Moskou stelt conferentie over Formosa voor Sabena-viiegtuig over tijd Dader van moord te Zeist gearresteerd WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Adenauer noemt nieuwe Sowjet-leiders „realisten" Goederentrein tussen Culemborg en Geldermalsen ontspoord Vorstelijk huwelijk te Cascais MAANDAG 14 FEBUARI 1955. 10e Jaargang No. 3381. Nieuwe poging om eenheid in het Indonesische leger te herstellen op onder op onder v.m. n.m. 14 8.01 17.52 1.53 10.15 15 7.59 17.54 2.58 10.48 16 7.57 17.56 3.57 11.30 17 7.56 17.58 4.49 12.22 18 7.54 18.00 5.31 13.24 19 7.52 18.02 6.05 14.33 20 7.49 18.04 6.33 15.47 sulcrns „rabèrt" De verzetsactiviteit in Marokko De Franse Kabinetscrisis De zware industrie in de Volksdemocratieën A*»»». ■'»>- Viervoudige moord in Spanje Prins Bernhard naar Amerika vertrokken Complot ontdekt Paraguay Incidenten aan Israëlisch Jordaanse grens De Tatsjen-eilanden ontruimd De Paus draagt weer zelf de mis op Nederlandse matrozen beschadigden monument te Brugge Frankering bij Abo nnement Terneuzen ïfirecteur-Hooidredaeteur L van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen ■cedactle-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per ïrwMTid f 1,80; per week 43 cent Losse nris 8 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs; per nam 15 et; minimum psa advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties: 5 tegeia iedere regel meer 20 cent Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 1 Radio-Moskou heeft Zaterdag de inhoud bekend gemaakt van een Sow,jetnota, waarin wordt voorgesteld een conferentie over de kwestie-Formosa te beleggen. De bijeenkomst zou deze maand te Sjanghai of Nieuw-Delhi moe ten worden gehouden. Het Russische voorstel is, al dus radio-Moskou, op vier dezer door minister Molotof aan de En gelse ambassadeur, sir William Hayter, overhandigd als ant woord op de nota van twee Fe bruari, waarin de Engelse rege ring haar Standpunt ten aanzien van de kwestie-Formosa had ver klaard. In de Sowjet-nota wordt gezegd, dat het vraagstuk onmogelijk in de Veiligheidsraad van de Ver enigde Naties kan worden bespro ken. Daarom wil de Sowjet-Unie een speciale bijeenkomst van de meest belanghebbende landen, zoals communistisch-China, de Verenigde Staten, Groot-Brittan- nlë, Birma en Pakistan. De uit nodigingen zouden moeten uit gaan van Engeland, de Sowjet- Unie en India. In de nota gaat Moskou verder de geschiedenis van de kwestie- Formosa na, waarbij voorname lijk de Verenigde Staten wegens hun steun aan de Chinese-natio- ntósrten verantwoordelijk voor de huidige toestand worden ge steld. In dit verband wordt ook gewezen op het feit, dat de Vei ligheidsraad het Russische ver zoek om de nationalistisch-Chine- se vertegenwoordiger door een afgevaardigde van Peking te la ten vervangen, heeft afgewezen. Aangezien de regering van com- munistisch-China slechts aan het overleg in de raad wil deelnemen, als aan dit verzoek zou worden voldaan, acht de Sowjet-regering de bemoeiingen van de Veilig heidsraad met de kwestie-Formo sa nutteloos. De Engelse ambassadeur te Moskou heeft Woensdag j.l. weer Ongeveer 400 officieren uit al le delen van Indonesië, zow-èl be horende tot de ,,pro-17 October- groep" als tot de groep, die tegen deze actie was gekant, zullen de dfeze (week in Djocja bijeeinko- men onder leiding van generaal- mejoor Bamibang Sugeng, de chef-staf van de landmacht, in 'n streven te komen tot het herstel .v^n.de eenheid in het Indonesi sche legér. Ook de officieren, die naar aan leiding van de 17-October affaire ("op welke dag in 1952 5000 mili tairen naar het paleis van presi dent Soekarno marcheerden en de ontbinding van het voorlopige parlement eisten) van hun func tie werden ontheven, zullen aan de besprekingen deelnemen. President Soekarno, vice-presi- deat Hatta en de minister van Devensie, mr Iwa, zuilen even eens in Djocja aanwezig zijn. De correspondent van P.I.A. verneemt nog, dat de officieren, die dëelnemen aan deze grootste (militaire conferentie, die tot dus. verre is gehouden, op het graf van generaal Sudirman, de be velhebber van de Indonesische strijdkrachten in de jaren van de revolutie) de eed zulien afleg gen. medegedeeld door het K.N.M.I. te DeBilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. Koude ochtend. Wisselend ibewolkt met enkele verspreide sneeuwbuien. Matige tot vrij krachtige wind, krim pend naar W. In de middag tem peraturen om het vriespunt tot lichte dooi. DINSDAG 15 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hiansweert Walsoorden van. 7.07 7.42 8.22 8.32 n.m. 7.45 8.20 9.00 9.10 ZON MAAN een onderhoud met minister Mo lotof gehad. Naar verluidt heeft hij toen het Engelse antwoord op het Sowjet-plan overhandigd. Volgens radio-Moskou heeft minister Molotof op vier de zer aan de Indiase regering 'n nota van dezelfde strekking als die aan Engeland doen toekomen. De onderhandelingen met Enge land en India duren voort, zo wordt hieraan toegevoegd. In Russische, Engelse en India se kringen had men, sedert Molo tof op 4 Februari zijn voorstellen overhandigde aan de Engelse en de Indiase diplomatieke verte- genwoqrdigers in Moskou, strik te geheimhouding in acht geno men. In diplomatieke kringen gelooft men, dat radio-Moskou het stil zwijgen heeft verbroken, omdat de Westelijke reacties op de voor stellen ongunstig waren als ge volg van de uitsluiting van na tionalist! sch-China. REACTIES OP MOLOTOFS VOORSTEL. Amerikaanse functionarissen hebben Zaterdag in Washington verklaard, dat de Verenigde Sta ten, Engeland en India de Sowjet- voorstellen vcor een tien-mogend- heden conferentie over Formosa, i Een officiële woordvoerder van het Engelse ministerie van Bui tenlandse Zaken in Londen ver klaarde echter, dat de Engelse reactie op de Russische voorstel len niet neerkomt op een verwer ping. „Wij staan nog open om overtuigd te worden, dat een con ferentie een geschikt middel is om de kwestie te regelen. Op 't ogenblik menen wij, dat geheime diplomatie een betere methode is", zo voegde hij hieraan toe. iiet apart* cadat marfct 16 ks-ouwerjjsh'aat 9 terneuzen i voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. zonder, nationalistische ming, hebben verworpen. 2.000ste SCIIIP VAN 1>IT JAAR TE ROTTERDAM AANGEKOMEN Vrijdagavond is het 2.000ste schip van dit jaar in de haven van Rotterdam aangekomen. Het was het 991 brt metende m.s. „Dom- burgh", rederij Wm H. Muller en Co te Rotterdam, dat met een la ding stukgoed van Casablanca kwam. Het koos ligplaats in de Jobshaven. Vorig jaar kwam het 2.000ste deelne- schip op 18 Februari binnen. IToen was het de „Vrouwepolder". Bondskanselier Adenauer heeft verklaard, dat, aangezien de nieuwe Sowjet-regering „bestaat uit realisten", onderhandelingen met de Russische regering ge makkelijker zullen zijn. Tegenover buitenlandse corres pondenten zei de bondskanselier geen directe dreiging te verwach ten van de nieuwe Sowjet-rege ring. De regeringswijziging in Moskou achtte hij voor het Wes ten niet belangrijker dan de dood van Stalin twéé jaar geleden. De nieuwe Sowjet-regering heeft getoond werkelijkheidszin te bezitten door haar besluit eerst de problemen van, de land bouw aan te pakken, aldus Ade nauer. „Politici met realiteitsbe sef zijn veel prettiger om op een internationale conferentie te ont- De Franse veiligheidsdienst heeft in de afgelopen week in Marokko j moeten. Omdat zij realisten zijn hebben zij oog voor htm eigen zwakke punten. Oorlogen ont staan als volkeren de gevolgen er- van niet beseffen". Volgens Adenauer is het moge lijk, dat de volgende internatio nale conferentie met de Sowjet- Unie een vijf-mogendhedenconfe- rentie met deelneming van een souverein West-Du itsland zal zijn. Hij meende, dat voorbereidin gen voor besprekingen tussen Oost en West zó spoedig moge lijk dienen te worden getroffen. Dergelijke besprekingen zullen „zeer zorgvuldig" moeten wor den voorbereid, willen zij kans van slagen hebben", zo zei hij. De bondskanselier zinspeelde er op, dat hij meende, dat een con ferentie dient te worden gehou den na de ratificatie der Parijse accoorden doch vóór de oprich ting van een Westduits leger. Op de vraag of West-Duitsland nu meer belang hecht aan her eniging met Oost-Duitsland dan aan vorderingen op het gebied van Europese éénwording, ant. De Gaulistische afgevaardig den in de Franse nationale ver gadering hebben Zaterdag, met 71 tegen 33 stemmen besloten niet deel te nemen aan een door Pflimlin te vormen regering. De voornaamste reden voor het Gaullistische besluit is, dat Pflim lin de radicale ex-premier Mayer zou willen benoemen tot minister van Buitenlandse Zaken. Mayer, die indertijd een krachtig voor stander was van het E.V.G.-ver- drag, zou echter als prijs voqr zijn deelneming aan de regering de afzetting eisen van Jacques Soustelle, de Gaullist die door Mendès-France is benoemd tot gouverneur-generaal van Alge rije. Een woordvoerder van Pflimlin verklaarde Zaterdagavond laat, dat de kabinetsformateur Dins dag voor de nationale vergadering zal verschenen. De volksdemocratieën zullen er naar streven hum productie op te voeren, vooral waar het de metaalindustrie betreft/ aldus schrijft volgens radio-Boedapest het Hongaarse blad „Zsabad Nep". Van de Hongaarse arbei ders wordt gevraagd de produc tie van de zware industrie te vergroten „teneinde het mili taire potentiël van het land te vergroten". Een en ander zou er toe leiden, dat het volk zich allerlei beper kingen zou moeten opleggen; Men diende ieder offer te brengen t- om de strijdkrachten van het leger te vergroten. De 'Roemeense plaatsvervan gende minister voor de metaal industrie heeft eenzelfde geluid laten horen. i i van Europese eenwording, anr. se alternatieven" zijn, omdat WestOuitsland weet, dat „er zon der Europa geen hereniging kan zijn". lieden ontdekt, waaruit blijkt, dat het gehele land bestreken wordt door een net van ondergrondse organisaties. De politie heeft reeds een. aan zienlijk aantal arrestaties ver richt alleen al in Khemisset zijn 24 personen aangehouden en een belangrijke hoeveelheid wapens, wellicht het voornaam ste wapendepot van de Marok kaanse verzetslieden, ontdekt. Onder de gearresteerden bevin den zich twee of drie Marokkaan se soldaten, die in Indo-China ge vochten hebben en die in commu nistische gevangenschap hebben verkeerd. Door het optreden van .T de politie zijn deze week in Petit- Na maandenlang nauwkeurig Jean, Marrakesj en Sale verzets- speurwerk is de recherche te Zeist Zondagmorgen om kwart vóór zes is een goederentrein tussen Culemborg en Geldermalsen, door een asbreuk bij één der wa gens, ontspoord. Er hebben zich daarbij geen persoonlijke onge vallen voorgedaan. Het spoorweg verkeer werd tijdelijk op dit baan vak gestremd. De goederentrein was op weg naar Tegelen. De 35 wagons van de trein waren hoofdzakelijk ge laden met rollen plaatijzer van de hoogovens. Vijf rollen per wagon, met een gewicht van 30 ton per wagon. Naar men aanneemt is tijdens het passeren van de spoorbrug te Culemborg, de aspöt van de vier de wagon warm gelopen. Deze is later voorbij het station Culem borg gebroken, tengevolge waar van de wagon door de as zakte. De wagon begon met de linker voorzijde over de grond te slepen, waardoor een spoor van 1 km lengte werd gegraven. De rails over die afstand werden ontzet en de dwarsliggers werden open gescheurd of verwrongen. Doordat de luchtleiding werd verbroken, die onder een bepaal de druk staat en door de machi nist kan worden afgelezen op een manometer, remde de machinist de trein af. De vierde wagon lag ten dele uit de rails en ten dele ook over het tweede spoor, dat niet ver nield werd. Het wordt zeer opmerkelijk ge noemd, dat de trein met de door de as-gezakte-wagon, nog twee kleine, naast elkaar gelegen brugjes is gepasseerd, zonder schade aan te richten. Nadat de trein tot stilstand was gebracht, hebben machinist en ge leider door het plaatsen van een rode lamp op de andere rijbaan een later uit Geldermalsen ko mende goederentrein tijdig kun nen waarschuwen. Een onbekende heeft Zaterdag avond in een café te Vitoria, in het Noorden van Spanje, een rechter, twee advocaten en een gemeentelijke functionaris dood geschoten, een vijfde persoon werd ernstig gewond. De dader wist in de verwarring te ontko men. Een viermotorig, met 21 pas sagiers en een bemanning van 8 koppen, uit Brussel naar Rome vertrokken lijnvliegtuig van de Belgische luchtvaart Mij Sabena, is, twee en een half uur na de landingstijfl volgens dienstrege ling, nog niet op het Romeinse vliegveld Ciampino gedaald. Zondagavond om kwart vóór elf is Prins Bernhard, vergezeld van zijn particulier secretaris dr F. A. de Graaff. met een lijn. vliegtuig van de K.L.M. van Schiphol naar New York ver trokken. Hij arriveerde per auto een uur tevoren en stond vlak vóór zijn vertrek enkele vertegenwoordi gers van de pers te woord. Daarbij vertelde hij, dat hij hoopt de volgende acht weken opnieuw een conferentie te kun nen beleggen, zoals er verleden jaar één is geweest in hotel „De Bilderberg" hij Oosterbeek. „Het doel van die conferentie zal zijn de sociale en economische problemen te bestuderen, die van (belang zijn voor de Westerse de mocratie", aldus de Prins, die nu naar Amerika vertrokken is om de komende conferentie met wat hij noemde „de Amerikaanse participanten" te bespreken. „De plaats van de conferentie staat nog niet vast", vervolgde de Prins, „maar zij zal vermoe delijk een Europese zijn. Er zul len minder congressisten zijn dan het vorige jaar. Toen waren er circa 80, ditmaal waarschijnlijk ongeveer 50". De Prins deelde tot slot nog mede, dat hij niet langer dan 3 k 4 dagen in Amerika zal blijven alvorens naar Nederland terug te keren. Hij antwoordde ontken nend op de vraag of hij mogelijk president Eisenhower nog zou ontmoeten Het radiografisch contact hm?" het vliegtuig werd plotseling. Zondagavond tegen acht oar. verbroken, toen het toestel ztaSb (boven Civita Vechia, een kleine, ongeveer 70 km ten N.W. va» Rome gelegen haven, bevond. Het had te kwart over achf op Ciampino moeten landen. Een vertegenwoordiger van «te- „Sabena" verklaarde, dat het ia» stel genoeg brandstof in had, me tot elf uur in de lucht te kunmer blijven. Slechts vier passagiers hadden Rome ais bestemming. De overt gen waren op weg naar Afri kaanse plaatsen. ■De reddingsploegen van Ciaa. pino staan gereed. Eenheden ca rabinieri zijn ten N. en ten N.W. van Rome nasporingen naar he* vermiste vliegtuig begonnen. De hemel boven Rome was Zoi;. dagavond bewolkt en het regen de hevig. Op de „Sabena"-lijn Brusse. Roime worden gewoonlijk Ö.C.e vliegtuigen gebruikt. Men maakt zich thans grote zorgen over het niet aan-gekomer toestel. in In Paraguay is een communis tische samenzwering ontdekt te gen de regering. De politie heeft een belangrijke hoeveelheid docu menten gevonden, waaruit de on dermijnende activiteit var, de communistische partij in Para guay blijkt, aldus meldt A.F.P. uit Asuncion. In de kerk van de kleine Por tugese vissersplaats Cascais is Zaterdag het huwelijk ingezegend van prins Alexander Karageorge- witsj, zoon van de voormalige re gent Paul van Zuid-Slavië en prin ses Olga van Griekenland, met prinses Maria Pit van Savoye, de oudste dochter van ex-koning Umberto van Italië en ex-.konin- gin Marie José. Duizenden belangstellenden wa ren naar Cascais, dat ongeveer 30 km van Lissabon ligt, gekomen om van de plechtigheid getuige te zijn. Onder hen bevonden zich vertegenwoordigers van talrijke vorstelijke en adellijke geslach ten, zoals de ex-koning en -konin- groepen onschadelijk gemaakt, die tientallen leden telden. De verzetslieden hebben de af gelopen week hun activiteit be perkt tot bomaanslagen, waarbij één dode is gevallen. In Casa blanca zijn 15 personen, o.w. 5 politiemannen, gewond door een bomaanslag. Voorts zijn de wo ningen van twee Marokkaanse leden van de gemeenteraad van Casablanca ernstig beschadigd door bomontploffingen. Vrijdag en Zaterdag hebben zich aan de Israelisch-Jordaanse de marcatielijn ten Westen van He- bron schietpartijen met mortieren voorgedaan. Daarbij zijn, volgens Israëlische en Jordaanse woord voerders een Israëlische militair gedood en twee Israëliërs ge wond. Zowel Israël ais Jordanië, die elkanders strijdkrachten er- er Zaterdagavond in geslaagd de man te arresteren, die begin De cember van het vorige jaar in de Johan Willem Frisolaan te Zeist de winkeliersvrouw K. heeft dood geschoten. De dader is de 21-ja- rige timmerman M. J. H. W. uit Zeist, die Zaterdagavond om zes uur in zijn woning is gearresteerd. De commissaris van politie te Zeist, de heer Kruizinga, vertelde dat het eerste vermoeden van de met het onderzoek belaste recher cheur achteraf juist is gebleken, en dat het bij deze moord inder daad in eerste aanleg om een fiet sendiefstal te doen is geweest. W„ die al vaker wegens kleinig heden met de politie in aanraking was geweest, was enige tijd vóór de moord werd gepleegd, met groot verlof uit de militaire dienst gekomen. Hij begon een gewoon te te maken van fietsendiefstal len. Op de bewuste avond in De cember was hij weer op een fiets uit, helaas gewapend met de re volver, die hij, naar de politie aan neemt, uit de militaire dienst had meegesmokkeld. Aan de achterzijde van de wo- zich terug om een beter ogenblik af te wachten. De winkeliersvrouw ging weer naar voren, en W. betrad de tuin opnieuw. Hij was net midden in de tuin, toen mevrouw K„ die klaarblijkelijk iets moet hebben gehoord, opnieuw plotseling naar achteren kwam. De man raakte daarvan, naar de commissaris ver telde, zó van streek, dat hij zijn revolver trok en mevrouw K. neerschoot. Daarop vluchtte hij op de roodbruine fiets, die later in het opsporingsverzoek ook is vermeld. Deze fiets is het inderdaad ge weest, die tenslotte tot de aan houding van de moordenaar heeft geleid. De rechercheur, die met het onderzoek werd belast, vatte aanstonds het denkbeeld op, dat het de bedoeling was geweest de achter de woning staande fiets te stelen, en dat de moordenaar dus Hij werd daarna weer vrijgelaten. Hij werkte gewoon bij zijn baas als timmerman en voelde zich ge heel veilig. Maar de onderzoeken de rechercheur legde zich niet bij de onaantastbaarheid van het ali bi neer. Hij stelde een zeer mini- tieus onderzoek in, dat weken vergde. Toen bleek, dat de fiets niet het eigendom van W. was, maar dat ze was gestolen. Deze eerste on juistheid in W's verklaring werd gevolgd door de ontdekking van nog meer leugens. Tenslotte werd het net zó dicht gespannen, dat ontkennen niet meer hielp, zodat Zaterdagavond het werk van vele weken werd bekroond met de ar restatie. Op de vraag, of de politie nog iets heeft gehad aan de tips die zijn binnengekomen na het publi ceren van het opsporingsbericht met de zo goed mogelijk gelijkend gemaakte foto, antwoordde de commissaris, dat er meer dan 400 van zulke tips zijn binnengeko men. van Vaals tot Groningen en van Vlissingen tot Den Helder. Ze van beschuldigen met de aanvalning van de heer K. zag hij een te zijn begonnen, hebben de ge- fiets staan. Op het moment, dat, mengde Bestandscommissie ver- hij de tuin betrad, kwam ook me- zocht een onderzoek in te stellen.vrouw K. naar achteren. W. trok mogelijk ook op een gestolen fietszijn alle nauwkeurig onderzocht. De rechercheurs hebben samen met de kroongetuige de jonge man, die de dader zag vluchten, het hele land afgereisd. Intussen was W. gewoon thuis en werkte hij normaal. Deze kroongetuige is tijdens de eerste gevangenschap van W. ook met deze verdachte geconfron teerd. Hij zag toen wel gelijkenis, maar durfde W. niet zonder meer als de dader aan te wijzen. was gevlucht. Onderzoekingen brachten aan het licht, dat de timmerman W., wienst gedrag niet vlekkeloos was en wiens naam al eens eer der met fietsendiefstallen in ver band was gebracht, in het bezit was van een roodbruine fiets. Hij werd ongeveer een maand na de moord aangehouden, maar hij gaf een alibi op, waar niets tegen in viel te brengen. gin van Bulgarije, de pretenden ten naar de Franse, de Spaanse en de Portugese troon en de her togin van Kent met haar kinde ren, de hertog van Kent en prin ses Alexandra. De 20-jarige bruid droeg een eenvoudige japon van wit satijn, versierd met borduurwerk en een tulen sluier van 15 meter. Voorts droeg zij een parelsnoer en uit parels bestaande oorbellen, die hebben behoord aan de moeder van ex-koning Umberto, koningin Helena. Op het hoofd droeg zij een diadeem, dat een geschenk van haar ouders was. Haar kapsel was geïnspireerd door het beeld „David" van Michel Angelo. De 30-jarige prins Alexander was gekleed in jacquet. Slechts ongeveer 400 van de 2.500 uitgenodigden konden de plechtigheid in de kleine kerk bij wonen. Aan liet begin van de plechtig heid, die 35 minuten duurde, las de geestelijke 'n pauselijk decreet voor, waarin het verbod voor hu welijken tussen personen van ver schillend geloof voor dit geval werd opgeheven. Dit was nodig, omdat de bruid Rooms-Katholiek is en de bruidegom, lid van de Zuidslavische Orthodoxe Kerk. De ontruiming' van de Tatsjen- eilanden is voltooid, aldus maak te bet Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken Zaterdag bekend. De Amerikaanse lucht- en zee- strijdkrachten, die geholpen 'heb ben bij de herschikking van de strijdkrachten en de evacuatie van de burgerbevolking van de eilanden zullen thans haar nor male operaties hervatten, aldus het departement. Zij zullen echter letten op bewegingen van com munistische strijdkrachten, die kennelijk beogen een aanval op Formosa te vergemakkelijken en zullen gereed zijn zo donig de ge paste militaire maatregelen te nemen. Het laatste schip heeft Zater dagmorgen om 10 uur plaatselijke tijd de Tatsjen-eilanden verlaten, aldus werd in militaire kringen te Taipeh vernomen. Aan boord van dit schip bevindt zich de na tionalistische garnizoenscomman dant van de eilandengroep, gene- raal-majoor Lioe Lien. Paus Pius XII heeft Zondag, voor het eerst sedert zijn ernstige ziekte in het begin van December, zelf de Mis opgedragen in de pel van zijn particuliere aparte- menten. Later op de dag ontving de Paus, die geleidelijk sterker wordt, de Franse kardinaal Eugène "ïïsse- rant, deken van het college van kardinalen, in audiëntie. Van ijk af zal hij audiënties verlenen aar de kardinalen van de Romeinse curie, de centrale regering var de Katholieke Kerk. Deze audiën ties waren afgelast, toen hij ziek werd. De Paus zal iedere dag één kardinaal ontvangen ter bespre king van kerkelijke aangelegen heden. Drie matrozen van een Neder lands schip („Stientje Mensm- ga"), dat op het ogenblik in de haven van Brugge ligt om een ia- ding aardappelen voor Noord- Afrika in te nemen, hebben zich schuldig gemaakt aan het beklim men van een monument en het toebrengen van schade hieraan. Toen H. van P., W. K. en W. S. Vrijdagnacht in verscheiden ca- fé's de bloemetjes buiten geze) hadden en flink onder de oEe w* ren, klommen zij op het staiw beeld van de Vlaamse helden Ja», Breydel en Pieter Coninck, waar bij zij een or namen taal zijtorentje in wit steen van het monumeir afrukten. De Brugse politie haal de het drietal met enige moeite van het gedenkteken af en bracht het naar het bureau. Hier were procesverbaal opgemaakt en vsf namen rle Amsterdammers tege lijkertijd dat de kosten van her stel meer dan duizend gulden zouden bedragen... De mónumentenk! immers zou den evenwel tegen een borgsom in vrijheid gesteld kunnen wen den. De kapitein van het schip de heer- S„ deed de politie echter weten dat slechts een van de drie fuifnummers aan boord terug mocht keren en de andere twee maar ter beschikking van de Brugse politie moesten blijven.. PREMIEKEURINGEN TREKPAARDEN. Bij de in Den Bosch gehouden premiekeuringen door de Kor. vereniging „Het Nederlandscfce Trekpaard" heeft in de klein* maat der drie-jarigen, Marqüfc. van Aardenburg, gefokt door L Blondeel te Aardenburg en aajv gekocht door P. van Lier te Ovc Gastel, gezegevierd. In de mid delmaat werd eerste Certain vam, de Kolk van de Gebr. Bens te MIS. De vier-jarigen van de kleine maat telde als eerste Karei vm Albert van de Gebr. Bens te MIR Eerste in de middelmaat Victcs? van Eversdam (Donderdag in Goes uitgaroepen tot kampioen) van J. van den Elzen te Oss. Eer ste van de grote maat Cario van Spui, gefokt in Zeeland en eige naar G. J. Toonen te Maren a* wed. Koopmans te Kessel. Eerste van de oudere hengsten Antoon van Boomhof, eigenaar W. Jansen te Gassei en Alfred van de Roond van Kinderen C. Acht te St Oedenrode. Kampioen werd in Den Bosefc Carlo van Spui van G. J. Toonew te Maren en wed. Koopmans te Kessel.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1