Als Kroestsjef realist is Pineau voor de Assemblée De handelspolitiek der Verenigde Staten k fa#*-' Afwachten de boodschap voor het Westen Ergerlijke behandeling van Nederlandse verdediger in 't proces-Jungschlager p/jNf WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Wekelijkse Wereldschouw RHEUMIN] ZATERDAG 19 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3386. De Britse defensie Mr. Bouman beiichi van omkoperij Pineau verslagen Prins Bernhard uit New York vertrokken De Parijse verdragen Behandeling van opheffing Unie medio >ril voltooid Apr Nieuw Sowjetvoorstef voor Formosa ZEEPOST Het vermiste Belgische vliegtuig onder onder v.m. n.m. Pnmfcertng bij Abo nnement Terneuzen r-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Buedactte-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nft 5 uur uitsluitend 2073 QJronummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per eoaand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct DE VRIJE Z Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimum ps« advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L—f iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor bet Maandagnummer: Zaterdags 10 utK, De veranderingen, die zioh in Rusland hebben voltrokken, vor men het thema dat de beschou wingen in de verschillende hoofdsteden der wereld be heerst. Dat Malenkof voorlopig uit de leiding der Sowjet-Unie is ver. «toveren, staat evenzeer vast als dat na het gebeurde moeilijk meer van een driemanssohap kan worden gesproken, doch dat Kroestsjef als enig leider, dus als dictator moet worden be schouwd, die de partijvertegen- woordiger in het leger, maar schalk Boelganin, over wiens militaire capaciteiten angstval lig wordt gezwegen, als minister president aan zich heeft onder geschikt gemaakt. Maar in hoe verre dit betekent dat tot de Stelinieche politiek van terreur zal worden teruggekeerd, staat niet vast en Adenauer's verkla ring lijkt niet onjuist, dat Kroestsjef reëeler is dan Malen kof, gelijk ook Stalin reëel ge noeg was om in te zien, dat Rus- tand's belang bij het uitbreken ten een oorlog niet was gediend. Fantastische verhalen over datgene wat aanleiding tot de wisseling in Rusland is geweest, doen de ronde, waarbij de uiteen, zettingen van de anders zo rus tige „Manchester Guardian" over de totstandkoming van het aleuw vijfjarenplan voor Rus- Jgnd wel het meest de aandacht trekken. Vooral daarom, omdat Hierin verband wordt gelegd tus sen het feit, dat de dag na Malenkofs aftreden. Mao Tse Toeng de persoonlijke dienst plicht in China heeft afgekon digd, die het mogelijk maakt een ongekende macht aan mankracht te ontwikkelen, maar die reeds dadelijk Rusland stelt voor de Bis om 4 millioen recruten te bewapenen. Indien Kroestsjef werkelijk een realist is, lijkt het niet waar schijnlijk, dat hij vooral nu hij te Peking de gelegenheid heeft gehad om de wassende macht van China gade te slaan ertoe mede zal werken om de zware Industrie van Rusland, die dan heet te zijn ten achter geraakt, te benadelen ten koste van een machtig China, dat hem in Azië slechts onwelgevallig kan zijn. AFWACHTEN DE BOODSCHAP. Dat de binnenlandse politiek de hoofdrol in de veranderingen heeft gespeeld, staat vast, al is b.v. de afzetting van tal van opperrechters een belangrijke aanwijzing. Molotof heeft in de Opperste Sowjet een ware don derrede, vooral ten opzichte van Amerika, uitgesproken. Maar tegelijkertijd zijn de interviews met Amerikaanse journalisten niet van de lucht en verzekert Kroestsjef, dat hij niets liever wil dan met Amerika op goede voet te komen. Er zijn er zelfs, die in een ietwat gekunstelde uitlegging van Kroestsjef's interview met de jonge Hearst een aanwijzing zien, dat Molo- tof's dagen geteld zouden zijn. Maar wie zou hem moeten op volgen Het is daarom begrijpelijk, dat Washington en Londen een rus tig afwachtende houding tegen over de gebeurtenissen in Rus land innemen, al gaan zij niet zo ver als het Russische emigran- ten-hoofdkwartier te Parijs, dat de indruk wekt als zou er in het geheel niets veranderd zijn. Ook Adenauer bewaart zijn ka'mte, al stond hij bijna op het zelfde ogenblik tegenover de dubbele verrassing, die de val van Mendès-France en het af treden van Malenkof mede bracht. Dit laatste is natuurlijk een slag voor de oppositionele S. D. P., welker grote demon straties echter door een belang rijk partijgenoot, de Berlijnse opperburgemeester Suhr, niet enthousiast worden verwelkomd en ook niet algemen in de party Instemming vinden. DUITSLAND WACHT NIET, Merkwaardig is, dat nu zowaar de protestantse kerk pro en con tra zich in de toch zuiver politie, ke aangelegenheid der Parijse accoorden en der herbewapening mengt. Adenauer heeft nu op een persconferentie te verstaan ge geven, dat van de samenspre- klng met Rusland z.i. geen spra ke kan zfjn voordat de Parijse accoorden zijn geratificeerd, maar hy acht zulk een conferen tie wel mogeiyk, voordat Duits land zijn herbewapening ten uit voer legt. Dit standpunt biedt voor hem het dubbele voordeel, dat hy zijn binnenlandse tegen standers tegemoet kont en dat hy de mogelijkheid oppert, dat bq een eerstvolgende minister conferentie ook Duitsland aan wezig zal zijn. De regering te Bonn houdt aan de opgestelde procedure vast; het merendeel der commis sies uit de Bondsdag heeft nu de Faryse accoorden goedgekeurd. Adenauer's uitlatingen over de Saar, waarin hy de vo'ksstem- ming van grote betekenis voor Duitsland acht, doet vermoeden, dat de voornaamste tegenstand ook daartegen overwonnen is. Adenauer wacht in elk geval niet op de oplossing van de Fran- se ministercrisis. Terecht, want deze verloopt op een wijze, die toont hoe weinig men geneigd is het parlementair experiment van Mendès-France voort te zet ten. ER IS GESPEELD Binay, bijna geslaagd, moest zijn pogingen opgeven wegens tegenstand der katholieke volks republikeinen. Pfllmlin, de meest gematigde van deze volksrepu- blijkeinen was een heel eind op weg toen René Mayer, de man die al het onheil heeft veroor zaakt, voor de dag kwam met de eis, dat ook de radicale vleu gel van- Mendès-France beter vertegenwoordigd moest zijn. Nu is Pineau, gematigd socia list (van wie iedereen vertelt, dat hy zulke aardige kinderboe ken schrijft) aan de beurt. Zijn party staat achter hem; het heet dat hy de volksrepublikeinen èn de radicalen met zich krijgt, om dat hy, tot ontsteltenis van de rechterzijde, voornemens is het programma van Mendès-France uit te voeren. Men kan moeihjk duidelijker aangeven, hoezeer de politici weer eens met de belangen van Frankrijk hebben gespeeld, en dat op hetzelfde ogenb'ik, dat de internationale toestand uiterst verward is, en de actie van Pou- jade, gezamenlijk met die van de wederopannige boeren, Frankrijk opnieuw aan een chaos blootstelt. EEN VLOOT VOER VOORBIJ. Men zou geneigd zijn, te zeg gen, dat Formosa voorlopig geen oorlogsobject dreigt te wor den. Ondanks de als gewoonlijk pessimistische gebroeders Alsop in Amerika, die zeggen: wij moe ten de mogelijkheid van oorlog niet bekijken uit onze gezichts hoek, maar uit die van Peking, en ons dus afvragen: wat zy zullen doen. Amerika toont zijn nuchtere Zin; nu de ontruiming van de Tatsjen-eilanden is voltrokken, ook wat de burgerbevo'king be treft, is de 7de vloot weggevaren naar haar voorafgaande anker plaats bij de Fhilippijnen. Nu echter bi ijkt reeds, dat de Chi nezen grote actie ontwikkelen rondom Matsoe, welks lot, even als dat van Kwemoi, nog onzeker is. Eden voert onderhandelingen, voordat hij een vrij langdurige reis gaat maken naar het verre- Oosten, die verband houdt met de bijeenkomst der Zuidoost- Aziatische verdragsorganisatie (S.E.A.T.O.) te Bangkok op 23 Februari as., waarvoor de rege ring van Slam zich grote kosten oplegt. Een voorstel van Rus land, vóór de val van Malenkof gedaan, om een speciale Formo- sa-conferentie te beleggen, waar bij de V. S. niet tot de ültnodl- gers zouden hebben behoord, en natdonaJistiseh-Chlna niet tot de uitgenodigden, is door Eden ver worpen. Hy stelt zich op het standpunt, dat eerst de strijd moet worden gestaakt, en dat men dan kan gaan praten over de wyze, waarop zo straks het orvderwerp-Formosa kan worden oehandeld. China's weigering heeft nu met zich gebracht, dat de Veilig heidsraad het vraagstuk Formo sa tot nader order heeft ver daagd, terwyi inmiddels het ver drag van Amerika met Formosa door de senaat Is geratificeerd. Nehroe heeft by zijn vertrek uit Londen, nadat de conferentie van het Gemenebest was afge lopen, verklaard, dat hy zijn oordeel over het Russische voor stel nog niet gevormd heeft, het geen voor Peking niet erg be moedigend klinkt. Het is druk op weg zichzelf te Isoleren. VAN DER MANDERE. (Nadruk verboden) De Britse regering deelt me de, dat zy naar schatting 1.537.200.000 pond sterling (ruim 16 milliard gulden) aan de landsverdediging zal besteden in het belastingjaar 1955/'56. ine is luz.7tHi.000 pond (bijna 1.2 milliard gulden) minder dan de (begroting voor het lopende belastingjaar. lOp 1 April 1956 zal de mili taire sterkte ongeveer 788.000 man zyn. Dit is 35.300 man min der dan het geschatte cyfer voor het lopende jaar. In een witboek wordt gezegd, dat de opkomst van de waterstofbom aue andere wapen* overscha duwt. „Nieuwe en revolution- naire problemen worden gesteld, die bij hun oplossing moed en ve fbeeldineskracht vereisen." De productie van bemande bommenwerpers die geschikt zijn voor atoombommen is be vredigend. Uiteindeiyk zullen deze bommenwerpers wellicht worden aangevuld met onbe mande raketten met grote actie radius. Aan de ontwikkeling van zulke raketten wordt gewerkt. Binnen afzienbare tyd zal een experimentele snelvarende duikboot gereed komen. De socialistische leider Chris tian Pineau heeft gisteren in de Franse nationale vergadering j verklaard, dat hy zal streven naar een zo spoedig mogelijke ratificatie van de Parysè verdra gen. Het zou een inbreuk op de souvereiniteit van de nationale vergadering zijn als getracht zou worden het Europese leger in één of andere vorm tot nieuw leven te wekken. De assemblee was bijeen om zioh uit te spreken over het door Pineau gevormde kabinet. Het debat begon kort na 15 uur. Pineau 'begon zijn rede met woorden van lof voor Mendès- France. Hij noemde de continuï teit in de internationale politiek van essentieel be'ang. Zijn rege ring zou het initiatief nemen bij de bevordering van ontwape ning. Zy hoopt dat de Parijse ver dragen zullen worden aange vuld met een orgaan voor de bunde'ing van de bewapening der aangesloten landen. De me dewerking van Engeland was in deze onmisbaar. Zijn regering zou steeds stre ven naar vermindering van de spanning tussen Oost en West. Uitbreiding van de handel tus sen Oost en West wordt als één der beste middelen beschouwd om volken nader tot elkaar te brengen. I Wat Tunesië betreft heeft de regering de verklaring van 31 Juii 1954 van Mendès-France overgenomen, die voorziet in het verlenen van interne autonomie, j In Marokko zal de actie tegen terreur worden voortgezet. De beloofde hervormingen moeten echter worden verwerkelijkt. I In Algerië moest Frankrijk de orde en veiligheid verzekeren zonder die bevolkingsgroepen te ontmoedigen, die Frankryk trouw zijn. Pineau zei dat hij de nationale vergadering zal vragen de bijzon dere bevoegheden inzake finan ciële en economische hervormin gen, die ook aan Mendès-France waren verleend, met drie maan den te verlengen. De internationale atmosfeer is verstoord, aldus Pineau, en Frank ryk speelt in de werelddiploma- tie geen rol meer. De ontvreden- heid onder arbeiders, boeren, winke'iers en handwerkslieden neemt toe. De gebeurtenissen in Noord-Afrika geven reden tot bezorgdheid. De woorden van Pineau zijn door de assemblee koel ontvan gen. Waarnemers in de wandel gangen gaven hem weinig kans van slagen. Pineau beefde verder hogere lonen en winsten voor bepaalde groepen, volledige werkgelegen heid, 250.000 nieuwe huizen per jaar, bevordering van de produc tie en belastinghervormingen, vooral voor kleine winkeliers. Ex-premier Paul Reynaud cri- tiseerde het economische pro- Het door president Eisenhower ingediende wetsvoorstel, dat tot strekking heeft de regering de bevoegdheid te geven de douanetarieven in 'de komende drie j aren met telkens ten hoog ste vijf procent per jaar te ver lagen, heeft Donderdag, met een meerderheid van slechts één stem, een' onverwacht he-, vige aaiwal van protectionisti sche leden van het Huis van Afgevaardigden overleefd. Met 193 tegen 192 stemmen keurde het Huis van Afgevaardigden een procedureregel goed, die ieder amendement met beper kende strekking op het wets voorstel verbiedt gedurende de twee dagen, dat het debat over dé wet zal duren. De protectio nistische leden van het Huis waren voornemens een groot aantal amendementen voor te stellen, die de doeltreffendheid van de voorgestelde wet aan zienlijk zou beperken, indien zy zouden worden aanvaard. Aanvankelijk had het Huis van Afgevaardigden voorstellen afgewezen, die tot strekking hadden amendementen op het wetsvoorstel te beperken. Dit hield ln, dat het Huid bereid was de vele voorstellen te be handelen, die de protectionisten voornemens waren in te dienen met het doel de wet in beper- N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE kende Ein te wijzigen. Op ver zoek van de leiders van de meerderheid en de minderheid van het Huis hebben de afge vaardigden later echter met een meerderheid van twee stemmmen 193 stemmen voor en 191 tegen besloten terug te kamen van dit besluit. De democraten, die de meer derheid in het Huis van Afge vaardigden hebben, pleitten tijdens de debatten, die aan de stemming ever de procedurere gel voorafgingen, er krachtig voor de wet niet te „doorzeven" met bepalingen, welke hoge douanetarieven voorschrijven. De aanvaarding van de pro cedureregel betekent, dat het wetsvoorstel een belangrijke vuurproef heeft doorstaan. Na de stemming begonnen de gewo ne debatten over het voorstel. De voorstanders van de wet waarschuwden, dat, tenzy de Ver. Staten hun markten ope nen voor een grotere invoer, huin handeldryvende bondge noten zich genoodzaakt zullen zien tot uitbreiding van hun handel met de communistische wereld, wat de buitenlandse po litiek der Ver. Staten afbreuk zou doen. Het wetsvoorstel bevat een ..ontsnapningsclausule", die het de Amerikaanse industrieën mogelyk maakt tariefbescher ming te vragen, indien zy kun nen bewijzen, dat zy worden be nadeeld of dreigen te worden benadeeld door een concurreren de Invoer. Deze bepaling heeft ten doel de argumenten tegen aanvaarding van het handels program van de president een gedeelte van hun kracht te ontnemen. De Nederlandse Hoge Commis saris, mr W. F. L. Graaf van By- landt, heeft Vrijdagochtend een bezoek, gebracht aan de minister vaji Buitenlandse Zaken, Sunarjo, naar aanleiding van de sensatio nele ontwikkeling in de rechts zaak Jungschlager. Een woord voerder van het Hoge Commis sariaat verklaarde, dat Graaf van Byiandt by deze gelegenheid uiting gaf aan zyn emscige be- zorgaheid over de gang van za ken by het proces-Jurvgsehlager, waarby de door de Nederlandse regering aangestelde verdediger, mr Bouman, naar aanleiding van een getuigenverklaring, onmid. dellijk aan een verhoor werd on derworpen, dat tot laat in de nacht voortduurde en de volgen de ochtend werd voortgezet, ter wijl bovendien zowel het kantoor als de woning van de advocaat door de politie werden doorzocht. De Hoge Commissaris wees er in zyn gesprek met de minister op, dat de verregaande maatregelen, die tegen mr. Bouman zyn geno men, de verdediging in deze en daarmee samem langende zaken in ernstige mate dreigt te belem meren. De woordvoerder braehj voorts in herinnering, dat het vooronderzoek in vele van deze zaken reeds meer dan een jaar voortduurt. Bij de eerste zitting in de rechtszaak tegen Jungschlager die beschuldigd wordt van sub versieve activiteiten als leider van tegen de regering samen spannende illegale organisaties, verklaarde getuige Manoch, dat de verdediger, mr. Bouman had getracht hem om te kopen. Mr. Bouman zou hem 150.000 rupiah en een positie in het buitenland hebben aangeboden, indien hy zijn verklaringen tegen Jung schlager zou terugnemen, Mr Bouman noemde deze zaak „een afgrijselijke leugen, zoals de ge- heie zaak een algrijselyke leugen was". intussen verneemt P.I.A., dat het verhoor van Mr. Bouman door Soenario, nog steeds voort duurt. Mr. Bouman werd Don derdag verhoord tot één uur 's nachts en keerde daarna naar zijn woning terug. Vrijdagoch tend werd het verhoor voortge zet. Soenario verklaarde, dat Vrij dag enige personen werden ge hoord, die in voorgaande verho ren over deze kwestie werden ge noemd. Hij wenste geen nadere mededelingen te doen, noch de namen van deze personen noe men. Hij verklaarde, dat de zaak zeer ingewikkeld was en grote zorg vereiste. SLUITZEGELACTIE VOOR NATIONALE FEESTDAG IIAD SUCCES. Vorig jaar is de nationale fede ratieve raad van het „Voorma lig Verzet Nederland" een sluit- zegelactie begonnen ter propage ring van de 5de Mei als Natio nale feestdag. Van de sluitzegels is thans het eerste millioen ge plaatst. Voor het drukken van het tweede millioen is thans op dracht gegeven. Soenario zetde het niet nodig te achten Mr. Bouman aan te houden, „doch wij zullen de zaak zorgvuldig onderzoeken". Hy zei voorts, dat de verkla ring van Manoch dat een lid van het Nederlandse Hoge Commis sariaat, Cohen genaamd, even eens getracht had hem om te kopen, nog niet onderzocht is. Hy zei, dat indien later mocht blijken dat zulks inderdaad het geval is geweest, betrokkene de aanzegging kan krygen het land te verlaten als personanon grata. Soenario vervolgde: wy houden ons echter in de eerste plaats met Bouman bezig. Het is geens zins de bedoeling hem als verde diger weg te willen hebben. Wy respecteren iedere verdediger. Thans echter is tegen Bouman gram van Pineau. De meeste ge matigd conservatieven, die sa men over 115 stemmen beschik ken, zullen volgens Reynaud tegen Pineau stemmen. Om 18 uur werd de vergadering tot 21 uur verdaagd om de frac ties gelegenheid tot overleg te geven. Het onderbreken van de verga dering kwam onverwacht. Men veronderstelde, dat de fracties middel zochten om de bijeen, komst te bekorten en. zo spoedig mogelyk te stemmen. De Franse Nationale vergade ring heeft in de vroege morgen van heden met 312 tegen 268 stemmen het kabinet, dat is sa mengesteld door de socialist Christian Pineau afgewezen. Prins Bernhard is Vrydag per vliegtuig uit New York naar Ne derland vertrokken. Hy verklaar de zich „zeer ingenomen" met de besprekingen, welke hij in dé V. S. heeft gehad ter voorberei ding van een soortgelijke confe rentie als die welke vorig jaar te Oosterbeek is gehouden. Te Oosterbeek bespraken inder tijd 75 vooraanstaande personen „vraagstukken waarover de open bare mening in de verschillende landen op nationaal, Ideologisch en psychologisch niveau ver. schilt". Er waren vertegenwoor digers uit twintig landen, waar onder de Beneluxlanden, de Sean dinavische staten, Frankryk, Ita lië, West-Duitsland en Grieken land. KOMT H ALLN VOOk RCNDt HAD newer W/Af HAO 20 tabletten 65 cem De twee hoogste bestuursorga nen van het Westduitse vakver- bond (D.G.B.) hebben zich tot de een bezwarende verklaring inge- vier^bezettende mogendheden,^ tot bracht en wij dienen die, zoals -> - - ->~ gebruikelyk, te onderzoeken. Tenslotte zei hij, dat Manoch ontkend heeft van de politie een bedrag van rp. 779 over Decem ber te hebben ontvangen. Manoch verklaarde, dat de loonstaat, waarop Bouman in zijn verkla ring melding maakte, niet kan bestaan, of anders niet hem kon betreffen, aangezien hy niet bij de politie werkt. De ontwikkeling van de behan deling van de rechtszaak Jung schlager wordt door de Neder landse gemeenschap in Djakarta met zorg gevolgd. de Duitse bondsregering en tot de bondsdag gericht met het verzoek terstond stappen te nemen om tot een herstel van Duitslands een heid te komen. De D.G.B. heeft zich tegelyk voor het eerst of- fic'eel aangesloten bij de socia listische eis, dat onderhandelin gen met de Sowjet-Unie gevoerd zullen worden, voordat de ver dragen van Parijs zullen worden geratificeerd. De bondsdag zal de verdragen volgende week behan delen en de commissie voor bui tenlandse zaken heeft zich reeds met grote meerderheid er voor uitgesproken. De eerste vice-veiorzitter van het Indonesische parlement, mr Tamibunan, heeft aan P.I.A. me degedeeld, dat gehoopt wordt de besprekingen over het pro tocol inzake de opheffing van de Nederlands-Indonesische unie m-idio April te kunnen be ëindigen, zodat dan zal kunnen blyken of het parlement het protocol zal ratificeren of niet. Voordat het parlement van 1 tot 20 Maart op reces zal gaan, zullen de débatten in eerste termijn worden gehouden. De behandeling van het protocol begint op 25 Februari a.s. Naar de mening van mr Tamibunan zal geen van de politieke par tijen de opheffing van de unie op zichzelf verwerpen. Hij zeide echter te vermoeden, dat zich een striid zal ontwikkelen over da bepalingen inzake de finan- cieel-economische en dat dit het onderwerp zal zyn, waarbij de parlementsleden in felle debat ten zullen treden by de vraag of het protocol zal worden aan vaard of verworpen. Hy achtte het waarschijnlijk, dat vele partijen haar stand punt eerst duidelyk zullen ma ken tn ide beschouwingen in tweede termijn. In antwoord op haar gestelde vragen heeft de regering in de memorie van antwoord (waar over gisteren reeds een aantal bijzonderheden zyn gemeld) medegedeeld, dat de omvang van de Nederlandse investerin gen in Indonesië op ongeveer rp. 2.530.000.000 worden geschat Het officiële Sowjetnissïsche persbureu „Tass" heeft medege deeld, dat de Sowjet-Unie een nieuw voorstel ter regeling van de kwestie-Formosa beeft ge daan. De Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, heeft Vrijdag de Britse ambassa deur, sir William Hayter, ontvan gen en hem het plan overhandigd. Met de volgende schepen kan zeepost ^worden verzonden. De data, waarop correspondentie uiterlijk ter post moet zyn be zorgd, staan, achter de naam van het schip vermeld. Indonesië; m.s. „Oranje" 1 Mrt. Ned. Nw.-Guinea: s s. „Tomin" 3 Mrt. Ned. Antillen: m s. „Sarpe- dion" 22 Febr.s.s. „Bennekom" 8 Mrt. Suriname: m.s. „Stentor" 23 Febr.; s.s. „Trajanus" 9 Mrt. Unie van Z.-Afrika en Z.W.- Afrüka: m.s. „Pretoria Castle" 19 Febr.; m.s. „Arundel Castle" 26 Febr. Canada: s.s „Grote Beer" 23 Febr.; m.s. „Westerdam" 3 Mrt. Argentinië: s.s. „Andes" 26 Febr.; m.s. „Alioth" 1 Mrt. Australië; s.s. „Strathmore" 3 Mrt. Nieuw-Zeeland: vla Engeland 26 Febr.; via Engeland 5 Mrt Er Is nog steeds geen spoor gevonden van het Belgische pas sagiersvliegtuig, dat, met 29 personen aan boord, sedert Zon dag in de buurt van Rome wordt vermist. Op het Italiaanse ministerie van Verkeer is Vrydag een ge mengde Italiaans-Belgische com missie van onderzoek ingesteld order voorzitterschap van de Italiaanse generaal Giovanni Coppi. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Vorst. Veranderlijke bewolking met plaatselijk sneeuw. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen Zuid en Oost. Lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. v.m. n.m. Breskens 1.11 1.32 Terneuzen 1.46 2.07 Hansweert 2.26 2.47 Walsoorden 2.36 2.57 ZONDAG 20 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden Litt FEBRUARI. v.m. 0.27 1.02 1.42 1.52 n.m. 12.54 1.29 2.09 2.19 MAANDAG 21 FEBRUARI. ZON MAAN op op 20 7.49 18.04 6.33 1547 22 7.45 18.07 7.15 18.22 23 7.43 18.09 7.33 19.41 24 7.41 18.11 7.51 21.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1