Eisenhower over Formosa De reis van de «Atka» Veranderde houding van Moskou Scherp debat in de Franse Nationale Vergadering over Noord-Atrika Experts, missionarissen, spionnen, kanonnen en dollars koloniseren Formosa WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Het gaat niet om de bewapening Directeur-Generaal Rijkswaterstaat over „Het Deltaplan en het Verkeer" DONDERDAG 3 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3372 Sjaret over de terecht stellingen in Egypte De ontruiming van de Tatsjen eilanden Opzienbarend artikel in ,,Le Monde Onbekende vliegtuigen hebben boven Shanghai gecirkeld AANHOUDEND ZACHT op onder op onder v.m. n.m. 3 8.21 17.32 13.22 5.42 4 8.19 17.34 14.36 6.32 5 8.18 17.36 15.57 7.09 6 8.16 17.37 17.19 7.38 Frankering bij Abo nnement Terneazen Ülrecteur-HooRtreaaeieur L van de Sanae Noordstraat 55-57 Terneazen feedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs: per mm 15 et.;( mfnimam pa. advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 «regels f 1»s tedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uar. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. President Eisenhower heeft Woensdag op zijn wekelijkse pers conferentie verklaard, dat zijn beleid inzake Formosa gericht is op het verschaffen van de zeker heid, dat er geen conflict zal ont staan als gevolg van foutieve be rekeningen van vrienden of po tentiële vijianden. De Amerikaan se politiek is eerlijk en hoopvol gerioht op het voorkomen van oorlog, zo zei hij. De president wilde niet zeggen, of hij aan president Tsjiang Kai- Sjek van nationalistisch China verzekerd had, dat de Ver. Staten de eilanden Queoroy en Matsoe, vlak bij de Chinese kust, zouden helpen verdedigen. Hij verklaarde, dat er aanhou dend besprekingen gevoerd wor den met de nationalistische rege ring en dat de standpunten niet altijd samenvallen. Hij achtte het, gezien het delicate van de toe stand, beter om zich voor het ogenblik te houden aan wat de Ver. Staten in het openbaar had den verklaard. Op de vraag of hij kon zeggen, of de Amerikaanse zevende Vloot bevel had om „tot de achtervol ging over te gaan" als schepen of vliegtuigen van de vloot zou den worden aangevallen door de communisten, antwoordde de president het niet juist te achten een specifieke „blauwdruk" over instructies uit te geven. De Ver. Naties houden zich nu met het probleem Formosa bezig en 'een verklaring van mij zou „het wa ter slechts kunnen vertroebelen", zo zei hij. Op een andere vraag antwoord de de president, dat er slechts Kleine Amerikaanse detachemen ten voor opleiding van nationa listische troepen op Formosa zijr. Hij had geen aanbevelingen ontvangen om Amerikaanse land strijdkrachten toe te zeggen. De president zei zo exact als mogelijk was te zijn geweest. De Ver. Staten hebben zeker ge tracht niet vechtlustig te lijken, zo verklaarde hij. Toen een correspondent vroeg of hij-nu, nadat hij zijn nieuwe podjtiek bekend gemaakt had, meer hoop had dat een oorlog aou kunnen worden voorkomen, antwoordde Eisenhower, dat de Ver. Staten elke twijfel hadden weggenomen over de vastbeslo tenheid om Formosa ais barrière te handhaven. De Ver. Staten zul len geen uitbreiding van het in ternationale communisme in het leen de president, als opperbevel- gebied van de Stille Oceaan gedo gen, dat is absoluut duidelijk ge maakt. Op de vraag of hij geloofde, dat vreedzame betrekkingen tussen communistisch en nationalistisch China mogelijk waren, zei de pre sident, dat dat alleen de tijd leren kan. Voorts verklaarde Eisenhower geen kans te zien voor wijziging van zijn .besluit om in de loop van dit jaar de omvang van het Ame- rilcaanse leger te verkleinen. Hij zei dit in commentaar op verkla ringen van generaal Ridgway, de stafchef van het leger, volgens wie de voorgestelde vermindering van de legersterkte de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Ridgway kan zijn persoonlijke overtuiging uitspreken, doch al- hebber, kan de toestand ais ge heel naar waarde schatten, zo voegde hij hieraan toe. De Israëlische eerste-minis- ter, Mosje Sjaret, heeft Maan dag uiting gegeken aan „da verachting en het afgrijzen" van zijn regering' nu. Egypte geen gehoor heeft gegeven aan de verzoeken om. twee Joden, die op (beschuldiging wan spion- nage waren veroordeeld, gratie te verlenen. Hij izeide dit in het Israëlische parlement naar aanleiding van da terechtstelling van de twee mannen in Cairo. Een Amerikaans correspon dent bij de Amerikaanse zeven de vloot in de straat van For mosa schrijft aan zijn blad, dat de Tatsjen-eilanden zullen wor den ontruimd door Amerikaan se a mphibie vaartuigen met Amerikaanse bemanningen. Als de communisten deze kleine vaartuigen zouden aanvallen, zou de zevende vloot terugslaan. Schepen van de Amerikaanse zevende vloot escorteren thans schepen van natipnalistisch- Chinia die 'burgers evacueren van de (bedreigde Tatsjen-eilan den, zo wordt van gewoonlijk betrouwbare nationalistische zij de vernomen. Men zei dat vier communisti sche kanonneerboten, die in de buurt patrouilleerden, de natio nalistische schepen niet hinder den. Er bevond zich een Ameri- vaanse torpedcibootjager in de nabijheid. De verklaring, die de Sowjet regering op 15 Januari j.l. publi ceerde over het Duitse probleem, ia een merkwaardig document. de Westeuropese landen en voor al de Fransen herinnerd aan het verleden en gewaarschuwd voor de toekomst. Men vertelt hun, Het behelst allereerst de nieuwe dat zelfs binnen het kader en on- en aanlokkelijke concessie aan der controle van een E.D.G. of de Westduitsers betreffende het W.U. elk soort Duitse herbewa- probleem van de vrije verkiezin- pening een misdaad en een gro- gen voor geheel Duitsland: voor- ve fout zou zijn. Recente Russi- opgesteld natuurlijk, dat zij eerst sche diplomatieke nota's lieten zullen weigeren om de Parijse uitkomen, dat dit een schending aceoorden te ratificeren of tot van de Engels-Russische verdra- de nieuwe Westeuropese Unie toe gen of van de Conventie van Ge- te treden. nève, welke het gebruik van che mische of bacteriologische oor- Dit punt is een heel belangrijk logvoering verbiedt, zou beteke- punt. Doch er zijn nog andere nen. punten in de verklaring, die nog De bedoeling hiervan was dui- belangrijker zijn. Want hieruit delijk. Door te speculeren op de valt een volledige ommekeer in vrees voor een nieuwe Duitse de Sowjet-houding waar te ne- aanval in de landen, die in de men. Jarenlang is de voornaamste leuze van de Sowjet-propaganda in West-Europa geweest, dat een Duitse herbewapening 'n bedrei ging voor de vrede zou zijn. Dat onder Sowjet-beheer staand Oost-Duitsland reeds op grote schaal herbewapend is, daar wordt natuurlijk niet over ge. sproken. Onafgebroken worden oorlog het slachtoffer van de Duitsers waren, hoopte de Sow- jet-regering genoeg tegenstand eerst tegen de E.D.G. en nu tegen de Parijse aceoorden op te wek ken, om de ratificatie te verhin deren. „Geen Duitse herbewapening" is steeds het devies van elke com munistische partij en al hun aan hangers geweest. TOCH BEWAPENEN. De se/ni-officiëie Franse ,,Le Monde" heeft een speciale corre spondent op Formosa gestation- neerri.--' Deze schrijft: Diep verscholen onder een uitbundig groen, in de richting van Tsaoshan, liggen op Formosa een aantal kleine dorpen, die Amerikaanse ro mannamen dragen, zoals Sun set Height en Raibow Bend. In feite zijn zij ook Amerikaans, tot in hun tuintjes, waar de anjelier de plaats heeft ingenomen van de plaatselijke winde. Hier ver maken zich roodharige jongens met kauwgum-kauwende meis jes. De geprefabriceerde huizen hebben frigidaires en modelkeu kens. Zelfs de kalender is hier Amerikaans. Dit Amerikaanse leven, dat naar deze tropische wereld is overgeplant, negeert Formosa en kent Formosa niet; toch zijn zij, die hier wonen, experts, die be last zijn met het lot van de Re- publiek-China. Ze zijn dol op hoofdletters en ze hebben zich gegroepeerd on der lettervei'zamelingen als: MAG; III SIS; FDA; JCORR; ACOFS enz. Hoe geheimzinniger de activiteit van de onderschei dene groeperingen is, des te meer heeft deze met spionnage te ma ken en des te minder discreet doet men. Niemand zegt hier W.E. voor Western Enterprise en niemand kort J. G. White af. En toch dekken deze namen gehei me diensten. De lieden van de Western En terprise, die ongeveer 170 man sterk zijn, nemen niet deel aan het locale leven. Men ziet hen niet op de cock tail-parties van de Amerikaanse ambassadeur Karl L. Rankin die men na Boeddha de meester van het eiland noemt en nog vóór Tsjang Kai-Sjek! - Ze gaan niet mee met de weke lijkse tripjes naar Sun-Mon-Laké of naar de berg Ali. Ze weigeren alle uitnodigingen van hun land- i genoten, ja ze negeren zelfs het bestaan van de Black Cat en de Hollywood-dancings, waar het bij zonder geamuseerd toe kan gaan. Maar deze leden van de Western, van wie de meesten Chinees spre ken, vindt men overal, waar van communisten of oorlog sprake kan zijn. Vóór Taipeh, Formosa's hoofd stad, op de hoogte was, dat Chi nese soldaten, die teruggekeerd waren van het Koreaans front zich aan de kust bij Foekin ge nesteld hadden, was de Western op de hoogte! Op de Tatsjen be zitten ze fotografische appara ten, die hen in staat stellen de oevers van het vasteland nauw keurig te onderzoeken. Ze be schikken over perfecte radarin stallaties, die maken dat ze pre cies op de hoogte zijn van het doen en laten der communisti sche vissers. Tal van „ontdekkingsappara ten" zijn voor het eerst door de mensen van de Western getoetst. Als men een bezoek brengt aan Shung Shan, het vliegveld van Taipeh, ziet men op een tweede startbaan vijf of zes blanke alu minium vliegtuigen staan. Ze voeren geen enkele vlag, nadere aanwijzing, cocarde of de letters, die het geboortebewijs van elk vliegtuig vormen. Ze zijn naakt als een pasgeborene en behoren aan de Western. Het zijn Catali- na's, die misschien wel een rol spelen in de communiqué's van het rode persagentschap Hsin- Hua als er gezegd wordt: „Onbe kende vliegtuigen, doch men ver moedt Amerikaanse, hebben het luchtgebied van Sjanghai ge schonden". De Western Enterprise dateert van begin 1953. Officieel houdt de maatschappij zich bezig met de aanleg en het onderhoud van de vliegvelden op Formosa. Offi cieus ressorteert de maatschap pij onder de central intelligence agency (C.I.A.), die over de hele wereld betrokken is bij anti-com munistische activitieit. De employées op Formosa heb ben op hun paspoort staan, dat zij handelaren, uitgevers, tabak thee- en rijst-experts zijn. Zij wa ren o.m. de mannen, die zich in de oorlog boven Frankrijk lieten droppen met een reserve paar schoenen en kauwgum in hun zakken. Ze leiden Chinese agen ten op, die boven het vasteland van China gedropt worden; wei nigen van deze Chinezen weten echter hun doelstellingen te berei ken. De J. G. White interesseert zich in het bijzonder voor de techniek op Formosa. Als de electriciteit op Formosa functionneert, als er teer ligt op de wegen en als de bruggen onder de typhoons niet inzakken, is dat dank zij de J. G. White. Deze Mij bemoeit zich echter niet alleen met burgelijke zaken: de pijpleidingen naar de vliegvelden zijn het werk van de J. G. White. De 400 'km lange weg aan de Westkust, die het Noorden met het Zuiden verbindt, interesseert niet alleen de toeris ten... De bruggen, waarover deze weg voert, zijn dusdanig ver sterkt, dat zware tanks kunnen passeren. De J. G. White heeft dit werk gedaan! Om het gezicht te redden betaalt de regering Tsjang Kai-Sjek al deze ingenieurs; echter met Ame rikaanse dollars, waarvan 50% in de V. S. blijft. En dan is er de M.A.A.G. onder leiding van generaal William Chase, die 7 tot 800 officieren on der zijn leiding heeft. Men schat het aantal momenteel zelfs op 1.000. De officiële rol van dit ap paraat is niet bekend, doch het staat onder suppervisie van het Pentagon. De Amerikanen op Formosa be heersen hier het leven. Zij willen Azië hier tonen, waartoe zij in staat zijn. Zij spreken van de overwinning der democratie. Er is geen enkele reden om niet te geloven dat hun bedoelingen op recht zijn, noch om hun werk niet te bewonderen. Maar wat men weten wil, is ditZal de missiona ris, die in elke Amerikaan schuilt, gaan zwijgen om het woord te ge ven aan de soldaat Nu komt plotseling de volledi ge ommekeer. De Westduitsers wordt nu verteld, dat als zij de Parijse overeenkomsten verwer pen, zij kunnen rekenen op de steun van de Sowjet-Unie voor een volledige Duitse herbewape ning. Het vredesverdrag, dat de verwerping mogelijk zou maken, zou, volgens deze opmerkelijke verklaring, „aan een verenigd- Duitsland het recht geven om zijn eigen nationale gewapende strijdmacht te hebben, die Duits- land's veiligheid en grenzen zou waarborgen". Dus wanneer Duitsland met de Westerse mogendheden wil bre ken en aan het systeem van col lectieve veiligheid van Molotov wil deelnemen, kan het zijn eigen nationale gewapende strijdmacht krijgen en als grote macht her boren worden. Het kan dan hech te en voordelige economische banden met Oost-Europa en Azië sluiten. Als Duitsland maar eerst begint met de Parijse accoorden te verwerpen, dan kan het reke nen op onmiddellijke normale be trekkingen met de Sowjet-Unie en tezamen met dit land de pro blemen inzake de weer éénwor ding van Duitsland oplossen. Dit is een plotselinge, brutale poging om de steun van de na tionalistische, de militaristische en de grote zaken-elementen in West-Duitsland te- verkrijgen in de campagne tegen de Parijse accoorden Deze poging wordt gedaan om dat hij op het moment in Mos kou dringend noodzakelijk schijnt. De poging om de Fran sen te overreden om de Parijse accoorden te verwerpen teneinde de Duitse herbewapening te voor komen, schijnt gefaald te hebben. Dus daarom zien wij nu hier het beroep op de Westduitsers om de accoorden te verwerpen ten einde zich zo van herbewapening te verzekeren. ZET EN TEGENZET. Er heeft natuurlijk in Moskou geen werkelijke plotselinge om mekeer in de Russische opinie over het vóór of tegen van de Duitse herbewapening plaatsge vonden. Zoals Stalin destijds zei over het fascisme: „Daar gaat het ook niet om". De Sowjet politiek heeft op het ogenblik maar één doel: de con solidatie van West-Europa en het Atlantische bondgenootschap te verhinderen. Al het andere is van ondergeschikt belang; de Duitse herbewapening of wat voor an dere kwestie ook, betekent alleen maar een tegenzet in het diplo matieke spel. Elke dag worden er beloftes (of tiafve beloftes) en dreigementen (of halve dreige menten) geuit. Of deze mei el kaar in tgenspraak zijn, hindert niet, want ze worden tegen een ander gehoor gericht. En verder bestaat er geen enkele verplich ting om ook maar één ervan na te komen. Toch bevindt Duitsland zich nu in een moeilijke positie. De nieu we verklaring houdt de Duitse nationalisten het lokmiddel voor van een herrezen Groot-Duits- land met zijn eigen herboren le gers; voor de Duitse zakenmen sen is er het lokaas van reusach tige afzetgebieden in het Oosten en de Duitse-democraten wordt het aanlokkelijke beeld voorge houden van een eventuele Russi sche toestemming voor het hou den van vrije verkiezingen voor geheel Duitsland onder interna tionaal toezicht. Adenauer staat nog een zware strijd te wachten. Het tweedaagse debat over Noord-Afrika in de Franse natio nale vergadering is Woensdag be gonnen met hevige aanvallen op premier Mendès-France's maatre gelen tot verzoening in Noord- Afrika. De rechtse nationalist generaal Aumeran zeide, dat overdracht van de leiding van de politie aan de Tunesiërs het einde van de Franse aanwezigheid in het pro tectoraat betekent. De Gaullist Dronne heeft de ontruiming van Zuid-Fezzan, een deel van Libye, een drievoudige misdaad genoemd, waardoor de rechtstreekse bevoorradingswe gen met het Tsjaadgebied zijn verbroken, de flank van. Tunesië niet meer gedekt is en de streek werd blootgesteld aan activiteit tegen Franse belangen. Dronne beschuldigde de Franse regering van het houden van een .uitverkoop" in Indo-China, de Franse bezittingen in Voor-Indië en Fezzan. Thans staat Frankrijk op het punt een nieuwe „uitver koop" te houden in Tunesië. Hij noemde Mendès-France „een ko ning Salomo in nieuwe stijl", die het kind in tweeën heeft gehou wen één helft voor de commu nisten en de andere voor de Ame rikanen. Het is tijd om een einde aan de regering te maken, zo zei- de hij. De conservatief Crouzjer zeide, dat Mendès-France voorrang geeft aan de verkeerde hervor mingen in Algerije en dat hij op grond van zijn politieke inzichten niet de man is om de goede her vormingen in te voeren. In Alge rije moeten eerst economische en sociale hervormingen worden in gevoerd en daarna politieke. Voor alles diende echter de orde te wor den hersteld. Een andere conservatief Roger dg Saivre zeide tot de premier: „Mijnheer Mendès-France, u kreeg in Rome de pauselijke ze gen; u had haar nodig". Verder zeide hij, dat er een angstpsy chose in Algerije heerst: Frank- rijks beste vrienden onder de Mo hammedanen verliezen het ver trouwen in Frankrijk. Bardoux, eveneens een conser vatief, zeide: „Wij zullen nooit in stemmen met een terugtocht uit Fezzan, zolang de Britse vlag nog boven Tobroek waait". De dissidente Gaullist Bendjel- loel, die een Algerijns kiesdistrict vertegenwoordigt, noemde de her vormingen van Mendès-France in Noord-Afrika „een moedige poli tiek". Hij protesteerde echter te gen het „wrede optreden" van de politie in Algerije. Bendjelloel el- te, dat de regering onderhandelin gen aanknoopt met de Marok kaanse sultan in ballingschap. Si- di Mohammed Ben Joessef. Een nieuwe poging van de Amerikaanse ijsbreker „Atka" om door de ijsvelden heen het vasteland van het Zuidpoolgebied te bereiken, is mislukt, aldus heeft een verslaggever aan boord van het schip gemeld. De ijsbreker begon Zondag avond de pogingen om door het ijs te komen, doch moest na twaalf uur, waarin ongeveer hon derd kilometer werd afgelegd; de strijd tegen de ijsvelden te sta ken. Aanvankelijk was alles goed gegaan en vorderde de „Atka" met een snelheid van acht kno pen, doch de ijsvelden werden steeds dikker en op het laatst liep het schip vast. Door de geul, die de „Atka" zelf gebroken had, moest het schip terugvaren naar zijn uitgangspunt. De verslaggever geloofde, dat het schip dieper in dit gebied is doorgedrongen dan ooit een an der schip gekomen is. De expeditie aan boord van de „Atka", die het Zuidpoolgebied verkent met het oog op het aan leggen van bases voor Ameri kaanse deelneming aan voor 195758 ontworpen internatio nale geophysische jaar, zal in Oostelijke richting het Zuidpool gebied verder verkennen. Over het Deltaplan en de daar bij te verwachten ontwikkeling van het verkeer heeft ir. A. G. Maris, directeur-generaal van de rijkswaterstaat, een referaat ge houden aan een lunch van het Nederlands Verkeersinstituut. Ir. Maris nam de verkeersmoge- lijkheden over de weg via de pri maire afsluitdammen, n.l. die van het Veerse Gat en Oosterschelde. van het Brouwershavense Gat en het Haringvliet in ogenschouw, alsmede de secundaire afsluitin gen in Zandkreek, Grevelingen, Volkerak en Oude Maas. Hij om schreef de betekenis van het Del taplan in de volgende punten, n.l. de belangrijke toeneming van de veiligheid in het Z.-W. des lands, het opheffen van de verdroging en de verzilting van landbouw gronden tot ver buiten het Delta gebied, het inschakelen der eilan den in het landverkeer van de randstad Holland en van Noord- Brabant, veiliger vaart, landaan winning en het tot stand komen van een prachtig recreatiegebied in en om de nieuwe plassen. Hier staat tegen over, aldus ir. Maris, dat men maatregelen zal moeten nemen om de nadelen van de schelpdiercultuur zoveel mogelijk op te heffen. Deskundi gen zijn t.a.v. de mossel- en kreeftencultuur optimistisch maar t.a.v. de oestercultuur sceptisch. Ir. Maris verwacht niet, dat bij de uitvoering van de Deltawer ken het ijsbezwaar zal toenemen. Zeer uitvoerig ging spreker in op de sociaal-economische analy se van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en van de westhoek van Noord-Brabant en de Biesbosch. Deze gebieden zijn dun bevolkt, n.l. gemiddeld 173 inwoners per vierkante kilome ter tegen een dichtheid in geheel Nederland van 322. In de laatste 75 jaar is de bevolking zeer wei nig toegenomen. Het geboorte overschot is vrij gering en de trek naar elders van de jongere beroepsbevolking uit dit typisch agrarische gebied, is aanzienlijk. Het Deltagebied is altijd ge handicapt geweest door zijn iso lement. Arm is het er niet, want behalve de Noord-Brabantse Westhoek ligt de welstand er vrij aanzienlijk hoger dan in de rest van het land. Het gemiddelde vermogen is 15 tot 42 hoger. De belangstelling voor voortge zet onderwijs is minder dan in overig Nederland. De woningtoe stand is, vooral gezien de per centages 1- en 2-kamer wonin gen, niet best. De dammen in de zee-armen en door de binnenwateren zullen met hun wegen dit gebied gaan ontsluiten. Schematisch bezien zal een westelijke route over de primaire afsluitdammen Rotter dam en Middelburg verbinden. Een oostelijke route, voorlopig als streekweg gedacht, maar eventueel uit te breiden tot auto snelweg, zal Rotterdam via een brug bij Tiengetmeten en de dam in het Volkarak met West Noord- Brabant en eventueel met Ant werpen verbinden. Over dezelfde brug zal de verbinding Rotter damZierikzee lopen. Reeds zijn stemmen opgegaan om Zierikzee en Goes via een dam in de Oos terschelde met een weg te ver binden, terwijl ook gevraagd wordt naar een verbinding tus sen Tholen en Zuid-Beveland Naar de mening van Ir. Maris zal de westelijke route veeleer recreatieverkeer dan productief verkeer trekken. De route Zie rikzee zal zeer zeker een belang rijke functie in de productieve sfeer vervullen, evenals de oos telijke route. De nieuwe wegen zullen aanzienlijke tijdwinsten geven, omdat uit de aard der zaak vele veren zullen kunnen vervallen. Een grote toeneming van vrachtvervoer over de weg zal gedeeltelijk ten koste moeten gaan van het bestaande vervoer te water. Vergroting van ver- voercapaciteit en de versnelling van het vervoer zullen verlagend werken op de kostprijzen van de land. en tuinbouwproducten der eilanden, zodat een betere con currerende positie mogelijk wordt, ook op het tegenwoordige vasteland. Ook zal een grotere mobiliteit ontstaan van arbei ders, handelsreizigers, forensen scholieren en van hen die in het nieuwe gebied recreatie zullen zoeken. Tot de laatsten zullen ve le Belgen behoren, die op 't ogen blik vrijwel alleen hun heil op Walcheren zoeken. Gezien de situatie die zal ont staan, verwacht Ir. Maris geen nieuwe spoorlijnen in het Delta gebied. Hij verwacht voor het scheepvaartverkeer aanzienlijke venbeteringn, omdat de getijen- zullen vervallen, waardoor ook de bewegelijkheid van platen en geu. len zal afnemen. Men zal dan in staat zijn meer doelmatige vaar geulen te baggeren. Een vlottere afwerking van het varende ver keer bij de sluizen wordt moge lijk. Van grote betekenis zal dit ook zijn voor bijv. het kanaal door Zuid-Beveland, dat in 1954, uitge drukt in tonnen laadvermogen, een scheepvaartbeweging van ruim 33 millioen ton had, waar van 2/a gericht op of afkomstig van Antwerpen. Dit vervoer werd verricht door schepen van diver se nationaliteiten. Twee derde deel van deze vloot voer onder Nederlandse vlag. De min of meer constante waterstand op het Zeeuwse meer zal wijzigingen vereisen in de thans bestaande tijhavens. Naar Ir. Maris ver wacht, zullen de Deltawerken de thans hinderlijke stroomsnelhe- den in de Rotterdamse Waterweg en het Zijpe gunstig beïnvloeden. De ontsluiting van het Delta gebied langs de nieuwe wegen zal waarschijnlijk tot vrij inten sieve veranderingen t.a.v. de re creatie leiden. Langs lijnen van geleidelijkheid zal dat deel van de bevolking der eilanden, dat „phy- sieke cultuur" uit innerlijke over- j tuiging als principiële vijand ziet. aan de nieuwe situatie moeten 'gewennen. Dit is een kwestie, die hen die zich met sociale vraagstukken bezig houden, j thans reeds met enige zorg ver- vult. Men zal er op moeten pas- I sen, dat geen brokken zullen worden gemaakt. I Aan het slot van zijn referaat zeide Ir. Maris nog, dat de ver- keersontwikkeling het Deltage bied uit de situatie van een stief moederlijk bedeeld landsdeel zaü halen. Het zal worden ingescha keld in het vasteLandverkeer. waardoor een maatschappelijke opbloei mag worden verwacht. Het K.N.M.I. deelt mede: Op de Oceaan ten N rvan de Azoren voert een brede Weste lijke luchtstroming zachte lucht naar 'Spanje, Frankrijk en het Middellandse zeegebied. I Vandaar transporteren Zui delijke winden deze zachte lucht naar onze omgeving. In deze toestand komt maar weinig .verandering. 'Noordelijker op de Oceaan komt een 'koude lucht stroming voor. Cip de grens van de warmere en de koude lucht ontwikkelen zich regelmatig depressies, die zich in de rich ting van de Britse eilanden be wegen. De regengebieden van de depressies, nemen boven West- Europa in betekenis af. 'Eén van de Oceaan-stromingen nadert thans Ierland. Onder invloed van deze storing, zal er morgen opnieuw wat regen in ons land (vallen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Zwaar bewolkt. Overwegend zwaar bewolkt met enige regen. Overwegend matige wind tussen zuid en zuidwest. Weinig verandering in tempera tuur. VRIJDAG 4 FEBRUARI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.25 0A0 0.50 n.m. 11.38 12.13 12.53 1.03 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1