Coty verzoekt Faure kabinet te vormen De overval op het Roemeense gezantschap Zware sneeuwval in West-Europa en de Ver. Staten WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN PUROL Aardbeving in Baloedsjistan Schepen gezonken Prins Bernhsrd terug uit New York te Bern Mevrouw Cimpu naar Boekarest vertrokken V7T salons sobèrt" De regeringscrisis in Frankrijk Nederlands schip door piraten bedreigd Amerikaans verkeersvliegtuig vermist Officiële naam is Nederlands Nieuw Guinea Ruwe Handen 12 doden en 30 gewonden FEEST OP SOESTDIJK..! De gedode ,,chauffeur' krijgt een staatsbegrafenis Zware storm te Genua De brand in het Oostenrijkse radiogebouw Wederom urtste! van executie van Chessman Conflict tussen tandartsen en ziekenfondsen is nu definifief Morgen atoomproef in Nevada Comité «Vluchtelingenhulp 1954» Frank erir.g bij Abo nnement Temeuzen Strecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Kedactle-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Slronummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per mmnnA f 1,80; per week 43 cent. Losse nis 8 ct. DE VRIJE ZE MAANDG 21 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3387. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 et; minimam pa advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regt&i iL—f iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 De Franse president Coty heeft Zaterdag de radicaal Faure ver zocht een nieuw kabinet te vor men. FAURE BEREID. Faure heeft zich Zaterdagavond bereid verklaard te trachten een nieuwe Franse regering te vor men. Faure is de vierde politicus, «He is uitgenodigd de twintigste naoorlogse kabinetscrisis tot een oplossing te brengen. Birmaanse kanonneerboten heb ben Vrijdagavond het Nederland se vaartuig „Alderamin" (7.269 ton) ontzet, toen het zich in de mond van de Rangoon-rivier in moeilijkheden bevond. De „Alderamin" was namelijk omsingeld door een grote vloot Jonken, die zich vijandig gedroe gen. Het zag er naar uit, dat het graten jonken waren en dat men „Alderamin" wilde enteren. Bij de komst van de kanonneerboten, welke door de „Alderamin" radio grafisch waren opgeroepen, ver wenen de jonken in kleine zijar men in het moerasgebied van de ferawaddy-delta. De „Alderamin" was des namid dags uit Rangoon vertrokken met «•ci lading voor Calcutta. Faure zelde Zaterdag tot ver slaggevers: „Ik zal de president zo spoedig mogelijk mijn defini tief antwoord geven. Ondertus sen zal ik met mijn vrienden gaan praten om te trachten een regering te vormen". Faure had een onderhoud van twee uur met president Coty. Men achtte het in Parijs waar schijnlijk, dat in een kabinet-Fau- re, een volksrepublikein de porte feuille van Buitenlandse Zaken zal krijgen. Men noemde in dit verband de naam van Pflimlin, die evenals Faure, vóór de Pa- rijse verdragen heeft gestemd. Faure pleegt overleg. De radicaal Edgar Faure, de vierde man wie verzocht is te po gen een regering te vormen, is Zondag met zijn beraadslagingen begonnen. Hij dacht Maandag avond of Dinsdagochtend presi dent Coty uitsluitsel te kunnen geven, of hij de opdracht aan vaardt O. m. had Faure een onderhoud met de socialist Pineau, die Za terdagochtend vroeg als premier door de nationale vergadering werd afgewezen. Pineau verklaarde later, dat Faure de socialistische partij had uitgenodigd aan een door hem te vormen kabinet deel te nemen. Maandag zouden de socialist!- la de nacht van Zaterdag op stendag is in België veel sneeuw gevallen, waardoor het weg- en spoorverkeer vertraging onder vonden. Meer dan 50.000 arbeiders in 't gebied van Grenoble konden Za terdag niet werken, aangezien door de zware sneeuwval de eleo triciteitsvoorziening van de fa brieken waarin zij werken, ge stoord was. In totaal is in dit ge bied meer dan 300 km hoogspan ningskabel onder de zware sneeuwlast bezweken. Aix-les- Bains in Savoye is reeds 24 uur verstoken van electriciteit. Een verblindende sneeuwstorm, die Donderdag over Schotland «n deien van Noord-Engeland trok, is in de nacht verder naar bet zuiden gedreven. In Schotland zijn bijna alle wegverbindingen ten noorden van het Caledonische kanaal ver sperd. Plaatselijke autoriteiten verklaren, dat de storm aanzien lijk erger was dan de storm van de vorige maand, als gevolg waarvan sommige dorpen bijna drie weken van de buitenwereld afgesloten werden. In Noord oost-Schotland worden dan ook reeds hefschroefvlietuigen van de marine gereed gehouden voor het geval afgesneden dorpen en boer derijen, evenals de vorige maand, vanuit de lucht zullen moeten worden bevoorraad. Alle scholen in Noord-Schot- iand zijn gesloten. Het telefoon verkeer ondervindt veel hinder. Tenminste drie goederentreinen zijn in de sneeuw vastgelopen en verscheidene sneeuwploegen, die waren uitgezonden om de treinen te bevrijden, strandden eveneens. Hefschroefvliegtugien van de Britse marine zijn ingeschakeld om in Noord-Schotland voedsel *f te werpen voor ploegen spoor wegarbeiders, die bezig zijn inge sneeuwde goederentreinen uit te graven. Ook technische arbeiders die telefoon- en electriciteitska- bels herstellen, worden vanuit de lucht bevoorraad. De hefschroefvliegtuigen wor- medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandagoch tend tot Maandagavond. Plaatselijk sneeuw. Enkele opklaringen, maar ook plaatselijk sneeuw. Temperaturen om het vriespunt. Zwakke tot ma tige wind, overwegend tussen oost en zuid. DINSDAG 22 FEBRUARI. Breskens 1.44 2.05 Terneuzen 2.19 2.40 Hansweert 2.59 3.20 Walsoorden 3.09 3.30 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. 22 7.45 18.07 7.15 18.22 S3 7.43 18.09 7.33 19.41 34 7.41 18.11 7.51 21.02 den ook gebruikt om ernstige zieken op te halen uit geïsoleer de dorpen en afgesneden boerde rijen. Ook in Noord-Ier] and is veel sneeuw gevallen. In de Amerikaanse staten Colo rado en Wyoming zijn door zware sneeuwstormen vijf personen om het leven gekomen en 18 gewond. 25 personen worden vermist. Vele dorpen in de bergen zijn van de buitenwereld afgesneden. Alle wegen in Wyoming die van noord naar zuid lopen zijn versperd. Verscheidene autobussen met pas. sagiers zijn vastgelopen in lawi nes. Een tweemotorig verkeersvlieg tuig van de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij „Trans World Air Lines" wordt met 13 passa giers en drie bemanningsleden vermist, aldus werd Zaterdag door een woordvoerder van de maatschappij te Albuquerque in de staat Nieuw-Mexieo medege deeld. Het toestel, een Martin-404, was op weg van Albuquerque naar Santa Fé, een andere stad in Nieuw-Mexico. Wrak gevonden. Het wrak is op een bergtop ten O. van Albuquerque waarge nomen. Van de zestien inzitten den is geen levensteken gezien. Het toestel is uitgebrand. Er zijn bergbeklimmers nodig om de resten te bereiken. De Britse minister van Bui tenlandse Zaken, Eden, is Zon dagavond te Cairo aangekomen voor de besprekingen met Egyp tische leiders, vóórdat hij door reist naar Bangkok voor de con ferentie van de Z.O-A.V.O. sohe leiders zich over de uitnodi ging beraden. Politieke waarnemers zijn er van overtuigd, dat het aanbod zal worden afgeslagen. De par tijvoorzitter, Edouard Depreux, had trouwens direct na de neder laag van Pineau reeds laten we ten, dat zijn partij weer in de op positie zou gaan. Volgens Pineau had Faure zijn program als volgt geschetst: 1. Spoedige ratificatie van de Parijsse verdragen betreffende de Westduitse bewapening. 2. Ondertekening van Frans- Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld: In artikel 40 van het Statuut voor het Ko ninkrijk wordt Nieuw-Guinea aangeduid met de naam „Neder lands Nieuw-Guinea". Het statuut is niet in de eerste plaats voor dit rijksdeel gemaakt en de strekking van genoemd ar tikel is dan ook niet om daaraan een andere naam te geven. Het artikel beoogt slechts de regeling van de executabiliteit van vonnis, sen e.d. in het gehele Koninkrijk. Maar dit neemt niet weg, dat de nieuwe naam genoemd wordt in een staatsstuk, dat boven de grondwet uitgaat. Op grond hiervan heeft de mi nisterraad besloten, dat voortaan wetsontwerpen en besluiten, Tunesische conventies inzake waarin dit rijksdeel wordt ge- zellbestuur in Tunesië en 3. vooruitgang op economisch en sociaal gebied. In een radio-rede pleitte Faure voor „een nationale unie op zeer brede basis". Hij was van oor deel, dat een meerderheidsrege ring kan worden gevormd, hetzij onder zijn leiding, hetzij door een andere politicus. noemd, zomede in briefwisseling, de naam „Nederlands Nieuw-Gui nea" zal worden gebruikt. De hoofdstad van Baloedsjistan, Quetta, is door een aardbeving getroffen, aldus vertraagde be richten. Er zijn 14 doden en onge veer dertig gewonden. De electri- teitsleiding zijn verbroken en on geveer 100 noodwoningen om de stad zijn verwoest. Het normale stadsleven is geheel tot stilstand gekomen. Quetta ligt ongeveer 480 mijl ten noorden van Karatsji. Baloed. sjistan is één van de vier West- pakistaanse provincies. De hoofd stad is op een hoogte van bijna 2.000 meter boven de zeespiegel gelegen. In 1935 werd Quetta door een rampspoedige aardbe ving getroffen waarbij duizenden en nog eens duizenden mensen 't leven lieten. De eerste schok werd omstreeks 3 uur Zaterdagochtend gevoeld. Mensen liepen de straat op. Drie uur later kwam een heviger schok, die genoemde schade en het verlies aan mensenlevens ver- oorzaakte. De aardbeving ging gepaard met luid gerommel en volgens ooggetuigen kon men op de berg ruggen in de nabijheid heldere lientllitsen waarnemen. Gedurende de laatste drie we ken zijn in de omgeving van Quetta schokken gevoeld. Een seismologische ploeg is naar Quetta vertrokken om de aardschokken te bestuderen. Men is ongerust over het feit, dat zij steeds terugkeren. Zaterdag werden van zes uui des ochtends af 20 aardbevingen gevoeld, waardoor volgens de laatste gegevens mintens 12 per sonen zijn omgekomen en 30 ge wond. De aardbeving in 1935 eis te meer dan 25.000 levens. De treinen die Zaterdag uit Quetta vertrokken, waren vol mensen, die het geteisterde ge bied ontvluchtten. Ruim honderd huizen zijn ver nield. De velden rondom de stad vertonen grote scheuren, die het gevolg zijn van de aardschokken Met de K.L.M.-superconstella- tion „Neutron" is Prins Bernhard Zaterdagmorgen, vergezeld van zijn particulier secretaris dr A. F. de Graaff, uit New York op Schiphol teruggekeerd, waar H. M. de Koningin hem opwacht te. De Prins zeide over zijn bespre kingen in Amerika erg tevreden te zijn. Hij had tijdens zijn korte verblijf voortdurend gesproken met Dean Rusk, de voorzitter van de Amerikaanse groep die deel SS jx: -v. zal nemen aan de conferentie voortzetting der „Bilderberg" besprekingen die dit najaar zal worden gehouden. Van deze groep is Walter Bedell Smith on dervoorzitter en de directeur var de Carnegiestichting, Johnson, se cretaris. Prins Bernhard deelde voorts mede gesproken te hebben met Amerikanen die reeds aan de „Bilderberg conferentie" hebben deelgenomen. In Maart zal in Frankrijk een Informele bijeenkomst worden ge houden, waarop het hoofddoel en de agenda van de conferentie zul len worden vastgesteld. Waar de ze conferentie zal worden gehot» den, in Europa of de Verenigde Staten, zo voegde de Prins er aan toe, is nog niet bekend. Vrijdag was het leest op paleis Soestdijk, waar de jongste telg van ons Koninklijk Huis, Prinses Marijke, haar achtste verjaardag vierde. Onze fotograaf maakte deze cpname (foto links) tijdens een arresleetooht door de tuin van het paleis, welke Prinses Marijke tezamen met haar moeder en twee minder valide kinderen van de Stichting „Het Vierde Prinsenkind", Adriana de Zeeuw en Dirk Faassen, mocht maken. De opname rechts werd gemaakt terwijl de bestuurder van de slee aan Prinses Marijke uitlegt hoe de slee bestuurd moet worden. (Foto A-N.P.) Het lijk van de chauffeur dei- Roemeense legatie te Bern, die de vorige week werd gedood, toen de legatie door anti-communisten werd bezet, is Zaterdag met een gecharterd vliegtuig van Bern naar Praag overgebracht, om van daar met een speciaal vliegtuig naar Boekarest te worden ver voerd. De „chauffeur" zal in Boekarest een staatsbegrafenis krijgen. Een en ander heeft nieuw voedsel ge geven aan geruchten volgens wel ke de chauffeur een veel belang rijker bekleedde dan zijn offi ciële rang deed vermoeden. NOORS SCHIP IN NOOR WEGEN GEZONKEN. Het Noorse vaartuig „Toran" (700 ton) is Zaterdagavond in de Oslofjord gezonken. De beman ning van veertien koppen werd gered door het Duitse schip „Os- terbek" (493 ton). De „Toran" zonk tengevolge van een zware ijsafzetting op het gehele schip. Er stond een ijskou de noord-oostenwind. De „Toran" was met haringolie op weg naar Fredrikstad. BELGISCHE TREILER IN THEEMS GEZONKEN. Zondagochtend is de Belgische treiler „Denise Germalne" ten westen van de Longsand bank in de Theems gezonken. De top van de mast steekt nog boven water. Twee mannen worden vermist en twee zijn opgepikt. Het wrak vormt geen gevaar voor de scheepvaart. Twee vrachtschepen zijn Zater dagavond in de haven van Genua ten offer gevallen aan een hevige storm, die langs de gehele Itali aanse Rivièra woedde. Het 10.172 ton metende Amerikaanse schip „Camas Meadows" kapseisde en het 4.147 ton metende Zweedse vaartuig „Nardanland" zonk. De Zaterdag op een persconferentie De Zwitserse autoriteit, die de overlijdensacte heeft opgemaakt, verklaarde Zaterdag, dat op dit document niet de namen van de ouders van de chauffeur konden worden ingevuld, aangezien de Roemeense autoriteiten hadden geweigerd deze namen bekend te maken. De politie heeft Zaterdag be kendgemaakt, dat de anti-commu nistische bezetters van het lega tiegebouw in een der vertrekken een kortegolfzender hadden aan getroffen, die gebruikt werd door de legatiestaf. Volgens betrouw bare berichten zouden de anti communisten deze zender hebben gebruikt om op een eigen golf lengte verslagen uit te zenden over de documenten, die zij in de legatie hadden gevonden. De gedode chauffeur was op de ochtend van de overval naar het vliegveld van Zürich geweest om de diplomatieke post te halen. Vermoed wordt, dat de bezet ters van de legatie in de diploma tieke zending belangrijke docu menten hebben gevonden. De mannen hebben verklaard, dat de chauffeur het eerst schoot, toen hij hen ontdekte. De voorzitter van de Liga van vrije Roemenen, Farcasanu, heeft bemanning van beide schepen slaagde er in tijdig de schepen te verlaten. Vier andere schepen, twee Ita liaanse, een Spaans en een Argen tijns, riepen de hulp in van sleep boten, nadat zij waren losgesla gen. De Liberiaanse tankboot „At lantic Lord" werd beschadigd. De dertig meter hoge golven sloegen een gat van 150 meter in de Westelijke muur van de Genu- ese haven. Schepen, die in dat deel van de haven lagen, werden naar meer beschutte plaatsen ge sleept. te Genève verklaard, dat de over val op „het zogenaamde Roemeen se gezantschap" te Bern slechts een begin is. Er zullen meer aan. slagen op Roemeense communis ten in het buitenland worden ge pleegd. De algemene secretaris van de Liga, Niculescu, zeide, dat twee van de mannen, die het gezant schap bezet hielden, met zeer be langrijke stukken hadden kunnen ontsnappen. Uit deze stukken blijkt, dat de legatie voor commu nistische spionnage wordt ge bruikt, aldus Niculescu. Bern is, volgens hem, voor de Russen het centrum voor het doorgeven van berichten naar communistische partijen in het Westen. Farcasanus' hoofdkwartier be vindt zich te New York PRINSSEN BEZOCHTEN WEENSE IJSREVUE. De Prinssen Beatrix en Irene en haar vriendinnetje Renée Roëll hebben Zaterdagavond de voorstelling bijgewoond van de Weense ijsrevue in de H.O.K.U in Den Haag. Zij bleven de hele voorstelling met veel (belangstelling volgen er gaven herhaaldelijk door ap plaus blijk van waardering voo» het gebodene, waarbij bleek, dat zowel de komische scenes als 't kunstzinnig gedeelte zeer op prijs werden gesteld. Caryl Chessman, de ter dood veroordeelde schrijver van „Do dencel 2455", heeft thans weder om uitstel van executie verkre gen, drie dagen vóór de dag waarop hij terechtgesteld zou w/orden. Een hof van beroep heeft zich bereid verklaard zijn beroep tegen het doodvonnis aan te ho ren. Het conflict tussen de tandarta- sen en de ziekenfondsen is Zater dag in een definitief stadium ge komen. Op een Zaterdag in Utrecht gehouden algemene ver gadering van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van te eisen." Volgens de Oostberlijnse poli tie is het pas gebouwde radio station in Oost-Berlijn dat Woensdag j.l. door brand werd geteisterd „zeer waarschijnlijk" Radio-Boekarest meldde Zater- tengevolge van brandstichting dag dat in Roemenië massabijeen- verwoest. De schade wordt ge- komsten worden gehouden uit raamd op twee millioen Ooste- de Tandheelkunde is met een grö protest tegen de „fascistische lijKe marken. tg, meerderheid van 124 stemmen overval op de Roemeense legatie In Westberlijr.se bladen wor- tegen 2 besloten ingaande 1 te Bern en om de aanhouding en den de kosten van het gebouw, Maart ieder contact met de zie uitlevering van de misdadigers,dat kortgeleden in gebruik was kenfondsen te beëindigen. Alle die er voor verantwoordelijk zijn, genomen, op dertig tot veertig tot heden tot stand gekomen re millioen mark geschat. gelingen tussen tandartsen en zie- kenfondsen worden op 1 Maart verbroken. Over de datum van in gang van het besluit was een her stemming nodig. Het ging hier over 1 Maart of 1 Juli. Gezien de Chirola, en een met-geïdentifL ervaring door de Maatschappij ceerde man aan boord van het van Tandartsen opgedaan na 18 toestel ging. De gehele staf van December, toen een voorlopige liet gezantschap deed haar uitge- regeling scheen bereikt werd be- leide. Zij kreeg een bouquet rode sloten de uitvoering van de Zater- en witte tulpen en een halsket- dag genomen beslissing op 1 ting van haar landgenoten. Bij de Maart te doen ingaan, en niet uit wandeling naar het vliegtuig te stellen tot 1 Juli hield mevr. Chirola mevr. Cimpu j Wat nu weer 1 Maart, zuilen de stevig bij de arm. fondsverzekerden vragen De Za Zoals bekend vroeg Ion Cimpu terdag gehouden druk bezochte op 11 dezer asyl. Hij vertelde, dat vergadering, die van 10 tot 18 uur zijn echtgenote in feite op het ge- duurde, heeft aan het bestuur zantsehap gevangen werd gehou- overgelaten die beslissing te ne- den. Mevr. cimpu verklaarde vijf men, die zijns inziens het beste is dagen later op een persconferen- Ivoor de patiënt en die het minste tie echter, dat zij naar Roemenië kans geeft op stagnatie in de wilde terugkeren en dat zij haar tandheelkundige verzorging van man niot ninn r -i P Mevr. Maria Cimpu, de vrouw van de chauffeur van de Roe meense legatie te Kopenhagen, die in Denemarken politiek asyl heeft gevraagd, is Zondagmiddag per vliegtuig naar Praag vertrok ken, op weg naar Boekarest. Zij lachte en scheen erg opge wonden, toen zij in gezelschap van de echtgenote van de Roe meense zaakgelastigde, mevr. dt kapper roef Iwt apart» cacM markt 16 brouwerijstraat 9 temeuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. De ontploffing van de atoom bom, welke bevestigd zal zijn aan een ongeveer 166 meter hoge to ren in het woestijngebied van Ne vada, zal morgen plaats hebben. Sinds de vorige week Dinsdag zijn de proefnemingen herhaalde lijk uitgesteld wegens ongunstige weersomstandigheden. man niet meer wilde zien. de ziekenfondsverzekerde. Het comité vluchtelingenhulp 1954 heeft besloten in een open bare vergadering aan het Neder landse volk rekening en verant woording van zijn werkzaamhe den af te leggen. Deze bijeen komst zal op Vrijdag 4 Maart a.s. in Utrecht worden gehouden. Iedere Nederlander, die tot deze inzamelingsactie heeft bijgedra gen, is hierbij welkom en kan een toegangskaart aanvragen bij het secretariaat van 't comité vluch telingenhulp 1954 (Scheveningse- weg 62, 's-Gravenhage). Het comité vluchtelingenhulp 1954 heeft er de voorkeur aan ge. geven zijn beleid niet langs schriftelijke weg in de vorm van een verslag kenbaar te maken aan het Nederlandse volk, doch in een openbare vergadering de cijfers van de inzameling bekend te maken. De voorzitter van het comité de heer M. A. Reinalda, zal tijdens deze slotbijeenkomst de resulta ten der inzameling toelichten. De officiële rapporten over inkom sten, uitgaven en de voor de be steding getroffen regelingen zul len worden voorgelegd. De eindstand van de ontvang sten zal daarbij worden bekend gemaakt. Tenslotte volgt de symbolische overdracht van het eindbedrag aan de hoge commissaris voor de vluchtelingen, mr. G. J. van Heu- ven Goedhart.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1