Malenkof treedt af als premier Toespraak van Molotof voor de Opperste Sowjet Molotof: WEERSVERWACHTING HOOGWATER Levensbeschrijving van Malenkof en Boelganin Boelganin als opvolger benoemd ZON- en MAANSTANDEN Reacties na het aftreden van Malenkof Onvoldoende ervaring voor deze hoge functie „Revrijdingsjeugd" van E 55 vliegt uit over Europa WOENSDAG 9 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3377. De Koningin en Prins Bernhard bij de opening van de E 55 Amerika ten achter met atoombom Zweeds Koningspaar o.a. naar voormalig en rampgebied bloemboller v.m. n.m. 3.51 4.16 4.26 4.51 5.06 5.31 5.16 5.41 op onder op onder v.m. n.m. 10 8.09 17.45 22.24 8.52 11 8.07 17.47 23.35 9.08 12 8.05 17.49 9.27 13 8.03 •17.50 0.45 9.48 14 8.01 17.52 1.53 10.15 15 7.59 17.54 2.58 10.48 Frankering bij Abo nnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen ftedaetie-adres Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; pet taaand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, iemeuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels J V-4 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: A4n* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 vm Voor het Maandagnummer: Zaterdags 19 Georgei Malenkof heeft Dinsdag, ochtend bekend gemaakt, dat hij ontslag heelt genomen als voor zitter van de raad van ministers der Sow jet-Unie. Malenkof, die z'n besluit kenbaar maakte in een verklaring welke op de bijeenkomst van de Opper- dto-Sowjet werd voorgelezen, mafcsveerde zijn beslissing met te wijzen op de onvolkomenheden in het werk van de ministerraad, met name op het gebied der land bouwpolitiek, waarvoor hij zich persoonlijk verantwoordelijk stelt. Hij voegde hieraan toe, dat had. Door dezelfde oorzaak was dit vooral tt wijten is aan zijn het hem niet mogelijk geweest beweeglijk op het podium van de vergaderzaal. De volksvertegenwoordigers besloten hierna -éénstemmig, Malenkof van zijn functie van premier te ontheffen. Er werd geen nieuwe eerste minister be kendgemaakt. In zijn verklaring zei de af getreden premier, dat zijn ge brek aan ervaring cp het gebied van de staatszaken een nega tieve weerslag op de activiteit van de ministerraad heeft ge- gebrek aaa ervarmg. In de boodschap, welke ge richt was aan Alexander VoLkof, de 'voorzitter van de gemeen schappelijke zitting van de raad van de unie en de raad van de nationaliteiten de beide Hui- een van het Sowjetparlement liet Malenkof weten, dat hij met een andere functie belast zou worden, zonder 'irecies te zeg gen. welke post dit zou zijn. Toen de bekendmaking werd voorgelezen, zat Malenkof on- Het bestuur van de „E 55" heeft bericht ontvangen, dat zo wel H. M. de Koningin als Prins Bernhard aanwezig zullen zijn bij de opening van deze nationale energiemanifestatie. H. M. de Ko ningin heeft het voornemen te kennen gegeven de tentoonstel ling officieel te openen. Hij tverklaarde, dat zijn ver- fcpek. om van het premierschap dat hij sinds de dood van Stalin bekleedde, te worden ontheven, was 1 ingegeven door zijn be zorgdheid voor het versterken van de raad van ministers". Nadat Malenkofs schrijven wasvoorgelezen, rverizocht de voorzitter van de raad van mi nisters van de Russische federa tie, Alexander Poezanof, het gevraagde ontslag te verlenen, omdat de gegeven redenen „vol komen juist" waren. Bij het voorlezen van Malen kofs bekendmaking waren be halve d'e afgetreden premier ock de overige acht leden van de hiërarchie van het Sowj et- bewind: Chroeststsjef, Molotof, Kaganowitsj, Boelganin, Woros- jilcf, Safooerof, Pervoechin en Mikojan aanwezig. De geleerden van de Sowjet- Unie hebben zeer grote successen met de proefnemingen voor de atoombom behaald en op het ogenblik zijn de Verenigde Staten op dit gebied ten achter bij de Sowjet-Unie, zo heeft de Sowjet- russische minister van Buiten landse Zaken, Molotof, verklaard. Minister Molotof zeide verder, dat de Sowjet-Unie de Verenigde Staten reeds voorgesteld heeft om de atoombom niet te gebrui ken. „Wij stellen aan de Verenig de Staten voor, om met onze con currentie op dit gebied voort te gaan, maar dan uitsluitend daar, waar het de toepassing van de atoomenergie op vreedzaam ge bied betreft", aldus de minister. Z. M. d,e koning en H. M. de ko ningin van Zweden zullen tijdens hun bezoek aan H.M. de Konin gin en Z.K.H. de Prins der Ne derlanden van 26 tot 29 April a.s. enkele plaatsen bezoeken in het voormalige rampgebied, waar voor het Zweedse volk indertijd zoveel steun heeft verleend. Tevoren zal de koning zich in IWït waterloopkundig laborato rium te Delft op de hoogte stel len van de onderzoekingen t.a.v. de waterstaatkundige toestand van het betrokkengebied. Voorts zullen de bloembollen- velden en enige musea worden bezocht. Te Amsterdam zal de Kamer van Koophandel en Fa brieken een receptie aanbieden aan boord van het m.s. „Oranje", dat daartoe door de stoomvaart Mij „Nederland" ter beschik king wordt gesteld. Rotterdam en Den Haag staan eveneens op het program, doch nadere bijzonder heden daaromtrent zijn nog niet beschikbaar. De verdeling van de boven staande programmapunten over de verschillende dagen van het verblijf der hoge gasten staat nog niet geheel vast. De voorzitter van de commis sie van Amerikaanse stafchefs, admiraal Radford, heeft voor de huiscommissie voor de strijd krachten verklaard, dat de huidi ge spanningen in de wereld wel 10 of 50 jaar kunnen duren. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. KOUDER. Nu en dan opklaringen maar ook enkele buien. Matige tot krachtige westelijke wind, draai end naar Noordwest of Noord. Kouder dan gisteren. DONDERDAG 10 FEBRUARI. in ide details van de regerings leiding1 door te dringen. iHet premierschap aldus Malenkof, vereist grote erva ring. „Ik !ben mij bewus j van mijn onvoldoende plaatselijke ervaring en van hetifeit, dat ik nooit enige ervaring op lei dinggevend gdbied heb gehad". Z.i. dient op de post van pre mier „iemand ring" te worden benoemd. In het bijzonder zie ik dui delijk mijn schuld wegens te kortkoming cp landbouwge bied, daar ik verantwoordelijk heid op dit gebied op mij heb genomen". Vervolgens deelde hij mee, diat de communistische partij reeds ,,een aantal belangrijike maatregelen op het terrein van de landbouw heeft uitgewerkt en in praktijk gebracht". Deze hervormingen, welke de „enige doeltreffende manier ivonmen voor ontwikkeling van de land bouw", hadden al resultaten af geworpen. Malenkof wees evenwel op de 'belangrijke rol van de zware Industrie in de algemene ont wikkeling van de nationale economie. In dit verband verklaarde hij, dat het partijpogram voor de landbouw berust op de verdere ontwikkeling van de zware in dustrie" en dat „slechts de uit voering ivan dit program de basis kan scheppen voor de ontwikkeling van de landbouw en de verbruiksgoederenindu- strie". „Men mag verwachten, dat verscheidene Bourgeois-hyste- rici lasterlijke commentaren omtrent mijn aftreden zullen verspreiden, doch wij commu nisten zullen de leugens en las ter negeren, want) de belangen van ons land, volk en partij zijn het belangrijkste", aldus Malenkof. Hij' vervolgde: „Ik verzeker de opperste Sowj et, dat ik op een nieuwe mij toegewe zen post'mijn plichten zo gewe- tensmogelijk zal vervullen". Georgei Maksimiliamowitsj met meer erva- Malenkof werd op 8 Januari 1902 te Orenburg geboren. In 1919 nam hij dienst in het rode leger. Drie jaar later lid geworden van de Communistische partij, werd hij toegelaten tot de technische hogeschool te Moskou. Geduren de de strijd om de macht in de partij in de jaren 19251930 trad hij op als particulier secretaris van Stal'in. In 1934 werd Malenkof lid van het Orgburo en vijf jaar later lid van het partijsecreariaat. In 1946 werd hij benoemd tot lid van het politieke bureau, waarvoor hij vijf jaar tevoren candidaat was gesteld. Gedurende de twee de wereldoorlog maakte hij, te zamen met Stalin, Molotof, Beria en Worosjilof, deel uit van de „defensieraad". Zijn taak bestond toen uit het organiseren van de vliegtuigindustrie teneinde de achterstand van de Sowjet-Unie op Duitsland op dit gebied in te halen. Na de oorlog werd hij tweede secretaris der partij, spe ciaal belast met de opleiding van het actieve partijkader. Sedert 1946 vice-premier, werd Malenkof op het 19e parijcon gres zowel in het presidium als in het partijsecretariaat gekozen Op zes Maart 1953, een dag nadat de dood van Stalin werd medege deeld, werd zijn benoeming tot premier bekend gemaakt. Nikolai Iwanowitsj Boelganin is in 1895 is Nisjni-Nowgorod (het huidige Gorky), aan de Wolga, geboren. Zijn eerste betrekking was die van een kantoorbediende in een fabriek. Gedurende de burgeroorlog en de eerste jaren daarna had hij een belangrijke rol in het werk van de geheime politie (Tsjeka) Nisjni-Nowgorod, Centraal- Azië en Moskou, In de steden langs de Wolga, aldus A.F.P., voerde hij een bloedig bewind. Boelganin heeft zijn carrière via liet staatsapparaat en niet via de partij gemaakt. Van 1922 tot 1927 werkte hij bij de opperste nationale economische raad en tenslotte werd hij directeur van een grote fabriek van electrische apparaten bij Moskou, bij welker bouw hij de leiding had gehad. De joviale Boelganin hij heeft een rood gezicht was mi nister van Defensie en vice-pre- mier onder Malenkof. Hij ver enigt de eigenschappen van za kenman, „politiek generaal" en diplomaat. Hoewel hij de rang van maarschalk heeft, heeft hij nooit een leger in het veld ge commandeerd. Hij bereikte zijn hoge rang door zijn organisatori sche talenten en zijn loyaliteit aan de partij. Hij heeft getoond een bekwaam econoom te zijn gedurende de Sowjetrussische vijf-jarenplan nen. Hij heeft medegewerkt aan de ontwikkeling van de Sowjet russische electrische industrie en van 1931 tot 1937 was hij „burge meester" van Moskou (voorzitter van de Moskouse Sowjet). Hij is eveneens voorzitter van de staatsbank geweest. Hij bevestig de definitief zijn carrière toen hij in 1941, als lid van de militaire raad van het Westelijke front, de defensie van Moskou organiseer de. In 1944 werd Boelganin be noemd tot lid van de defensie commissie, als opvolger van maarschalk Worosjilof. De com missie stond onder voorzitter schap van Stalin. In Maart 1946 Volgde hij Stalin op als minister voor de strijdkrachten. Hij be kleedde deze fuctie drie jaar. In 1941 werd Boeganin benoemd De Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken, Viatsjes- laf Molotof, heeft Dinsdag, voor het eerst sinds 1946, voor de op perste Sowjet het parlement der Sowjet-Unie een uiteenzet ting gegeven over de buitenland se politiek. Hij bracht hierin hulde aan het „gezag op internationaal gebied" van India, „een belangrijke nieu we zuster-staat, die deel neemt aan de strijd voor de versterking van de vrede". ,Er bestaat niet langer een ko loniaal India, doch wel een onaf hankelijke staat van die naam", verklaarde hij. „Het is te hopen dat ook Pakistan en Ceylon de weg zullen vinden, die naar we zenlijke onafhankelijkheid voert". Molotof verklaarde, dat de in April 1955 te Djakarta te houden bijeenkomst van vertegenwoordi gers van Afrikaanse en Z.-Aziati- sche landen „een belangrijk punt op de weg der internationale po litiek is". „Er hebben zich, sinds de af loop van de oorlog, grote wijzi gingen in de internationale toe stand voorgedaan. De Sowjet- Unie is op internationaal gebied niet langer geïsoleerd. Tegenover het kamp van kapi talisten en imperialisten staat dat der socialisten en democraten, ge- leid door de Sowjet-Unie en de Chinese volksrepubliek. (Applaus der afgevaardigden). Er zijn ook andere staten, die de eerste, doch belangrijke stap in de richting van het socialisme hebben gedaan. De hoofdzaak is, dat deze landen zich hebben ont daan van het toezicht der impe rialisten. De landen van het socialistische kamp ontvangen veel steun der Sowjet-Unie, wier macht op twee peilers berust: de zware industrie en de landbouw", aldus minister Molotof. De positie der Sowjet-Unie in deze is duidelijk. Het vraagstuk Formosa is een binnenlandse aan gelegenheid der Chinese volksre publiek. De Amerikaanse hande lingen zijn aanvalsdaden, die door de Verenigde Naties op ondubbel zinnige wijze behoren te worden veroordeeld, indien de internatio nale organisaties er althans op uit is haar gezag te handhaven". (Applaus der afgevaardigden). Molotof vervolgde: „Het is on- verdragelijk, dat de wettige rech ten der Chinese volksrepubliek op vertegenwoordiging in de Ver enigde Naties nog niet zijn er kend. De Amerikaanse strijdkrachten moeten uit het gebied van Formo sa worden teruggetrokken. Dan zal er een einde komen aan de vijandelijkheden in het Verre Oosten, en zal de vrede worden hersteld". (Applaus). CHURCHILL. „Sir Winston Churchill, één der meest vooraanstaande iedeo logen van het imperialisme, heeft in Juni 1954 te Washington ge sproken over een „onderdruk king van het bolsjewisme. Thans, nu het communisme reeds zo lang in het zadel zit, weet Churchill niets beters te bedenken dan te spreken over een onderdrukking ervan. Hij is hier wel wat laat mee". (Luid applaus). Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZON MAAN Maarschalk Boelganin is be noemd tot premier van de Sow jet-Unie. Hij Ls op het ogenblik minister van Defensie en vice-voorzitter van de ministerraad. Boelganins benoeming werd voorgesteld door Chroesjtsjef, de secretaris der Sowjet-CommunLs- tische partij. Do bijeenkomst van de Opperste Sowjet, waarop dit werd bekend gemaakt, werd door oud-premier Malenkof bijge woond. Minder dan drie uur nadat de Opperste Sowjet het Sowjet- parlement bestaande uit de Raad van de Unie en de Raad van de Nationaliteiten eenstemmig de 53-jarige Georgei Malenkof op diens verzoek van zijn functie van eerste-minister had ont heven, was de benoeming van de 59-jarige maarschalk Boelganin tot premier een feit. De maarschalk, die de repu tatie heeft van zakenman, „poli tieke generaal" en diplomaat, is de enige militair in een leiding gevende regeringsfunctie in Rus land. Kroestsjef en de andere minis ters werden, bij het betreden van de vergaderzaal der oppertste sowjet, luide door de afgevaar digden, die zich van hun zetels hadden verheven, toegejuicht. ■Malenkof woonde die nieuwe bijeenkomst, waarin Boelganins benoeming tot premier werd be. vestigd, zwijgend bij. Secretaris-generaal Kroestsjef verklaarde tegenover de Opperste Sowjet„wij vertrouwen, dat de regering, onder leiding van DE ARABISCHE LANDEN. „Ook in het nabije en Midden- Oosten hebben zich grote wijzi gingen voltrokken", vervolgde de Sowjet-minister voor Buiten landse Zaken, „doch de beweging voor vrijheid en onafhankelijk heid heeft in deze staten nog niet de kracht verworven, die zij in Azië bezit. De Arabische landen zijn nog steeds afhankelijk van het Wes ten en van het welgevallen der Britse en Amerikaanse olie-im perialisten". FORMOSA. Over Formosa sprekend zeide Molotof dat er „in de geschiede nis moeilijk een onterender feit van imperialistische agressie kan worden gevonden, dan het optre den der Verenigde Staten jegens Formosa en de eilanden ter hoog te van de Chinese kust, die een onafscheidenlijk deel vormen van het Chinese grondgebied, Dit wordt ook bevestigd in de te Cairo en Potsdam uitgegeven keling der zware industrie zal verzekeren en, hiervan uitgaan de, ook de lichte industrie, de voortbrenging van levensmidde. len en de productie in de land bouwsector zal uitbreiden, het geen tot het welzijn en de ont wikkeling van het Sowjet-volk zal strekken". De afgevaardigden reageerden niet, toen Kroestsjef vroeg of er ook andere suggesties waren. Daarop werd de benoeming van Boelganin met algemene stemmen goedgekeurd, hetgeen geschiedde doordat iedere afge vaardigde zijn rechterarm om hoog hief. Hierop volgden nieuwe toejuichingen. Bfj de benoeming van maar schalk Boelganin tot premier der Sowjet-Unie verklaarde de alge meen secretaris der Sowjetrus sische communistische partij, Kroestsjef, dat de nieuwe rege ringsleider „grote ervaring bezit op het gebied van politiek, staats zaken en economische aange. legenheden, hetgeen er een waar borg voor is, dat hij zijn taak van voorzitter van de Raad van Ministers op geslaagde wijze zal vervullen." Kroestsjef werd herhaaldelijk door stormachtig applaus onder broken. Hij deelde niets mede over de toekomstige rol van Malenklof of de samenstelling der nieuwe reeering. Onmiddelijk na de bevestiging van Boelganins benoeming be gon de Opperste Sowjet met een bespreking van buitenlandse aangelegenheden. Minister van Buitenlandse Zaken Molotof hield een inleidende toespraak. rode leger en in 1947 werd hij be vorderd tot maarschalk „uit er kentelijkheid voor zijn buitenge wone diensten gedurende en na de tweede wereldoorlog". Gedurende de oorlog coördi neerde hij verscheidene construc tie- en machine-industrieën. tot luitenant-generaal van het verklaringen, en in de door Japan getekende acte van overgave. Doch de president en het con gres der Verenigde Staten zijn in de laatste tijd zo ingenomen ge raakt met hun „politiek op basis van kracht", dat zij de Chinese volksrepubliek met een oorlog dreigen. Over de gehele wereld is het nieuws van het aftreden van de Ru,ssische premier met verras sing ontvangen. In Parijs verklaarde de demis sionaire Franse premier Pierre Mendès-France dat uit het aftre den blijkt dat de regering in Rus. land niet stabiel is. In Bonn verklaarde de leider van de Westduitse sociaal-demo craten Erich Ollenhauer, dat het aftreden van Malenkof van „enorm belang" is. Hij voegde eraan toe „het is een nieuwe ontwikkeling in de internationale toestand waarvan we de gevol gen nog niet kunnen overzien". In gezaghebbende kringen in Rome verklaarde men dat als het aftreden van Malenkof een terugkeer betekent tot de poli tiek van vergroting van de pro ductie van de zware industrie, en dus van de militaire macht, er geen reden is „om verheugd te zijn over deze ontwikkeling". Ook in Londen kwam het nieuws van het aftreden van Ma lenkof als een verrassing. De premiers van de landen van het Gemenebest, die in conferentie waren, werden onmiddelijk van het nieuws op de hoogte gesteld. In bevoegde kringen in Was hington was men van mening dat het aftreden in de eerste plaats het gevolg scheen te zijn van een binnenlandse aangelegenheid en dat het dus niet noodzakelijk was dat de Russische buitenlandse politiek zou worden beïnvloed. Men wilde zich echter nog niet wagen aan een diepgaande inter, pretatie van de jongste ontwik keling. Diplomatieke kringen in Lon den zijn vooral verbaasd over een van de redenen die door Ma lenkof voor zijn aftreden werd gegeven „schuld voor tekort, komingen op het gebied van de landbouw". In deze kringen werd er op gewezen dat Kroestsjef en niet Malenkof de directe verant woordelijkheid droeg voor de landbouwpolitiek. Geallieerde autoriteiten in Berlijn gaven uiting aan de vrees dat het aftreden van Malenkof de weg vrij zou maken voor de „verbeten" politici onder leiding van de eerste secretaris van de communistische partij, Nikita Kroestsjef. DUITSLAND. Over Duitsland sprekende zei de Molotof: „Een viermogendhe- denconferentie zou het mogelijk maken nog dit jaar verkiezingen in geheel Duitsland te doen hou den, om tot een hereniging van dit land te komen. Een West duitse verwerping der overeen komsten van Parijs zou leiden tot een geschikte mate van overeen stemming tussen de grote vier'. Doch een bekrachtiging der verdragen zou de grootst moge lijke hinderpaal zijn voor hereni ging van Duitsland. Indien West- Duitsland wordt bewapend, zal hereniging met het andere ge deelte des lands, de vredelieven de Oostduitse democratische re publiek, onmogelijk worden". EUROPA. „Men moet niet denken, dat de toestand in Europa van minder belang is. Het Duitse vraagstuk heeft, sinds het einde van de tweede wereldoorlog, in het mid delpunt der belangstelling ge staan. De grote betekenis van de wor steling voor de vrede is gelegen in het feit, dat zij door millioe- nen, ook binnen de grenzen der kapitalistische staten, wordt ge steund. De Amerikaanse politiek is echter gericht op het voorberei den van een derde wereldoorlog, een krijg, die met atoomwapens zou worden uitgevochten", aldus de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken Molotof in Dinsdag tot de opperste Sowjet gehouden toespraak. OOSTENRIJK. Over het Oostenrijkste vraag stuk, zeide Molotof dat de Sow- jet-regering verder uitstel in het sluiten van een vredesverdrag met Oostenrijk ongerechtvaar digd acht, waaraan hij toevoegde: Dit probleem kan niet onafhan kelijk van het Duitse worden be schouwd. Doch mogelijk zou het dit jaar- op de vier-mogendhedenbespre- kingen kunnen worden opgelost. Hierdoor zou het gevaar voor een nieuwe wereldoorlog worden op geheven". Frankrijk en Groot-Brittannië zouden er mede moeten instem men dat Oostenrijk niet toetreedt tot enig militair blok, gericht te gen de staten, die in de tweede wereldoorlog tegen Duitsland hebben gevochten. Ook zouden er geen buitenlandse troepen Oostenrijks gebied mogen worder gelegerd. Voorts zou Oostenrijk aan de te houden vier-mogendhedenbespre- kingen moeten deel nemen, dsa: de overeenkomsten van Paris? een bedreiging vormen van zijn onafhankelijkheid. Molotof deed een beroep op oer volken in kapitalistische en kt \s- niale landen om „de zaak van de vrede in eigen handen te nemen" hieraan toevoegend: „De kapte listische staten zouden er goei; aan doen de macht der Sowjet- Unie niet te vergeten". Volgens Molotof is 77 proeewt der Sowjetrussische militaire»; lid van de communistische partij of van de communistische jeugs- bond. „De communistische lal den zullen niet met gevouwe® handen blijven zitten", verklaar de hij. „Zij zullen gedwongen rrs maatregelen te nemen om ha» verdediging te waarborgen" DE OVEREENKOMSTEN VAN PARIJS. „Indien de overeenkomsten m Parijs worden bekrachtigd, zal het antwoord der communiste» bestaan uit een hernieuwd slis ten hunner gelederen, en verder gaande onderlinge samenwerking en een nieuwe versterking «-.uott militaire uitrusting. De acht communistische states zullen dan een verenigd opperbe vel voor hun gezamenlijke strijo krachten tot stand brengen, ha geen de potentiële aanvallers o» getwijfeld rustiger zal doen ha» delen". DE AMERIKAANS SOWJETRUSSISCHE BETREKKINGEN. Verbetering der betrekkingier tussen de Sowjet-Unie en de Ver enigde Staten is zeer goed moge lijk, vervolgde Molotof. „Doch hei aandeel ten deze der Verenigde* Staten is even belangrijk als hes onze". DE BETREKKINGEN MET ANDERE LANDEN. Omtrent de stand der betrek kingen tussen de Sowjet-Unie at andere, nog niet genoemde lal den, deelde Molotof het volgende mede: 1. Hij gaf uiting aan zijn vol doening over de ontwikkeling der Fins-Sowjetrussische betrek kingen. 2. „De betrekkingen met Noor wegen worden bedorven door het Noorse N.A.V.O.-lidmaatschap. 3. „Niettegenstaande de pogte gen der Sowjet-Unie om tot een verbetering der betrekkingen met Turkije te komen, blijft dit lane buitenlandse strijdkrachten tm staan op zijn gebied te verble ven". 4. „De betrekkingen met Per zië zijn verbeterd. Doch de bui tenlandse druk op dit land houdt aan, met het doel het te beweger deel te nemen aan een militair bondgenootschap voor het M& den-Oosten". 5. „Ik gevoel grote voldoening over de ontwikkeling van vriend schappelijke betrekkingen met In dia". (Dit land was reeds afzo*- derijk door Molotof genoemd). 6. ,,De Sowjetrussische betrek kingen met alle landen in het Midden-Oosten zijn verbeterd, met uitzondering van die va» Irak". 7. „De Russische regering is rechtstreeks in contact getrèder met de Japanse over het weer of normale voet brengen van de be trekkingen tussen onze beide la» den. Wij verwachten hier goede resultaten van". 8. „Er is een grote verbeteriisg ingetreden in onze betrekking» met Zuid-Slavië, doch niet alles is geregeld. Het zal in niet gerit ge mate van Zuid-Slavië afhasr« gen, of wij tot een volledige rege ling kunnen komen", aldus dp Sowjet-Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotof. Zoals bekend zal aan de ope ningsplechtigheid van de „E 55" worden deelgenomen door de „be- vrijdingsjeugd" van Nederland. Elf meisjes uit de elf provincies zullen op het elf provinciënplein van de „E 55" de provincievlag- gen hijsen. Deze meisjes, op 5 Mei 1945 geboren, zullen de Ne derlandse jeugd vertegenwoordi gen, die na de bevrijding is op gegroeid. Elf even oude jongens zullen tijdens het vlaghijsen elk een mand openen met postduiven, die naar de provinciale hoofdste den de boodschap der opening van de „E 55" overbrengen. Teneinde aan geheel Europa te laten weten, dat Nederland weer over een frisse energieke jeugd beschikt, zullen de meisjes in ös- Paasvacantie met KL. M.-vlieg tuigen een groet van Neder law gaan overbrengen aan de jeugyf van 12 Europese landen. Eö» provincie zal n.l. een jeugdige vertegenwoordigster zenden, ter wijl de hoofstad een eigen repne- sentante afvaardigt. Het is de bedoeling, dat elk meisje de groet van Nederland! vergezeld doet gaan van een voar elke Nederlandse provincie ken merkend symbool. De ,,E 55" hoopt op deze wip* een bijdrage te kunnen levensr» tot de saamhorigheid van dt jeugd, die in alle landen hoopt een toekomst, waarin zij haar energie vreedzaam en nuttig kas aanwenden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1