Om de wereldlijke en geestelijke vrijheid De Franse kabinetscrisis De kwestie-Formosa de Veiligheidsraad in Minister Australië Suurhoff terug uit en Nieuw-Zeefand De strijd in China WEERSVERWACHTING HOOGWATER VULPENNEN ZON- en MAANSTANDEN Pflimlin geeft het op DINSDAG 15 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3382. Prins Bernhard te New York aangekomen De schoolkwestie België „Generaal van de Mau Mau gevangen genomen Tito bracht meer dan een aapje mee Voorstel suikerbielenprijs 1955 Bouwbedrijf en liende bevrijdingsdag ■muil uii!Biiiii!n!aiii):'aiffliiiiiiiiii!ïiiiiii!iH!iim.'Ri!iuiiiüiii[niiiTmninii;«m«;!nn>;;-j;Mii Ernstig ongeval op Cur*gao Plan voor een enorsae hangbrug in Brussel Frankering bij Abo nnement Terneuzen EMrecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen iedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 et DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct; mtnUmum gas advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regeSa f 1L—-$ Iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, o£: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 i Voor het Maandagnummer: Zaterdags i«ffi Uit de redevoeringen, gehou-1 verscherpt, maar behoeft geen den bij de algemene politieke be- reden te zijn tot verbreking van schouwingen in de Eerste Kamer, bi ijkt dat enerzijds de leden van de Eerste Kamer achter het hui dige kabinet staan en vertrou wen, dat het normaal zijn einde zal vinden bij de verkiezingen in 1956, terwijl er anderzijds toch oak ernstige critiek op het beleid van verschillende ministers v.ordt geuit. Speciaal de heren Brandenburg (CPN) en Mole naar (WD) lieten zich in deze niet onbetuigd, waardoor vooral de ministers Staf (liftverbod) en Cal» (onderwijs) het moesten ontgelden. Diverse punten kwamen bij «leze beschouwingen aan de orde en hiervan was het huurbeleid van de laatste tijd één van de meest gecritiseerde punten. Men achtte het niet doorgaan van dè huurbelasting een schrale troost en noemde het idee om te komen met een huurverhoging voor duurdere woningen en een lage huurprijs voor de vooroorlogse arbeiderswoningen te handhaven, het zoeken van een weg met de minste weqpstand. Men acht deze politiek boveridien gevaarlijk voor de volkswelvaart en drong aan op een hogere rijksbijdrage vrijheid gewaarborgd blijven, ten behoeve van de bouw van p>e mening, dat hier sprake is woningen. - van e>en compromis van beginse- de politieke samenwerking, daar immers het volk hiermede niet gebaat zou zijn. DE RECHTEN VAN DE MENS. Ten aanzien van de nieuwe re geling voor de lijkverbranding is de commissie-Kan, die dit onder werp heeft bestudeerd, tot een compromis gekomen. Noch de crematie zelf, noch het oprichten van de crematoria is in strijd met de rechten van de mens. Dit ver klaarde minister Beel in de Tweede Kamer bij de verdediging van deze regeling. Men kan uiteraard bezwaar maken tegen de oprichting van crematoria op plaatsen waar het de godsdienstige overtuiging van de mensen zou kunnen kwet sen, maar gezien de vrijheid van godsdienstovertuiging, die in ons land heerst, mag dit compromis met vreugde worden tegemoet- gezien. Ook in dit geval moet men met de tijd mee en de uitleg van de conventie van Rome en de grondwet moeten worden aangepast aan de gewijzigde om standigheden, wil de geestelijke niet mogelijk, daar in het des betreffende grondwetsartikel slechts gesproken wordt van de zonen of verdere nakomelingen des konings, die gerechtigd zijn de titel van prins van Oranje te voeren. Door de tewaterlating van het grootste tankschip van onze vloot verrichtte prinses Beatrix haar eerste officiële daad in het open bare leven en het zou voor het Nederlandse volk van grote waarde zijn geweest als zij reeds toen de titel van Prinses van Oranje had mogen voeren. Het officiële intreden in het openbare leven van Prinses Bea trix bij haar meerderjarigheid moet gepaard kunnen gaan met het verlenen van deze titel, iets wat tot dusver onmogelijk is. Het Nederlandse volk heeft door de wijze, waarop zij wordt voor bereid op de moeilijke taak, die zij eens zal vervullen, het volste vertrouwen in de toekomst. Dit vertrouwen zal nog versterkt worden als haar deze titel, die zij nu reeds volkomen waardig is. zal worden verstrekt. (Nadruk verboden.) Prins Bernhard is Maandag op de luchthaven van New York aangekomen, Waar hij werd ver welkomd door ambtenaren van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken. Onmiddellijk na aankpmst be gaf de Prins zich naar een hotel te New York. Het K.L.M.-vliegtuig, waarme de de Prifts de Atlantische Oce aan is overgevlogen, was bij aan komst vier uur op het reisschema voor wegens de gunstige wind. in MANDEMENT WEEK PUNT VAN DISCUSSIE. dat hier het in geestelijk opzicht gegroeide volksgebruik van Algemeen werd de verbrekmg g™* ^t een aan- van de samenwerking tussen de R.daarvan voor velen een vakbonden als gevSlg van het ^S^alTteke^en g bisschoppelijk mandement be- vrl-,neld zal beteKenen. treurd en men hoopte, dat deze samenwerking zo spoedig moge lijk hersteld zal worden. Het man dement heeft ook op het gebied van de partijvorming vele tongen in beweging gebracht. Daarom staat de vraag inzake principiële partijvorming, uit gaande van fundamentele grond beginselen, of relatieve partijfor matie, die haar uitgangspunten betrekkelijk stelt, in het middel punt der belangstelling. In Ne derland is men aangewezen op principiële partijformatie, maar <üt wil nog niet zeggen, dat tegenstellingen in het nationale leven moeten worden toegespitst, al mogen de principiële tegenstel lingen niet worden verwaarloosd, daar dit eerder een verzwakking dan een versterking van ons volk zou betekenen. Men heeft uiteraard weinig aan scherpe tegenstellingen, die het bestaan van de regering zou den bedreigen, veeleer is een hechte samenwerking tussen de partijen onderling van het groot ste belang. Het mandement heeft de principiële tegenstellingen Het „Nationale comité voor ver dediging der democratische vrij heden", «lat onlangs in België is van een compromis van oegmsc- 0pgericht en waarin vertegen len, vervalt indien men bedenk;. v,-finrf)ip'prs zittinp hphhpn van het NIEUWE GRONDWETS WIJZIGING NOODZAKE LIJK. Bij de algemene beschouwingen rond de rijksbegroting is van de zijde van de C.H.U. het voorstel gedaan tot een wijziging van de grondwet, waardoor het mogelijk wordt aan Prinses Beatrix bij haar achttiende verjaardag de titel van „Prinses van Oranje" te verstrekken. Tot nog toe is dit woordigers zitting hebben van het Rooms-Katholieke vakverbond, 't R.K. verbond van werkgevers en de R.K.-vrouwenbonden, hebben een manifest uitgegeven, waarin wordt verklaard, dat het nationa le comité nimmer de wetteloos heid van de wetsontwerpen-Col- lard met betrekking tot het R.K. onderwijs zal erkennen. Het comi té heeft besloten de strijd aan te binden tegen deze wetsontwer pen, die het als ongrondwettig en anti-democratisch beschouwt. Het nationale comité roept daarom al le Rooms-Katholieken in het land op deel te nemen aan een grote protest-demonstratie die binnen kort te Brussel zal worden gehou den. Kikoejoe-soldaten van het En gelse leger in Kenya hebben Za terdagavond de 30-jarige Mau Mau „generaal" MwangiMambo verwond en gevangen genomen. „Generaal" Mwangi Mambo was leider van de Mau Mau in Nairo bi sinds de gevangenneming twee weken geleden van „generaal" Karioki. „Generaal' Mwangi Mambo werd herkend toen hij zich Zater dagavond in het Parklands ge bied bevond en sloeg op de vlucht. Na een achtervolging van een half uur werd hij door een Kikoe- joe-soldaat aangeschoten en ver volgens gearresteerd. Onder zwa re bewaking is hij naar een zie kenhuis overgebracht. President René Coty Van Frank rijk heeft Maandagochtend vroeg de voormalige socialistische mi nister van Financiën Christian l ineau gevraagd een nieuwe re gering te vormen. Enige uren te voren had de volksrepublikcin Pierre Pflimlin, een deskundige op economisch gebied, zfjn pogin gen opgegeven, zeer onverwachts overigens, want Zondagavond zag het er naar uit, dat Pflimlin zijn lijst van ministers reeds voltooid had en vandaag in de nationale vergadering zou verschijnen. Toen Pineau Maan«iagmorgen om zeven uur het paleis van pre sident Coty verliet, verklaarde hij tegenover journalisten, dat hij overleg wil plegen met zijn poli tieke vrienden, alvorens mee te delen of hij de opdracht aan vaardt. Reuter tekent hierbij aan dat, als Pineau er in zou slagen een regering te vormen, de nieu we Franse regering een kabinet- Mendès-France zou zijn zonder Mendès-France, een illustratie van de verwarring in het huklige Franse parlement. Volgens berichten is het de ra dicale ex-premier René Mayer geweest, die op het laatste ogen blik een spaak in de wielen van Pflimlin heeft gestoken. Toen alles voor een regering-Pflimlin geregeld scheen, kwam Mayer, die medeverantwoordelijk is ge weest voor de val van Mendès- France, met onverwachte voor waarden. Mayer, die de porte feuille van Buitenlandse Zaken zou krijgen, verklaarde, dat een regering-Pflimlin zonder steun van de radicale aanhangers van Mendès-France in de nationale vergadering geen kans van slagen zou hebben. Hij eiste daarom op neming van pro-Mendès-radica- len in de regering. Sommige Franse waarnemers geloven, dat deze bezwaren het laatste ogenblik een onderdeel waren van een van te voren opgesteld plan om Pflimlins pogingen op het beslissende ogenblik te sabo teren en de weg vrij te maken voor de benoeming van een radi caal tot premier. Pflimlin had nog getracht be sprekingen te beginnen met Bourges-Maunoury, een radicaal lid van de regering-Mendès- France, doch toen dat mislukte, gaf hij zijn pogingen op. Na zijn onderhoud met president Coty verklaarde hij tegenover journa- President Tibo van Zuid-iSlavië heeft yan zijm, reis naai! Azië meer dan een aapje meege bracht. Hij heeft m de Aziati sche landen, die hij bezocht, drie olifanten, twee luipaarden, apen, toeren, papegaaien, een python, verscheidene cobra's en een Indische eekhoorn ten ge schenke gekregen. De dieren zijn bestemd voor de dierentuin té Belgrade, die tijdens de oor log zware verliezen heeft gele den. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond, Opklaringen, Opklaringen en slechts enkele verspreide sneeuwbuien. Matige wind tussen noordoost en noord west. Temperatuur oplopend tot om het vriespunt. WOENSDAG 16 FEBRUARI De Veiligheidsraad der V.N. heeft Maainlag besloten zowel het Nieuwzeelandse als het Russische voorstel inzake Formosa in be handeling te nemen. De raad kwam bijeen om het vraagstuk opnieuw te bestuderen, nu communistisch China een uit nodiging om een vertegenwoordi ger naar New York te zenden heeft afgewezen op grond van het argument, dat eerst de nationalis- tisch-Chinese afgevaardigde door een communist moet worden ver vangen. Bovendien heeft Peking te kennen gegeven, dat het, als aan deze voorwaarde wordt vol daan, alleen bereid is de Russi sche motie te bespreken. Het Nieuwzeelandse voorstel dat de raad de kwestie van de vij andelijkheden om zekere eilanden voor de kust van China behan delt werd met negen tegen één (de Sowjet-Unie) en één onthou ding (nationalistisch China) aan vaard. Wat het Russische voor stel betreft om de V.S. te veroor delen wegens agressie tegen Chi- en de vertegenwoordiger van na- j tionalistisch China, dr Tsiiang, I had uitgeweid over „de agressie van het internationale communis me in het Verre Oosten", ging de raad voor onbepaalcie tijd uiteen, zonder enig verder besluit over Formosa te hebben genomen. Vóór de verdaging was nog een Russisch voorstel om onmiddel lijk over te gaan tot het bespre ken van „de Amerikaanse agres sie tegen China," verworpen met tien stemmen tegen één (de Sow jet-Unie). De minister van Landbouw heeft toegezegd de prijs van sui kerbieten oogst 1955 zo spoedig mogelijk te zullen vaststellen. Ge zien de stijging van de kostprijzen zou deze prijs volgens het Land bouwschap 45.25 per 1000 kg moeten bedragen. Hoewel tegen het berekenen van een gemiddel Er moeten Nederlandse meisjes naar Nieuw Zeeland, want tot dusverre kunnen de Hollandse vrijgezellen, die naar dit land ge- emigreerd zijn, voor het overgro te de-el geen levensgezellin vin den. Het vrouwentekort is er een dringend probleem. Zo vertelde gisterochtend minis ter J. G. Suurhoff, die na een reis door Australië en Nieuw-Zee- land met vertraging van ruim 14 uur tegen vijf uur met 't K.L.M.- lijntoestel uit Australië op Schip hol terugkeerde, aan een groep verslaggevers. De emigratie naar-Nieuw Zee- land is het vorig jaar teruggelo-1 pen tot 1100 en naar bekend ac- cepteert dit land slechts bij uit zondering gezinnen. Het grootste i deel van de emigranten bestaat1 dan ook uit ongehuwden. De mi nister, die op Schiphol werd be groet door de commissaris voor de emigratie, ir B. W. Haveman, vertelde voorts, dat op iedere drie manlijke emigranten slechts één vrouwelijke naar Nieuw Zeeland is gegaan en ir Haveman, die de minister af en toe bij zijn inlich tingen aanvulde, voegde er a-arr toe, dat de Nederlandse meisjes wel voor emigratie naar dit verre eiland gevoelen, doch dat men telkens opnieuw op gerechtvaar digd en begrijpelijk wantrouwen van de Nederlandse moeders stuit. Die hebben er bijna alle maal bezwaar tegen haar doch ters alleen naar dit deel van de wereld en naar een grotendeels onbekende toekomst toe te laten dt !wel zeer in trek zijn. De meesten Njeuw-Zeelandse regerin? heeft 1-aan zich op bewonderenswaar- lijkheden en bezwaren op te los sen door contact op te nemen met de vrouwenorganisaties in Neder land. De minister achtte de oplossing van dit probleem des te klemmen der, omdat de Nederlandse jon gens zich gaan afvragen waar voor ze eigenlijk geëmigreerd zijn. Velen van hen, zo zei hij, schaffen zich b.v. voor het geld, dat zij verdienen, dure motoren aan om zich te vermaken. Het ge volg is geweest, dat er veel onge lukken zijn voorgekomen. De emigratiemogelijkheden naar Australië noemde hij nog stee<is talloos. Hij was op een hoogovenbedrijf geweest, waar 'n nieuw uitbreidingsplan op stapel staat Nodig waren niet minder dan 8.000 arbeiders en „die zijn er eenvoudig niet". wordt gevormd door de huisves ting. Wel wordt er in zeer hoog tempo gebouwd. In de laatste drie jaren zijn er b.v. 220.000 wonin gen opgetrokken, maar het wo ningprobleem blijft niettemin nij pend. Dit is de zure appel waar men do-ar heen moet bijten tot men na enkele jaren hard werken in staat is (en dat zijn de mees ten) hetzij een eigen woning te bouwen hetzij te kopen". Voor welke problemen de immi gratie Australië stelt moge blij- listen, dat het nodig is, da! de verdeeldheid der partijen ■ver dwijnt. Pineau verklaarde Maandag ochtend, dat, als zijn partij sc- coord zou gaan met zijn benoe ming tot formateur, hij het voor beeld van Mendès-France zsx volgen en zelf zijn ministers 2f kiezen, zonder overleg te plsj=ér met partijleiders. Hij zou Maar- dag besprekingen voeren met socialistische vrienden, «net «is voorzitters van de nationale ver gadering en van de raafl van d- republiek en met Mendès- Frai.'' - Pinay en Pflimlin. Bijzonderheden, uit het van Pineau. Christian Pineau is vijftig jaav Hij speelde een voorname ral ys het FY an se verzet tijdens de -oor log. Na twee clandestiene reizet naar Londen en na eenmaal ar de handen van de gestape ont snapt te zijn, werd hij in JA; 1943 door de Duitsers gevfcnjssse genomen en overgebracht -naar Buchenwaid, waar hij .bleef lof 1945. Na zijn vrijlating wend toe. minister van Voedselvoorzieró^s in de regering-De Gaulle. Tusaer 1947 en 1950 is hij minister var Vervoer, Openbare Werkte ac Financiën geweest. In de afgelo pen vijf jaar heeft hij geen .ma- nistersfunctie meer bekleed. i Pineau is advocaat, ceonoo® en, in zijn vrije tijd, schrijver vse kinderverhalen. Hij begon zijs loopbaan als functionaris van de Franse bank. PINEAU KRIJGT FIAT VA> SOCIALISTEN. Het dagelijks bestuur ea 4- fracties van de socialistische par tij hebben Christian Pineau ge machtigd, zijn pogingen en Frankrijk zijn 21ste regerms sinds het einde van de oorlog f? geven, voort te zetten. De stichting raad van besta® bouwbedrijf deelt ons het velgsa- de mede: „Indien de regering door «*ss overeenkomstig besluit van he- college van rijksbemiddehfcan- concreet uiting geeft aan fa--"'1 wens, dat de tiende bevrijding^ Kiemt- Auauaim sieu moge DilJ- -UC1IUC ucvujuu.^:, ken uit het feit, dat dit land in de da" %v°rdt beschouwd als een «ex aii 1 >11, tra UQvlnt/lorT mni. IwiU naaste toekomst de millioenste immigrant uit andere wereldde len verwacht. De aanvankelijke tegenzin der Australische arbei ders, die- te grote concurrentie duchtten, is geluwd dankzij de voorlichting der regering. De minister, die zeide tra verlofdag, met behoud var loon, zullen de werkgeversorgazt saties, samenwerkend in de raat van bestuur bouwbedrijf, aan «le ze wens gevolg geven. Aangezien deze raad echter rap: standpunt handhaaft, dat voor tos natio.nale feestdag het meest fa» aanmerking komt een coratoiaaik- van de bevrijdingsdag en «Ie Ke- „Ik heb kunnen vaststellen", zo ipon zelde zekdr ging hij voort dat de eo«fde1 emigranten te naam, die de Nederland^ frZl I uit^arH^"',, wT 1, hiJ hen nlngSTne^mafSte erant in Canada pn Afrik-i hpoft1 U!teraard niet al,en had gespro- ninginneaag, mag uit net muffige nog overtroffen wórdt'd<Sdlerin ken' had "enkele gevallen ont- besluit niet de gevolgtrekking g* Austoltë waar deN'e^lanfers moet van mensen. die het heel maakt worden, dat m volgende Ja Australië, waar «te Nederlanders moeilijk hadden>. Hij doelde hier ren een overeenkomstige hoodhe- op ongeschoolden, die met een i worden aangenomen, vrij groot gezin en kleine kind.e- E<?n der overwegingen van de ren waren vertrokken. De beste kansen hebben naar zijn mening de gezinnen met enkele reeds op gegroeide kinderen. Hij had een N.V. Fa. P. J. VAN DE SANDE raad van bestuur bouwbedrijf sr hierbij geweest, dat het noidigt tempo van het inhalen van.de achterstand op het gebied van de nationale kostprijs voor suiker, na en terugtrekking van de Ame-1 bieten bezwaren bestaan, omdat rikaanse troepen uit het gebied jn bet Oldambt en de veenkolo- van Formosa te vragen, stemde njën duurder wordt geproduceerd v.m. n.m. Breskens 8.06 8.55 Terneuzen 8.41 9.30 Hansweert 9.21 10.10 Walsoorden 9.31 10.20 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. 15 7.59 17.54 2.58 10.48 16 7.57 17.56 3.57 11.30 17 7.56 17.58 4.49 12.22 18 7.54 18.00 5.31 13.24 19 752 18.02 6.05 14.33 20 7.49 18.04 6.33 15.47 alleen de vertegenwoordiger van nationalistisch China tegen. De Russische vertegenwoordi ger, Sobolef, was van oordeel, dat het Nieuwzeelandse voorstel de gehele kwestie beperkt tot een „bestand t.a.v. een kleine groep kusteilanden, terwijl het te behan delen vraagstuk veel meer om vat". Bijgevolg werd een bespre king van de oorzaken van de spanning in het Verre Oosten „omzeild", zo meende Sobolef. Sir Leslie Munro van Nieuw- Zeeland zeide het antwoord uit Peking op de uitnodiging van de raad diep te betreuren, doch men zou zich door de Chinese weige ring niet laten ontmoedigen. Nadat Cabot Lodge (V.S.), sir Pierson Dixon (Engeland) en Henry Hoppenot (Frankrijk) zich in gelijke zin hadden uitgelaten DE UNIE-COLLECTE." Zeshonderd vijftig plaatselijke comité's hebben voor de 76ste Unie-collecte voor de scholen met de Bijbel 285,416.74 bijeenge bracht. Deze comité's hadden het vorige jaar 260.563,91 verza meld dan in de noordelijke bouwstreek en het Z.W.-zeekleigebied, kon op het ogenblik niet anders dan van areaalverhouding van 1953 wor den uitgegaan. In 1954 brachten 79.000 ha een oogst van 385.000 ton suiker op. Het nationale verbruik vergt de oogst van 72.000 ha. Hoewel de wereld (overschotten) markt be neden de Nederlandse prijs no teert vindt het Landbouwschap een inkrimping van het areaal niet gewenst. Men zou het aan houden van een reserve in ver band met opbrengstschommelin gen beter achten. De cadet Johanny Arnold van het Amerikaanse opleidingsschip „Charleston", afkomstig uit Mel rose (Massachusetts) is tijdens een picknick bij het duiken op 'n rots gestoten en heeft daarbij zijn halswervels zeer ernstig bescha digd. Zijn toestand is levensge vaarlijk. De familie van de cadet komt over naar Curagao. gcgiucmt iviiiueifii. rrij naci een v.,.ev.uic<_i rar zeer frappant voorbeeld gezien w°mng- en-de overige bouw ener tran a„i. Zlids On hpt Iflarliilfc fnminluM mi Volgens uit Taipeh ontvangen berichten van nationalistisch Chinese militaire zijde heeft een artillerieduel van drie uur plaats gevonden tussen geschut der na tionalisten op het eiland Quemay en dat van de communisten op het anderhalve mijl Zuidelijker gelegen eiland Tateng. Volgens de nationalisten is het vuur op Tateng geopend, toen werd waargenomen dat men al daar aanstalten maakte voor een beschieting van Quemoy. E-r is geen melding gemaakt van slachtoffers of aangerichte schade. Van nationalistische zijde wordt nader gemeld, dat het geschut der communisten op het eilandje Tateng tot zwijgen is gebracht. Tsjiang Kai Sjck: „Eilanden zullen worden verdedigd". „Quemoy, Matsoe en andere, in onze handen zijnde eilanden ter hoogte van de Chinese kust zul len in geen geval aan de vijand worden prijs gegeven", aldus heeft de president van nationa listisch China, - generalissimus Tsjiang Kai Sjek, Maandag in de Formosaanse hoofdstad Taipeh verklaard. Hij verwierp het denkbeeld van een conferentie buiten de Verenigde Naties om ter bespre king van een bestand in de Straat van Formosa. Dat zou, naar hij zei, neerko men op een miskenning van de Ver. Naties, een opofferen van do beginselen van internationaal recht en versterking van het aan zien der aanvallers. zijds en het jaarlijks terugkereas de grote verlies aan produrtiew arbeidstijd door ongunstig* weersomstandigheden circa W procent van de ongeveer 30e jtar beidsdagen anderzijds, een verdere vermindering va» és van een vader en moeder, die zich met 11 kinderen, van wie er zes oud genoeg waren om de armen uit de mouwen te steken, in Australië hadden gevestigd en thans samen een bakkerij behe ren met 3 bestelauto's, waarmede i zij de gehele streek van brood 1 vverkTiid niet wettigt. Verlies voorzagen. ieen volle arbeidsdag in het bourw En wat de voorgenomen crediet- bedrijf betekent alleen al in de verlening aan emigranten voor sect?r van de woningbouw ewr woningbouw en de vestiging van verkes aan- productie, dat wer bedrijven betreft: de regeringen e?nkomt met ten minste 2S8 van Australië en Nieuw Zeeland nmSen"- staan er niet afwijzend tegenover. I De Nederlandse Handel Maat- schappij heeft thans in Australië Luuns in Australië H««t Amerikaanse aandeel bij twee vestigingen geopend, die de- de ontruiming d«*r Tatsjen-1 ze eredieten zouden kunnen vet eilanden. UT adv In een officiële bekendmaking van de leiding der zevende Ame rikaanse vloot is medegedeeld, dat dit eskader 132 schepen en vierhonderd vliegtuigen ter be schikking heeft gesteld voor het, -tezamen met een aantal nationa- listisch-Chinese oorlogsbodems, wegvoeren van de Tatsjen-eiian- den van 10.000 man geregelde na tionalistische troepen, 4000 gue- rilla-strijders, 14.500 burgers en 40.000 ton militaire uitrusting en Voorraden. Zevende vloot gaat terug naar Philippljnse bases. Vice-admiraal Robert Biscoe, onderhoofd van de afcleling „pa raatheidsoperaties" der Ameri kaanse marine, heeft te Washing ton medegedeeld, dat de eenhe den der zevende vloot spoedig naar haar bases in de Phiiippij- nen terug zullen keren. Er zullen geen Amerikaanse marine-eenhe den in Formosaanse havens blij ven. Brusselse ingenieur Gissr- De lenen. „Ik zou graag willen, dat de banken het crediet verstrek ken", aldus de minister, „met ga- .»6uuOT ran tie van de Nederlandse rege-ges Naven heeft een plaa ring worpen voor de bouw -vas «ee» Het was hem voorts opgevallen, enorme hangbrug yan 5 km tos dat de Nederlandse kinderen in te, welke hoog boven de hén Australië bij het onderwijs aldaar en gebouwen verheven, hel fcavf ondanks de moeilijkheid van de van Brussel zou verbindera *- vreemde taal een opvallend goed figuur slaan. In de Australische scholen pleegt men de beste leer lingen prijzen te geven, Welnu, in zeer veel gevallen strijken Neder landse kinderen die op. Concluderend zeide de minister te hopen, dat zijn reis tot verho ging van het quotum vertrekken de emigranten zal leiden. Met de „„lul sol;üuara. Nieuw Zeelandse rqgering heeft De brug zou slechts daar m-tr hij in principe afgesproken, dat i eigeningen in de Brusselse -têa- dit jaar gepoogd zal worden een j nenstad noodzakelijk mabas aantal van 2500 tot 3000 te berei-1 waar de betonnen pilaren waatnsti ken, hetgeen dus bijna drie maal de brug komt te rusten, moeto de_ wereldtentoonstelling, -éie 3* 1958 nabij het Heyselstadion aas de rand van de Brusselse a«yfa meratie zal worden gehouden. Cte brug zal uit twaalf vakken wïk ieder 420 meter lengte bestaaa ex? zal lopen van de poort jmk, Schaerbeek naar de eeuwfees%a~ leizen, waar ieder jaar de Bnts seise jaarbeurs wordt gehoutter zo veel zou zijn als het vorig jaar. „Australië wil practisch ieder aantal nemen. Zoals bekend is op het ogenblik een nieuw systeem van subsidies voor onze emigran ten in de Tweede Kamer aan de orde". worden opgericht. Ook na de toen- toonstelling zou de brug grote betekenis zijn voor .het ver keer AmsterdamParijs, aange zien de brug dat verkeer in stosx zou stellen Brussel in vijf minu ten te doorkruisen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1