De Franse kabinetscrisis Churchill Evacuatie van Tatsjen-eilanden nadert voltooiing Verklaringen van West-Duitsland en de Sowjet-Unie Rapper! over West-irian WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Pinay geeft opdracht terug Pfiimiin verzocht een regering te vormen Vertegenwoordigers- van Z.A.V.O.-fanden bereiken ov€ reenstemmrng op onder op v.m. 12 8.05 17.49 13 8.03 17.50 0.45 14 8.01 17.52 1.53 15 7.59 17.54 2.58 16 7.57 17.56 3.57 17 7.56 17.58 4.49 18 7.54 18.00 5.31 Prawkering bij Abo nnement Terneuzen sttrecteur-HooIdredacteur I. van do Scnot Noordstraat 55-57 Terneuzen Csdactie-adres Telefoon 2073 en 251.0 ND 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5.35 per kwartaal; per aaaand 1 1.80: per week 43 cent Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 11 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3379. Versenijnt dagelijks Uitgeefster N.v. v/h Firma P. J. van de SanGe, Teraeuzen Advertentieprijsper nun 15 ct, nMSJwrsw advertentie 2.25 Rubriek Kleine Advertenties: 5 la f 1—-* ledpre reeei mfm- 20 wt Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adeat Bureau van cUi niau au ucni uiccj. Inzending advertenties tot 's namMttag# aar.. Voor het Maandagnummer: Zaterck-i- ,var. De Franse kabinetsformateur Aotoice Flnay heeft Donderdag morgen z(jn opdracht tot het vor men van een, nieuw kabinet te ruggegeven. Hij heeft zijn besluit meegedeeld aan de vertegenwoor digers van de gematigden. der iets af te willen doen aan het door vorige regeringen bereikte1 er nog vele vraagstukken „en spe ciaal op economisch gebied", dringend regeling' behoeven. „Een bepaald aantal dezer pro blemen, kan slechts in Europees kader worden opgelost", voegde hij hieraan toe. voorts over Frans- Hij sprak Over bet algemeen wordt ver- Noord-Afrika en de Franse over- wacht dat president René Coty zeese gebiedsdelen in het alge- na 'aan de leider van de volksre- 1 meen. „Indien het mij mogelijk publikeinen, Pierre Pfiimiin, zal is een regering te vormen, zal k i i i i ^41 A rtrtwt/i rvlo Q bo mot f\07A verzoeken te trachten een nieuw kabinet te vormen. Pfiimiin is vroeger minister van overzeese rijksdelen geweest. President Coty van Frankrijk heeft de volksrepublikein Pierre Pfiimiin verzocht een nieuwe re gering te vormen. Pfiimiin heeft in beginsel de op dracht aanvaard. Hij zal president Coty heden avond mededelen of hij al dian niet geslaagd is. De 48-jarige Pfiimiin is na de oorlog in de politiek gegaan. Hij heeft tussen 1947 en 1951 in acht opeenvolgende Franse regerin gen de portefeuille van Land bouw beheerd en staat bovendien bekend als een deskundige op het gebied der Franse economie. Pfiimiin behoorde tot de kleine minderheid der volksrepublikei nen, die enkele maatregelen van ex-premier Mendès-France heb ben gesteund. Hij stemde vóór de trvereenkomsten van Parijs. Pfiimiin is voornemens een re gering te vormen, die de steun heeft van alle „ware republikei nen". Pfiimiin wees er op dat, „zon mij in de eerste plaats met deze moeilijke vraagstukken bezig •houden,, waarbij ik trouw zal blij ven aan de traditionele Franse edelmoedigheid, doch er tezelf dertijd naar zal streven de ban den, die het Franse moederland met zijn overzeese gebiedsdelen verbinden, een definitieve vorm te geven", aldus Pfiimiin. Overeenstemming over emigratie tussen Nederland Nieuw-Zeeland Nederland en Nieuw-Zeeland zullen er naar streven, dat er dit jaar 2000 tot 3000 Nederlandse emigranten naar Nieuw-Zeeland gaan, aldus is Donderdag door de Nederlandse minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff, te Auck land bekendgemaakt. Minister Suurhoff zeide, dat hij en de Nieuwzeelandse minis ter van Immigratiezaken, J. R. Hanan, bij besprekingen te Wel lington tot overeenstemming over 't vermelde aantal zijn gekomen. In 1954 zijn slechts 1100 Neder landers naar Nieuw-Zeeland ge- emigreerd; in 1952 daarentegen 5000, aldus minister Suurhoff. Hij zeide te hopen, dat maatregelen, waartoe werd besloten, de be langstelling' voor emigratie van Nederlanders naar Nieuw-Zee land zal doen toenemen. De minister zeide niet wat deze maatregelen inhouden. De Nederlandse minister zal vandaag naar Australië vliegen op weg naar Nederland. Onderzoek naar welzijn van Britse troepen in Duitsiand Een Britse parlementaire de legatie, die een onderzoek, (heeft- ingesteld naar het welzijn van de Britse troepen in Duitsland, heeft Donderdag bij het uit brengen van (verslag aan het Lagerhuis verklaard dat de Britse troepen in Duitsland zich ■meer onder de Duitsers in hun naaste omgeving moeten (bege ven. De delegatie, die bestond uit drie conservatieven en drie le den van' de labour partij, is van mening dat de Britse troepen in Duitsland „gebrek aan gevoel vcor gezelligheid" hebben en dat er meer contact zou moeten zijn tussen de Britse troepen en de Duitse burgerbevolking. (Over het algemeen zijn de leden van de delegatie tevreden over wat zij gezien hebben en zij verklaarden dat' het moreel van de troepen hoog is, „even hoog of misschien hoger dan in Engeland". Onderzoek naar verongelukken vanF-100 Super Sabre straaljager Na een onderzoek van drie maanden met betrekking tot het uit elkander springen van een F-100 Super Sabre straaljager boven Palmdale, Californië, ver leden jaar October, waarbij een testpiloot om het leven kwam. is Donderdag bekendgemaakt dat het toestel is verongelukt als ge volg van een „aërodynamisch verschijnsel waar de mensheid nog nooit eerder kennis mee had gemaakt". Raymond Rice, een woordvoer der voor de fabriek die het toe stel heeft gebouwd, „North Ame rican Aviation Corporation", ver klaarde dat het verongelukte toe stel onverwachts met grote kracht uit zijn koers was „ge trokken". Het wrak van het volledig uit elkander gesprongen toestel is op de fabriek opnieuw in elkaar ge zet en bestudeerd. Technici heb ben vastgesteld in welke volg orde stukken van het toestel zijn gesprongen en in welke richting zij zich verspreidden. Rice zei dat op basis van het onderzoek was komen vast te staan dat de F-100, die het we reldsnelheidsrecord van 1130 km per uur op zijn naam heeft staan, op het punt stond „opnieuw een op hoog peil staande prestatie" te leveren toen hij verongelukte. Hst Russische kabinet na de regeringswijzigingen ■Na de jongste regeringswijzi ging ziet het Russische kabinet premier en vice-premiers er th'ans als volgt uit: Maarschalk Boelganin (pre mier Molotof (eerste vice-premier en iminister van Buitenlandse Zaken). Kaganowitsj (eerste vice-pro mier zonder 'portefeuille Mikojan (vice-premier zonder portefeuille) Perwoechin ('vice-premier zon der portefeuille). Tetossian (vice-premier zon der portefeuille). Kosygin (vice-premier zon der portefeuille). Salboerof (viee-,premier en lei der ivan het „Gosplan"). •Mialysjef (vice-premier en mi nister van Middelzware Machi ne-industrie). Malenkof (.vice-premier en (minister van Electriciteitsvoor- ziening). Sir Winston Churchill heeft Duitsland Donderdag in het Lagerhuis, in antwoord op vragen van leden der socialistische oppositie, op nieuw verzekerd dat de Britse re gering streeft naar vier-mogend- hedenbesprekingen, met Sowjet- russiseh deelneming, „te houden op een tijdstip, waarop het waar schijnlijk lijkt, dat zij vruchten zullen afwerpen". „Deze gelegenheid zal zich waarschijnlijk niet voordoen, vóórdat de overeenkomsten van Londen en Parijs (die voorzien in een souverein, bewapend West- Rooms-Katholieke leraren in Argentinië ontslagen 104 Leraren van R.K.-onder- wijsinstellingen in Argentinië zijn krachtens een Woensdag gepu bliceerd decreet ontslagen. Deze maatregel is een gevolg van het onlangs genomen besluit om de godsdienstige onderwijsinstellin gen te brengen onder het minis terie van onderwijs. "Vertegenwoordigers van de ZjOA.V.O.-landen hebben over eenstemming bereikt over ge zamenlijke maatregelen om communistische expansie in Zuid-Oost-Azië te verhinderen, aldus werd in de nacht van Woensdag op Donderdag te Washington van ambtelijke zij de vernomen. Deze maatregelen zullen ter goedkeuring worden ingediend op besprekingen te Bangkok, die op 23 Februari (beginnen. Aan deze besprekingen zal worden deelgenomen door de ministers van Buitenlandse Za-i ken van de ZjO-A.V.O. landen, Grcot-Brittannië, de Ver. Sta- Voorstel tot houden va" conferentie van N.A.V.O.- landen Dertig senatoren en leden van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden van beide politieke Wisselende bewolking met en- partijen hebben er bij president kele sneeuw- of regenbuien. Over Eisenhower op aangedrongen wegend matige wind tussen N.W. de landen van het Atlantisch en N. Ongeveer dezelfde tempe- pact uit te nodigen tot het bij- medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. WISSELEND BEWOLKT ratuur als gisteren. ZATERDAG 12 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.05 5.40 6.20 6.30 n.m. ZON wonen van een conferentie die een /versterken van de NjA.V.O. ten doel heeft. In beide Huizen van het Con- gres werd Woensdag een resolu- tie ingediend waarin erop wordt i aangedrongen te onderzoeken 5.28 in welke mate de landen van de 6.03 Noord-Atlantische verdragsor- 6.43 ganisatie zich verder zouden 6.53 willen verenigen „binnen het kader van de Ver. Naties" en I,/zouden iwillen instemmen met de vorming van een, al dan niet 1 federale, defensieve, economi sche en politieke unie". De woordvoerder voor de n.m.'groep, senator Kef au per, zeide 9.27 dat de juiste Verandering in de 9.48 Russische regering ,,de reeds 10.15 lang bestaande en steeds 10.48 groeiende noodzaak, om de 11.30 Atlantische gemeenschap op 12.22 doeltreffende wijize te vereni- 13.24 gen, dringender heeft gemaakt". ten. Frankrijk, Australië, Nieuw- Zeeland, Pakistan, Thailand en de Philippijnen. Vertegenwoordigers van Z.O.A.V.O.-Landen hebben kenlang te Washington 1 van ge dachten gewisseld. Zij kwamen overeen, dat de aangesloten lan den onmiddellijk hun verdedi ging moeten versterken. De Ver. Staten, Gr.-Bbittannië, Austra lië en Nieuw-Zeeland zullen meer strijdkrachten in het on der het ZX3A..V.O.-verdrag val lende gebied legeren. zijh bekrachtigd", voegde hij hieraan toe. Oppositieleider Attlee vroeg, of pogingen waren gedaan een na dere toelichting te verkrijgen van de Sowjet-Unie op haar ver klaring vain verleden maand be treffende internationaal toezicht op verkiezingen in geheel Duits land. „Velen zien heel wat in deze verklaring, die een ernstige indruk wekt, doch niet bezit", al dus Attlee. (De verklaring had de indruk gewekt, dat de Sowjet- Unie thans mogelijk met een der gelijk toezicht zou instemmen). Churchill antwoordde eerst meer gegevens over de Russi- slsche verklaring te willen heb ben, alvorens Attlee's vraag te beantwoorden. Andere socialistische Lager huisleden, waaronder de leider van de linkervleugel Bevan, stel den overeenkomstige vragen als die van Attlee. Churchill ant woordde dat alles, wat hiermede verband hield, „steeds de toege- wijde en aanhoudende aandacht van alle ministers had". Zware rookwolken hingen Don derdagmorgen boven de Tatsjen- eilanden, waar de evacuatie van naticnallstlsch Chinese bnrgers en militairen ten einde loopt. De laatste militairen, die wor den geëvacueerd, begeven zich aan boord van de wachtende schepen onder het gedreun van zware ontploffingen, veroorzaakt door de opruimingswerkzaamhe den van vemielingsploegen. Alle gebouwen op de eilanden, die de communisten maar enigszins van dienst zouden kunnen zijn, wor den opgeblazen. Men verwacht dat de commu nisten na het vertrek van de na tionalistische troepen onmiddel lijk de zeven eilanden van de Tatsjengroep en de eilanden Joes- jan, 51 km naar het noorden, Pis jan, 48 km ten Z. van de Tat sjen-eilanden, zullen bezetten. Donderdagmorgen zijn de eer ste schepen met militairen, die zijn geëvacueerd van de Tatsjen- eilanden, in Formosaanse wate ren aangekomen. Van de eilanden zijn in totaal 17.331 burgers ge- evacueerd. De operatie is sneller verlopen dan oorspronkelijk werd verwacht, nadat generalissimus Tsjiang Kai-Sjek opdracht had gegeven het tempo te versnellen. Intussen verklaarde in Taipeh de commandant van de Ameri kaanse zevende vloot, vice-admi- raal Alfred M. Pride, dat geen vergeldingsmaatregelen zullen worden genomen tegen de com munisten voor het verlies van een Amerikaans vliegtuig van het type Skyraider, dat Woensdag na een beschieting door communisti sche luchtdoelartillerie een nood landing op zee moest maken. De admiraal zei dat het vuur van de communistische luchtaf weer werd beschouwd als een „defensief gebaar". Nader wordt vernomen dat vol gens een bekendmaking van vice-admiraal Pride de evacuatie van burgers van de Tatsjen- eilanden Woensdag is voltooid. De admiraal zei in een com muniqué dat bij het inschepen geen burgers werden gewond. Aan boord van schepen van de Amerikaanse marine stierven 2 evacué's en werd een kind gene ren Volgens berichten, die Donder dag in Hongkong zijn ontvangen zijn de nationalistische Chinezen begonnen met de evacuatie van burgers van het eiland Nantsjis- jan, het meest noordelijke gele gen eiland van de nationalisten na de ontruiming' van de Tatsjen- eilanden. De Verenigde Staten zouden er bij de nationalisten op hebben aangedrongen ook dit eiland te ontruimen, doch de nationalisten De uitwerking van waterstofbommen Een waterstofbom van dezelf de grootte als die welke de Ver. Saten in Maart 1954 in de Stille Oceaan tot ontploffing brach ten, kan allen die in een gebied ran 2S.0Ü0 vierkante kilometer aan radio-actieve straling bloot staan, doden, aldus verklaarde de Amerikaanse geleerde dr Ralph. Laipp in het bulletin voor atoomgeleerden. Acht-en-twintig waterstofbom men op het' Noordoostelijke deel van de Ver. Staten zijn voldoen de om ruim twee derden van de Amerikaanse industrie buiten werking te stellen. zouden hebben verklaard erop ie staan dit eiland te behouden m- bescherming van Formosa voor een aanval uit het noorden. Volgens in Hongkong ontvaas gen berichten zouden naüov.-jfcs- tische autoriteiten hebben 'ver klaard dat de evacuatie vas Nantsjisjan alleen burgers be treft. Het garnizoen zou nieS ai- leen blijven, maar zefls wete, versterkt. In totaal bevinden zkA ongeveer 1700 burgers op bet eiland. Minister Eden bekort voorgenomen bezoek as« India en Pakistan De Britse minister van Buil» landse Zaken, Anthonie Ede», heeft Woensdag besloten voorgenomen bezoek aan Indfe en Pakistan te bekorten „in var band met de internationale tm stand", aldus heeft het mimsee- rie van buitenlandse zafcac bekengemaakt De minister heeft om ctezetf'öi: reden ran zijn voorgenomen 1st* zoek aan Birma en Ceylon ais*- zien. Naar een woordvoeder verMa®.; de wordt met de „intematiooaM- toestand" de kwestie-Farmose. niet het aftreden van Mal erker bedoeld. Eden zal wel volgens plan Tur kije bezoeken (van 16 tot ïS Maart) en op weg naar Bangfcut besprekingen voeren met de Egyptische regering, zoals voor genomen was. Ook de planner voor een bezoek aan Malakka es Singapore zijn niet gewijzigd Lawines in Franse Alpen Zware regenral in de Franse Alpen heeft gisteren lawines overstromingen veroorzaakt. Ver seheidene rivieren zijn voor de tweede keer in drie weken tijas buiten de oevers getreden. Driediuizend personen in het win tersportcentrum Val d' Isere werden door lawines van «te buitenwereld afgesneden. Ook de elektriciteitsvoorziening te gestoord. Da nit uwe functie Malenkof Malenkof, die Dinsdag van de Sowjet-Unie, zal naar men te Moskou in Westelijke kringen verwacht, een belangrijke rol spelen bij de uitbreiding van de electriciteitsvoorziening die, nu de nadruk weer op de zware in- dustrioj valt, van veel belang is. de! Malenkof s nieuwe functie, mi- we- i nister van electriciteitsvoorzie ning, wordt belangrijk geacht. In deze kringen zeide men Woensdag, dat één van de ver rassendste aspecten van de re de soepelheid Oostenrijks Socialistisch Dagblad dcor Sowjetautoriteiten in bes'ag genomen De leiding der Sowjetrussiscb* De liberale leider in de bonds- eenheid van het Westen werze- dag, dr Dehler heeft Woensdag- kerd zal zijn een rustige atmos- avond in een radiorede geëist, feer hierfvoor zal kunnen ont- dat ondanks de retgerinjgswisse- staan. „De Sowjet-Unie is ling in Moskou naar spoedige realistisch en de tijd voor echte onderhandelingen met de Sow- onderhandelingen zou komen, j jet-Unie zou worden gestreefd, zo meende Adenauer. Dr Dehler heeft inmiddels del „Niemand kan weten of opvatting uitgesproken, dat een bezettingstroepen in Neder4Jos- Chroetsjtsjef niet méér in staat definitieve beslissing van de tenrijlk heeft opdracht gegeyen „f of bereid is om onderhandelin- bondsdag over de verdragen de (uitgaven van Donderdag van iviaienKoi, aie muisuug oa- gen te voeren dan een'collectie- eerst zou kunnen worden, geno- het Oostenrijkse socialistisch..? getreden ais eerste minister ve lading het kon zijn", aldus men waneer opheldering zou dagblad ,/Arbeiter Zeiteog" in Dehler., De liberale leider heeft zijn verkregen over de weg,die beslag te nemen, de vraag gesteld of wel voldoen- Frankrijk verder zal inslaan. i Volgens het'Oostenrijkse pens de gedaan is om de mogelijkhe- j In de bondsdagcommissie bureau .A.P.A." dat dit meldt den om tot onderhandelingen gaat intussen de behandeling Is voor de inbeslagneming geoa met de Sowjet-Unie te komen der verdragen verder. Thans reden opgegeven I doch gemeenë te benutten. Dehler heeft zich heeft de economische commissie wordt dat zij is veroorzaakt óoot daarmee aangesloten bij de so- de verdragen met 21 tegen 10 een spotprent op de voorpagi- cialistisdhe oppositie die even- stemmen goedgekeurd. Slechts na tvan het in beslag genomen eens van mening is, dat totdus- de socialisten stemden tegen of- blad. Hierop was ex-premier Ver te weinig is gedaan om met schoon de stemming- ook de-Baar. Malenkof afgebeeld, die Moskou tot een vergelijk te kun- overeenkomsten gold, waartegen is de „Prafwda" te lezen. Hrj ■n nen kernen. twee van de regeringspartijen tot zijn secretaresse: „Vmt feï De socialistische persdienst, overwegende bezwaren habben. mij)n abonnement op dei.jFnsv- ziet in de „toonaangevende"! Bij de ratificatiedebatten zal da" opzeggen en vciirtaaa de van dr Ade- Oostenrijkse socialistische ,-Ar- geringawtijziging xxciaxi I™mdlrnwinlmunaw1 Westduitse" reacties op 'de ge 'naar mededeling Sntoft hprivm?M na het beurtenissen in Moskou „een nauer Slechts verborgen voldoening stemd openlijk toegeven an h-.t falen QVer het dat thans zogev' v.a.n naamd geen mogelijkheden tot ^Lfzoiets ondenkbaar zijn ge- onderhandelingen meer zouden bestaan. De Duitse politiek moest er volgens de socialisten vernomen, dat laatstgenoemde vier landen besloten tot lege ring van moderne uitgeruste strijidkrachten van middelbare omlvanig in Malakka. Singapore zou de centrale basis voor een gecombineerde Britse, Australi sche en Nieuwzeelandse lui:fat- macht van 500 vliegtuigen wor den. woest. Het belang van Malenkofs nieurwe functie blijkt ondermeer i v. q+o ivan uitgaan, dat de wissels der lc ivt!rt ïi™r par" Russische .politiek nog niet defi- lrns dood is besleed door er- nitief zJjn gesteld. Dr Adenauer woeahin, plaatsvervangend eer-' Woensdags/vond voor de [Veroorzaakt afzonderlijk worden ge- beiter Zeitung" voor mij Ik zou graag tijdig willen weten wat er nu met mij gaat ga*»n- ren'b i De tekening slaat op twee il. L_i_->ide ,aJgeflopen vier weken in de Aardverschuiving bedreig „Arbeiter Zeitung" gepnbüL dorp in Italië ceerde berichten over onenijï- heid tussen Malenkof en Een grote aardverschuiving, 0^.^^ door regen, be- ste-minister en een man, die al- l^eigt op het "ogenblik "de bui- ™ad' Saams^hteSiicuftvtS do ^rokep dat eerst, wanneerdoor JeUzone 'van Oostenrijk in"* Beide uitgaven raa die deze (berichte® Gewj et-Unie de ratificatie der verdragen d* ci, ongeveer 60 kilometer ten W. ,'van Tarente in Zuid-Italië. i De aarde, afkomstig van een nabijgelegen berg, vormt een I muiur van 150 meter lengte en slag genomen, omdat zii .o"Af grond e geruchten" verspreiden.. Het Oostenrijkse persbureau „A.P.A. meldt nader, dat A beweefgt zich langzaam'naar 'A™^Zeitung" ,in de geM. het dorpje toe. Met aanhouden- bezettingszone van Oostenrijk en in de Sowietsee- MAAN onder In een recente brief van presi dent Soekarno aan Silas Papare, lid van het Indonesische parle ment en van het bureau Irian zegt de president o.a.: „De tijd Is thans gekomen onze j pogingen om West-Irian tot de republiek Indonesië te doen te rugkeren, te intensiveren". Papare, die Woensdag presi dent Soekarno ten paleize be zocht, verklaarde aan de presi dent rapport te hebben uitge bracht over de toestand in West- Irian en daarbij te hebben ver klaard, dat „de situatie daar thans gevaarlijk voor Nederland is". Hij had aan de president zijn vertrouwen te kennen gegeven, dat „de autochtone bevolking van West-Irian in staat is haar gebied van de Nederlandse koloniale overheersing te bevrijden .zonder steun Van de republiek Indo nesië". Volgens Papare heeft de minis ter van Binnenlandse Zaken op de onlangs gehouden gouver neursconferentie verklaard, dat de staf voor een provinciaal be stuur der provincie West-Irian reeds is gevormd. Voorlopig zal dit provinciaal bestuur in Dja-, karta blijven gevestigd, in af wachting van een geschiktere plaats, aldus Papare. PROVINCIE WEST-IRIAN BARAT. Nadat de algemene vergade ring van de V. N. de Indiase re solutie over West-Irian heeft ver worpen, hebben enkele politieke partijen waaronder enkele re geringspartijen aangedrongen op de instelling van een provin cie West-Irian. .de regen dreigt het dorpje te to wenen is verboden. worden bedolven. Deskundigen wenen is verooaen zijn ter plaatse aangekomen om Dit voorstel was gebaseerd op x stpll„n TC.pTlkp de overweging, dat „West-Irian te sleilen PÊllKe maatrego- een integrerend deel van Indone- sië vormt en dus de facto no8 v 1 Indonesisch bezit is". >'™n F®ggla ln Ital1^ heeft zich „De bezetting door Nederland e krachtige aardschok ^oor- van dit gebied werd door voor- ®a^n' waardoor verscheidene gaande kabinetten een jaar na openibare gebouwen ,ernstig wer.. de R.T.C.-overkomst beschouwd ^e.nbeschadigd, terwqj een als* „zonder toestemming" van [driehonderd huizen o,p ins tor Indonesië te geschieden. Het ite^ staan. wordt nu dan juist geacht tot de I vole gezinnen kamperen op (.unowiaai instelling van 'n provincie West- .straat, of hebben een toevluchtYork drie dagen geleden. ische nota aan de Verenigde Staten Egypte heeft Maandag in «s nota aan het Amerikaanse mini sterie van Buitenlandse Zakm uiting gegeven aan haar .ernst»pi bezorgdheid" in verband met beschieting van het gebouw van het Egyptische consulaat in New Irian over te gaan". gezocht in kerken. Naar P.I.A. verneemt overweegt j aardschok ging gep<aard de regering thans, welke maatre- met Gen hevig gerommel, dat gelen zij kan treffen West-Irian "uit zee het stadje ligt on ge. bij Indonesië te brengen. Hierbij veer 5 kilometer van de Adria- wordt onderzocht, welke voorde- tische zee. in het Noord oost, el ij - len het instellen van een provin- ke gedeelte van Zuid-Italië cie West-Irian met zich mee zal scheen te komen. brengen. Naar verluidt heeft de I Een nabij, het stadje gelegen: heid heeft verklaard, dat het mi- regering tot dusver nog geen de- boerderij is ingestort, toen de 7 nisterie van Buitenlandse Zake® finitief besluit ten aanzien van bewoners het gebouw juist had- hèt incident deze kwestie genomen. den verlaten. keurt". De nota werd Maandag op hei ministerie overhandigd door <ie Egyptische ambassadeur m de Ver. Staten, Achrned Hoessein. De ambassadeur verklaarde te- ter, dat de waarnemend onder minister van Buitenlandze Zate» John Jernegen, bij die gelegen- „betreurt en af-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1