afloop van zijn geldigheidsduur worden ver lengd. De ondertekenaars zullen zich onthouden van inmenging in eikaars binnenlandse aangelegen heden en onderlinge geschillen zullen op vreedzame wijze en in overeenstemming met het hand vest der Ver. Naties worden bij gelegd. Eer- sel uit Amsterdam, de 20-jarige ongehuwde soldaat W. G. Gerrit sen uit Deventer en de 25-jarige ongehuwde B. Killian uit Haar lem. Licht gewond werden de 20-ja- rige ongehuwde soldaat J. Lint horst uit Zuidwoide, de 20-jarige ongehuwde soldaat H. Koenheim uit Tiel, de 20-jarige ongehuwde soldaat H. P. J. van der Horst uit Amsterdam en de 20-jarige onge huwde soldaat A. de Haan uit Kampen. Verschenen is het zevende verctog van de Commissie voor de Watersnood uit de Tweede Kamer. Hieraan is het volgende ontleend: De commissie had gehoopt, dat haar bemoeiingen zich zou den kunnen beperken tot de maatregelen, genomen naar aan leiding van de ramp van 1 Febr. 1953. Inmiddels heeft een nieuwe storm op 23 en 24 December 1954 op verschillende plaatsen nieuwe schade aangericht. De commissie meent nu, dat het mede tot haar taak behoort, met de regering overleg te plegen omtrent de problemen, welke met de gevol gen van deze laatste storm samenhangen, en daaromtrent aan de Kamer verslag uit te brengen. De totale schade aan de dijken en kaden bedraagt naar globale schatting 7 millioen. Hiervan betreffen 600.CXX) scfrade aian rijkswaterkeringen en ƒ2.500.000 schade aan hoofd- en buiten waterkeringen van waterschap pen. Verreweg de meeste schade dsi aangericht in Noordlbrabant (ongeveer 3.5 millioen), Zuid holland (ongeveer 2.4 millioen) en Zeeland (rond 1 millioen). Met het oog op de vraag, in hoeverre het rijk deze schade voor zijn rekening zal nemen, moet men, aldus de regering, onderscheid maken tussen drie groepen van gevallen: 1. Schade aan hoofd, en buiten waterkeringen, welke na de ramp van 1 Februari 1953 her steld zijn. Het is gebleken, dat hieraan vrij veel schade is toe gebracht, omdat deze dijkgedeel. ten zich nog niet voldoende gezet hadden en de grasmat nog niet voldoende samenhang had met de onderliggende grond. Deze schade kan worden beschouwd als een gevolg van de vorige ramp. Het rijk zal het herstel op die grond voor zijn rekening nemen. Hiermee zal een zeer groot gedeelte van het genoemd bedrag van 2.500.000 gemoeid zijn. 'Naar aanleiding van een vraag, of het rijk ook herstel van de dijksgedeelten, welke on- middelijk grenzen aan de in 1953 herstelde gedeelten, voor zijn rekening wil nemen, antwoordde de regering hier een enigszins extensieve interpretatie verant woord te achten. Gelukkig be perkt de schade aan de hoofd en buitenwaterkeringen zich tot beschadigingen. Een doorbraak van zulk een waterkering heeft nergens plaats gehad. 2. Schade aan oude dijksge deelten (dus die, welke in 1953 is, en niet beschadigd zijn). Deze voor zover het de hoofd- buitenwaterkeringen betreft, ge ring. Deze schade blijft voor rekening van de waterschappen, behalve natuurlijk waar het rijkswaterkeringen betreft Deze laatste herstelt het rijk uiteraard op eigen kosten. Het zou, zo meende de regering, gevaarlijke consequenties meebrengen, in dien het rijk de schade aan de oude dijken van waterschappen, zou vergoeden. De storm van 1953 was een zo abnormaal geval, dat het rijk de daardoor aangerichte schade wel op zich moest nemen; De stormen van 1954 misten dit uitzonderlijke karakter. 3. Schade aan waterkeringen wam Ibuitenpolders. Het herstel van deze dijken viel in 1953 niet onder de noodwet dijkherstel, welke immers alleen op de hoofd- en buitenwaterkeringen van toepassing was. Wel hebben de eigenaren toen een bijdrage in hun watersnoodschade ont vangen krachtens de wet op de watersnoodschade 1953. Deze wet is evenwel niet op de schade van 1954 toepasselijk en de rege ring bleek van mening, dat zij hierop ook niet van toepassing verklaard behoor te worden. Turkije en Irak verklaren, dat het verdrag niet in strijd is met verplichtingen, die zij met derdeij hebben aangegaan. Het staat open voor ieder lid van de Arabische liga of iedere staat, die actief be trokken is bij de veiligheid en vrede van het gebied. Wanneer ten minste vier mogendheden lid van het verdrag zijn geworden, zal een permanente raad op mi nisterieel niveau worden ge vormd Egypte heeft zich krachtig tegen het pact verzet. In de in leiding tot het verdrag wordt naar aanleiding hiervan ver klaard, dat in het veiligheidsver drag van de Arabische liga wordt bepaald, dat geen van zijn artike len de rechten en verplichtingen der leden op grond van het handvest der Ver. Naties aantast. Egypte had te kennen gegeven, dat het stappen zal ondernemen om Irak uit het veiligheidspact der Arabische liga te verwijde ren, wegens de ondertekening van het Turks-Irahkse verdrag. De Turkse premier, Adnan Menderes, heeft Vrijdagavond te Istanboel verklaard, dat de weg open staat voor toetreding van Engeland, Perzië en de Ver. Sta ten tot het Turks-Iraakse ver drag. Dit is mogelijk door een be paling in het verdrag, dat behal ve Arabische staten ook landen kunnen worden toegelaten „die kunnen helpen bij de verdediging van de wereldvrede". De toela ting van dergelijke staten zou echter door beide partijen van het verdrag moeten worden goed gekeurd. Israël kan niet toetreden, hoe wel dit niet uitdrukkelijk in de tekst van het pact is gezegd, al dus de premier. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft de ministers van Buiten landse Zaken van de Z.O.A.V.O.- landen te Bangkok medegedeeld, dat de Amerikaanse militaire strategie in het Verre-Oosten er vanuit gaat, dat de atoombom een conventioneel wapen is, aldus werd in conferentiekringen vernomen. De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken, Paul Henri Spaak, diethnas 'n bezoek aan Ca nada brengt, heeft Vrijdagavond te Ottawa verklaard, niet te gelo ven, dat er in de komende tien jaar een wereldoorlog zal uitbre ken. Een honderdtal Zweedse kabel- jauwvissers heeft Zondag aan de Zweedse kust een angstig avon tuur beleefd. Terwijl zij op het ijs van het Kattegat aan het vissen waren, raakte het ijs langs de oever los en zij dreven met grote snelheid op een ijsschots naar de open zee. Een militair vliegtuig, dat uit Gothenburg was gezonden om de mannen te helpen, kon niets uitrichten. Mét kleine scheepjes die uit naburige havens te hulp waren gesneld, zijn de vissers na enige uren uit hun be nauwde positie verlost. medegedeeld door het K.N.MX te De Bilt, geldig van Maandagoch tend tot Maandagavond. Meer bewolking. Tijdelijk meer bewolking met op enkele plaatsen wat lichte sneeuw. Overwegend matige noordoostelijke wind. Maximum temperaturen om het vriespunt. DINSDAG 1 MAART. In Saarland zijn de arbeiders na een week van stakingen, wel ke culmineerden in de 24-wursta- king van Vrijdag, Zaterdag weer aan het werk gegaan. De leider van het eemheidsvak- verbond, dat de stakingen had georganiseerd, verklaarde, dat opnieuw tot staking zal worden opgeroepen, als de onderhande lingen over een loongeschil in de metaalindustrie niet met suc ces worden bekroond. v.m. n.m. Breskens 6.15 6.51 Terneuzen 6.50 7.21 Hansweert 7.30 8.01 Walsoorden 7.40 8.11 ZON MAAN op onder op v.m. onde run Mrt. 1 7.30 18.20 10.17 2.27 2 7.28 18.22 10.17 2.27 3 7.26 18.24 12.24 4.28 4 724 18.25 13.40 5.09 5 7.22 18.27 15.00 5.39

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1