Besprekingen over in de Veiligheidsraad Fo rmosa Persgesprek met MoSotof smm huid Hoilandia JANSEN i TILANPS Puistjes! D.D.D mm POTHOVEN Kappcrt van Lord Ismay Molotof en Hayter spraken over Formosa WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Klooster?; .alfeer i C ommunistisch China uitgenodigd Tandartsen zeggen overeenkomst met ziekenfondsen op Nederlaag voor Mendès-France Waarschuwing aan Tsjoe en Lai Watiseengematigd klimaat... De militaire activiteitinChina Onderhoud van Amerik. journalisten met Russische minister van buitenlandse zaken op onder op onder v.m. n.m. 1 8.24 17.28 11.30 3.28 2 8.22 17.30 12.19 4.38 3 8.21 17.32 13.22 5.42 4 8.19 17.34 14.36 6.32 5 8.18 17.36 15.57 7.09 6 8.16 17.37 17.19 7.38 Mg Frankering bij Abo nnement Terneuzen Oirecteur-Hoofdredacieur 1. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Itedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs5,35 per kwartaal; per mand f 1.80; oer week 43 rent Losse nrs 8 et ZEEUW DINSDAG 1 FEBRUARI 1955. 10e Jaargang No. 3370. Verschynt dagelijks - Ultgeelster N.V. v/h Firma P J. van de bande. Terneuzen Advertentieprijs; per mm 15 ct.; minimitoJ pes advertentie f 2,25 PkUbriek Kleine Advertenties; 5 I iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onaer nummer, c£; £t£etm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 8 u-s Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 trast. l>e Sowjetrllnie heeft de Veilig heidsraad van de Verenigde Na ties Maandag voorgesteld odbj- iimnistiseli China uit te nodigen deeJ te nemen aan de bespreking van de Russische beschuldiging van Amerikaanse agressie tegen het Chinese vasteland. Een desbetreffende resolutie werd kort vóór de Veiligüeids- raad Maandag bijeenkwam om over Formosa te spreken, door de Russen ingediend. De raad was bijeengeroepen ter bespreking van het Nieuwzeelandse verzoek om overweging van een staken van het vuren in het gebied van Formosa. Onmiddellijk na de opening van de vergadering heeft de Russi sche afgevaardigde Sobolef voor gesteld de nationalistisch-Chinese afgevaardigden te verbieden aan de behandeling van de aan de or de zijnde kwestie deel te nemen. De Amerikaanse afgevaardigde, Lodge, stelde daarentegen voor, dat de raad zou beslissen geen voorstel tot uitsluiting van de na tionalistisch-Chinese vertegen woordiger of toetreding van com munist isch-Chinese vertegen woordigers in overweging te ne men. Hij verzocht de raad onmid dellijk over dit tegenvoorstel te stemmen. Het Amerikaanse voor stel werd aangenomen met tien tegen één stem, nadat eerder het verzoek om voorrang met dezelf de stemverhouding was goedge keurd. De Chinese vertegenwoordiger, Tsiang, zeide, dat Sobolefs voor stel „een nieuw voorbeeld van Sowjet-agressie tegen mijn land'' is. Zowel het Westen als de Sow- jet-Unie dienden voorstellen in tot toelating van een communis- tisch-Chinese vertegenwoordiger tot de debatten over de toestand. Sobolef stelde voor een Chinese communist uit te nodigen tot het debat over de Russische resolutie betreffende Amerikaanse agres sie en sir Leslie Munro stelde voor dat de Chinese communisten ook deelnemen aan 't debat over zijn resolutie betreffende een sta ken van het vuren op de eilanden voor de Chinese kust. Sobolef verzette zich tegen het door Nieuw-Zeeland ingediende voorstel tot het staken van het vuren. Het was volgens hem ,,een lompe manoeuvre om de Chine se volksrepubliek te dwingen haar souvereine rechten op de voor de kust liggende eilanden op te geven en de onrechtmatige be zetting van deze eilanden door de Verenigde Staten te versterken". Hij verdedigde de Russische reso lutie, waarin de Verenigde Staten van „agressie" tegen eommunis- tisch-China worden beschuldigd. De afgevaardigde van nationa listisch China, dr Tsjiang, verzet te zich tegen opneming van zo wel het Nieuwzeelandse als het Sowj et-voorstel op de agenda. „Als de Veiligheidsraad weer op nieuw het vraagstuk van vrede in het Verre Oosten moet behande len, dienen wij te proberen tot de wortel van het probleem te ko men", zo zei hij. „Een agendapunt dat geen plaats inruimt voor be spreking van Sowjet-agressie maakt de bespreking bij voorbaat nutteloos". Het Sowjet-vóorstel was volgens hem propaganda. De Amerikaanse afgevaardigde schaarde zich achter het Nieuw zeelandse voorstel en verklaarde zich niet te zullen verzetten tegen plaatsing op de agenda van het door de Sowjet-Unie voorgestelde punt. NIEUWZEELANDS VOORSTEL AANGENOMEN. Be Veiligheidsraad der Ver. Naties heeft met negen tegen één (de Sowjet-Unie) besloten het Nieuwzeelandse voorstel om te spreken over de mogelijkheid van een bestand in 't gebied van For mosa op de agenda, te plaatsen. De afgevaardigde van nationa listisch China onthield zich van stemming. Een voorstel van de Sowjet- Unie om voorrang te verlenen aan bespreking van de Sowjet- klacht over Amerikaanse agres sie tegen China werd verworpen met tien stemmen tegen één (de Sowjet-Unie). Wèl werd deze klacht als twee de punt, na het Nieuwzeelandse voorstel, op de agenda geplaatst. Met tien stemmen tegen één be paalde de raad, dat de bespreking van het Nieuwzeelandse voorstel voltooid moet worden, vóór men zal beginnen met de behandeling van de Russische klacht. Voorts besloot de raad, op voor stel van Nieuw-Zeeland, commu nistisch China uit te nodigen een afgevaardigde te sturen om de de batten in de raad over de kwestie Formosa bij te wonen. De stemverhouding was negen vóór, één tegen (nationalistisch China) en één onthouding (de Sowjet-Unie). DE ZEVENTIENDE VERJAAR DAG VAN PRINSES BEATRIX. Prinses Beatrix, die gisteren zeventien jaar is geworden, ging gistermorgen als altijd per fiets naar haar school. De dépendance van het Baarns lyceum, waar haar klasgenoten van de 5e klas se gymnasium, haar hartelijk gelukwensten. De dag was gistermorgen voor haar al vroeg begonnen met een feestelijk ontbijt met ouders en zusjes. De cadeautjes lagen al Maar, maar lang kon de feest vreugde niet duren, want om tien voor half negen riep de sdhool. Gistermiddag om kwart over twee ontving de Prinses een delegatie van de Koninklijke marechaussee, die haar als ver jaardagsgeschenk een toiletkof. fertje heeft aangeboden. De delegatie bestond uit brigade generaal W. Kist, commandant van de Kon. marechaussee, ma joor W. van Burgerle, districts commandant te Arnhem, adju dant-onderofficier D. J. Poelman, brigade-commandant te Soest- dijfc, opperwachtmeester T. van der Hauw, instructeur van het depót, dienstplichtig wachtmees ter H. S. C. M. van Laarhoven van de 151e étappe marechaus- séebrigade en marechaussee der le Masse A. A. Peterse, van de brigade 's-Gravenhage. Lord Itcnay, becretaris-gene- raa.I vian. de organisatie van het Atlantisch pact, heeft in boek vorm, een rapport uitgegeven, over het Atlantisch pact. Het gaat over de eerste vijf jaar, 1949—1954. Hierin wordt onder meer ge zegd. d'at het eerste argument, om West Duitsland in het pact te (betrekken gebaseerd was op de stelhng, dat de strategie van .,vicoruitgeschioven verdedi ging van de pactlanden" er van uit moest gaan, dat Europa op Duitse grond verdedigd moest worden. Deze stelhng was thans v-an des te meer belang, nu de moderne artillerie mogelijk met atoomlading een zo groot bereik had. Duitslands deelne ming was daarom een dwin- Radio-Moskou heeft Zondag avond de tekst omgeroepen van een onderhoud, dat de Sowjet- russische minister van Buiten landse Zaken, Viatsjeslaf Molo- tof, Zaterdag j.l. heeft toege staan aan twee Amerikaanse journalisten, Randolph Hearst junior, daglbladeigenaar en -uitgever, en J. Kingsbury Smith directeur voor Europa der Ame rikaanse) „International News Service". Formosa. Minister Molotof achtte de toestand rondom Ftormosa „een ernstige bedreiging van de we reldvrede en een oorlogsgevaar". Hij was van mening dat hier door spanning in het Verre Oosten ontstond, ..hetgeen een slechte uitwerking heeft op de internationale situatie in haar geheel" Hij voegde hieraan toe: „M.i. zijn de V. S. hiervoor verant woordelijk, omdat zij zich inla ten met Chinese binnenlandse aangelegenheden. De Sowjet- Unie toeschouwt Formosa als een onvervreembaar gedeelte van China. De Sawjet-Uriie wil alle po gingen steunen, welke vermin dering der internationale span ning beogen, doclh het is nood zakelijk dat te dien einde voor gestelde maatregelen inderdaad deze strekking hebben. Het zich inlaten door een staat met de binnenlandse aangelegenhe den van een andere, kan geen internationaal ontspanning te weeg brengen. Het huidige China is een staat die, als nimmer tevoren, eerbiediging van zijn nationa le rechten en belangen eist", aldus Molotof, die vervolgde: „China bedreigt niemand en het zou een igoed ding zijn, in dien ook geen enikele andere staat China 'bedreigde. Dit is een eerste voorwaarde voor het verstrekken van de vrede en het herstel van normale toe standen in het gebied van For mosa". Goede diensten. De Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken werd de vraag gesteld of, indien de Amerikaanse regering de auto riteiten op Formosa, op grond van haar vriendschappelijke be trekkingen met de regeringj te Taiipeh, zou raden tot een vreed zame regeling met comrmmis- tisch-China te komen, de Sow jet-Unie bereid eou zijn op overeenkomstige wijze te han delen t.a.v. het heiwind te Peking, teneinde uitbreiding der huidige vijandelijkheden tussen de beide China's te Voorkomen. Molotof antwoordde, dat de ccmmunistibch-Chinesei rege ling „en het z.g. bewind van Tsjiang Kai Sjek." niet op ge lijke voet staan. ,-De regering te Peking heeft het volste recht te eisen in haar wettige rechten t.a.v. Formosa hersteld te worden, terwijl het hoog tijd wordt dat Tsjiang Kai Sjeiks bewind dat door het Chinese volk is verworpen naar elders vertrekt en op houdt zijn huidige rol te spelen van 'bederver 'der betrekkingen tussen! staten. De iFormosaanse regering moet niet, met behulp der V.S., da,ar blijven, waar zij niet be hoort te zijn", aldus Molotof. Hij vervolgde„Alles, dat kan bijdragen tot een oplossing van dit vraagstuk, zal door |de Sow jetrussische regering worden gesteund. De iScWIj et-Unie is van me ning, (dat het in het eigen be lang der V. S. zou zijn bij te dragen aan het herstel van een normale toestand In het gelbied 'Van Formosa en in het gehele Verre Oosten, daarbij rekening houdend met de historische veranderingen welke zich in. de ontwikkeling van China en het gehele Verre Oosten hebben vol trokken". Over een staking van het vuren Daarop werd Molotof de vraag cesteld welke de hou'dinrf der Sowjet-Unie zou zijn t.a.v. een tijdelijk staken van het vuren, ter toevordering der terugtrek king van nationalistische strijd krachten van bepaalde, tegen over de Chinese kust gelegen eilandjes en van de Tatsjen- groep. „Indien de heer Tsjiang Kai Sjek zijn troepen van toe,paalde eilanden wenst terug te trek ken, zal er nauwelijks iemand zijn, die hem dit ,zou willen be latten", antwoordde hij. Daarop werd hem' de vraag gesteld of dit inhield dat, in dien. de generalissimus zou be sluiten zijn troepen terug te trekken, de communistisch- Chinese strijdkrachten op het Chinese vasteland hem hierbij niet zouden aanvallen, en of het (betekende dat schepen, die mogelijk bij een dergelijk terug trekken zouden worden ge bruikt. eveneens niet zouden worden aangevallen. .,Ik ben niet gerechtigd na mens de communistisch-Chinese regering te spreken. U moet de ze vraag 'te Peking stellen", luidde Molotofs antwobrd. Toen hem vervolgens iwerd; gevraagd of de Sowjetrussische regering bereid zou zijn deze vraag, namend de Amerikaanse autoriteiten, aan het bewind te Peking te stellen, vroeg Molotof of de Amerikaanse re gering dit wenste. Hearst wees er toen op dat hij zijn vraag noch namens de regering te Taipeh, noch ten toehoeve van die te Washington had gesteld. De Amerikaanse bases rondom communistische staten. Het overige gedeelte van het onderhoud werd grotendeels gewijd aan.de Amerikaanse mi litaire 'bases rondom communis tische staten, waarover vragen werd gesteld. Molotof zeide dat de Ver. Staten, door het stichten van deze bases, hebben blijk gege ven van een onvriendelijke en dreigende houding t.a.v. de Sowi et-Unie", hieraan toevoe gend, „deze aangelegenheid be lemmert id'e oplossing van vele vraagstukken, het sluiten van een vredesverdrag met Oosten- rijk inbegrepen. Het opheffen van deze bases zou in aanzienlijke mate bijdra gen tot verbetering der Rus sisch-Amerikaanse betrekkin gen", aldus Molotof. genid belang. Een en ander houdt in, dat etn zo grcpt mo gelijk deel van Duitsland ver dedigd moet worden. in het rapport wordt verder gezegd, dat, hoewel een een voudige vergelijking van ide ge tallen mislijdend zou kunnen zijn, de Navo thans ctver 100 divisies beschikt in variëren de graad van paraatheid en opleiding en dat marine en luchtmacht dienovereenkom stig zijn, in vergelijking met 12 divisies en 400 vliegtuigen en een overeenkomstige maritieme macht in 1949. De conventionele wapens dienen gehandhaafd te worden totdat zij met het oog op de ontwikkeling Fan nieuwe wa pens verouderd zijn. Lord Ismay zegt verder in zijn ra.ppprt, dat het 'karakter van de Na.vo van defensieve aard is. De strijdkrachten van de Navo zouden slechts gebruikt worden, als zou blijken, dat de „afschrikwekkende macht" van de Navo niet aan haar doel zou beantwoordden. In het rapport worden ook bij zonderheden gegqven over de infrastructuur. De coördinatie inzake de defensie.productie tus sen de landen onderling had den hoogte bereikt, die tien jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest. Het Amerikaanse en Canade se hulpprogrami voor Europese landen had in het totaal on geveer 10.000.000.000 dollar be dragen. Meer dan de helft daar van was besteed aan militaire uitrusting. Ock was veel werk verricht Poor de (bevordering van het transport ever zee, land en door de lucht. Volgen het rapport hebben de Sowjet-Unib, Oost-Duitsland en (de Oosteuropese bondigeno ten van de Sowjet-Unie ruim zes millioen man onder de wa pens. De Boiwjet-Unie kan dertig dagen na een mobijisatiebevel i40O divisies op voet van oorlog hebben. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Weinig verandering in temperatuur. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Overwegend matige wind tussen zuid en oost. WOENSDAG 2 FEBRUARI. Birma bemiddeld Binma staat in verbinding met Amerika en communistisch- China om te pogen het geschil over Formosa op te lossen, zo heeft premier Oe Noe van Bir ma meegedeeld. Over de reac ties van de beide landen wilde hij niets zeggen. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 8.8.44 9.19 9.59 10.09 n.m. 9.42 10.17 10.57 11.07 ZON MAAN H.M. de Koningin 25 jaar ere-doctor Het was gisteren 25 jaar gele den dat H. M. de Koningin haar studie aan de rijksuniversiteit te Leiden bekroond zag met een ere doctoraat in de letteren en wijsbe geerte. Haar promotor was prof. dr J. H. Huizinga. Ter gelegenheid van dit feit heeft de senaat der rijksuniversi teit te Leiden aan H. M. de Konin gin gisteren een schriftelijke ge lukwens en een bloemenhulde ge zonden. De Sowjet minister van Buiten landse Zaken, Molotof, heeft Maandagavond de Britse ambas sadeur, sir William Hayter, ont vangen en hern een verklaring overhandigd, waarin Molotof zijn bezorgdheid uitspreekt over de toestand in het gebied van For- Aangezien uit een van de orga nisaties van algemene zieken fondsen ontvangen schrijven niet voldoende duidelijk blijkt, dat de in dat schrijven toegezegde nade re definitieve voorstellen met be trekking tot een voorlopige rege ling inzake de honorering van tandheelkundige hulp aan zieken fondsverzekerden in overeen stemming kunnen zijn met het be sluit van de algemene vergade- Mau Mau generaal gedood Kikoejoe-wachten hebben de lei der van de Mau Mau voor het ge bied van Fort Hall, „generaal" Ihoera, gedood, alsmede twee van zijn metgezellen. Dit is door een legerwoordvoerder te Nairobi meegedeeld. Het kabinet-Mendès-France heeft Maandag in de Franse na tionale vergadering een neder laag geleden, toen zijn verzoek om gelden voor burgerlijke uitga ven voor de maand Februari ver worpen werd met 325 tegen 286 stemmen. De nederlaag lioudt niet het ont slag van het kabinet in, maar in de wandelgangen was men van ooi-deel, dat uit deze uitslag blijkt, dat het kabinet Vrijdagavond bij de stemming over Noord-Afrika gevaar zal lopen. Het is noodzakelijk öm maan delijks over credieten te stem men, daar de begroting voor 1955 nog niet geheel is goedgekeurd. Dit gebeurt bijna ieder jaar en het is de gewoonte, dat de natio nale vergadering dan elke maand credieten goedkeurt, totdat de begroting is aangenomen. De onafhankelijken, boeren, dis sidente Gaullisten, communisten en volksrepublikeinen, evenals 'n aantal radicalen en Gaullisten stemden tegen de regering. Volgens Reuter is het aan geen twijfel onderhevig, dat het kabi net zijn verzoek om de credieten binnen enkele dagen weer in stemming zal brengen. ring der Nederlandse maatschap pij tot bevordering der tandheel kunde van 17/18 December 1954, heeft het hoofdbestuur dezer maatschappij de onlangs met de ziekenfondsorganisaties gesloten overeenkomst, als gevolg waar van voorlopig op de oude basis kon worden doorgewerkt, met in gang van 1 Maart 1955 opgezegd. Aldus deelt de maatschappij mee. Mocht blijken, dat de nader uit gewerkte voorstellen van de zie kenfondsorganisaties vóór de al gemene vergadering van de maat schappij, die medio Februari bij een zal komen, als interimrege ling aanvaardbaar zijn, dan kan een nieuwe overeenkomst worden gesloten en ter goedkeuring aan de ziekenfondsraad worden voor gelegd. Zuid-Vietnam Generaal Trinh Minh The, commandant van een particulier legertje, dat bekend is onder de naam „Authentieke Nationalis ten", heeft aangeboden, met de Zuid-Vietnatmese regering samen te werken, zo wordt uit Saigon bericht. De groep, die neutralistiseh, anti-kolonialistisch en anti-com munistisch genoemd wordt, staat sinds 1950 onder het bevel van generaal Trinh Minh The. Het legertje marcheerde Zon dag 35 km van zijn hoofdkwar tier bij de Cambodjaanse grens om een ontmoeting te hebben met de premier van Zuid-Viet nam, Ngo Dinh Diem. mosa, „welke is verergerd do*. de agressieve acties van de V.S aldus meldt het Sowjet-persbu- reau Tass. „De Sowjct-regering deelt de mening der Britse regering om trent de noodzaak om die kwestie in de Veiligheidsraad te bespre ken", aldus de verklaring. In overeenstemming hiermee waren instructies aan de Sowjet-afge- vaardigde bij de V.N., Sobolef, ge zonden, die o.m. moet aandringen op vertegenwoordiging van com munistisch China bij de bespre kingen over Formosa. Door de kwestie aan de Veilig heidsraad voor te leggen, streeft de Sowj et-regering naar vermin dering der spanning in het Verre Oosten en bewijst hiermee haar verlangen om samen te werken bij de versterking van de vrede in de wereld, aldus de verklaring, die een antwoord vormt op het Britse verzoek om steun der Sow jet-Unie voor een staken van het vuren in het gebied van Formosa. Sir William Hayter vroeg dit in een onderhoud met Molotof op 2S Januari. co wrnter- handen daarvoor is Akkers Klooin.- balsrm het middel, dat Uw huid weer gaaf en glad maakt. Ook als wrijfmiddel bij rheumstfick Executie|in Caïro Dr Moussa Marzouk, een der twee mannen, die ter dood ver oordeeld zijn op beschuldiging van lidmaatschap van een Zio nistische spionnagegroep, is Maandagochtend te Caïro opge hangen. Dr Marzouk was een arts van Franse nationaliteit. De andere ter dood veroordeel de, de 26-jarige onderwijzer Sa muel Azar, is een half uur na dr Mazouk opgehangen. „Indien de heer Tjoe En Lai niet bluft, vormt hij, een wezen lijk gevaar voor de vrede", heeft de Amerikaanse onder-minister van Buitenlandse Zaken Walter Robertson, belast met aangele genheden betreffende het Verre Oosten, Zondag voor een televi sie-uitzending verklaard, hierbij zinspelend op de recente verze keringen van de communistisch- Ghinese premier en minister van Buitenlandse Zaken, waarin hij elke mogelijkheid, om tot een staking der vijandelijkheden in Straat Formosa te komen, ver wierp. Dit is een ellendig klimaat met 's winters een dag vorst en andere dag dooi en 's zomers om de andere dag regen. Kleedt U daarom met KWALITEITS-ONDERGOEDEREN De grootste sortering wollen en halfwollen Onderkleding voor Dames en Heren in de meest gerenomeerde merken: 5'. E. S. A vindt U natuurlijk bij: Robertson voegde hieraan nog toe: „Indien de Chinese commu nisten een vijandelijke en agres sieve houding blijven aannemen, met name door schendingen var de wapenstilstand-overeenkomst in Indo-China en wanneer zij hun bedreigingen, om Formosa bin nen te vallen, waar maken, ris keren zij een oorlog met de Ver enigde Staten". Robertson zei dat hij, in het licht van de verklaringen van Tsjoe, een aanval op Quemoy en Matsoe als een stap naar een in vasie van Formosa zou uitleg gen. Formosa werd als een nood zakelijke schakel in de Ameri kaanse verdedigingslinie in het Westelijk deel van de Stille Oceaan beschouwd. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF Ontsta-i uw huic znel de helder vloeibi.- D.D.D. De jeuk be daart, de ziektekie men worden gedood en de huid geneest. BALSEM ZEE» TEXTIEL WONINGTEXTIEL NOORDSTRAAT TE{. 23Sö TERNEUZEN :'k hI EN Bommenwerpers van nationa listisch China hebben in de nacht van Zondag op Maandag de aan vallen op communistische stel lingen voortgezet. Piloten ver klaren dat zij treffers hebben ge. plaatst op munitieopslagplaatsen op het eiland Ji Kiang Sjan, dat vorige week door de communis ten is veroverd. Verder melden zij, dat zij een aantal geschuts- stellingen hebben onschadelijk gemaakt. Radio Peking meldt, dat com munistische strijdkrachten op het eiland Toengsjan, 100 km van Swatou, de laatste dagen verscheidene nationalistische aanvallen hebben afgeslagen. De communisten melden ook suc cessen bij aanvallen op Quemoy en andere eilanden langs dé kust van Foekien. Uit betrouwbare bron te Tai peh wordt vernomen, dat gene raal Tsjiang Kai Sjek mét df ontruiming van de Tatsj en-eilan den wil wachten tot hij zekei weet, welke eilanden Amerika wil verdedigen. Het gaat hier oen Quemoy en de Matsoe-eilanden, dié de nationalisten niet willen missen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1