Boodschap van Eisenhower aan het Congres Japanse rijksdag ontbonden 1 f smum! m WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Gezamenlijke resolutie in het Congres Het vergaan van de Nederlandse kustvaarder „Carpo" Het beste 2e Lustrum Zeeuwsche Volksuniversiteit De Amerikaanse zevende vloot bij Formosa DINSDAG 25 JANUARI 1955. 10e Jaargang No. 3364. Ollenhauer vraagt om onderhandelingen met Rusland onder onder v.m. n.m. Ernstig spoorwegongeluk bij Birmingham Volksstemming in Cambodja Tsjou en Lai over een eventuele wapenstilstand Vancouver Amsterdam via de Noordpool uit de Virginia oogst! Drie Amerikaanse vliegkampschepen naar de Chinese wateren Spoorwegongeluk Marokko Arrestaties in Perzië eist vele slachtoffers f»«4ilwrtnt tc.'i AbTwm«»men': Temeuz. Directeur-Hoofdredacteur i. van de Sana* Noord straat 55-57 Temeuzen ftedactle-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nft 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer S8150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand f 1.80: per week 43 cent. Losse nrs 8 ct DE VRIJE ZEEUW "er-icnunt aagelilkfi Hug eerste i ivv v/n Urma P. .f van de Sanoe Temeuzen itiCpl IJö ver-rentte if» ct.; minimum pa tuDnei, Klein, mv. -mies: 5 regel» 1,4 edere regel meet 2d cent ermelding Brieven unaer nummer, of: Adra -tureau van dl' Bian 2d sent meer. inzending advertenties rot 's namiddags uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. President Eisenhower heeft het i*mgTes Maandag verzocht hem bevoegdheid to verlenen, indien nodig, gewapende strijdkrachten te gebruiken om de veiligheid van Formosa en de Pescadoren te verzekeren. In een speciale boodschap aan 't congres, zei Eisenhower: „Het gevaar van een gewapende aan val op dat gebied dwingt ons strategisch nauw verbonden ge bieden en onderling nauw met elkaar in verband staande acties in beschouwing te nemen, die on op grond van het handvest, met het doel de huidige vijandelijkhe den in dat gebied te doen beëin digen. Intussen is de toestand vol- dien zij dat zouden wensen. Hij zei dat sommige van deze eilan den door de nationalisten wor den bezet gehouden meer uit his torische dan militaire overwegin gen. He president merkte op dat hij niet vroeg om een uitbreiding van de Amerikaanse strijdmacht j of een versnelling van de mili taire hulpverlening of van de doende kritiek geworden om er productie voor de verdediging. toe aan te zetten nu. zonder maatregelen van de Verenigde Naties af te wachten, het congres te verzoeken, door middel van een bijzonder besluit deel te ne men aan maatregelen ier verbe- ring van de vooruitzichten op vrede. Deze maatregelen zouden het gebruik van Amerikaanse strijd- der de huidige omstandigheden krachten beogen, indien zulks bepalend kunnen zijn voor het falen of slagen van zulk een aan val. Van de bevoegdheid, die het congres misschien zal geven zal alleen worden gebruik gemaakt in situaties die duidelijk deel uit nodig zou zijn om de veiligheid van Formosa en de Pescadoren te verzekeren". Eisenhower zei dat de terugtrek king en het opnieuw indelen van de nationalistisoh-Chinese troe- pen 5ie zich bevinden op de ver maken van of kennelijk voorbe- spreki liggende kleinere eilanden reidingen zijn tot een aanval op buiten de kust van communis- de sleutelposities van Formosa tisch-China, „onuitvoerbaar" zou en de Pescadoren. 7ijn ZOnde'r gewapende Am-eri- Ik stel niet voor dat de Ver. kaanse hulp. Staten hun defensieve verplichtin- 'g)e Verenigde Staten zouden gen zullen uitbreiden tot andere „eroed moeten zijn de opnieuw gebieden dan Formosa en de ^gedeelde nationalistische troe- Pescadoren, zoals is vastgelegd pen te helpen bij het eonsolide- in het verdrag (met nationalis tisch China) dat nog moet wor den bekrachtigd. In het belang van de vrede moeten de Ver. Staten daarom alle twijfel wegnemen met be trekking tot onze bereidheid om, zo nodig, te vechten om het vita le aandeel van de vrije wereld in een vrij Formosa te behouden en met betrekking tot onze bereid heid om, hoe dan ook, actief op te treden als dat nodig zou zijn om dat doel ten uitvoer te bren gen. De president zei dat de be voegdheid tot het ondernemen van sommige van de acties, die nodig zouden kunnen zijn, onaf scheidelijk zullen zijn verbonden met de bevoegdheden van de op perbevelhebber „Totdat het congres een besluit kan nemen, zal ik niet aarzelen om, zover als mijn constitutio nele bevoegdheden reiken, alle noodmaatregelen te nemen die ons zouden worden opgedrongen, teneinde de rechten en de veilig heid van de Verenigde Staten te beschermen." De president zei dat de situatie die zich rondom Formosa ont wikkelt „een ernstig gevaar be tekent voor de veiligheid van ons land en van het gehele gebied van de Grote Oceaan en zelfs voor de wereldvrede. Wij menen dat de toestand een ingrijpen wettigt van de Verenigde Naties, ren van hun strijdkrachten in- Zijn aanbevelingen betekenden geen verandering van politiek. Maar, zo voegde hij eraan toe, als zich onverwachts iets zal voordoen waardoor een verande ring nodig zou zijn, zal hij zich met het congres in verbinding stellen, hoewel hij hoopte, dat een resolutie van 't congres een kal merende invloed op de toestand zou hebben in plaats van een uit breiding van het conflict te ver oorzaken. De president zeide dat de maat regel waarom hij verzocht geen vervanging zou zijn van het on derlinge veiligheidsverdrag tus sen de Verenigde Staten en na tionalistisch China Hij drong er op aan het verdrag zo snel mo gelijk te bekrachtigen „als een plechtig bewijs van onze vastbe slotenheid niet te wijken uit het verdragsgebied en alle aanvallen die er op zijn gericht, af te slaan". President Eisenhower verwees in zijn boodschap niet naar de eilanden Quemoy en Matsoe. De leider van de Westduitse sociaal-democraten, Erich Ollen hauer, heeft bondskanselier Kon rad Adenauer verzocht de Weste lijke mogendheden te vragen, on middellijk onderhandelingen te openen met Rusland naar aanlei ding van de recente Russische verklaring met betrekking tot Duitsland, aldus is Maandag be kendgemaakt. Het verzoek werd gedaan in een brief die met een speciale koerier Zondagavond werd over handigd aan Adenauer, die zich op het ogenblik met vacantie in het Zwarte Woud bevindt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Om het vriespunt. Zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte motregen en vooral aanvankelijk op vele plaatsen mist. Zwakke tot matige, langs de Waddenkust tijdelijk krachtige wind tussen zuidwest en zuid. Lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. WOENSDAG 26 JANUARI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.13 3.48 4.28 4.38 n.m. 3.36 4.11 4.51 5.01 ZON MAAN op op 26 832 17.17 9.10 20.41 27 8.31 17.19 9.27 21.59 28 8.30 17.21 9.44 23.18 29 8.28 17.23 10.03 30 8.27 17.24 10.25 0.39 31 8.25 17.26 10.53 2.02 Zestien personen zijn om 't le ven gekomen, toen Zondagavond een sneltrein te Sutton Coldfield bij Birmingham uit de rails liep. De trein was op weg van York naar Bristol. Van de zijde van de spoorwegen werd medegedeeld, dat behalve de locomotief negen rijtuigen ontspoorden. Een politieman zei- de, dat de trein bijna vol was en dat een aantal rijtuigen in el kaar gedrukt werd. Volgens de eerste berichten werden minstens 40 inzittenden gewond. Van de tien wagons van de trein zijn er zes gekanteld. Konin;s Noroèom Sihanoek van Cambodja heeft esn nieuwe regering onder premier Leng Ngetb geïnstalleerd, nadat het zjC]1 mengen in de „bevrijding De communistisch-Chinese pre mier, Tsjou en Lai, heeft Maan dag verklaard, dat China „abso luut niet kan instemmen met een staken van het vuren" in het huidige conflict met generaal Tsjian Kai Sjek. De desbetreffende boodschap van Tsjou en Lai werd uitgezon den door radio-Peking. China heeft, zo zeide Tsjou, herhaaldelijk tot de wereld ge zegd, dat de Chinezen vastbeslo ten zijn Formosa te „bevrijden". Formosa noemde hij een onver vreemdbaar deel van China. 'De „bevrijding van het eiland is een kwestie van Chinese souvereini- teit en een binnenlandse aange legenheid. Tsjou zeide, dat de Amerika nen sedert de val van Jikiang- sjan enerzijds hun militaire acti viteit hebben vergroot om provo cerend op te treden en ander zijds een samenzwering op touw te zetten voor „een z.g.n. staken van het vuren" door middel van de Verenigde Naties teneinde kabinet >van Penn Noeth Zater dag was afgetreden. In een boodschap aan de be volking deelde de vorst) mes, dat op 7 Februari een volksstem ming zal worden geaouden om de gevoelens Van 'de onderdanen jegens de troon ts peilen. Direct daarna zal een verkie zingscampagne beginnen ter I70onbereidin|g van verkiezingen op 7 April. In het Amerikaanse congres 1st Maandag een gezamenlijke re solutie ingediend, waarin wordt voorgesteld president Eisenhower de bevoegdheid te verlenen om, als hij zulks nodig oordeelt, Amerikaanse strijdkrachten te gebruiken voor de bescherming van Formosa en de Pescadoren De eerste Canadese lucht dienst tussen Vancouver en Amsterdam via de Noordpool zal in begin Mei worden ge opend, aldus heeft de voorzitter van de „Canadian Pacific Air lines" Mc Conachie, te Vancou ver medegedeeld. De federale regering deelde mede, dat de aanvraag van de luchtvaartmaatschappij om de dienst te mogen onderhouden was goedgekeurd Aanvankelijk, aldus McCona- chie, staat er (wekelijks één vlucht in Ibeide richtingen op het programma. Iedere Vrijdag zal een toestel uit Vancouver naar Amsterdam Vertrekken, waar het 18 uur en 30 minuten later aankomt. In Churchill, Manitoba, zal tussen tijds worden geland om brand stof op te nemen. Iedere Zaterdag vertrekt een toestel uit Amsterdam, het zal Zondagochtend in Vanvouver aankomen. Ingeval v;an tegen wind wordt voor het opnemen van brandstof een tussenlan ding gemaakt in Sondestrom. Groenland. Voor de dienst zullen Super DC Bb-vliegtuigen worden ge bruikt. De route is 4825 mijl lang en is duizend mijl korter dan de kortste verbinding, die mogelijk is, namelijk via Mon treal. Te Vancouver zullen verbin dingen worden igelegd met diensten op Australië, Nieuiw- ZJeelamd en het Oosten, terwijl Amsterdam verbindingen met alle Europese hoofdsteden zal verschaffen. De passagiers zullen aan boord van hetzelfde vliegtuig keuze kunnen maken tussen eerste (klasse aicromodatie („Empress") en de toeristen klasse (..Princess). De „Canadian Pacific Airlines" heeft nog geen aanvrage bij de Nederlandse regering ingediend. G|ver de plannen,, zoals de heer McConachie die bekend heeft gemaakt, is dan ook nog niets bekend, zo deelde men hst A.'N.P. van bevoegde zijde mede. en „daarbij betrokken punten en gebieden". In de resolutie wordt verder voorgesteld, dat de speciale be voegdheden van de president zullen worden gehandhaafd tot dat de president van mening zal zijn dat de vrede en veiligheid in het betreffende gebied redelijk verzekerd is door de internatio nale omstandigheden, als gevolg van maatregelen van de Verenig de Naties of anderszins. De presi dent zal dit aan het congres moe ten mededelen. De resolutie is ter bestudering doorgezonden aan de commissies van buitenlandse zaken van se naat en huis van afgevaardig den. De commissies zouden Maan dagavond afzonderlijk in spoed zitting bijeenkomen. Op deze bijeenkomsten zullen minister John Foster Dulles en de voorzitter van de commissie van stafchefs, admiraal Radford, bijzonderheden verstrekken en het verzoek van de president toe lichten. van Formosa door de Chinese volksrepubliek". De regering-Hatojama heeft Maandag de Japanse rijksdag ontbonden en bepaald, dat 27 Februari a.s. algeme(ne verkie zingen zullen worden gehouden. De regering was gemachtigd de ontbinding te gelasten op grond van een eind 1954, toen zij het bewindJosjida verving, tussen de democratische en de socialistische partij gesloten overeenkomst. De socialisten hadden rijks dagontbinding en het houden van nieuwe verkiezingen tot een voorwaarde gemaakt voor deelneming aan de regering Hatojama. Het onbindingsbesluit werd genomen op een speciale kabi netszitting, Uitgeschreven nadat de rijksdag zich twee dagen had bezig gehouden met een bespre king van regeringsverklaringen poli- Gezagvoerder van de „Casino" had meer hulp moeten bieden. In de nacht van 26 op 27 No vember j.l. verkeerde de 469 ton metende Nederlandse kustvaar der „Carpo" ter hoogte van de kust van Cornwall (Engeland) in nood. De onder Liberiaanse vlag varende tankboot „Casino", die zich in de nabijheid bevond, na derde de „Carpo", die een red- Een gezaghebbende woordvoer der van de Amerikaanse marine te Honoloeloe heeft bevestigd, dat de snelle Amerikaanse vlieg- kampsehepen „Essex", „Kear- sarge" en „Yirktown" Vrijdag Manilla verlaten hebben „voor normale manoeuvres". Hij zei, dat het „een goede veronderstelling" zou zijn, dat de schepen zich naai de Formosaanse wateren bege ven. over de grote lijnen harer tiek. De huidige rijksdag werd sa mengesteld aan de hand van de uitslagen der in April 1952 ge ihouden algemene verkiezingen. Het is de vierde maal sinds het einde van de tweede wereld oorlog, dat de Japanse regering besloot de rijksdag te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De vorige drie ont bindingen werden gelast door de hoerale regering-Josjida. I De datum der te houden alge mene verkiezingen zal vermoe delijk officieel op 1 of 2 Febru ari a.s. worden bepaald. De regering is dan gehouden binnen veertig dagen na die da tum verkiezingen uit te schrij- ven. Van de 467 rijksdagzetels wor den er thans 183 door de libera len, 134 door de verenigde soci aaldemocratische partijen, 122 door de democraten en 20 door onafhankelijken en vertegen woordigers van kleine partijen ingenomen. Acht zetels zijn on bezet. Japanse politici verwachten, dat de demoeraten met 180 afge vaardigden, de liberale partij met 120 vertegenwoordigers en de socialisten met 160 volksver tegenwoordigers in de rijksdag zullen terugkeren. Verwacht wordt, dat de democraten na de verkiezingen f uilen pogen een coalitieregering met de libera, len te vormen. De v-erkiezingscamagne is al sinds enige tijd aan de gang. in Zaterdagavond is, op ongeveer tien km van Meknes, de trein, die uit Rabat naar deze plaats was vertrokken, ontspoord. Acht per sonen zijn om het leven gekomen en vijftien ernstig gewond. Eén der doden een lid van 't trein personeel is een blanke, die an deren zijn Marokkanen. Vandaag herdenkt de Stichting „Zeeuwsche Volksuniversiteit" de dag, waarop zij tien jaar geleden te Middelburg werd opgericht. Nederland-boven-de-rivieren was nog niet bevrijd en Walcheren stond nog goeddeels onder water. De bezetting had aan de natuur lijke geïsoleerde positie van Zee land nog enige kunstmatige ele menten toegevoegd en het valt dan ook niet te verwonderen, dat het initiatef van mr F. W. Adri- aanse en de zijnen dadelijk grote weerklank vond. De cultuurhon- ger leek niet te stillen: 500 tot 600 toehoorders bij een lezing met de bat van bijv. prof. Bokhorst, dr L. de Jong en prof. Goudriaan wa ren in de eerste maanden regel. Hetzelfde kan worden gezegd van de concerten. Onvergetelijk voor hen, die het bijwoonden, blijft, hoe tijdens het concert van Jo Ju- da en mr J. A. Abbing op 4 Mei 1945 de capitulatie van het Duit se leger in Holland bekend werd. Reeds dadelijk na de start werd het werk uitgebreid over andere plaatsen van Zeeland: eerst Vlis- singen en Goes en vervolgens ..de overkant" en zo werd de Z.V.U. de enige Volksuniversiteit in Ne derland, wier werkterrein in op zet een gehele provincie bestrijkt. Als algemene gedachte lag hier aan ten grondslag, dat het bren gen van goede muziek, goed to neel en goede lezingen in een door zo veel natuurlijke hinder nissen doorploegd en bovendien ver van het centrum des lands ge legen gebied als Zeeland slechts mogelijk zou zijn door het organi seren van plaatselijke cultuureve nementen in groter verband; deze gedachte is in de praktijk princi pieel juist gebleken. De aanvankelijke verwachting dat de Z.V.U. in staat zou zijn zichzelf financieel geheel te be druipen, bleek ijdel te zijn. De Z.V.U.-bestuurderen moesten er varen, dat zonder steun van de overheid cultuurspreiding in onze tijd onmogelijk is geworden. Het ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen is en dit terecht, gezien de tegen woordige opvattingen omtrent de cultuurspreiding de grootste maecenas, doch daarnaast wordt ook van de zijde van de Provin ciën en verschillende gemeenten belangrijke steun ondervonden. Het organiseren in grote om vang bleek op de duur voor ama teurs niet doenlijk en zo moest worden overgegaan tot het aan stellen van een vaste staf. Ook moest een vorm worden gevon den voor een zo groot mogelijke medezeggenschap van de werk - groepen in de verschillende ge bieden, vooral t.a.v. de samen stelling der programma's. Deze vorm werd gevonden in voortdu rend overleg met deze werkgroe pen en in de samenstelling van het Centraal Bestuur, waardoor een behoorlijke democratie in de Z.V.U. is gewaarborgd. Sinds de oprichting tot Septem ber 1954 werden door de Z.V.U. 169 toneelvoorstellingen in Zee land verzorgd. De keuze wordt daarbij beperkt door vele facto ren als de verschillende geaard heid der Zeeuwse bevolking, de geringe capaciteit en de beperk te mogelijkheden der Zeeuwse schouwburgen, het doublure systeem der gezelschappen en de noodzaak zeer vroegtijdig data bij de gezelschappen te bespreken. Toch is er ook hier reden tot gro te dankbaarheid voor het vele schoons, dat kon worden ge bracht, bijv. „School der Dappe ren", „Glazen Speelgoed" en zeer onlangs nog „Muiterij op de Cai- ne". Voordrachtkunstenaars als Charl. Kohier, Albert van Dal- sum, Ruth Draper en Max Croiset stonden op de Zeeuwse podia en musici van formaat traden in Z.V.U.-verband op. Het Residentie Orkest en het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest waren ver schillende malen gast van de Z.V.U. De grote Nederlandse ca baretgroepen werden diverse ma len in tournéeverband in Zeeland gebracht en 'n groot aantal spre kers van gezag bespraken op 321 avonden voor de leden van de Z.V.U. onderwerpen van velerlei aard. Enige tentoonstellingen, waar onder de beroemde expositie van I oude meesters uit Rijksmuseum en Mauritshuis, die in Zeeland onder het motto „Behouden Schoonheid" werd gelanceerd, 1 trokken duizenden bezoekers I naar de Zeeuwse hoofdstad. Vol- te Rotterdam, op 3 December j.l., dingsboot had uitgezet, tot op een kleine 200 meter. Doch toen men aan boord van de „Casino" aanstalten maakte om de Neder landse schipbreukelingen aan boord te nemen, sloeg de „Car po" om. De reddingsboot werd meegesleurd in de reusachtige golven, die hiermede gepaard gingen. De gezagvoerder van de „Casi no", de 63-jarige Duitser Karl Heinz Kramer, die sinds 1908 ter koopvaardij vaart, heeft toen, terwijl reusachtige golven zich over zijn vaartuig uitstortten, het zeegebied, waar de „Carpo" en zijn reddingsboot ten onder gingen, tezamen met zijn eerste stuurman afgetuurd, zonder nog overlevenden te hebben waarge nomen. Hij besloot toen, dat er geen hoop meer bestond om nog drenkelingen te kunnen redden, waarna hij opdracht gaf de vaart naar Rotterdam voort te zetten, aldus het relaas van de gezag voerder voor het zeegerechtshof van Hamburg, dat een klacht heeft onderzocht, volgens welke gezagvoerder Kramer te weinig had gedaan om de in nood ver kerende Nederlandse zeelieden te redden. Het hof is tot de slotsom geko. men, dat gezagvoerder Kramer in strijd heeft gehandeld met de internationaal aanvaarde begin selen, waarop de hulpverlening ter zee is gegrondvest. Het is van mening, dat hij langer met zijn schip in het betrokken zee gebied had moeten blijven, ook al stelt het hem rtiet aansprake lijk voor het om het leven komen I der Nederlandse zeelieden. Gezagvoerder Kramer kon van deze uitspraak in hoger beroep Qniploffinq in Turkse gaan bij het Westduitse opperste r maritieme gerechtshof, dat even eens te Hamburg zitting houdt. Bij aankomst van de „Casino" Perzische veiligheidstroepen hebben Maandag een dertigtal personen gearresteerd na de ont dekking van een voorraad van 12.000 handgranaten achter dub bele muren in een kelder van een alleenstaande villa, ongeveer 5 km ten N. van Teheran. Onder de gearresteerden be vindt zich een vrouw die in de villa werd aangetroffen. De voorraad handgranaten zou naar wordt gezegd, zijn aange legd door de ondergrondse bewe ging van de pro-communistisehe Toedeh-partij. De nieuwste handgranaten bij de voorraad droegen het datum stempel „Juli '54". In die maand begonnen Perzische veiligheids troepen met de arrestatie van 500 officieren op beschuldiging van deelneming aan een pro- communistisch complot tegen de staat. Van deze offiieren werden er later 21 doodgeschoten. In to taal zijn sinds Juli 1954 meer dan 1000 personen gearresteerd. Veiligheidsofficieren verklaar den Maandag dat de resultaten van de verhoren van enkele van deze 500 officieren hadden geleid tot de ontdekking van de voor raad handgranaten. gens gegevens van het C.B.S. neemt de Z.V.U. in absoluut be zoekers-aantal de derde plaats in achter de V.U.'s te Rotterdam en Leiden. Speciale aandacht vraagt het jeugdwerk. Voor de jeugd van alle schoolleeftijden werden 153 concerten, voordrachten en lezin gen georganiseerd voor veelal geheel gevulde zalen. De jeugd- boekerij te Middelburg, opgezet door mevr. H. A. de Vink-Ólthof, telt honderden trouwe lezertjes. De zo geslaagde voorstellingen van „Elkerlyc" het vorig jaar, hebben perspectieven geopend voor samenwerking met het Hol land Festival, waarbij gedacht wordt aan een herhaling van deze voorstellingen, een uitvoering van een vocaal ensemble in de Burgerzaal van het stadhuis te Middelburg en een concert van een vocaal ensemble, waarschijn lijk in een der Middelburgse ker ken. Medewerking van alle in stanties is hier voor nodig, doch over medewerking van die zijde heeft de Z.V.U. zich nimmer te beklagen gehad en zij houdt zich overtuigd, dat ook voor deze cul turele uitbouw de nodige steun van overheidswege zal kunnen worden verkregen. De herdenkingsavond op heden, waaraan tal van vooraanstaande kunstenaars hun medewerking verlenen, zal worden besloten door een ontvangst ten stadhuize van het centraal bestuur der Z.V.U. met haar gasten en geno digden door het gemeentebe stuur van Middelburg. verliet het grootste gedeelte van de in hoofdzaak uit Duitsers be staande bemanning de tankboot, als protest tegen de hun inziens onvoldoende hulp, die gezagvoer, der Kramer aan de Nederlandse schipbreukelingen had doen ver- gewond. In de nacht van Zondag op Maandag heeft zich in een steen koolmijn te Zonguldak, oen ha venstad aan de Zwarte zee in Noord-Turkije, een mijr.gasont- ploffing voorgedaan, die aan 36 mijnwerkers het leven heeft ge kost. Twintig mannen werden lenen. De volgende dag verlieten in Antwerpen weer drie opva renden, ais destijds gemeld, de tankboot om dezelfde redenen. Er werden nog tien mijnwer kers vermist. Men vreesde, dat zij onder het puin waren bedol ven. De commandant van de Ameri- Van de Zijde der A.N.M.B. kaanse zevende vloot, admiraal deelt men ons het volgende Alfred Pride, heeft Maandag te mede in de loop van deze dag Taipeh verklaard, dat zijn vloot zijn door de Stichting van de Ar- „binnen slechts enkele dagen" beid pogingen ondernomen par- gereed kan zijn om een ontrui- tijen bij elkaar te brengen, ten- ming van de nationalistische 1 einde te bemiddelen in het con- Tasjen-eilandengroep te onder- flict bij de N.V. machinefabriek steunen, indien hem daartoe op- Hensen te Rotterdam. De dracht wordt gegeven. A.N.M.B. was aanvankelijk be- De admiraal, de Zondag een j reid om op verzoek van de Stich- onderhoud met generalissimus ting van de Arbeid het personeel Tsjang Kai Sjek heeft gehad, te adviseren het werk te hervat- wiilde (geen mededelingen over het besprokene verstrekken. Dinsdag zal hij nog een bespre king met Tsjiang hebben. De pogingen, gedaan door de Stichting van de Arbeid, om tot bemiddeling te komen in het conflict bij de N.V. machine-fa briek Hensen te Rotterdam, zijn niet geslaagd. ten en de bemiddelingspoging te aanvaarden. Als gevolg van ze kere berichtgeving van bepaalde zijde, tijdens de voorbereidingen gedaan, heeft de A.N.M.B. aan de Stichting van de Arbeid be richt gezonden, bereid te blijveu bemiddeling te aanvaarden, mits daaraan vooraf geen voorwaar den worden verbonden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1