Duitsland vist in troebel water De Bondsdag over de Parijse accoorden Protest tegen afpersen van bekentenissen door de politie in Indonesië Communiqué conferentie Z. O. A. V. O. te Bangkok De ontwapeningsconferentie in Londen Opheffing van de Nederlands- IndonesischeUnie in parlement J WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN De situatie in Korea ZATERDAG 26 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3392. WEKELIJKSE WERELDSCHOUW scheppen gezonde regelmaat - Tand- of kiespijn Engelse Siamese tweeling na operatie overleden Grote ontploffing in Hongaarse fabriek Frankering bij Abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N;ordstraat 55-57 Terneuzen Hedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum pee advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1* iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Nadat Pirray en Pflimlin een week lang alle parlementaire raderen in beweging hebben ge- aet om een nieuwe regering samen te stellen, is de gematig de socialist Pineau met hetzelfde bezig geweest. Hij heeft getracht een regering te vormen, die zo ver mogelijk naar links reikte en zelfs de dissidente Gaullisten in zloh opnam. Hij heeft Mendès- France een staatsministerschap aangeboden, maar deze weigerde zitting te nemen in de nieuwe regering, tenzij hem een belang rijke protefeuille, die van Bui tenlandse Zaken bv. werd aan geboden. Ware dit geschied, dan ztoucten natuurlijk andere radi- eaien weer geweigerd hebben. Pineau heeft intussen de stou te sprong gewaagd, en zijn vrij zwakke ministerslijst, met wei nig enthousiasme ontvangen, voor de Nationale Vergadering gebracht. De zitting verliep mat en liet reeds in de aanvang het negatieve resultaat bemerken, dat ook kwam met groter nega tieve meerderheid dan men ge- <9aeht had. In arren moede riep president Coty de fractieleiders bfjeen en uit het met hen ge pleegd overleg kwam een nieuwe opdracht voort aan de radicaal Faure, eerst minister van Finan ciën, de laatste paar dagen minister van Buitenlandse Zaken in Mendès-France's regering. Wat daaruit zal voortkomen, staat nog niet vast, maar de ver wachtingen zijn niet hoog ge spannen. Intussen blijkt uit de pers en operibare mening, dat P. M. F.'s parlementair experiment toch wel sporen heeft nagelaten. Men bemerkt, dat Frankrijk ervan wordt doordrongen, dat het zo met langer kan en dat in elk ge val de verkiezingen van 1956 verbeteringen moeten brengen, wil Frankrijk niet tot een derde rangs mogendheid afdalen. ONRUST IN V. S. Het jaar 1956, ook voor Arne- rijka verkeizinigsjaar, speelt er in dte verhoudingen reeds een rol. Eisenhower's populariteit gaat opnieuw in opgaande lijn en de republikeinen zijn er wel van overtuigd, dat, willen zij in 1966 de strijd om het president schap opnieuw winnen, dit alleen mogelijk is, wanneer Elsenhower zich beschikbaar stelt. De demo craten vragen zich zelfs af of hun beste candidaat Stevenson dan opnieuw In het vuur zal wor den gebracht omdat, lijdt hij nog eens de nederlaag, hij min of meer voorgoed van de baan is, Ia Amerika heerst enige on rust nu de ontruiming der Tat- sjen-eiianden dadelijk is gevolgd door voorbereidingen, die men bij Peking waarneemt om Kwe moi en dan zo straks Matsoe aan te vallen. (De nieuwe Amerikaanse poli tiek inzake Ohina begmt zich duidelijker af te tekenen; Eisen hower's vaag optreden tegen over Kwemoi en Matsoe lijkt op zettelijk onj een onderhande lingsobject in de hand te hebben. In die zint zou men ook de belang rijke redevoering van Dulles kunnen bezien, die op het belang van de verdediging van de beide eilanden wtees. Inmiddels heeft een kleine zeeslag in de wateren rondom Formosa gewoed, waar bij de nationalisten, gelijk ook bij andere gevechten, vrij grote maritieme successen behaalden. De door hen genoemde getallen klinken intussen wat al te mooi. Voorlopig rusten de onderhan delingen over Formosa. Er schij nen geen nieuwe geheime be sprekingen te zijn nadat Enge land het Russische voorstel inzake de conferentie over For mosa heeft verworpen, en de Veiligheidsraad, bij gebrek aan nieuwe stof, de beraadslagingen voorlopig heeft verdaagd. JAPAN'S POSITIE. Nieuw is in de Oostaziatische verhoudingen alleen de positie, die Japan inneemt tegenover Rusland, waarmede het de diplo. matieke betrekkingen, maar niet dan aarzelend wil herstellen en tegenover China, waarmede het lap vriendschappelijke voet wil komen. Bangkok maakt zich met grote praal op om de conferentie van de S.E.A.T.O. te ontvangen. Engeland neemt het standpunt in, dat Matsoe en Kwemoi aan China behoren. Onder de druk van de linkervleugel van zijn partij is Attlee verder gegaan en heeft zelfs verlangd, dat Tsjiang Kai Sjek ook Formosa zal ont ruimen, een eis, die Amerika vanzelfsprekend niet kan, ini elk geval niet wil inwilligen. Sir Anthony Eden gaat nu een grote reis maken, eerst naar Egypte, daarna naar Pakistan, vervol gens ter bijwoning van Bangkok en dan wellicht naar Peking en Formosa beide. Een geschikt ogenblik lijkt het daartoe thans niet, want Attlee's optreden brengt de bovenpartijdigheid van Engeland's buitenlandse politiek in ernstig gevaar. De Common- wealthconferentie is uiteenge gaan; bijzondere moeilijkheden schijnen zich niet te hebben voorgedaan, maar een absoluut tastbaar resultaat is er evenmin. Zowel de premier van Ceylon, als Menzies, de premier van Australië, hebben ons land be zocht, de laatste met begrijpe lijke bedoelingen. DE ARABISCHE LIGA. Pandit Nehroe is via Egypte teruggekeerd. Hij heeft Nasser bezocht, evenals Tito, inmiddels in Joegoslavië teruggekeerd, het voor hem deed. Nasser en Nehroe hebben het gebruikelijke communiqué van algemene over eenstemming uitgegeven, maar aangezien het weinig bijzonder heden omvat, is het de vraag of Nasser's verlangen is vfoldiaan. Nehroe is er natuurlijk niet wars van om het Turks-Pakistaans verdrag èn in verband met het Turks-Iraakse verdrag te torpe deren, maar openlijk durft hij zo ver niet te gaan. Vermoedelijk verwacht hij, dat de onenigheid op politiek gebied, die in, Paki stan overheerst, vanzelf een wen. ding aan de samenwerking tus sen midden-Oosten en voor-Azië zal geven. Eden staat tegenover deze vraagstukken uiteraard anders. Van belang is ook het bezoek van Scellba en Martino, de Ita liaanse ministens, die vermoede- Dr. Konrad Adenauer, de West duitse kanselier, heeft bij het de bat over de accoorden van Parijs in de Westduitse bondsdag ver klaard, dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hem hebben meegedeeld, dat zij hun belofte om Frankrijk, bij de behandeling van een vredesverdrag, inzake het dispuut over het Saargebied zullen steunen, zullen intrekken, als het Westduitse parlement de Frans-Duitse Saarovereenkom- sten zal goedkeuren. Kanselier Adenauer zeide dit in antwoord op vragen van dr Carlo Schmid, expert op het gebied van de buitenlandse politiek van de socialisten. Reuter tekent hierbij aan, dat Engeland en Amerika Frankrijk op de conferentie van Moskou in 1947 steun toegezegd hebben bij Frankrijks aanspraken op het Saargebied, zulks ter vergoeding van de schade, die Duitsland Frankrijk in de oorlog heeft toe gebracht. Adenauer zeide, dat deze belof te van generlei waarde zou zijn als de Saarovereenkomst tussen Frankrijk en Duitsland geratifi ceerd zou worden. Schmid vroeg of het verklaar de „de persoonlijke gevolgtrek king van Adenauer" was. Ade nauer antwoordde hierop, dat hij het Brits-Amerikaanse standpunt uit zijn eigen bevoegde bronnen had vernomen. Hij zei geen schriftelijke verklaring te heb ben, en, gezien de competentie van zijn zegslieden, ook geen be hoefte te gevoelen, om een schriftelijke verklaring te vragen. Het kwam in de Bondsdag tot een heftige woordenwisseling tus. sen leden van de regeringscoalitie en de oppositie, toen een afge vaardigde van de christen-demo craten verklaarde, dat een korte lings gehouden onderzoek naar de openbare mening had aange toond, dat er een grote omme zwaai ten gunste van de politiek van Adenauer had plaats gehad. De socialisten riepen „onzin", „wat zijn dat voor cijfers" en „hoe komt ge er aan". De plaatsvervangende voorzit ter, Jaeger, luidde krachtig zijn bel om de rust te doen weder keren. Een en ander werd via de televisie uitgezonden. De regeringspartijen overstem den met hun meerderheid voor de tweede maal een motie van de oppositie ter verdaging van het lijk door anderen zullen worden vervangen, wanneer over een paar maanden bij de verkiezin gen van de nieuwe president van Italië een nieuwe regering moet optreden, aan Londen. Hier blijkt uit een uitvoerig communiqué op welke punten overeenstemming is verkregen en men verkrijgt de indruk, dat Italië aan invloed begint te winnen ten koste van Frankrijk. DUITSLAND EN HET TROEBEL WATER. Dat dit van belang wordt ge rekend, blijkt ook uit de Russi sche commentaren, die deze toe nadering in het Westen niet gaarne zien. Voorlopig is er uit Rusland' geen direct nieuws te vermelden, al leggen vele com mentatoren er nadruk op, dat men Boelganin niet zonder meer kan beschouwen als een ledepop, in handen van Kroestsjef, die men als staatsman te weinig kracht en doorzicht toeschrijft. Dat Duitsland van de verwar ring in Europa gebruik maakt, blijkt uit het feit, dat Adenauer niet alleen tussen de regels door een plaats voor Duitsland opeist in een eventuele nieuwe confe rentie der grote vier, maar ook, wordt de toetreding tot de N.A. T.O. een feit, een plaats in de standing groep van drie, thans bestaande uit Amerika, Enge land en Frankrijk. De voorbereidingen voor de uiteindelijke behandeling der Parijse accoorden te Bonn zijn getroffen; de Commissie van Buitenlandse Zaken heeft zelfs dé Saarregeling met meerder heid van stemmen goedgekeurd. Maar in de F.D.P. beginnen zich bedenkelijke stromingen naar sterk nationaal rechts af te teke nen, terwijl de sociaal-democra tische oppositie, die zich niet ontzien heeft zelfs in West-Ber- lijn grote meetings te beleggen en daardoor Rusland in de kaart te spelen, met tegenovergestelde meningen juist onder de Berlijn- se sociaal-democraten moet rekening houden. Het rumoer rondom de Roe meense legaties is verstomd. De aanslag op die te Bern kon niet anders dan met overgave der op standelingen eindigen. De Zwit serse regering heeft moeilijke ogenblikken doorgemaakt, maar zich van zijn volkenrechtelijke verplichtingen jegens Roemenië gekweten en zijn oude asylreeht gehandhaafd door te weigeren de gevangen genomen opstande lingen uit te leveren. Vandaar groot rumoer in de pers, zelfs van China. Kopenhagen bleek een stro vuur. Nadat de vrouw van de Roemeense chauffeur, die zelf asyl had gezocht, op de perscon ferentie z.g. vrijwillig verklaar de haar man1 wegens deze daad te verachten, heeft men haar rustig laten vertrekken, hoewel duidelijk bleek, dat de vrouw van de Roemeense zaakgelastig de haar bijt het instappen in het vliegtuig goed onder bedwang moest houden! VAN DER MANDERE. (Nadruk verboden) debat. Het slotcommuniqué van de conferentie van Bangkok, een do cument van 1400 woorden, bevat de volgende maatregelen, waar over men het eens is geworden: De regeringen zullen in de raad (van de Z.O.A.V.O.) vertegen woordigd zijn door de ministers van Buitenlandse Zaken of hun plaatsvervangers. De raad komt ten minste één keer per jaar bij een en vaker indien dit nodig ge oordeeld wordt. Als regel zullen de vergaderingen van de raad in het door het verdrag bestreken gebied gehouden worden. De raad zal met algemene stemmen be sluiten nemen. Teneinde een nauwe en voort durende samenwerking tussen de bijeenkomsten te verzekeren, heeft de raad besloten, vertegen woordigers van de raad aan te wijzen die hun zetel te Bangkok zullen hebben. Zij kunnen geza menlijk aanbevelingen doen over de toepassing van het verdrag aan de raad, of, tussen de verga deringen van deze laatste, aan de regeringen der leden-landen. Door tussenkomst van haar vertegenwoordigers, kunnen de regeringen kwesties ter sprake brengen in verband met het ver drag en tot overeenstemming ko men over te nemen maatregelen. De vertegenwoordigers zullen het werk van de studiegroeffen coör dineren en een secretariaat in het leven roepen om hen bij te staan. Het slotcommuniqué zegt ver der, dat „de voortdurende geva ren" voor de vrede en veiligheid in het verdragsgebied, het een gebiedende eis maken, dat de acht landen van de Zoavo maat regelen zullen treffen om de ge meenschappelijke verdeding te versterken. De raad van ministers deelt mede, dat de vastbeslotenheid van de leden-regeringen om de staten Cambodja Laos en Zuid-Vietnam te steunen bij de handhaving van hun vrijheid en onafhankelijkheid opnieuw is onderstreept. De raad getuigt van de trouw der regeringen van de leden-lan den aan de doelen en beginselen van het handvest der Verenigde Naties en bevestigt zijn vastbeslo tenheid om alle mogelijke maat regelen te nemen ter versterking en bewaring van de vrede. De leden van de raad verklaar den opnieuw, dat militaire maat regelen die genomen zouden kun nen worden van louter defensieve aard zullen zijn in overeenstem ming met hun internationale ver plichtingen. De leden van de Zoavo-raad veroordeelden niet slechts oor logshandelingen, doch ook „die subtiele vormen van agressie waardoor vrijheid en zelfbestuur en de geesten der mensen wor den ondermijnd". De raad be sprak bepaalde pogingen van ele menten, die van buiten-af geleid worden, om instellingen en be sturen in het verdragsgebied te ondergraven. Er was overeen stemming over de noodzaak tot samenwerking tussen de leden regeringen bij de bestrijding van het „gewroet" van het interna tionaal communisme. De raad besloot, schikkingen te treffen voor voortdurend over leg en wederzijdse bijstand waar door elk lid vhn de Zaovo zou kunnen profiteren van de erva ring van andere leden bij de. be strijding van dit gevaar. Volgens het communiqué zul len economische deskundigen de plaatsvervangers der ministers van de Zoavo-raad van advies die nen omtrent specifiek economi sche kwesties, voortvloeiend uit de verplichtingen op grond van het verdrag. De raad juichte de besprekin gen toe, die door de V. S. zijn voorgesteld over verdere samen werking en hulp bij de atoompro. gramma's die gericht zijn op het bereiken van een beter levens- en gezondheidspeil onder de volken van de leden-naties. De raad heeft zijn plaatsver vangers opgedragen, hun werk zaamheden zo spoedig mogelijk te beginnen. Eén van hun taken is. het beleggen van vergaderin gen van speciaal bevoegd perso neel. Aangewezen door de onder scheidene regeringen, als mede werkers van de plaatsvervangers bij het overwegen van middelen om de samenwerking ter bestrij ding van ondermijning en infil tratie te verscherpen. In het communiqué staat nog, dat iedere regering een militaire adviseur aan haar lid in de raad zal toevoegen. Deze adviseurs zul len aanbevelingen doen aan de raad omtrent militaire samen werking en geregeld bijeenko men. LAXEER TABLETTEN Prof. mr J. M. van Bemmelen en mevr. prof. mr D. Hazewinkel- Suringa, hoogleraren in het strafrecht, heboen een protest ge publiceerd tegen de wijze, waar op „aan ongeveer 25 Nederlan ders en één onbekend, maar groot aantal Indonesiërs" door de Indonesische politie bekente nissen worden afgedwongen in tegen hen aanhangig gemaakte zaKen wegens beweerde acties tegen de Indonesische regering. De stellers van het protest zeg. gen daarin o.a.: „De Nederlandse regering heeft hiertegen reeds meermalen ge protesteerd bij de regering van Indonesië, echter zonder succes. Juridische bijstand mochten de verdachten gedurende het voor onderzoek niet ontvangen. Thans poogt men door allerlei machina ties ook de verdediging door mr Bouman ter terechtzitting te frustreren. De Indonesische rege ring ontkende uitdrukkelijk, dat de verdachten zouden zijn mis handeld. Uit brieven van de arrestanten blijkt met volstrekte duidelijk heid, dat mishandelingen wél de gelijk hebben plaats gehad. In deze brieven wordt op iedere bladzijde melding gemaakt van verhoren, waarbij geslagen en getrapt wordt, wordt gedreigd met het werpen in een put en waarbij sommige der verdachten in een vijver onder water wer den gehouden tot zij bijna stik ten. Bijna zonder uitzondering delen de verdachten mede, dat zij in het bijzonder door een inspecteur van politie le klasse, M. Enduh te Bandoeng, en door een zekere Manoch en Tomasoa, die als „kroongetuigen" optreden in de strafprocessen ernstig zijn mishandeld, ten einde hen tot bekentenissen te brengen over relaties met subversieve be wegingen in Indonesië, waarme de zij niets uitstaande hadden. De mishandelingen waren zó ernstig, dat sommige verdachten maar bekentenissen gingen ver zinnen ten einde niet langer ge slagen en getrapt te worden. De verklaringen welke zij moesten afleggen waren hoofd zakelijk verzonnen door bedoelde Tomasoa en 'n zekere Van Hulst. Eén der gevangenen schrijft: „Nadat de politie eerst bij mij thuis, mij voor mijn vrouw en kinderen had mishandeld met 'n rottanstoel tot die stoel brak, werd ik daarna in het politiebu reau te Buitenzorg geboeid en mishandeld met een rond stuk hout gedurende een half uur. Hierna werd ik in de avond naar Djarkarta gebracht. Daar de heren Van Rijnst en Manoch mij van (het bezit van) een foto beschuldigden, waarop de heren kapitein Smit, kapitein Bos, Ach- mad Sunhawa en Teerling ston den, heb ik deze valse bekentenis maar afgelegd, daar mijn .beide armen stijf geslagen waren". Een andere gevangene schrijft „In de hoop dat U mijn hulp kreet van j.l. Vrijdag heeft ont vangen, zal ik in dit briefje trachten iets rustiger te zijn, al hoewel ik uiterst nerveus ben. Mijn maag, of liever gezegd het stukje wat ik na de operatie heb overgehouden, weigert alle voed sel, ik geef maar over en had j.l. Zaterdag zwarte ontlasting. Waarschijnlijk dus weer een bloeding. Als U kunt, dokter, help mij dan in Gods naam. Zo kan ik onmogelijk in leven blijven. De aanklacht, die de politie te gen mij heeft gaat terug naar '50 daar diegene die mij beschuldigt een ex-ondememingawachter is, genaamd Manoch. Wat zij mij voor de voeten gooien is klink klare onzin. Leugens! Bij mijn aankomst in Bandoeng heb ik 'n verschrikkelijk pak slaag gehad, omdat ik niet wilde bekennen. In hemelsnaam wat bekennen? Mijn body kan evenwel dergelijke fol teringen niet hebben en als dit af'knuppelen weer herhaald wordt, ga ik er onherroepelijk onderdoor. Ik leef dan ook voort durend in nachtmerries, want dit had ik van geen beschaafde Indonesiër verwacht. Probeert U toch mij te helpen, want U bent de enigste die ik hier in Indone sië heb die mij en mijn familie kent". Een derde schrijft aan zijn fa milie: „Ik heb 't nooit van mijn leven geweten, dat ik in zulke moeilij ke omstandigheden zou komen, dat zij mij hebben gedwongen, ge marteld tot een procesverbaal te komen en de persoon die mijn naam en mij heeft aangewezen is Baden en eeni Ulmer. Die hebben mijn naam genoemd, waar ik Ba den nog geen 15 min. gekend heb in het jaar 1953 en Ulmer heb ik van mijn leven nooit gezien en nooit gekend. Deze twee perso nen zouden mij op de Tangkuban- prahoe (een berg ten N. van Ban- doeng) hebben gezien in het jaar 1951 in de maanden Juli, Augus tus om naar een organisatie te kijKen van een zekere Schmidt. Die organisatie heet de Nigo. Dat betekent Nederlands-Indische gu- rela-organisatie. Ik heb nooit van deze organisatie gehoord. Zij heb ben mij gedwongen te bekennen, dat ik wél van deze organisatie weet en dat ik ook van deze or ganisatie deel uitmaak. Maar ik heb van deze organisatie mijn hele leven nooit gehoord. Daar om hebben ze mij geslagen, ge marteld, in de vijver gegooid en onder water hebben gehouden, dat ik bijna geen adem kon ha len, teneinde de bekentenis uit mij te 'krijgen. Ik heb maar ja gezegd om alleen maar mijni le ven te redden, omdat ik 't niet meer uithield dat ze mij zó mar telen. Als ik straks voor de rech ter kom, moet ik een gedwongen eed doen en als ik die eed dan niet wil doen, dan willen zij mij na de zitting doodschieten". In deze geest, aldus beide pro fessoren, schrijven véle andere gearresteerden. Over de vijver, waarvan in de. laatste verklaring sprake Is, schrijft ook één van de andere gevangenen. De Nederlandse re gering heeft de Indonesische re gering op deze mishandelingen, o.a. door middel van onderdom peling in een vijver gewezen. Deze vijver was gelegen aan de Djalan Setia Budi (de voormali ge Lemibangweg) te Bandoeng. De Indonesische regering heeft toen geantwoord, dat deze vijver in het geheel niet bestond. Be wezen kan echter worden, dat de vijver, nadat de mishandelingen hadden plaats gehad, is gedempt op last van de politie. Ons protest gaat echter tegen de wijze, waarop deze valse ver klaringen zijn verkregen. In Ne derland is geprotesteerd toen in Duitsland dergelijke methoden werden toegepast. Thans is er te meer reden tot een dergelijk pro test, nu een groot aantal van onze landgenoten worden mishandeld om gefingeerde verklaringen van hen los te krijgen". Aldus mevr. prof. mr D. Haze- winkel-Suringa en prof. mr J. M. van Bemmelen in hun publicatie. De V. S. hebben Donderdags avond op een bijeenkomst van de. geallieerde diplomaten in het ministerie van (Buitenland se Zaken medegedeeld, dat de communisten de Koreaanse wel- penstilstandsbepalingen hebben overtreden door opbouw van hun strijdkrachten in Korea en de invoering van nieuwe typen wapens. Hierdo|or was het machts evenwicht in dit gebied verbro ken. Als gevolg hiervan stelden de V. S. de diplomaten (van de Westelijke landen, die in Korea gevochten hebben) voor, dat van de zijde van het opperbevel der V. N„ waaronder ook de Zuid- koreaanse strijdkrachten resor- teren, tegenmaatregelen worden genomen. Tot deze maatregelen zouden kunnen behoren de vervanging van verouderde Amerikaanse vliegtuigen door moderne typen en de invoering van nieuwe wa pens ter versterking van de kracht van het Ziuidikoreaanse leger. Vrijdagochtend is het Indone sische parlement begonnen met de behandeling in eerste termijn van het wetsvoorstel inzake het protocol tot opheffing van de Nederlands-Indonesische unie. De ministers van buitenlandse za ken, Soenario, onderwijs, Yamin, en financiën, Ong Eng Die, woon. den de ochtendzitting bij. Guinea in staat is unilateraal op te treden, zoals aldus Sutar djo Nederland thans doet. Na Sutardjo zullen nog veer tien leden aan het woord komen. Natuurlijk moet Uw tand arts daaraan te pas komen Maar om voorlopig die ter gende pijn kwijt te raken is er geen beter middel dan ...die helpen direct! In Londen is Vrijdag de ontwa peningsconferentie begonnen, waaraan wordt deelgenomen door Britse, Amerikaanse, Canadese, Franse en Russische afgevaar digden. Verleden jaar zijn deze landen reeds in Londen bijeenge weest, doch de geheime bespre kingen liepen toen na zes weken vast op de Russische eis, dat ont wapening moet beginnen met een onvoorwaardelijk verbod van atoom- en waterstofwapens. Op de openingsplechtigheid van Vrijdag, die voor het publiek toe gankelijk was, heette de Britse minister van Staat voor Buiten landse Zaken, Anthony Nutting, de afgevaardigden welkom. Hij herinnerde eraan, dat de bespre kingen, ingevolge een resolutie van de algemene vergadering der Ver. Naties, geheim zullen zijn. In diplomatieke kringen ge looft men, dat Nutting deze op merking maakte naar aanleiding van recente Sowjet-verklaringen, dat besprekingen over ontwape ning in het openbaar gehouden moeten worden. De Westelijke mogendheden echter vrezen, dat openbare besprekingen zullen ontaarden in een propagandaveld- slag. De besprekingen, die nu begon nen zijn, zijn mogelijk gemaakt, doordat de Sowjet-Unie als basis voor de onderhandelingen een Frans-Brits plan heeft aanvaard, dat vraagt om ontwapening in fa sen, te beginnen met verminde ring van de gewone bewapening onder nauwlettend internationaal toezicht. De eerste vergadering heeft Vrijdag tot achttien uur (Ned. tijd) geduurd. De zitting is ver daagd tot Dinsdag 1 Maart. Uit gezaghebbende bron is ver nomen, dat de afgevaardigden be sloten hebben de besprekingen geheim te houden. De Britse Siamese tweeling, waarvan dezer dagen melding is gemaakt, is Vrijdag, na een ope ratie, overleden. Het betroffen hier twee aan de schedel met el kander vergroeide meisjes. De eerste en enige spreker in de ochtendzitting was Imam Su- uf SLf p n* g tardjo van de Partai Buruh (ar- b\ E SX IJ fa v beiderspartij), die de regering verweet, dat zij de drie kwesties van de opheffing van de unie, de besprekingen over de R. T. C.- overeenkomsten en Nieuw-Gui- nea niet tegelijkertijd heeft weten op te lossen, doch „een stap is achteruitgegaan" tegenover de medegedeeld door het K.N. M. I. Nederlandse regering, die erin is geslaagd deze drie kwesties ge scheiden te houden. De financieel-economische over eenkomsten kwalificerende als „parasieten van het Indonesische volk", verweet hij het kabinet voorts, dat slechts die bepalingen zijn opgeheven, die toch al buiten werking waren. Hij stelde voor nu een vaste termijn te bepalen voor het houden van een finan cieel-economische besprekingen met Nederland bijvoorbeeld 3 maanden en vroeg de regering naar haar bereidheid de unie unilateraal op te heffen, indien Nederland weigert te onderhan delen. Hij vroeg de regering voorts of zij in de kwestie Nieuw- Bij een grote ontploffing in de Stalin-Varos-fabrieken in Honga rije zouden in het begin van deze maand vijftig arbeiders om het leven zijn gekomen, aldus berich ten, die uit Boedapest zijn ont vangen in Weense vakbondskrin gen. te De Bilt, geldig van Zaterdag ochtend tot Zaterdagavond VRIJ ZONNIG. Droog en vrij zonnig weer. Krachtige tot matige oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. MAANDAG 28 FEBRUARI. Breskens v.m. 5.25 WIL 5.56 Temeuzen 6.00 6.31 Hansweert 6.40 7.11 Walsoorden 6.50 7.21 ZONDAG 27 FHBRUAR. v.m. n.m. Breskens 4.44 5.08 Temezen 5.19 5.43 Hansweert 5.59 6.23 Walsoorden 6.09 6.33 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. 26 7.37 18.14 8.32 23.48 27 7.35 18.16 8.58 28 7.33 18.18 9.32 1.10

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1