De Opperste Sowjet weer bijeen Rede van Boelganin wijzigingen leiding in de Russische Laatste burgers van Zuid-Tatsjers geëvacueerd WEERSVERWACHTING Reacties op Malenkofs aftreden HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Verklaring van Eisenhower DONDERDAG 10 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3378. China voert dienstplicht in Geleidelijk kouder Prins Bernh^rd ter voorbereiding van conferentie naar de Verenigde Staten MIJNHARDTJES sterke bestrijders van kou en griep. Dior contra Faroek Vragen in Lagerhuis over bijeenkomst Churchill Boelganin Besluiten var, La bou rpar Ie mentsf factie op onder op onder v.m. n.m. 10 8.09 17.45 22.24 8.52 11 8.07 17.47 23.35 9.08 12 8.05 17.49 9.27 13 8.03 17.50 0.45 9.48 14 8.01 17.52 1.53 10.15 15 7.59 17.54 2.58 10.48 Amerikaans patrouille vliegtuig bij Tatsjen- eilanden beschoten Amerikaans vliegtuig bij Formosa neergeschoten Poging iot aanslag op premier Hoffman Syrië tegen Iraaks-Turks verdrag De van Nehroe Irak en Egypte beschuldigen elkaar mening Frankering bij Abo nnement Terneuzen ©irecteur-Hooxdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen liedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per -aaand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; mbüiauE.v pas advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties; 5 cejróln f i Iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder numm of: Ade»» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag# 3 Voor het Maandagnummer: Zaterdags 1(J mk Woensdagmorgen is de Opper ste Sowjet in Moskou opnieuw bijeengekomen. De zitting werd bijgewoond door Chroesjtsjef, Malenkof, maarschalk Boelganin, minister vam Buitenlandse Zaken Moiotof en alle andere hoge func- ti «narissen. De 1347 afgevaardigden in het Russische parlement" applaudi- seerden toen de leden van de re gering binnenkwamen. De eerste secretaris van de communistische partij, Chroesjtsjef, werd onmid- deliijk gevolgd door ex-premier Malenkof. Als derde volgde de nieuwe premier, maarschalk Boelganin. De Opperste-Sowjet begon on middellijk met het debat over buitenlandse zaken, aan de hand van het overzicht van de interna tionale toestand dat Dinsdag door minister van Buitenlandse Zaken Moiotof in een toespraak van twee uur is gegeven. De eerste spreker in het debat was Alexander Poezanof, premier van de Russische federatie, één van de 16 republieken waaruit de Sowjet-Unie bestaat. Na zijn toespraak stelde Poeza- nov voor het verslag van minister Moiotof in zijn geheel goed te keuren en deed een beroep op de vergadering zich nog nauwer te scharen rond de communistische partij en de Russische regering. Vervolgens werd het woord ge voerd door Nina Popova, voorzit ter van het comité van anti-fas cistische vrouwen van de Sowjet- Unie, en de voorzitter van de raad van de Oekraine, Korottsjen- ke. Vervolgens werd het woord ge- voerd door maarschalk Konief, die verklaarde dat de Sowjet-Unie in geval van agressie zal gebruik maken van alle typen moderne wapens. De regering van communis tisch China heeft besloten tot in voering van de dienstplicht. Men is bezig de strijdkrachten te reorganiseren. Het leger zou op het ogenblik vijf millioen vrij wffligers tellen. Het KJNJVU. deelt mede: Dinsdag trok een vrij actie ve depressie over de Noordzee naar Denemarken. Deze storing deed de wind in het Waddenge bied tijdelijk tot stormachtig aanwakkeren. Bij het wegtrek ken van de depressie nam de wind Dinsdagnacht weer snel af en draaide naar Noordwest Bij IJsland is een belangrijk gebied van hoge luchtdruk ont staan, dat in het zeegebied cus- sen IJsland en Noorwegen een krachtige Noordelijke luchtstro ming veroorzaakt. Hiermee wordt koude lucht uit de Pool streken naar het Noordzeege bied gevoerd. Deze lucht zal ook tot ons land doordringen, maar wordt door het Noordzee-iwater verwarmd. De temperatuurdaling in ons land zal daarom tot enkele gra den beperkt blijven, 's nachts kan bij opklaringen en weinig wind liichte vorst voorkomen, de kans op enkele buien blijft aan wezig. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt met plaatse lijk enkele buien. Overwegend matige wind tussen west en noord. Dezelfde of iets lagere temperaturen. De maarschalk zei: „Als mili tair afgevaardigde geloof ik uiting te geven aan de gevoelens van alle Russische militairen door te verklaren, dat als de vijand ons vaderland zou aanvallen, hij zal worden bestreden door onze gehele macht en met alle typen moderne wapens, volgens alle re gels van de Russische militaire kunst" Maarschalk Konjef verklaarde vervolgens: „Als militair wil ik enkele woorden zeggen over ons leger. Ons leger is sterk en geor ganiseerd uit de oorlog te voor schijn gekomen. Het heeft een moderne organisatie verkregen en is krachtiger en sterker ge worden. Het is volledig ingesteld op de eisen en de aard van de mo derne oorlogvoering. Als de impe rialisten ons zouden durven aan vallen moeten zij er rekening mee houden dat de Russische militaire strijdkrachten alle wapens heb ben om de agressor te verslaan. Terwijl de agressieve strijdkrach- ten met hun sabels kletteren, ver spilt ons leger zijn tijd niet. De oefening in het gebruik van alle soorten wapens wijst op een hoge mate van militaire paraat heid". Maarschalk Konjef besloot zijn verklaring aldus; „Degenen die aandringen op een nieuwe oorlog moeten zich realiseren dat het „kamp van de vrede eendrachtig en ondeelbaar is. China en de nieuwe democratieën zijn met ons verenigd in één kamp en verte genwoordigen een groot en on overwinnelijke vredesleger". Toen na een onderbreking van de vergadering het debat was be sloten, nam maarschalk Boelga nin het woord. Minister Moiotof had er vanaf gezien het slotbe- toog uit te spreken. Het ligt in het voornemen in de maand Maart een conferentie van Amerikanen en Europeanen te beleggen Ms vervolg op de bij eenkomst, die onder presidium van Prins Bernhard in 1954 in hotel „De Bilderberg" te Ooster beek werd gehouden. Prins Bernhard zal in verband hiermede op 13 dezer 's avonds naar de Verenigde Staten ver trekken om voorbereidende be sprekingen te voeren. De Prins, die vergezeld zal zijn door zijn particulier secretaris, dr. F. A. de Graaff, hoopt op 19 dezer in Nederland terug te zijn. Toen maarschalk Boelganin, de nieuwe Sowjet-premier, zich naar het spreekgestoelte begaf om zijn rede uit te spreken, stonden alle afgevaardigden op en applaudi- seerden een minuut lang. Onder het gehoor van Boelganin bevon den zich o.m. Malenkof, die giste ren aftrad als premier, en Chroesjtsjef, de secretaris van de communistische partij. Boelganin dankte de afgevaar digden voor zijn benoeming tot premier en verzekerde, dat de re gering ,,de door de partij uitge werkte en door het volk goedge keurde politiek" zal uitvoeren. Deze politiek omschreef hij als „het opbouwen van een commu nistische gemeenschap in ons land, consolidatie van onze staat en het bondgenootschap tussen arbeidende klasse en boeren, en consolidatie van de wereldvrede en veiligheid". Alles zal onder geschikt worden gemaakt aan de „verbetering van de levensom standigheden der arbeiders". De basis hiervan zal altijd zijn de zware industrie, die sedert de oor log drie-en-een-half maal zo groot is geworden, aldus de premier. De zware industrie is de basis van het onschokbare verdedi gingsvermogen van ons land en onze strijdkrachten. Zij maakte de overwinning in de oorlog mo gelijk en nu maakt zij de ontwik keling van alle takken der natio nale economie mogelijk. Zij is de bron voor de aanhoudende ver groting van het welzijn van het volk. zo verklaarde Boelganin. Boelganin kreeg een stormach tig applaus toen hij aan commu nistisch China de „volledige steun" van de Sowjet-Unie inzake Formosa toezegde. Het Chinese volk kan rekenen op de hulp van zijn werkelijke vriend, de Sowjet- Unie, zo verklaarde hij. De premier zei, dat de Ver. Sta ten met hun beleid inzake Formo sa een gevaarlijke weg volgen. De rol van de Ver. Naties noemde hij „verbazingwekkend". De organi satie dient volgens hem de Ver. Staten te veroordelen en onmid dellijke terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit het gebied van Formosa te eisen. Boelganin verklaarde voorts, dat sedert de oorlog de regering reusachtig veel werk heeft ver richt voor de uitrusting van de Sowjet-strijdkraehten met moder ne wapens. De Sowjet-strijdkrach- ten staan nu „gereed om alle in structies van de communistische partij en de regering uit te voe ren", zo voegde hij hieraan toe. De vriendschappelijke betrek kingen in oorlogstijd tussen de Ver. Staten. Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sowjet-Unie acht te Boelganin ook nu mogelijk, „doch het is onze schuld niet dat er een verandering in de betrek kingen is gekomen", zo zei hij. De Westelijken baseren hun politiek niet op vriendschap en samen werking, doch op „krachtposi ties", terwijl de Sowjet-Unie „on derhandelingen en betrekkingen die leiden tot vermindering van de internationale spanning" wenst. Onderhandelingen kunnen echter slechts slagen, zo merkte hij hierbij op, als alle partijen daarnaar streven. Op binnenlands gebied is een der voornaamste taken van de re gering dë uitvoering van de maat regelen die de communistische partij heeft opgesteld voor de landbouw, aldus Boelganin. De premier zegde toe, dat de produc tie van verbruiksgoederen dit jaar zou worden uitgebreid „op basis van de zware industrie en de landbouw". Boelganin besloot zijn rede met de verklaring, dat het Sowjet-volk altijd in staat is geweest zijn on afhankelijkheid te verdedigen en dat „het ook in de toekomst daar toe in staat zal zijn". Voorts werd, tot besluit van de zitting van zes dagen, een ver klaring over de buitenlandse po litiek goedgekeurd, waarin ,,de aandacht van de volken en parle menten" wordt gevestigd op de toestand in Europa, Azië en an dere delen van de wereld. Na gewezen te hebben op de „gevaarlijke politiek van herle ving van het Duitse militarisme" wordt voorts verklaard, dat „het gevaar groeiende is, dat Europa het toneel van een nieuwe oorlog zal worden, die onvermijdelijk tot een wereldoorlog zou leiden. De toestand in Azië en het Verre- Oosten is eveneens alarmerend. „De spanning tussen de volken wordt groter. Een atoomoorlog wordt in het geheim voorbereid, zonder dat rekening wordt ge houden met de reusachtige ver liezen, die hij met zich mee zal brengen." „Dit alles eist, dat de volken die de vrede willen, hun pogin gen moeten richten op het verze. keren van de vrede en het ver hinderen van inmenging van het ene land in de binnenlandse aan gelegenheden van 'n ander land. Dit geldt in het bijzonder voor het Verre-Oosten". Er dient een einde te komen aan de bewapeningswedloop, al dus de verklaring. De bewape. ning, ook de atomische, moet verminderd worden onder doel matige internationale eontróle. De betrekkingen tussen de lan den moeten worden geregeerd door de beginselen van gelijk heid, niet-inmenging, non-agres sie en eerbied voor de integriteit van het grondgebied, de souve- reiniteit en de nationale onafhan kelijkheid. Deze beginselen moeten „het vreedzame naast-elkaar-bestaan verzekeren, onafhankelijk van de sociale en staatkundige stelsels van de landen". De verantwoordelijkheid voor handhaving van de vrede berust bij de parlementen, aldus de Op perste Sowjet, omdat de parle menten beslissen over oorlog of vrede. De Opperste Sowjet ver klaarde, dat zij uitwisseling van parlementaire delegaties en rede. voeringen van parlementsleden in de parlementen van andere landen geschikte middelen acht om de interparlementaire be trekkingen te verbeteren. BESLUITEN VAN DE OPPERSTE SOWJET. De Opperste Sowjet heeft Woensdag oud-premier Malenkof benoemd tot vice-premier en mi nister voor de electrische centra- De recente wijzigingen in de Sowjetrussische leiding zijn geen reden voor de Verenigde Staten hun basispolitiek van krachtig te blijven en tevens naar vrede te streven te veranderen. Deze wijzigingen behoeven niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat de Sowjet-Unie een krachti ger politiek tegenover de Ver. Staten zal gaan voeren, aldus verklaarde president Eisenhower Woensdag op zijn wekelijkse persconferentie te Washington. Hij verklaarde dat de Verenig de Staten waakzaam moeten blij ven en de ogen open moeten hou den bij het volgen van hun poli tiek. Eisenhower zeide dat het dui delijk was dat ingrijpende wijzi gingen in de Sowjet-regering duiden op ontevredenheid over binnenlandse aangelegenheden. Wat dit voor de rest der wereld betekende was nu niet duidelijk en het zou dat gedurende enige tijd ook nog niet zijn. DE WATERSTOFBOM. Eisenhower verklaarde dat er geen enkel bewijs was voor de uitlating van de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken Moiotof, dat de Sowjet-Unie bij de ontwikkeling der waterstof bom verder was dan de Verenig, de Staten. ZJOEKOF. Een verslaggever vestigde de aandacht van de president op Het Franse modehuis Christian Dior eist van ex-koning Faroek van Egypte betaling van een re kening ten bedrage van 4.624.500 francs wegens geleverde elf ja ponnen voor ex-koningin Narri- man in 1952. Het eist voorts een schadevergoeding van een mil lioen francs. De zaak dient thans een Dinsdag j.l. door maarschalk Zjoekof, voor zijn benoeming tot Sowjet-minister van Landsverde diging, aan verslaggevers toege staan onderhoud, waarin hij had meegedeeld kort na afloop van de oorlog twee maal door generaal Eisenhower te zijn uitgenodigd de Verenigde Staten te bezoeken en dat het zijn „droom" was een dergelijk bezoek te brengen. Eisenhower verklaarde dat dit juist was, en hij bracht in herin nering in 1946 zijn vliegtuig, en zijn zoon als aide-de-camp ter ba- schikking van de Russische maarschalk gesteld te hebben, zulks in opdracht van de Ameri kaanse regering. „Thans, nu ik president der Verenigde Staten ben, zal ik een dergelijke uitnodiging niet op een persconferentie herhalen, doch ik acht Zjoekofs uitlating wel merkwaardig en ik zal zeker niet nalaten haar met mijn raad gevers te 'bespreken", zeide hij. Hij voegde hieraan toe in 1946 geregeld contact met Zjoekof te hebben gehad, daar hij en de maarschalk toen bevelhebbers waren der geallieerde en Sowjet russische bezettingszones in Duitsland. „Wij waren goede vrienden en ik heb de maarschalk toen uiteen gezet hoe het voor een democratie als de Verenigde Staten volkomen uitgesloten was een verrassingsaanval op een an dere staat te doen. Deze gaf toen als zijn persoonlijke mening te kennen, dat de Sowjet-Unie even min de Verenigde Staten zou aan vallen", aldus Eisenhower. HET GEBIED VAN FORMOSA. Omtrent de toestand in het ge bied van Formosa zeide Eisenho wer dat het geen zin heeft zich thans aan gissingen over te ge ven over de mogelijkheid vai: een staking der vijandelijkhedes. „De ontruiming der Tatsjc»- eilanden geschiedt geheel vol gens plan. Als er niets bij zonder? geschiedt, zal zij zeer spoedig voltooid zijn. Er heeft rich tot ni toe geen ongelukkig incidem voorgedaan, met uitzondering van het terecht komen van eer Amerikaans vliegtuig boven, „kwaad gebied", waarboven her door granaten van de luchtdoel- artillerie werd getroffen", ver klaarde hij. In antwoord op de vraag of rijs: gezag om wapens, atoomwapen* inbegrepen, te gebruiken voor df verdediging van Formosa va- beperkt door enige overeen komst met Amerika's bondgeno ten, antwoordde Eisenhower da", indien de Verenigde Stater, is moeilijkheden geraakten, her: niets bekend was van enige over eenkomst, die dan een beperking zou betekenen voor Amerika'* handelend optreden. Hij voegde hieraan toe te ro*~ nen, dat dit wel het geval zot zijn van een gemeenschappelijk optreden door de Verenigde St* ten en hun bondgenoten, „does ik heb mij nog niet speciaal is een dergelijke situatie verdiep»". als deskundige voor betreffende het Verre VRIJDAG 11 FEBRUARI In Amerikaanse regerings- en Moiotof, congreskringen is men van me- j kwesties ning dat de nieuwe Sowjet-rege-, Oosten, ring een krachtiger houding te-1 In politieke en diplomatieke geriover het Westen zal aanne- kringen te Londen was man van men. 'oordeel, dat de drie gebeurte- Amerikaanse ambtenaren, die nissen van Dinsdag te Moskou Jgg, Maarschalk Zjoekof, eerste on- jvoor een Parijse rechtbank, derminister van Defensie, werd benoemd tot minister van Defen sie als opvolger van maarschalk Boelganin, de nieuwe premier. De Opperste Sowjet keurde een- Toen de japonnen werden gele verd, was Faroek nog koning. De rekening is hem aangeboden toen hij reeds was afgezet. Faroek liet Dior toen weten, dat hij de reke- stemmig de buitenlandse politiek ning maar naar de beheerder van van de regering, waarvan minis ter Moiotof Dinsdag een uiteen zetting gaf. goed. Zij ratificeerde het decreet van 25 Januari j.l., waarin de staat van oorlog met Duitsland werd beëindigd. Voorts werd een proclamatie aangenomen, waarin de parle menten van alle landen worden uitgenodigd delegaties uit te vvis- selen met het oog op beveiliging van de wereldvrede. de koninklijke goederen in Egyp te moest zenden. De raadsman van Faroek stel de, dat Dior niet heeft bewezen de rekening inderdaad daar te heb ben aangeboden. Alle schuld eisers van Faroek zijn In Cairo betaald, zei hij. Een Parijse juwelier eist voor dezelfde rechtbank van Faroek betaling van 340.000 francs voor een geleverd gouden horloge. De socialistische afgevaardigde William Warbe zal vandaag in het Britse Lagerhuis aan pre mier Churchill vragen premier Boelganin van de Sowjet-Unie uit te nodigen voor besprekingen „over een oplossing van hangen de internationale vraagstukken". Het Labourlid Arthur Hender son zal Churchill de vraag stel len, of hij, na het aftreden van Malenkof, „rijn plan voor bespre kingen op hoog niveau met de nieuwe Sowjet-premier, ais de tijd daarvoor rijp zal zijn", hand haaft. De parlementsfractie van ete Britse Labourpartij heeft Woens dag een oproep van Aneurin Be van, de leider der linkervleugel van de partij, om aan te dringe* op viermogendhedenbesprekinger over Duitsland vóór de uiteind* lijke ratificatie der Parijse aceoor- den, verworpen. Naar verluidt was de stemverhouding 93 teges 70. Zonder stemming werd daarns een motie aangenomen, waarin de partijleiders wordt gevraagd er bij de regering op aan te driis- gen, dat zij tracht opheldering te verkrijgen over de recente P, sische verklaring over internals - naai toezicht op verkiezingen 5» geheel Duitsland. De ratificatie der Parijse accoorden, die o.m voorzien in bewapening van West Duitsland, zou hierdoor niet ge- schaad mogen worden, aldus deze motie. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.28 5.03 5.43 5.53 n.m. 4.51 5.26 ZON MAAN goed ingelicht zijn over Raissi- het aftreden an Malenkof, sche aangelegenheden, verwach-.de benoeming van Boelganjn en ten dat het vervangen van de rede van Moiotof moeten Georgi Malenkof door maar- worden uitgelegd als tekenen schalk Boelganin zal leiden tot van een radicale verandering 6.06 kradhtige Sowjetrussische steun in de Russische politieik. Volgens 6.16 voor een onverzoenlijke politiek I genoemde kringen blijkt uit j van communistisCh-iChina t.a.v. Molotofs rede. dat er een harde- het gebied van Formosa, en|re Russische politiek jegens het m.o.t. het Verre-Oosten in het .Westen te verwachten is. algemeen. In dit veriband wordtDe Amerikaanse vice-presi- in herinnering gébracht dat dent. Nixon, heeft Dinsdag te Kroetsjef de leider was van de Havanna verklaard, dat het af- recente Russische vriendschaps- treden van Malenkof geen ver missie naar Peking, waar hij rassing is. Volgens hem kan zich heeft uitgesproken voor men in de toekomst nieuwe re- steunverlening aan de politiek geringswijrigingen in de Scwj et- der Chinese volksrepubliek. i Unie verwachten, omdat de gro- Volgens zekere kringen in!te strijd om de macht die na Washington, aldus A.F.P., geldt Stalins dood is begonnen, nog Kroetsjer, meer dan minister ,niet is afgelopen. Het hoofdkwartier van de Ame rikaanse marine heeft Woensdag bekendgemaakt dat de laatste georganiseerde groep burgers thans van het Zuidelijke Tatsjen- eiland is geëvacueerd. De evacuatie van burgers van het noordelijke Tatsjen-eiland was Dinsdag reeds beëindigd. Meer nationalistische eilanden worden ontruimd. Admiraal Liang Hsoe-Tsjiao, opperbevelhebber van de natio. nalistisehe Chinese marine, heeft verklaard dat op het ogenblik de troepen en burgers op de natio nalistische eilanden Yoesjan en Pisjan worden geëvacueerd. Hij zei dat de evacuatie hedenavond voltooid zou zijn. Yoesjan ligt op 32 mijl ten N. van de Tatsjen- eilanden en Pisjan ongeveer 30 mijl ten Z.-W. Admiraal Liang zei dat 36 na tionalistische schepen aan de ge hele evacuatie-operatie deelne men. De nationalistische troepen die van de Tatsjen-eilanden zijn geëvacueerd zullen naar Formo sa worden overgebracht, alvorens opnieuw te worden ingeschakeld bij de verdediging van eilanden rondom Formosa. Intussen verklaarde de com. mandant van de troepen op Tat- sjen, die thans worden geëvacu eerd, generaal Lioe Lien-Ji, dat de geëvacueerde troepen opnieuw zullen worden ingedeeld en wor den gestationeerd op de eilanden Matsoe en Quemoy, dicht bij het Chinese vasteland. De generaal zei verder in ant woord op vragen van correspon denten dat-hij een aantal gueril la's, die onder zijn bevel staan, op de Tatsjen-eilanden zal laten om tegen de communisten te vechten. Een Amerikaans patrouille vliegtuig is Dinsdag op zijn basis teruggekeerd met drie gaten in één van de vleugels veroorzaakt door granaten van de luchtaf weer san de eommunistische- Chinezen op de Tatsjen-eilanden, aldus heeft het hoofdkwartier van de Amerikaanse marine Woensdag bekendgemaakt Het incident werd gemeld in een korte boodschap van de com mandant van de Amerikaanse zevende vloot, vice-admiraa] Al fred Pride. In de boodschap werd gezegd: „Een patrouillevliegtuig van de marine, dat Dinsdag dodr zorge loosheid van de piloot binnen be reik van het luchtafweergeschut op een klein, door de communis ten bezet, eiland kwam, merkte New Yorkse radiostations heb ben Woensdag gemeld, dat bij de ontruiming van de Tatsjen-eilan den Woensdag door communis tisch afweergeschut een Ameri kaans vliegtuig van het type Skyraider is neergeschoten. De drie leden van de beman ning van het toestel zouden door een torpedobootjager zijn gered. Volgens nadere berichten heeft vice-admiraal Pride verklaard, dat de bemanning van de Sky raider ten Z.W. van de Tatsjen- eilanden een navigatiefout had gemaakt. Nader maakt het commando van de Amerikaanse zevende vloot bekend, dat het toestel af komstig was van het vliegdek- schip „Wasp". Het toestel maak te een noodlanding op zee na door communistisch luchtdoel- artillerie te zijn geraakt. De drie bemanningsleden wer den gered. Voorts maakte het commando van de zevende vloot bekend, dat drie schepen van de Amerikaanse marine met evaeuées van de Tat- sjeneilanden in Keelung op For mosa zijn aangekomen. Zaterdag j.l. is een poging tte een aanslag op de Saarlanrfec premier, Johannes Hoffman, ge daan. aldus wordt in een regv. ringsverklaring medegedeeld- Een pakje, dat per post bij «k premier aan huis werd bezorgd had een inhoud, waardoor de per soon, die het zou openen, zwraar gewond had kunnen worden. is een speciale commissie var onderzoek door de politie ge vormd. Volgens gewoonlijk be trouwbare kringen werkt deze samen met de politie in West Duitsland. Volgens genoemde kringen hasl een beambte van het hoofdpost kantoor van Saarbrüeken arg waan gekregen en voorzichtig heid bij het openen var, het pak je aangeraden. Syrië is tegen het Iraaks-Turk se verdrag, aldus heeft premin Fares el Khoeri Woensdag in Dte- mascus verklaard. De Syrische afgevaardigd# heeft op de conferentie van Ara bische premiers in Cairo gestetnö' voor de motie, waarin wordt ver klaard dat de buitenlandse poli tiek van de Arabische staten ross op het handvest van de Arabische liga, het Arabische collectieve -m- ligheidsverdrag en het V.N.-hanö vest. In deze motie, die ook wera gesteund door Libanon, Egypte, Libye, Jordanië, Saoedi-Arabië es Jemen, werd voorts verklaarts dat elk ander bondgenootschap voor de Arabische staten onaan vaardbaar is, aldus Fares el Kbee ri. Volgens Egyptische perstoe- richten hébben de Iraafcse autoriteiten de diplomatiek* voorrechten van de Eyptiscne ambassadeur in Bagdad ge De Indische premier Nehroe schonden door een voor hem be. heeft Woensdag te Londen op stemde koffer te onderzoeken wolkjes op, die werd veroorzaakt een persconferentie verklaard I De Egyptische regering heeft door ontploffende granaten van van mening te zijn dat de recente krachtig tegen de schending ge- luchtdoelgeschut, doch deelde wijzigingen in de Sowjetrussi. protesteerd, aldus deze berïcfe- sche leiding waarschijnlijk geen iten. invloed zullen hebben op de Sow- I Irak had Dinsdag reeds bij de jetrussische buitenlandse politiek, i Egyptische amlbassadeur te, Hij zeide voornemens te zijn Bagdad geprotesteerd tegen her- een persoonlijk bezoek aan Mos-j feit, dat een Egyptische dinhv kou te brengen, doch de datum ^atieke zending hiervoor was nog niet vastge- |o.m. vlugschriften steld en het zou zeker niet voor j waarin de Iraakse Mei of Juni a.s. geschieden. 1 wordt aangëvallen. mee niet geraakt te zijn. Later, nadat het toestel veilig op zijn basis was teruggekeerd, werden bij een inspectie drie ga ten ontdekt in één van de vleu gels". Dit is het eerste incident sinds het begin van de ontruiming van de Tatsjen-eilanden. doc.rlmenU"; befwatt*. regering

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1