beëindigt de met Duitsland De Sowjet-Unie staat van oorlog naar Fireflies Nieuw-Guinea Djilas en Dedijer veroordeeld Pas op Uw keel Huis van Afgevaardigden geeft Eisenhower machtiging Het proces tegen de N. E. S. B.-leiders WEERSVERWACHTING HOOGWATER Minister Suurhof: emigratie naar Australië een succes ZON- a MAANSTANDEN RECHTSZAKEN Roemeense volksdanser uitgeweken REACTIES OP HET SOWJET DECREET De Tatsjen-eilanden COSTA R1CA De „Nautilus" Gevangenen te Casablanca ontvlucht Israëlische landbouwwerkers door Egyptenaren aangevallen Brits schip gestrand bij Anglesey Eisenhower negeert senator McCarthy Amnestie op Cuba Egypte wil niet toetreden tot furks-lraaks verdrag Zuidslavisch Dagblad over veroordeling van Djilas en Dedijer De mijnramp in Turkije on \r>onnpmfnt: 7 ®rt»-«(w— Directeur-Hoofdredacteur L van tie Sanae Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 et. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 26 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3365. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs: per mm 15 ct.; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regeia L iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, at: Adra* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 our. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Het presidium van de opperste sowjet hoeft lMnsdiig een decreet afgekondigd, waarin de sfcaat TM» itning met Duitsland wordt be ëindigd. in het deereet wu.dt ge zegd, «tot er tussen, de Sowjev- Unie en Duitsland „vreedzame be- mdddngen" tot stand zijn ge bracht. De Sowjet-Unie was met Duits land in oorlog sedert de inval van de nazi-troepen op 22 Juni 1941. Engeland, Frankrijk en de V.S. beëindigden officieel de staat van oarlog met Duitsland in een ge meenschappelijke verklaring van 9 Juli 1951. Ruim veertig andere laaden maakten eveneens oi'fi- weet een eind aan de oorlogstoe stand, maar de Sowjet-Unie en de Oosteuropese staten bleven tech- niatii in een toestand van oorlog raet Duitsland. Tien dagen geleden maakte de Sowjet-Unie bekend, dat zij de Westduitse bondsrepubliek wilde erkennen, mits deze plannen tot bewapening binnen de Westelijke alliantie zou laten vallen. In de Sowjet-verkaring wordt gezegd, dat de politiek van de V.S., Engeland en Frankrijk, ge richt op bewapening van West- Duitsland en opneming van dit land in „agressieve militaire groeperingen", welke haar beslag vinden in de Londense en Parijse verdragen, heeft verhinderd, dat er overeenstemming is bereikt over hereniging van Duitsland op vreedzame en democratische wij ze en over het sluiten van een vredesverdrag met Duitsland. Het presidium van de opperste sowjet acht het een ongerijmd heid dat Duitsland nog steeds verdeeld is en geen vredesver drag heeft en dat het Duitse volk in een toestand van juridische ongelijkheid leeft. Het besluit daarom, met het oog op de ver sterking van de vreedzame en vriendschappelijke tussen de Sowjet-Unie en de Duit se democratische republiek (Oost- Duitsland) en rekening houdend met de mening van de regering van de Duitse democratische re publiek en met de belangen van de bevolking van zowel Oost- als West-Duitsland, dat, 1. de staat van oorlog tussen de Sowjet-Unie en Duitsland eindigt en vreedzame betrekkingen tus sen deze landen worden hersteld; 2. alle juridische beperkingen voor Duitse burgers, die als ge volg van de oorlog als burgers van een vijandelijke staat werden beschouwd worden opgeheven; 3. de Verklaring aangaande de beëindiging van de staat van oor log de internationale verplichtin gen van dit land niet verandert en geen invloed heeft op de rech ten en verplichtingen van de Sow jet-Unie, welke voortvloeien uit de bestaande internationale over eenkomsten van de vier mogend heden aangaande Duitsland als geheel. De verklaring is door het hoofd van de persafdeling van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken op een persconferentie bekend ge maakt. Westelijke waarnemers gelo ven, dat de verklaring de weg opent voor verdere Sowjet-mede- delingen Duitsland. met betrekking tot Een woordvoerder van de West duitse regering heeft Dinsdag avond verklaard, dat het Sowjet- besluit om de staat van oorlog met Duitsland te beëindigen „zeer laat" komt. De Westelijke mo gendheden hadden dit reeds in 1951 gedaan. De sociaal-democratische leider Erich Ollenhauer zeide, dat de verklaring „een belangrijke ver andering in de toestand" betekent maar uit een nadere bestudering van de tekst zou moeten blijken wat de volledige implicaties van hst besluit zijn. Mogelijk zou de vrijlating van Duitse krijgsgevan genen in de Sowjet-Unie het ge volg zijn. Ollenhauer zag de verklaring als een nieuwe poging om bespre kingen tussen Oost en West over Duitsland tot stand te brengen en ratificatie van de Parijse verdra gen uit te stellen. Meer dan 150 gezinnen van nationalistische militairen op de Tatsjen-eilanden zijn Dins dagochtend vroeg met een nationalistisch landingsvaar tuig te Keelung op Formosa aangekomen. De meeste geëvacueerden zijn familieleden van militairen die zijn gesneuveld. Een officiële woordvoerder in Taipeh sprak 'berichten tegen, volgens welke de Ver. Staten reeds in het geheim (begonnen zijn de evacuatie van nationa listische troepen van de Tats jen-eilanden te steunen. (Hij zei voorts, dat de nationa listische regering „met verba zing" president Eisenhowers de. keel beginnen enkele der verklaring had ontvangen, gevaarlijkste aandoeningen TANKSCHIP „ESSO ROTTERDAM" HEEFT MACHINESCHADE. Het 10.954 b.r.t. metende tank schip „Esso Roterdam", rederij Petroleum Industrie Mij. N.V. te Den Haag, dat Vrijdag j.l. met een lading olie uit Aruba vertrok op weg naar Rotterdam, is we gens machineschade Dinsdag te Aruba teruggekeerd. Een deel van de lading zal worden gelost, waarna reparaties zullen worden uitgevoerd. Nadat het schip weer bijgeladen zal zijn, wordt op nieuw de reis naar Rotterdam aanvaard. •waarin gesproken word over een bestand voor Formosa en hergroepering van de nationa listische strijdkrachten. De re gering is „absoluut tegen elk oestandsvoorstel", zo zei hij. Ontruiming van bepaalde natio nalistische eilanden met als doel een verdedigingslinie in de Straat van Formosa noemde hij „een negatieve polities van terugwijking". Neem bij de geringste klacht, zoals kriebel, gezwoller»h*5id of heesheid, direct de snelwerkende IAKKfcR jIROOPI Het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft president Eisenhower Dinsdag machtiging verleend tot gebruikmaking van Amerikaanse strijdkrachten voor de verdediging van Formosa, de Pescadoren en de „verwante posi ties" in dat gebied. De desbetreffende resolutie geeft Eisenhower de bevoegdheid de strijdkrachten te gebruiken ter verdediging van de genoemde nationalistische posities tegen een communistische aanval. Ook machtigt de resolutie de president „tot het nemen van zo danige andere maatregelen als hij vereist of geschikt oordeelt ter verzekering van de verdediging van Formosa en de Pescadoren". De Hoge Raad heeft Dinsdag opnieuw behandeld de zaak tegen de N.E.S.B.-leiders Paul van Tie nen en mr. J. Wolthuis. Indertijd verwees de Hoge Raad deze zaak naar het Haagse ge rechtshof, dat de nationaal Euro pese sociale beweging als een voortzetting van de N.S.B. en dus ais een verboden vereniging be schouwde en de beide leiders ver oordeelden tot 2 maanden ge betrekkingen vangenisstraf, overeenkomstig de tijd, welke zij in 1953 reeds in voorarrest hebben doorgebracht. Als pleiters in deze zaak traden op mr. M. C. van der Poel en mr. J. H. Willems, beiden uit Den Haag. Mr. Willems betoogde, namens requirant Wolthuis, dat deze zaak het grondrecht van vereniging en vergadering raakt. Men heeft weieens be- De commissie van onderzoek van de O..A.S. heeft op verzoek van Costa RiCa besloten tot op heffing van de gedemilitari seerde zone in Costa Rica met ingang van Dinsdag, jJ. Cqsta Rica wordt daardoor in de gele genheid. gesteld de groepen op standelingen,' die zich nog in het Noordwesten van het land bevinden, onschadelijk te ma ken. PresidentScanoza van Nica ragua heeft de mobilisatie van 500 leden van de nationale gar de gelast. De manschappen zul len naar het grensgebied met Costa 'Ri-ca worden gezonden. Somoza verklaarde, dat ;de toe stand, dcor het opheffen van de gedemilitariseerde zone langs de grens, zeer ernstig is gewor den, aangezien Costaricaanse elementen de grens van Nicara gua zouden kunnen schenden. Naar in San José wordt ver nomen hebben 'de leden van de commissie van onderzoek van de organisatie van Amerikaanse state toesloten voorlopig in Oosta Rica te blijven. Zij zouden eind van deze weeik naar Washington zijn gereisd. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdagoch tend tot Woensdagavond. Hetzelfde weertype. Overwegend zwaar bewolkt en nevelig weer, met hier en daar wat motregen. Zwakke tot mati ge wind tussen zuidoost eri zuid west. Temperatuur om het vries punt tot lichte dooi. DONDERDAG 27 JANUARI toogd, dat deze rechten niet zou- strijdig zijn met het -besluit ont binding landverraderlijke orga nisaties. Het landverraad van de N.S.B. bestond in hulp aan de vijand. Dit landverraad is thans niet meer mogelijk, zelfs als zou voluit de N.S.B. weer worden opgericht, dan zou pleiter het rechtsmisbruik achten, daarte gen te ageren op grond van het besluit, dat zich tegen het land verraad richt. Mr. Willems stelde drie cassa tiemiddelen voor. Van het strij dig zijn met de openbare orde en mitsdien verboden zijn van de vereniging is krachtens ar rest van de Hoge Raad van 18 Mei 1954 niet slechts de doel stelling beslissend, maar ook de feitelijke werkzaamheid. Het Hof heeft echter niets ten aanzien van die feitelijke werk zaamheid overwogen. Pleiter den mogen genieten degenen, die rneende, dat het arrest dus niet streven naar een staat, waarin in stand kan blijven, geen plaats meer is voor deze rechten. Een De eerste Amerikaanse atoom- duiiklboot, de „Nautilus", is Maandag na haar tweede proef vaart teruggekeerd naar haar ligplaats te Groton in de staat Connecticut. Van de zijde van de marine werd /vernomen, dat alle proe ven die tot dusver zijn genomen, een bevredigend verloop heb ben gehad. De „Nautilus" zal Dinsdag in een droogdok komen om te worden nagekeken en ge schilderd. De atoomduikboot is ten Z. van Punt Montauk talrijke ma len gedoken, aldus de verklaring van de marine. Tijdens de twee de proefvaart werd 1000 mijl af gelegd. De minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff, heeft Dinsdag op een persconferentie in Canberra verklaard, dat de Nederlandse emigratie naar Australië een groot succes is. De immigranten, aldus de minister, hebben snel werk gevonden en worden zon der moeilijkheden „nieuw Aus traliërs", hoewel er enige teleur stelling is geweest over het ge brek aan woonruimte. De minister zeide, met de Aus- tralische minister voor Lmmigra tie H. Holt een plan van de Ne- derlandse regering te zullen be- 1 spréken betreffende het geven van financiële steun aan Neder landse immigranten bij het ko pen van eigen huizen of winkels. De Australische voorlichtings dienst in Nederland is goed, al- dus de heer Suurhoff, maar de beste propaganda voor Australië zijn de bemoedigende brieven van emigranten aan familieleden in Nederland. In het algemeen zeide de mi nister zeer tevreden te zijn met wat hij van de resultaten van de emigratie in Australië had ge zien. De resolutie werd aangenomen met 409 tegen drie stemmen. Er was bepaald, dat het debat niet langer dan drie uur mocht- duren en dat geen amendemen ten op de resolutie mochten wor den ingediend. Na aanneming werd de resolu tie naar de senaat gezonden, waar er vandaag of morgen over zal worden gestemd. KOERSDALING IN. WALL STREET. Een gevoel van onbehagen cn verband met de situatie ten aan zien van Formosa deed Dinsdag; de koersen der meeste aandelen op de New Yorkse effectenbeurs daleru Er ontstonden koersverlie zen van 2 tot 3 dollar. Aandelen der vliegtuigindustrie waren wel iswaar in zeer vaste stemming geopend, maar zagen later hun koersen eveneens dalen. Staaï- waarden, automobielfondsen. ko: peraandelen, aandelen der chemi sche industrie en spoorwegaande len werden onder meer door de daling getroffen. In de namiddag ontstond een licht herstel, waardoor in sommi ge gevallen de noteringen weer boven die van de vorige dag uit kwamen. Aandelen van vliegtuig fabrieken waren het meest vast gestemd. Een aantal voorwaardelijke werking van deze rechten echter zou die rechten geheel teniet doen. Vrijheid van partijvorming uitsluitend als men beoogt de bestaande staat te handhaven aldus pleiter is geen vrijheid van partijvorming. De onderhavige vereniging zou j marine luchtvaartdienst zal bin- Mr. M. C. van der Poel pleitte I nenkort naar Nieuw-Guinea ver namens requirant Van Tienen in trekken en ingeschakeld worden dezelfde geest. Z.i. is het destijds 'n de verdediging tegen infiltra- niet de bedoeling geweest de be- j tiepogingen, zo wordt desge- Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.49 4.24 5.04 5.14 n.m. 4.09 4.44 5.24 5.34 ZON MAAN op onder op onder v.m. n.m. 26 832 17.17 9.10 20.41 27 8.31 17.19 9.27 21.59 28 8.30 17.21 9.44 23.18 29 8.28 17.23 10.03 30 8.27 17.24 10.25 0.39 31 8.35 17.26 10.53 2.02 A.N.M.B. IN HET ONGELIJK GESTELD. Dinsdagmiddag heeft de presi dent van de arrondissements rechtbank te Rotterdam, mr. J. van Vollenhoven, uitspraak ge daan in het kort geding, dat de N.V. machinefabriek Hensen aan hangig had gemaakt tegen de algemene Nederlandse metaalbe drijf sbond (A.N.M.B.) In zijn uitspraak heeft de pre sident gedaagde, de A.N.M.B., be volen om aan de leden van de af deling Rotterdam van gedaagde, voor zover deze leden in dienst zijn van eiseres (Hensen), ter stond aan te zeggen, dat in af wachting van een beslissing van de rechter ten principale het werk in dienst van eiseres moet worden hervat. Voorts is gedaag de veroordeeld om aan eiseres een dwangsom van 50.000,te tietalen voor iedere dag dat ge daagde in gebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen. Gedaag de werd tevens veroordeeld in de kosten van het geding. MORPHINE De Alkmaarse rechtbank heeft Dinsdagochtend de 40-jarige S. C. de M. te Purmerend wegens het uitschrijven en aanbieden van valse recepten veroordeeld tot een boete van ƒ300 onvoorwaar delijk of 30 dagen hechtenis en 700 voorwaardelijk of 70 dagen. De proeftijd, gedurende welke de arts zich onder toezicht zal die- ginselen van het nationaal-socia- lisme te treffen. Men heeft b.v. de partij van Arnold Meyer niet op de lijst der landverraderlijke organisaties geplaatst. Het is overigens moeilijk overeenstem ming te vinden tussen de begin selen van N.S.B. en N.E.S.B. De advoc.-generaal, mr 's-Jacob, zal 22 Februari concluderen. FILIAALCHKF VERDUISTERDE 2200,—. De politie te Den Haag heeft de filiaalchef van een slijterij, B. C. B. aangehouden wegens ver duistering van 2200, B. heeft in de loop van 1954 voortdurend geld uit de kas weg genomen. Het was bekend dat de kas niet klopte, maar B. gaf, om de aandacht af te leiden, valse debiteuren op. vraagd vernomen van de zijde van de Kon. Marine. Fireflies zijn van oorsprong vliegtuigen die bestemd zijn om te opereren van vliegkampsche- Fireflies van de pen. Naar A.N.P. verneemt zal echter de „Karei Doorman" niet naar xNieuw-Guinea gaap, zodat de Fireflies aangewezen zullen zijn op de vliegvelden Hollandia, Biak en eventueel Sorong. De vliegtuigen zullen naar de Oost vertrekken als overbrug ging voor de tijd dat de Martin Mariner-vliegboten, die de Kon. Marine in de V. S. heeft besteld, naar dit gebiedsdeel zullen kun nen worden gezonden. Op het ogenblik opereren Cata- lina-vliegboten van de M.L.D. in Nieuw-Guinea, maar hun aantal en mogelijkheden zijn niet vol doende voor de afdoende beveili ging- 21 gevangenen uit de Mogador- gdvangenis in Casablanca heb ben in de nacht van Maandag 0 3 Dindsdag wachten overmand en zich van machinegeweren meester gemaakt, waarna zij ontvluchtten. Politie/versterkingen -uit Mara- kesj, Saifi en Agadir hebben de gevangenis omsingeld. Een zekere Rosza, lid van een troep Roemeense volksdansers, die thans te Parijs optreedt, heeft zijn gezelschap verlaten en de Franse autoriteiten verzocht, als politiek vluchteling in Frank rijk te mogen blijven. 'Rozsa, die deel uitmaakt van een troep Roemeense volksdan sers, doch in feite violist is, heeft Maandag in een uitzending van radio Vrij Europa verklaard dat doen dat in een nabijgelegen bar werd gevierd. Daar werd hij dan ook heengestuurd. De feestvier ders dachten dat hij een zwer vende Italiaanse violist was. In zijn wanhoop, kwam Rozsa vervolgens tot het idee een over treding te begaan zodat de poli tie zou worden geroepen. Daar om trok hij zijn dolk die bij zijn costuum hoorde en be dreigde een klant van de bar. hij urenlang in zijn nationaal Prompt werd hij door twee poll- costuum door Parijs had gezwor- j tieagenten gearresteerd en naar 'een politiebureau overgebracht. ven, niet in staat om zijn wens 1 kenbaar te maken in een andere nen te stellen van de Dr. F. A. taal dan Roemeens of Hongaars. Meyersvereniging te Utrecht, Is bepaald op 3 jaar. De heer De M. schreef ten na me van zijn patiënten recepten uit voor ampullen morphine en wel zo veelvuldig, dat de apothe ker, die deze recepten bereidde achterdocht kreeg en de zaak aanhangig maakte. Gebleken is, dat de arts de verdovende midde len zelf gebruikte en als een ern stig morphinist beschouwd dien de te worden. Uiteindelijk bedreigde hij iemand met een dolk teneinde de aan dacht van de politie te trekken. Adalbert Rozsa, die 39 jaar is, zwierf eerst urenlang langs de straat en slaagde er uiteindelijk in een taxichauffeur duidelijk te maken dat hij zich naar de Ame rikaanse ambassade wenste te begeven. De receptionist op de ambassade dacht echter dat de man met zijn boerencostuum en viool met een feest mee wilde De volgende morgen vervoeg den zich op het politiebureau 10 communistische bewakers van de troep, die hem hadden ge zocht en eisten zijn uitlevering. Rozsa vertelde: „Ik kroop in een hoek achter een Franse politie agent en riep om hulp terwijl ik me erop voorbereidde één van de politieagenten zijn revolver te ontfutselen en zelfmoord te ple gen als ik zou worden overgele- In een te Tel Aiviv uitgegeven officiële Israëlische bekendma king wordt medegedeeld dat bewapende Egyptenaren Dins dag', (bij het aanbreken van de dag, Israëlische tractorbestuur ders hebben aangevallen. De eveneens gewapende tractorbe stuurders (beantwoordden het vuur der aanvallers. Eén trac- tortoestirurder is gesneuveld, een andere werd gewond. Twee Egyptische aanvallers werden gedood. Het incident vond plaats op Israëlisch gebied, ongeveer drie kilometer van de grens met dé streek van Gaza, die door Egyp te. na de Palestijnse oorlog, is 'bezet. Het Britse schip „Bctoara" (7200 ton) is Maandagavond gestrand bij de Westkust van het eiland Anglesey in de Ierse zee. De Nederlandse sleepboot „Oostzee" is naar het schip on derweg om hulp te verlenen. De kapitein van President Eisenhower heeft deze week met opzet de naam Vlan senator Joseph McCarthy weggelaten van de invitatielijst voor twee belangrijke diners tip het Witte Huis. Men had zich afgevraagd waarom de senator en zijn jvroulw op beide diners niet aan wezig waren geweest. De secreta resse 'van mevrouw Eisenhower. Mary Jane McCaffree. verklaar de dat de senator en zijn vrouw voor (beide diners nie'i waren uitgenodigd als gevolg van „een beslissing van de president en zijn echtgenote". Zij weigerde te zeggen wat de reden was van deze beslissing. De regering van Cuba hééft een decreet goedgekeurd, waar-' bij amnestie wordt verleend aan - het schip personen, die na 10 Maart 1952 slaagde er in naar de wal te wegens politieke vergrijpen zijn zwemmen om contact op te ne- i veroordeeld. Men neemt aa'tn men met zijn rederij. De beman-dat op grond hiervan talrijke ning Is aan boorrj gebleven. ballingen naar het eiland zullen Een reddingboot is in de terugkeren en dat vele gevange buurt nen zullen worden vrijgelaten verd". Rozsa werd echter niet uitge- i landse Ziaken, leverd. I Mahmoed Riad Naar van officiële zijde té Cairo wordt vernomen, heeft Turkije de Egyptische regering officieel uitgenodigd, tot het verdedigingsverdrag, dat Tur kije met Irak wil sluiten, toe te treden. Uit dezelfde bron wordt gemeld, dat Egypte dit voorstel van de hand heeft gewezen. De mededeling werd gedaan door het hoofd van de afdeling Arabische zaken van het Egyp tische ministerie van Buiten brigade-generaal Molivan Djilas en Vladimir Dedijer zijn tot respectievelijk anderhalf jaar en zes maanden voorwaardelijk veroordeeld op 'beschuldiging .van het versprei den van vijandige propaganda. Voor Djilas geldt een proef tijd van drie jaar en voor De dijer één van twee jaar. Toen Djilas het gerechtsge (bouw verliet, wilde hij geen verklaring tegenover de pers afleggen. Hij zei slechts in het Engels, ,.no comment" (geen commentaar). Tegen zijn 70-jarige moeder, die geduldig de gehele middag voor het gerechtsgebouw op haar zoon had gewacht, zei hij in het Servisch: „Ideme kuci" (laten wij naar huis nistische leiders Milovan Djilas en Vladimir Dedijer niet zijn ver oordeeld om hun persoonlijke mening te bestraffen maar van wege hun poging om vreemde lingen ertoe te bewegen zich te mengen in Zuidslavische interne aangelegenheden. Het blad zei dat buitenlandse correspondenten de twee mannen hadden geholpen met hun vijandige activiteit. „Borba" noemde de vonnissen mild en zei dat de beschuldigden daardoor de kans hebben gekre gen erover na te denken, hoe ver zij zijn gegaan in hun vijandige activiteit en welk een schade zij hur. land hebben toegebracht. „Terloops kan worden opge-, merkt dat in zekere mate enkele buitenlandse correspondenten hiertoe hebben meegewerkt door het publiek in het buitenland gaan). De ouldë"vrouw, die inniet objectief en volledig onjuist de afgelopen oorlog haar echt-1 VOOr te hchten. Dit was, boven genoot en drie yan haar kinde ren verloor, toonde zich zeer getroffen toen zij vernam, tot welke gematigde straf haar zoon was-" veroordeeld. Dedijer, die glimlachend aan de arm van zijn vrouw'de zaal verliet, wilde eveneens geen ver klaring tegenover de pers aflag, gen. Het officiële Zuidslavische dag blad „Borba" heeft Dinsdag ver klaard dat de vroegere eom/mu- alles, hoe dan ook niet in het werkelijke belang van die lan den waarmee Z.-Siavië ernstig tracht vriendschappelijke betrek kingen te ontwikkelen". Het aantal doden, veroorzaakt door de mijngasontploffing in een steenkoolmijn te Zonguldak, een havenstad aan de Zwarte Zee in Noord-Turkije, is, met het bergen van tien lijken, tot 48 ge stegen. Er zijn 21 geredden, die ernsti ge brandwonden hebben.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1