Het Verhoor van mr. Bouwman duurt voort De Belgische onderwijskwestie De strijd nabij Formosa ST'jvEMetcs,ar weer in Europa WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Wrak van «Sabena»-vliegtuig gevonden Kloosterbalsem Zware sneeuwstormen in Canada en de Verenigde Staten- Zweeds vrachtschip «Nordanland" haven van Genua gezonken DINSDAG 22 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3388. DE VORMING VAN EEN FRANSE REGERING Socialisten steunen kabinet-Faure niet De plannen van de Aga Khan Geen overlevenden meer aangetroffen Franse legionnairs in Suez-kanaal gedrost Giften van H.M, de Koningin voor hulp aan vluchtelingen Drie broers door ijs gezakt en verdronken INDONESIË Nederlandse Hoge Commissaris zal niet in onderzoek worden betrokken De bijbel op gramofoonplaten Revaluatie in China Sprinkhanenplaag in Algerië Brand op s.s. „Grootekerk" in Geraakte in brand en vloog in de lucht Ontploffing in onderzeeër Italiaans schip gestrand Boerderij van Dominici zal worden verkocht Lodge over ontwapening Grote staking van metaal arbeidersin hetSaargebied Harold Stassen naar Verre Oosten vertrokken Kardinaal Van Roey roept op tot gebed Staking bij de tmmiP„ «Air France» duurt vcort Dulles te Manilla Frankoring bij Abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N ;ordstraat 55-57 Terneuzen Redact ie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Franse socialisten hebben Maandagavond besloten geen zit ting te nemen in een door Faure gevormd kabinet en een dergelijk kabinet niet te steunen. Faure had Zondagavond ver klaard, dat de houding van de so cialisten van groot gewicht is voor de vraag of hij zijn pogingen zal voortzetten. Na een vergadering van twee uur maakten de socialistische lei ders bekend, dat zij geen steun kunnen geven aan een regering, waarvan het maatschappelijk be leid niet in overeenstemming is met het vorige week door hun eigen candidaat voor het pre mierschap, Pineau, ingediende program. Parlementaire deskundigen wa ren algemeen van oordeel, dat, in dien Faure besluit door te gaan op basis van een coalitie van ra dicalen, volksrepublikeinen, con servatieven en enkele Gaullisten, hij een goede kans maakt te wor den gekozen. De volksrepublikeinen deelden Faure Maandagavond mede, dat zij ki principe voor toetreding tot zijn regering zijn. Na de ervaringen van Mendès- France en de poging van Pineau zijn de socialisten van oordeel dat het nu de beurt van de conserva tieve meerderheid in de nationale vergadering is om de regerings verantwoordelijkheid op zich te nemen, aldus een Maandagavond uitgegeven socialistische verkla ring. „Indien zij er niet toe in staat zijn, moeten zij er mede in stemmen spoedig het oordeel van de kiezers te vragen", aldus de verklaring. Een Italiaans vliegtuig heeft Maandag vanuit de lucht een vliegtuigwrak waargenomen dat, de overblijfselen zijn van het vliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij „Sabe na", dat sinds acht dagen met 29 'personen aan boord wordt •vermist. Het wrak werd waargenomen in Midden-Italië, ongeveer 30 kilometer ten N. van de Termi- nillaberg. Onmiddellijk nadat de melding werd ontvangen, zijn politiepatrouilles op weg gegaan naar het wrak. De Terminillo- berg, die 2213 meter hoog is, ligt 80 kilometer ten Noordoos ten van 'Rctme. De afgebroken linkervleugel ligt niet ver van het wrak. Er zijn geen overlevenden waargenomen. HET WRAK BEREIKT. Elen patrouille van de Italiaan se politie en vrijwilligers op ski's hebben Maandagavond het wrak van de verongelukte Belgische super DC-6 bereikt. Zij hebben geen overlevenden aangetroffen. De staart en een afgebroken vleugel staken uit de sneeuw. Het schijnt dat het voorste ge deelte van de romp geheel ver pletterd is bij de botsing van het toestel tegen de bergwand. Reeds is bekend, dat de politie mannen bij het wrak vijf lijken hebben gezien. De reddingsploeg heeft twee politiemannen bij het wrak ach tergelaten. Vandaag zal de Italiaans-Belgi sche commissie van onderzoek zich naar de plaats van het onge luk begeven. Onder de vijf lijken, die reeds in het wrak zijn gevonden, be vindt zich dat van de 24-jarige Italiaanse schoonheidskoningin en filmster Marcella Mariani. De lijken van de 24 andere inzitten den zijn zodanig verminkt, dat zij moeilijk te identificeren zijn. In het Suezkanaal zijn 55 leden van het Franse vreemdelingen legioen gedrost, toen het schip, waarmede zij uit Indo-China naar Marseille werden vervoerd, ge noemd kanaal passeerde. Van de 55 deserteurs zijn er reeds 31 door de Egyptische autoriteiten gearresteerd. H.M. de Koningin heeft met een tweetal belangrijke bijdragen aan de hulp aan vluchtelingen. De gelden zijn geschonken aan het comité vluchtelingenhulp '54, dat de uurloonactie organiseerde en aan de Nederlandse federatie voor vrouwelijke vrijwillige hulp verlening. De gift aan de federatie is met name bestemd voor de steun, wel ke deze zich voorstelt te geven aan het vluchtelingenkamp „Spit- tal an der Drau" in Karinthië (Oostenrijk). Tussen Wons en Makkum zijn omstreeks half drie Maandagmid dag drié broers door het ijs op de Makkumervaart gezakt en verdronken. Hoewel tamelijk snel hulp aan wezig was en ook artsen spoedig ter plaatse waren, waren de jon gens blijkbaar zodanig door het ijskoude water bevangen, dat hulp niet meer mocht baten. De slachtoffers zijn Frans van der Burg, 22 jaar, zijn 20-jarige broer Pi eter en hun 16-jarige broer Douwe. De Aga Khan. de geestelijke leider van de 20 millioen sterke Mohammedaanse Ismaïli-secte, heeft een plan bekendgemaakt, „om de Ismaïli's van Afrika van een volk van 'winkeliers te rale iblad „La Derniere Heure" Het blad „La Nation Beige" (nationale eenheid) schrijft met betrekking tot de schoolkwestie dat het er alle schijn van heeft dat de leiders der drie politieke partijen op korte termijn bijeen zullen komen om van gedachten te wisselen over een wijziging of eventuele intrekking van de wetsontwerpen-Collard. „De publieke opinie wenst geen schoolstrijd, aldus het blad, en de regering geeft zich hiervan terdege rekenschap". Het liibe- maken tot een geïndustriali seerde natie". De 77-jarige Aga Khan kreeg in eijn hotel te Cairo ter gele genheid van zijn platina-jube- lem een chèque van ruim drie millioen gulden aangeboden, het équivalent van zijn gewicht in platina. Eijn „troonrede" werd voor gelezen door prins Ali Khan. Het gehele bedrag zal worden ingebracht in een beleggings maatschappij voor de financie ring van een woningbouwplan voor de Afrikaanse Ismaïli's. In 1960 moest elk Ismaïli-gezin een eigen woning hebben, al zon die nog zo nederig zijn. weet te melden dat reeds bespre kingen gaande zijn tussen socia listen en liberalen over een wijziging van sommige punten in de betreffende wetsontwer pen. Intussen heeft kardinaal van Roey in een oproep tot priesters en gelovigen van zijn aarts, bisdom gewend. „Het is zonder twijfel de bedoeling van onze tegenstanders, zo heet het hierin, het leven van de Katholieke scholen te verlammen en in de openbare scholen de religieuze basis der opvoeding te vernieti gen. Alles moet in het werk ge steld worden om deze plannen van onze tegenstanders onge- Volgens de nationalistisch-Chi- nese luchtmacht is nabij de Tai- sjan-eilanden een kanonneerboot van 1.000 ton van de communis ten „zwaar beschadigd" en een landingsvaartuig van dezelfde tonnage tot zinken gebracht. De nationalisten verklaarden ook vele militaire installaties op genoemde eilanden te hebben ver. woest. Alle „Thunderjets" en „Thun derbolts", die aan de aanvallen deelnamen, keerden behouden op hun basis terug. De Taisjan-eilanden liggen on geveer 100 km ten noorden van Matsoe. Volgens radio-Peking zijn 161 officieren en manschappen der nationalisten, die op het eiland Ji Kiang Sjan gevangen waren ge nomen, in vrijheid gesteld. De mannen, die oorspronkelijk uit de provincies Tsekiang en Foekien afkomstig waren, hebben geld ge. kregen om naar hun haardsteden terug te keren, aldus radio-Pe king. In nationalistisch-Chinese mi litaire kringen te Taipeh is Zon- dag medegedeeld, dat de Chinese communisten vier niet verdedig de eilanden, dertien mijl ten N. van Nantsjisjan, hebben bezet Een Amerikaanse gramofoon. platenfirma levert thans 't Nieu we Testament op 26 gramofoon platen. Het zijn langspeelplaten, waarop het Nieuwe Testament onverkort is opgenomen. De speeltijd van iedere plaat is onge veer één uur. Op dezelfde wijze zullen ook delen uit het Oude Tes. tament worden opgenomen. De tekst wordt door voordrachtkun stenaars uitgesproken. Het eiland Nantsjisjan ligt 120 mijl ten N. van Formosa en 80 mijl ten Z. van de Tatsjen-eilan- den. De communisten ontscheepten op 14 en 15 Februari zwakke strijdkrachten op de eilandjes Peitsjisjan, Toengkwajoe, Pei- loengsjan en Tatsoeifoe, aldus de nationalisten. daan te maken. Wij hebben het vaste vertrouwen dat iedere man en iedere vrouw met enig besef voor verantwoordelijkheid zich zal aansluiten bij de nationale beweging, die reeds tegen deze wetsontwerpen is ontstaan". Tehslotte roept kardinaal van Roey op tot een gébedskruis- tocht in alle parochies en reli gieuze gemeenschappen in Bel gië. De situatie van de liberale en socialistische ministers is er door de onrust die in 't Vlaamse Het persbureau „Nieuw China" meldt, dat communistisch-China op 1 Maart zijn valuta gaat reva lueren. Er zal nieuw geld worden uit gegeven in een verhouding van 10.000 oude joeans voor één nieuwe. De nieuwe wisselkoers wordt 6,893 joean voor één pond ster ling. (Thans 68,930 joean voor één pond.) De prijzen worden aan de nieu we valuta aangepast. Het doel van de revaluatie is volgens „Nieuw China" het betalingsver. keer en het boekhouden te verge makkelijken. „Nieuw China" zegt, dat de goudreserves van China het vo rig jaar elf maal zo groot waren als 1950. Een functionaris van de „Volksbank van China" heeft volgens 't persbureau verklaard, dat de Chinese valuta één der stabielste ter wereld is. Premier Tsjoe en-Lai van China heeft Chinese valsemun ters en speculanten met strenge straffen bedreigd. warmende en diepdoordringen de Akker's Kloosterbalsem ver jaagt de pijn en heeft een wel dadige werking. Spoedig zegt gij Een wolk sprinkhanen van on geveer honderd vierkante kilo meter is volgens in Oran ontvan gen berichten neergedaald in het gebied van Metsjeria in Zuid-Al- gerije. Dit ls de eerste grote invasie van sprinkhanen in Algerije in dit jaar. land heerst als gevolg van de aangekondigde onderwijs-maat- regelen, ook niet prettiger op ge worden. Verleden week werd de minister van Volksgezondheid Lebu,rton (soc.) tijdens een bijeenkomst van de bond voor grote gezinnen op een fluitcon cert onthaald toen hij het woord voerde (waarvoor de voorzitter later via de dagbladen zijn excu ses aanbood) en bij een steen, legging voor het nieuwe Athe neum te Brugge Zaterdag j.l. waren de straten afgezet door 200 leden van de rijkswacht met de voet aan het geweer en was ook een uitzonderlijk grote poli tiemacht op de been. Studenten organiseerden hier een optocht waarin doeken werdén meege dragen met het opschrift: „Weg met Collard". Naar aanleiding van berichten in de Indonesische pers, dat de uitwijzing van mr H. Bouman, de verdediger van Jungschlager, wordt overwogen, heeft de offi cier van Justitie, mr Scenario, gezegd, dat hij daarin geen zeg genschap heeft, maar dat dit alleen mogelijk zou zijn indien wordt bewezen, dat mr Bouman een gevaar voor de staat vormt. Op een vraag, of reeds contact is opgenomen met het Nederlandse hoge commissariaat in Djakarta o.a. naar aanleiding van de ver klaring van de getuige Manoch, dat deze mr Bouman heeft ge sproken tijdens een rit in een auto van het hoge commissariaat zeide mr Soenario, dat dit niet is gebeurd en dat het niet in de be doeling ligt het Nederlandse hoge commissariaat in het onderzoek te betrekken. Mr Bouman, die sinds Donder, dag Wordt verhoord wegens een tegen hem ingebrachte beschul diging van poging tot omkoping van een getuige inhet proces* Jungschlager, is Zondag de ge hele dag thuis geweest. Zaterdag hebben de verhoren tot 's avonds zeven uur geduurd. Het parlementslid J. P. Snel van de Persatuan Indonesia National (een' partij van Indo nesische staatsburgers van Nederlandse afkomst) heeft Zaterdag voor de officier van Justitie een verklaring afgelegd in verband met het onderzoek. Snel, die lid is van de sectie jus titie van het Indonesische parle ment, had daarvoor een onder- Het s.s. „Grootekerk" heeft, toen het zich 100 mijl bezuiden Toulon bevond, gemeld dat brand is uitgebroken in ruim mamimer één. Het schip meet 7647 ton en behoort aan de N.V. Verenigde Scheepvaart maatschappij Den Haag. Naar A.N.P. van de Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaat schappij verneemt, heeft men de brand aan boord van de „Grootekerk" thans onder con trole. houd met de minister van Justi tie. Over het besprokene zijn geen mededelingen gedaan. De „Nieuwsgier" meldt, dat het ook in de bedoeling van de heer Snel ligt de procureur-generaal te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de uitlatingen van een Bandungse politieautoriteit, die een belangrijk aandeel heeft gehad in de arrestaties in de zaken van Schmidt en Jung schlager. Deze uitlatingen wor den zeer beledigend geacht voor een bepaalde bevolkingsgroep. Aangenomen wordt, dat met deze bepaalde bevolkingsgroep wordt bedoeld de staatsburgers van Nederlandse afkomst. Het verhoor van mr Bouman is inmiddels Maandagochtend Voortgezet. Woensdag zal hij niet bij het onderzoek aanwezig be hoeven te zijn. Op deze dag wordt de behandeling van de zaak-Schmidt hervat. Mr Bou man treedt ook in deze zaak als verdediger op. Het 4000 ton metende Zweedse vrachtschip „Nordanland" is Maandag in de door zware storm geteisterde haven van Genua, (Italië) gezonken De „Nordanland" was één van de schepen die door de storm het zwaarst waren getroffen. Zondag- Bij een ontploffing in de Ame rikaanse onderzeeër „Pomodon" op de marinewerven te San Fran cisco zijn twee zeelieden om het leven gekomen en vijf gewond. De ontploffing geschiedde bij het opladen van de batterij. Het vaar tuig werd opgakalefaterd. Er worden drie opvarenden vermist, die vermoedelijk om het leven zijn gekomen. Voorts zijn vier bemanningsleden ernstig ge wond. Twee leden van reddings ploegen, die giftige gassen hadden ingeademd, moesten naar een ziekenhuis worden overgebracht. Het 7172 ton metende Italiaan se schip „Monviso" is Maandag morgen te South Foreland, in de huurt van Dover, gestrand. Later werd vernomen, dat de „Mormso" met het opkomen van de vloed is vlotgekomen. Het is nog niet bekend, of het schip is beschadigd. Zware sneeuwstormen in de Ver. Staten en Canada hébben Zondag in verscheidene staten het verkeer ontwricht. In Zuid- Manitoba (Canada) strandden honderden automobilisten in een sneeuwjacht waardoor de sneeuw op sommige plaatsen een dikte bereikte van bijna vier meter. De „Royal Canadian Mounted Police" patrouilleerde op de we gen in sneeuwvoertulgen en meldde dat „honderden en nog eens honderden" personen op de weg door sneeuwstormen zijn verrast. In Oost-Dakota en een deel van Minnesota1 j (V. S.P werd Zondagavond het verkeer bijna geheel lamgelegd door sneeuw stormen,waarin windsnelheden werden gemeten van bijna 120 kilometer per uur. Doorj sneeuwstormen kwamen in Montana vijf personen om het leven. Uit Wyoming werden twee en uit Colorado vier doden gemeld. In Utah kwamen door de koude vijf personen om het leven. De boerderij van Gaston Dominici, de Franse boer die wegens de drievoudige moord op de familie-Drummond ,ter dood werd veroordeeld, zal bij opbod worden verkocht om de proces kosten ten bedrage van ander half millioen frank te betalen. Reddingsploegen van de Britse luchtmacht hebben Maandag alle in Schotland beschikbare vliegtui gen en helicopters gebruikt om door de sneeuw in Noord-Schot land geïsoleerde dorpen en boer derijen te bevoorraden en ernsti ge zieken op te halen. De toe stand in Noord-Schotland is nu nog ernstiger dan de vorige maand. De B.B.C. heeft in een ra dioboodschap de ingesneeuwde boeren aangeraden met letterte kens in de sneeuw aan te geven waaraan zij het meest behoefte hebben, zoals een „f" voor voed sel, een ,,d" voor dokter en een „c" voor veevoer. In West-Oostenrijk zijn de pas sen over de Arlberg en andere bergen door lawines geblokkeerd. In de Italiaanse Alpen zijn vier mensen door lawines om het leven gekomen. Het lawine-instituut in de Oostenrijkse provincie Vorarl- berg heeft gewaarschuwd, dat door de zware stormen van de laatste dagen grote massa's sneeuw zijn losgeraakt, waardoor het lawinegevaar „critiek" is ge worden. Ook in Zwitserland is door sneeuwstormen en hogere temperaturen lawinegevaar ont staan. In de Franse Pyreneën is Maandag in een sneeuwlaag van 2V2 m het lijk gevonden van de 63-jarige Raymond Despouy, de oudste bergbeklimmer in de Py reneën. Hij was Zondag door een lawine bedolven. Zware sneeuwval heeft ook in het zuidoosten van de provincie Schonen (Zuid-Zweden) veel boerderijen van de buitenwereld afgesneden. Op het Zweedse Oost. zee-eiland Oeland is een asthma- patiënt gestorven, doordat de zie kenauto, die hem naar een zieken huis zou overbrengen, werd opge houden door zware sneeuwstor men, ondanks hulp van sneeuw ploegen. Zuid-Finland beleefde de koud ste nacht van deze winter met temperaturen variërend van 18 graden Celsius onder nul te Hel sinki tot 35 graden onder nul te Mikkeli. In België, waar in de afgelopen week reeds veel sneeuw is geval len, wordt nog meer sneeuw ver wacht. De schade die Zaterdag in de haven van Genua is aangericht door een zware storm, waardoor twee schepen in de haven vergin gen, wordt geraamd op 30 mil liard lire. In Berlijn was het Maandag prachtig zonnig weer, met het kwik slechts enkele graden on der het vriespunt. In de nacht van Zondag op Maandag is in de vroegere Duitse hoofdstad onge veer 12 centimeter sneeuw geval len. Uit Zuid-Duitsland worden sneeuwstormen gemeld en ook ni het overige deel van West- Duitsland ondervindt het verkeer ernstige moeilijkheden als ge volg van sneeuw en ijs. Uit geheel Zwitserland wordt zware sneeuwval gemeld. Noord en Midden-Italië worden geteis terd door een koudegolf, doch in Zuid-Italië valt regen. Het ver keer in de Franse Alpen onder vindt veel hinder van zware sneeuwval. In het overige deel van Frankrijk wordt regen ver wacht. In België heeft het de ge hele nacht gesneeuwd, als ge volg waarvan vele wegen en spoorlijnen zijn geblokkeerd. In Zuidwest België heeft het sneeuwtapijt een dikte bereikt van bijna 50 centimeter. In de Oostenrijkse Alpen is als gevolg van een nieuwe vorst periode het gevaar voor lawines afgenomen. Henry Caibot Lodge, de Ameri kaanse afgevaardigde bij de V. N. heeft verklaard, dat het grootste struikelblok bij ontwa pening gevormd wordt „door het wantrouwen dat de vrije wereld (wel moet hebben ten aanzien van het communisti sche imiperalisme". Hij zei dit op het vliegveld bij zijn vertrek naar Londen, waar vertegenwoordigers van Ameri. ka, Engeland, Frankrijk en Canada over ontwapening zul- len spreken. Een vereiste is, zei hij, dat een ontwapeningsplan alle grote landen en alle soorten wapens omvat. Men moet bij ontwapening de zekerheid heb. ben, dat alle landen het doen. In het Saargebied hebben Maandagmorgen, in de eerste grote staking sinds het begin van de tweede wereldoorlog, 70.000 metaalarbeiders het werk neergelegd. De arbeiders staken voor een loonsverhoging van 15 percent. De werkgevers zijn be reid een loonsverhoging van 7 tot 8 percent te geven. Bij' de staking is negentig per cent van alle arbeiders in de metaalindustrie betrokken. Dit betekent dat ook arbeiders, die geen lid zijn van de vakvereni ging, het werk hebben neerge legd. De directeur van het Ameri kaanse bureau voor buitenland se hulpverlening, Harold Stas sen, is Zondagavond per vlieg tuig uit Washington vertrokken voor 'bezoeken aan een aantal landen in het Verre-Oosten en Zuid-Oost-Azië. Op zijn reis zal Stassen een studie maken van de resultaten van het Amerikaanse program ma voor buitenlandse hulpver lening. Hij zal onder andere India, 'Pakistan, Ceylon, de Phi lippijnen, Korea en Japan be zoeken. De Belgische primaat, kardi naai Joseph van Roey, heeft een brief aan de priesters in zijn dio- ceer gezonden, waarin de gelovi gen opgeroepen worden te bidden „want de Katholieke scholen zijn in ernstig gevaar". Na de hoog mis moet iedere dag een bijzonde re litanie worden gezongen. Een en ander is gericht tegen de rege ringsvoorstellen tot hervorming van het middelbaar onderwijs en vermindering van de subsidies voor Katholieke scholen. avond lag het schip op zijn kaot gedeeltelijk onder water, met zijn brug op de kade. Maandagmor gen vroeg gleed de brug echter van de kade af en verdween het schip onder water, op een punt in de haven waar het ongeveer 12 meter diep is. Havenautoriteiten vrezen voor een ontploffing van de 600 ton gevaarlijke chemicaliën, die zich aan boord van de „Nordanland" bevinden. De gevaarlijke lading bestaat uit calciumcarbied, dat wordt ge bruikt voor het maken van ace tyleen. Het gas, dat wordt ge vormd als het carbied met water in aanraking komt, kan met een enkele vonk worden ontstoken. De Zweedse vrachtboot „Nor danland", die in de haven van Ge nua is gezonken, is Maandag avond ontploft en in brand ge raakt. Het schip had 600 ton cal- ciumcarbid aan boord. Er bevond zich niemand op het wrak ten tijde van de ontploffing. Twee wakers op de kade werden door de ontploffing tegen de grond geworpen en licht gewond. Een pakhuis van de „Lloyd Triestino" en een paar installaties in de omgeving liepen schade op. Uit gaten in de scheepswand van de „Nordanland" lekten vlammen en stegen rookkolom men op. De staking van piloten bij de „Air France is Maandag de twee. de dag ingegaan en slechts zes van de 20 op het dienstrooster vastgestelde vluchten zouden gisteren doorgang vinden. De piloten besloten Zaterdag 48 uur lang te staken ter onder steuning van hun vermeende grief dat de „Air France" het aantal leden van de bemannin gen van Constellations en Vickers Viscounts dusdanig heeft beperkt dat de veiligheids limiet is overschreden. De staking zou hedennacht ein digen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hohn Fos ter Dulles, heeft na een onder houd met de president van de Philippijnen in een schriftelijke verklaring gezegd, dat de Chinese communisten de bedoelingen van „de vrije wereld" peilen. Met andere woorden, men zou de Chi nese communisten kunnen doen aarzelen en men zou kunnen ver hinderen, dat de communisten door een misrekening vele men sen in gevaar zouden brengen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Aanhoudende vorst. Zwaar bewolkt met opklarin gen, vooral in het noorden van 't land, en, voornamelijk in het zui den van het land, plaatselijk wat sneeuw. Middagtemperaturen om het vriespunt tot lichte vorst. Ma tige tot krachtige oostelijke wind. WOENSDAG 23 FEBRUARI. v.m. n.m. Breskens 2.20 2.43 Terneuzen 2.55 3.18 Hansweert 3.35 3.58 Walsoorden 3.45 4.08 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. 22 7.45 18.07 7.15 18.22 23 7.43 18.09 7.33 19.41 24 7.41 18.11 7.51 21.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1