De Tatsjen-eilanden Frankrijk en Engeland verwerpen Russische nota's over Parijse verdragen Senaatscommissies keuren resolutie aangaande Formosa goed WEERSVERWACHTING HOOGWATER 1954 goed jaar voor de arbeider ZON- en MAANSTANDEN K Het I. C. V. en de pensioengerechtigde leeftijd Ontruimingsvoorbereiding VRIJDAG 28 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3367. Tsjechisch spion veroordeeld in Duitsland Amerikaanse militaire vliegtuigen naar Formosa Wilson over de toestand Més:L*C. bij Formosa Springstcf op Cyprus gevonden Zware regens veroorzaken overstromingen bij Ban De stranding van de „Erasmus" Amerikaanse financier vermoorc? Engeland heeft geen verplichtidgen tegenover Tsjiang Kai Shek De Lcrella en de Roderice met man en muis vergaan •v-üiikwlnv oh Abonnement: ltmeuoüi Directeur-Hooftiredacieur 1. van üe öande Noordstraat 55-57 Terneuzen -tedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs5»35 per Kwartaal; per maand f 130; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Versebönt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sandfi. Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 et.; mintraum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels J U—4 Iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, o£: Adnw Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. ijlt gewtttttUjik betrouwbare a a ïtonalistiscbe bron is Donder dag vernomen, dat, naar ver- Mridt, de nationalistische rege ring de Ver. Staten heeft me- (ingedeeld, dat zij volledig in stemt met voorstellen om troe pen en een bepaald aantal bur gers van de Tatsjen-eilanden te «warneren. Bommenwerpers van de natio- naJiafciscthe luchtmacht hebben Wonder dag drie uur lang het onlangs door de communisten veroverde eiland Ji Kiang Sjan gebombardeerd. Kteai' A.FjP. uit Tokio meldt, mjtti van Okinawa en de Philip pijnen Amerikaanse jiachtjbom- imettwerpers voor een tijdelijke ■afasie naar Formosa vertrok ken. Van nationalfsti-sch Chinese zijde wordt nog medegedeeld daj. de resultaten der lucht aanvallen, wellke nationalisti sche bommenwerpers Donder dag oor het eiland Ji Kiang Sjan Kribben uitgevoerd, „uitstekend" njn. Van betrouwbare zijde wordt in de Formosa an se hoofdstad vernomen dat de Amerikaanse zevende vloot de laatste hand legt aan de voorbereidingen tot ihet wegvoeren van nationa- iistiacli-tGhinese militairen en owrgers van de greep der Tats- wneilanden. Van nationalistische militai re zijde wondt vernomen dat de eenheden der nationalistische Vlooi volledig gereed zijn voor ■aar aandeel in de evacuatie. De Amerikaanse autoriteiten nebben een twintigtal Ameri- laaanse verslaggevers en fotore- psrters toegestaan de evacua tie-operatie aan boord van sche pen der zetvbnde vloot, meda te «naken. Naar verluidt, hebben de na tionalistisch .Cl «neoe 4 utoritei- ten zich bereid verklaard de z»rg |crp zich te nemen voor Britse verslaggevers en mede werkers van de Formesaanse pers, die de ontruiming willen vetaiaan. Gewoonlijk betrouwbaar ge achte militaire waarnemers te üacgkong menen dat het „bijna zeker" moet worden geacht, dat Het hoogste - -Westduitse go- rechtshof in Karlsruhe heeft de 28-jarige Tsjechische staatsbur ger Karei Andres uit Praag ver oordeeld tot vier jaar tuchthuis straf. Van deze vier jaar wordt één jaar vóórarrest afgetrokken. Als lid van de Tsjechische vei ligheidsdienst had Andres tussen 1051 en 1953 de leiding gehad aver 20 spionnen in West- en Oost-Duits land. De agenten on der zijn bevel hadden o.a. op dracht gegevens over de opbouw van de Westduitse grenswacht, de indeling van toekomstige Duit se strijdkrachten en de opbouw wan de Westduitse politie te ver zamelen, alsmede de wapenpro ductie. De president van het gerechts hof zei in een overzicht dat An dres agenten in Duitsland onder andere had opgedragen gehei men te weten te komen uit cor respondentie tussen bondskanse lier Adenauer en zijn defensiebu. reau. Hij had ook gegevens ver zameld over de draagkracht van bruggen en voorbereidingen om deze bruggen op te blazen in ge vel van een Inval. vliegtuigen en oorlogsschepen der Chinese communisten bij de ontruimingsactie toetrokken zul len geraken. Men verwacht te Taipeh, dat de evacuatie van de 200 mijl ten iN. van Formosa gelegen Tatsjen-groep binnen een arie- tal dagen zal beginnen. Volgens een schatting van nMionaiïstisch 'Chinese militai re zijde hebben de communisten lang-s de kust van de provincie Tsdkiang tegenover de Tatsjen- groep, 120.000 man samenge trokken. die de beschikking hébben, over 2300 in de Sowjet- Unie vervaardigde vliegtuigen. Hieraan wordt toegevoegd, dat geen onmiddellijk gevaar voor een communistische aanval cp de Tatsjen-eilanden worde ge ducht. Het nationalistisch Chinese ka binet heeft op een Donderdag ochtend gehouden bijeenkomst de laatste hand gelegd aan dc maatregelen, dié in v.m. het overbrengen van de 2 t.OOO man nationalistische strijdkrachtèn op de Tatsjen-groep naar elders moeten worden genomen. De van de Philippijnen naar Formosa overgevlogen 44ste groep ,,Seipre"-straaljagers be staat uit drie escadrilles, tot een gezamenlijke sterkte van on geveer 110 vliegtuigen. Zij zul len op de Philippijnen binnen kort door een even sterke lucht- maichteenheid worden vervan gen. De mededeling van het hoofd kwartier der Amerikaanse lucht macht te Tokio over het „on derstrepen van het vermogen der Amerikaanse luchtstrijd krachten om elke plaats ter we reld* waar moeilijkheden ont het zeegebied der Tatsjen-groep en van de eilanden Quemoy en Matsoe in de laatste tijd niet is versterktr De 44ste groep „Sabre "-straal jagers der Amerikaanse lucht macht is uit haar basis Clark, in de Philippijnen, naar Formo sa vertrokken. Voorts zal de Amerikaanse achttiende gr'oep jachtbommen werpers, die haar basis op Oki nawa heeft, eveneens «tijdelijk naar Formosa worden ver- De Amerikaanse minister van Defensie, Charles Wilson, heeft verklaard dat de toestand rond Formosa „niet meer is dan een rimpel in de zee" en niets is om zich over op te winden. Hij voeg de daaraan toe, dat de Chinese nationalisten een groot leger heb ben De minister, die dit verklaarde voor de militaire commissie van het Huis van Afgevaardigden, maakte kort daarna zijn excuus voor de uitlating. Hij zei bedoeld te hebben, dat de kwestie-Formo- sa niet van onmiddellijke invloed was op het militaire program van Amerika. Formosa was wel be langrijk, zei hij. De democraat Hebert had be zwaar tegen de term „rimpel" ge plaatst", aldus een mededeling maakt. Hij vond dat het meer op van het hoofdkwartier der Ame rikaanse luchtmacht te Tckio. Andere Amerikaanse lucht machteenheden in het Verre Oosten zullen naar meer Wes telijk gelegen bases worden ver plaatst, „waarmede het vermo gen der Amerikaanse lucht- strijdkra/hten om elke plaafts ter wereld, waar moeilijkheden ontstaan of dreigen te kernen, snel te bereiken, wordt onder streept", aldus de mededeling. een vloedgolf begon te lijken. Reuter gaf de volgende lezing van het geval. Wilson zei in de commissie, dat de toestand rond Formosa alleen maar een rimpel was in de gehele wereldsituatie. Tijdens de pauze voor de lunch, toen hij door verslaggevers over deze uitlating werd ondervraagd, zei Wilson, dat het niets was om zich over op te winden. Na de pauze gaf Wilsor. de eerder ge noemde toelichting op zijn woor den. De commissies voor buitenland se betrekkingen en de strijd krachten van de Amerikaanse Se naat hebben Woensdag op een staan of dreigen te komen, snel gemeenschappelijke bijeenkomst to IWoiroiflronn^Vit man +o Tnlzln de resolutie, waarin president te bereiken", acht men te Tokio te slaan op het verplaatsen van eenheden jagers en bommen werpers van het vijfde Ameri kaanse luchtmachtescader uit Japan en-of Korea naai- Formo sa. Van nationalistisch Chinese militaire zijde.' wordt medege deeld dat de communisten in de ten N. van de Tatsj en eilan den gelegen havens Tsjoesan en Hsiangsjan vijf ^rote oorlog. Eisenhower gemachtigd wordt de strijdkrachten te gebruiken om Formosa, de Pescadores en ande re „verwante", maar niet nader genoemde eilanden voor de Chi nese kust te verdedigen, goedge keurd met 26 tegen twee stem- dedigen, door de commissies met twintig tegen acht stemmen ver worpen. Een commissielid zeide tegen over verslaggevers, dat het doel van de democratische pogingen was, de eilanden Quemoy en Mat soe die vlak voor het Chinese vasteland liggen, niet onder de verantwoordelijkheid van de V. S. te laten vallen. In de senaat zelf diende Mc Carthy een amendement op de oorspronkelijke resolutie in, vol gens welk Amerikaanse finan ciële hulp onthouden zou moeten worden aan ieder land. dat mate riaal naar communistisch China zendt of zijn schepen toestaat goederen naar dit land te ver- medegedeeld door het K.N-M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. WEINIG WIND. In de ochtend plaatselijk mist, vooral in het N. van het land. Overigens droog weer met opkla ringen. Zwakke tot matige wind tussen Z. en O. Weinig verande ring in temperatuur. ZATERDAG 29 JANUARI Pogingen van twee democrati- schepen hebben en voorts onge- sche leden om de bevoegdheid van veer dertig kanonneerboten en I r)e president tot Formosa en de voeren, enkele tgc/motoriseerde Jonken. Pescadores te beperken liepen opDe resolutie verkreeg in de se- Tegenover de eilanden Quemoy 'niets uit. O.m. werd een resolutie na&t "iet de eenstemmigheid, die en Matsoe l>evinden zich acht van de democratische senator Ke- w,,fo v,°'' kleine (kanonneerboten der fauver, waarin de president wordt Chinese communisten. j gemachtigd Formosa en de Pes- Hieraan wordt toegevoegd dat cadbres „hangende-een doeltref-. de communistische marine in fende actie van de V N." te ver- Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.03 5.38 6.18 6.28 n.m. 5.30 6.05 6.45 6.55 ZON op 31 8228 8.27 8.25 onder 17.23 17.24 17.26 MAAN op onder v.m. mm. 10.03 10.25 0.39 10253 2 02 In een verklaring, die Woen.- dag is uitgegeven door David A. Morse, de directeur-generaal van de internationale arbeids organisatie, wordt het jaar 1954 genoemd als waarschijnlijk de beste periode van twaalf maan den na de oorlog voor de arbei ders over de gehele wereld. I Morse zeide: „Onvolledige doch overtuigende statistieken, die van over de gehele wereld bin nenkomen. geven tezamen een beeld van matige vooruitgang op de meeste gebieden die bepa lend zijn voor het welzijn van de arbeider. Dit beeld is in het bijzonder gunstig wat West- Europa betreft." Uit de verklaring van Morse kwamen de volgende punten naar voren: 1. Minder werkloosheid dan in 1953. 2. Werkloosheid nog steeds een bron van zorg in de Ver. Staten, Canada, Japon, West- Duitsland en Italië. 3. Gedurende de laatste drie jaar stabiele prijzen van consumptiegoederen. De meeste landen meldden veranderingen van minder dan drie procent. 4. Matige Verhoging van werkelijke salarissen in de meeste landen die verslag heb ben -uitgebracht^ 5. Weinig tijd verloren door- stakingen. Het hoofd van de Zweedse vereniging van werkgevers, Bergenstroem, die het woord voerde -voor werkgevers in Noor wegen, Finland en Zweden, zei de op de conferentie ./veront rust" te zijn over de toeneming zij in het huis had gehad en hei. schijnt, dat er fel en mogelijk lang over zal worden gediscus sieerd. Senator "Russell Long (demo craat) zeide, dat ,,de vrienden van Tsjiang Kai Sjek" de resolu tie mogelijk kunnen gebruiken om te trachten de V. S. in een derde wereldoorlog te wikkelen. Hij verzocht de senatoren niet overhaast te werk te gaan. Binnen een uur na de stem ming in de commissies diende de republikeinse senator Wiliam Langer een amendement op do resolutie in. waarin wordt gezegd dat zij niet zodanig geformuleerd moet zijn. dat de president ge machtigd wordt strijdkrachten od het Chinese vasteland te gebrui ken of tussenbeide te komen bij de verdediging van de eilanden binnen 20 km van de Chinese kust, behalve om nationalistische troepen of burgers te helpen eva cueren. De senator verklaarde, dat de resolutie thans zo algemeen is geformuleerd, dat de president Amerikaanse strijdkrachten 400 tot 500 mijl China zou kunnen binnensturen, indien hij dit nood zakelijk acht. Senator Kafauver zal zijn eigen resolutie, die eerder was verwor- r i i i pen' weer de senaat indienen Kapitein van ,,Edendale en verwacht wordt, dat hij dan over aanval an viin srhin meer steun 231 verkrijgen, o.m. over aanval op zijn scnip van de zeven democraten die voor verwijzing van de oorspron- De kapitein van het Bntse kelijke resolutie naar de senaat vrachtschip „Edendale", dat on- hadden gestemd, langs door nationalistische bom. menwerpers in de haven van Swatou communistisch-China tot zinken is gebracht, L. C. Church, heeft verklaard, dat de aanval met opzet was uitgevoerd en dat de nationalistische piloten de duidelijke tekenen, die aanga ven dat het schip Engels was, on mogelijk niet gezien kunnen heb ben. van het aantal stakingen in de laatste tijd. De Russische afgevaardigde, Aroetioenian, heeft directeuren van fabrieken in Westelijke landen uitgenodigd voor een bezoek aan Russische fabrie ken. ,/Er is veel wat wij elkan der kunnen leren", zo zeide hij. Hij stelde voor, dat Oosteuro- pese fabrieksdirecteuren West- europese fabrieken bezoeken en Westeuropese industriële leiders fabrieken in Oost Europa, „op dat wij allen kunnen profiteren j van een dergelijke uitwisseling van kennis en ervaring". Frankrijk heeft Woensdag de Sowjet-loeschuldigingen, dat de Parijse overeenkomsten, welke o.m. in bewapening van West- Duitsland voorzien, in strijd zijn met het Frans-Sowjetrussische vriendschapsverdrag van 1944, van de hand crewezen. De verwerping was vervat in een antwoord op een Sowjet-nota van 16 December j.l„ waarin de Sowjet-regering dreigde het ver drag op te zeggen, indien de Pa rijse verdragen worden geratifi ceerd. De Parijse verdragen zijn niet alleen in strijd met het vriend schapsverdrag, maar zij leveren zelfs een bijdrage tot de organi satie en de totstandkoming van de Europese veiligheid, aldus de FTanse nota, waarin wordt ge zegd, dat de gehele verantwoor delijkheid op de Sowjet-Unie rust indien dit land besluit zijn drei ging om het vriendschapsverdrag op te zeggen, uitvoert. Een der gelijke daad zou de spanning, die door geen enkel land wordt ge wenst, niet verminderen. De Russische regering, aldus de nota, heeft sedert de onderte kening van het vriendschapsver drag herhaalde malen maatrege len genomen, die noch met de geest, noch met de letterlijke tekst van het verdrag in overeen stemming waren. De politiek, welke de Russi ,:he regering se dert 1945 heelt gevolgd, heeft in feite als eerste resultaat de ver deling van Europa en Duitsland gehad. De verdeling, die dit land werd opgelegd, werd gevaarlijk geaccentueerd, toen gewapende land-, zee- en luchtstrijdkrachten van 1950 at in Oost-Duitsland werden opgericht". De Franse regering is vastbe sloten voort te gaan met haar po gingen om de vrede in Europa te versterken en de gelegenheid aan te grijpen om onderhandelingen te beginnen ter regeling van pro blemen, die reeds tien jaar be staan. De nota herinerde er ver- CANADESE KAMER KEURT DUITS LANDS TOELATING TOT DE NAVO GOED. Het Canadese Lagerhuis heeft met 213 tegen 12 stemmen West- Duitsland toelating tot de Navo goedgekeurd. volgens aan, dat premier Mendès- France een conferentie van vier in Mei a.s., heeft voorgesteld. Ook Engeland heeft Russische beschuldigingen, dat de Parijse verdragen in strijd zijn met het Brits-Sowjetrussisch vriend schapsverdrag van 1942 van de hand gewezen en het betreurt de Sowjet-dreiging, in een nota van 20 December j.l., om het verdrag op te zeggen, indien de Parijse overeenkomsten van kracht wor den. Het vriendschapsverdrag zou nog een belangrijke bijdrage kun nen leveren tot een goede ver standhouding tussen Eingeland en de Sowjet-Unie, maar de Britse regering laat zich door geen en kele dreiging afhouden van de weg, die zij gekozen heeft, name lijk de consolidatie van de verde diging en veiligheid van West- Europa. In de nota wordt de Sowjet- Unie er van beschuldigd „de tra gische en gevaarlijke verdeling" van Duitsland en Europa te,heb ben veroorzaakt, en wordt her haald, dat tot de bewapening van West-Duitsland pas was besloten, nadat Oost-Duitsland van aan zienlijke land-, zee- en luchtstrijd kracht.' n voorzien was. Engeland merkt op, dat de Pa- De Cyprische regering heeft be ker gemaakt, dat er aan boord van een Griekse motorboot van 100 ton, 27 kisten springstof zijn I gevonden. Het schip, de „St George", was Di sdag aan de Cyprische west kust in beslag genomen. De schipper en de bemanning wer den in hechtenis genomen. Ir: het dorp Chloraka werd door poli iemannen en militairen huis zoeking verricht. Er werden acht arrestaties verricht. Woensdag werd ieder die het dorp binnen- g. ng of verliet, aan een onder zoek onderworpen. Volgens de Cyprische regering i zou bij Paphos, dichtbij Chlora ka een uitdeling van wapens en springstof plaats vinden. De „St George" ligt hans onder politie- bcw.ddng te Paphos. rijse overeenkomsten garanties bevatten tegen een geïsoleerde actie van één der leden van de Westeuropese Unie en dat de ver dragen een zuiver defensief ka rakter hebben. Zware aanhoudende regenval heeft in Calabrië, in de omgeving van Bari, grote overstromingen veroorzaakt. De rivier de Ofante, die ten N.W. van Bari loopt, is buiten haar oevers getreden en heeft grote stukken bouwland onder water gezet. In het gebied van Catanzaiuo zijn 62 families dakloos gewor den doordat het water hun wo ningen is binnengestroomd of ge deeltelijk heeft vernield. Het motorschip .Erasmus" (500 ton) uit Rotterdam, dat Woensdag aan de Zuidkust van De kapitein, die met de rest het eiland Funen aan de grond van de bemanning Donderdag uit liep, is Donderdag nog niet weer China in Hongkong arriveerde, vlotgekomen, aldus meldde het zei dat de nationalistische vlieg- Deense persbureau Ritzau. tuigen vijf aanvallen hadden uit- Een Deense bergingsmaatschap- gevoerd op de .Edendale". pij zond twee bergingsvaartuigen In tegenstelling tot hetgeen de naar de plaats van de stranding, communistische autoriteiten heb ben verklaard, hebben de natio nalistische vliegtuigen geen aan val gedaan op de stad Swatou maar de kapitein van de „Eras- musi" heeft nog geen overeen komst met de Deense maat schappij gesloten, omdat hij zelf, doch hebben zij hun aanval, hoopt, dat het schip bij hoog wa len uitsluitend geconcentreerd op ter zonder hulp kam vrijkomen, de haven, aldus voegde kapitein 1 Geen van de acht bemannings- Chureh eraan toe. leden is gewond. Met betrekking tot het vraag stuk van de pensioenregeling, dat als punt van bespreking op de agenda voorkomt van de Europe se regionale-arbeidsconferentle, die op 3 Februari in Genève ge houden wordt, heeft het interna tionaal Christelijk Vakverbond tijdens zijn bestuursvergadering een resolutie aangenomen. In deze resolutie wordt opge merkt. dat het uitstellen van de effectieve pensioenleeftijd in elk geval slechts dan kan worden aanvaard, als het probleem bui tengewoon ernstige vormen bin nen het nationale economische leven dreigt aan te nemen. Hoe wel de vrije keuze tussen het met pensioen gaan of het voort zetten van de beroepswerkzaam heid in principe geëerbiedigd moet worden, aldus de resolutie, kunnen de eisen van het alge meen welzijn en van het maat schappelijk belang de beperking van deze vrijheid evenwel 'nood zakelijk maken. Voorts wordt in de resolutie opgemerkt, dat van een werkelijk vrije keuze geen sprake kan zijn, zolang het pen- sioenbedrag, dat aan de arbei ders wordt uitgekeerd, geen so ciaal verantwoord niveau heeft bereikt. De eventuele verlenging van de beroepswerkzaamheid mag volgens de resolutie geen enkele mogelijkheid tot cumulatie van loon en geheel of gedeelte lijk pensioen meebrengen. Ten slotte mag het feit van een tij delijk afzien van het pensioen, aldus de resolutie, niet één of ander verlies of wijziging van de verworven rechten van de arbei ders op hun pensioen betekenen, maar wel het bedrag van het uit hoofde van de normale pensioen leeftijd oorspronkelijk samenge steld pensioen verhogen. De Amerikaanse financier Set ge Rubinstein is Donderdag dood in zijn flat in New York aange troffen. Hij was gebonden en had een prop in zijn mond. Rubinstein, die in Rusland is geboren, hracht gedurende de tweede wereldoorlog twee jaren in de gevangenis door wegens 't ontduiken van de Amerikaanse dienstplichtwet. Eind 1952 werd opdracht gegeven tot zijn depor tatie, maar het uitvoeren van deze opdracht werd door juridi sche manoeuvres vertraagd. Rubinstein, die 45 jaar oud was. was vóór de oorlog een bekende figuur in Londen en Parijs. Sinds zijn aankomst in de Verenigde Staten in 1938 had hij fortuin ge maakt. Zijn familie vluchtte gedurende de revolutie in Rusland en kwam de Verenigde Staten van Canada uit binnen op een Portugees pas poort. Volgens de politie werd het iijk van Rubinstein Donderdag in zijn flat op Fifth Avenue aangetrof fen door één van zijn employés. De politie acht hier een opzette lijke moord of -beroving mogelijk Rubinstein erfde zijn financiële gaven van zijn vader, Dmitri, die particulier raadsman was van de tsaar en financieel raadsman van de „razende monnik" Raspoetin. Flij groeide op in Stockholm Wenen, Parijs en andere Europe, se hoofdsteden. Een woordvoerder van het En geise ministerie van Buitenland, se Zaken heeft verklaard, dat Engeland geen directe verplich tingen heelt tegenover generalis simus Tsjiang Kai-Shek met be trekking tot het handhaven van zijn regiem op Formosa. De woordvoerder zei dit in ant woord op een vraag of de verkla ring van minister van Buiten landse Zaken, sir Anthony Eden, van Woensdag zulk een verplich ting niet inhield. Minister Eden maakte in deze verklaring een scherp onderscheid tussen For mosa en de Pescadoren enerzijds en de eilanden langs de kust van het vasteland van China, die zich in nationalistische handen bevinden anderzijds. De woordvoerder zei, dat op basis van het Japanse vredesver drag, waarin Japan zijn rechten op Formosa introk maar waarin geen specifieke opvolgers van de Japanse autoriteiten ais bestuur ders worden genoemd, Engeland geen verplichtingen op zièh had genomen de nationalistischs Chi neee regering op het eiland te verdedigen. Naar Reuter verneemt, zijn de twee Britse treilers „Lorella" en „Roderigo" bij een zware storm bij IJsland omgeslagen en met man en muis vergaan. De schepen, die 40 man nan boord hadden bevonden zich Woensdag, ongeveer 50 mijl ten N. O. van Cape Hom, aan de Westkust van IJsland. Woensdag zonden de treilers voor het laatst S.O.S.-sednen uit. De „Lorella" mat 559 ton en Ro derigo 810 ton.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1