Nederl. Hoge Commissariaat nam contact op met Nederlandse regering Pineau heeft ministerlijst gereed Het incident in Bern 3 MIDT 1 POTHOVEN Binnenlands nieuws WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN 17.95 ƒ1.95 Zwitserland zal de anti-communisten niet uitleveren speciale aanbiedingen Beursoverzicht VRIJDAG 18 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3385. Huiszoeking bij Mr. Bouman Spectaculaire inbraak van kinderen op onder op onder v.m. n.m. Ned. student in Canada bewusteloos geslagen en beroofd Busstakirg in Londen duurt voort Doodstraf van twee Russische spionnen in Turkije bevestigd Tsjou en Lai aanvaardt uitnodiging tot bijwonen van conferentie van Bandoeng Slachtoffers van branden Groot-Brittarmië maakt waterstofbom Brand in gebouw van Radio Oost-Berlijn Turkse nationale vergadering ratificeert verdragen De brand in Jokohama Dreigende hongersnood in Tunesië Deze week vragen Uw aandacht voor we SS in verband met dit koude weer. Engels-melton Damespantafons zuiver wollen double face Dekens Spoeftjes-Breiwol Onbekende onderzeeboot bij kust van Florida gesignaleerd Franse Nationale vergadering komt vandaag bijeen De boterprijs in België Ontploffing in Zuid-Texas s Zware sneeuwstorm in Schotland Beroep van Dominici verworpen Frankeriog bij Abo nnenaent Temeuzen eirectewr-Hooidredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen «eéactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nft 5 uur uitsluitend 2073 gironummer 38150 Abonnementsprijs5.35 per kwartaal; per «f nri 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct; minimum pa advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels lr—I iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Ad(M Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag!» 2 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uu& ©e woordvoerder van het Ne derlandse Hoge Commissariaat heeft Donderdagavond aan P.I.A h» antwoord op vragen over het verloop van de zaak Jungschla- fer, waarna verdediger Mr. Bou man ten kantore van de open bare aanklager moest verschij nen. medegedeeld, dat „de zorg wekkende ontwikkeling nauw- kenrig door het Hoge Commissa riaat wordt gevolgd en dat on middellijk contact met de Neder landse regering is opgenomen". reide zulks, nadat bekend was geworden, dat ten huize van de verdediger van Jungschlager, Mr. Merman Bouman, huiszoeking was verricht en nadat voorts be kend geworden was, dat ook diens kantoor in de benedenstad door leden van de politie door- zacht was. Mr. BOUMAN VERHOORD. Mr. Bouman werd Donderdag avond in het gerechtsgebouw aan de Gadja Madah aan een verhoor enderworpen door Djaksa Tinggi fiunarjo, de openbare aanklager ki de raak Jungschlager. Na de zitting van het landgereoht Don derdag, waarop getuige Mancoh verklaarde, dat verdediger Bou man had gepoogd hem om te ko- j>en, werd, zoals gemeld Mr. Bouman door de Djaksa Tinggi verzocht te zijnen kantore te ver schijnen. Zijn actetas werd door het hoefd van de consulaire af deling van het Nederlandse Hoge Commissariaat, Mr. van Deinse, ander de hoede genomen. Toen Mr. van Deinse met de auto wil de wegreden, werd hij door leden van de politie gesommeerd de actetas af te geven, hetgeen hij weigerde. Een lid van de politie zeide daarop: „Als u de tas niet geeft, moet ik dan geweld ge bruiken?" Mr. van Deinse zeide, dat de betrokken politieman dat zeker niet moest doen, waarop de politieman verklaarde, dat Su- marjo de tas wenste te ontvangen. Mr. van Deinse zeide daarop zelf de tas aan Sunarjo te willen Een bende kinderen heeft Inge. broken in het gebouw van één der zwaarst bewaakte handels maatschappijen voor edele meta len in Londen. De bende liet een kluis die goud en zilver ter waar de van tien millioen gulden be vatte, ongemoeid en verdween met medeneming van platina- boorsel ter waarde van bijna 2.000 gulden, een vulpen en on geveer ƒ1,25 aan baar geld. Scotland Yard tracht nu uit te boeken, hoe de bende er in is ge slaagd het gebouw binnen te ko men zonder daarbij de alarm-in stallatie in werking te stellen. Voor de politie staat wel vast, dat hier kinderen aan het werk Zijn geweest Door het gebouw Mep een spoor van afgebrande luciferhoutjes. Kennelijk beschik te de bende niet over een zaklan taarn. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. OM HET VRIESPUNT. Wisselend bewolkt met erukele verspreid optredende sneeuwbui en. Matige tot krachtige wind hoofdzakelijk tussen N. en N.O. Temperatuur om het vriespunt - tot lichte vorst. ZATERDAG 19 FEBRUARI. Breskens Terneuzen Hans weert Walsoorden v.m. 11.34 0.09 0.49 0.59 n.m. 12.02 12.37 1.17 1.27 ZON MAAN 18 7.54 18.00 5.31 13.24 19 7.52 18.02 6.05 14.33 20 7.49 18.04 6.33 15.47 22 7.45 18.07 7.15 18.22 23 7.43 18.09 7.33 19.41 94 7.41 18.11 7.51 21.02 overhandigen, hetgeen hij vervol gens ook deed. Nadat de inhoud van de tas was doorzocht, werd de tas aan Mr. van Deinse, die vergezeld was van mevrouw Bouman, ter hand gesteld. Mr. Bouman verbleef ten kantore van de Djaksa Tinggi en gebruik te de lunch met Mr. van Deinse, de Djaksa Tniggi en de Djaksa KamadL Later in de middag werd hij door leden van de politie onder leiding van een Inspecteur mee genomen naar zijn advocatenkan toor in de benedenstad, dat door zocht werd. Daarna bracht men hem naar het hoofdkantoor van de criminele recherche en ten slotte naar zijn eigen flat aan de Djalan Griseh te Djakarta, die inmiddels was omsingeld door enige tientallen rechercheurs. Tijdens de huiszoeking in de flat van Mr. Bouman hadden de andere bewoners van het flatge bouw moeite hun appartementen op de bovenverdieping te berei ken. De Braziliaanse zaakgelas tigde werd driemaal aangehou- Een Nederlands student aan de universiteit van Brits-Colum bia, Douwe Bakker, is Woens dagmorgen vroeg door een aan tal onbekend gebleven personen bewusteloos geslagen en beroofd. Na de beroving, op een eenza me weg, werd Bakker, die af komstig is uit Genemuiden, aan een boom vastgeborxlem. Bakker, die op de universiteit philosofie studeert, is opgeno men in het ziekenhuis van de universiteit. Zijn toestand is goed. Bakker verklaarde tegenover de politie, dat hij op een stille weg door twee of drie personen werd overvallen toen hij zich per den, voordat hij zijn flat kon bin nengaan. In de loop van de avond werd in het gerechtsgebouw het ver hoor van Mr. Bouman voortge zet. Omstreeks half negen ver voegde Mr. van Deinse zich bij het gerechtsgebouw. De Djaksa Kamadi deelde aan P.I.A. mede. dat nog geen ver klaringen konden worden afge legd. In drie garages van de Londen- se busdienst werd Donderdag nog gestaakt uit protest tegen het nieuwe werkrooster. In totaal nemen nog 1.350 personen aan de steking deel. waardoor op twaalf buslijnen de diensten geheel of gedeeltelijk zijn stopgezet. De Turkse nationale vergade ring heelt Woensdag in 'n open bare zitting de doodstraf beves tigd van twee Russische rpion- nen, Iwan Adaminis en Nikolai Artonof. De twee spionnen werden in 1953 in Oos-Turkije, nabij de Rus sische grens gearresteerd. Zij werden onlangs door een mili tair gerechtshof in Ankara ter dood veroordeeld. Volgens radio-Peking heeft de premier van communlstisch-Chi- na, Tjsoe En-Lai, de uitnodiging tot bijwonen van de Aziaüsch- Afrikaanse conferentie in Ban doeng (West-Java) aanvaard. De conferentie zal in April be ginnen. Radio-Peking maakte niet be kend of de communistische pre mier zich persoonlijk naar Ban doeng zal begeven. Bij een brand in een blok flat. gebouwen in Montreal zijn Woensdagavond 11 personen om het leven gekomen. Minstens 12 personen liepen verwondingen op. In Baltimore (Verenigde Staten) heeft 'n grote brand waarschijn- r lijk zes slachtoffers geëist. Het fiets van zijn werk in een hout- waren brandweerlieden, die zich zaagmolen op weg naar huis be vond. De buit van de aanvallers be droeg ongeveer negen dollar. Na de beroving werd de be wusteloze student met zijn eigen schoenveters aan een boom ge bonden. op het dak bevonden van een brandend kledingmagazijn. Toen een muur instortte, werden zij meegesleurd en verdwenen zij in de vuurzee. Voorts werden twintig brand weerlieden bij de blussingswerk- zaamheden gewond. De Zwitserse politie is Donder dag begonnen met een onderzoek om vast te stellen of de drie an ti-communisten, die zich thans in de gevangenis van Bern be vinden, zullen worden beschul digd van moord of van „doden uit zelfverdediging", als gevolg van hun aanval op de Roemeen se legatie in de Zwitserse hoofd stad. De mannen zullen reeds terecht moeten staan voor huisvrede breuk en vernieling van ander mans eigendommen. Als gevolg van 't incident kwam een chauf feur van de legatie naar wordt gezegd een agent van de Roe meense geheime politie om het leven. Het hoofd van de Zwitserse po litie, Werner Roethlisperger, ver klaarde dat de Zwitserse federa le raad later zal moeten beslis sen of het Roemeense verzoek om uitlevering van de drie anti communisten, wier namen nog niet bekend zijn, zal worden in gewilligd. Grenspatrouilles kijken op het ogenblik uit naar de andere le den van de bende. Slechts vier van de zes personen, die oor spronkelijk de Roemeense lega- tie binnendrongen, zijn gearres teerd. De andere twee zijn nog op vrije voeten. De „Pnawda", het orgaan van de Russische communistische par tij, heeft Donderdag de Ameri kaanse geheime dienst ervan be schuldigd de overval op de lega tie georganiseerd te hebben. Zwitserland zal de anti-com munisten niet uitleveren. Zwitserland zal de anti-com munisten niet uitleveren, aldus is Donderdag te Bern bekend ge maakt. In een communiqué van het bondsdepartement van Justitie en politie wordt gezegd, dat de daden waarvoor de mannen zijn gearresteerd, op Zwitsers grond gebied zijn gepleegd. Zwitserland heeft geen uitleve ringsverdrag met Roemenië. Om deze reden moet de kwestie wor den beoordeeld aan de hand van de Zwitserse wet op de uitleve ring van 1892. Artikel 12 van deze wet sluit uitlevering voor op Zwitsers ge bied gepleegde misdaden uit, al dus het communiqué. Groot-Brittannië heeft Donder dag bekend gemaakt, dat het 'n waterstofbom zal maken. In een witboek over de defensie zegt de regering, dat men in En- land de bekwaamheid heeft om warmtekem- (waterstof) wapens te vervaardigen. De regering heeft zorgvuldig overwogen wat dit meebrengt en zij acht het haar plicht tot de ontwikkeling en productie van deze wapens over te gaan. Als het Westen niet een volle dig gebruik van de mogelijkhe den maakte, kon Europa niet tegen invasie en bezetting wor den beschermd. In het gebouw van radio-Oost- Berlijn heeft Woensdagavond 'n felle brand gewoed. Bij de blus- singswerkzaamheden zijn negen brandweerlieden gewond. De uitzendingen van radio-Oost- Berlijm zijn gestaakt Pineau heeft president Coty meegedeeld, dat hij zijn lijst van' ministers gereed heeft. Donderdagochtend was gemeld, dat de Gaullisten Oorniglion Mo- linier en Ferri, die resp. minister van Justitie en minister van P.T.T. zouden worden, te elfder ure hadden bedankt. Naar ver luidt gaat de portefeuille van Justitie nu naar de volksrepubli kein Robert Schuman. De terugtrekking van de Gaul listen volgde op een bijeenkomst van de Gaulistische fractie uit de nationale vergadering, waarin felle critiek op de ministerlijst van Pineau werd geleverd. i De fractieleden hadden vooral bezwaar tegen het grote aantal De Turkse „grote nationale vergadering" heeft het proto col, waarin de Westduitse toela ting tot de Navo wordt goedge keurd, .geratificeerd. De assem blee heeft tevens het Balkanpact geratificeerd, dat in October 1954 door Turkije, Griekenland en Joego-Slavië werd gesloten. Het betreft hier een verdrag van we. derzijdse bijstand. Meer dan 90 vrouwen zijn om het leven gekomen bij de brand in een R.K. tehuis voor oude vrouwen te Jokohama. Het juiste cijfer is nog niet beschikbaar. De opgaven variëren van 93 tot 99 doden. Bij gebrek aan bluswater stond de brandweer vrijwel machteloos. Het houten gebouw brandde in een ommezien als een fakkeL De Franse resident-generaal in Tunesië, generaal Boyer de Latour, heeft Donderdag te Tunis verklaard, dat Tunesië econo misch en sociaal op de rand van de afgrond staat. Hij zeide in een vraaggesprek met de correspondent van het conservatieve Franse blad „Le Figaro", dat de Tunesische auto riteiten er in de eerste plaats voor moeten zorgen, dat hongers nood en sociale onrust, die hon gersnood ten gevolge kan hebben, worden vermeden. Hij zeide dringend gelden nodig te hebben om te zorgen voor hen die het meest door hongersnood worden bedreigd. „Zonder eensgezindheid in deze kwestie gaan wij naar een cata strofe", aldus generaal Boysr de Latour. Het Indonesische parlement zal op 25 Februari in plenaire zitting de opheffing van de Ne derlands-Indonesische Unie be spreken, aldus heeft P.I.A. ver nomen. I. Onze originele Onberispelijke pasvorm, maat 36 tot en met 52. Kleur marine. Prijs II. Van de grootste Nederlandse Wollen Dekenfabriek, die enkel de beste merkdekens levert, die er zijn, ontvingen we een kleine partij dekens, licht bescha digd. Beschadiging bestaat uit enkele kleine olie vlekjes. Deze worden nu stukken onder de prijs verkocht. Kleuren een zijde zalm, andere zijde geel en een zijde bleu en andere zijde fraise. 150 X 200 cm van 45,voor ƒ36.- 170 X 220 cm van 59,voor ƒ48.- 190 X 230 cm van 74,— voor III. Een partij Kwal. Eng. 20, in alle kleuren. Normale prijs ƒ325 thans „Europese" ministers en tegen de beroeming van de socialist Savary, die bekend om zijn sym pathie voor de nationalistische aspiraties in Noord-Afrika tot staatssecretaris voor Tunesische en Marokkaanse Zaken. Het besluit der Gaulisten bete kent, dat Pineau waarschijn" ijk op slechts zes van de 79 Gaullis tische stemmen zal kunnen reke nen. Hij had aanvankelijk ge dacht er 20 tot 30 te krijgen. Ook van de zijde der radicalen ondervindt de formateur vijan. digheid. In het radicale blad wor den vele punten van het program ma veroordeeld. Heden verschijnt PLreau voor de nationale vergadering. Poli tieke waarnemers geven hem over het algemeen slechts een kleine kans. Donderdagavond heeft Pineau de lijst van ministers aan Pierre Sehneiter, de voorzitter van de nationale vergadering voorge- gelegd. De namen der ministers zullen pas hedenmiddag bekend worden, wanneer de vergadering om drie uur bijeenkomt. Voor zover onofficieel bekend is bestaat het kabinet uit 38 mi nisters en staatssecretarissen, onder wie 12 socialisten, 9 volks republikeinen, 9 radicalen, 4 ra- dicaalgezinden en 4 Gaullisten. Bij de kust van Florida (V. S.) is Woensdag een onbekende on derzeeboot gesignaleerd. Twee leden van de kustwacht meldden dat de onderzeeboot het vaartuig waarop zij zich bevon den bijna ramde, alvorens te dui ken en snel te verdwijnen. Vliegtuigen van de Amerikaan se marine zijn onmiddellijk na de melding opgestegen, doch heb ben niets kunnen vinden. Een woordvoerder van de ma rine verklaarde, dat zich in dit gebied geen onderzeeboten van de Amerikaanse marine bevon den. Volgens de twee leden van de kustwacht voerde de onbekende onderzeeboot geen navigatielich- ten, doch namen zij een flauw schijnsel waar uit de commando- toren. De onderzeeboot zou in zuidoostelijke richting zijn ver dwenen. De voorzitter van de Franse nationale vergadering, Pierre Sehneiter, heeft de afgevaardig den telegrafisch medegedeeld, dat hedenmiddag om 3 uur (NeoL tijd) de vergadering bijeenkomt, De agenda vermeldt „mededeling van de aangezochte premier". DE GROOTSTE SORTERING VINDT U ALTIJD BIJ TEXTIEL WONINGTEXTIEL NOORDSTRAAT TEL 2356 TERNEUZEN Volgens „La Libre Belgique" heeft de regering besloten, in verband met de stijging van de prijs der binnenlandse boter, waarvan de gemiddelde prijs te Brussel Dinsdag meer dan fr. 9J per kg bedroeg, 10Ó ton Deense verse boter in te voeren. Aan staande Maandag zullen hiervan 50 ton te Antwerpen aankomen In een drukke stadswijk van Sequin in Zuid-Texas heeft zich Woensdagavond een ontploffing vooredaon, waardoor ernstige schade is aangericht. De ontploffing deed zich voor in een druk stadsdeel, waar zich verscheidene kantoorgebouwen en winkels bevinden. Volgens de politie was de ontploffing waar schijnlijk veroorzaakt door gaui. Er brak geen brand uit Nader wordt vernomen dat ten minste drie personen verwondin gen hebben opgelopen. De gehele politiemacht en de brandweer in het district zijn in de weer om naar eventuele slachtoffers te zoeken. Vele dorpen en afgelegen boer derijen in Noord-Schotland zijn geïsoleerd door 'n zware sneeuw storm. Talrijke spoor- en wegverbin dingen zijn verbroken. Op de voornaamste spoorlijn in Noord- Schotland, tussen Perth en la- verness, is een goederentrein is rde sneeuw vastgelopen. Functionarissen verklaarden, dat op sommige plaatsen de toe stand slechter is dan een maand geleden, toen een grootscheepse actie met vliegtuigen moest wor den georganiseerd om afgelegen dorpen en boerderijen vanuit de lucht te bevoorraden. GRACHTEN DEMPEN OF NIET. staat de overdruk in het betrok- „Graohten dempen of niet", dat is het onderwerp waarover prof. Wieger Bruin en mr. J. Vink (di recteur van het bureau rijks dienst voor het nationale plan) Maandagavond 21 Februari in Krasnapolsky te Amsterdam zul len discusiëren voor de één uur lange reportage te vervaardigen door de Amerikaanse radiorepor ter Christopher King. Deze dis cussie, waaraan later ook tiental len andere aanwezigen deelnemen in het Engels zal mettertijd in een „release coast to coast" dus door de gehele Verenigde Staten worden uitgezonden. DODELIJK BEDRIJFSONGEVAL BIJ WERKSPOOR AMSTERDAM In één der grote montagehallen van Werkspoor te Amsterdam is Donderdagmorgen een schilder, die boven in de hal aan het werk was, met zijn hoofd in aanraking gekomen met een stoeltje van een electrische kraan, die door de hal loopt. De man werd zwaar aan het hoofd gewond en overleed korte tijd later. Het slachtoffer was gehuwd en vader van twee kinderen. BRAND BIJ DE CALTEX TE PERNIS In de nacht van Woensdag op Donderdag is omstreeks half vier brand uitgebroken in een van de installaties op het terrein van de Caltex-raffinaderij te Pemis. Door middel van de daartoe speciaal aangebrachte appara tuur voor bediening op afstand was het raffinaderijpersoneel in Het hof van cassatie te Parijs heeft het beroep verworpen van de 77-jarige Gaston Dominici, die vorig jaar ter dood werd veroor deeld op beschuldiging van moord op het echtpaar Drum- monds en hun 11-jarig dochter tje. Men verwacht, dat onmiddellijk een nieuw onderzoek naar de moorden zal worden ingesteld. ken onderdeel snel te laten af vloeien en de installatie te ledi gen. De brand werd in zeer korte tijd bedwongen door de eigen brandweerploeg van de raffina derij. Er werd geen schade van bete kenis aangericht en persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De productie ondervindt generlei stagnatie. GERESERVEERDE STEMMING Philips opnieuw gevraagd- Van levendige belangstelling op de Amsterdamse effecten, beurs is gistermiddag geen spra ke geweest. Publiek en beroeps- handel lieten verstek gaan en de stemming was gereserveerd. Een en ander ging gepaard met uitermate weinig affaire, in tegenstelling tot eergisteren, toen de aandelenomzet tot 4v3 millioen steeg. Philips had in deze omzetstijging een belangrijk aandeel, want er werd voor meer dan 7 ton in oude en nieuwe aan delen tezamen verhandeld. Ook Donderdag onderscheidde het Eindliovense concern zich. Lich- te kooplust overheerste, waar. door de oude en nieuwe aandelen circa 2 punten stegen. AKU na genoeg op peil. Unielever echter viel uit de toon met een koersda, ling van ruim 3 punten. Kon. Olie een fractie luier. Ook op de cultuurafdeling waa de gang er uit Amsterdam Rub. t her en Verenigde Deli zagen zich 1 2 punten ontgaan. HVA wist zieh echter aardig te handhaven. Voorts bestond er enige belang stelling voor Vorstenlanden-cul tuur, die wederom in open hoek werden verhandeld. De koers bleef echter onveranderd 25%. De scheepvaartsector speelde gistermiddag een onbetekende rol. Bij opening weken de koer sen niauwelijk af vaai eergisteren en hierin kwam nagenoeg geen verandering. Alleen KNSM was 2 punten lager. Guldenbeleggingem goed prijs houdend.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1